Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2017/48
Beszerzés tárgya:Építési beruházás
Hirdetmény típusa:Tájékoztató az eljárás eredményéről/2015 EUHL
Eljárás fajtája:Nyílt eljárás
Közzététel dátuma:2017.03.30.
Iktatószám:4242/2017
CPV Kód:45210000-2
Ajánlatkérő:Széchenyi István Egyetem
Teljesítés helye:HU221
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:W-E EGYETEM KONZORCIUM/West Hungária Bau Kft.;W-E EGYETEM KONZORCIUM/EURO GENERÁL Zrt.
Ajánlatkérő típusa:Felsőoktatási intézmény
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:Oktatás
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Tájékoztató az eljárás eredményéről
A közbeszerzési eljárás eredménye
2014/24/EU irányelv
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Széchenyi István Egyetem
Nemzeti azonosítószám: AK07064
Postai cím: Egyetem tér tér 1.
Város: Győr
NUTS-kód: HU221
Postai irányítószám: 9026
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: dr.Szabóné dr.Pmpedli Tímea
Telefon: +36 96613503
E-mail: pimpedli.timea@sze.hu
Fax: +36 96329263
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.sze.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.sze.hu
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés esetében - az alkalmazandó nemzeti közbeszerzési jogszabály:
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.4) Az ajánlatkérő típusa
  Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi részlegeik
  Nemzeti vagy szövetségi iroda/hivatal
  Regionális vagy helyi hatóság
  Regionális vagy helyi iroda/hivatal
  Közjogi intézmény
  Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet
x Egyéb típus: Felsőoktatási intézmény
I.5) Fő tevékenység
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
x Oktatás
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Vállalkozási szerződés a Széchenyi István Egyetem ED_15-1-2015-0012 szerződésszámú kiemelt kormánydöntés keretében létrejövő projektjében megvalósítandó kivitelezés és kiviteli tervkészítés”
Hivatkozási szám:
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:45210000-2
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
Vállalkozási szerződés a Széchenyi István Egyetem ED_15-1-2015-0012 szerződésszámú kiemelt kormánydöntés keretében létrejövő projektjében megvalósítandó kivitelezés és kiviteli tervkészítés”
II.1.6) Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll nem
II.1.7) A beszerzés végleges összértéke (áfa nélkül)
Érték: 3925494765 (Kérjük, jelezze a beszerzés végleges összértékét. Az egyes szerződésekkel kapcsolatos tájékoztatás céljából kérjük, töltse ki az V. szakaszt)
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vet t legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték a teljes időtartamukra vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
II.2) Meghatározás
 
II.2.1)
Elnevezés: Vállalkozási szerződés a Széchenyi István Egyetem ED_15-1-2015-0012 szerződésszámú kiemelt kormánydöntés keretében létrejövő projektjében megvalósítandó kivitelezés és kiviteli tervkészítés”
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:45214400-4
További tárgyak:45233220-7
45233228-3
71320000-7
71322000-1
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU221 A teljesítés fő helyszíne: 9026 Győr Egyetem tér 1.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
A Széchenyi István Egyetemhez kapcs. infrastruktúra és programtámogató fejlesztések (járműipari innovációsprogramokat megalapozó fejlesztések és a SZIE-vel együttm. vállalatok fejlesztési igényeinek kielégítésétlehetővé tevő infrastrukturális fejlesztések és ezek előkészítése) szerz.szám: ED_15-1-2015-0012 című projektkeretében megvalósítandó feladatok tárgya:
A területen meglévő épületek/építmények bontása, 3 Innovációs épület építése, a hozzátartozó infrastruktúralétrehozása:
Menedzsment Campus Épület.
Feladat: Komplett kivitelezés és kiviteli tervkészítés engedélyes tervdokumentáció alapján.
Hasznos (nettó) alapterület: 2 514,10 m².
Szintszám: 4 szint.
Funkció: Iroda, Oktatás-kutatás, Vendéglátás.
Az épület monolit vasbeton vázszerkezettel készül, az befoglaló mérete kb. 17*52 m, alapozása kútalapozástalpgerendaráccsal. A kivitelezési munka magában foglalja az épület teljes épületgépészeti, épületvillamossági,biztonságtechnikai rendszereinek kiépítését, a közműellátás biztosítását, a zöldfelületek és burkolt területek/parkolók kialakítását.
Csomagolás Vizsgáló Labor.
Feladat: Komplett kivitelezés és kiviteli tervkészítés engedélyes tervdokumentáció alapján.
Hasznos (nettó) alapterület: 759,24 m².
Szintszám: 2 szint.
Funkció: Iroda, Kutatás, Üzemi.
Az épület tartószerkezete előre gyártott vasbetonváz, a pillérek alapozása előre gyártott vasbeton kehelynyakmonolit vasbeton alaplemezzel és kútalapozással kialakított alábetonozással. A kivitelezési munka magábanfoglalja az épület általános és technológiához/eszközökhöz kapcsolódó épületgépészeti, épületvillamossági,biztonságtechnikai rendszereinek kiépítését, a közműellátás biztosítását, a zöldfelületek és burkolt területek/parkolók kialakítását.
Fékpad Épület.
Feladat: Komplett kivitelezés és kiviteli tervkészítés engedélyes tervdokumentáció alapján.
Hasznos (nettó) alapterület: 1 463,52 m².
Szintszám: 3 szint.
Funkció: Iroda, Kutatás, Üzemi.
Az épület monolit vasbeton vázszerkezettel készül, az befoglaló mérete kb. 18,20*30,30 m, alapozásakútalapozás talpgerendaráccsal. A kivitelezési munka magában foglalja az épület általános és technológiához/eszközökhöz kapcsolódó épületgépészeti, épületvillamossági, biztonságtechnikai rendszereinek kiépítését, aközműellátás biztosítását, a zöldfelületek és burkolt területek/parkolók kialakítását.
Az Innovációs Épületek kiszolgálásához a meglévő úthálózat átalakítása:
Az útpálya átépítése, illetve építése szükséges a Belső égésű motorok Tanszék és a szomszédos Laborépületmellett a T-COM épületig, majd amellett tovább haladva a Posta és az Inno-Share könyvtár épületig.
Ezen kívül elektromos töltőállomás kerül kialakításra a Posta épület déli homlokzata előtt 3,00x4,75 m-eshelyekkel.
Továbbá a technológiát kiszolgáló közművek fejlesztése történik, trafó elhelyezésére is sor kerül.
Épületek bontása:
A kivitelezési területen található épületek bontandók. A csomagolás labor épülete csak abban az esetbenbontható el, amennyiben a labor át tud költözni az új csomagolás labor épületbe.
Ajánlat csak a beszerzés tárgyának egészére együtt tehető. Az opcionális feladatok lehívásáról AK arendelkezésre álló fedezetre való tekintettel a lehívási időn belül mérlegelési jogkörében dönt. AK-t azOpcionális Mennyiség tekintetében lehívási kötelezettség nem terheli, az AT annak tudatában nyújtsa beajánlatát, készítse el az árazott költségvetést, h. az Opcionális Menny. bármely tételsora szabadon elhagyható,v. megrendelhető. Az opcionális tételek lehívása AK jogosultsága, de nem kötelezettsége, így az opcionálistételek körébe tartozó lehívás elmaradása esetén Ajánlattevő Ajánlatkérővel szemben semmilyen követeléstnem támaszthat. Az opcionális tételek lehívásával kapcsolatos konkrét szabályozást a szerz.tervezet tartalm. Azopcionális tételek a költségvetésben találhatóak, figyelemmel a szerz.-meghosszabbítás időtartamára.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi kritérium – 1 Az ajánlattevő személyi állományának képzettsége és tapasztalata 20
2 A munkavégzés értékelésére vonatkozó részszempont, ezen belül tervezésiszolgáltatás és ezzel összefüggésben a kivitelezés teljesítésére vonatkozó módszer bemutatása, szakmaikidolgozottsága 30
  Költség kritérium – 1  
2  
3  
x Ár – Súlyszám: Kivit+opció+terv.50
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók igen
Opciók ismertetése: Részletesen lsd. II.2.4 pontot. Lehívása a vállalkozási szerződés megkötését követően a teljesítési határidő lejártáig gyakorolható. Az utolsó opció lehívásától számított 12 hónap az opciós tételek teljesítésének határideje.
Az opció vonatkozásában a közbeszerzés feltételes a Kbt. 53. § (5) bek. alapján és az opció csak akkor kerülmegrendelésre, amennyiben arra a forrás rendelkezésre áll.
Ár mint részszempont bontása: Egyösszegű nettó ajánlati ár alapmennyiség kivitelezési munkákra 30.
Opciós mennyiségre egyösszegű nettó ajánlati ár kivitelezési munkák tekintetében 10.
Egyösszegű nettó ajánlati ár a tervezési munkákra 10.
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
x Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
  Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben (töltse ki a D1. mellékletet)
IV.1.3) Keretmegallápodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  Dinamikus beszerzési rendszer (DBR) került létrehozásra
IV.1.6) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést alkalmaztak
IV.1.8) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik nem
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2016 /S 234 - 425861
(Az alábbiak közül: Eljárást megindító felhívásként közzétett előzetes tájékoztató; Ajánlati/részvételi felhívás; Önkéntes előzetes átláthatóságra vonatkozó hirdetmény)
IV.2.8) Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
  A hirdetmény tárgya a fenti ajánlati/részvételi felhívásban közzétett dinamikus beszerzési rendszer lezárása
IV.2.9) Információ előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást megindító felhívás lezárásáról
  Az ajánlatkérő a fenti előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további szerződéseket
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: Elnevezés: Vállalkozási szerződés
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1) Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A szerződés/tétel nem került odaítélésre
  Nem érkezett be pályázat vagy jelentkezés, illetve valamennyit elutasították
  Egyéb ok (a közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették)
Hirdetmény hivatkozási száma: - (év és a dokumentum száma)
V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2017/03/17 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 2
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 1 (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 0
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el igen
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: W-E EGYETEM KONZORCIUM/West Hungária Bau Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Vendel Park, Huber u. 1
Város: Biatorbágy
NUTS-kód: HU102
Postai irányítószám: 2051
Ország: HU
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő kkv nem

Hivatalos név: W-E EGYETEM KONZORCIUM/EURO GENERÁL Zrt.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Vízmű u.2.
Város: Győr
NUTS-kód: HU221
Postai irányítószám: 9026
Ország: HU
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 3198000000
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 3925494765
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
  Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értékét vagy arányát
Érték áfa nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése: felvonulás és organizáció, bontási munkák, zsaluzás, állványozás, földmunka, alapozás, helyszíni beton és vasbeton munka, falazás és egyéb kőműves munka, vakolás és utólagos homlokzathőszigetelés, fém-és könnyű épületszerkezet szerelése, takarítás, szárazépítés, burkolás, bádogozás, nyílászárók elhelyezése, asztalos szerkezetek elhelyezése, lakatos szerkezetek elhelyezése, felületképzés, szigetelé

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.3) További információk:
felvonulás és organizáció, bontási munkák, zsaluzás, állványozás, földmunka, alapozás, helyszíni beton és vasbeton munka, falazás és egyéb kőműves munka, vakolás és utólagos homlokzathőszigetelés, fém-és könnyű épületszerkezet szerelése, takarítás, szárazépítés, burkolás, bádogozás, nyílászárók elhelyezése, asztalos szerkezetek elhelyezése, lakatos szerkezetek elhelyezése, felületképzés, szigetelés;
Nyertes ajánlattevő:
W-E EGYETEM KONZORCIUM
Ajánlattevő címe: 2051 Biatorbágy Vendel Park, Huber u. 1.Közös ajánlattevő neve (konzorciumvezető): West Hungária Bau Kft.
Közös ajánlattevő székhelye: 2051 Biatorbágy Vendel Park, Huber u. 1. Adószám: 11469830-2-44
Közös ajánlattevő neve (konzorciumi tag): EURO GENERÁL Zrt. Adószám: 22927800-2-08
Közös ajánlattevő székhelye: 9026 Győr, Vízmű u.2.

Ajánlattevő neve: ZÁÉV Építőipari Zrt.
Ajánlattevő címe: 8900 Zalaegerszeg, Millenium köz 1.
Adószám: 10005501-2-20
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u.5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: HU
Telefon: +3618828594
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +3618828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ:
A Kbt. 148. §-ának előírásai szerint.
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u.5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: HU
Telefon: +3618828594
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +3618828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2017/03/27 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
7 közzétételre nem kerülő kötelező információ
20 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható
21 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható; ha az ár az egyetlen bírálati szempont, akkor a súlyszámot nem alkalmazzák

D1. melléklet Általános beszerzés
Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététele nélkül odaítélt szerződés indokolása
2014/24/EU irányelv
(válassza ki a vonatkozó opciót és fűzzön hozzá magyarázatot)
  1. Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás alkalmazásának a 2014/24/EU irányelv 32. cikke alapján történő indokolása
  Nem érkeztek be ajánlatok, illetve nem megfelelő ajánlatok/részvételi kérelmek érkeztek be
  nyílt eljárás
  meghívásos eljárás
  A szóban forgó termékeket kizárólag kutatási, kísérleti, tanulmányi vagy fejlesztési céllal gyártják, az irányelvben megállapított feltételek szerint (csak árubeszerzés esetén)
  Az építési beruházást, az árubeszerzést vagy a szolgáltatást kizárólag egy meghatározott gazdasági szereplő képes teljesíteni a következő okok miatt:
  verseny hiánya technikai okokból
  a közbeszerzés célja egyedi műalkotás vagy művészeti előadás létrehozása vagy megvásárlása
  a kizárólagos jogok védelme, a szellemitulajdon-jogot is beleértve
  Az ajánlatkérő számára előre nem látható események által kiváltott rendkívüli sürgősség, az irányelvben megállapított szigorú feltételekkel összhangban
  Kiegészítő szállítások az irányelvben megállapított szigorú feltételeknek megfelelően
  A korábbi építési beruházás/szolgáltatás megismétlését jelentő új építési beruházás/szolgáltatás megrendelésére került sor, az irányelvben megállapított szigorú feltételeknek megfelelően
  Tervpályázati eljárás szabályai alapján a nyertes ajánlattevőnek vagy a nyertes ajánlattevők valamelyikének odaítélendő szolgáltatási szerződés
  Árutőzsdén jegyzett és beszerzett áruk
  Különösen kedvező feltételek mellett történő áru-, illetve szolgáltatásbeszerzés
  az üzleti tevékenységét végleg beszüntető szállítótól
  a felszámolótól csődeljárás, hitelezőkkel való egyezségkötésre irányuló eljárás vagy hasonló nemzeti eljárás során történő értékesítés keretében
  2. Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététele nélkül odaítélt szerződés egyéb indokolása
  A beszerzés nem tartozik az irányelv hatálya alá
3. Magyarázat
Kérjük, hogy a vonatkozó tények és - adott esetben - az irányelvvel összhangban lévő jogi következtetések ismertetésével egyértelműen és átfogóan fejtse ki, hogy miért jogszerű a szerződésnek az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététel nélküli odaítélése: (maximum 500 szóban)