Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2016/47
Beszerzés tárgya:Szolgáltatásmegrendelés
Hirdetmény típusa:Koncessziós hirdetmény/2015 EUHL
Eljárás fajtája:
Közzététel dátuma:2016.04.25.
Iktatószám:4162/2016
CPV Kód:60410000-5
Ajánlatkérő:Nemzeti Fejlesztési Minisztérium
Teljesítés helye:HU101
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:2016.05.19.
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa:Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi részlegeik
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:Fejlesztéspolitika (légijáratok üzemeltetése)
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Koncessziós hirdetmény
2014/23/EU irányelv
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek
Hivatalos név: Nemzeti Fejlesztési Minisztérium
Nemzeti azonosítószám: AK09934
Postai cím: Fő u. út 44-50.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU101
Postai irányítószám: 1011
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Kovács Tamás András
Telefon: +36 17955334
E-mail: andras.tamas.kovacs@nfm.gov.hu
Fax: +36 17950129
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): http://www.kormany.hu/hu/nemzeti-fejlesztesi-miniszterium
A felhasználói oldal címe (URL): http://www.kormany.hu/hu/dok
I.3) Kommunikáció
x A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a következő címen: http://www.kormany.hu/hu/dok (URL)
  A közbeszerzési dokumentációhoz történő hozzáférés korlátozott. További információ a következő helyről érhető el: (URL)
További információ a következő címen szerezhető be
  a fent említett cím
x másik cím: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név: ENYD - Első Nyugat Dunántúli Közbeszerzési Tanácsadó Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Toldy Ferenc u. 80.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU101
Postai irányítószám: 1015
Ország: HU
Kapcsolattartó személy: Dr. Daczuk Balázs ügyvezető
Telefon: +36 12698134
E-mail: iroda@enyd.hu
Fax: +36 12012861
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): http://www.kormany.hu/hu/nemzeti-fejlesztesi-miniszterium
A felhasználói oldal címe (URL): http://www.kormany.hu/hu/dok
A részvételi jelentkezés, illetve adott esetben ajánlat benyújtandó
  elektronikusan: (URL)
  a fent említett címre
x a következő címre: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név: ENYD - Első Nyugat Dunántúli Közbeszerzési Tanácsadó Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Toldy Ferenc u. 80.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU101
Postai irányítószám: 1015
Ország: HU
Kapcsolattartó személy: Dr. Daczuk Balázs ügyvezető
Telefon: +36 12698134
E-mail: iroda@enyd.hu
Fax: +36 12012861
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): http://www.kormany.hu/hu/nemzeti-fejlesztesi-miniszterium
A felhasználói oldal címe (URL): http://www.kormany.hu/hu/dok
  Az elektronikus kommunikáció olyan eszközök és berendezések használatát igényli, amelyek nem általánosan hozzáférhetők. Ezen eszközök és berendezések korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: (URL)
I.4) Az ajánlatkérő típusa ( ajánlatkérő szerv által közzétett hirdetmény esetében )
x Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi részlegeik
  Nemzeti vagy szövetségi iroda/hivatal
  Regionális vagy helyi hatóság
  Regionális vagy helyi iroda/hivatal
  Közjogi intézmény
  Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet
  Egyéb típus:
I.5) Fő tevékenység ( ajánlatkérő szerv által közzétett hirdetmény esetében )
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
x Egyéb tevékenység: Fejlesztéspolitika (légijáratok üzemeltetése)
I.6) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérő által közzétett hirdetmény esetében)
  Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
  Villamos energia
  Földgáz és kőolaj kitermelése
  Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
  Víz
  Postai szolgáltatások
  Vasúti szolgáltatások
  Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
  Kikötői tevékenységek
  Repülőtéri tevékenységek
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Közszolgáltatási szerződés - menetrend szerinti légijáratok üzemeltetése öt nyugat-balkáni útirányba tárgyában
Hivatkozási szám:
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:60410000-5
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
x Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
Menetrend szerinti légijáratok üzemeltetése Budapest (BUD) és Podgorica (TGD)/Pristina (PRN)/ Szarajevo (SJJ)/Szkopje (SKP)/Tirana (TIA) útvonalak vonatkozásában, közszolgáltatási szerződés keretében.
II.1.5) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: 1 Pénznem: HUF
II.1.6) Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll nem
Ajánlatok
  valamennyi részre
  legfeljebb a következő számú részre nyújthatók be:
  csak egy részre
nyújthatók be
  Az egy ajánlattevőnek odaítélhető részek maximális száma:
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a következő részek vagy részcsoportok kombinációjával ítéljen oda szerződéseket:
II.2) Meghatározás
 
II.2.1) Elnevezés:
Közszolgáltatási szerződés - menetrend szerinti légijáratok üzemeltetése öt nyugat-balkáni útirányba tárgyában
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:60410000-5
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU101 A teljesítés fő helyszíne: Budapest, Podgorica, Pristina, Szarajevo, Szkopje, Tirana
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Menetrend szerinti légijáratok Budapestről (BUD) a következő útirányokba, legalább heti 2 retúr járattal: Podgorica (TGD), Pristina (PRN), Szarajevo (SJJ), Szkopje (SKP), Tirana (TIA). A közszolgáltatási kötelezettség az öt útvonalra együttesen értelmezendő.
Üzemeltetés során használt légijárművekkel összefüggő elvárások: azok életkora a szerződés teljesítésének időtartama alatt nem haladja meg a 8 évet, zajkibocsátásuk nem haladja meg az ICAO Annex 16 I. Kötete 4. fejezetében előírt effektív érzékelt zajszinteket (EPNdB) a fel- és leszállások tekintetében, ülésszám vonatkozásában: 30 fős minimum kapacitás. Ajánlatkérő elvárása: valamennyi járaton magyar nyelven beszélő légiutas kísérő.
Nyertes ajánlattevő köteles viselni a működési kockázatot [Kbt. 3. § 17., 19., 8. § (7)].
Kötelező előírások: az Európai Parlament és Tanács 261/2004 (EK) rendelete és 1107/2006 (EK) rendelete, 785/2004/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet.
További információk a közbeszerzési dokumentumokban.
(az építési beruházás vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
Koncesszió odaítélésének alapja
  a közbeszerzési dokumentumokban meghatározott kritériumok
x az alább ismertetett kritériumok (az odaítélési szempontokat csökkenő fontossági sorrendben kell feltüntetni)
Részszempont: 1 Ajánlati ár [kompenzációs igény] (HUF)
2 Retúrjegyek járat-indításkori árai [valamennyi járatra vonatkozó átlagérték] (HUF)
3 Üzemelés tervezett kezdete a szerződéskötéshez képest [valamennyi járatra vonatkozóan] (nap)
4 Foglalási felület és telefonos ügyfélszolgálat nyelvére vonatkozó vállalás (idegen nyelvű foglalási felület/magyar nyelvű foglalási felület/magyar nyelvű foglalási felület és ügyfélszolgálat)
5 Karbantartási lefedettség Budapesten (igen/nem)
II.2.6) Becsült érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: 1 Pénznem: HUF
II.2.7) A koncesszió időtartama
Időtartam hónapban: 48 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
Ajánlatkérő az ajánlattételi szakaszra vonatkozóan keretszámot határoz meg és legfeljebb három jelentkezőt hív fel ajánlattételre. Előbbiekre vonatkozó részletes információk (rangsorolás szabályai, értékelési szempontok súlyszámai és az értékelés módszere) a közbeszerzési dokumentumokban.
A II.1.5) és II.2.6) pontok kitöltése azért történt, hogy a hirdetmény feladható legyen a Kiadóhivatalnak.

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Részvételi feltételek
III.1.1) Az ajánlattevő/részvételre jelentkező alkalmassága az adott szakmai tevékenység végzésére, ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
A feltételek felsorolása és rövid ismertetése, az igényelt információk és dokumentumok megjelölése: Az eljárásban nem lehet részvételre jelentkező, alvállalkozó, alk. igazoló olyan gazd. szereplő, akivel szemben a Kbt. 62. § (1) a)-p), ill. (2) a)-b) pontjaiban foglalt kizáró okok bármelyike fennáll. Az eljárásból kizárásra kerül az a részv. jelentkező, akivel szemben, illetőleg akinek alvállalkozójával és az alkalmasság igazolásában részt vevő, általa az eljárásba bevont gazd. szereplővel szemben a Kbt. 62. § (1) a)-p), illetőleg (2) a)-b) pontjaiban szereplő kizáró okok valamelyike fennáll vagy a részéről a kizáró ok az eljárás során köv. be. [Kbt. 74. § (1)]
Igazolási mód: A részvételre jelentkezőnek a részv. jelentkezésében a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 1. § (1)-nek megfelelően, a Korm. rendeletben (2-4. §) foglaltaknak megfelelően az egységes európai közbeszerzési dokumentum benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy nem tartozik a Kbt. 62. § (1) és (2) bekezdésének hatálya alá. A részvételi jelentkezésben be kell nyújtani a Kbt. 67. § (4) szerinti nyilatkozatot.
III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
  A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése, az igényelt információk és dokumentumok megjelölése:
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): Ajánlatkérő a gazdasági és pénzügyi alkalmasság körében a pénzforgalmi számlák rendezettsége [P1.)], az üzemi (üzleti) tevékenység eredménye [P2.)], a saját tőke [P3.)] és a készpénzállomány/azzal egyenértékű pénzügyi forrás rendelkezésre állása [P4.)] tekintetében ír elő követelményeket. A részvételre jelentkezőnek a részvételi jelentkezésében a jelen eljárásban alkalmazni kívánt 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdésének megfelelően, a Korm. rendelet II. Fejezetében (5. §) foglaltaknak megfelelően az egységes európai közbeszerzési dokumentum benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy megfelel az ajánlatkérő által meghatározott alkalmassági követelménynek. A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 19. § (1) bekezdés szerinti - ajánlatkérői felhívásra történő - részletes igazolás módja, a részletes alkalmassági követelmények és igazolási módok a közbeszerzési dokumentumokban.
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
  A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése, az igényelt információk és dokumentumok megjelölése:
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): Ajánlatkérő a műszaki, ill. szakmai alkalmasság körében a szakemberek (légiutas-kísérők) [M1.)] és a teljesítéshez rendelkezésre álló eszközeinek, berendezéseinek, illetve műszaki felszereltség (a teljesítéshez igénybe venni kívánt polgári légijárművek (repülőgépek)) [M2.)] tekintetében ír elő követelményeket. A részvételre jelentkezőnek a részvételi jelentkezésében a jelen eljárásban alkalmazni kívánt 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdésének megfelelően, a Korm. rendelet II. Fejezetében (5. §) foglaltaknak megfelelően az egységes európai közbeszerzési dokumentum benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy megfelel az ajánlatkérő által meghatározott alkalmassági követelménynek. A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (3) bekezdés szerinti - ajánlatkérői felhívásra történő - részletes igazolás módja, a részletes alkalmassági követelmények és igazolási módok a közbeszerzési dokumentumokban.
III.1.5) Információk a fenntartott koncessziókról
  A koncesszió védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a fogyatékkal élő vagy hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja
  A koncesszió teljesítése védettmunkahely-teremtési programok keretében történik
III.2) A koncesszióval kapcsolatos feltételek
III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk (csak szolgáltatási koncesszió esetében)
x A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve
A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás: Az Európai Parlament és a Tanács 2008. szeptember 24-i, a Közösségben a légijáratok működtetésére vonatkozó közös szabályokról szóló 1008/2008/EK Rendelete, az Európai Parlament és Tanács 261/2004 (EK) rendelete, az Európai Parlament és a Tanács 1107/2006 (EK) rendelete, a légiközlekedésről szóló 1995. évi XCVII. törvény.
III.2.2) A koncesszió teljesítésével kapcsolatos feltételek:
Teljesítés igazolása negyedévente, a ténylegesen üzemeltetett járatok alapján (Kbt. 135. § (1)). Ajánlatkérő az igazolt teljesítés(ek) alapján a nyertes ajánlattevőnek a közszolgáltatási szerződésben rögzített feltételek szerinti negyedéves kompenzációs igényét/elszámolások ellenértékét negyedévente utólag, a 2013. évi V. törvényben foglaltak szerint (alvállalkozó igénybevétele esetén Kbt. 135. § (3) bek. szerint) a teljesítésigazolás kiállítását, ill. az elszámolás (mint számviteli bizonylat) elfogadását követő 30 napon belül, banki átutalással egyenlíti ki. Az ajánlatkérő és a nyertes ajánlattevő évente, az előbbiek szerint teljesített kompenzációval elszámolnak.
Ajánlattétel/szerződés/kifizetések pénzneme: HUF
Fizetési késedelem esetén 2013. évi V. törvény szerinti késedelmi kamatok és behajtási költségátalány érvényesek.
A fizetés feltétele 2003. évi XCII. törvény 36/A. §-ban foglaltak teljesítése.
További részletes szabályok az ajánlattételi szakasz közbeszerzési dokumentumaiban
III.2.3) A koncesszió teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
  Az ajánlattevőknek közölniük kell a koncesszió teljesítésében közreműködő személyek nevét és szakképzettségét

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.8) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik igen
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.2) Ajánlatok/jelentkezések benyújtási határideje vagy pályázatbeérkezési határidő
Dátum: 2016/05/19 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 10.00 (óó:pp)
IV.2.4) Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók: HU

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű nem
A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról
  A megrendelés elektronikus úton történik
  Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
  A fizetés elektronikus úton történik
VI.3) További információk:
Kbt. Negyedik rész szerinti két szakaszból álló, tárgyalásos koncessziós beszerzési eljárás
Eljárás szabadon kialakított szabályainak alk. során Kbt. Első és Második részében foglaltak alkalma-zandók meghatározott eltérésekkel
Részvételi jelentkezések felbontásának ideje/helye
19/05/2016 10:00 ENYD Kft. 1015 Budapest Toldy Ferenc u. 80.
Részvételi szakaszban részvételi jelentkezést kell benyújtani, szakasz célja érvényes részvételi je-lentkezések/alkalmas szereplők kiválasztása, ezen szereplők közül keretszám szerintiek kijelölése ajánlattételre. Szakasz befejezésének indikatív időpontja
30/05/2016
Ajánlattételi szakaszban ajánlatot kell benyújtani, szakasz célja ajánlatok értékelése, tárgyalás annak érdekében, hogy ajánlatkérő a legkedvezőbb feltételekkel köthessen szerződést. Szakasz befejezé-sének indikatív időpontja
15/07/2016
Ajánlattevőket ajtét szakaszban tett végleges ajánlatuk benyújtásától terheli kötöttség
Ajánlatkérő pontosíthatja az eljárás menetére vonatkozó informáci
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó utca 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: HU
Telefon: +36 18828594
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: Jogorvoslati kérelem benyújtható a Kbt. 148. §-ban foglaltak szerint.
Közbeszerzési dokumentumok elérhetők az I.1) és I.3) pontokban meghatározott felhasználói oldal címén (http://www.kormany.hu/hu/dok) a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium / Közbeszerzések almenüben vagy a http://www.kormany.hu/hu/dok?source=9&type=210#!DocumentBrowse közvetlen címen (URL).
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó utca 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: HU
Telefon: +36 18828594
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2016/04/18 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
8 opcionális információ
15 ezt az információt itt vagy - adott esetben - az ajánlattételi felhívásban adja meg
16 csak építési beruházási koncesszió esetében