Ugrás a tartalomra Ugrás a láblécre

Publikus Core
Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/133
Beszerzés tárgya: Szolgáltatásmegrendelés
Hirdetmény típusa: Tájékoztató az eljárás eredményéről (1-es minta)/KÉ/2013.07.01 KÉ
Eljárás fajtája: Kbt. 122/A. § szerinti eljárás
Közzététel dátuma: 2015.11.20.
Iktatószám: 23658/2015
CPV Kód: 71241000-9;71240000-2;71322000-1;71320000-7;71322500-6;71335000-5;71356400-2;71621000-7;79421200-3
Ajánlatkérő: NIF Zrt.
Teljesítés helye: Magyarország, Budapest
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő: SpeciálTerv Kft.
Ajánlatkérő típusa: Közjogi szervezet
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre: közlekedési infrastruktúra fejlesztés
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

1. melléklet a 92/2011. (XII. 30.) NFM rendelethez
KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
A Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
tájékoztató
az eljárás eredményéről
I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ
I.1) Név, cím és kapcsolattartási pont(ok)
Hivatalos név: NIF Zrt.
Postai cím: Váci út 45
Város/Község: Budapest
Postai irányítószám: 1134
Ország: Magyarország
Kapcsolattartási pont(ok):
Címzett: Közbeszerzési Osztály, Átrium Park Irodaház „B” épület 325. iroda
Telefon: +36 14368572
E-mail: kozbeszerzes@nif.hu
Fax: +36 1 4368560
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.nif.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
I.2.) Az ajánlatkérő típusa
Központi szintű  
Közszolgáltató  
Regionális/helyi szintű  
Támogatott szervezet [Kbt. 6. § (1) bekezdés g) pont]  
Közjogi szervezet x
Egyéb  
I.3.) Fő tevékenység
I.3.1) Klasszikus ajánlatkérők
  Általános közszolgáltatások
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Honvédelem
  Szociális védelem
  Közrend és biztonság
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Környezetvédelem
  Oktatás
  Gazdasági és pénzügyek
x Egyéb (nevezze meg): közlekedési infrastruktúra fejlesztés
  Egészségügy
I.3.2) Közszolgáltató ajánlatkérők
  Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
  Vasúti szolgáltatások
  Villamos energia
  Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz szolgáltatások
  Földgáz és kőolaj feltárása és kitermelése
  Kikötői tevékenységek
  Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
  Repülőtéri tevékenységek
  Víz
  Egyéb (nevezze meg):
  Postai szolgáltatások
I. 4.) Beszerzés más ajánlatkérők nevében
Az ajánlatkérő más ajánlatkérők nevében végzi a beszerzést: nem
(Igen válasz esetén, ezekre az ajánlatkérőkre vonatkozóan további információkat az A. mellékletben adhat meg.)

II. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS TÁRGYA
II.1) Meghatározás
II.1.1) A szerződéshez rendelt elnevezés:
„Bicske térségében keskenynyomtávú vasútvonal létesítése, megvalósíthatósági tanulmány készítése” (PST: V001.09.)
II.1.2) A szerződés típusa és a teljesítés helye ( Csak azt a kategóriát válassza – építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás megrendelés –, amelyik a leginkább megfelel a szerződés vagy közbeszerzés(ek) tárgyának)
  Építési beruházás
  Árubeszerzés
x Szolgáltatás megrendelés
  Kivitelezés
  Tervezés és kivitelezés
  Kivitelezés, bármilyen eszközzel, módon, az ajánlatkérő által meghatározott követelményeknek megfelelően
  Adásvétel
  Lízing
  Bérlet
  Részletvétel
  Ezek kombinációja
Szolgáltatási kategória száma 12
(az 1–27. szolgáltatási kategóriákat lásd a Kbt. 3. és 4. mellékletében)
  Építési koncesszió
  Szolgáltatási koncesszió
A teljesítés helye:
Magyarország, Budapest
NUTS-kód: HU101
II.1.3) Keretmegállapodásra és dinamikus beszerzési rendszerre (DBR) vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszeren (DBR) alapuló szerződés(ek)re irányul
II.1.4) A szerződés vagy a közbeszerzés(ek) tárgya, mennyisége:
Közbeszerzés tárgya: Szolgáltatás megrendelése.
„Bicske térségében keskenynyomtávú vasútvonal létesítése, megvalósíthatósági tanulmány készítése” (PST: V001.09.)
Beszerzés mennyisége:
Főbb mennyiség:
• 1 db megvalósíthatósági tanulmány elkészítése
A nyertes Ajánlattevő feladata a tárgyi, a dokumentációban részletezett közlekedésfejlesztési elképzelések vizsgálata döntés-előkészítő tanulmányban, és az abban kiválasztott fejlesztési elemekből összeállított projektváltozatok megvalósíthatósági tanulmányának elkészítése, a projekt megvalósíthatóságának alátámasztása, a legmegfelelőbb tervváltozat kiválasztására javaslat.
Feladatleírás:
Bicske város térségében keskeny nyomtávú vasútvonalat kívánnak létesíteni, mely térségi ráhordó funkciót töltene be az 1. számú Budapest - Hegyeshalom - Rajka Országos Közforgalmú vasútvonalra Bicske és Herceghalom állomásokon, valamint közvetlenül kapcsolódna a kiépítés alatt lévő Felcsút Puskás Akadémia-Alcsútdoboz Arborétum közötti kisvasúthoz. A tervezett vasútvonal térségi lehatárolása: Bicske - Felcsút - Alcsútdoboz- Etyek - Herceghalom települések, a tervezett nyomvonal hossza ~ 45 km.
A projekt célja egy olyan Megvalósíthatósági Tanulmány (továbbiakban: MT, Előtanulmány: ET) elkészítése, amely alapján a kiválasztott tervváltozatra az engedélyezési tervek elkészíthetőek, az engedélyezési eljárások lefolytathatóak. Az így elkészített dokumentációk képezik a tárgyi beruházás soron következő lépcsőben való kivitelezésének alapját.
A nyertes Ajánlattevő által elvégzendő feladatok többek között:
A jelenlegi helyzet bemutatása, értékelése, elemzése (pl. adottságok felvétele, összefoglalása):
• területi adottságok, térségi folyamatok (gazdasági, területfejlesztési, ingatlanfejlesztési, környezetvédelmi, stb.),
• a hálózati adottságok értékelése (mennyiségi és minőségi mutatók, szolgáltatási színvonal stb.),
• személyforgalmi adottságok, menetrendi kínálat,
• teherforgalmi adottságok, menetrendi kínálat,
• infrastruktúra (a vasúti pálya és tartozékai, a személy- és áruforgalmi létesítmények),
• jármű- és eszköz adottságok,
• az elmúlt években végrehajtott, illetve a folyamatban lévő beruházások rövid értékelése,
• a korábban készült tanulmányok áttekintése, fejlesztések bemutatása és összehangolása,
• folyamatban, vagy előkészítés alatt lévő beruházások áttekintése, különös tekintettel az EU által finanszírozott projektekre,
• kerüljön lehatárolásra a tanulmány keretében kezelendő feladatok köre,
Egyéb elvégzendő feladatok:
• Keresleti igények meghatározása és bemutatása (melyek a közösségi közlekedés előnyben részesítésének feltételei a különböző nyomvonalak és érintett települések esetében, hol és hogyan illeszthető a fejlesztés a nagyvasúti és VOLÁN által kiszolgált közösségi közlekedési területekhez, figyelembe véve pl. a Bicskén létesítendő intermodális csomópontot és a térségben tervezett egyéb infrastrukturális fejlesztési projektet. A projekt által elérni kívánt állapot felvázolása, az eredmények és hatások bemutatása. A közösségi közlekedés előnyben részesítésének milyen egyéb objektumok megvalósítása szükséges még: parkolók, csomópontok, átszállási kapcsolatok fejlesztése.)
• A magyar és az EU-s közlekedéspolitikához, jogszabályokhoz, közlekedésfejlesztési stratégiákhoz való illeszkedés vizsgálata.
• Különös figyelmet kell fordítani a közúti fejlesztésekkel kapcsolatos szinergiák, párhuzamosságok és esetleges ütközések eseteire, a kettős finanszírozás elkerülése érdekében.
• Elvárás a tervtanácsokkal, a szakmai és környezetvédelmi szervezetekkel való folyamatos egyeztetés.
• Környezeti vizsgálat elvégzése (hatások összefoglalója), melynek célja, hogy feltárja a közlekedésfejlesztési terület jelenlegi helyzetét, elemezze konfliktus pontjait, azok kialakulásának okait, illetve az eddigi intézkedések tapasztalatait. Ennek során részletesen be kell mutatni a projektben szereplő közlekedésfejlesztés környezetének közlekedés hálózati-, infrastrukturális-, szabályozási-, építészeti környezetét, kitérve a környezetvédelmi szempontokra is.
• Az MT és az ET megvalósításához rendelkezésre álló tanulmányok, szakmai anyagok beszerzése, rendszerezésük felhasználhatóság szerint.
• Előtanulmány készítése (több változatban).
• Megvalósíthatósági Tanulmány készítése (több változatban).
• Koncepcióváltozatok alkotása, vizsgálata: kiinduló állapot ismertetése, a koncepcióváltozatok meghatározásának szempontjai, a személy- és áruszállítási kereslet alapján az infrastruktúra fejlesztés igényének meghatározása, különös tekintettel az interoperabilitás feltételeinek biztosítására, más közlekedési módokkal való kapcsolódás és megközelítés vizsgálata.
• Összehasonlító elemzés, átfogó hatékonyságvizsgálat.
• Összefoglaló értékelés, javaslat az optimális változatra.
• A kiválasztott koncepcióváltozat részletes bemutatása.
• Jövőbeli pl. EU-s bővítések hatása a várható forgalomra.
• Pénzügyi és költség-haszon elemzés készítése több változatban, mely alátámasztja és megalapozza a döntést a kiválasztott változat vonatkozásában.
• Az infrastruktúrafejlesztés leírása. Költségek részletes becslése (pl. beruházási költségek, üzemeltetési, fenntartási költség).
• Üzemeltetésre vonatkozó javaslat meghatározása.
• Az esetlegesen felszabaduló területek hasznosítási lehetőségei (pl. P+R hálózatba történő illeszkedés).
• Részvétel, koncepcióegyeztetés és támogatás, a koncepció pl. az intézményi rendszerrel való egyeztetése során.
• Az előkészítés során Megrendelő által (NFM bevonásával) létre kell hozni egy projekt irányító bizottságot (PIB), amelybe a megfelelő szakértelemmel rendelkező személyek kerülnek meghívásra, akik folyamatosan nyomon követik a munkát (a személyek kiválasztásába a következő alanyok bevonásával kerülhet sor: pl. KKK, MÁV Zrt., NFM, NIF Zrt., helyi és helyközi közösségi közlekedés résztvevői, illetékes Önkormányzatok, mely alanyokat a kiválasztáskor véleményezési jog illeti meg), a meghívásról a Kedvezményezett dönt.
• Az MT készítése során egyeztetéseket kell lefolytatnia többek között a KKK, MÁV Zrt., NFM, NIF Zrt., illetékes Önkormányzatok és szükség esetén a Vasúti Pályakapacitás-elosztó Kft.-vel.
• A ráhordó hálózat(ok) tervezése során a helyi és helyközi közösségi közlekedés résztvevőivel (pl. Volán társaságokkal) is egyeztetni szükséges és javaslatot kell kidolgozni az egyes járatok közlekedési útvonalának, valamint a megállóhelyek és/vagy végállomás kialakítására.
• A tanulmányterv keretében nyomvonalváltozatok kidolgozását és az optimális nyomvonalváltozat kiválasztásához szükséges vizsgálatokat kell elvégeznie a Tervezőnek, mely alapján kimutatható, hogy mely nyomvonalak képesek nagyobb ráhordó funkciót generálni az 1. számú Budapest - Hegyeshalom - Rajka vasútvonalra.
• Törekedni kell a nyomvonalak meghatározásánál, hogy azok lehetőség szerint természetvédelmi (Natura 2000) területeket ne érintsenek.
• Be kell mutatni, hogy mely nyomvonalakon milyen települések vannak, azok hogyan kapcsolhatóak be a közösségi közlekedésbe, milyen utazási igény merül fel és milyen további igényeket képesek generálni egy autóbuszos ráhordással és átszállási kapcsolat biztosításával.
• Nyomvonalváltozatokról helyszínrajz, egyszerűsített hossz-szelvény, jellemző mintakeresztszelvények készítendők, ahol a tervezett állomások és/vagy megállóhelyek is szerepelnek.
• Menetidők meghatározása.
• Különböző nyomvonalváltozatoknál alkalmazandó járműpark meghatározása (pl. nagy emelkedésű hossz-szelvény alkalmazása mellett fogaskerekű vasút és a hozzá tartozó gépjárműpark).
• Hazai ipar szerepének vizsgálata a vasúti pálya kiépítése és a járműállomány vonatkozásában.
• Alternatív környezetbarát építési módok bemutatása.
• Településrendezési tervekkel való összhang vizsgálata és a nem megfelelőségek jelzése.
• Megvalósítási ütemterv készítése a tervváltozatokra, mely figyelembe veszi többek között a projektek további előkészítésének és kivitelezésének idejét.
• A Megrendelő elvárja, hogy az összességében legelőnyösebb nyomvonalváltozat kiválasztása érdekében, minden lehetséges és ésszerű nyomvonal megvizsgálásra kerüljön, akár különböző vonalvezetésű, szakasz variációkkal.
• Az elkészült tanulmányok minimum 15 példányban szükséges leszállítani.
• A tervezés során minden esetben meghatározni szükséges pl. a szabványoktól, műszaki előírásoktól való eltérést és javaslatot kell tenni a megoldásra.
• A tervezőnek fel kell mérnie, és dokumentálnia kell, hogy a vasútépítési engedélyezésen túl milyen esetleges más (út, környezetvédelmi, vízjogi, közmű, stb.) hatósági vagy kezelői engedélyek és hozzájárulások szükségesek a munka kivitelezéséhez.
• A tervezőnek képviselnie kell a Megrendelő érdekeit, harmadik féllel (Önkormányzatok, szakhatóságok, tulajdonosok, stb.) folytatott kapcsolatai során az indokolatlan követelések és többletköltségek elkerülésének érdekében. Tervezőnek az elkészítendő terveket folyamatosan egyeztetni szükséges minden érintett fél bevonásával dokumentálva.
• A tervezés során többek között figyelembe kell venni a NIF Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt., Magyar Közút Nonprofit Zrt., valamint az érintett Önkormányzatok által kezelt fejlesztéseket a tervezési határok között, mely a fejlesztési érdekek miatt pontosítandó. Jelen tervezésnek úgy kell elkészülnie, hogy a kapcsolódó egyéb (önkormányzati és állami) fejlesztésekkel (fejlesztési koncepciókkal) összhangban kell lennie. Az egyeztetések lefolytatása, a szükséges dokumentációk beszerzése, valamint a fejlesztéseket végző társtervezőkkel folytatott együttműködés, adatszolgáltatás beszerzése Vállalkozó feladatát képezi. Tájékoztatásul a folyamatban lévő fejlesztések az alábbiak pl: Felcsút Puskás Akadémia - Alcsútdoboz Arborétum közötti kisvasút létesítése - kivitelezési projekt; Biatorbágy (bez.) - Tata (kiz.) vasúti vonalszakasz kiviteli terveinek, támogatási kérelmének, valamint a kivitelezésre irányuló közbeszerzési eljárás műszaki köteteinek elkészítése - tervezési projekt; Biatorbágy - Tata vasúti vonalszakasz kiegészítő terveinek elkészítése - tervezési projekt.
• Az elkészítendő terveket a műszaki, gazdaságossági, fenntartási, stb. szempontok figyelembe vétele mellett kell elkészíteni, szükséges esetén az elkészült dokumentációkat alátámasztó munkarészek elkészítésével.
• Ajánlatkérő a tervezési folyamat során - az Ajánlatkérési Dokumentációban szereplő tervezési és műszaki diszpozíción túl - tervezési és műszaki diszpozíciót nem ad, mindezek beszerzése, egyeztetése a Tervező feladatát képezi az üzemeltetők, tulajdonosok, stb. bevonásával és az érintett jogszabályok, műszaki előírások, stb. betartásával.
• Tervező feladata a tervezési munka helyszínének és környékének a megtekintése és megvizsgálása, a nyilvánosan hozzáférhető kapcsolódó dokumentumok beszerzése és felülvizsgálata (pl. rendezési tervek), egyeztetések lefolytatása pl. önkormányzatokkal. Tervező feladata, hogy saját maga szerezzen be, saját felelősségére minden olyan információt, amely ajánlata elkészítéséhez és a szerződéses kötelezettségének elvállalásához és teljesítéséhez szükségesek. Mindez a Tervező saját költségére történik.
• A tervdokumentáció készítése során pl. az érintett hatóságokkal, önkormányzattal, közútkezelővel, és egyéb üzemeltetőkkel a tervezett műszaki megoldások kidolgozásakor a kezelői egyeztetéseket a tervek készítőjének dokumentáltan le kell folytatnia, és a tervben előírásaikat érvényesítenie kell.
• A tervezési folyamat során a tervek műszaki tartalmát érintő lényegi döntések meghozatalába a Megrendelőt be kell vonni, pl. a hatóságok, önkormányzatok által esetlegesen előírt „többlet” műszaki feltételekről a Megrendelőt haladéktalanul tájékoztatni kell és javaslatot kell kidolgozni a megoldásra.
• A tervezési határ, a szelvényszámok, új műtárgyak helye, csatlakozás a meglevő állapothoz stb. a kiírás szintjén esetenként nem pontosan meghatározhatóak, ezek pontosítása a tervezés folyamán történik.
• A tervezést, dokumentációk elkészítését a mindenkor érvényes előírások szerint kell elvégezni. MÁV utasításoktól/előírásoktól való eltérés csak MÁV Zrt. előzetes engedélyével lehetséges.
• Az Ajánlatkérő komplex tervek készítésére kér ajánlatot, a tervezési díjnak tartalmaznia kell mindent, ami az ET és az MT elkészítéséhez szükséges.
• Jelentősebb közműkeresztezések feltüntetése.
A feladat további részletes ismertetését a dokumentáció tartalmazza.
II.1.5) Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV)
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 71241000-9
További tárgyak: 71240000-2
71322000-1
71320000-7
71322500-6
71335000-5
71356400-2
71621000-7
79421200-3
II.2) A szerződés(ek) végleges összértéke
II.2.1) A szerződés(ek) végleges összértéke (Csak a végleges összértéket kérjük megadni számokkal, az összes szerződést, részt, meghosszabbítást és opciót beleértve; az egyes szerződésekre vonatkozó információkkal kapcsolatban a IV.szakaszt (Az eljárás eredménye) kérjük kitölteni)
Érték: 24850000
Pénznem: HUF
Áfa nélkül x
Áfával  
Áfa (%) ,
II.2.2.) Építési koncesszió esetén az ellenszolgáltatás leírása:
II.2.3.) Szolgáltatási koncesszió esetén az ellenszolgáltatás leírása:

III. SZAKASZ: ELJÁRÁS
III.1) Az eljárás fajtája
III.1.1) Az eljárás fajtája
Klasszikus ajánlatkérők
  A Kbt. 123. §-a szerinti, szabadon kialakított eljárás
A Kbt. 121. § (1) b) pontja szerinti, a Kbt. Második Részében meghatározott szabályok alapján lefolytatott eljárás az alábbiak szerint:
  Nyílt
  Meghívásos
  Gyorsított meghívásos
  Versenypárbeszéd
  Hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos
  Gyorsított tárgyalásos
  Hirdetmény nélküli tárgyalásos
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében nyílt
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében meghívásos
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetménnyel induló tárgyalásos
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetmény nélküli tárgyalásos
x Kbt. 122/A. § szerinti eljárás
Közszolgáltató ajánlatkérők
  A Kbt. 123. §-a szerinti, szabadon kialakított eljárás
A Kbt. 121. § (1) b) pontja szerinti, a Kbt. Második Részében meghatározott szabályok alapján lefolytatott eljárás az alábbiak szerint:
  Nyílt
  Meghívásos
  Előminősítési hirdetménnyel meghirdetett meghívásos
  Előminősítési hirdetménnyel meghirdetett tárgyalásos
  Hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos
  Hirdetmény nélküli tárgyalásos
  Időszakos előzetes tájékoztatót tartalmazó hirdetménnyel meghirdetett meghívásos
  Időszakos előzetes tájékoztatót tartalmazó hirdetménnyel meghirdetett tárgyalásos
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében nyílt
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében meghívásos
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetménnyel induló tárgyalásos
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetmény nélküli tárgyalásos
  Kbt. 122/A. § szerinti eljárás
III. 1.1.2.) A hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás, valamint a gyorsított eljárás alkalmazásának indokolása: (adott esetben) :
III.2) Értékelési szempontok
III.2.1) Értékelési szempontok (csak a megfelelőt jelölje meg)
x A legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás
VAGY (adott esetben a Kbt. 123. §-a szerinti eljárásban)
  Az összességében legelőnyösebb ajánlat a következő részszempontok alapján
Szempont Súlyszám
VAGY
  Egyéb:
III.2.2) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
Elektronikus árlejtést alkalmaztak nem
III.3) Adminisztratív információk
III.3.1) Az ajánlatkérő által az aktához rendelt hivatkozási szám: (adott esetben)
V001.09
III.3.2)
Az adott szerződésre vonatkozóan sor került korábbi közzétételre a HL-ben nem
(Igen válasz esetén töltse ki a megfelelő rovatokat)
  Előzetes tájékoztató   Felhasználói oldalon közzétett hirdetmény
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S -
A hirdetmény közzétételének dátuma: (év/hó/nap)
  Ajánlati/részvételi felhívás   Dinamikus beszerzési rendszerben használt egyszerűsített hirdetmény
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S -
A hirdetmény közzétételének dátuma: (év/hó/nap)
  Egyéb korábbi közzététel (adott esetben)
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S -
A hirdetmény közzétételének dátuma: (év/hó/nap)
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S -
A hirdetmény közzétételének dátuma: (év/hó/nap)
III.3.3)
Az adott szerződésre vonatkozóan sor került korábbi közzétételre a KÉ-ben nem
(Igen válasz esetén töltse ki a megfelelő rovatokat)
  Előzetes tájékoztató   Felhasználói oldalon közzétett hirdetmény
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben: / (KÉ-szám/évszám)
A hirdetmény közzétételének dátuma: (év/hó/nap)
  Eljárást megindító, illetve meghirdető felhívás   Dinamikus beszerzési rendszerben használt egyszerűsített hirdetmény
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben: / (KÉ-szám/évszám)
A hirdetmény közzétételének dátuma: (év/hó/nap)
  Egyéb korábbi közzététel (adott esetben)
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben: / (KÉ-szám/évszám)
A hirdetmény közzétételének dátuma: (év/hó/nap)
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben: / (KÉ-szám/évszám)
A hirdetmény közzétételének dátuma: (év/hó/nap)
 
IV. szakasz : AZ ELJÁRÁS EREDMÉNYE
A Szerződés száma: 1 Rész száma: 1 Elnevezés: „Bicske térségében keskenynyomtávú vasútvonal létesítése, megvalósíthatósági tanulmány készítése” (PST: V001.09.)
IV.1) Az eljárás (részajánlat-tételi lehetőség esetén az adott rész vonatkozásában) eredményes volt:
igen
IV.2) Ha az eljárás (részajánlat-tételi lehetőség esetén az adott rész vonatkozásában) eredménytelen, illetve szerződéskötésre nem került sor, ennek indoka:
IV.3) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 2
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 0
IV.4)
A szerződéskötés időpontja: 2015/10/28 (év/hó/nap)
IV.5) A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: SpeciálTerv Kft.
Postai cím: Nimród u. 7.
Város/Község: Budapest
Postai irányítószám: 1031
Ország: HU
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
IV.6) A szerződés értékére vonatkozó információk (csak számokkal)
A szerződés eredetileg becsült összértéke (adott esetben)
Érték: 24500000 Pénznem: HUF
Áfa nélkül x
Áfával  
Áfa (%) ,
A szerződés végleges összértéke
Érték: 24850000 Pénznem: HUF
Áfa nélkül x
Áfával  
Áfa (%) ,
és
a figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat /
és a legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: Pénznem:
Áfa nélkül  
Áfával  
Áfa (%) ,
Éves vagy havi érték esetén: (adja meg)
Az évek száma: VAGY a hónapok száma:
A szerződés határozatlan időtartamra szól nem
IV.7) Alvállalkozásra vonatkozó információk
Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződéshez: igen
(Igen válasz esetén, csak számokkal) Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek igénybevételével történő teljesítésének értékét vagy arányát (részét):
Érték áfa nélkül: (arab számmal) Pénznem:
Arány (rész): , (%)
Nem ismert x
Az alvállalkozásba adandó érték/arány rövid meghatározása: (ha ismert)
IV.8) A nyertes ajánlattevő kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló törvény szerinti minősítése
  mikro vállalkozás
x kisvállalkozás
  középvállalkozás
  egyéb
IV.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege (adott esetben)
Név:
Cím:
Ellenszolgáltatás összege (csak számokkal):
Érték: Pénznem:
Áfa nélkül  
Áfával  
Áfa (%) ,
IV.10) Az ajánlattevők neve és címe (ország is): (adott esetben)
 
SpeciálTerv Kft. (név) 1031 Budapest, Nimród u. 7. (cím)
HU (székhely szerinti ország)

CTB Mérnökiroda Kft. (név) 1112 Budapest, Fehérló utca 20. (cím)
HU (székhely szerinti ország)
----------------------------------(E pontból az ajánlattevők számától függően több használandó)-----------------------------------
IV.11)
A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett nem
IV.12) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt
nem
---------------(Ez a szakasz szükség szerint több példányban is használható. Részajánlat-tételi lehetőség esetén ez a szakasz valamennyi részajánlati kör tekintetében, külön-külön töltendő ki.)-------------------

V. szakasz: kiegészítő információk
V.1) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A szerződés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos
igen
(Igen válasz esetén) Hivatkozás a projekt(ek)re és/vagy program(ok)ra:
KÖZOP-2.5.0-09-11-2013-0013
V.2) További információk (adott esetben)
V.2.1) Hirdetmény közzététele nélkül induló eljárás esetén az eljárást megindító felhívás megküldésének, illetőleg a Közbeszerzési Döntőbizottság tájékoztatásának napja:
Dátum: (év/hó/nap)
V.2.2) Az eljárás során figyelembe vett környezetvédelmi szempontok (adott esetben)
Az eljárásban környezetvédelmi szempontok kerültek meghatározásra:
  szerződéses feltételként
  bírálati részszempontként/alszempontként
  a műszaki leírás részeként
  az alkalmassági feltételek körében környezetvédelmi intézkedések alkalmazásának előírásával (építési beruházás és szolgáltatás megrendelés esetén)
  az alkalmassági feltételek körében környezetvédelmi vezetési rendszereknek való megfelelés igazolásával
V.2.3) Az eljárás során figyelembe vett szociális szempontok (adott esetben)
Az eljárásban szociális szempontok kerültek meghatározásra:
  szerződéses feltételként
  bírálati részszempontként/alszempontként
  a műszaki leírás részeként
  alkalmassági feltételként
  védett foglalkoztatók számára fenntartott közbeszerzés útján
V.2.4) Egyéb információk:
V.3)
E hirdetmény feladásának időpontja: 2015/11/09 (év/hó/nap)
 
A. melléklet További címek és kapcsolattartási pontok
A másik ajánlatkérő címei, amely nevében az ajánlatkérő a beszerzést végzi
Hivatalos név:
Postai cím:
Város/Község:
Postai irányítószám:
Ország:
--------------------(Ez a melléklet szükség szerint több példányban is használható)------------------