Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2015/125
Beszerzés tárgya:Árubeszerzés
Hirdetmény típusa:Ajánlati felhívás/EU/2011.08.19. EUHL
Eljárás fajtája:Nyílt
Közzététel dátuma:2015.11.04.
Iktatószám:22186/2015
CPV Kód:34711500-9;50212000-4
Ajánlatkérő:Magyar Légimentő Nonprofit Kft.
Teljesítés helye:Budaörs, Balatonfüred, Debrecen, Miskolc, Pécs-Pogány, Sármellék és Szentes légimentő bázisok.
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:2015.12.14.
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa:Közjogi intézmény
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:Egészségügy
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

EURÓPAI UNIÓ
Az Európai Unió Hivatalos Lapjának Kiegészítő Kiadványa 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxemburg Fax: +352 29 29 42 670
E-mail: ojs@publications.europa.eu Információ és on-line formanyomtatványok: http://simap.europa.eu
AJÁNLATI FELHÍVÁS
2004/18/EK irányelv
I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ
I.1) Név , cím és kapcsolattartási pont(ok)
Hivatalos név: Magyar Légimentő Nonprofit Kft.
Nemzeti azonosító (ha ismert): AK20008
Postai cím: Légimentő u. 8.
Város: Budaörs
Postai irányítószám: 2040
Ország: Magyarország
Kapcsolattartási pont(ok):
Címzett: Korolovszky Júlia
Telefon: +36 23804810
E-mail: legititkarsag@airambulance.hu
Fax: +36 23804811
Az ajánlatkérő általános címe (URL): http://www.airambulance.hu/
A felhasználói oldal címe (URL):
Elektronikus hozzáférés az információkhoz (URL):
Az ajánlatok és a részvételi jelentkezések elektronikus benyújtása (URL):
Részletes információk megadásához használja az A. mellékletet.
További információ a következő címen szerezhető be
x A fent említett kapcsolattartási pont(ok)
  Egyéb (töltse ki az A.melléklet I) pontját)
A dokumentáció és a kiegészítő iratok (a versenypárbeszédre és a dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozók is) a következő címen szerezhetők be
x A fent említett kapcsolattartási pont(ok)
  Egyéb (töltse ki az A. melléklet II) pontját)
Az ajánlatokat vagy részvételi jelentkezéseket a következő címre kell benyújtani
x A fent említett kapcsolattartási pont(ok)
  Egyéb (töltse ki az A. melléklet III) pontját)
I.2) Az ajánlatkérő típusa
  Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi részlegeik
  Nemzeti vagy szövetségi iroda/hivatal
  Regionális vagy helyi hatóság
  Regionális vagy helyi iroda/hivatal
x Közjogi intézmény
  Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet
  Egyéb (nevezze meg):
I.3) Fő tevékenység
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
x Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
  Egyéb (nevezze meg):
I.4) Beszerzés más ajánlatkérők nevében
Az ajánlatkérő más ajánlatkérők nevében végzi a beszerzést: nem
(igen válasz esetén, ezekre az ajánlatkérőkre vonatkozóan további információkat az A. mellékletben adhat meg)

II. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS TÁRGYA
II.1) Meghatározás
II.1.1 ) Az ajánlatkérő által a szerződéshez rendelt elnevezés:
Szerződés légijármű bérletére és részleges karbantartási szolgáltatás vásárlására vételi jog kikötésével.
II.1.2) A szerződés típusa, és a teljesítés helye
(csak azt a kategóriát válassza – építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatásmegrendelés –, amelyik a leginkább megfelel a szerződés vagy a közbeszerzés(ek) tárgyának)
Építési beruházás  
  Kivitelezés
  Tervezés és kivitelezés
  Kivitelezés, bármilyen eszközzel, módon, a nyertes ajánlattevő által meghatározott követelményeknek megfelelően
Árubeszerzés x
  Adásvétel
  Lízing
x Bérlet
  Részletvétel
  Ezek kombinációja
Szolgáltatásmegrendelés  
Szolgáltatási kategória száma
A szolgáltatási kategóriákat lásd a C1. mellékletben
A teljesítés helye:
Budaörs, Balatonfüred, Debrecen, Miskolc, Pécs-Pogány, Sármellék és Szentes légimentő bázisok.
NUTS-kód HU1, HU2, HU3, HUZ
II.1.3) Közbeszerzésre, keretmegállapodásra és dinamikus beszerzési rendszerre (DBR) vonatkozó információk
x A hirdetmény közbeszerzés megvalósítására irányul
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer (DBR) létrehozására irányul
II.1.4) Keretmegállapodásra vonatkozó információk (adott esetben )
  Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A tervezett keretmegállapodás résztvevőinek száma
vagy
(adott esetben), maximális létszáma
  Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
A keretmegállapodás időtartama
Időtartam év(ek)ben: vagy hónapban:
Indoklás arra az esetre vonatkozóan, ha a keretmegállapodás időtartama meghaladja a négy évet:
A közbeszerzéseknek a keretmegállapodás teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke (adott esetben, csak számokkal)
Becsült érték áfa nélkül: Pénznem:
vagy
és között Pénznem:
A keretmegállapodás alapján megkötendő szerződések értéke és gyakorisága: (ha ismert):
II.1.5) A szerződés vagy a beszerzés(ek) rövid meghatározása:
Bérleti szerződés a vonatkozó jogszabályokban - a mentésről szóló 5/2006 (II.7.) EüM és a betegszállításról szóló 19/1998. NM rendeletek - meghatározott feladatok ellátásához szükséges légijármű bérleti és részleges karbantartási szolgáltatás vásárlására vételi jog kikötésével.
II.1.6) Közös közbeszerzési szójegyzék (CPV)
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:34711500-9
További tárgyak:50212000-4
II.1.7) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik: nem
II.1.8) Részek ( a részekre vonatkozó részletes információk megadásához a B. melléklet szükség szerint több példányban is használható )
A beszerzés részekből áll: nem
(igen válasz esetén) Az ajánlatok benyújthatók
  egy részre   egy vagy több részre   valamennyi részre
II.1.9) Változatokra (alternatív ajánlatok) vonatkozó információk
Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok) nem
II. 2) Szerződés szerinti mennyiség
II.2.1) Teljes mennyiség: (valamennyi részt, meghosszabbítást és opciót beleértve, adott esetben)
Teljes mennyiség összesen 7 db - a Bizottság 965/2012/EU Rendelete I. Melléklet, „A II-V. mellékletben használt fogalmak” 16. pontjában leírt „A” kategóriájú helikopter követelményeit kielégítő - HEMS-feladatok ellátására kialakított helikopter.
Várható repülési idő
2016. március 11-től 2021 március 10-ig: 1400 óra + 30% /7db helikopter / 12 hónap
(Tehát, a 7 db helikopter várható repülési ideje 12 hónapra vonatkozóan: 1400 óra + 30%)
A légijárművekkel szemben támasztott részletes műszaki és szakmai követelményeket a dokumentáció tartalmazza.
A nyertes Ajánlattevő az alábbi orvostechnikai eszközöket is biztosítani köteles (szintén bérlet formájában, a bérleti díját pedig a havi szolgáltatási díj tartalmazza)
7 db lélegeztető gép (1-1 db 7 helikopterbe)
14 db infúziós pumpa (2-2- db 7 helikopterbe)
7 db defibrillátor (1-1- db 7 helikopterbe)
Az orvostechnikai eszközökkel szemben támasztott részletes műszaki és szakmai követelményeket a jelen felhívás VI.3.24. pontja, valamint a dokumentáció tartalmazza.
1) Az ajánlatkérő saját hatáskörben tartja és ezért biztosítja:
- a mentést végző szakszemélyzet alkalmazását (pilóta, HEMS személyzeti tag, egészségügyi utas),
Megjegyzés: A Szolgáltató által biztosított EASA tagországban lajstromozott légijármű esetében a légijármű üzemeltetése vonatkozásában az EASA követelményeken túli feltételek nem támaszthatóak!
- szakmai továbbképzést,
- a mentéshez szükséges nem beépített egészségügyi felszerelést.
- a légimentő-bázisok fenntartását.
2) Az Ajánlattevő hét (7) légimentő bázis működtetéséhez folyamatosan biztosítja a mentéshez szükséges azonos típusú és változatú helikoptereket bérleti szerződés keretében.
Az Ajánlattevő hajtja végre saját költségén a bázis (alap) karbantartásokat (base maintenance), nagyjavításokat, a tervezett és nem tervezett berendezéscseréket, alkatrész, illetve berendezés igénnyel járó meghibásodások javítását és bulletinek végrehajtását, 1 készlet fedélzeti akkumulátort biztosít az Megrendelő részére az akkumulátorok periodikus karbantartásának fenntartásához, valamint a forgalmi karbantartások végrehajtása előtt - az Megrendelővel előre egyeztetett időpontban és helyszínen - biztosítja a Megrendelő részére a forgalmi karbantartáshoz szükséges típus alkatrészeket.
A helikopterek és azok karbantartásán kívül, -figyelembe véve a II.2) pontot - biztosítsa az alábbiakban felsoroltakat:
- a bérleti szolgáltatás időszakára hét (7) érvényes légügyi dokumentációval (bizonyítványok, engedélyek, repülési kézikönyv, vagy az azzal megegyező rendeltetésű kézikönyv) rendelkező helikopter magyar lajstromba vételének feltételeit,
- a magyar lajstromba vett helikopterek 24 órát meghaladó tervezett karbantartása esetére a karbantartás megkezdésétől, meghibásodáskor pedig - 24 órán belüli készenléttel - azonos típusú és változatú, valamint kialakítású helikopter rendelkezésre állást,
- biztosításokat (TPL, PPEL, PBL),
- az Ajánlattevő által végrehajtott javítások, karbantartások, nagyjavítások, meghibásodott és üzemidő lejárt berendezések cseréje, service bulletinek és légialkalmassági direktívákban (AD) előírtak végrehajtását követő hónap 10-ig elektronikus úton megküldi, vagy a karbantartó szervezete nyilvántartásában hozzáférhetővé teszi a magyar lajstromban lévő helikoptereken a megelőző hónapban végrehajtott karbantartások teljes karbantartási dokumentációját.
- nem EC135 típusú helikopter esetén az Ajánlatkérő teljes pilóta állományának típusátképzését.
- 2016 március 11-től a bérleti szolgáltatás ideje alatti típusátképzés idejére saját költségén megfelelő jogosítású pilótákat a helikopterekre.
- megfelelő - a 1321/2014 EU rendelet által előírt - karbantartói képzést a légijárművezetők részére, hogy a korlátozott karbantartási tevékenységeket elvégezhessék.
- nem EC 135 típusú helikopter esetén a szerződéskötéstől számított 4 hónapon belül saját költségén biztosítja 4+1 (4 mechanic and 1 avionic) fő PART-66 szakszolgálati engedéllyel (Aircraft Maintenance Licence) rendelkező szerelő típusátképzését Part-147 oktató szervezetnél.
Az Ajánlatkérőnél jelenleg a mentési tevékenységben résztvevő pilóták és légijármű szerelők EC 135 típusú helikopter vezetésére, illetve karbantartására rendelkeznek képesítéssel. Amennyiben ajánlatevő egy másik típusú helikoptert kíván megajánlani, úgy vállalnia kell a teljes pilóta állomány és 5 fő légijármű szerelő típusátképzését. A képzési díjat az ajánlati árnak tartalmaznia kell, azért külön díj nem számítható fel. A pilóták és légijármű szerelők képzése esetén a képzéssel kapcsolatos mindennemű költség (pl.: adott esetben pilóták és légijármű szerelők utaztatása, szállása, étkeztetése) az ajánlattevőt terhelik. Ugyancsak nem számítható fel külön díj a légimentő bázisok működtetéséhez az ajánlattevő által biztosított megfelelő jogosítású (HEMS is beleértve) pilóták költségeinek fedezésére abban az esetben, ha a pilóták átképzése 2016 március10. utáni időszakra esik. Továbbá a supervisor pilóta költségeit is az ajánlattevő fedezi. Az átképzés utáni repülési gyakorlat megszerzésénél be kell tartani a Megrendelő Operations Manualjének előírásait és a helikopterek biztosítását (TPL, PPEL, PBL...) intéző biztosító társaság követelményeit.
(adott esetben, csak számokkal)
Becsült érték áfa nélkül: 30711700000 Pénznem: HUF
vagy
és között Pénznem:
II.2.2) Vételi jogra (opcióra) vonatkozó információ (adott esetben)
Vételi jog (opció) igen
(igen válasz esetén) A vételi jog meghatározása:
Amennyiben a bérleti szerződés 5 éves időtartama lejár és a felek a szerződésüket nem kívánják meghosszabbítani, úgy Ajánlatkérő a bérleti szerződés során szolgáltatott gépek bármelyikét jogosult egyoldalú nyilatkozattal a nyerts Ajánlattevőtől megvásárolni.
A vételi szándék közlésének határideje: 2020/09/10
A vételi jog (opció) gyakorlásának határideje: 2021/03/10
Ajánlatkérő a vételárat a bérleti szerződés lejártától számított 30 napon belül fizeti meg az nyertes Ajánlattevő részére.
Ajánlatkérő a tulajdonjogot a teljes vételár megfizetésével szerzi meg.
A megvásárolt gépekre a nyertes Ajánlattevő minimum 12 hónapos jótállást vállal
(ha ismert) A vételi jog (opció) gyakorlásának tervezett ideje:
hónapban: 60 vagy napban: (a szerződés megkötésétől számítva)
II.2.3) Meghosszabításra vonatkozó információk (adott esetben)
A szerződés meghosszabítható igen
A lehetséges meghosszabbítások száma: (ha ismert): 5 vagy: és között
(ha ismert) Az árubeszerzésre vagy szolgáltatásmegrendelésre irányuló meghosszabbítható szerződések esetében a további szerződések tervezett ütemezése:
hónapban: 12 vagy napban: (a szerződés megkötésétől számítva)
II.3) A szerződés időtartama vagy a befejezés határideje
Az időtartam hónapban: vagy napban: (a szerződés megkötésétől számítva)
vagy
Kezdés 2016/03/11 (nap/hónap/év)
Befejezés 2021/03/10 (nap/hónap/év)

III. szakasz : jogi, gazdasági, pénzügyi és Műszaki információk
III.1) Az alvállalkozói szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.1.1) A szerződést biztosító mellékkötelezettségek: (adott esetben)
A nyertes ajánlattevő késedelmes teljesítése esetén az ajánlatkérő - a szerződésszegésből fakadó egyéb kárrendezésekre vonatkozó igényeken túl - késedelmi kötbérre jogosult az alábbiak szerint:
- A Ptk. 6:186.§ (1) bekezdése alapján amennyiben olyan okból, amelyért a nyertes Ajánlattevő felel, a szerződésben rögzített határidőben a nyertes ajánlattevő nem biztosítja az üzemképes légijármű rendelkezésre állását, bevethetőségét, késedelmi kötbér fizetésére köteles. A kötbér alapja az eredménytelenül eltelt teljesítési határidőtől számítva a szerződésszerű teljesítésig vonatkozó időszakra, amennyiben az, az adott napon összesen a két órát nem haladja meg 100 000 HUF, azaz százezer forint, azt meghaladóan napi 500 000 HUF, azaz ötszázezer forint. A kötbér tekintetében a töredéknap - a két óra késedelem kivételével - teljes napnak számít.
Amennyiben nyertes Ajánlattevő szerződéses kötelezettsége teljesítésének tekintetében 30 napot meghaladó késedelembe esik, úgy Ajánlatkérő jogosult jelen szerződéstől azonnali hatállyal elállni, és meghiúsulási kötbért érvényesíteni nyertes Ajánlattevővel szemben. Ebben az esetben késedelmi kötbérre Ajánlatkérő nem jogosult.
- A Ptk. 6:186.§ (1) bekezdése alapján amennyiben olyan okból, amelyért a nyertes Ajánlattevő felel, a szerződés időtartama alatt bármely napon a nyertes ajánlattevő nem biztosítja az üzemképes légijármű rendelkezésre állását, bevethetőségét, hibás teljesítési kötbér fizetésére köteles. A kötbér alapja az eredménytelenül eltelt teljesítési határidőtől számítva a szerződésszerű teljesítésig vonatkozó időszakra, amennyiben az, az adott napon összesen a két órát nem haladja meg 100 000 HUF, azaz százezer forint, azt meghaladóan napi 500 000 HUF, azaz ötszázezer forint. A kötbér tekintetében a töredéknap - a két óra késedelem kivételével - teljes napnak számít.
Amennyiben nyertes Ajánlattevő szerződéses kötelezettsége teljesítésének tekintetében 30 napot meghaladóan nem nyújt szolgáltatást, úgy Ajánlatkérő jogosult jelen szerződéstől azonnali hatállyal felmondani, és meghiúsulási kötbért érvényesíteni nyertes Ajánlattevővel szemben. Ebben az esetben a hibás teljesítési kötbérre is jogosult Ajánlatkérő.
Jelen felhívás VI.3.15. pontjában foglaltak bekövetkezése esetén az ott meghatározott hibás teljesítési kötbér fizetésére köteles Ajánlattevő. Amennyiben Ajánlattevő a fenti kötelezettségének legkésőbb a szerződéskötéstől számított 9 hónapig nem tesz eleget, úgy Ajánlatkérő jogosult a szerződést további indoklási kötelezettség nélkül azonnali hatállyal felmondani és meghiúsulási kötbért érvényesíteni Szolgáltatóval szemben. Ebben az esetben a hibás teljesítési kötbérre is jogosult Megrendelő.
Az ajánlatkérőnek jogában áll az esedékessé vált és mindkét fél által elfogadott kötbért a szolgáltatás árából visszatartani, amelyről a szolgáltatónak a pénzügyi rendezés érdekében számlát állít ki.
- A Ptk. 6:186.§ (1) bekezdése alapján, amennyiben a szerződés teljesítése olyan okból válik lehetetlenné, amelyért a nyertes ajánlattevő felelős (kivéve a magyar hatóság késedelmes - 30 napon túli - ügyintézését), ajánlatkérő meghiúsulási kötbérre tarthat igényt.
A meghiúsulási kötbér mértéke: a meghiúsulás napján érvényes rendelkezésre állási díj 3 hónapra számított összege, valamennyi működtetendő bázisra vonatkoztatva.
A szerződés meghiúsulásának minősül különösen az alábbi két eset:
• Ha valamely mentőhelikopteres bázison az Ajánlattevő a jelen felhívás II.3. pontja szerinti határidőben nem kezdi el, illetve folyó szolgáltatás esetén azt megszakítva, 30 napon túl nem nyújt szolgáltatást;
• Adott tárgynegyedévben az általa nyújtott szolgáltatás hiányában az ezen konstrukcióban működtetett mentőhelikopteres bázisok összességén a naptári napok számának 10%-ában szolgáltatást nem nyújt.
Ezen esetek bármelyike az egyoldalú rendkívüli felmondást vagy elállást megalapozza.
- Az Ajánlatkérő kötbérigényének érvényesítése nem jelenti az Ajánlatkérő egyéb igényeinek elvesztését. Bármely nem szerződésszerű teljesítés jogi fenntartás nélküli elfogadása az Ajánlatkérő részéről nem értelmezhető joglemondásként azon igényről vagy igényekről, amelyek az Ajánlatkérőt a szerződésszegés következményeként megilletik.
Az Ajánlatkérő a kötbért meghaladó kárt is érvényesítheti az Ajánlattevővel szemben.
III.1.2) Fő finanszírozási és fizetési feltételek és/vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre:
A nyertes ajánlattevő a szerződésben megállapított és igazolt teljesítés után havonta jogosult számlázásra.
A Magyarországon kívüli székhellyel rendelkező ajánlattevő esetén a kifizetéseket terhelő adót (Áfá-t) az Ajánlatkérő Magyarországon fizeti meg.
A számla kiegyenlítése a szerződésszerű teljesítés igazolását követően, a Kbt. 130. § (1) és (6) bekezdései, valamint a Ptk. 6:130.§ (1) bekezdése szerint történik.
Ajánlatkérő
- a rendelkezésre állási díjat havonta, a tárgyhót követően kiállított számla alapján, a számla kézhezvételétől számított 30 napon belül
- az igazolt légióra-teljesítést a tárgyhót követően kiállított számla alapján, a számla kézhezvételétől számított 30 napon belül
- Az Ajánlattevő által az átrepülés (Ferry flight) végrehajtásához szükséges plusz 30 perc navigációs tartalék mennyiség felett a légijárműbe betöltött üzemanyag mennyiség ellenértékét a tárgyhót követően kiállított számla alapján, a számla kézhezvételétől számított 30 napon belül átutalással teljesíti.
Előlegfizetésre nincs lehetőség.
Ajánlatkérő késedelmes fizetése esetén a késedelmi kamatra vonatkozóan a Ptk. 6:48. § irányadó.
Ajánlatkérő a kifizetéseket az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény (Art.) 36/A. § rendelkezéseinek figyelembe vételével teljesíti.
Az Ajánlatkérő teljesítéssel kapcsolatosan kifogást a számla benyújtását követő 5 munkanapon belül emelhet, melynek elmaradása esetén a teljesítés elfogadottnak tekintendő. A számlázható Légi óradíj alapja az Ajánlatkérő számítógépes nyilvántartása, valamint a tárgyhó utolsó napjának a repülési időt igazoló repülési és karbantartási napló (fedélzeti napló) lapjára felvezetett adatok. A két nyilvántartás közötti eltérés esetén az elszámolás körében a repülési és karbantartási napló lapján szereplő adatokat kell irányadónak és mindkét fél által elfogadottnak tekinteni
III.1.3) A közös ajánlatot tevő nyertesek által létrehozandó gazdasági társaság, illetve jogi személy: (adott esetben)
Ajánlatkérő nem teszi lehetővé gazdálkodó szervezet létrehozását
III.1.4) Egyéb különleges feltételek (adott esetben)
A szerződés teljesítésére különleges feltételek vonatkoznak igen
(igen válasz esetén) A különleges feltételek meghatározása
a mentésről szóló 5/2006 (II.7.) EüM rendelet a betegszállításról szóló 19/1998. (VI. 3.) NM rendelet
III.2) Részvételi feltételek
III.2.1) Az ajánlattevő/részvételre jelentkező személyes helyzetére vonatkozó adatok (kizáró okok), ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód:
Kizáró okok:
Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó, és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, aki a Kbt.56. § (1) és nem lehet ajánlattevő aki a Kbt. 56.§ (2)bekezdéseiben meghatározott kizáró okok valamelyikének a hatálya alatt áll.
Igazolási mód:
Ajánlattevőnek, közös ajánlattétel esetén minden tagjának az ajánlatban a 310/2011 (XII. 23.) Kormány rendelet 2-8§ és 10.§ szerint kell igazolnia, hogy nem tartozik a Kbt. 56. § (1) és (2) bekezdésének hatálya alá.
A Kbt. 58.§ (3) bekezdése alapján az ajánlattevő ajánlatában nyilatkozni köteles arról, hogy a szerződés teljesítéséhez nem vesz igénybe az 56. § (1) bekezdése szerinti kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót, valamint az általa alkalmasságának igazolására igénybe vett más szervezet nem tartozik az 56. § (1) bekezdése szerinti kizáró okok hatálya alá.
A kizáró okok tekintetében becsatolt nyilatkozatoknak az eljárást megindító felhívás feladásának napján kelt vagy azt követő keltezésűeknek kell lennie.
Ajánlatkérő a kizáró okok igazolása körében felhívja továbbá az ajánlattevők figyelmét az alábbi - Kbt. 172. § (2) bekezdés k) pontja valamint a 310/2011. Korm. rendelet 13. § (1) bekezdése szerinti - útmutatókra (elérhető: www.kozbeszerzes.hu), azzal, hogy ezen útmutatókat a Kbt. 2013.07.01. napján hatályba lépett jogszabályi változások tekintetében megállapított eltérésekkel kell alkalmazni:
- „A Közbeszerzési Hatóság útmutatója a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény 56-57. §-ában, valamint a közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és a kizáró okok igazolásának, valamint a közbeszerzési műszaki leírás meghatározásának módjáról szóló 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 2-3. §-ában hivatkozott igazolásokról, nyilatkozatokról, nyilvántartásokról és adatokról a Magyarországon letelepedett gazdasági szereplők vonatkozásában” (Közbeszerzési Értesítő 2014. évi 57. szám, 2014.05.16.)
- „A Közbeszerzési Hatóság útmutatója a közbeszerzési eljárások során benyújtandó, a kizáró okokkal kapcsolatos igazolásokról, nyilatkozatokról, nyilvántartásokról és adatokról az Európai Gazdasági Térségben letelepedett gazdasági szereplők vonatkozásában” (Közbeszerzési Értesítő 2012. évi 61. szám, 2012.06.01.)
III.2.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód:
P.1. A 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 14. § (1) a) pontja alapján - az eljárást megindító felhívás feladásának napjától visszaszámított 24 hónapban fennálló pénzforgalmi számlái vonatkozásában - csatolni kell valamennyi számlavezető pénzügyi intézmény nyilatkozatát arról, hogy mióta vezeti az ajánlattevő pénzforgalmi számláját, és volt-e sorbaállítás (és ha igen milyen mértékű) az ajánlati felhívás feladását megelőző 24 hónapban, attól függően, hogy az ajánlattevő mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét, amennyiben ezek az adatok rendelkezésre állnak.
Ajánlatkérő rögzíti, hogy a sorbaállítás fogalmát a pénzforgalmi szolgáltatás nyújtásáról szóló 2009. évi LXXXV. törvény 2. § 25. pontja tartalmazza.
P.2. a 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 14. § (1) c) pontja alapján cégszerű nyilatkozat a z ajánlattevő a felhívás feladását megelőző három üzleti év légijármű bérletéből és ehhez kacsolódó üzemeltetéséből származó általános forgalmi adó nélkül számított árbevételéről, attól függően, hogy az ajánlattevő mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét, amennyiben ezek az adatok rendelkezésre állnak.
A 310/2011 (XII. 23.) Kormány rendelet 14.§ (3) bekezdése alapján, ha az ajánlattevő olyan jogi formában működik, amely tekintetében árbevételről szóló nyilatkozat benyújtása nem lehetséges, úgy az előírt alkalmassági követelmény és igazolási mód helyett bármely, az ajánlatkérő által megfelelőnek tekintett egyéb nyilatkozattal vagy dokumentummal igazolhatja pénzügyi és gazdasági alkalmasságát. Az érintett ajánlattevő kiegészítő tájékoztatás kérése során köteles alátámasztani, hogy olyan jogi formában működik, amely tekintetében árbevételről szóló nyilatkozat benyújtása nem lehetséges és tájékoztatást kérni az e pontokkal kapcsolatban előírt alkalmassági követelmény és igazolási mód helyett az alkalmasság igazolásának ajánlatkérő által elfogadott módjáról.
Az alkalmasságot az ajánlattevőnek az ajánlatban a 310/2011 (XII. 23.) Kormány rendelet szerint kell igazolnia.
Ajánlattevő az alkalmassági követelményeknek való megfelelést az alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplő bevonásával is biztosíthatja. Ez esetben felhívjuk a figyelmet a Kbt. 55. § (5) és (6) bekezdésben foglaltakra.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): (adott esetben)
P.1. Alkalmatlan az ajánlattevő, hogy bármelyik, az eljárást megindító felhívás feladásának napjától visszaszámított 24 hónapban fennálló pénzforgalmi számláján,a számlavezető pénzügyi intézmény által kiadott nyilatkozat alapján az ajánlati felhívás feladását megelőző 24 hónapban, illetve későbbi számlanyitás esetén a számlanyitás időpontjáig terjedő időszakban 30 napot meghaladó fizetési sorbaállítás fordult elő;
P.2. Alkalmatlan az ajánlattevő, ha a felhívás feladását megelőző három üzleti évben a közbeszerzés tárgyából (légijármű bérlete és ehhez kapcsolódó üzemeltetése) származó általános forgalmi adó nélkül számított árbevétele nem éri el összesen az 1.200.000.000 HUF-ot.
(Amennyiben az ajánlattevő a vizsgált időszakhoz képest később kezdte meg a működését, úgy összesen 700.000.000 HUF közbeszerzés tárgyából származó árbevételt köteles igazolni)
A Kbt. 55. § (4) bekezdése alapján az előírt alkalmassági követelményeknek az ajánlattevő bármely más szervezet kapacitására támaszkodva is megfelelhet, a közöttük fennálló kapcsolat jogi jellegétől függetlenül.
A P.1. alkalmassági követelmény esetében elegendő, ha közös ajánlattevők közül csak egy felel meg a feltételeknek, a P.2. alkalmassági követelménynek közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek.
III.2.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód:
M.1. A 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 15. § (1) a) pontja alapján az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított három év legjelentősebb szállításainak ismertetése(a 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 15. § (2) bekezdése szerinti módon), amelynek tartalmazni kell a szerződést kötő másik fél nevét, a szerződés tárgyát, az ellenszolgáltatás teljes nettó összegét, (több résztvevő esetén a vállalkozási formációt, a részvételi területeket és arányokat), a teljesítésének idejét, helyét, valamint a megrendelő nyilatkozatát arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt.
A referencia igazolása 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 16. § (1) bekezdése szerint történhet.
Az alkalmasságot az ajánlattevőnek az ajánlatban a 310/2011 (XII. 23.) Kormány rendelet szerint kell igazolnia.
Ajánlattevő az alkalmassági követelményeknek való megfelelést az alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplő bevonásával is biztosíthatja. Ez esetben felhívjuk a figyelmet a Kbt. 55. § (5) és (6) bekezdésben foglaltakra.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): (adott esetben)
M.1. Alkalmatlan az ajánlattevő, ha nem rendelkezik az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított három évben (36 hónapban) legalább
- 1 db, a 965/2012/EU rendeletben meghatározott „A” kategóriájú, HEMS feladatok ellátására alkalmas helikopter legalább 24 hónapra történő bérletére és karbantartására vonatkozó referenciával, melynek értéke meghaladta a nettó 2.200.000.000 Ft-ot

A Kbt. 55. § (4) bekezdése alapján az előírt alkalmassági követelménynek a közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek valamint az ajánlattevő bármely más szervezet kapacitására támaszkodva is megfelelhet, a közöttük fennálló kapcsolat jogi jellegétől függetlenül.
III.2.4) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk (adott esetben)
  A szerződés védett műhelyek számára fenntartott
  A szerződés teljesítése védett munkahely-teremtési programok keretében történik
III. 3) Szolgáltatásmegrendelésre irányuló szerződésekre vonatkozó különleges feltételek
III.3.1) Adott foglalkozásra (képzettségre) vonatkozó információk
A szolgáltatás teljesítése egy adott foglalkozáshoz (képzettséghez) van kötve
(igen válasz esetén) A vonatkozó jogszabályi rendelkezésre történő hivatkozás:
III.3.2) A szolgáltatás teljesítésében személyesen közreműködő személyek
A szervezeteknek közölniük kell a szolgáltatás teljesítésében személyesen közreműködő személyek nevét és képzettségét

IV. SZAKASZ: ELJÁRÁS
IV.1) Az eljárás fajtája
IV.1.1) Az eljárás fajtája
x Nyílt
  Meghívásos
  Gyorsított meghívásos
A gyorsított eljárás alkalmazásának indokolása:
  Tárgyalásos
Megtörtént a részvételre jelentkezők kiválasztása, megjelölése (a tárgyalásos eljárás egyes típusai esetében)
(igen válasz esetén a kiválasztott részvételre jelentkezők nevét és címét a VI.3) szakaszban (További információk) kell megadni)
  Gyorsított tárgyalásos
A gyorsított eljárás alkalmazásának indokolása:
  Versenypárbeszéd keretében
IV.1.2) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó jelentkezők létszáma vagy keretszáma (meghívásos és tárgyalásos eljárás, versenypárbeszéd)
A gazdasági szereplők tervezett száma
vagy
Tervezett minimum és (adott esetben) maximális létszáma
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
IV.1.3) Az ajánlattevők létszámának csökkentése a tárgyalás vagy a versenypárbeszéd során (tárgyalásos eljárás, versenypárbeszéd)
Igénybe vettek többfordulós eljárást annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsék a megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát
IV.2) Bírálati szempontok
IV.2.1) Bírálati szempontok (jelölje be a megfelelő rovatot/rovatokat)
  A legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás
vagy
x Az összességében legelőnyösebb ajánlat az alábbiak szerint
x az alábbiakban megadott részszempontok (a részszempontokat súlyozással vagy – ha súlyozásra bizonyíthatóan nincs lehetőség – csökkenő fontossági sorrendben kell megadni)
  a dokumentációban, az ajánlati/részvételi felhívásban, az ajánlattételi felhívásban, illetve az ismertetőben meghatározott részszempontok
SzempontSúlyszám
7 db helikopter 5 éves nettó szolgáltatási díja20
7 db helikopter amortizációs tényezővel módosított nettó vételára6
a helikopterek megvásárlása esetére vállalt jótállás időtartama hónapokban (minimum 12 hónap maximum 60 hónap)3
IV.2.2) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni nem
(igen válasz esetén, ha szükséges) További információk az elektronikus árlejtésről:
IV.3) Adminisztratív információk
IV.3.1) Az ajánlatkérő által az aktához rendelt hivatkozási szám: (adott esetben)
IV.3.2) Az adott szerződésre vonatkozóan sor került korábbi közzétételre: nem
(igen válasz esetén)
  Előzetes tájékoztató   Felhasználói oldalon közzétett hirdetmény
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S - (nap/hónap/év)
  Egyéb korábbi közzététel (adott esetben)
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S - (nap/hónap/év)
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S - (nap/hónap/év)
IV.3.3) A dokumentáció és a kiegészítő iratok vagy ismertetők beszerzésének feltételei (versenypárbeszéd esetén)
A dokumentáció beszerzésének határideje
Dátum: 2015/12/14 (nap/hónap/év) Időpont: 10:00
A dokumentációért fizetni kell igen
(igen válasz esetén, csak számokkal) Ár: 85000 Pénznem: HUF
A fizetés feltételei és módja:
A dokumentáció ellenértékét, mely bruttó 85.000 HUF kizárólag a 124. § (4) bekezdése szerinti szervezet köteles az alább meghatározott feltételek szerint megfizetni.
Az ajánlattevő a dokumentáció ellenértékét az ajánlatkérő Magyar Államkincstár-nál vezetett 10032000-00288561-00000017 számú számlájára történő átutalással egyenlítheti ki. A díj kifizetésének határideje az Ajánlatkérő által kiállított számla kézhezvételétől számított 30 nap.
IV.3.4) Ajánlattételi vagy részvételi határidő
Dátum: 2015/12/14 (nap/hónap/év) Időpont: 10:00
IV.3.5) Az ajánlattételi felhívás megküldése a kiválasztott jelentkezők részére (ha ismert, meghívásos és tárgyalásos eljárás, valamint versenypárbeszéd esetén )
Dátum: (nap/hónap/év)
IV.3.6) Az(ok) a nyelv(ek), amely(ek)en a pályázatok (pályaművek), illetve a részvételi jelentkezések benyújthatók
  Az EU bármely hivatalos nyelve
x Az EU következő hivatalos nyelve(i): HU
  Egyéb :
IV.3.7) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
-ig (nap/hónap/év)
vagy
Az időtartam hónapban: vagy napban: 60 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.3.8) Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 2015/12/14 (nap/hónap/év) Időpont: 10:00
(adott esetben) Hely: Magyar Légimentő Nonprofit Kft. 2040 Budaörs, Légimentő út 8.
Az ajánlatok felbontásán jelenlétre jogosult személyek (adott esetben) igen
(igen válasz esetén) További információk a jogosultakról és a bontási eljárásról:
A Kbt. 62. § (2) bekezdésében meghatározott jelenlétre jogosult személyek

VI. szakasz: kiegészítő információk
VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk (adott esetben)
A közbeszerzés ismétlődő jellegű nem
(igen válasz esetén) A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
VI.2) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A szerződés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
(igen válasz esetén) Hivatkozás a projekt(ek)re és/vagy program(ok)ra:
VI.3) További információk (adott esetben)
1. A dokumentáció rendelkezésre bocsátásával kapcsolatos további információk:
A Kbt. 52. § (2) bekezdésében foglaltak szerint a dokumentációt bármely érdekelt gazdasági szereplő térítésmentesen átveheti vagy elektronikus úton megkérheti a jelen felhívás I.1. pontjában rögzített kapcsolattartási ponton.
A dokumentáció az ajánlattételi határidő lejártáig munkanapokon, hétfőtől csütörtökig 9.00 óra és 13.00 óra között, pénteken 9.00 óra és 12.00 óra között, az ajánlattételi határidő napján 9.00 órától az ajánlattételi határidő lejártáig vehető át az I.1. pontban megjelölt kapcsolattársi ponton.
Írásos megkeresés esetén az ajánlatkérő a dokumentációt a Kbt. 50.§ (3) bekezdése szerint küldi meg a kérelmező által megadott címre.
2. Az ajánlatok leadásának rendje: az ajánlattételi határidő lejártáig munkanapokon, hétfőtől csütörtökig 9.00 óra és 13.00 óra között, pénteken 9.00 óra és 12.00 óra között, az ajánlattételi határidő napján 9.00 órától az ajánlattételi határidő lejártáig az I.1. pontban megjelölt kapcsolattársi ponton.
3. Az ajánlatkérő a hiánypótlást a Kbt. 67. § szerint biztosítja.
4. Az összegzés megküldésének tervezett időpontja: a Kbt. 65.§ (1) és (2) bekezdése szerint
A szerződéskötés tervezett időpontja: a Kbt. 124.§ (6) - (8) bekezdései szerint
5. Az ajánlatban benyújtandó dokumentumok egyszerű másolatban is benyújthatóak, kivéve a Kbt. 60.§ (3) bekezdése szerinti nyilatkozatot, melyet ajánlattevő a Kbt. 36.§ (6) bekezdése értelmében eredeti, aláírt példányban köteles csatolni.
6. Ajánlatkérő az ajánlattevők alábbi pénzügyi, gazdasági, valamint műszaki alkalmasságának feltételeit a minősített ajánlattevők jegyzékéhez képest szigorúbban határozta meg (P.1., P.2. és M.1.)
7. Az ajánlati biztosítékra vonatkozó előírások:
Ajánlatkérő az ajánlattételt 6.000.000 HUF ajánlati biztosíték adásához köti. Az ajánlati biztosíték a Kbt. 59.§ (2) bekezdése szerint az ajánlattevő választása szerint teljesíthető az előírt pénzösszegnek az ajánlatkérő Magyar Államkincstár-nál vezetett 10032000-00288561-00000017 számú számlájára történő befizetésével (átutalással), bankgarancia biztosításával vagy biztosítási szerződés alapján kiállított - készfizető kezességvállalást tartalmazó - kötelezvénnyel.
A befizetést, átutalást igazoló dokumentumot, bankgarancialevelet vagy biztosítási szerződés alapján kiállított kötelezvényt ajánlattevő - befűzés nélkül - köteles az ajánlat papír alapú példányához zárt borítékban csatolni.
Az ajánlati biztosíték a Kbt. 59. § (5) bekezdés szerint kerül visszafizetésre.
8. Ajánlatkérő előírja - amennyiben ez az adott ajánlattevő, alvállalkozó, továbbá az alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplő esetében értelmezhető - az ajánlatban szereplő nyilatkozatokat aláíró személy vagy személyek aláírási címpéldánya vagy ügyvédi aláírásmintája másolati példányának csatolását, illetve amennyiben a nyilatkozatokat nem a cégjegyzésre jogosult személy vagy személyek írják alá, akkor a részükre cégjegyzésre jogosult személy vagy személyek által adott - a meghatalmazott aláírását is tartalmazó- írásos meghatalmazás mellé csatolni kell a cégjegyzésre jogosult meghatalmazó vagy meghatalmazók aláírási címpéldányának vagy ügyvédi aláírás-mintájának másolati példányát is.
9. Ajánlattevőnek nyilatkoznia kell, hogy cégügyében van-e módosítás folyamatban (nemleges nyilatkozat is csatolandó). Amennyiben cégügyben módosítás van folyamatban, a 310/2011 (XII.23.) Kormányrendelet 7.§-a alapján az ajánlattevőnek, alvállalkozónak, továbbá az alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplőnek az ajánlathoz csatolnia kell a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelem és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolás másolatát
10. Az ajánlatot magyar nyelven kell beadni, az eljárás során mindennemű levelezés, írásbeli és szóbeli cselekmény magyar nyelven történik. Ajánlatkérő a fentiekre tekintettel idegen vagy részben idegen nyelvű okiratokat nem fogad el. Az idegen nyelvű okiratokat egyszerű fordításban is csatolni kell. Egyszerű fordításként ajánlatkérő elfogadja az ajánlattevő általi felelős fordítást is. Ajánlattevői felelős fordítás esetén Ajánlattevő köteles csatolni az ajánlatához a fordításért vállalt felelősségére vonatkozó nyilatkozatát. A fordítás költségei ajánlattevőt terhelik.
(A VI.3. 16. b) pontjában felsorolt dokumentumokat elegendő angol nyelven becsatolni, amennyiben azok eredetben is angol nyelven készültek. Amennyiben azok eredetben csak az ajánlatban szereplő légijárművet lajstromozó ország saját nyelvén készültek, akkor annak magyar nyelvű fordítását is át kell adni)
11. Az ajánlatokat 1 eredeti, papír alapú példányban valamint elektronikus adathordozón (*.pdf formátumban beszkennelve, elektronikus adathordozón, CD-n vagy DVD-n) köteles benyújtani ajánlattevő. Ajánlattevőnek nyilatkozatot kell csatolnia arra vonatkozóan, hogy az elektronikus formában és papír alapon benyújtott dokumentumok megegyeznek. A papír alapú és az elektronikus példányok eltérése esetén Ajánlatkérő az eredeti papír alapú példányt beszi irányadónak.
12. Több ajánlattevő közösen is nyújthat be ajánlatot, ez esetben a Kbt. 25.§ és 26.§-aiban foglaltak irányadóak. Közös ajánlat esetén az ajánlathoz csatolni kell az ajánlattevők együttműködéséről szóló megállapodást, valamint ajánlattevőknek nyilatkozniuk kell arról, hogy a szerződés teljesítéséért egyetemleges felelősséget vállalnak. Az együttműködésről szóló megállapodást, valamint az egyetemleges felelősség vállalását tartalmazó nyilatkozatot a közös ajánlattevők cégszerű aláírásával ellátva kell az ajánlathoz csatolni. Az együttműködésre vonatkozó elvárásokat a dokumentáció tartalmazza.
13. Az ajánlatnak tartalmaznia kell ajánlattevő nyilatkozatát a Kbt. 40.§ (1) a) és b) pontjaira, valamint a 60.§ (3) és (5) bekezdéseire vonatkozóan. A Kbt. 40.§ (1) bekezdése körében a nemleges nyilatkozat is csatolandó.
14. Az ajánlati árat minden esetben EURO-ban kell megadni.
Ajánlattevőnek ajánlatában fel kell tüntetnie egy havi rendelkezésre állási díjat euróban és meg kell ajánlania egy légi óradíjat euróban, valamint meg kell adnia 1 db helikopter nettó vételárát is.
A felolvasólapon a képlet alapján kiszámított összérték mellett az alábbi adatokat kell megadni
havi rendelkezésre állási díj: nettó ………….. Euro + ….% Áfa, azaz bruttó ……. Euro/1 db helikopter
légióradíj: nettó ………….. Euro + ….% Áfa, azaz bruttó ……. Euro
vételár összege: nettó ………….. Euro + ….% Áfa, azaz bruttó ……. Euro/1 db helikopter
A havi rendelkezésre állási díj és a légióradíj 2017. március 10. napjáig az ajánlatban vállaltak szerint kötött. A szerződés teljes időtartama alatt mindkét díjat évenként maximum az EUROSTAT által - az Európai Unió tagállamaira átlagban - meghatározott éves fogyasztói árindexnek megfelelően Szolgáltató egyoldalúan megemelheti. E keretek közötti emelést a Megrendelő köteles elfogadni.
15. A műszaki kövezelmények teljesítésének elbírálásához az ajánlathoz Ajánlattevőnek csatolni kell a légijármű (helikopter) típus Repülési Kézikönyve (AFM) utolsó revíziójáról készült másolatát (az AFM utolsó revíziója elektronikus változatban is benyújtható), valamint a kézi súlypontszámítási jegyzőkönyvet (manual Loasheet) és a repülési távolság számítását, továbbá a súlypont és a repülési távolság számításokhoz felhasznált adatokat, ábrákat és grafikonokat tartalmazó kivonatok az AFM-ből, melyekből egyértelműen megállapítható, hogy az Ajánlattevő a megfelelő háttér anyagot használta az AFM-ből, és a megajánlott légijármű minden paraméterében megfelel a dokumentáció „Szakmai követelmények, műszaki leírás” fejezetben előírt feltételeknek.
Ajánlatkérő a dokumnetációban a szakmai követelmények körében előírta, hogy az EMS kialakítású helikopter (fixed mission EMS Equipments on board) képes kell legyen - 20 perc repülésre elegendő üzemanyag maradvánnyal - 0°C levegő hőmérséklet mellett legalább 460km-t, 40°C hőmérsékletnél pedig legalább 320km-t távolságot lerepülni.
Amennyiben az Ajánlattevő helikopterei az ajánlattételkor nem felelnek meg a fenti feltételnek, de teljesítik ugyanazon feltételek mellett 0°C levegő hőmérsékletnél 380km távolság megtételét és az Ajánlattevő kötelezettséget vállal arra, hogy a szolgáltatás megkezdéséig - vagy a szerződéskötéstől számított 9 hónapig kötbér fizetése mellett - átalakítja úgy a helikoptert / helikoptereiket, hogy azok megfeleljenek az előírt feltételeknek és erről írásban nyilatkozatot tesz, amelyben felsorolja, hogy milyen ütemezéssel, mit kíván a helikopteren módosítani, abban az esetben az ajánlat érvényes.
Mindaddig, amíg a leszállított helikopter(ek) nem felel meg a fenti követelménynek, addig nyertes Ajánlattevő havonta a havi rendelkezésre állási és a teljesített repült idő után díjak 20%-át fizeti meg Ajánlatkérő részére hibás teljesítési kötbér címén. Amennyiben Ajánlattevő a fenti kötelezettségének legkésőbb a szerződéskötéstől számított 9 hónapig nem tesz eleget, úgy Ajánlatkérő jogosult a szerződést további indoklási kötelezettség nélkül azonnali hatállyal felmondani.
16. A helikopterek magyarországi Llajstrombavételéhez (A légiközlekedésről szóló 1995. évi XCVII. törvény alapján) az Ajánlattevőnek ajánlathoz csatolnia kell az ajánlott szolgáltatás ellátásához az általa megajánlott helikopterek aktuális bizonyítványait és engedélyeit, valamint a helikopterek jelenlegi Karbantartó, Üzembentartó és a Folyamatos Légialkalmasság-irányító szervezeteinek érvényes engedélyeit (Part145, AOC and CAMO Certificates), valamint:
a) Tulajdonjogot vagy rendelkezésre állást igazoló dokumentumok:
- Szerződés (vételi, vagy leasing), és/vagy más dokumentum (pl. számla) hiteles másolatát, amely hitelt érdemlően igazolja a légijármű tulajdonjogát vagy bérleti szerződést melyből egyértelműen és hitelt érdemlően megállapítható, hogy a tárgyi beszerzés alapján megkötött szerződés teljes időtartama alatt (ideértve a teljes opciós időszakot is) a megajánlott légijármű a szolgáltatás zavartalan biztosítására az Ajánlattevő rendelkezésére áll.
b) Továbbá az alábbi érvényes légijármű bizonyítványok, engedélyek stb. egyszerű másolatai: (Mivel a hivatalos nemzetközi repülési nyelv az angol, ezért a felsorolt dokumentumokat elegendő angol nyelven becsatolni, amennyiben azok eredetben is angol nyelven készültek. Amennyiben azok eredetben csak az ajánlatban szereplő légijárművet lajstromozó ország saját nyelvén készültek, akkor annak magyar nyelvű fordítását is át kell adni)
- Légijármű Lajstromozási Bizonyítvány;
- Légialkalmassági Bizonyítvány (EASA Form 25);
- Légialkalmassági Felülvizsgálati Bizonyítvány (ARC - EASA Form 15);
- Biztosításfedezti Igazolás (137/2008/EK rendelet szerint);
- Légijármű Állomás Rádióengedély Okirat;
- Zajbizonyítvány;
- Légijármű jelenlegi Üzembentartójának Üzembentartási Engedélye (AOC);
- Folyamatos Légialkalmasság-irányító Szervezet Jóváhagyási Bizonyítványa (EASA Form 15);
- A Karbantartó Szervezet Jóváhagyási Bizonyítványa (EASA Form 145);
- Utolsó báziskarbantartás Üzemképesség tanúsítása (CRS);
- Repülési kézikönyv (Flight Manual vagy azzal megegyező rendeltetésű) borító és a frissítések lapja;
- MEL borító és frissítések lapja (amennyiben alkalmazzák);
- A légijármű eredeti műszaki dokumentációja (Log Books, Log Cards, ….) aktív lapjairól készült másolat;
- Üzemidős berendezések nyilvántartása, azaz Time overview elektronikus formában is;
- Felépített berendezések jegyzéke (Equipment list);
- AD, SB status list;
- 2014 január 1. után végrehajtott karbantartások jegyzéke;
- Érvényes (4 évnél nem idősebb) súlymérési jegyzőkönyv;
- Érvényes (4 évnél nem régebbi) deviációs táblák a navigációs és aneroidszelencés műszerekre (a hitelesítés a törzskönyvekbe bejegyezve);
- Sérüléstörténet (DamageHistory);
- Nyilatkozat a fizikai állapotról (Physical condition Statement).
- Adatszolgáltatás a PRMDO-50 Registration eljáráshoz (nyomtatvány a szerződés megkötésekor lesz átadva a Szolgáltatónak)
Megjegyzés: Amennyiben a CAMO és/vagy Part145 szervezet kiszerződött partnere a Szolgáltatónak, akkor a Szolgáltató és a CAMO és/vagy Part145 szervezet közötti hitelesített szerződést, a szerződött partner cégbírósági bejegyzés másolatát és aláírási címpéldányát is mellékelni kell!
A másolatban benyújtott dokumentumok eredeti példányát a légijárművek Ajánlatkérő általi megtekintésekor az Ajánlatkérő szakembereinek kérésére be kell mutatni!
17. A nem magyarországi letelepedésű ajánlattevő köteles ajánlatában nyilatkozni, hogy a Kbt. 56. § (1) bekezdése szerinti kizáró okok fenn nem állását a letelepedése szerinti ország jogrendje szerint mely hatóság igazolásával történik.
18. Az ajánlathoz csatolni kell az ajánlattevő/alkalmasság igazolásában résztvevő más szervezet nyilatkozatát, hogy az eljárást megindító felhívás feladását megelőző 24 hónapban mely bankszámlákkal rendelkezik, amelyekről az ajánlati felhívás szerinti pénzügyi intézmény által kiadott igazolásokat az ajánlathoz csatolja.
19. Az ajánlattétel során a különböző devizák forintra történő átszámításánál az alábbi árfolyamokat kell alkalmaznia:
- a beszámolóból származtatható adatok vonatkozásában a mérleg fordulónapján érvényes,
- a referenciák kapcsán a szerződéskötés időpontjában
érvényes, a Magyar Nemzeti Bank által meghatározott devizaárfolyamokat kell alkalmaznia.
Az ajánlatban szereplő, nem magyar forintban (HUF) megadott összegek tekintetében az átszámítást tartalmazó iratot közvetlenül a kérdéses dokumentum mögé kell csatolni. Bármely okirat, igazolás, nyilatkozat,stb. vonatkozásában csak az alkalmasság megállapításához szükséges sorok (adatok, információk)vonatkozásában szükséges az átszámítást tartalmazó iratot becsatolni.
20. Ajánlatkérő a Kbt. 54. § (1) bekezdése szerint tájékoztatja ajánlattevőket, hogy ajánlattevők tájékozódni kötelesek a munkavállalók védelmére és a munkafeltételekre vonatkozó, a teljesítés helyén hatályos kötelezettségekről. (Ajánlatkérő a dokumentációban adja meg azoknak a szervezeteknek (hatóságoknak) a nevét és címét (elérhetőségét), amelyektől az ajánlattevő megfelelő tájékoztatást kaphat.)
21. Kiegészítés a II.3. ponthoz:
A Szolgáltató a légijárművek üzembentartói engedélyből és lajstromból való törlési bizonyítványait a légijárművek érvényes fedélzeti dokumentációjával együtt legkésőbb 2016. március 9-én a légijárművek Megrendelő részére történő átadásakor adja át a Megrendelő képviselőjének. A légijárművek átadás-átvételének helyszíne a Megrendelő központi Budaörsi bázisa, időpontja pedig 2016. március 9. és 10. A helikopterek átadás- átvétele a magyar légügyi hatóság általi lajstromba vétele után, átadás-átvételi jegyzőkönyv aláírásával fejeződik be.
A repülés és mentés megkezdésének időpontja 2016. március 11.
22. A ajánlatkérő jelzi, hogy ajánlatkérő a szerződés időtartamára jelenleg nem rendelkezik elfogadott költségvetési fedezettel. Amennyiben a szerződésre a költségvetés mégsem biztosít fedezetet, vagy az igényeltnél kisebb összeget biztosít, az olyan körülménynek kell tekinteni, amelyre az ajánlatkérő a szerződés megkötésére vagy teljesítésére képtelenné válása okaként hivatkozhat [Kbt. 76. § (1) bekezdés d) pont, 124. § (9) bekezdés]
23. Kiegészítés a II.2.3. ponthoz:
Felek közös megegyezéssel, a szerződés tartamát legfeljebb 5 alkalommal, minden esetben egy-egy évvel meghosszabbíthatják. Felek a szerződés meghosszabbítására vonatkozó nyilatkozatukat legkésőbb minden év szeptember 10. napjáig tehetik meg (első alkalommal 2020. szeptember 10 napjáig.)
24. A nyertes Ajánlattevő által biztosítandó orvostechnikai eszközök (szintén bérlet formájában, a bérleti díját pedig a havi szolgáltatási díj tartalmazza)
7 db lélegeztető gép (1-1 db 7 helikopterbe)
14 db infúziós pumpa (2-2- db 7 helikopterbe)
7 db defibrillátor (1-1- db 7 helikopterbe)
Az ajánlatban a megajánlott orvostechnikai eszközöket (gyártó/típus megjelölésével) be kell mutatni olyan részletességgel, hogy abból egyértelműen megállapítható legyen, hogy megfelel az Ajánlatkérő által előírt paramétereknek.
Az eszközökre vonatkozó elvárásokat a dokumentáció tartalmazza
25. Az összességében legelőnyösebb ajánlat kiválasztásának értékelési szempontja esetén az ajánlatok részszempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám alsó és felső határa:
A részszempontok értékelése során adható pontszám valamennyi részszempont esetében 1-10 pontig terjed.
Az összességében legelőnyösebb ajánlat kiválasztásának értékelési szempontja esetén a módszerek ismertetése, amellyel az ajánlatkérő megadja a ponthatárok közötti pontszámot:
1. és 2. résszempontok esetén
Ajánlatkérő a Közbeszerzési Hatóság útmutatúja alapján (amely a KÉ 2012. évi 61. számában; 2012. június 1. napján jelent meg) tárgyi részszempont esetében a fordított arányosítás (III.A.1.ba.) módszerét alkalmazzaaz alábbiak szerint: a legalacsonyabb érték a legkedvezőbb. Az ajánlatkérő a legkedvezőbb tartalmi elemre a maximális pontot 10 (tíz) adja, a többi ajánlat tartalmi elemére pedig a legkedvezőbb tartalmi elemhez viszonyítva fordítottan arányosan számolja ki a pontszámokat.
3. résszempont esetén
Ajánlatkérő a Közbeszerzési Hatóság útmutatúja alapján (amely a KÉ 2012. évi 61. számában; 2012. június 1. napján jelent meg) tárgyi részszempont esetében az egyenes arányosítás (III.A.1.bb.) módszerét alkalmazzaaz alábbiak szerint: a legmagasabb érték a legkedvezőbb. Az ajánlatkérő a legkedvezőbb tartalmi elemre a maximális pontot 10 (tíz) adja, a többi ajánlat tartalmi elemére pedig a legkedvezőbb tartalmi elemhez viszonyítva fordítottan arányosan számolja ki a pontszámokat.
26. Kiegészítés a IV.3.7. ponthoz: Ajánlatkérő az eljárást folyamatba épített ellenőrzés mellett folytatja le.
27. Az eljárást megindító felhívásban, illetve az ajánlattételi dokumentációban nem szabályozott kérdésekben a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény (Kbt.) vonatkozó rendelkezései az irányadóak.
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó utca 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: HU
Telefon: + 36 18828594
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: + 36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
A békéltetési eljárást lebonyolító szerv (adott esetben)
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.2) Jogorvoslati kérelmek benyújtása (töltse ki a VI.4.2 rovatot vagy szükség esetén a VI.4.3 rovatot)
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ:
A Kbt. 137. §-a szerint
VI.4.3) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó utca 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: HU
Telefon: +36 18828594
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának időpontja : 2015/10/29 (nap/hónap/év)

A. melléklet További címek és kapcsolattartási pontok
I) További információ a következő címeken és kapcsolattartási pontokon szerezhető be
Hivatalos név:
Nemzeti azonosító (ha ismert): cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartási pont(ok):
Címzett:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
II) Címek és kapcsolattartási pontok, ahonnan a dokumentáció és a kiegészítő iratok beszerezhetők
Hivatalos név:
Nemzeti azonosító (ha ismert): cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartási pont(ok):
Címzett:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
III) Címek és kapcsolattartási pontok, ahova az ajánlatokat/részvételi jelentkezéseket kell benyújtani
Hivatalos név:
Nemzeti azonosító (ha ismert): cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartási pont(ok):
Címzett:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
IV ) A másik ajánlatkérő címei, amely nevében az ajánlatkérő a beszerzést végzi
 
Hivatalos név:
Nemzeti azonosító (ha ismert): Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
……. (Az A. melléklet IV) szakasza szükség szerint több példányban is használható)…..
 
B. MELLÉKLET
részekre vonatkozó információk
Rész száma 1 Elnevezés:
1) Rövid meghatározás:
2) Közös közbeszerzési szójegyzék (CPV)
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
3) Mennyiség:
(ha ismert, csak számokkal) Becsült költség áfa nélkül: Pénznem:
vagy
és között Pénznem:
4) A szerződés időtartamára vagy kezdetére/befejezésére vonatkozó különböző időpontok feltüntetése (adott esetben)
Az időtartam hónapban: vagy napban: (a szerződés megkötésétől számítva)
vagy
Kezdés (nap/hónap/év)
Befejezés (nap/hónap/év)
5) További információk a részekről:
------------------(Ezt a mellékletet a részek számának megfelelő példányban kell használni) ----------------

C1. melléklet
Általános beszerzés
A II. szakaszban (A szerződés tárgya) említett szolgáltatási kategóriák
2004/18/EK irányelv
Kategória száma [ 1 ]
Tárgy
1
Karbantartási és javítási szolgáltatások
2
Szárazföldi szállítási szolgáltatások[2], beleértve a páncélozott járművel végzett szolgáltatásokat és a futárszolgálatokat, kivéve a postai küldemények szállítását
3
Légi személyszállítási és teherfuvarozási szolgáltatások, kivéve a postai küldemények szállítását
4
Szárazföldi[3] és légipostai küldemények szállítása
5
Távközlési szolgáltatások
6
Pénzügyi szolgáltatások:
(a) Biztosítási szolgáltatások (b) Banki és befektetési szolgáltatások [4]
7
Számítógépes és azzal összefüggő szolgáltatások
8
Kutatási és fejlesztési szolgáltatások[5]
9
Számviteli, könyvvizsgálói és könyvelési szolgáltatások
10
Piackutatási és közvélemény-kutatási szolgáltatások
11
Vezetési tanácsadó szolgáltatások[6] és az ezzel összefüggő szolgáltatások
12
Építészeti szolgáltatások; mélyépítési szolgáltatások és integrált mélyépítési szolgáltatások; városrendezési és tájrendezési szolgáltatások; az ezekkel összefüggő tudományos és műszaki tanácsadási szolgáltatások; műszaki vizsgálati és elemző szolgáltatások
13
Reklámszolgáltatások
14
Épülettakarítási szolgáltatások és ingatlankezelési szolgáltatások
15
Kiadói és nyomdai szolgáltatások, eseti vagy szerződéses alapon
16
Szennyvíz- és hulladékkezelési szolgáltatások, fertőtlenítési és hasonló szolgáltatások
Kategória száma [ 7 ]
Tárgy
17
Szállodai és éttermi szolgáltatások
18
Vasúti szállítási szolgáltatások
19
Vízi szállítási szolgáltatások
20
Szállítási mellék- és kiegészítő szolgáltatások
21
Jogi szolgáltatások
22
Személyzetelhelyezési és -ellátási szolgáltatások 8
23
Nyomozási és biztonsági szolgáltatások, kivéve a páncélozott járművel végzett szolgáltatásokat
24
Oktatási és szakképzési szolgáltatások
25
Egészségügyi és szociális szolgáltatások
26
Szórakoztató, kulturális és sportszolgáltatások 9
27
Egyéb szolgáltatások
1 A 2004/18/EK irányelv 20. cikke és IIA. melléklete szerinti szolgáltatási kategóriák.
2 Kivéve a 18. kategóriába tartozó vasúti szállítási szolgáltatásokat.
3 Kivéve a 18. kategóriába tartozó vasúti szállítási szolgáltatásokat.
4 Kivéve az értékpapírok és egyéb pénzügyi eszközök kibocsátásával, eladásával, vételével vagy átruházásával kapcsolatos pénzügyi szolgáltatásokat és a jegybanki tevékenységet (szolgáltatást). Nem tartoznak ide továbbá: a föld, meglévő épületek vagy egyéb ingatlan, illetve az arra vonatkozó jogok bármilyen pénzügyi eszköz segítségével történő megvásárlásához vagy bérléséhez kapcsolódó szolgáltatások. Mindazonáltal az adásvételi vagy bérleti szerződés megkötésével egyidejűleg, vagy az ilyen szerződés megkötése előtt vagy után bármilyen formában megkötött, pénzügyi szolgáltatásra irányuló szerződések az irányelv hatálya alá tartoznak.
5 Kivéve a kutatási és fejlesztési szolgáltatásokat, nem értve ide azt az esetet, ha annak eredményét kizárólag az ajánlatkérő hasznosítja tevékenységi körében, és az ellenszolgáltatást teljes mértékben az ajánlatkérő teljesíti.
6 Kivéve a választottbírósági, a közvetítői és a békéltetési szolgáltatást.
7 A 2004/18/EK irányelv 21. cikke és IIB. melléklete szerinti szolgáltatási kategóriák.
8 Kivéve a munkaszerződéseket.
9 Kivéve a műsorszolgáltatók által kötött, műsoranyagok megszerzésével, fejlesztésével, saját vagy koprodukciós készítésével kapcsolatos, illetve a műsorszolgáltatási időtartammal kapcsolatos szerződéseket.