Ugrás a tartalomra Ugrás a láblécre

Publikus Core
Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/125
Beszerzés tárgya: Szolgáltatásmegrendelés
Hirdetmény típusa: Ajánlati felhívás/EU/2011.08.19. EUHL
Eljárás fajtája: Nyílt
Közzététel dátuma: 2015.11.04.
Iktatószám: 21890/2015
CPV Kód: 71241000-9;71900000-7;45111250-5
Ajánlatkérő: Budapest Főváros Önkormányzata
Teljesítés helye: Magyarország, Budapest
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő: 2015.12.17.
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa: Regionális vagy helyi hatóság
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre: általános közigazgatás
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

EURÓPAI UNIÓ
Az Európai Unió Hivatalos Lapjának Kiegészítő Kiadványa 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxemburg Fax: +352 29 29 42 670
E-mail: ojs@publications.europa.eu Információ és on-line formanyomtatványok: http://simap.europa.eu
AJÁNLATI FELHÍVÁS
2004/18/EK irányelv
I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ
I.1) Név , cím és kapcsolattartási pont(ok)
Hivatalos név: Budapest Főváros Önkormányzata
Nemzeti azonosító (ha ismert): AK15623
Postai cím: Városház utca 9-11.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1052
Ország: Magyarország
Kapcsolattartási pont(ok): Budapest Főváros Főpolgármesteri Hivatala Városház u. 9-11.
Címzett: Sárádi Kálmánné dr. főjegyző
Telefon: +36 13271656
E-mail: ehr2@budapest.hu
Fax: +36 13271863
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.budapest.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
Elektronikus hozzáférés az információkhoz (URL):
Az ajánlatok és a részvételi jelentkezések elektronikus benyújtása (URL):
Részletes információk megadásához használja az A. mellékletet.
További információ a következő címen szerezhető be
  A fent említett kapcsolattartási pont(ok)
x Egyéb (töltse ki az A.melléklet I) pontját)
A dokumentáció és a kiegészítő iratok (a versenypárbeszédre és a dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozók is) a következő címen szerezhetők be
  A fent említett kapcsolattartási pont(ok)
x Egyéb (töltse ki az A. melléklet II) pontját)
Az ajánlatokat vagy részvételi jelentkezéseket a következő címre kell benyújtani
  A fent említett kapcsolattartási pont(ok)
x Egyéb (töltse ki az A. melléklet III) pontját)
I.2) Az ajánlatkérő típusa
  Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi részlegeik
  Nemzeti vagy szövetségi iroda/hivatal
x Regionális vagy helyi hatóság
  Regionális vagy helyi iroda/hivatal
  Közjogi intézmény
  Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet
  Egyéb (nevezze meg):
I.3) Fő tevékenység
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
x Egyéb (nevezze meg): általános közigazgatás
I.4) Beszerzés más ajánlatkérők nevében
Az ajánlatkérő más ajánlatkérők nevében végzi a beszerzést: nem
(igen válasz esetén, ezekre az ajánlatkérőkre vonatkozóan további információkat az A. mellékletben adhat meg)

II. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS TÁRGYA
II.1) Meghatározás
II.1.1 ) Az ajánlatkérő által a szerződéshez rendelt elnevezés:
„Cséry-telep kármentesítési dokumentációjának előkészítéséhez kiegészítő vizsgálatok és tanulmányok”
II.1.2) A szerződés típusa, és a teljesítés helye
(csak azt a kategóriát válassza – építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatásmegrendelés –, amelyik a leginkább megfelel a szerződés vagy a közbeszerzés(ek) tárgyának)
Építési beruházás  
  Kivitelezés
  Tervezés és kivitelezés
  Kivitelezés, bármilyen eszközzel, módon, a nyertes ajánlattevő által meghatározott követelményeknek megfelelően
Árubeszerzés  
  Adásvétel
  Lízing
  Bérlet
  Részletvétel
  Ezek kombinációja
Szolgáltatásmegrendelés x
Szolgáltatási kategória száma 12
A szolgáltatási kategóriákat lásd a C1. mellékletben
A teljesítés helye:
Magyarország, Budapest
NUTS-kód HU101
II.1.3) Közbeszerzésre, keretmegállapodásra és dinamikus beszerzési rendszerre (DBR) vonatkozó információk
x A hirdetmény közbeszerzés megvalósítására irányul
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer (DBR) létrehozására irányul
II.1.4) Keretmegállapodásra vonatkozó információk (adott esetben )
  Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A tervezett keretmegállapodás résztvevőinek száma
vagy
(adott esetben), maximális létszáma
  Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
A keretmegállapodás időtartama
Időtartam év(ek)ben: vagy hónapban:
Indoklás arra az esetre vonatkozóan, ha a keretmegállapodás időtartama meghaladja a négy évet:
A közbeszerzéseknek a keretmegállapodás teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke (adott esetben, csak számokkal)
Becsült érték áfa nélkül: Pénznem:
vagy
és között Pénznem:
A keretmegállapodás alapján megkötendő szerződések értéke és gyakorisága: (ha ismert):
II.1.5) A szerződés vagy a beszerzés(ek) rövid meghatározása:
Vállalkozási szerződés, amelynek tárgya „Cséry-telep kármentesítési dokumentációjának előkészítéséhez kiegészítő vizsgálatok és tanulmányok”
II.1.6) Közös közbeszerzési szójegyzék (CPV)
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 71241000-9
További tárgyak: 71900000-7
45111250-5
II.1.7) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik: igen
II.1.8) Részek ( a részekre vonatkozó részletes információk megadásához a B. melléklet szükség szerint több példányban is használható )
A beszerzés részekből áll: nem
(igen válasz esetén) Az ajánlatok benyújthatók
  egy részre   egy vagy több részre   valamennyi részre
II.1.9) Változatokra (alternatív ajánlatok) vonatkozó információk
Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok) nem
II. 2) Szerződés szerinti mennyiség
II.2.1) Teljes mennyiség: (valamennyi részt, meghosszabbítást és opciót beleértve, adott esetben)
A Budapest XVIII. kerületében lévő „Cséry-telep” 60 hektárnyi területén mintegy 3 millió m3 hulladék halmozódott fel az elmúlt kb. 50 év folyamán. A telep 1893-1960 évek között Budapest egyik legnagyobb hulladéklerakójaként működött, ahová környezetvédelmi tekintetben teljesen ellenőrizetlenül, technológiai előírás nélkül raktak le különböző kommunális-, közterületi-, és ipari jellegű hulladékot. Az eddigi vizsgálatok alapján a telephez tartozó földtani közeg és a talajvíz nagy része szennyezettnek minősül. A talajvíz szintjének helyzetétől függően, a hulladéktest alsó része érintkezik a talajvízzel, így folyamatos a szennyező anyagok beoldódása. A szennyezett talajvíz már elérte a lakott terület határát.
A szennyezett terület környezeti kárainak felszámolása érdekében a Közép-Duna-völgyi Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség (a továbbiakban: Felügyelőség) a KTVF:850-7/2012. sz. határozatával Budapest Főváros Önkormányzatának (a továbbiakban: Fővárosi Önkormányzat) kötelező közfeladatát ellátó Fővárosi Településtisztasági és Környezetvédelmi Kft-t (a továbbiakban: FTSZV Kft.), mint a telephely tulajdonosát és kezelőjét részletes tényfeltárás végzésére és a kármentesítési monitoring terv készítésére kötelezte.
A Fővárosi Önkormányzat a „Cséry-telepre vonatkozó kárelhárítási és rekultivációs terv elkészítése és kivitelezése” című projekt keretén belül az alábbi feladatokat határozza meg:
1. Kiegészítő vizsgálatok elvégzése
1/A Fúrás és talaj,- talajvíz mintavételezés
- 30 db egyszeri talajvíz-mintavételre alkalmas fúrás
1/B Laboratóriumi vizsgálatok
1/C A beavatkozás előkészítése
1/C/1. tényfeltárási záródokumentáció, FAVI lapok
1/C/1/a. feltárási terv
1/C/1/b. a beavatkozási változatok
1/C/2. beavatkozási terv
1/D Mennyiségi kockázatbecslés
1/E Kármentesítési monitoring rendszer tervezése, engedélyeztetése és kivitelezése
1/E/1. kármentesítési monitoring terv
1/E/2. vízjogi létesítési engedélyezési terv
1/E/3. a monitoring rendszer kivitelezése
1/E/4. vízjogi üzemeltetési engedélyezési terv
2. Lehetséges műszaki beavatkozási lehetőségek vizsgálata, figyelembe véve a majdani területhasznosítási lehetőségeket
3. A beavatkozások által elérendő társadalmi/gazdasági hatások elemzése
A fentiek megvalósításához szükséges összes, részletes leírást és követelményrendszert a Dokumentáció tartalmazza.
(adott esetben, csak számokkal)
Becsült érték áfa nélkül: 74488089 Pénznem: HUF
vagy
és között Pénznem:
II.2.2) Vételi jogra (opcióra) vonatkozó információ (adott esetben)
Vételi jog (opció) nem
(igen válasz esetén) A vételi jog meghatározása:
(ha ismert) A vételi jog (opció) gyakorlásának tervezett ideje:
hónapban: vagy napban: (a szerződés megkötésétől számítva)
II.2.3) Meghosszabításra vonatkozó információk (adott esetben)
A szerződés meghosszabítható nem
A lehetséges meghosszabbítások száma: (ha ismert): vagy: és között
(ha ismert) Az árubeszerzésre vagy szolgáltatásmegrendelésre irányuló meghosszabbítható szerződések esetében a további szerződések tervezett ütemezése:
hónapban: vagy napban: (a szerződés megkötésétől számítva)
II.3) A szerződés időtartama vagy a befejezés határideje
Az időtartam hónapban: vagy napban: 473 (a szerződés megkötésétől számítva)
vagy
Kezdés (nap/hónap/év)
Befejezés (nap/hónap/év)

III. szakasz : jogi, gazdasági, pénzügyi és Műszaki információk
III.1) Az alvállalkozói szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.1.1) A szerződést biztosító mellékkötelezettségek: (adott esetben)
Teljesítési biztosíték
Vállalkozó a szerződés teljesítésének elmaradásával kapcsolatos igények biztosítékaként a nettó vállalkozói díj 5 %-ának megfelelő összegű teljesítési biztosítékot vállal. Vállalkozó a teljesítési biztosítékot a szerződés hatályba lépésekor köteles Megrendelő rendelkezésére bocsátani a Kbt. 126. § (6) bekezdésének a) pontja szerinti formában.
A teljesítési biztosítéknak szerződés hatályát követő 15 (tizenöt) napig érvényben kell lennie.
Ajánlatkérő kéri ajánlattevő nyilatkozatát a Kbt. 126. § (5) bekezdése alapján arra vonatkozóan, hogy a nyertessége esetén a teljesítési biztosítékot a Kbt. 126. § (4) pontja szerint határidőre rendelkezésre bocsátja.
Késedelmi kötbér
Vállalkozó késedelmi kötbér megfizetésére köteles, amennyiben olyan okból, amelyért felelős, az ütemtervben rögzített határidőket nem tartja be. Késedelmes teljesítés esetén a kötbér mértéke a késedelemmel érintett naptári naponként a teljes nettó vállalkozói díj 0,5%-a, de legfeljebb a teljes nettó vállalkozói díj 10%-a lehet. A késedelmi kötbér a kötelezettségre irányadó teljesítési határidő eredménytelen elteltét követő első naptól jár.
Meghiúsulási kötbér
A teljesítés Vállalkozó olyan okból történő meghiúsulása (így különösen, ha Vállalkozó a teljesítést megtagadja vagy Vállalkozó súlyos szerződésszegése miatt Megrendelő a szerződést felmondja vagy a szerződés teljesítése Vállalkozó érdekkörében felmerült okból ellehetetlenült) esetén, amelyért felelős, Megrendelő meghiúsulási kötbér érvényesítésére jogosult. A meghiúsulási kötbér mértéke a teljes nettó vállalkozói díj 25 %-a, esedékessége a meghiúsulás tényének bekövetkezését követő nap.
A szerződést biztosító mellékkötelezettségek részletes feltételeit a szerződéstervezet tartalmazza.
III.1.2) Fő finanszírozási és fizetési feltételek és/vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre:
A szerződés teljesítésének pénzügyi fedezetét Megrendelő saját forrásból biztosítja.
Megrendelő előleget nem fizet.
Az ajánlattétel, a szerződés és a kifizetések pénzneme a forint (HUF).
Ajánlatkérő a szerződésben meghatározott módon és tartalommal, a számla Megrendelő általi kézhezvételének napját követő 30 naptári napon belül az ellenszolgáltatást banki átutalással teljesíti.
A Vállalkozó a szerződéses időszak alatt 1 db részszámla és végszámla benyújtására jogosult.
Részszámla:
Vállalkozó az (1/A), (1/B), (1/C/1), (1/E/1), (1D), (2) és (3) feladatok elvégzéséről Megrendelő által kiállított teljesítési igazolás birtokában nyújtja be a részszámlát.
Végszámla
Vállalkozó az (1/C/2), (1/E/2), (1/E/3) és (1/E/4) feladatok elvégzéséről Megrendelő által kiállított teljesítési igazolás birtokában nyújtja be a végszámlát.
A díj megfizetésének feltétele minden esetben az elvégzett feladatra vonatkozó, Vállalkozó által készített és Budapest Főváros Főpolgármesteri Hivatal Városüzemeltetési Főosztálya által jóváhagyott teljesítési jelentés, továbbá általa kiállított teljesítési igazolás. Vállalkozó a teljesített szolgáltatásról szóló számlát a leírtak szerinti teljesítési jelentés és a teljesítés igazolása birtokában nyújthatja be Megrendelőnek.
A fizetési feltételekre egyebekben a Kbt. 130. § (1), (5)-(6) bekezdéseiben előírtak, a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bekezdéseiben, továbbá az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény (Art.) 36/A. §-ban foglalt rendelkezések irányadók.
A Megrendelő késedelmes fizetése esetén a Vállalkozót a Ptk. 6:155. § (1) bekezdés szerinti késedelmi kamat illeti meg, amelynek mértéke a késedelemmel érintett naptári félév első napján érvényes jegybanki alapkamat nyolc százalékponttal növelt értéke.
A Kbt. 125. § (10) bekezdése alapján az érvényes ÁFA kulcs változása esetén a jogszabályi
rendelkezések szerint változik az ellenszolgáltatás teljes összege.
A részletes fizetési feltételeket a szerződéstervezet és a Dokumentáció tartalmazza.
III.1.3) A közös ajánlatot tevő nyertesek által létrehozandó gazdasági társaság, illetve jogi személy: (adott esetben)
Ajánlatkérő a nyertes ajánlattevők esetében kizárja gazdálkodó szervezet létrehozását.
III.1.4) Egyéb különleges feltételek (adott esetben)
A szerződés teljesítésére különleges feltételek vonatkoznak igen
(igen válasz esetén) A különleges feltételek meghatározása
A nyertes ajánlattevőnek vagy közös ajánlattétel esetén az egyik ajánlattevőnek a szerződéskötéskor, majd ezt követően a szerződés teljesítése során rendelkeznie kell jelen eljárás tárgyának megfelelő minőségirányítási rendszerre vonatkozó MSZ EN ISO 9001 „vagy azzal egyenértékű” minőségbiztosítási tanúsítvánnyal, vagy a megtett minőségbiztosítási intézkedések egyéb bizonyítékával.
A nyertes ajánlattevőnek vagy közös ajánlattétel esetén az egyik ajánlattevőnek a szerződéskötéskor, majd ezt követően a szerződés teljesítése során rendelkeznie kell MSZ EN ISO 14001 jelű, vagy ezzel egyenértékű érvényes KIR tanúsítvánnyal, vagy az Európai Unió más tagállamában bejegyzett szervezettől származó egyenértékű tanúsítvánnyal, vagy azzal egyenértékű környezetvédelmi vezetési rendszerek egyéb bizonyítékaival. Vállalkozó köteles a szerződéskötést megelőzően Megrendelőnek átadni a teljesítés során alkalmazandó környezetvédelmi intézkedéseket bemutató tanúsítványt vagy az egyenértékű környezetvédelmi vezetési rendszerek egyéb bizonyítékait.
III.2) Részvételi feltételek
III.2.1) Az ajánlattevő/részvételre jelentkező személyes helyzetére vonatkozó adatok (kizáró okok), ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód:
Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó, és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 56. § (1) bekezdésében felsorolt kizáró okok bármelyike fennáll.
Az eljárásban nem lehet ajánlattevő az a gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 56. § (2) bekezdésében felsorolt kizáró okok bármelyike fennáll.
Ajánlatkérő kizárja az eljárásból azt az ajánlattevőt, alvállalkozót, az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetet, akinek részéről a Kbt. 56. § (1)-(2) bekezdésben foglalt valamely kizáró ok az eljárás során következik be.
Igazolási mód:
A kizáró okok igazolását a 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 2-8. és 10-11. §-aiban foglaltak szerint kell teljesíteni.
• Magyarországon letelepedett ajánlattevőnek az ajánlatában a 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 2. § szerint igazolnia kell, hogy nem tartozik a Kbt. 56. § (1) és (2) bekezdésében, foglalt kizáró okok hatálya alá.
• Nem Magyarországon letelepedett ajánlattevőnek az ajánlatában a 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 4. § szerint igazolnia kell, hogy nem tartozik a Kbt. 56. § (1) és (2) bekezdésében foglalt kizáró okok hatálya alá.
• Az ajánlattevőnek a Kbt. 58. § (3) bekezdése értelmében nyilatkoznia kell, hogy a szerződés teljesítéséhez nem vesz igénybe a Kbt. 56. § (1) bekezdés szerinti kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót, valamint az általa alkalmasságának igazolására igénybe vett más szervezet nem tartozik az 56. § (1) bekezdés szerinti kizáró okok hatálya alá
Ajánlattevőnek a 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 7. §-a szerint a folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetében, az ajánlatához csatolnia kell a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmét és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolását.
A kizáró okok fenn nem állását a minősített ajánlattevők hivatalos jegyzékében szereplő ajánlattevők (alvállalkozók) a 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 6. §, 20. § (3) bekezdésében és 21. § (1)-(2) bekezdésében foglaltak figyelembevételével igazolhatják.
A kizáró okok igazolása tekintetében irányadó a Közbeszerzési Hatóság útmutatója:
• A Közbeszerzési Hatóság útmutatója a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény 56-57. §-ában, valamint a közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és a kizáró okok igazolásának, valamint a közbeszerzési műszaki leírás meghatározásának módjáról szóló 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 2-3. §-ában hivatkozott igazolásokról, nyilatkozatokról, nyilvántartásokról és adatokról a Magyarországon letelepedett gazdasági szereplők vonatkozásában (Közbeszerzési Értesítő 2014. évi 57. szám, 16.5.2014.)
• a közbeszerzési eljárás során benyújtandó, kizáró okokkal kapcsolatos igazolásokról, nyilatkozatokról, nyilvántartásokról és adatokról az Európai Unióban és az Európai Gazdasági Térségben letelepedett gazdasági szereplők vonatkozásában (KÉ 2012. évi 61. szám; 1.6.2012.)
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy a kizáró okok fenn nem állását igazoló nyilatkozat(ok)/igazolások nem lehet(nek) az ajánlati felhívás feladását megelőző dátummal kiállított(ak).
III.2.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód:
Az ajánlatnak tartalmaznia kell az ajánlattevőre (közös ajánlatot tevőkre) az alábbi dokumentumot:
P/1. A 310/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 14. § (1) bekezdés c) pontja szerinti nyilatkozat az ajánlati felhívás feladását megelőző 3 üzleti év közbeszerzés tárgya (kármentesítési tevékenységhez kapcsolódó, jogerős hatósági elfogadással zárult tényfeltárás és beavatkozási terv elkészítése, valamint környezetvédelmi kármentesítési, vagy rekultivációs projekthez készült megvalósíthatósági tanulmány elkészítése) szerinti általános forgalmi adó nélkül számított árbevételéről évenkénti bontásban, attól függően, hogy az ajánlattevő mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét, amennyiben ezek az adatok rendelkezésre állnak.
Amennyiben ajánlattevő azért nem rendelkezik az ajánlati felhívás feladását megelőző 3 üzleti év közbeszerzés tárgya (kármentesítési tevékenységhez kapcsolódó, jogerős hatósági elfogadással zárult tényfeltárás és beavatkozási terv elkészítése, valamint környezetvédelmi kármentesítési, vagy rekultivációs projekthez készült megvalósíthatósági tanulmány elkészítése) szerinti árbevételével, mert később kezdte meg tevékenységét, akkor ajánlatkérő újonnan piacra lépő ajánlattevőnek tekinti.
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 14. § (3) bekezdésének alkalmazására és az alkalmassági minimumkövetelmények igazolásával kapcsolatban a Kbt. 55. § (4)-(6) bekezdésében foglaltakra.
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a 310/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 14. § (5) bekezdésében foglaltakra.
Amennyiben a követelményt közös ajánlattevők vagy projekttársaság teljesítésével igazolja a gazdasági szereplő, úgy a Kbt. 129. § (7) bekezdése alapján a közös ajánlattevők vagy projekttársaság teljesítését az alkalmasság igazolására árbevételként a közös ajánlattevők vagy projekttársaság mindazon tulajdonosai bemutathatják, akik a teljesítésben ténylegesen részt vettek - a részvétel mértékéig -, akkor is, ha a közös ajánlattevők vagy projekttársaság időközben megszűntek.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): (adott esetben)
Alkalmatlan az ajánlattevő (közös ajánlatot tevők), ha:

P/1. az ajánlati felhívás feladását megelőző 3 üzleti évben együttesen, a közbeszerzés tárgya (kármentesítési tevékenységhez kapcsolódó, jogerős hatósági elfogadással zárult tényfeltárás és beavatkozási terv elkészítése, valamint környezetvédelmi kármentesítési, vagy rekultivációs projekthez készült megvalósíthatósági tanulmány elkészítése) szerinti tevékenységből, az általános forgalmi adó nélkül számított árbevétele nem érte el a 25.000.000,- HUF értéket.
A 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 14. § (1) bekezdés c) pont utolsó fordulatára tekintettel, az újonnan piacra lépő szervezetek esetén alkalmatlan az ajánlattevő, ha a működési ideje alatt az általános forgalmi adó nélkül számított közbeszerzés tárgya (kármentesítési tevékenységhez kapcsolódó, jogerős hatósági elfogadással zárult tényfeltárás és beavatkozási terv elkészítése, valamint környezetvédelmi kármentesítési, vagy rekultivációs projekthez készült megvalósíthatósági tanulmány elkészítése) szerinti árbevétele nem érte el összesen a nettó 15.000.000,- HUF értéket.
A Kbt. 55. § (4) bekezdése alapján közös ajánlattétel esetén a P/1. alkalmassági követelmények esetében a közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek.
III.2.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód:
Az ajánlatnak tartalmaznia kell az alábbi dokumentumokat:
M/1. Az ajánlattevőnek (közös ajánlattevőnek) ismertetnie kell a 310/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 15. § (3) bekezdés a) pontja alapján az ajánlati felhívás feladásától visszafelé számított 6 év legjelentősebb, közbeszerzés tárgya szerinti (kármentesítési tevékenységhez kapcsolódó, jogerős hatósági elfogadással zárult tényfeltárás és beavatkozási terv elkészítése, valamint környezetvédelmi kármentesítési, vagy rekultivációs projekthez készült megvalósíthatósági tanulmány elkészítése) teljesített szolgáltatásait a Korm. rendelet 16. § (1) bekezdés a) vagy b) pontja szerint.
A 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 16. § (2) bekezdése alapján az igazolás/nyilatkozat tartalmazza legalább a következő adatokat:
- a szolgáltatás tárgya oly módon, hogy az előírt alkalmassági követelmény megléte megállapítható legyen;
- a teljesítés ideje (év, hó, nap);
- a szerződést kötő másik fél (korábbi megrendelő) megnevezése, székhelye, az információt adó neve, elérhetősége;
- az ellenszolgáltatás nettó összege és közös ajánlattevőként történt teljesítés esetén az igazolást benyújtó teljesítésének százalékos arányát és a saját teljesítés értékét;
- nyilatkozat arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e.
Ajánlattevő referencianyilatkozatát abban az esetben, ha bemutatott referenciában a szerződést kötő másik fél a 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 16. § (1) bekezdés a) pontja alapján Kbt. 6. § (1) bekezdés a)-c) pontja szerinti szervezet, illetve nem magyarországi szervezetek esetében olyan szervezet, amely a 2004/18/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv alapján ajánlatkérőnek minősül, köteles külön a 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 16. § (2) bekezdése szerinti referenciaigazolással igazolni. Abban az esetben, ha bemutatott referenciában a szerződést kötő másik fél a 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 16. § (1) bekezdés b) pontja alapján az a) pontban foglalthoz képest egyéb szervezet a referencia nyilatkozaton túl külön referenciaigazolás csatolása nem szükséges.
Az M/1.1. és M/1.2. alkalmassági követelmények esetében az ajánlatba csatolni kell a hatóság által kiadott, elvégzett szolgáltatás elfogadásáról szóló határozatot is.
Amennyiben a referenciakövetelményt konzorcium vagy projekttársaság teljesítésével igazolja a gazdasági szereplő, úgy a Kbt. 129. § (7) bekezdése alapján a konzorcium vagy projekttársaság teljesítését az alkalmasság igazolására referenciaként, illetve árbevételként a konzorcium vagy projekttársaság mindazon tulajdonosai bemutathatják, akik a teljesítésben ténylegesen részt vettek - a részvétel mértékéig -, akkor is, ha a konzorcium vagy projekttársaság időközben megszűnt.
Az alkalmasság igazolása körében a Kbt. 55. § (4)-(6) bekezdésében foglaltakra is figyelemmel kell lenni.
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 16. § (4), valamint 17. § (1) bekezdéseinek alkalmazására.
M/2. Az ajánlattevőnek (közös ajánlattevőnek) ismertetni kell a 310/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 15. § (3) bekezdésének c) és d) pontja alapján a teljesítésbe bevonni kívánt szakembereit/szervezeteit megnevezésükkel, végzettségükkel, szakmai tapasztalatuk és a szerződés teljesítése során (az alkalmassági minimumkövetelmény körében meghatározott szakember-bontásban) betöltött pozíciójuk ismertetésével.
Az M/2.2. és az M/2.3. alkalmassági követelmények vonatkozásában amennyiben a bemutatott szakember szerepel a szakmavégzési jogosultságot igazoló kamara nyilvántartásában az ajánlatkérő által az ajánlati felhívás egyéb pontjában megjelölt jogosultsággal, a névjegyzéki/kamarai számot Ajánlattevő megadhatja.
A szakemberek bemutatása során külön csatolandó
a) a végzettséget igazoló dokumentum (adott szakember esetében ajánlatkérő elfogadja a szakmavégzési jogosultságot igazoló kamarai nyilvántartásban való szerepelést is az ajánlati felhívás egyéb pontjában megjelölt besorolással) és
b) a szakember rendelkezésre állási nyilatkozata,
c) a szakember által aláírt szakmai önéletrajz olyan formában és tartalommal (így különösen a projektek megnevezése, a konkrét végzett tevékenység megjelölésével év/hónap bontásban), hogy abból az előírt alkalmassági követelmény megléte egyértelműen megállapítható legyen.
Ajánlattevő külön nyilatkozatának csatolása szükséges arról, hogy nyertessége esetén az általa bemutatott szakemberek az igazolni kívánt alkalmassági minimumkövetelményben előírt jogosultságra vonatkozóan a kamarai nyilvántartásba vételt a szerződés megkötéséig megszerzik. Ajánlattevőnek továbbá nyilatkoznia kell arról, hogy tudomásul veszi, hogy a nyilvántartásba vétel elmaradása az ajánlattevő Kbt. 124. § (4) bekezdésszerinti szerződéskötéstől való visszalépésnek minősül, melynek következtében a Kbt. 124. § (4) bekezdésszerinti esetben, a második legkedvezőbb ajánlatot nyújtóval köti meg ajánlatkérő a szerződést, amennyiben azt az írásbeli összegezésben megjelölte.
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet az alkalmassági minimumkövetelmények igazolásával kapcsolatban a Kbt. 55. § (4)-(6) bekezdésében foglaltakra.
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 17. § (1) bekezdésének alkalmazására.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): (adott esetben)
Alkalmatlan az ajánlattevő (közös ajánlatot tevők), ha nem rendelkezik:
M/1. az ajánlati felhívás feladásától visszafelé számított 6 évben a közbeszerzés tárgya szerinti (kármentesítési tevékenységhez kapcsolódó, jogerős hatósági elfogadással zárult tényfeltárás és beavatkozási terv elkészítése, valamint környezetvédelmi kármentesítési, vagy rekultivációs projekthez készült megvalósíthatósági tanulmány elkészítése) feladatok ellátására vonatkozó, szerződésnek és előírásoknak megfelelően teljesített referenciákkal az alábbiak szerint:
M/1.1. legalább 1 db, kármentesítési tevékenységhez kapcsolódó talajvízben és a talajban összetett (szerves és szervetlen) szennyező kémiai komponensekkel érintett terület jogerős hatósági elfogadással zárult tényfeltárás elkészítésére (mintavétel és vizsgálat nélkül) vonatkozó referenciával, legalább nettó 6 millió HUF értékben;
M/1.2. legalább 1 db szennyezett anyagokkal borított területre vonatkozó, jogerős hatósági elfogadással zárult beavatkozási terv elkészítése, amelyben a szennyezett anyag és/vagy szennyezett talaj hulladék előkezeléssel kombinált helyszíni műszaki bevédés terve is szerepel, legalább nettó 4 millió HUF értékben;
M/1.3. legalább 1 db környezetvédelmi kármentesítési vagy rekultivációs projekthez készült megvalósíthatósági tanulmány elkészítésére vonatkozó referenciával, legalább nettó 3 millió HUF értékben.
Ajánlatkérő a teljesített (befejezett) szolgáltatásnak a sikeres átadás-átvétellel lezárt szerződést tekinti. Tényfeltárás és beavatkozási terv esetén a teljesítés a hatóság által kiadott határozat kelte.
Ugyanazon referenciával több alkalmassági követelmény is igazolható.
M/2.
M/2.1. legalább 1 fő teljesítésbe bevonni kívánt projektvezetővel, aki rendelkezik:
- műszaki vagy környezetvédelmi felsőfokú és
- közgazdasági felsőfokú
végzettséggel és legalább 5 éves, környezetvédelmi projektek előkészítésében szerzett szakmai gyakorlattal;
M/2.2. legalább 1 fő teljesítésbe bevonni kívánt
kémiai biztonsági és környezet-egészségügyi szakértővel, aki rendelkezik a 40/2009. (XI. 20.) EüM rendelet 1. sz. melléklete szerinti vagy ezekkel egyenértékű végzettséggel és legalább 5 év a környezeti kármentesítéshez kapcsolódó részletes kármentesítési mennyiségi kockázatfelmérési tapasztalattal;
M/2.3. legalább 1 fő teljesítésbe bevonni kívánt szakemberrel, aki rendelkezik a 266/2013. (VII.11.) Korm. rendelet 1. melléklet I. Tervezés 2. rész (Építészeti-műszaki tervezés) 2. pontja szerinti vagy ezzel egyenértékű végzettséggel és legalább 5 éves település rendezési tervek készítésében szerzett szakmai tapasztalattal;
M/2.4. legalább 1 fő teljesítésbe bevonni kívánt közgazdásszal, aki rendelkezik minimum 5 éves szakmai tapasztalattal, felsőfokú közgazdasági vagy azzal egyenértékű diplomával, legalább 1 db projektben (megvalósíthatósági tanulmány, CBA készítés) szerzett szakmai tapasztalattal.
III.2.4) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk (adott esetben)
  A szerződés védett műhelyek számára fenntartott
  A szerződés teljesítése védett munkahely-teremtési programok keretében történik
III. 3) Szolgáltatásmegrendelésre irányuló szerződésekre vonatkozó különleges feltételek
III.3.1) Adott foglalkozásra (képzettségre) vonatkozó információk
A szolgáltatás teljesítése egy adott foglalkozáshoz (képzettséghez) van kötve igen
(igen válasz esetén) A vonatkozó jogszabályi rendelkezésre történő hivatkozás:
266/2013. (VII.11.) Korm. rendelet; 40/2009. (XI. 20.) EüM rendelet.
III.3.2) A szolgáltatás teljesítésében személyesen közreműködő személyek
A szervezeteknek közölniük kell a szolgáltatás teljesítésében személyesen közreműködő személyek nevét és képzettségét nem

IV. SZAKASZ: ELJÁRÁS
IV.1) Az eljárás fajtája
IV.1.1) Az eljárás fajtája
x Nyílt
  Meghívásos
  Gyorsított meghívásos
A gyorsított eljárás alkalmazásának indokolása:
  Tárgyalásos
Megtörtént a részvételre jelentkezők kiválasztása, megjelölése (a tárgyalásos eljárás egyes típusai esetében)
(igen válasz esetén a kiválasztott részvételre jelentkezők nevét és címét a VI.3) szakaszban (További információk) kell megadni)
  Gyorsított tárgyalásos
A gyorsított eljárás alkalmazásának indokolása:
  Versenypárbeszéd keretében
IV.1.2) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó jelentkezők létszáma vagy keretszáma (meghívásos és tárgyalásos eljárás, versenypárbeszéd)
A gazdasági szereplők tervezett száma
vagy
Tervezett minimum és (adott esetben) maximális létszáma
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
IV.1.3) Az ajánlattevők létszámának csökkentése a tárgyalás vagy a versenypárbeszéd során (tárgyalásos eljárás, versenypárbeszéd)
Igénybe vettek többfordulós eljárást annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsék a megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát
IV.2) Bírálati szempontok
IV.2.1) Bírálati szempontok (jelölje be a megfelelő rovatot/rovatokat)
x A legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás
vagy
  Az összességében legelőnyösebb ajánlat az alábbiak szerint
  az alábbiakban megadott részszempontok (a részszempontokat súlyozással vagy – ha súlyozásra bizonyíthatóan nincs lehetőség – csökkenő fontossági sorrendben kell megadni)
  a dokumentációban, az ajánlati/részvételi felhívásban, az ajánlattételi felhívásban, illetve az ismertetőben meghatározott részszempontok
Szempont Súlyszám
IV.2.2) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni nem
(igen válasz esetén, ha szükséges) További információk az elektronikus árlejtésről:
IV.3) Adminisztratív információk
IV.3.1) Az ajánlatkérő által az aktához rendelt hivatkozási szám: (adott esetben)
FPH036/141/2015.
IV.3.2) Az adott szerződésre vonatkozóan sor került korábbi közzétételre: igen
(igen válasz esetén)
  Előzetes tájékoztató   Felhasználói oldalon közzétett hirdetmény
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S - (nap/hónap/év)
x Egyéb korábbi közzététel (adott esetben)
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2014 /S 189 - 333912 2014/10/02 (nap/hónap/év)
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2015 /S 063 - 110898 2015/03/31 (nap/hónap/év)
IV.3.3) A dokumentáció és a kiegészítő iratok vagy ismertetők beszerzésének feltételei (versenypárbeszéd esetén)
A dokumentáció beszerzésének határideje
Dátum: 2015/12/17 (nap/hónap/év) Időpont: 10:00
A dokumentációért fizetni kell nem
(igen válasz esetén, csak számokkal) Ár: Pénznem:
A fizetés feltételei és módja:
IV.3.4) Ajánlattételi vagy részvételi határidő
Dátum: 2015/12/17 (nap/hónap/év) Időpont: 10:00
IV.3.5) Az ajánlattételi felhívás megküldése a kiválasztott jelentkezők részére (ha ismert, meghívásos és tárgyalásos eljárás, valamint versenypárbeszéd esetén )
Dátum: (nap/hónap/év)
IV.3.6) Az(ok) a nyelv(ek), amely(ek)en a pályázatok (pályaművek), illetve a részvételi jelentkezések benyújthatók
  Az EU bármely hivatalos nyelve
x Az EU következő hivatalos nyelve(i): HU
  Egyéb :
IV.3.7) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
-ig (nap/hónap/év)
vagy
Az időtartam hónapban: vagy napban: 30 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.3.8) Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 2015/12/17 (nap/hónap/év) Időpont: 10:00
(adott esetben) Hely: Budapest Főváros Főpolgármesteri Hivatal, Közbeszerzési Főosztály, 1052 Budapest, Városház u. 9-11. IV. em. 15. számú tárgyaló.
Az ajánlatok felbontásán jelenlétre jogosult személyek (adott esetben) igen
(igen válasz esetén) További információk a jogosultakról és a bontási eljárásról:
Az ajánlatok bontásánál a Kbt. 62. § (2) bekezdése szerinti személyek vehetnek részt (az ajánlatkérő és az ajánlattevők képviselői).
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet az ajánlatok felbontására vonatkozó Kbt. 62. §-ának alkalmazására.

VI. szakasz: kiegészítő információk
VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk (adott esetben)
A közbeszerzés ismétlődő jellegű nem
(igen válasz esetén) A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
VI.2) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A szerződés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
(igen válasz esetén) Hivatkozás a projekt(ek)re és/vagy program(ok)ra:
VI.3) További információk (adott esetben)
1. Ajánlatkérő az összes ajánlattevő részére a Kbt. 67. § szerint biztosítja a hiánypótlási lehetőséget. A Kbt. 67. § (5) bekezdés alapján Ajánlatkérő tájékoztatja T. Ajánlattevőket, hogy amennyiben a hiánypótlás során új gazdasági szereplőt vonnak be, és ezen új gazdasági szereplőre tekintettel szükséges újabb hiánypótlás kibocsátása, Ajánlatkérő ezen új gazdasági szereplő vonatkozásában egy alkalommal rendel el hiánypótlást.
2. A dokumentáció átvétele az ajánlat benyújtásának feltétele a Kbt. 49. § (6) bekezdése szerint. A dokumentáció másra nem ruházható át és nem tehető közzé.

A dokumentációban elhelyezett ajánlati adatlapokat, formanyomtatványokat, stb. értelemszerűen kitöltve kell az ajánlatban elhelyezni.
Nem kell az ajánlatba elhelyezni a (kizárólag technikai segítségnyújtás céljára szolgáló) dokumentum előlapokat, valamint azokat a dokumentumokat, amelyek ebben az eljárásban a beadott ajánlat tartalma tekintetében nem alkalmazhatóak, illetve értelmezhetőek.
Ajánlattevőnek a Kbt.-ben, a kapcsolódó végrehajtási jogszabályokban, az ajánlati felhívásban és a dokumentációban meghatározott tartalmi és formai követelményeknek megfelelően kell ajánlatát elkészítenie és benyújtania.
A dokumentáció átvehető személyesen, vagy meghatalmazott útján az A melléklet II. pontjában megjelölt címen az ajánlattételi határidő lejártáig munkanapokon 09:00-13:00 óra között, az ajánlattételi határidő lejárta napján 08:00-10:00 óráig.
Felhívjuk szíves figyelmüket, hogy a Főpolgármesteri Hivatalban beléptető rendszer működik. A Tisztelt Ügyfelek az V. kerület Városház utca 9-11. sz. alatt található II. sz. kapun keresztül jöhetnek be az épületbe. A beléptetés kérésekor minden esetben jelezzék, hogy a Közbeszerzési Főosztályra hoztak dokumentumot személyes leadásra és ennek érdekében kívánnak belépni az épületbe. A beléptetést végző Rendészet nem jogosult levelek, csomagok átvételére. Tájékoztatjuk továbbá, hogy a Közbeszerzési Főosztály az épület bejáratával ellentétes oldalon, a „K” épület IV. emeleten helyezkedik el, a Károly körútra nézően. Kérjük, hogy a határidők betartása érdekében a fentiekhez szükséges időtartamot kalkulálni, illetve az esetleges kézbesítésre megbízottakat (küldönc, futárszolgálat) a regisztráció szükségességéről, illetve a leadás folyamatának időigényéről tájékoztatni szíveskedjenek.
Ajánlatkérő írásbeli megkeresés esetén (a gazdasági szereplő nevének, székhelyének, elérhetőségének megadásával), a dokumentációt a Kbt. 50. § (3) bekezdése szerinti feltételekkel megküldi az ajánlattevő által megadott címre. A dokumentációt az ajánlatkérő kérésre elektronikus úton is elküldi a megadott e-mail címre.
Az igénylésben meg kell jelölni: a közbeszerzés tárgyát, az ajánlati felhívásra történő utalást (ikt. szám), az igénylő nevét, címét, adószámát, cégjegyzékszámát, kapcsolattartási adatait (telefon, fax, e-mail). Ajánlatkérő a Kbt. 49. § (6) bekezdése alapján előírja, hogy elegendő, ha a dokumentációt ajánlattevőnként egy (közös) ajánlattevő, vagy az ajánlatban megnevezett alvállalkozó veszi át.
3. Az ajánlatot a Kbt. 61. § (1) bekezdésében meghatározott formai követelményeknek megfelelően a kötelezettségvállalásra jogosultak cégszerű, vagy az általuk meghatalmazott személyek aláírásával, folyamatos oldalszámozással, az oldalszámokat is feltüntető tartalomjegyzékkel ellátva írásban és zárt csomagolásban 1 papíralapú és 4 elektronikus adathordozón, az eredeti példányról készített nem szerkeszthető formátumú példányban kell benyújtani. A papíralapú példányon fel kell tüntetni az „Eredeti” megjelölést. A papíralapú és az elektronikus változat közötti eltérés esetén a papíralapú „Eredeti példány” tartalma a mérvadó. Az ajánlatot tartalmazó csomagoláson fel kell tüntetni: „Cséry-telep kármentesítési dokumentációjának előkészítéséhez kiegészítő vizsgálatok és tanulmányok” és az „Ajánlattételi határidő lejártáig nem bontható fel!”.
A postán feladott ajánlatot ajánlatkérő akkor tekinti határidőn belül benyújtottnak, ha annak kézhezvételére az A. melléklet III.) pontjában megjelölt címen az ajánlattételi határidőig sor került. A postán feladott ajánlati példányokat tartalmazó csomagon fel kell tüntetni: „Iktatóban nem bontható fel, azonnal a címzetthez továbbítandó”.
Az ajánlat, vagy az azzal kapcsolatos postai küldemények elvesztéséből eredő kockázatot az ajánlattevő viseli. Esetleges érvénytelen vagy nem nyertes ajánlat esetén megtérítési igénye az ajánlattevőnek nem lehet. Az ajánlat összeállításának és benyújtásának költségét az ajánlattevő viseli.
4. Az ajánlatnak eredeti, aláírt példányban tartalmaznia kell az ajánlattevő kifejezett nyilatkozatát Kbt. 60. § (3) bekezdése szerint, továbbá tartalmaznia kell ajánlattevő arra vonatkozó nyilatkozatát is, hogy az ajánlati dokumentáció részét képező szerződés-tervezetet ajánlattevő elfogadja.
5. Ajánlattevőnek a Kbt. 60. § (5) bekezdése alapján nyilatkoznia kell, hogy a kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló törvény szerint mikro-, kis- vagy középvállalkozásnak minősül-e.
6. Az ajánlatnak tartalmaznia kell a Kbt. 40. § (1), a Kbt. 55. § (5) és a Kbt. 58. § (3) bekezdései szerinti nyilatkozatokat, melyek nemleges válasz esetén is csatolandók.
7. Az ajánlatnak a Kbt. 60. § (6) bekezdése szerint tartalmaznia kell a felolvasólapot a Kbt. 62. § (3) bekezdése, illetve a dokumentáció szerinti tartalommal.
8. Tekintettel arra, hogy az ajánlattétel nyelve magyar, minden idegen nyelven kiállított igazolás/dokumentum mellé csatolni kell az ajánlattevő általi felelős fordítást a Kbt. 36. § (3) bekezdése szerint. Az ajánlatnak tartalmaznia kell Ajánlattevő nyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy az idegen nyelven kiállított igazolás/dokumentum mellé csatolt magyar nyelvű fordítás az eredetivel mindenben megegyezik. Ajánlatkérő a magyar nyelvű fordítást tekinti irányadónak.
9. Ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét arra, hogy a közbeszerzési eljárásban a minősített ajánlattevők hivatalos jegyzékéhez képest szigorúbban állapította meg az ajánlattevő pénzügyi és gazdasági (P/1.), valamint műszaki, illetőleg szakmai (M/1., M/2.) alkalmasságának feltételeit és azok igazolását [310/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 20. § (4) bekezdés].
10. Ajánlattevőnek a Kbt. 54. § (1) bekezdése alapján tájékozódnia kell a munkavállalók védelmére és a munkafeltételekre vonatkozó olyan kötelezettségekről, amelyeknek a teljesítés helyén és a szerződés teljesítése során meg kell felelni.
11. Az ajánlatnak tartalmaznia kell az ajánlattevő (közös ajánlattevők), bevonásuk esetén az alkalmasság igazolására igénybe vett más szervezet, valamint az ajánlatban nyilatkozatot tevő bármely más személy, szervezet alábbi dokumentumait:
- az ajánlatot aláíró és/vagy az ajánlatban bármely nyilatkozatot tevő, meghatalmazást adó, kötelezettséget vállaló stb. cégjegyzésre jogosult személy(ek) aláírási címpéldánya, vagy a 2006. évi V. tv. 9. § szerinti aláírás-mintája, amennyiben a letelepedés helye szerinti jogrendszer az aláírási címpéldány, vagy aláírás-minta intézményét nem ismeri, úgy ezekkel egyenértékű dokumentumok csatolandóak;
- a cégkivonatban (vagy cégmásolatban) nem szereplő kötelezettségvállaló(k)/nyilatkozattevők esetében az erre vonatkozó, a meghatalmazott aláírását is tartalmazó írásos meghatalmazás példánya;
- kizárólag ajánlattevőtől nyilatkozatot arra vonatkozóan, hogy el nem bírált változásbejegyzési kérelem benyújtásra került-e (nemleges tartalommal is csatolandó).
12. Amennyiben ajánlattevő a szerződés teljesítéséhez szükséges követelménynek úgy kíván megfelelni, hogy a Kbt. 55. § (5) bekezdése szerinti kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezetre (személyre) támaszkodik, az igazolás az érintett szervezet (személy) részéről a Kbt. 55. § (5)-(6) bekezdései szerint történik.
13. Ajánlatkérő az ajánlattételt 500.000,- Ft ajánlati biztosíték fizetéséhez köti, amelyet az ajánlat benyújtásával egyidejűleg kell ajánlatkérő rendelkezésére bocsátania.
Az ajánlati biztosíték teljesíthető a Budapest Főváros Önkormányzata OTP Bank Nyrt.-nál vezetett 11784009-15490012 számú költségvetési elszámolási számlájára az ajánlattételi határidő lejártáig való átutalással, vagy postai átutalási megbízással való készpénz befizetéssel, tárgyként „Cséry-telep kármentesítési tanulmány” jogcímet kell feltüntetni. A készpénz-átutalási megbízás átvehető A melléklet II.pontban megadott címen.
Az ajánlati biztosíték bank vagy biztosító által vállalt garanciával vagy biztosítási szerződés alapján kiállított készfizető kezességvállalást tartalmazó kötelezvénnyel is teljesíthető. A bankgarancia vagy kötelezvény kedvezményezettjeként Budapest Főváros Önkormányzatát kell megnevezni, tárgyként „Cséry-telep kármentesítési tanulmány” jogcímet kell feltüntetni. Az ajánlati bankgaranciának, vagy a biztosítási kezességvállalásnak az ajánlattételi határidő lejártának napjától 30 napig - a lejárat napján 24 óráig - kell érvényesnek és érvényesíthetőnek lennie. A Kbt. 65. § (2) bekezdése szerinti esetben (ajánlati kötöttség kiterjesztése) Ajánlatkérő a Kbt. 59. § (7) bekezdésében foglaltak szerint az ajánlatukat fenntartó ajánlattevőket felhívja az ajánlati kötöttség meghosszabbított idejére az addig érvényes biztosítékkal megegyező biztosíték fenntartására.
Az ajánlati biztosíték a Kbt. 59. § (4)-(7) bekezdése alapján kerül visszafizetésre.
Ajánlattevőnek az ajánlati biztosíték teljesítését az ajánlatban (az ajánlati biztosíték befizetésének tényét tanúsító „készpénz átutalási megbízás” feladóvevényének, vagy átutalás esetén a banki terhelési értesítőnek, illetőleg bankszámla kivonatnak a másolati példányának, vagy bank vagy biztosító által vállalt garancia, vagy biztosítási szerződés alapján kiállított feltétel nélküli és visszavonhatatlan - készfizető kezességvállalást tartalmazó - kötelezvény eredeti vagy hiteles másolati példányának csatolása útján) kell igazolni.
Ajánlatkérő felhívja Ajánlattevők figyelmét arra, hogy az ajánlati biztosítéknak az ajánlattételi határidő lejártának időpontjában az előírt teljes összeggel Ajánlatkérő rendelkezésére kell állnia, ellenkező esetben az ajánlat a Kbt. 74. § (2) bekezdés c) pontja alapján érvénytelen!
A Kbt. 25. § (5) bekezdésében foglaltak szerint a közös ajánlattevőknek a biztosítékot elegendő egyszer rendelkezésre bocsátaniuk.
14. Amennyiben az ajánlattevő a felhívásban vagy a dokumentációban előírt igazolás helyett a Kbt. 36. § (5) bekezdése szerint kíván tényt vagy adatot igazolni, abban az esetben az ajánlattevő nyilatkozatban köteles megadni, hogy melyik tényt vagy adatot kívánja a Kbt. 36. § (5) bekezdése szerint igazolni, és hogy mi az ezen tényt vagy adatot tartalmazó ingyenes, a közbeszerzési eljárás nyelvén rendelkezésre álló, elektronikus, hatósági nyilvántartás elektronikus elérhetősége.
15. A Kbt. 36. § (3) bekezdése alapján az eredeti ajánlati példányban a közvetlenül valamely követelés érvényesítésére szolgáló nyilatkozatokat eredeti vagy hiteles másolati példányban kell becsatolni. Az ajánlat 61. § (1) bekezdése szerint benyújtott egy eredeti példányának a 60. § (3) bekezdése szerinti nyilatkozat eredeti aláírt példányát kell tartalmaznia, minden más irat, dokumentum egyszerű másolati példányban is becsatolható.
16. A közbeszerzési műszaki leírást a Dokumentáció tartalmazza.
17. Amennyiben több Ajánlattevő közösen nyújt be ajánlatot, Közös Ajánlattevőknek a jelen eljárásban teljes jogkörrel képviselő ajánlattevőt meg kell jelölni és a Közös Ajánlattevőknek az ajánlathoz csatolniuk kell a közöttük fennálló, a jelen közbeszerzési eljárás eredményeként megkötendő szerződés közös teljesítésére vonatkozó megállapodást (közös ajánlattételi megállapodás) a Kbt. 25. § figyelembe vételével minimálisan a dokumentációban foglaltak szerint.
A Kbt. 25. § (3) bekezdése szerint a Közös Ajánlattevők képviseletében az ajánlatban benyújtott minden nyilatkozatnak egyértelműen tartalmaznia kell a Közös Ajánlattevők megjelölését.
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 25. § (7) bekezdésére, mely szerint a közös ajánlatot benyújtók személyében az ajánlattételi határidő lejárta után változás nem következhet be.
18. Ajánlatkérő tájékoztatja ajánlattevőket, hogy Ajánlatkérő a Kbt-ben meghatározott feltételek fennállása esetén hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárást alkalmazhat jelen beszerzéssel ugyanazon közvetlen cél megvalósítását szolgáló szolgáltatásokra vonatkozóan a tárgyi eljárásban meghatározott beszerzési feltételek szerint.
19. Az ajánlati felhívásban és a dokumentációban nem szabályozott kérdésekben a Kbt., a kapcsolódó végrehajtási rendeletek és a Ptk. szabályai az irányadók.
20. Az ajánlati felhívás III.2.2), illetve III.2.3) pontjában meghatározott összeg a Magyar Nemzeti Banknak a referenciák esetében azok műszaki átadás-átvételének napján érvényes, a nettó árbevételre vonatkozó adatok esetében az adott tárgyév utolsó napján érvényes hivatalos devizaárfolyamán kerül átszámításra. Az átszámítást minden esetben Ajánlatkérő végzi el. Az árbevétel tekintetében az üzleti év, referenciák tekintetében pedig a teljesítéssel érintett naptári év fordulónapját kell figyelembe venni.
21. Ajánlattevő kötelezettségvállaló nyilatkozatot köteles csatolni ajánlatához, mely szerint nyertessége esetén 50.000.000,- HUF/év és 15.000.000,- HUF/káresemény, a vonatkozó szerződés hatályáig érvényes felelősségbiztosítási szerződést köt, illetve a meglévő biztosítási szerződését jelen közbeszerzés tárgyára együttesen, a vonatkozó szerződés hatályáig kiterjeszti. Az érvényes felelősségbiztosítási szerződés megléte a szerződés aláírásának előfeltétele, amely előírásnak és a Kbt. 124. § (4) bekezdés szerinti visszalépésnek minősülés tudomásulvételéről az ajánlatban nyilatkozni szükséges.
22. Ajánlatkérő helyszíni bejárást tart, melynek időpontja: 2015. november 17. 10:00. Gazdasági Szereplők írásban feltett kérdéseire Ajánlatkérő írásban válaszol a Kbt. 45. § előírásainak megfelelően. Találkozó helye: 1186 Budapest, Ipacsfa utca 19.
23. Ajánlatkérő a Kbt. 125. § (1) bekezdés alapján a környezetvédelmi szempontok alkalmazását várja el, illetve Ajánlatkérő környezetvédelmi szempontokat határozott meg a műszaki leírásban, és a szerződéstervezetben.
24. Az építésügyi és az építésüggyel összefüggő szakmagyakorlási tevékenységekről szóló 266/2013. (VII.11.) Korm. rendelet és az egészségügyi szakértői tevékenységgel kapcsolatos egyes kérdésekről szóló 40/2009. (XI. 20.) EüM rendelet alapján a szerződés teljesítéséhez kamarai regisztrációval rendelkező szakemberek közreműködése szükséges. A szerződéskötés feltétele, hogy nyertes ajánlattevő által az ajánlati felhívás M/2.2., M/2.3. alkalmassági követelményének vonatkozásában megjelölt szakemberek rendelkezzenek az alábbi jogosultságokkal:
- legalább 1 fő felsőfokú végzettségű, teljesítésbe bevonni kívánt szakértő, aki rendelkezik érvényes „Kémiai biztonsági” és „környezet-egészségügyi” szakértői jogosultsággal és legalább 5 év a környezeti kármentesítéshez kapcsolódó részletes kármentesítési mennyiségi kockázatfelmérési tapasztalattal;
- legalább 1 fő felsőfokú végzettségű, teljesítésbe bevonni kívánt szakértő, aki rendelkezik érvényes "Építészeti-műszaki tervezés" (É) tervezői jogosultsággal és legalább 5 éves település rendezési tervek készítésében szerzett szakmai tapasztalattal.
Ajánlatkérő felhívja Ajánlattevők figyelmét, hogy Ajánlatkérő a szerződéskötéskor illetve a szerződés teljesítése során a Magyar Építész Kamara (http://mek.hu), az Egészségügyi Engedélyezési és Közigazgatási Hivatal (www.eekh.hu) illetve a Magyar Mérnök Kamara (http://mmk.hu) elektronikus nyilvántartásából ellenőrzi az e pont szerinti kamarai regisztrációt, a “vagy azzal egyenértékű” más típus megjelölése esetén pedig Ajánlattevőnek kell igazolnia a jogosultságot a határozat/igazolás másolati példányával a Kbt. 36. § (5) és (6) bekezdés figyelembe vételével.
Az ajánlatnak tartalmaznia kell Ajánlattevő nyilatkozatát, hogy nyertessége esetén az általa bemutatott szakembert mely pozícióra kívánja megajánlani, valamint arról, hogy a megajánlott szakember a kamarai nyilvántartásba vétellel a szerződés megkötéséig rendelkezni fog. Ajánlattevő továbbá nyilatkozni köteles arról, hogy tudomásul veszi, hogy a nyilvántartásba-vétel elmaradása az ajánlattevő Kbt. 124. § (4) bekezdés szerinti szerződéskötéstől való visszalépésnek minősül.
25. Az ajánlati felhívás VI.3.3.) pontjában foglaltak szerint a papíralapú ajánlatban és az elektronikus másolati példányokon Ajánlattevő köteles az ajánlati árat - az Ajánlatkérő által kiadott árazatlan költségvetést beárazva - Excel és PDF formátumban részletezve („Ajánlatadási Ártáblázat”) benyújtani. A beárazott költségvetés valamint az egységárak kizárólag tájékoztató jelleggel kerülnek Ajánlatkérő részére benyújtásra.
26. A közbeszerzési eljárás során az ajánlatkérő által órában megadott határidő a www.pontosido.com weboldal „Budapest idő” adatai szerint értendő.
27. Ajánlattevőnek amennyiben ajánlata a Kbt. 80. §-ában foglaltak szerint üzleti titkot tartalmaz, az üzleti titkot tartalmazó iratokat elkülönítetten, tételes tartalomjegyzékkel ellátva kell ajánlatába becsatolnia, amely tartalomjegyzék üzleti titokká nem nyilvánítható.
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó utca 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: HU
Telefon: +36 18828594
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
A békéltetési eljárást lebonyolító szerv (adott esetben)
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.2) Jogorvoslati kérelmek benyújtása (töltse ki a VI.4.2 rovatot vagy szükség esetén a VI.4.3 rovatot)
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ:
A 2011. évi CVIII. törvény (Kbt.) 137-138. § szerint, különös tekintettel a Kbt. 137. § (3)-(5) bekezdéseiben foglaltakra.
VI.4.3) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó utca 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: HU
Telefon: +36 188228594
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának időpontja : 2015/10/29 (nap/hónap/év)

A. melléklet További címek és kapcsolattartási pontok
I) További információ a következő címeken és kapcsolattartási pontokon szerezhető be
Hivatalos név: Budapest Főváros Önkormányzata
Nemzeti azonosító (ha ismert): cím: Városház u. 9-11.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1052
Ország: HU
Kapcsolattartási pont(ok): Budapest Főváros Főpolgármesteri Hivatala Közbeszerzési Főosztály, Városház utca 9-11. K. épület IV. emelet 5.
Címzett: Cseh Tibor osztályvezető
Telefon: +36 13271657
E-mail: ehr2@budapest.hu
Fax: +36 13271863
Internetcím (URL): www.budapest.hu
II) Címek és kapcsolattartási pontok, ahonnan a dokumentáció és a kiegészítő iratok beszerezhetők
Hivatalos név: Budapest Főváros Önkormányzata
Nemzeti azonosító (ha ismert): cím: Városház u. 9-11.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1052
Ország: HU
Kapcsolattartási pont(ok): Budapest Főváros Főpolgármesteri Hivatala Közbeszerzési Főosztály, Városház utca 9-11. K. épület IV. emelet 5.
Címzett: Wendl György, Bándi Imre közbeszerzési referensek
Telefon: +36 13271657
E-mail: ehr2@budapest.hu
Fax: +36 13271863
Internetcím (URL): www.budapest.hu
III) Címek és kapcsolattartási pontok, ahova az ajánlatokat/részvételi jelentkezéseket kell benyújtani
Hivatalos név: Budapest Főváros Önkormányzata
Nemzeti azonosító (ha ismert): cím: Városház u. 9-11.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1052
Ország: HU
Kapcsolattartási pont(ok): Budapest Főváros Főpolgármesteri Hivatala Közbeszerzési Főosztály, Városház utca 9-11. K. épület IV. emelet 5.
Címzett: Wendl György, Bándi Imre közbeszerzési referensek
Telefon: +36 13271657
E-mail: ehr2@budapest.hu
Fax: +36 13271863
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
IV ) A másik ajánlatkérő címei, amely nevében az ajánlatkérő a beszerzést végzi
 
Hivatalos név:
Nemzeti azonosító (ha ismert): Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
……. (Az A. melléklet IV) szakasza szükség szerint több példányban is használható)…..
 
B. MELLÉKLET
részekre vonatkozó információk
Rész száma 1 Elnevezés:
1) Rövid meghatározás:
2) Közös közbeszerzési szójegyzék (CPV)
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
3) Mennyiség:
(ha ismert, csak számokkal) Becsült költség áfa nélkül: Pénznem:
vagy
és között Pénznem:
4) A szerződés időtartamára vagy kezdetére/befejezésére vonatkozó különböző időpontok feltüntetése (adott esetben)
Az időtartam hónapban: vagy napban: (a szerződés megkötésétől számítva)
vagy
Kezdés (nap/hónap/év)
Befejezés (nap/hónap/év)
5) További információk a részekről:
------------------(Ezt a mellékletet a részek számának megfelelő példányban kell használni) ----------------

C1. melléklet
Általános beszerzés
A II. szakaszban (A szerződés tárgya) említett szolgáltatási kategóriák
2004/18/EK irányelv
Kategória száma [ 1 ]
Tárgy
1
Karbantartási és javítási szolgáltatások
2
Szárazföldi szállítási szolgáltatások[2], beleértve a páncélozott járművel végzett szolgáltatásokat és a futárszolgálatokat, kivéve a postai küldemények szállítását
3
Légi személyszállítási és teherfuvarozási szolgáltatások, kivéve a postai küldemények szállítását
4
Szárazföldi[3] és légipostai küldemények szállítása
5
Távközlési szolgáltatások
6
Pénzügyi szolgáltatások:
(a) Biztosítási szolgáltatások (b) Banki és befektetési szolgáltatások [4]
7
Számítógépes és azzal összefüggő szolgáltatások
8
Kutatási és fejlesztési szolgáltatások[5]
9
Számviteli, könyvvizsgálói és könyvelési szolgáltatások
10
Piackutatási és közvélemény-kutatási szolgáltatások
11
Vezetési tanácsadó szolgáltatások[6] és az ezzel összefüggő szolgáltatások
12
Építészeti szolgáltatások; mélyépítési szolgáltatások és integrált mélyépítési szolgáltatások; városrendezési és tájrendezési szolgáltatások; az ezekkel összefüggő tudományos és műszaki tanácsadási szolgáltatások; műszaki vizsgálati és elemző szolgáltatások
13
Reklámszolgáltatások
14
Épülettakarítási szolgáltatások és ingatlankezelési szolgáltatások
15
Kiadói és nyomdai szolgáltatások, eseti vagy szerződéses alapon
16
Szennyvíz- és hulladékkezelési szolgáltatások, fertőtlenítési és hasonló szolgáltatások
Kategória száma [ 7 ]
Tárgy
17
Szállodai és éttermi szolgáltatások
18
Vasúti szállítási szolgáltatások
19
Vízi szállítási szolgáltatások
20
Szállítási mellék- és kiegészítő szolgáltatások
21
Jogi szolgáltatások
22
Személyzetelhelyezési és -ellátási szolgáltatások 8
23
Nyomozási és biztonsági szolgáltatások, kivéve a páncélozott járművel végzett szolgáltatásokat
24
Oktatási és szakképzési szolgáltatások
25
Egészségügyi és szociális szolgáltatások
26
Szórakoztató, kulturális és sportszolgáltatások 9
27
Egyéb szolgáltatások
1 A 2004/18/EK irányelv 20. cikke és IIA. melléklete szerinti szolgáltatási kategóriák.
2 Kivéve a 18. kategóriába tartozó vasúti szállítási szolgáltatásokat.
3 Kivéve a 18. kategóriába tartozó vasúti szállítási szolgáltatásokat.
4 Kivéve az értékpapírok és egyéb pénzügyi eszközök kibocsátásával, eladásával, vételével vagy átruházásával kapcsolatos pénzügyi szolgáltatásokat és a jegybanki tevékenységet (szolgáltatást). Nem tartoznak ide továbbá: a föld, meglévő épületek vagy egyéb ingatlan, illetve az arra vonatkozó jogok bármilyen pénzügyi eszköz segítségével történő megvásárlásához vagy bérléséhez kapcsolódó szolgáltatások. Mindazonáltal az adásvételi vagy bérleti szerződés megkötésével egyidejűleg, vagy az ilyen szerződés megkötése előtt vagy után bármilyen formában megkötött, pénzügyi szolgáltatásra irányuló szerződések az irányelv hatálya alá tartoznak.
5 Kivéve a kutatási és fejlesztési szolgáltatásokat, nem értve ide azt az esetet, ha annak eredményét kizárólag az ajánlatkérő hasznosítja tevékenységi körében, és az ellenszolgáltatást teljes mértékben az ajánlatkérő teljesíti.
6 Kivéve a választottbírósági, a közvetítői és a békéltetési szolgáltatást.
7 A 2004/18/EK irányelv 21. cikke és IIB. melléklete szerinti szolgáltatási kategóriák.
8 Kivéve a munkaszerződéseket.
9 Kivéve a műsorszolgáltatók által kötött, műsoranyagok megszerzésével, fejlesztésével, saját vagy koprodukciós készítésével kapcsolatos, illetve a műsorszolgáltatási időtartammal kapcsolatos szerződéseket.