Ugrás a tartalomra Ugrás a láblécre

Publikus Core
Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/116
Beszerzés tárgya: Szolgáltatás megrendelés
Hirdetmény típusa: Eljárást megindító felhívás - 121. § (1) bekezdés b) pontja/KÉ/2013.07.01 KÉ
Eljárás fajtája: Nyílt
Közzététel dátuma: 2015.10.12.
Iktatószám: 19793/2015
CPV Kód: 79952000-2
Ajánlatkérő: Magyar Export-Import Bank Zrt.
Teljesítés helye: Budapest, illetve Magyarország egész területe a felmerülő igény szerint
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő: 2015.10.29.
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa: Egyéb
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre: Gazdasági és pénzügyek
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

3. melléklet 92/2011. (XII. 30.) NFM rendelethez
KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
A Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
ELJÁRÁST MEGINDÍTÓ FELHÍVÁS
A Kbt. 121. § (1) bekezdés b) pontja szerinti eljárás
  Építési beruházás
  Árubeszerzés
x Szolgáltatás megrendelés
  Építési koncesszió
  Szolgáltatási koncesszió
I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ
I.1) Név , cím és kapcsolattartási pont(ok)
Hivatalos név: Magyar Export-Import Bank Zrt.
Postai cím: Nagymező utca 46-48
Város/Község: Budapest
Postai irányítószám: 1065
Ország: Magyarország
Kapcsolattartási pont(ok):
Címzett: Regőcziné Lengyel Krisztina
Telefon: 0613749337
E-mail: lengyelk@eximbank.hu
Fax: 0612694476
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.eximbank.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
További információ a következő címen szerezhető be:
  A fent említett kapcsolattartási pont(ok)
x Egyéb (töltse ki az A.I mellékletet)
A dokumentáció és a kiegészítő iratok (a versenypárbeszédre és a dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozók is) a következő címen szerezhetők be:
  A fent említett kapcsolattartási pont(ok)
x Egyéb (töltse ki az A.II mellékletet)
Az ajánlatokat vagy részvételi jelentkezéseket a következő címre kell benyújtani:
  A fent említett kapcsolattartási pont(ok)
x Egyéb (töltse ki az A.III mellékletet)
I.2.) Az ajánlatkérő típusa
  Központi szintű
  Közszolgáltató
  Regionális/helyi szintű
  Támogatott szervezet [Kbt. 6. § (1) bekezdés g) pont]
  Közjogi szervezet
x Egyéb
I.3.) Fő tevékenység
I.3.1) Klasszikus ajánlatkérők
  Általános közszolgáltatások
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Honvédelem
  Szociális védelem
  Közrend és biztonság
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Környezetvédelem
  Oktatás
x Gazdasági és pénzügyek
  Egyéb (nevezze meg):
  Egészségügy
I.3.2) Közszolgáltató ajánlatkérők
  Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
  Vasúti szolgáltatások
  Villamos energia
  Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz szolgáltatások
  Földgáz és kőolaj feltárása és kitermelése
  Kikötői tevékenységek
  Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
  Repülőtéri tevékenységek
  Víz
  Egyéb (nevezze meg):
  Postai szolgáltatások
I. 4.) Beszerzés más ajánlatkérők nevében
Az ajánlatkérő más ajánlatkérők nevében végzi a beszerzést: igen
(Igen válasz esetén, ezekre az ajánlatkérőkre vonatkozóan további információkat az A. mellékletben adhat meg.)

II. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS TÁRGYA
II.1) Meghatározás
II.1.1) A szerződéshez rendelt elnevezés:
Vállalkozási keretszerződés rendezvényszervezési feladatok ellátására
II.1.2) A szerződés típusa és a teljesítés helye (Csak azt a kategóriát válassza – építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás megrendelés –, amelyik leginkább megfelel a szerződés vagy a közbeszerzés(ek) tárgyának)
  Építési beruházás
  Kivitelezés
  Tervezés és kivitelezés
  Kivitelezés, bármilyen eszközzel, módon, az ajánlatkérő által meghatározott követelményeknek megfelelően
  Árubeszerzés
  Adásvétel
  Lízing
  Bérlet
  Részletvétel
  Ezek kombinációja
x Szolgáltatás megrendelés
Szolgáltatási kategória száma: 27
(az 1–27. szolgáltatási kategóriákat lásd a Kbt. 3. és 4. mellékletében)
  Építési koncesszió
  Szolgáltatási koncesszió
A teljesítés helye:
Budapest, illetve Magyarország egész területe a felmerülő igény szerint
NUTS-kód: HU101
II.1.3) Közbeszerzésre, keretmegállapodásra és dinamikus beszerzési rendszerre (DBR) vonatkozó információk
x A hirdetmény közbeszerzés megvalósítására irányul
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer (DBR) létrehozására irányul
II.1.4) Keretmegállapodásra vonatkozó információk (adott esetben)
  Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A tervezett keretmegállapodás résztvevőinek száma
VAGY
(adott esetben) maximális létszáma
  Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
A keretmegállapodás időtartama: Időtartam év(ek)ben: vagy hónap(ok) ban:
Indokolás arra az esetre vonatkozóan, ha a keretmegállapodás időtartama meghaladja a négy évet.
A közbeszerzéseknek a keretmegállapodás teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke (csak számokkal)
Becsült érték áfa nélkül: Pénznem:
VAGY:
és között Pénznem:
A keretmegállapodás alapján megkötendő szerződések értéke és gyakorisága (ha ismert):
II.1.5) A szerződés meghatározása/tárgya
Vállalkozási keretszerződés rendezvényszervezési feladatok ellátására
II.1.6) Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV)
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 79952000-2
II.1.7) Részekre történő ajánlattétel (a részekre vonatkozó részletes információk megadásához a B. melléklet szükség szerint több példányban is használható)
nem
(Igen válasz esetén) Az ajánlatok benyújthatók (csak egyet jelöljön be):
  egy részre
  egy vagy több részre
  valamennyi részre
II.1.8.) Változatokra (alternatív ajánlatok) vonatkozó információk
Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok) nem
II. 2) Szerződés szerinti mennyiség
II.2.1) Teljes mennyiség vagy érték (valamennyi részt, meghosszabbítást és opciót beleértve)
Vállalkozási keretszerződés rendezvényszervezési feladatok ellátására
Feladat ismertetése:
Nyertes ajánlattevő komplex rendezvényszervezési feladatok ellátására köteles a létrejövő keretszerződés alapján leadott egyedi megrendelésekben rögzítettek szerint.
Az ellátandó feladatok magában felölelik a rendezvények tervezésével, előkészítésével, lebonyolításával, biztosításával és zárásával kapcsolatos valamennyi feladatot.
Ajánlatkérő a keretszerződés alapján egyes rendezvényeivel kapcsolatosan jogosult csak kiegészítő tevékenység megrendelésére is.
A létrejövő keretszerződés alapján leadható megrendelések felső összeghatára: 125.000.000,- Ft + ÁFA, amely keretösszeg 70 % -ának a kimerítésére vállal kötelezettséget az ajánlatkérő a keretszerződés aláírásával.
Nyertes ajánlattevő a létrejövő keretszerződés alapján Magyarország teljes területén köteles ellátni a rendezvényszervezési feladatokat, amely helyszínek az egyedi megrendelésekben kerülnek rögzítésre.
Nyertes ajánlattevő különösen, de nem kizárólagosan az alábbiakban felsorolt feladatok ellátására köteles a keretszerződés alapján leadott egyedi megrendelőkben rögzítettek szerinti tartalommal:
- rendezvények teljeskörű megszervezése, vagy részletes szervezésében való közreműködés;
- szakmai konferenciák teljeskörű megszervezése, vagy részletes szervezésében való közreműködés;
- partnertalálkozók, fogadások teljeskörű megszervezése, vagy részletes szervezésében való közreműködés;
- rendezvény kitelepülések teljeskörű megszervezése, vagy részletes szervezésében való közreműködés.
Az ellátandó feladatok az alábbi kommunikációs célok elérése érdekében kerülnek megrendelésre:
- hatékony ügyfél tájékoztatás;
- márkaismertség növelése;
- szakértői imázs erősítése;
- edukáció;
- terméket támogató kommunikáció.
Nyertes ajánlattevő a szerződéskötést követően (az ajánlatkérő 2016. éve tekintetében) egy átfogó rendezvénykoncepció kidolgozására köteles.
Ajánlatkérő rögzíti, hogy:
- egyes rendezvényekre miniszterek is meghívásra kerülnek, amelynek következtében miniszterek fogadására is fel kell készülni;
- olyan rendezvények / fogadások is megrendelésre kerülhetnek, ahol a vendégek létszáma meghaladja a 300 főt és legalább 3 fogásos meleg étel felszolgálása válik szükségessé;
- olyan rendezvények is megrendelésre kerülhetnek ahol a látogatók létszám meghaladja az 500 főt;
- olyan kitelepüléseket kell megszervezni ahol a napi látogatói létszám meghaladja az 5000 főt.

Az ellátandó feladatok részletes leírása a dokumentációban kerül ismertetésre.
Amennyiben a felhívás, illetve a dokumentáció bármelyik része valamilyen gyártmányú, eredetű, típusú dologra, eljárásra, tevékenységre, személyre, illetőleg szabadalomra vagy védjegyre való hivatkozást tartalmaz, illetve amennyiben szabványt, műszaki engedélyt, műszaki előírásokat, vagy műszaki ajánlást határoz meg úgy Ajánlatkérő az azzal egyenértékű teljesítést is elfogadja.
(adott esetben, csak számokkal)
Becsült érték áfa nélkül: 125000000 Pénznem: HUF
VAGY:
és között Pénznem:
II.2.2) Vételi jogra (opcióra) vonatkozó információ (adott esetben)
Vételi jog (opció): nem
(Igen válasz esetén)A vételi jog meghatározása:
(ha ismert) A vételi jog (opció) gyakorlásának tervezett ideje:
hónapban: vagy napban: (a szerződés megkötésétől számítva)
II.2.3) Meghosszabbításra vonatkozó információk (adott esetben)
A szerződés meghosszabbítható: igen
A lehetséges meghosszabbítások száma (ha ismert): 1 vagy: és között
(ha ismert) Az árubeszerzésre vagy a szolgáltatás megrendelésre irányuló meghosszabbítható szerződések esetében a további szerződések tervezett ütemezése: hónapban: 12 vagy napban: (a szerződés megkötésétől számítva)
II.3) A szerződés időtartama vagy a befejezés határideje
A (tervezett) időtartam hónapban: 12 vagy napban: (a szerződés megkötésétől számítva)
VAGY:
Kezdés (év/hó/nap)
Befejezés (év/hó/nap)

III. szakasz : jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.1.1) A szerződést biztosító mellékkötelezettségek: (adott esetben)
Késedelmi kötbér - Általános:
Nyertes ajánlattevő a jelen közbeszerzési eljárás alapján létrejövő szerződés szerinti határidők késedelmes teljesítésének esetére késedelmi kötbér megfizetésére köteles.
A késedelmi kötbér alapja: az egyedi megrendelésre vonatkozó, nyertes ajánlattevő által készített és ajánlatkérő által jóváhagyott költségvetésben szereplő nettó ellenérték.
A késedelmi kötbér napi mértéke: a nyertes ajánlattevő ajánlatában meghatározottak szerint százalékban meghatározva.
Az általános késedelmi kötbér maximális összege: egyenlő a meghiúsulási kötbér összegével.
Ajánlatkérő rögzíti, hogy érvénytelennek minősíti azt az ajánlatot amelyben az általános késedelmi kötbér mértékére vonatkozó megajánlás nem éri el a 0,75 % -os mértéket, illetve egységesen a maximális pontszámban részesíti azokat az ajánlatokat amelyekben a késedelmi kötbér mértékére vonatkozó megajánlás eléri, vagy meghaladja a 3 % -os mértéket.
A késedelmi kötbér a késedelembe esés időpontjától a tényleges teljesítés elismerésének időpontjáig terjedő időszakra esedékes.
Késedelmi kötbér - Reakcióidő:
Amennyiben nyertes ajánlattevő a jelen közbeszerzési eljárás alapján létrejövő szerződés szerinti reakcióidejével késedelembe esik, úgy késedelmi kötbér megfizetésére köteles.
A késedelmi kötbér alapja: az egyedi megrendelésre vonatkozó, nyertes ajánlattevő által készített és ajánlatkérő által jóváhagyott költségvetésben szereplő nettó ellenérték
A késedelmi kötbér óra mértéke: a nyertes ajánlattevő ajánlatában meghatározottak szerint százalékban meghatározva.
A reakcióidővel kapcsolatos késedelmi kötbér maximális összege: egyenlő a meghiúsulási kötbér összegével.
Ajánlatkérő rögzíti, hogy érvénytelennek minősíti azt az ajánlatot amelyben a reakcióidővel kapcsolatos késedelmi kötbér mértékére vonatkozó megajánlás nem éri el a 0,1 % -os mértéket, illetve egységesen a maximális pontszámban részesíti azokat az ajánlatokat amelyekben a késedelmi kötbér mértékére vonatkozó megajánlás eléri, vagy meghaladja a 0,3 % -os mértéket.
A késedelmi kötbér a késedelembe esés időpontjától a tényleges teljesítés időpontjáig terjedő időszakra esedékes.
A reakcióidőre vonatkozó további előírások a dokumentáció részét képző szerződéstervezetben találhatóak.
Hibás teljesítési kötbér:
Amennyiben a nyertes ajánlattevő a jelen közbeszerzési eljárás alapján létrejövő szerződés szerinti teljesítései nem felelnek meg a vonatkozó követelményeknek, úgy nyertes ajánlattevő hibás teljesítési kötbért köteles fizetni.
A hibás teljesítési kötbér alapja: az egyedi megrendelésre vonatkozó, nyertes ajánlattevő által készített és ajánlatkérő által jóváhagyott költségvetésben szereplő nettó ellenérték.
A hibás teljesítési kötbér napi mértéke: a nyertes ajánlattevő ajánlatában meghatározottak szerint százalékban meghatározva.
A hibás teljesítési kötbér maximális összege: egyenlő a meghiúsulási kötbér összegével.
Ajánlatkérő rögzíti, hogy érvénytelennek minősíti azt az ajánlatot amelyben a hibás teljesítési kötbér mértékére vonatkozó megajánlás nem éri el a 0,75 % -os mértéket, illetve egységesen a maximális pontszámban részesíti azokat az ajánlatokat amelyekben a hibás teljesítési kötbér mértékére vonatkozó megajánlás eléri, vagy meghaladja a 3 % -os mértéket.
A hibás teljesítési kötbér a hibával érintett adott megrendelés vonatkozó teljesítési határidejének a lejártától a hibamentes teljesítés elismerésének időpontjáig esedékes.
Meghiúsulási kötbér:
Nyertes ajánlattevő a jelen szerződés neki felróható meghiúsulásának esetére meghiúsulási kötbér megfizetésére köteles.
A meghiúsulási kötbér alapja: a szerződés tekintetében rendelkezésre álló nettó keretösszeg.
A meghiúsulási kötbér mértéke: a nyertes ajánlattevő ajánlatában meghatározottak szerint százalékban meghatározva.
Ajánlatkérő rögzíti, hogy érvénytelennek minősíti azt az ajánlatot, amelyben a meghiúsulási kötbér mértékére vonatkozó megajánlás nem éri el a 15 % -os mértéket, illetve egységesen a maximális pontszámban részesíti azokat az ajánlatokat amelyekben a meghiúsulási kötbér mértékére vonatkozó megajánlás eléri, vagy meghaladja a 30 % -os mértéket.
A meghiúsulási kötbért Ajánlatkérő a meghiúsulásról szóló értesítés kézhezvételét követő 15 napon belül köteles átutalással megfizetni.
Ajánlatkérő különösen, de nem kizárólagosan a nyertes ajánlattevőnek felróható meghiúsulási oknak tekinti, amennyiben nyertes ajánlattevő:
- a szerződés időtartama alatt az eljárást megindító felhívásban meghatározott kizáró okok hatálya alá esik, illetve amennyiben
- a szerződés időtartama alatt összesen 20 napot meghaladó késedelembe esik (a hibás teljesítéssel érintett időtartamot is ide kell érinteni), továbbá
- amennyiben az aláírt szerződés alapján, a nyertes ajánlattevő által megfizetendő késedelmi/hibás teljesítési kötbérek összege eléri a meghiúsulási kötbér összegét.
Amennyiben a nyertes ajánlattevőnek kötbérfizetési kötelezettsége merül fel, Ajánlatkérő a kötbér összegével csökkentve fizeti ki a nyertes ajánlattevő aktuális/esedékes számláját, figyelemmel ugyanakkor a Kbt. 130. §. (6) bekezdésben foglaltakra. Kötbérfizetési kötelezettség esetén nyertes ajánlattevő köteles külön nyilatkozatban is elismerni az Ajánlatkérő követelését. Amennyiben nyertes ajánlattevő a kötbérfizetési kötelezettségének elismerését jogszerűtlenül megtagadja, Ajánlatkérő jogosult érvényesíteni vele szemben minden e kötelezettsége megszegéséből eredő károkat, költségeket, elmaradt hasznokat.
III.1.2) Fő finanszírozási és fizetési feltételek és/vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre: (adott esetben)
A jelen eljárás alapján megkötött szerződés szerinti kifizetések 100,000000 % önerőből valósulnak meg.
A teljesítés igazolására a Kbt. 130. § rendelkezései [így különösen a Kbt. 130. § (1), (5) és (6) bekezdése] az irányadóak.
A szerződés szerinti kifizetések a Ptk. 6:130 § (1)-(2) bekezdésében rögzítetteknek megfelelően a jogosult fizetési felszólításának vagy számlájának kézhezvételétől számított harminc napon belül történnek.
Ajánlatkérő előleget nem fizet.
Ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét, hogy a kifizetések vonatkozásában Az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 36/A. § szerint kell eljárni.
A szerződéskötés valutaneme magyar Forint (HUF).
Nyertes ajánlattevő eseti megrendelésenként 1 db számla benyújtására jogosult.
Nyertes ajánlattevő köteles valamennyi számláján az elvégzett (rész)feladatokat tételesen feltüntetni.
A finanszírozás a következő jogszabályok alapján történik:
- Ptk.;
- Kbt.;
- Általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény;
- Az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény.
A részletes fizetési feltételeket a szerződéstervezet tartalmazza.
III.1.3) A közös ajánlatot tevő nyertesek által létrehozandó gazdasági társaság, illetve jogi személy: (adott esetben)
Ajánlatkérő a Kbt. 27. § (1) - (2) bekezdésében rögzítettekre való tekintettel rögzíti, hogy jelen közbeszerzési eljárás vonatkozásában kizárja annak lehetőségét, hogy nyertes ajánlattevő(k) a szerződés teljesítését külön erre a célra létrehozott gazdálkodó szervezettel (u.n. projekttársasággal) valósítsa (vagy valósítsák) meg.
III.1.4)
Egyéb különleges feltételek (adott esetben) nem
(Igen válasz esetén) A különleges feltételek meghatározása:
III.2) Részvételi feltételek
III.2.1) Az ajánlattevő/részvételre jelentkező személyes helyzetére vonatkozó adatok (kizáró okok), ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is (adott esetben)
Az ajánlatkérő által előírt kizáró okok és a megkövetelt igazolási mód:
Az előírt kizáró okok:
Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 56. § (1) bekezdésében rögzített kizáró okok bármelyike fennáll.
Az eljárásban nem lehet ajánlattevő az a gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 56. § (2) bekezdésében meghatározott kizáró ok fennáll.
Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 57. § (1) bekezdésének a)-d) pontjaiban foglalt kizáró okok bármelyike fennáll.
Az előírt kizáró okok igazolási módja:
Ajánlattevőknek a Kbt. 122. § (1) bekezdésében foglaltak alapján, a 310/2011. (XII. 23.) Kormányrendelet 12. § -ában rögzítetteknek megfelelően csatolnia kell a kizáró okok fenn nem állásáról szóló nyilatkozatát, valamint a Kbt. 56. § (1) bekezdésének kc) pontjára vonatkozó - a 310/2011. (XII. 23.) Kormányrendelet 2. § i) pont ib) alpontjában és a 4. § f) pont fc) alpontjában foglaltak szerinti - külön nyilatkozatot.

Az ajánlattevő, az alvállalkozója és adott esetben az alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezet vonatkozásában a Kbt. 58. § (3) bekezdése szerinti nyilatkozatot köteles benyújtani a Kbt. 56. § (1) bekezdésében foglalt kizáró okok hiányáról.
A Kbt. 57.§ (1) bekezdés a)-d) pontja tekintetében az alvállalkozó és az alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezet vonatkozásában az ajánlattevő választása szerint
(i) saját nyilatkozatot nyújt be arról, hogy nem vesz igénybe a Kbt. 57. § (1) bekezdésének a)-d) pontjaiban foglalt kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót, valamint az általa alkalmasságának igazolására igénybe vett más szervezet nem tartozik a Kbt. 57. § (1) bekezdésének a)-d) pontjaiban foglalt kizáró okok hatálya alá, vagy
(ii) az eljárásban megjelölt alvállalkozó nyilatkozatát - a meg nem jelölt alvállalkozók tekintetében benyújtott ajánlattevői nyilatkozat mellett -, valamint az alkalmasság igazolására igénybe vett más szervezet nyilatkozatát nyújtja be arról, hogy a szervezet nem tartozik a Kbt. 57. § (1) bekezdésének a)-d) pontjaiban foglalt kizáró okok hatálya alá.
Ajánlattevőnek olyan nyilatkozatot kell csatolnia a kizáró okok tekintetében, amely nem régebbi a közbeszerzési eljárás megindításának időpontjánál.
Ajánlatkérő rögzíti, hogy a közbeszerzési eljárás során
- a Kbt. 75. § (1) bekezdés a) pontja szerint eljárva ki fogja zárnia az eljárásból azt az ajánlattevőt, alvállalkozót vagy az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetet, az előírt kizáró okok hatálya alá tartozik;
- a Kbt. 75. § (1) bekezdés b) pontja szerint eljárva ki fogja zárnia az eljárásból azt az ajánlattevőt, alvállalkozót vagy az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetet, aki részéről az előírt kizáró ok az eljárás során következett be.
Ajánlatkérő a kizáró okokkal kapcsolatos igazolások ellenőrzése során kötelezőnek tekinti és alkalmazza az alábbiakat:
- A Közbeszerzési Hatóság útmutatóját a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény. 56-57. § -ában, valamint a közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és a kizáró okok igazolásának, valamint a közbeszerzési műszaki leírás meghatározásának módjáról szóló 310/2011.(XII.23.) Korm. rendelet 2-3. § -ában hivatkozott igazolásokról, nyilatkozatokról, nyilvántartásokról és adatokról a Magyarországon letelepedett gazdasági szereplők vonatkozásában (KÉ 2014. évi 57. szám, 2014. május 16.).
- A Közbeszerzési Hatóság útmutatója a közbeszerzési eljárás során benyújtandó, kizáró okokkal kapcsolatos igazolásokról, nyilatkozatokról, nyilvántartásokról és adatokról az Európai Unióban és az Európai Gazdasági Térségben letelepedett gazdasági szereplők vonatkozásában (KÉ 2012. évi 61. szám; 2012. június 1.).
Az útmutatók elérhetők a www.kozbeszerzes.hu honlapon.
III.2.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság (adott esetben)
Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód:
P/1. A Kbt. 55. § (1) bekezdésének d) pontja és a 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 14. § (1) bekezdésének a) pontja alapján az ajánlattevő cégkivonatban szereplő valamennyi bankszámlájáról szóló, a számlavezető pénzügyi intézménytől származó, a felhívás feladásánál nem régebbi nyilatkozat az alábbi tartalommal, attól függően, hogy ajánlattevő mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét, amennyiben ezek az adatok rendelkezésre állnak:
- bankszámla száma,
- mióta vezeti a bankszámlát,
- a bankszámlán a felhívás feladását megelőző 24 hónapban volt-e sorban állás (sorbaállítás),
- a vizsgált időszakban volt-e folyamatban bírósági végrehajtás a számlával szemben.
Ajánlatkérő sorban állás (sorbaállítás) alatt a pénzforgalmi szolgáltatás nyújtásáról szóló 2009. évi LXXXV. törvény 2. § 25. pontjában foglaltakat érti.
P/2. A Kbt. 55. § (1) bekezdésének d) pontja és a 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 14. § (1) bekezdésének b) pontja alapján ajánlattevőnek a felhívás feladásának napját megelőző utolsó üzleti évre vonatkozó saját vagy jogelődje számviteli jogszabályoknak megfelelő beszámolója (ha az ajánlattevő letelepedése szerinti ország joga előírja közzétételét) kiegészítő mellékletek nélkül.
Amennyiben az ajánlattevő letelepedése szerinti ország joga nem írja elő a beszámoló közzétételét, úgy nyilatkozat benyújtása szükséges a vonatkozó minimumkövetelmények tekintetében. Amennyiben az ajánlatkérő által kért beszámoló a céginformációs szolgálat honlapján megismerhető, a beszámoló adatait az ajánlatkérő ellenőrzi, a céginformációs szolgálat honlapján megtalálható beszámoló csatolása az ajánlatban nem szükséges.
Ha az ajánlattevő a számviteli jogszabályoknak megfelelő beszámolóval azért nem rendelkezik az ajánlatkérő által előírt teljes időszakban, mert az időszak kezdete után kezdte meg működését, az alkalmasságát a közbeszerzés tárgyából származó árbevételről szóló nyilatkozattal jogosult igazolni. Ebben az esetben az ajánlattevő működésének ideje alatt a közbeszerzés tárgyából származó - általános forgalmi adó nélkül számított - árbevételének el kell érnie vagy meg kell haladnia az ajánlatkérő által a felhívásban meghatározott értéket.
P/3. A Kbt. 55. § (1) bekezdésének d) pontja és a 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 14. § (1) bekezdésének c) pontja alapján ajánlattevő nyilatkozata a felhívás feladását megelőző utolsó üzleti év teljes - általános forgalmi adó nélkül számított - árbevételéről, illetőleg ugyanezen időszakban a közbeszerzés tárgyából származó - általános forgalmi adó nélkül számított - árbevételéről, attól függően, hogy ajánlattevő mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét, amennyiben ezek az adatok rendelkezésre állnak.
Amennyiben az ajánlattevő nem rendelkezik a felhívás feladását megelőző utolsó üzleti év árbevételi adataival, úgy a tevékenysége megkezdése óta realizált teljes nettó árbevétele, illetve közbeszerzés tárgya szerinti nettó árbevétele összegének kell, elérnie az előírt összegeket (a nem teljes üzleti évet egy évnek tekintve).
Az ajánlattevő az alkalmasság igazolása során a Kbt. 55. § (5) bekezdése szerint más szervezet kapacitására a Kbt. 55. § (6) bekezdésében meghatározott esetekben támaszkodhat.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):
P/1. Az ajánlattevő alkalmatlan, amennyiben bármelyik bankszámláján a felhívás feladását megelőző 24 hónapban sorban állás (sorbaállítás) fordult elő, vagy bármely pénzforgalmi számlával szemben a vizsgált időszakban bírósági végrehajtás volt folyamatban.
Ajánlattevő köteles csatolni külön nyilatkozatát, amelyben felsorolja a vizsgált időszakban létező valamennyi bankszámláját (a nyilatkozat kiállításának időpontjában adott esetben már nem létező bankszámlákat is rögzítve).P/2. Az ajánlattevő alkalmatlan, amennyiben a mérleg szerinti eredménye a felhívás feladását megelőző utolsó üzleti évben negatív.
Amennyiben az ajánlattevő a számviteli jogszabályoknak megfelelő beszámolóval azért nem rendelkezik az ajánlatkérő által előírt időszakban, mert az időszak kezdete után kezdte meg működését, az ajánlattevő alkalmatlan, ha a működésének ideje alatt a közbeszerzés tárgyából - azaz rendezvényszervezési feladatok ellátása - származó nettó árbevétele nem éri el a 60.000.000,- Ft összeget.

P/3. Az ajánlattevő alkalmatlan, amennyiben teljes - általános forgalmi adó nélkül számított - árbevétele a felhívás feladását megelőző utolsó üzleti évben nem éri el a 90.000.000,- forintot, valamint amennyiben a közbeszerzés tárgyából (azaz rendezvényszervezési feladatok ellátása) származó - általános forgalmi adó nélkül számított - árbevétele ugyanezen időszakban nem éri el a 70.000.000,- Ft összeget.
Amennyiben ajánlattevő az előírt időszak kezdete után kezdte meg működését alkalmatlan az ajánlattevő, ha a működési ideje alatt realizált teljes - általános forgalmi adó nélkül számított - árbevétele nem éri el a 60.000.000,- Ft összeget, valamint amennyiben a közbeszerzés tárgyából (azaz rendezvényszervezési feladatok ellátása) származó - általános forgalmi adó nélkül számított - árbevétele ugyanezen időszakban nem éri el a 50.000.000,- Ft összeget.
Az előírt alkalmassági követelményeknek a közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek, illetve azon, a Kbt. 55. § (1) bekezdésének d) pontja szerint meghatározott követelményeknek, amelyek értelemszerűen kizárólag egyenként vonatkoztathatóak a gazdasági szereplőkre, elegendő, ha közülük egy felel meg.
III.2.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság (adott esetben)
Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód:
M/1. A Kbt. 55. § (1) bekezdésének a) pontja és a 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 15. § (3) bekezdésének a) pontja alapján a felhívás feladásának napját megelőző 36 hónap legjelentősebb szolgáltatásainak ismertetése. Az ismertetőben meg kell adni legalább (i) a szerződést kötő másik fél megnevezését, (ii) a szerződés tárgyát (úgy, hogy abból az előírt alkalmassági minimumkövetelmény teljesülése egyértelműen megállapítható legyen), (iii) az ellenszolgáltatás nettó összegét, (iv) a teljesítés idejét és (v) helyét, továbbá (vi) nyilatkozni kell arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e.
Közös ajánlattevőként vagy projekttársaság tagjaként történő teljesítés esetén a saját teljesítés értéke, vagy az ellenszolgáltatás nettó összegének %-a i megjelölendő.
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet arra, hogy a 310/2011. (XII. 23.) Kormányrendelet 16. § (5) bekezdése alapján az ajánlattevő, részvételre jelentkező, illetve az alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezet nyilatkozatával, vagy a szerződést kötő másik fél által adott igazolással lehet igazolni.M/2. A Kbt. 55. § (1) bekezdésének a) pontja és a 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 15. § (3) bekezdésének d) pontja alapján azoknak a szakembereknek (szervezeteknek) - különösen a minőség-ellenőrzésért felelősöknek - a megnevezése, képzettségük, szakmai tapasztalatuk ismertetése, akiket be kíván vonni a teljesítésbe.
A középfokú/felsőfokú képzettség/végzettség az iskolai oklevél egyszerű másolatban történő benyújtásával, a szakmagyakorlási jogosultság - amennyiben a Kbt. 36. § (5) bekezdés szerinti nyilvántartásokban a vonatkozó adatok, illetve tények ingyenes ellenőrzésére nincsen mód - a regisztrációt igazoló dokumentumok egyszerű másolatban történő benyújtásával, a szakmai gyakorlat és a nyelvismeret az önéletrajz saját kezűleg aláírt példányának benyújtásával igazolandó.
Az ajánlattevő az alkalmasság igazolása során a Kbt. 55. § (5) bekezdése szerint más szervezet kapacitására a Kbt. 55. § (6) bekezdésében meghatározott esetekben támaszkodhat.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):
M/1. Az ajánlattevő alkalmatlan, amennyiben nem rendelkezik a felhívás feladását megelőző 36 hónap összességében
a) legalább 1 db, olyan szolgáltatási referenciával, amelynek tárgya rendezvényszervezési feladatok teljeskörű ellátására irányult (azaz az ellátott tevékenység kiterjedt a tervezéssel, előkészítéssel, megvalósítással és zárással kapcsolatos feladatokra egyaránt), és az ellenszolgáltatás összege elérte a nettó 70.000.000,- Ft összeget;
b) legalább 1 db, olyan szolgáltatási referenciával, amelynek tárgya rendezvényszervezési feladatok teljeskörű ellátására irányult (azaz az ellátott tevékenység kiterjedt a tervezéssel, előkészítéssel, megvalósítással és zárással kapcsolatos feladatokra egyaránt), és amely szerződés keretében legalább 5 db olyan rendezvényt kellett lebonyolítani amely rendezvények célcsoportja érintette a vállalkozásokat mint célcsoportot azzal, hogy a rendezvénysorozaton összesen minimum 300 fő látogatót kellett, hogy részt vegyen;
c) legalább 1 db, olyan szolgáltatási referenciával, amelynek tárgya legalább 1 db szakmai konferencia teljeskörű szervezésével kapcsolatos feladatok ellátására irányult (azaz az ellátott tevékenység kiterjedt a tervezéssel, előkészítéssel, megvalósítással és zárással kapcsolatos feladatokra egyaránt), és amely szakmai konferencián legalább 200 fő vendég vett részt és egy legalább 3 fogásás meleg ételt is tartalmazó menü került felszolgálásra;
d) legalább 1 db, olyan szolgáltatási referenciával, amelynek tárgya legalább 1 db kitelepülés tervezésével, előkészítésével, megvalósításával és zárásával kapcsolatos valamennyi feladat ellátására irányult, és amely kitelepülés olyan eseményen történt, amely eseménynek a napi látogatói létszáma legalább 2000 fő volt;
e) legalább 1 db, olyan szolgáltatási referenciával, amelynek tárgya 1 db olyan rendezvény megszervezésével kapcsolatos feladatok teljeskörű ellátására irányult (azaz az ellátott tevékenység kiterjedt a tervezéssel, előkészítéssel, megvalósítással és zárással kapcsolatos feladatokra egyaránt), amely rendezvényen részt vett legalább egy miniszter és / vagy miniszterelnök és / vagy köztársasági elnök.
Ajánlatkérő elfogadja a konzorciumi megállapodás keretében teljesített referenciát is.
M/2. Alkalmatlan az ajánlattevő, amennyiben nem rendelkezik az alábbi, szerződés teljesítése során igénybe venni kívánt szakemberekkel:
a.) 1 fő ügyfélkapcsolati menedzser
Képzettség/végzettség: felsőfokú végzettség
Szakmai gyakorlat: Legalább 3 éves szakmai gyakorlat rendezvényszervezési tevékenységhez kapcsolódó ügyfélkapcsolati feladatok ellátása vonatkozásában;
b.) 1 fő rendezvényigazgató
Képzettség/végzettség: felsőfokú végzettség
Szakmai gyakorlat: Legalább 4 éves rendezvényszervezési feladatok koordinálásban, rendezvény koncepció kialakításában szerzett szakmai gyakorlat, valamint részt vett 1 db legalább 5 állomásos rendezvénysorozat koncepciójának kidolgozásában és megvalósításának koordinálásában;
c.) 1 fő rendezvényszervező
Képzettség/végzettség: felsőfokú végzettség
Szakmai gyakorlat: Legalább 3 éves szakmai gyakorlat rendezvényszervezési feladatok ellátása vonatkozásában, és részt vett legalább 1 db legalább olyan rendezvén szervezési feladatainak ellátásában, amely rendezvényen részt vett legalább egy miniszter és / vagy miniszterelnök és / vagy köztársasági elnök;
d.) 1 fő rendezvény asszisztens
Képzettség/végzettség: felsőfokú végzettség
Szakmai gyakorlat: Legalább 2 éves rendezvényszervezési feladatok ellátásában szerzett szakmai tapasztalat.
Több pozícióra ugyanaz a személy nem jelölhető.
III.2.4) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk (adott esetben)
A szerződés védett foglalkoztatók számára fenntartott nem
A szerződés a Kbt. 122. § (9) bekezdése szerint fenntartott nem
III. 3) Szolgáltatás megrendelésére irányuló szerződésekre vonatkozó különleges feltételek
III.3.1) Adott foglalkozásra (képzettségre) vonatkozó információk
A szolgáltatás teljesítése egy adott foglalkozáshoz (képzettséghez) van kötve nem
(Igen válasz esetén) A vonatkozó jogszabályi rendelkezésre történő hivatkozás:
III.3.2) A szolgáltatás teljesítésében személyesen közreműködő személyek
A szervezeteknek közölniük kell a szolgáltatás teljesítésében személyesen közreműködő személyek nevét és képzettségét
igen

IV. SZAKASZ: ELJÁRÁS
IV.1) Az eljárás fajtája
IV.1.1) Az eljárás fajtája
Klasszikus ajánlatkérők
A Kbt. Második Részében meghatározott szabályok szerinti eljárás az alábbiak szerint:
x Nyílt
  Meghívásos
  Gyorsított meghívásos, alkalmazásának indokolása:
  Versenypárbeszéd
  Hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos, alkalmazásának indokolása:
  Gyorsított tárgyalásos, alkalmazásának indokolása:
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében nyílt
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében meghívásos
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetménnyel induló tárgyalásos
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetmény nélküli tárgyalásos
Közszolgáltató ajánlatkérők
A Kbt. Második Részében meghatározott szabályok szerinti eljárás az alábbiak szerint:
  Nyílt
  Meghívásos
  Hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében nyílt
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében meghívásos
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetménnyel induló tárgyalásos
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetmény nélküli tárgyalásos
IV.1.2) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó jelentkezők létszáma vagy keretszáma (meghívásos és tárgyalásos eljárás, versenypárbeszéd)
A gazdasági szereplők tervezett száma
VAGY:
Tervezett minimum és ( adott esetben) maximális létszáma
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
IV.1.3) Az ajánlattevők létszámának csökkentése a tárgyalás vagy a versenypárbeszéd során (tárgyalásos eljárás, versenypárbeszéd)
Igénybe vettek többfordulós eljárást annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsék a megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát:
IV. 2) Értékelési szempontok
IV.2.1) Értékelési szempontok (csak a megfelelőt jelölje meg)
  A legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás
VAGY
x Az összességében legelőnyösebb ajánlat a következő részszempontok alapján
Szempont Súlyszám
Ajánlati ár (nettó Ft) 200
Késedelmi kötbér - Általános (%) 10
Késedelmi kötbér - Reakcióidő (%) 10
Hibás teljesítési kötbér (%) 10
Meghiúsulási kötbér (%) 10
Teljesítési határidő rendezvénykoncepció kidolgozására (nap) 10
Reakció idő (óra) 10
IV.2.2) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
Elektronikus árlejtés fognak alkalmazni nem
(Igen válasz esetén, ha szükséges) További információk az elektronikus árlejtésről:
IV.3) Adminisztratív információk
IV.3.1) Az ajánlatkérő által az aktához rendelt hivatkozási szám (adott esetben)
IV.3.2)
Az adott szerződésre vonatkozóan sor került korábbi közzétételre nem
(Igen válasz esetén töltse ki a megfelelő rovatokat)
  Eljárást megindító, illetve meghirdető felhívás
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben: / (KÉ-szám/évszám)
A hirdetmény közzétételének dátuma: (év/hó/nap)
  Egyéb korábbi közzététel (adott esetben)
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben: / (KÉ-szám/évszám)
A hirdetmény közzétételének dátuma: (év/hó/nap)
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben: / (KÉ-szám/évszám)
A hirdetmény közzétételének dátuma: (év/hó/nap)
IV.3.3) A dokumentáció és a kiegészítő iratok vagy ismertetők beszerzésének feltételei (adott esetben)
A dokumentáció beszerzésének határideje
Dátum: 2015/10/29 (év/hó/nap ) Időpont: 11:00
A dokumentációért fizetni kell igen
(Igen válasz esetén, csak számokkal) Ár: 50000 Pénznem: HUF
A fizetés feltételei és módja:
A dokumentációt bármely érdekelt gazdasági szereplő térítésmentesen átveheti (elérheti).
A dokumentáció fentiekben meghatározott nettó ellenértékét kizárólag a 124. § (4) bekezdése szerinti szervezet köteles az ajánlatkérő által meghatározott feltételek szerint megfizetni az InTender Consulting Kft. 10402142-50526676-78681001 számú fizetési számlájára.
A dokumentáció rendelkezésre bocsátásának módja: A dokumentáció teljes terjedelemben elektronikus úton kerül megküldésre.
A dokumentáció rendelkezésre bocsátásának időtartama: az ajánlati felhívás megjelenése napjától az ajánlattételi határidő lejártáig, az ajánlattételi határidő lejártának napján 9:00 -órától az ajánlattételi határidő lejártáig, vagy a Kbt. 50. § (3) bekezdésében meghatározottak szerinti módon.
IV.3.4) Ajánlattételi vagy részvételi határidő
Dátum: 2015/10/29 (év/hó/nap) Időpont: 11:00
IV.3.5) Az ajánlattételi felhívás megküldése a kiválasztott jelentkezők részére (részvételi felhívás esetén)
Dátum: (év/hó/nap)
IV.3.6) Az(ok) a nyelv(ek), amely(ek)en az ajánlatok, illetve részvételi jelentkezések benyújthatók
  Az EU bármely hivatalos nyelve
  Az EU következő hivatalos nyelve(i):
  Egyéb:
x Magyar
IV.3.7) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama (kivéve részvételi felhívás esetén)
-ig (év /hó/nap )
VAGY
Az időtartam hónapban: vagy napban: 30 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.3.8) Az ajánlatok vagy részvételi felhívás esetén a részvételi jelentkezések felbontásának feltételei
Dátum: 2015/10/29 (év/hó/nap) Időpont: 11:00
Hely: InTender Consulting Kft.; 1036 Budapest, Bécsi út 63., I. emelet
Az ajánlatok/részvételi jelentkezések felbontásán jelenlétre jogosult személyek igen
(igen válasz esetén) További információk a jogosultakról és a bontási eljárásról:
Az ajánlatok bontása tekintetében Ajánlatkérő a Kbt. 62. § -ának rendelkezéseinek megfelelően jár el. Az ajánlatok felbontásánál csak az ajánlatkérő, az ajánlattevők, valamint az általuk meghívott személyek, továbbá külön jogszabályban meghatározott szervek képviselői, valamint személyek lehetnek jelen a Kbt. 62. § (2) bekezdése szerint, melyre ajánlatkérő az érintetteket, ezúton meghívja.

V. szakasz: kiegészítő információk
V.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk (adott esetben)
A közbeszerzés ismétlődő jellegű nem
(Igen válasz esetén) A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
V.2) Európai Uniós alapokra vonatkozó információk
A szerződés Európai Uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos
nem
(Igen válasz esetén) Hivatkozás a projekt(ek)re és/vagy program(ok)ra:
V.3) További információk (adott esetben)
V.3.1) A tárgyalás lefolytatásának menete és az ajánlatkérő által előírt alapvető szabályai, az első tárgyalás időpontja:(ha az eljárás tárgyalásos)
V.3.2.1) A dokumentáció megvásárlása, átvétele vagy elektronikus úton történő elérése az eljárásban való részvétel feltétele? (adott esetben) igen
V.3.2.2) A dokumentáció és a kiegészítő iratok, vagy ismertető rendelkezésre bocsátásával kapcsolatos további információk: (adott esetben)
A dokumentációt bármely érdekelt gazdasági szereplő térítésmentesen átveheti (elérheti).
A dokumentáció ellenértékét kizárólag a 124. § (4) bekezdése szerinti szervezet köteles az ajánlatkérő által meghatározott feltételek szerint megfizetni.
Ajánlatkérő a dokumentáció megküldéséről a kérelmező email címét tartalmazó, a dokumentáció megküldésére vonatkozó kérelem e-mail (pongordaniel@intender.hu) útján történő kézhezvételét követően gondoskodik a dokumentáció elektronikusan történő megküldéséről munkanapokon 10-15.00 óráig, az ajánlattételi határidő lejártának napján 9 órától az ajánlattételi határidőig.
Ajánlatkérő a Kbt. 49. § (6) bekezdés alapján előírja, hogy a dokumentációt ajánlatonként legalább egy ajánlattevőnek vagy megnevezett alvállalkozónak át kell vennie, vagy elektronikus úton el kell érnie.
Ajánlatkérő a Kbt. 45. § (4) bekezdése alapján előírja, hogy a dokumentáció átvétele az eljárásban való részvétel feltétele.
A dokumentáció másra át nem ruházható.
Ajánlatkérő a dokumentációba való betekintés lehetőségét az 1036 Budapest, Bécsi út 63., I. emelet címen biztosítja.
V.3.3.1) Az összességében legelőnyösebb ajánlat kiválasztásának értékelési szempontja esetén az ajánlatok részszempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám alsó és felső határa:
1 - 10
V.3.3.2) Az összességében legelőnyösebb ajánlat kiválasztásának értékelési szempontja esetén a módszer (módszerek) ismertetése, amellyel az ajánlatkérő megadja az V.3.3.1) pont szerinti ponthatárok közötti pontszámot:
Ajánlatkérő a 2/2004. Közbeszerzések Tanácsa ajánlása alapján (amely a KÉ 2012. évi 61. számában; 2012. június 1. napján jelent meg) az 1., 6-7. részszempont esetében a fordított arányosítás (III.A1.ba.), a 2-5. részszempont esetében az egyenes arányosítás (III.A1.bb) módszerét alkalmazza a dokumentációban részletezettek szerint.
V.3.4) A III.2.2) és a III.2.3) szerinti feltételek és ezek előírt igazolási módja a minősített ajánlattevők hivatalos jegyzékébe történő felvétel feltételét képező minősítési szempontokhoz képest szigorúbbak
igen
Igen válasz esetén azon alkalmassági követelmények (III.2.2. és III.2.3. pont) megjelölése, amelyek a minősített ajánlattevők hivatalos jegyzékébe történő felvétel feltételét képező minősítési szempontokhoz képest szigorúbbak:
P.1-3.; M.1-2.
V.3.5) Az ajánlati biztosítékra vonatkozó előírások: (adott esetben)
Ajánlatkérő a közbeszerzési eljárásban való részvételt ajánlati biztosíték adásához köti, melyet a Kbt. 59.§ (2) szakaszában meghatározott módon kell rendelkezésre bocsátani az ajánlattétellel egyidejűleg.
Az ajánlati biztosítéknak az ajánlattételi határidő lejártától az ajánlati kötöttség lejártának napjáig kell érvényben lennie.
Az ajánlati biztosíték összegszerűen meghatározott mértéke 1.000.000,- Ft.
Ajánlatkérő számlaszáma, melyre az ajánlati biztosíték teljesíthető: 14800016-06000008-11111128.
Az ajánlati biztosíték teljesíthető, az ajánlattevő választása szerint az alábbi módok egyikén:
- az ajánlatkérő fent meghatározott számlájára az ajánlattételi határidő lejáratáig készpénz átutalási megbízással, vagy átutalással (Ajánlatkérő felhívja ajánlattevők figyelmét, hogy ebben az esetben az ajánlatkérő számlájára történő könyvelés dátuma minősül a biztosíték rendelkezésre bocsátása időpontjának.).
- feltétel nélküli, visszavonhatatlan bank vagy biztosító által vállalt garanciával.
- biztosítási szerződés alapján kiállított - készfizető kezességvállalást tartalmazó - kötelezvénnyel.
Az ajánlati biztosíték teljesítésének igazolása:
- készpénz átutalással való teljesítése esetén a banki terhelési értesítő (bankszámlakivonat);
- bank vagy biztosító által vállalt garanciával való teljesítés esetén a garancia nyilatkozattal;
- biztosítási szerződéssel való teljesítés esetén a kötelezvénnyel.
A bank vagy biztosító által vállalt garancia nyilatkozatot vagy biztosítási szerződés alapján kiállított kötelezvényt az ajánlattevő befűzés nélkül köteles az ajánlatának eredeti példányához zárt borítékban, illetve egy másolati példányban az ajánlatba befűzve csatolni.
A befizetést/átutalást igazoló dokumentumot az ajánlatban lefűzve kell rendelkezésre bocsátani (azaz az átutalási igazolást nem kötelező külön borítákban rendelkezésre bocsátani).
Az ajánlati biztosíték a Kbt. 59. § (5) bekezdése szerint kerül visszafizetésre. Ajánlatkérő az ajánlati biztosíték után kamatot nem fizet.
Amennyiben ajánlattevő nem befizetéssel/átutalással bocsátja Ajánlatkérő rendelkezésére az ajánlati biztosíték összegét, úgy az ajánlati biztosíték rendelkezésére bocsátását alátámasztó dokumentumot (bank vagy biztosító által vállalt garancia igazolást/kötelezvényt) eredetiben köteles ajánlattevő becsatolni az eredeti ajánlatában.
V.3.6. Az eljárás a Kbt. 40. § (3)-(4) bekezdése alapján kerül megindításra: nem
V.4) Egyéb információk:
V.4.1. Az eljárás eredményéről szóló értesítés:
Ajánlatkérő eredményhirdetést nem tart, ajánlattevőket a Kbt. 77. § (1) - (2) bekezdése szerint írásban az ajánlatok elbírálásáról szóló összegezés megküldésével értesíti az eljárás eredményéről.
Ajánlatkérő tájékoztatja az ajánlattevőket, hogy a Kbt. 65. § (1) bekezdésének megfelelően az ajánlatokat a lehető legrövidebb időn belül fogja elbírálni, az elbírálást olyan időtartam alatt fogja elvégezni, hogy az ajánlattevőknek az eljárást lezáró döntésről való értesítésére az ajánlati kötöttség fennállása alatt sor kerüljön.
V.4.2. Szerződéskötés:
Ajánlatkérő rögzíti, hogy a Kbt. 124. § (6) bekezdésében rögzítetteknek megfelelően az Ajánlatkérő a szerződést az ajánlati kötöttség [Kbt. 124. § (5) bekezdés szerinti] időtartama alatt fogja aláírni a leghamarabbi időpontban, azzal, hogy a szerződés nem köthető meg - a Kbt. 124. § (8) bekezdésében rögzített esetek kivételével - az írásbeli összegezés megküldésének napját követő tíz napos időtartam lejártáig.
V.4.3. Formai követelmények:
Az ajánlatot írásban, 1 eredeti példányban, zárt csomagolásban, a jelen eljárást megindító felhívásban megadott címre közvetlenül vagy postai úton kell benyújtani úgy, hogy az az ajánlattételi határidő lejártáig meg is érkezzen.
Amennyiben az ajánlat több papír alapú példányban kerül benyújtásra, úgy az eredeti ajánlaton meg kell jelölni, hogy az az eredeti, a másolati példány(ok)on pedig, hogy az(ok) a másolat(ok). Amennyiben eltérés van az ajánlat „eredeti” és „másolat” példánya(i) között, az Ajánlatkérő az „eredeti” példányt tekinti irányadónak.
Az ajánlat eredeti példányát zsinórral, lapozhatóan össze kell fűzni, a csomót matricával az ajánlat első vagy hátsó lapjához rögzíteni, a matricát le kell bélyegezni, vagy az ajánlattevő részéről erre jogosultnak alá kell írni, úgy hogy a bélyegző, illetőleg az aláírás legalább egy része a matricán legyen.
Az ajánlat oldalszámozása eggyel kezdődjön és oldalanként növekedjen.
Elegendő a szöveget vagy számokat vagy képet tartalmazó oldalakat számozni, az üres oldalakat nem kell, de lehet. A címlapot és hátlapot (ha vannak) nem kell, de lehet számozni.
Az ajánlatnak az elején tartalomjegyzéket kell tartalmaznia, mely alapján az ajánlatban szereplő dokumentumok oldalszám alapján megtalálhatóak.
Amennyiben az ajánlat több papír alapú példányban kerül benyújtásra, úgy a benyújtott ajánlati példányok közötti eltérés esetén az eredeti - papír alapú - példány az irányadó.
A csomagoláson
"Magyar Export-Import Bank Zrt. Magyar Exporthitel Biztosító Zrt.- AJÁNLAT - Vállalkozási keretszerződés rendezvényszervezési feladatok ellátására - Nem bontható fel az ajánlattételi határidő lejárta előtt!"
megjelölést kell feltüntetni.
Az ajánlatban lévő minden dokumentumot (nyilatkozatot) a végén alá kell írnia az erre jogosult(ak)nak vagy olyan személynek, vagy személyeknek aki(k) erre a jogosult személy(ek)től írásos felhatalmazást kaptak.
Az ajánlat minden olyan oldalát, amelyen - az ajánlat beadása előtt - módosítást hajtottak végre, az adott dokumentumot aláíró személynek vagy személyeknek a módosításnál is kézjeggyel kell ellátni.
Ajánlattevő köteles csatolni továbbá cégszerűen aláírt ajánlatot teljes terjedelmében, írásvédett (nem szerkeszthető) formátumban egy elektronikus adathordozón (CD vagy DVD) a papír alapú példányokat tartalmazó zárt csomagolásban elhelyezve.
Ajánlattevő köteles csatolni a kifejezett nyilatkozatát arra vonatkozólag, hogy a fentiek szerinti adathordozón benyújtott ajánlatának tartalma teljes mértékben megegyezik az általa benyújtott eredeti megjelölésű ajánlat tartalmával.
V.4.4. Az ajánlatok értékelése:
Ajánlatkérő tárgyi közbeszerzési eljárás esetében a benyújtott ajánlatokat a Kbt. 71. § (2) bekezdés b) pontjában rögzítetteknek megfelelően az összességében legelőnyösebb ajánlat elve alapján értékeli.
V.4.5. Fordítás:
Az idegen nyelvű irat, dokumentum (így különösen alkalmasságot igazoló dokumentum) benyújtása esetén az idegen nyelvű dokumentummal együtt annak magyar nyelvű fordítását is be kell nyújtani. Az Ajánlatkérő a nem magyar nyelven benyújtott dokumentumok ajánlattevő általi felelős fordítását (a hiteles fordítás mellett) is elfogadja. A fordítás tartalmának helyességéért az ajánlattevő felelős. Az Ajánlatkérő kizárólag a magyar nyelvű fordítást vizsgálja. (Kbt. 36. § (3) bekezdés)
V.4.6. Árfolyam:
Az ajánlattétel során a különböző devizák forintra történő átszámításánál az ajánlattevőnek:
1. a referenciák tekintetében a teljesítés napján érvényes Magyar Nemzeti Bank által meghatározott devizaárfolyamokat kell alkalmaznia;
2. a mérlegadatok tekintetében az adott mérleg fordulónapján érvényes Magyar Nemzeti Bank által meghatározott devizaárfolyamokat kell alkalmaznia;
3. az árbevételre vonatkozó nyilatkozat tekintetében az árfolyamszámítás a Magyar Nemzeti Bank által az adott év utolsó banki napján meghatározott devizaárfolyamokat kell alkalmaznia.
Az ajánlatban szereplő, nem magyar forintban (HUF) megadott összegek tekintetében az átszámítást tartalmazó iratot közvetlenül a kérdéses dokumentum mögé kell csatolni.
A bármely okirat, igazolás, nyilatkozat, stb. vonatkozásában csak az alkalmasság megállapításához szükséges sorok (adatok, információk) vonatkozásában szükséges az átszámítást tartalmazó iratot becsatolni.
V.4.7. Közös ajánlattétel:
Közös ajánlattétel esetében az ajánlathoz csatolni kell a közös egyetemleges felelősségvállalásról szóló megállapodás másolati példányát (konzorciális szerződést), amely tartalmazza az ajánlattevők között, a közbeszerzési eljárással kapcsolatos feladat bemutatását, kijelöli azon ajánlattevőt, aki a konzorciumot az eljárás során kizárólagosan képviseli, illetőleg a közös ajánlattevők nevében hatályos jognyilatkozatot tehet. A megállapodásnak azt is tartalmaznia kell, hogy a közös ajánlattevők nyertességük esetén a szerződésben vállalt valamennyi kötelezettség teljesítéséért egyetemleges felelősséget vállalnak.
V.4.8. Projekttársaság:
Ajánlatkérő a Kbt. 27. § (1) - (2) bekezdésében foglaltakra való tekintettel rögzíti, hogy tárgyi eljárás vonatkozásában kizárja annak lehetőségét, hogy nyertes ajánlattevő(k) a szerződés teljesítését külön erre a célra létrehozott gazdálkodó szervezettel (u.n. projekttársasággal) valósítsa (vagy valósítsák) meg.
V.4.9. Irányadó idő:
Az eljárást megindító felhívásban és dokumentációban valamennyi órában megadott határidő magyarországi helyi idő szerint értendő.
V.4.10. A felolvasólapot úgy kell csatolni, hogy az megfeleljen a Kbt. 60. § (6) bekezdésében rögzített követelményeknek.
V.4.11. Ajánlattevőnek, alvállalkozójának, és adott esetben az alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezetnek az alábbi cégokmányokat kell az ajánlathoz csatolni:
1. az ajánlatot aláíró(k) aláírási címpéldányát, vagy a 2006. évi V. törvény 9. § (1) bekezdés szerinti aláírás-mintáját,
2. a cégkivonatban nem szereplő kötelezettségvállaló(k) esetében a cégjegyzésre jogosult személytől származó, az ajánlat aláírására vonatkozó (a meghatalmazó és a meghatalmazott aláírását is tartalmazó) írásos meghatalmazást,
3. folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetében csatolni kell a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást.
V.4.12. Ajánlatkérő a hiánypótlás, valamint a felvilágosítás benyújtásának lehetőségét a Kbt. 67. § -a szerint biztosítja.
V.4.13. Ajánlattevő ajánlatában köteles csatolni a 310/2011. (XII. 23.) Kormányrendelet 12. § -a szerinti nyilatkozatát a Kbt. 56. § (1) bekezdés kc) pontja tekintetében.
V.4.14. Az ajánlatnak tartalmaznia kell ajánlattevőnek a Kbt. 60. § (3) bekezdésében foglaltaknak megfelelő kifejezett eredeti és aláírt nyilatkozatát a felhívás feltételeire, a szerződés megkötésére és teljesítésére, valamint a kért ellenszolgáltatásra vonatkozóan.
V.4.15. Az ajánlattevő az alvállalkozója és adott esetben az alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezet vonatkozásában a Kbt. 58. § (3) bekezdése szerinti nyilatkozatot köteles benyújtani a Kbt. 56. § (1) bekezdésében foglalt kizáró okok hiányáról.
Az ajánlattevő választása szerint saját nyilatkozatot nyújt be arról, hogy
1. nem vesz igénybe a Kbt. 57. § (1) bekezdésének a)-d) pontjaiban foglalt kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót, valamint az általa alkalmasságának igazolására igénybe vett más szervezet nem tartozik a Kbt. 57. § (1) bekezdésének a)-d) pontjaiban foglalt kizáró okok hatálya alá, vagy
2. az eljárásban megjelölt alvállalkozó nyilatkozatát - a meg nem jelölt alvállalkozók tekintetében benyújtott ajánlattevői nyilatkozat mellett -, valamint az alkalmasság igazolására igénybe vett más szervezet nyilatkozatát nyújtja be arról, hogy a szervezet nem tartozik a Kbt. 57. § (1) bekezdésének a)-d) pontjaiban foglalt kizáró okok hatálya alá.
V.4.16. Ajánlattevő köteles ajánlatához csatolni a Kbt. 60. § (5) bekezdése szerinti nyilatkozatát arra vonatkozólag, hogy A kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló 2004. évi XXXIV. törvény szerint mikro-, kis- vagy középvállalkozásnak minősül-e.
V.4.17. Ajánlattevőnek csatolnia kell a Kbt. 40. § (1) bekezdése szerinti nyilatkozatot.
A nemleges tartalmú nyilatkozatot is csatolni kell!
Az Ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét, hogy a fentiekben rögzített nyilatkozatuk kitöltésekor vegyék figyelembe a Kbt. 26. § szakaszát, amelynek értelmében, ha egy gazdasági szereplő a közbeszerzés értékének huszonöt százalékát meghaladó mértékben fog közvetlenül részt venni a szerződés teljesítésében, akkor nem lehet alvállalkozónak minősíteni, hanem az ajánlatban és a szerződés teljesítése során közös ajánlattevőként kell, hogy szerepeljen. (Egy gazdasági szereplőnek a szerződés teljesítésében való részvétele arányát az határozza meg, hogy milyen arányban részesül a jelen közbeszerzés tárgyának általános forgalmi adó nélkül számított ellenértékéből.).
V.4.18. Ahol a Kbt. vagy a Kbt., illetve a felhatalmazása alapján megalkotott külön jogszabály alapján az Ajánlatkérő a közbeszerzési eljárás során valamely dokumentum benyújtását írja elő, a dokumentum - ha jogszabály eltérően nem rendelkezik - egyszerű másolatban is benyújtható. Az Ajánlatkérő előírja az olyan nyilatkozat eredeti vagy hiteles másolatban történő benyújtását, amely közvetlenül valamely követelés érvényesítésének alapjául szolgál (különösen: garanciavállaló nyilatkozat vagy kezességvállalásról szóló nyilatkozat).
Nem elektronikus úton történő ajánlattétel esetén az ajánlatnak a Kbt. 61. § (1) bekezdése szerint benyújtott egy eredeti példányának a Kbt. 60. § (3) bekezdése szerinti nyilatkozat eredeti aláírt példányát kell tartalmaznia.
V.4.19. Ajánlattevő a Kbt. 54. § (1) bekezdése alapján köteles tájékozódni a munkavállalók védelmére és a munkafeltételekre vonatkozó olyan kötelezettségekről, amelyeknek a teljesítés helyén és a szerződés teljesítése során meg kell felelni.
V.4.20. Az ajánlatok összeállításával és benyújtásával kapcsolatban felmerült összes költség az ajánlattevőt terheli.
V.4.21. Amennyiben ajánlattevő bármely alkalmassági minimumkövetelmény igazolásához más szervezet (vagy személy) kapacitására támaszkodva kíván megfelelni, úgy köteles csatolni (i) a Kbt. 55. § (5) bekezdése szerinti nyilatkozatokat, illetve adott esetben (ii) a Kbt. 55. § (6) bekezdés szerinti megfelelő nyilatkozatot.
V.4.22. Ajánlattevő ajánlatához köteles csatolni a dokumentáció mellékleteként kiadott árazatlan költségvetést hiánytalanul kitöltve.
V.4.23. Az ajánlatnak tartalmaznia kell a felhívásban külön ki nem emelt egyéb nyilatkozatokat, igazolásokat és más dokumentumokat, melyeket a Kbt. kötelezően előír.
V.4.24. Nyertes ajánlattevő az ellenérték teljes megfizetésének fejében köteles vállalni, hogy a megkötésre kerülő szerződés teljesítésével összefüggésben keletkező szerzői vagyoni jogait átruházza az Ajánlatkérőre - figyelembe véve A szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény vonatkozó rendelkezéseit, valamint az abban foglalt előírásokat, azaz különösen, de nem kizárólagosan A szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény 9. § -ában foglaltakat - kizárólagos, bármilyen területi, felhasználási, időbeli és harmadik félre való átruházással kapcsolatos korlátozások nélküli módon.
Ajánlattevő a megajánlott ellenértéket úgy köteles meghatározni, hogy azt megfelelőnek ítélje a szerzői vagyoni jogoknak fentiekben rögzített átruházás tükrében.
V.4.25. Az Ajánlatkérő újabb hiánypótlást nem rendel el abban az esetben, ha a hiánypótlással az ajánlattevő az ajánlatban korábban nem szereplő gazdasági szereplőt von be az eljárásba, és e gazdasági szereplőre tekintettel lenne szükséges az újabb hiánypótlás.
V.4.26. Ajánlatkérő - figyelemmel a Kbt. 35. § (1) bekezdésében foglaltakra - azt tekinti az eljárás iránt érdeklődését jelző gazdasági szereplőnek, aki az érdeklődését írásban jelzi. Egyidejűleg meg kell adni az írásbeli kapcsolattartási forma alkalmazása során használható e-mail címet, amelyre az Ajánlatkérő a Kbt. -ben előírt tájékoztatásokat küldi az érdeklődését jelző gazdasági szereplőnek.
V.4.27. Ajánlatkérő fenntartja megának a jogot arra vonatkozólag, hogy a későbbiek során a Kbt. 94. § (3) bekezdés b) pontja szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos közbeszerzési eljárást folytasson le.
V.4.28. Ajánlattevő köteles csatolni külön nyilatkozatát, amelyben felsorolja a vizsgált időszakban létező valamennyi bankszámláját (a nyilatkozat kiállításának időpontjában adott esetben már nem létező bankszámlákat is rögzítve).
V.4.29. A jelen eljárást megindító felhívásban és a kapcsolódó dokumentációban nem szabályozott kérdésekben (továbbá különösen, de nem kizárólagosan a közbeszerzési eljárás alapján létrejövő szerződés A közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény valamint annak végrehajtási rendeletei, illetve A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény rendelkezései megfelelően irányadóak.
V.4.30. Ajánlatkérő rögzíti, hogy tárgyi eljárást a saját, illetve a Magyar Exporthitel Biztosító Zrt. képviseletében eljárva folytatja le, amelynek következtében a szerződésben Megrendelőként az Ajánlatkérő, valamint a Magyar Exporthitel Biztosító Zrt. is rögzítésre kerül.
V.5)
E hirdetmény feladásának időpontja: 2015/10/08 (év/hó/nap)

A. melléklet További címek és kapcsolattartási pontok
I) További információ a következő címeken és kapcsolattartási pontokon szerezhető be
Hivatalos név: InTender Consulting Kft.
Postai cím: Bécsi út 63., I. emelet
Város/Község: Budapest
Postai irányítószám: 1036
Ország: HU
Kapcsolattartási pont(ok):
Címzett: Dr. Pongor Dániel
Telefon: +36 705054734
E-mail: pongordaniel@intender.hu
Fax: +36 19517682
Internetcím (URL):
II) Címek és kapcsolattartási pontok, ahonnan a dokumentáció és a kiegészítő iratok beszerezhetők
Hivatalos név: InTender Consulting Kft.
Postai cím: Bécsi út 63., I. emelet
Város/Község: Budapest
Postai irányítószám: 1036
Ország: HU
Kapcsolattartási pont(ok):
Címzett: Dr. Pongor Dániel
Telefon: +36 705054734
E-mail: pongordaniel@intender.hu
Fax: +36 19517682
Internetcím (URL):
III) Címek és kapcsolattartási pontok, ahova az ajánlatokat/részvételi jelentkezéseket kell benyújtani
Hivatalos név: InTender Consulting Kft.
Postai cím: Bécsi út 63., I. emelet
Város/Község: Budapest
Postai irányítószám: 1036
Ország: HU
Kapcsolattartási pont(ok):
Címzett: Dr. Pongor Dániel
Telefon: +36 705054734
E-mail: pongordaniel@intender.hu
Fax: +36 19517682
Internetcím (URL):
IV) A másik ajánlatkérő címei, amely nevében az ajánlatkérő a beszerzést végzi
 
Hivatalos név: Magyar Exporthitel Biztosító Zrt.
Postai cím: Nagymező u. 46-48.
Város/Község: Budapest
Postai irányítószám: 1065
Ország: HU
--------------------(Az A. melléklet IV) szakasza szükség szerint több példányban is használható)------------------
 
B. MELLÉKLET
Részekre vonatkozó információk
Rész száma 1 Elnevezés:
1) Rövid meghatározás:
2) Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV)
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
3) Mennyiség
(adott esetben, csak számokkal)
Becsült érték áfa nélkül: Pénznem:
VAGY:
és között Pénznem:
4) A szerződés időtartamára vagy kezdetére/befejezésére vonatkozó különböző időpontok feltüntetése (adott esetben)
Az időtartam hónapban: vagy napban: (a szerződés megkötésétől számítva)
VAGY:
Kezdés (év/hó/nap)
Befejezés (év/hó/nap)
5) További információk a részekről
----------------------(E mellékletből a részek számának megfelelően több példány használható) ----------------------