Ugrás a tartalomra Ugrás a láblécre

Publikus Core
Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/13
Beszerzés tárgya: Építési beruházás Tervezés és kivitelezés
Hirdetmény típusa: Eljárást megindító felhívás - 121. § (1) bekezdés b) pontja/KÉ/2013.07.01 KÉ
Eljárás fajtája: Nyílt
Közzététel dátuma: 2015.02.02.
Iktatószám: 1858/2015
CPV Kód: 45233120-6;45233128-2;45221111-3;45262620-3;71320000-7
Ajánlatkérő: Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt
Teljesítés helye: A teljesítés helye: Magyarország, Pest megye, Biatorbágy, 8101 j. út és 81106 j. út csomópontja, a 8101 j. út 0+732 -1+062 km szelvények közötti szakasza
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő: 2015.03.19.
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa: Közjogi szervezet
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre: közlekedési infrastruktúra fejlesztés
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

3. melléklet 92/2011. (XII. 30.) NFM rendelethez
KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
A Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
ELJÁRÁST MEGINDÍTÓ FELHÍVÁS
A Kbt. 121. § (1) bekezdés b) pontja szerinti eljárás
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatás megrendelés
  Építési koncesszió
  Szolgáltatási koncesszió
I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ
I.1) Név , cím és kapcsolattartási pont(ok)
Hivatalos név: Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt
Postai cím: Váci út 45
Város/Község: Budapest
Postai irányítószám: 1134
Ország: Magyarország
Kapcsolattartási pont(ok):
Címzett: Közbeszerzési Osztály
Telefon: +36 14368572
E-mail: kozbeszerzes@nif.hu
Fax: +36 14368560
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.nif.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
További információ a következő címen szerezhető be:
  A fent említett kapcsolattartási pont(ok)
x Egyéb (töltse ki az A.I mellékletet)
A dokumentáció és a kiegészítő iratok (a versenypárbeszédre és a dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozók is) a következő címen szerezhetők be:
  A fent említett kapcsolattartási pont(ok)
x Egyéb (töltse ki az A.II mellékletet)
Az ajánlatokat vagy részvételi jelentkezéseket a következő címre kell benyújtani:
  A fent említett kapcsolattartási pont(ok)
x Egyéb (töltse ki az A.III mellékletet)
I.2.) Az ajánlatkérő típusa
  Központi szintű
  Közszolgáltató
  Regionális/helyi szintű
  Támogatott szervezet [Kbt. 6. § (1) bekezdés g) pont]
x Közjogi szervezet
  Egyéb
I.3.) Fő tevékenység
I.3.1) Klasszikus ajánlatkérők
  Általános közszolgáltatások
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Honvédelem
  Szociális védelem
  Közrend és biztonság
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Környezetvédelem
  Oktatás
  Gazdasági és pénzügyek
x Egyéb (nevezze meg): közlekedési infrastruktúra fejlesztés
  Egészségügy
I.3.2) Közszolgáltató ajánlatkérők
  Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
  Vasúti szolgáltatások
  Villamos energia
  Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz szolgáltatások
  Földgáz és kőolaj feltárása és kitermelése
  Kikötői tevékenységek
  Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
  Repülőtéri tevékenységek
  Víz
  Egyéb (nevezze meg):
  Postai szolgáltatások
I. 4.) Beszerzés más ajánlatkérők nevében
Az ajánlatkérő más ajánlatkérők nevében végzi a beszerzést: nem
(Igen válasz esetén, ezekre az ajánlatkérőkre vonatkozóan további információkat az A. mellékletben adhat meg.)

II. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS TÁRGYA
II.1) Meghatározás
II.1.1) A szerződéshez rendelt elnevezés:
Vállalkozási szerződés a "Biatorbágy, 8101 j. út és 81106 j. út csomópontjában lévő (Viadukt alatti) körforgalom építési munkái (PST: K810.05)" tárgyában.
II.1.2) A szerződés típusa és a teljesítés helye (Csak azt a kategóriát válassza – építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás megrendelés –, amelyik leginkább megfelel a szerződés vagy a közbeszerzés(ek) tárgyának)
x Építési beruházás
  Kivitelezés
x Tervezés és kivitelezés
  Kivitelezés, bármilyen eszközzel, módon, az ajánlatkérő által meghatározott követelményeknek megfelelően
  Árubeszerzés
  Adásvétel
  Lízing
  Bérlet
  Részletvétel
  Ezek kombinációja
  Szolgáltatás megrendelés
Szolgáltatási kategória száma:
(az 1–27. szolgáltatási kategóriákat lásd a Kbt. 3. és 4. mellékletében)
  Építési koncesszió
  Szolgáltatási koncesszió
A teljesítés helye:
A teljesítés helye: Magyarország, Pest megye, Biatorbágy, 8101 j. út és 81106 j. út csomópontja, a 8101 j. út 0+732 -1+062 km szelvények közötti szakasza
NUTS-kód: HU102
II.1.3) Közbeszerzésre, keretmegállapodásra és dinamikus beszerzési rendszerre (DBR) vonatkozó információk
x A hirdetmény közbeszerzés megvalósítására irányul
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer (DBR) létrehozására irányul
II.1.4) Keretmegállapodásra vonatkozó információk (adott esetben)
  Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A tervezett keretmegállapodás résztvevőinek száma
VAGY
(adott esetben) maximális létszáma
  Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
A keretmegállapodás időtartama: Időtartam év(ek)ben: vagy hónap(ok) ban:
Indokolás arra az esetre vonatkozóan, ha a keretmegállapodás időtartama meghaladja a négy évet.
A közbeszerzéseknek a keretmegállapodás teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke (csak számokkal)
Becsült érték áfa nélkül: Pénznem:
VAGY:
és között Pénznem:
A keretmegállapodás alapján megkötendő szerződések értéke és gyakorisága (ha ismert):
II.1.5) A szerződés meghatározása/tárgya
Vállalkozási szerződés a "Biatorbágy, 8101 j. út és 81106 j. út csomópontjában lévő (Viadukt alatti) körforgalom építési munkái (PST: K810.05)" tárgyában.
II.1.6) Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV)
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45233120-6
További tárgyak: 45233128-2
45221111-3
45262620-3
71320000-7
II.1.7) Részekre történő ajánlattétel (a részekre vonatkozó részletes információk megadásához a B. melléklet szükség szerint több példányban is használható)
nem
(Igen válasz esetén) Az ajánlatok benyújthatók (csak egyet jelöljön be):
  egy részre
  egy vagy több részre
  valamennyi részre
II.1.8.) Változatokra (alternatív ajánlatok) vonatkozó információk
Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok) nem
II. 2) Szerződés szerinti mennyiség
II.2.1) Teljes mennyiség vagy érték (valamennyi részt, meghosszabbítást és opciót beleértve)
Vállalkozási szerződés a "Biatorbágy, 8101 j. út és 81106 j. út csomópontjában lévő (Viadukt alatti) körforgalom építési munkái (PST: K810.05)" tárgyában.
A Viadukt alatt tervezett csomópont átépítés, nyújtott körforgalmú csomópont kiépítése, Biatorbágy Város belterületén található az Ország út - Szabadság út (8101. j. összekötő út) - Fő út (81106. j. bekötő út) - Iharos út által határolt útszakaszon.
A tervezett nyújtott körforgalmú csomópont belső sugara Rb= 6,50 m értékű, az excentricitás E= 19,00 m. A körpálya aszfaltburkolatú, a külső burkolatszél „KSZ” jelű kiemelt szegéllyel készül. A körpálya külső sugár értéke Rk= 15,0 m, a körpálya szélessége 7,00 m. A részben járható középszigetben járható gyűrű Gy=1,5 m kerül kialakításra. A középsziget mérete a gyűrűvel Rb= 8,00 m. A csomóponti ágaknál gyalogátkelőhelyek kerülnek kijelölésre. A csapadékvíz elvezetésére árok, folyóka, kereszt-, és hosszcsatorna épül, hordalékfogókkal.
A körforgalom 8101. jelű összekötő út (Szabadság út) ágának kiépítésével elbontásra kerül a Füzes patak feletti hídszerkezet, és egy új, 5,84 m szabad nyílású, 3,53 m magas, 31,9 m hosszú acél hullámlemez csőhíd kiépítésére kerül sor. A Viadukt rézsűjének megtámasztására gabion támfal épül 53,0 m hosszan, 2,0 - 6,0 m magassággal. Átépítésre kerül továbbá a csomópontnál található 0,4 kV-os elektromos hálózat, közvilágítás, illetve a Viadukt díszvilágítása is.
A körforgalom építésével érintett útszakaszok:
8101. jelű összekötőút (Ország út):
0+732 - 0+920 km szelvény közötti szakasza, 188 m hosszan
(Közútkezelő: Magyar Közút Nonprofit Zrt.)
Főbb műszaki paraméterei:
- Az út besorolása: B.IV. tervezési osztály
- Környezeti körülmény: C
- Tervezési sebesség: 50 km/h
- Forgalmi sávok száma: 2x1
8101. jelű összekötőút (Szabadság út):
0+940 - 1+062 km szelvény közötti szakasza, 122 m hosszan
(Közútkezelő: Magyar Közút Nonprofit Zrt.)
Főbb műszaki paraméterei:
- Az út besorolása: B.IV. tervezési osztály
- Környezeti körülmény: C
- Tervezési sebesség: 50 km/h
- Forgalmi sávok száma: 2x1
81106. jelű bekötőút (Fő út):
0+000,00 - 0+168 km szelvény közötti szakasza, 168 m hosszan
(Közútkezelő: Magyar Közút Nonprofit Zrt.)
Főbb műszaki paraméterei:
- Az út besorolása: B.V. tervezési osztály
- Környezeti körülmény: B
- Tervezési sebesség: 50 km/h
- Forgalmi sávok száma: 2x1
Iharos út (Forrás utca):
0+000 - 0+125 km szelvény közötti szakasza, 125 m hosszan
(Közútkezelő: Biatorbágy Város Önkormányzata)
Főbb műszaki paraméterei:
- Az út besorolása: B.V. tervezési osztály
- Környezeti körülmény: C
- Tervezési sebesség: 30 km/h
- Forgalmi sávok száma: 2x1
Főbb mennyiségek:
- Útépítés:
Földmunkák: 7108 m3
Bitumenes kötőanyagú pályaszerkezet: 972 m3
Ckt4 stabilizáció: 1023 m3
- Csapadékvíz elvezetés:
Csatornák hossza: 756 m
Átereszek hossza: 20 m
- Hídépítés:
Új acél hullámlemez hidak száma: 1 db
Hullámosított acéllemez csőszerkezet: 21 t

- Támfalépítés:
Gabionfal: 522 m3

- Villamos hálózat kiváltás és közvilágítás átépítés: 1807 m

Vállalkozó feladatát képezi továbbá a tenderdokumentáció által nem tartalmazott, kivitelezéshez szükséges tervek készítése, engedélyek, hozzájárulások beszerzése.
A feladat további részletes ismertetését a dokumentáció tartalmazza.
A becsült érték a 306/2011. (XII.23.) Kormányrendelet 7. § (4) bekezdésére tekintettel a 10% tartalékkeret összegét is tartalmazza!
(adott esetben, csak számokkal)
Becsült érték áfa nélkül: Pénznem:
VAGY:
és között Pénznem:
II.2.2) Vételi jogra (opcióra) vonatkozó információ (adott esetben)
Vételi jog (opció): nem
(Igen válasz esetén)A vételi jog meghatározása:
(ha ismert) A vételi jog (opció) gyakorlásának tervezett ideje:
hónapban: vagy napban: (a szerződés megkötésétől számítva)
II.2.3) Meghosszabbításra vonatkozó információk (adott esetben)
A szerződés meghosszabbítható: nem
A lehetséges meghosszabbítások száma (ha ismert): vagy: és között
(ha ismert) Az árubeszerzésre vagy a szolgáltatás megrendelésre irányuló meghosszabbítható szerződések esetében a további szerződések tervezett ütemezése: hónapban: vagy napban: (a szerződés megkötésétől számítva)
II.3) A szerződés időtartama vagy a befejezés határideje
A (tervezett) időtartam hónapban: 6 vagy napban: (a szerződés megkötésétől számítva)
VAGY:
Kezdés (év/hó/nap)
Befejezés (év/hó/nap)

III. szakasz : jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.1.1) A szerződést biztosító mellékkötelezettségek: (adott esetben)
Teljesítési biztosíték (szerződés szerinti, tartalékkeret és áfa nélkül számított szerződéses ellenszolgáltatás 5%-a), jótállási és szavatossági biztosíték (szerződés szerinti, tartalékkeret és áfa nélkül számított szerződéses ellenszolgáltatás 5%-a), a szerződésben foglaltak, illetve a Kbt. 126. § (1)-(4), (6) bekezdés a) pont szerint.
Nyertes Ajánlattevő a teljesítési biztosítékot a szerződés hatálybalépésekor bocsátja rendelkezésre. A szerződés az utoljára aláíró Szerződő Fél aláírásának napjával lép hatályba, rendelkezései attól a naptól fogva kötelezően alkalmazandók.

A teljesítési biztosíték:
A Vállalkozó a Szerződés hatálybalépésének napjára köteles Teljesítési Biztosítékot nyújtani a Vállalkozó szerződésszerű teljesítésének, illetve a Megrendelőt illető pénzkövetelések, kártérítési követelések, és kötbérkövetelések érvényesítésének biztosítására. A Teljesítési Biztosítéknak a Befejezési Határidőt követő 90. napig kell érvényesnek lennie.
Jótállási idő: 36 hónap.
Szavatossági idő: 36 hónap.
A Jótállási időszak kezdő időpontja a Projektelem, vagy valamely Építési Szakasza, illetve Része tényleges befejezési időpontja, amelyet a Műszaki Átadás-átvételi jegyzőkönyv rögzített.
A jótállástól függetlenül a Vállalkozó alá van vetve a 12/1988. (XII. 27.) ÉVM-IpM-KM-MÉM-KVM együttes rendeletében foglalt előírásoknak. Ennek értelmében a jelen Szerződés alapján megvalósítandó építményszerkezetekre és azok létrehozásához felhasznált egyes termékekre és anyagokra előírt kötelező alkalmassági idő (továbbiakban Kötelező Alkalmassági Idő) általában 10 vagy 5 év, ahogyan ott fel van sorolva, amely időszakra a Vállalkozót szavatossági kötelezettség terheli.
A Vállalkozó a jelen Szerződés alapján a jótállás és szavatosság körébe tartozó kötelezettségei teljesítésének biztosítására köteles az egyes Építmények vagy szerkezetek átvételi időpontjától függően legkésőbb a Részteljesítési Igazolás, illetve a Befejezési Teljesítésigazolás kiadásának időpontjában a Szerződésben rögzített mértékű, együttes Jótállási és Szavatossági Biztosítékot Megrendelőnek átadni.
A Jótállási és Szavatossági Biztosíték mértéke - szerződés szerinti, tartalékkeret és áfa nélkül számított szerződéses ellenszolgáltatás 5%-a
A Jótállási és Szavatossági Biztosítéknak a Szavatossági Időszak lejártát követő 90 napig kell érvényesnek lennie.
Ajánlattevőnek a Kbt. 126. § (5) bekezdése alapján az ajánlatában nyilatkoznia kell, hogy a szerződés hatálybalépésekor a szerződéstervezet/felhívás szerinti teljesítési biztosítékot, a teljesítés időpontjában a szerződéstervezet/felhívás szerinti jótállási és szavatossági biztosítékot Ajánlatkérő (Megrendelő) rendelkezésére bocsátja.
Amennyiben a nyertes Ajánlattevő (Vállalkozó) a szerződés hatálybalépésekor nem bocsátja a Megrendelő rendelkezésére a szerződéstervezet/felhívás szerinti teljesítési biztosítékot, úgy a Megrendelő élhet az elállás jogával.
Előleggel kapcsolatos feltételek:
Nyertes ajánlattevő előleg kifizetését kérheti.
Az előleg a Megrendelés elszámolható összege maximum 30%-nak megfelelő mértékű összeg. Az előleg igénylésére és kifizetésére a 4/2011 (I. 28.) Korm. rendelet 57/A. §-ban foglaltak szerint kerül sor.
A 4/2011. (I. 28.) Korm. rendelet 57/A § (3) bekezdése alapján nyertes ajánlattevő köteles a közbeszerzési eljárás eredményeként kötött szerződés elszámolható összegének 10%-a és az igényelt szállítói előleg különbözetére jutó támogatás összegének megfelelő mértékű, a Kormány európai uniós források felhasználásával kapcsolatos irányító hatósági feladatok ellátására kijelölt tagja javára szóló, a Kbt. 126. § (6) bekezdése szerinti előleg visszafizetési biztosítékot nyújtani. A gazdasági társaság vagy nonprofit szervezet szállító cégjegyzésre jogosult vezető tisztségviselőjének vagy legalább 50%-os közvetlen tulajdonrésszel rendelkező tulajdonosának, vagy együttesen legalább 50%-os közvetlen tulajdonrésszel rendelkező természetes személy tulajdonosainak kezességvállalása, vagy garanciaszervezet által vállalt kezesség, valamint az Áht. 92. § (1) bekezdése szerinti állami kezesség is elfogadható a szállítói előleg biztosítékaként.
A biztosíték jogosultja a Kormány európai uniós források felhasználásával kapcsolatos irányító hatósági feladatok ellátására kijelölt tagja, azaz a biztosítéknak a Kormány európai uniós források felhasználásával kapcsolatos irányító hatósági feladatok ellátására kijelölt tagja javára kell szólnia. Így az Előlegvisszafizetési Biztosíték az ajánlattevőként szerződő fél választása szerint teljesíthető bármelyik a 4/2011. (I. 28.) Korm. rendelet 57/A. § (3) bekezdése szerint megjelölt biztosítéki formában, vagy a Kbt. 126. § (6) bekezdés a) pontban meghatározott formában, a Szerződésben foglaltak szerint (Kbt. 126. § (6) bekezdés b) pont).
További információ: http://www.palyazat.gov.hu
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet arra, hogy a szállítói előleg tárgyában a fenti elektronikus (internetes) elérési útvonalon megtalálható Útmutató és a kapcsolódó mintadokumentumok az időközben bekövetkezett és a mindenkori jogszabály-változásokra tekintettel alkalmazandók.
Megbízott az Előleget az előleg kifizetését követő első rész-számlától köteles visszafizetni oly módon, hogy az egyes rész-számlák összegéből azoknak minimum az előleg mértékének megfelelő %-os értéke kerüljön levonásra mindaddig, amíg az előleg visszafizetésre nem kerül, azonban a Szerződés elszámolható összegének 10%-át meghaladó összegű előleg igénylése esetén az az egyes rész-számlák összegéből elsőként az előlegnek azt a részét kell levonni, amely előleg-rész mentesített volt a biztosítéknyújtás kötelezettsége alól.
Abban az esetben, ha a rész-számlákból levont előleg nem fedezi Megrendelő által kifizetett előleg teljes összegét, vagy az utolsó rész-számláig nem kerül az előleg teljes összege visszafizetésre/levonásra, úgy a még vissza nem fizetett előleg összege az utolsó rész-számla (végszámla) esedékességének napján, de legkésőbb az Előleg Visszafizetési Biztosíték lejárati időpontja előtti 30. napon egy összegben esedékessé válik.
Kbt. 126. § (5) bekezdése alapján az ajánlatában nyilatkoznia kell, hogy az előleg-visszafizetési biztosítékot az előlegbekérő benyújtásával egy időben, azaz az előleg igénylésének időpontjában rendelkezésre bocsátja.
Késedelmi kötbér:
Amennyiben a Vállalkozó elmulasztaná, hogy befejezze a Projektelem egészének megvalósítását a Szerződéses Megállapodásban rögzített Befejezési Határidőre, vagy az egyes Építési Szakaszok, vagy Részek befejezését a Szerződésben előírt Részhatáridőkre, akkor késedelmi kötbért köteles fizetni a Megrendelőnek a Projektelem, illetve a Részhatáridőkhöz tartozó Építési Szakaszok/Részek, Építmények nettó ellenértékének, mint vetítési alap - amennyiben a Szerződéses Megállapodás másként nem rendelkezik - 0,5 %-ának megfelelő arányban a késedelem minden naptári napja után, amely eltelik az előírt Részhatáridő/Befejezési Határidő és az egész Projektelemre, vagy annak vonatkozó Építési Szakaszára, Részre, Építményre kiadott Részteljesítés Igazolása vagy Befejezési Teljesítésigazolás szerinti tényleges befejezési időpont között.
A hibák kijavítására, a hiányok pótlására vállalt és a műszaki átadás-átvételi jegyzőkönyvekben, illetve a műszaki bejárási/utóellenőrzési jegyzőkönyvekben rögzített határidőkre történő elvégzésének elmulasztása esetén a Vállalkozó késedelmi kötbért köteles fizetni a Megrendelőnek, amelynek mértéke a fenti jegyzőkönyvekben vagy utólagos költségbecslés alapján elkészített kalkulációban meghatározott, a hibakijavítás és hiánypótlás megállapított nettó értékének, mint vetítési alapnak - amennyiben a Szerződéses Megállapodás másként nem rendelkezik - 2 %-a a késedelem minden naptári napja után.
Az egyes késedelmi kötbérek egyenkénti teljes összege nem haladhatja meg az adott késedelmi kötbérre vonatkozó vetítési alap - amennyiben a Szerződéses Megállapodás másként nem rendelkezik - 15 %-át.
Ha a Vállalkozó a Teljesítési Biztosíték megemelésére vonatkozó kötelezettségének késedelmesen tesz eleget, úgy ez olyan szerződésszegésnek minősül, amely miatt késedelmi kötbért köteles fizetni a Megrendelőnek, amelynek mértéke a megemelés elrendelésének időpontjában még hátralévő munkarész nettó ellenértékének - amennyiben a Szerződéses Megállapodás kifejezetten másként nem rendelkezik - 0,5%-a, a késedelem minden naptári napja után. Ezen késedelmi kötbér teljes összege azonban nem haladhatja meg a még hátralévő munka nettó ellenértékének, mint vetítési alapnak - amennyiben a Szerződéses Megállapodás kifejezetten másként nem rendelkezik - a 7,5%-át. 15 napot meghaladó késedelem esetén a Megrendelő egyoldalú nyilatkozattal jogosult azonnali hatállyal, minden kártérítési kötelezettség nélkül elállni a Szerződéstől, vagy felmondani a Szerződést.
Meghiúsulási kötbér:
Vállalkozó szerződésszegése miatti lehetetlenülés, a Vállalkozó által a teljesítés jogos ok nélküli megtagadása (amely a teljesítés státuszától függően elállásra vagy azonnali hatályú felmondásra jogosítja a Megrendelőt) és a Vállalkozó szerződésszegése esetén a Megrendelő által jogszerűen gyakorolt elállás, felmondás (meghiúsulás) esetén a Megrendelőt a nettó Szerződéses Ár 20%-nak megfelelő összegű meghiúsulási kötbér illeti meg. A Megrendelő jogosult meghiúsulási kötbér igényét a Vállalkozó által nyújtott biztosítékból a 7.7 alcikkelyben foglaltak megfelelő alkalmazása mellett érvényesíteni.
A szerződést biztosító mellékkötelezettségek részletes feltételeit a szerződéstervezet tartalmazza.
III.1.2) Fő finanszírozási és fizetési feltételek és/vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre: (adott esetben)
Szerződésszerű teljesítést követően, az ellenszolgáltatás átutalására a számla kézhezvételétől számított 30 napon belül kerül sor az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény (Art.) 36./A. § rendelkezéseinek, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény, a Kbt. 130. § (1)-(5) bekezdései, valamint a 2007-2013 programozási időszakban az Európai Regionális Fejlesztési Alapból, az Európai Szociális Alapból és a Kohéziós Alapból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 4/2011 Korm. rendelet alapján, valamint Ptk. 6:130. § (1) - (2) bekezdéseiben foglaltak figyelembevételével.
A szerződés vegyes finanszírozású:
- ROP szállítói finanszírozású, és
- Önkormányzati önerő
A támogatás száma: KMOP-5.2.1/B-09-2f-2010-0012, szállítói finanszírozású.
A támogatás intenzitása: 100,000000%
Az ajánlattétel pénzneme magyar forint, ennek megfelelően az ellenszolgáltatás összege magyar forintban (HUF) kerül kifizetésre. A részletes fizetési feltételeket a szerződéstervezet tartalmazza.
Alvállalkozó igénybevétele esetén Ajánlatkérő az ellenszolgáltatást az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény (Art.) 36./A. § rendelkezéseinek megfelelően és az építési beruházások közbeszerzésének részletes szabályairól szóló a 306/2011 (XII. 23.) Korm. rendelet (továbbiakban: Épkiv. rendelet) 14. § (1) bekezdésében foglaltak szerint teljesíti.
Ajánlatkérő az Épkiv. rendelet 13. §-a alapján részszámlázási lehetőséget biztosít. Nyertes Ajánlattevő az Ajánlatkérő által nyertes Ajánlattevő részére megküldött, aláírt Teljesítésigazolásnak megfelelően havonta nyújthat be számlát a tárgyhavi teljesítéséről.
Előleggel kapcsolatos feltételek:
Nyertes ajánlattevő előleg kifizetését kérheti.
Az előleg a Megrendelés elszámolható összege maximum 30%-nak megfelelő mértékű összeg. Az előleg igénylésére és kifizetésére a 4/2011 (I. 28.) Korm. rendelet 57/A. §-ban foglaltak szerint kerül sor.
A 4/2011. (I. 28.) Korm. rendelet 57/A § (3) bekezdése alapján nyertes ajánlattevő köteles a közbeszerzési eljárás eredményeként kötött szerződés elszámolható összegének 10%-a és az igényelt szállítói előleg különbözetére jutó támogatás összegének megfelelő mértékű, a Kormány európai uniós források felhasználásával kapcsolatos irányító hatósági feladatok ellátására kijelölt tagja javára szóló, a Kbt. 126. § (6) bekezdése szerinti előleg visszafizetési biztosítékot nyújtani. A gazdasági társaság vagy nonprofit szervezet szállító cégjegyzésre jogosult vezető tisztségviselőjének vagy legalább 50%-os közvetlen tulajdonrésszel rendelkező tulajdonosának, vagy együttesen legalább 50%-os közvetlen tulajdonrésszel rendelkező természetes személy tulajdonosainak kezességvállalása, vagy garanciaszervezet által vállalt kezesség, valamint az Áht. 92. § (1) bekezdése szerinti állami kezesség is elfogadható a szállítói előleg biztosítékaként.
A biztosíték jogosultja a Kormány európai uniós források felhasználásával kapcsolatos irányító hatósági feladatok ellátására kijelölt tagja, azaz a biztosítéknak a Kormány európai uniós források felhasználásával kapcsolatos irányító hatósági feladatok ellátására kijelölt tagja javára kell szólnia. Így az Előlegvisszafizetési Biztosíték az ajánlattevőként szerződő fél választása szerint teljesíthető bármelyik a 4/2011. (I. 28.) Korm. rendelet 57/A. § (3) bekezdése szerint megjelölt biztosítéki formában, vagy a Kbt. 126. § (6) bekezdés a) pontban meghatározott formában, a Szerződésben foglaltak szerint (Kbt. 126. § (6) bekezdés b) pont).
További információ: http://www.palyazat.gov.hu
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet arra, hogy a szállítói előleg tárgyában a fenti elektronikus (internetes) elérési útvonalon megtalálható Útmutató és a kapcsolódó mintadokumentumok az időközben bekövetkezett és a mindenkori jogszabály-változásokra tekintettel alkalmazandók.
Megbízott az Előleget az előleg kifizetését követő első rész-számlától köteles visszafizetni oly módon, hogy az egyes rész-számlák összegéből azoknak minimum az előleg mértékének megfelelő %-os értéke kerüljön levonásra mindaddig, amíg az előleg visszafizetésre nem kerül, azonban a Szerződés elszámolható összegének 10%-át meghaladó összegű előleg igénylése esetén az az egyes rész-számlák összegéből elsőként az előlegnek azt a részét kell levonni, amely előleg-rész mentesített volt a biztosítéknyújtás kötelezettsége alól.
Abban az esetben, ha a rész-számlákból levont előleg nem fedezi Megrendelő által kifizetett előleg teljes összegét, vagy az utolsó rész-számláig nem kerül az előleg teljes összege visszafizetésre/levonásra, úgy a még vissza nem fizetett előleg összege az utolsó rész-számla (végszámla) esedékességének napján, de legkésőbb az Előleg Visszafizetési Biztosíték lejárati időpontja előtti 30. napon egy összegben esedékessé válik.
Kbt. 126. § (5) bekezdése alapján az ajánlatában nyilatkoznia kell, hogy az előleg-visszafizetési biztosítékot az előlegbekérő benyújtásával egy időben, azaz az előleg igénylésének időpontjában rendelkezésre bocsátja.
A Felek a Szerződéses Megállapodás 4.1. pontjában meghatározott szerződéses áron felül a szerződéses ár 10%-ának megfelelő mértékű tartalékkeretet kötnek ki. A tartalékkeret felhasználásának részletszabályait a Szerződéses Feltételek 18. cikkelye tartalmazza. A 18. cikkely alapján felhasznált tartalékkeret a szerződéses ár részévé válik külön szerződésmódosítás nélkül. A becsült érték a 306/2011. (XII.23.) Kormányrendelet 7. § (4) bekezdésére tekintettel a 10% tartalékkeret összegét is tartalmazza!
Számlázási, fizetési feltételek:
A Vállalkozó a tárgyi időszakban elvégzett munkáiról, valamint a Megrendelő által elfogadott, Szerződéses Feltételekben rögzített esetleges egyéb követeléseiről - a felmérési napló vagy egyéb, a munkakezdési engedély kiadását megelőzően elvégzett feladatokról szóló igazolás alapján - legalább havonta köteles benyújtani Műszaki Előrehaladási Jelentést a Mérnöknek ellenőrzésre.
A benyújtott Műszaki Előrehaladási Jelentést a Mérnök ellenőrzi, és Megrendelő a Mérnök ellenőrzését követően, Mérnök javaslatát is figyelembe véve 15 napon belül kiadja a Teljesítésigazolást vagy elutasítja annak kiadását.
Számla kiállítása és benyújtása csak a Mérnök által igazolt Műszaki Előrehaladási Jelentés és a Megrendelő által igazolt Teljesítésigazolás alapján történhet.
III.1.3) A közös ajánlatot tevő nyertesek által létrehozandó gazdasági társaság, illetve jogi személy: (adott esetben)
Ajánlatkérő nem biztosít rá lehetőséget, önálló ajánlattevők tekintetében sem.
III.1.4)
Egyéb különleges feltételek (adott esetben) nem
(Igen válasz esetén) A különleges feltételek meghatározása:
III.2) Részvételi feltételek
III.2.1) Az ajánlattevő/részvételre jelentkező személyes helyzetére vonatkozó adatok (kizáró okok), ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is (adott esetben)
Az ajánlatkérő által előírt kizáró okok és a megkövetelt igazolási mód:
Az ajánlatkérő által előírt kizáró okok és a megkövetelt igazolási mód:
Ajánlatkérő felhívja ajánlattevők figyelmét arra, hogy a Közbeszerzési Hatóság Útmutatót bocsátott ki a közbeszerzési eljárás során benyújtandó, kizáró okokkal kapcsolatos igazolásokról, nyilatkozatokról, nyilvántartásokról és adatokról a Magyarországon letelepedett (KÉ 2014. évi 57. szám, 2014. május 16.) valamint az Európai Unióban és az Európai Gazdasági Térségben letelepedett gazdasági szereplők vonatkozásában (KÉ 2012. évi 61. szám, 2012. június 1.)
A Kbt. 122. § (1) bekezdésére figyelemmel a kizáró okok:
a) ha ajánlattevő vagy alvállalkozója, vagy az alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplő a Kbt. 56. § (1) bekezdés a-k) pontjában meghatározott kizáró okok valamelyikének hatálya alatt áll,
b) ha ajánlattevő a Kbt. 56. § (2) bekezdésében meghatározott kizáró ok hatálya alatt áll.
Ajánlatkérő kizárja az eljárásból azon ajánlattevőt, alvállalkozót, alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetet, aki részéről a kizáró ok az eljárás során következett be (Kbt. 75. § (1) bekezdés b) pont).
A kizáró okokról a megkövetelt igazolási mód:
A 310/2011 (XII. 23.) Korm. r. 12. § alapján ajánlattevőnek a kizáró okok fenn nem állásáról csak nyilatkoznia kell, valamint a Kbt. 56. § (1) bekezdés kc) pontjára vonatkozóan a 310/2011 (XII. 23.) Korm. r. 2. § i) pont ib) valamint 4. § f) pont fc) alpontjában foglaltak szerint kell igazolást benyújtania.
Az alvállalkozó és adott esetben az alkalmasság igazolásában résztvevő más szervezet vonatkozásában a 310/2011 (XII. 23.) Korm. r. 10. §-a szerint kell eljárni az alábbiak szerint.
Ajánlattevő a Kbt. 58. § (3) bekezdése vonatkozásában nyilatkozni köteles.
Ajánlatkérő kizárja az eljárásból azon ajánlattevőt,alvállalkozót, alkalmasság igazolásában közreműködő gazdasági szereplőt, akivel szemben a kizáró okok az eljárás során következnek be.
A kizáró okok igazolása tekintetében benyújtandó nyilatkozatok keltezése nem lehet korábbi, mint az eljárást megindító felhívás feladásának dátuma.
III.2.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság (adott esetben)
Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód:
1. Ajánlattevőnek csatolnia kell a 310/2011. (XII.23.) Kormányrendelet 14. § (1) bek. a) pontja alapján valamennyi számlavezető pénzügyi intézménye által kiállított eredeti vagy másolati nyilatkozatot - attól függően, hogy ajánlattevő mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg a tevékenységét - az alábbi tartalommal:
•számlaszám(ok) megjelölése
•nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy számláján / számláin az eljárást megindító felhívás feladását megelőző 12 hónapban volt-e 15 napot meghaladó sorba állítás attól függően, hogy az ajánlattevő mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg a működését amennyiben ezek az adatok rendelkezésre állnak.
„Sorba állítás” alatt Ajánlatkérő a pénzforgalmi szolgáltatás nyújtásáról szóló 2009. LXXXV tv. 2.§ 25. pontjában meghatározott fogalmat érti.
2. A 310/2011. (XII.23.) Kormányrendelet 14. § (1) bek. c) pontja alapján Ajánlattevőnek csatolnia kell az eljárást megindító felhívás feladását megelőző utolsó 3 üzleti évre vonatkozóan a közbeszerzés tárgya (országos és/vagy helyi közút építése) szerinti általános forgalmi adó nélkül számított árbevételről szóló egyszerű nyilatkozatát eredeti vagy másolati példányban, attól függően, hogy az ajánlattevő mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg működését, amennyiben ezek az adatok rendelkezésre állnak.
(310/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 14. § (1) bekezdés c) pont alapján).
Ajánlatkérő országos közút alatt a 2011. évi CXCVI. törvény 3. § 13. szerinti fogalmat érti:
„országos közút: az elsődlegesen gépjármű-közlekedésre szolgáló, szilárd burkolattal ellátott, hierarchikusan (gyorsforgalmi út, főút, mellékút) felépülő rendszert alkotó, egységes közútkezelési elvek alapján kezelt, a települések helyi közúti hálózatai között, továbbá a helyi közúti hálózaton át el nem érhető vasúti, vízi- és légiközlekedési logisztikai csatlakozási pontokhoz közlekedési kapcsolatot teremtő közút;”
Helyi közút az 5/2004. (I.28.) GKM rendelet szerint: települési önkormányzat tulajdonában lévő közút.
A nem Magyarországi letelepedésű ajánlattevők esetében a nemzeti elbánás uniós alapelve alapján Ajánlatkérő az alapfogalmakban szereplő ismérvek alapján vizsgálja az alkalmassági követelménynek való megfelelőséget.

A 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 14. § (3) bekezdése alapján, ha az ajánlattevő a 2. pont szerinti irattal azért nem rendelkezik, mert olyan jogi formában működik, amely tekintetében árbevételről szóló nyilatkozat benyújtása nem lehetséges, úgy a 2. pontban előírt alkalmassági követelmény és igazolási mód helyett bármely, az ajánlatkérő által megfelelőnek tekintett egyéb nyilatkozattal vagy dokumentummal igazolhatja pénzügyi és gazdasági alkalmasságát. Az érintett ajánlattevő kiegészítő tájékoztatás kérése során köteles alátámasztani, hogy olyan jogi formában működik, amely tekintetében az árbevételről szóló nyilatkozat benyújtása nem lehetséges és tájékoztatást kérni az e pontokkal kapcsolatban előírt alkalmassági követelmény és igazolási mód helyett az alkalmasság igazolásának ajánlatkérő által elfogadott módjáról.
Amennyiben a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara vállalkozó kivitelezői névjegyzékében megjelenített - a 310/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 14. § (1) bekezdés előírásainak megfelelő- dokumentumok bizonyítják, hogy a gazdasági szereplő megfelel az eljárást megindító felhívás III.2.2. pont szerinti alkalmassági követelményeknek, a követelmény és a megfelelést igazoló dokumentum helyének pontos megjelölését is elfogadja ajánlatkérő az 1-2. pontban meghatározott dokumentumok benyújtása helyett a 310/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 14. § (4a) pont alapján.
Az előírt alkalmassági követelményeknek a Kbt. 55. § (4) bekezdése alapján a közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek, illetve azon gazdasági és pénzügyi alkalmassági követelményeknek, amelyek értelemszerűen kizárólag egyenként vonatkoztathatóak a gazdasági szereplőkre, elegendő, ha közülük egy felel meg.
Az 1. pont szerinti alkalmassági követelménynek elegendő, ha a közös ajánlattevők egyike megfelel, így elegendő, ha csak az egyik csatolja be az 1. pont szerinti igazolást/igazolásokat.
A 2. pont szerinti alkalmassági követelménynek a közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek.
Az előírt alkalmassági követelményeknek az ajánlattevő(k) bármely más szervezet (vagy személy) kapacitására támaszkodva is megfelelhet, a közöttük fennálló kapcsolat jogi jellegétől függetlenül.
Ebben az esetben meg kell jelölni az ajánlatban ezt a szervezetet és az eljárást megindító felhívás vonatkozó pontjának megjelölésével azon alkalmassági követelményt, melynek igazolása érdekében az ajánlattevő jelentkező ezen szervezet erőforrására (is) támaszkodik.
A kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet az előírt igazolási módokkal azonos módon köteles igazolni az adott alkalmassági feltételnek történő megfelelést, továbbá köteles nyilatkozni, hogy a szerződés teljesítéséhez szükséges erőforrások rendelkezésre állnak majd a szerződés teljesítésének időtartama alatt.
Ajánlattevő az alkalmasság igazolása során más szervezet kapacitására a következő esetekben támaszkodhat:
a) ha az alkalmasság igazolásakor bemutatott, más szervezet által rendelkezésre bocsátott erőforrásokat a szerződés teljesítése során ténylegesen igénybe fogja venni és ennek módjáról nyilatkozik, ilyen nyilatkozatnak tekintendő az is, ha a szervezet alvállalkozóként megjelölésre került, vagy
b) a gazdasági és pénzügyi alkalmasság igazolása során - az a) pontban foglalt esetektől eltérően - akkor is, ha az adott alkalmassági követelmények nem a teljesítéskor ténylegesen rendelkezésre bocsátható erőforrásokra vonatkoznak. Ebben az esetben az a szervezet, amelynek adatait az ajánlattevő az alkalmasság igazolásához felhasználja, a Ptk. 6:419. §-ában foglaltak szerint kezesként felel az ajánlatkérőt az ajánlattevő teljesítésének elmaradásával vagy hibás teljesítésével összefüggésben ért kár megtérítéséért.
Azokban az esetekben, amelyekben a minősített ajánlattevők hivatalos jegyzéke bizonyítja, hogy a gazdasági szereplő megfelel az adott alkalmassági követelménynek, a minősített ajánlattevők elektronikusan elérhető hivatalos jegyzékén való szereplés tényét, illetve az Európai Unió egy másik tagállamában letelepedett gazdasági szereplő által benyújtott, a letelepedési helye szerinti, az elismert ajánlattevők hivatalos listáját vezető szervezettől származó jegyzék szerinti igazolást is elfogadja ajánlatkérő az 1. és a 2. pontban foglalt igazolási módok helyett. (310/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 14. § (5) bekezdés)
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):
Alkalmatlan az ajánlattevő, közös ajánlattevő, ha:
1. bármely pénzügyi intézményi nyilatkozat alapján bármely számláján az eljárást megindító felhívás feladását megelőző 12 hónapban 15 napot meghaladó sorba állítás volt.
2. az eljárást megindító felhívás feladását megelőző utolsó 3 üzleti évre vonatkozóan a közbeszerzés tárgya (országos és/vagy helyi közút építése) szerinti általános forgalmi adó nélkül számított árbevétele az elmúlt 3 évben összesen nem éri el a nettó 300.000.000,- Ft értéket
Az előírt alkalmassági követelményeknek a közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek, illetve azon, az gazdasági és pénzügyi alkalmassági követelményeknek (pénzintézeti igazolás), amelyek értelemszerűen kizárólag egyenként vonatkoztathatóak a gazdasági szereplőkre, elegendő, ha közülük egy felel meg.
III.2.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság (adott esetben)
Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód:
Az ajánlathoz csatolni kell az ajánlattevőre vonatkozóan
1. A 310/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 15. § (2) bek. a) pontja alapján az eljárást megindító felhívás feladását megelőző utolsó 5 év legjelentősebb befejezett referencia igazolását.
A 310/2011 (XII. 23.) Korm. r. 16. § (5) bekezdés szerinti referenciaigazolásnak a Korm. r 16. § (3) bekezdése alapján legalább az alábbiakat kell tartalmaznia:
- a szerződést kötő másik fél nevét, székhelyét,
- az elvégzett munkák nevesítését és szükség esetében mennyiségét (az alkalmassági minimumkövetelménynek megfelelően részletezett tartalommal),
- ellenszolgáltatás összegét,
- teljesítés helyét,
- teljesítés idejét, azaz a műszaki átadás-átvétel időpontját (év, hónap, nap),
- a referencia igazolás kiállítójának nyilatkozatát arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e.
A referencia munka akkor tekinthető az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított 5 évben befejezettnek, ha a teljesítés időpontja, azaz a műszaki átadás-átvételi eljárás lezárásának dátuma erre az időszakra esik.
Közös ajánlattevők által történő teljesítés esetén a fenti adatokat a referenciaigazolásnak oly módon kell tartalmaznia, hogy abból az Ajánlattevő saját teljesítése alapján az alkalmassága egyértelműen megállapítható legyen. Amennyiben a referenciaigazolás nem állítható ki az egyes ajánlattevők által végzett munkák elkülönítésével, úgy a referenciaigazolásban a konzorciumi tagok egyetemleges kötelezettségvállalására hivatkozni kell megjelölve, hogy hány százalékos volt a teljesítésben az ajánlattevő részvételi aránya. (310/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 16. § (6) bekezdés)
Amennyiben a referencia szerinti munkát közös ajánlattevők teljesítették és a referenciaigazolás nem állítható ki az egyes ajánlattevők által végzett munkák elkülönítésével, úgy Ajánlatkérő a szerződés tárgyát képező építési beruházás egészét minden egyes közös ajánlattevő saját teljesítésének tekinti minden olyan esetben, amikor a teljesítés a közös ajánlattevők egyetemleges kötelezettségvállalása mellett történt és az igazolást benyújtó ajánlattevő által végzett teljesítés aránya elérte a 15%-ot.
Ajánlatkérő országos közút alatt a 2011. évi CXCVI. törvény 3. § 13. szerinti fogalmat érti:
„országos közút: az elsődlegesen gépjármű-közlekedésre szolgáló, szilárd burkolattal ellátott, hierarchikusan (gyorsforgalmi út, főút, mellékút) felépülő rendszert alkotó, egységes közútkezelési elvek alapján kezelt, a települések helyi közúti hálózatai között, továbbá a helyi közúti hálózaton át el nem érhető vasúti, vízi- és légiközlekedési logisztikai csatlakozási pontokhoz közlekedési kapcsolatot teremtő közút;”
Helyi közút az 5/2004. (I.28.) GKM rendelet szerint: települési önkormányzat tulajdonában lévő közút.
A nem Magyarországi letelepedésű ajánlattevők esetében a nemzeti elbánás uniós alapelve alapján Ajánlatkérő az alapfogalmakban szereplő ismérvek alapján , az egyenértékűség tekintetében vizsgálja az alkalmassági követelménynek való megfelelőséget.
2. A 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 15. § (2) bekezdés e) pontja alapján azoknak a szakembereknek (szervezeteknek) - különösen a minőségellenőrzésért felelősöknek - a megnevezése, végzettségük és/vagy képzettségük, szakmai tapasztalatuk ismertetése, akiket az ajánlattevő be kíván vonni a teljesítésbe.
A teljesítésbe bevonni kívánt szakemberek vonatkozásában az ajánlathoz csatolni kell a megkívánt szakmai gyakorlatot, tapasztalatot igazoló, az adott szakember által aláírt szakmai önéletrajz egyszerű másolati példányát, valamint a végzettséget és képzettséget igazoló irat egyszerű másolatát.
Az önéletrajznak tartalmaznia kell az adott szakember gyakorlata megítélése szempontjából lényeges adatokat, így különösen a beruházás ismertetését, adott szakember által ellátott feladat, munkakör, tevékenység ismertetését, a tevékenység kezdő és befejező idejét (év, hónap), valamint az ajánlattétel időpontjában annak a személynek a megjelölését, akivel/amellyel az adott szakember munkaviszonyban vagy foglalkoztatásra irányuló egyéb jogviszonyban áll.
Az ajánlatnak tartalmaznia kell továbbá az adott szakember rendelkezésre állási nyilatkozatát, melyben nyilatkozik, hogy tárgyi közbeszerzési eljárás eredményeként megkötött szerződés teljesítése alatt rendelkezésre fog állni.
Amennyiben bármely alkalmasságot igazoló dokumentum nem magyar nyelven kerül benyújtásra, úgy e dokumentum hiteles magyar nyelvű vagy szakfordító vagy szakfordító lektor által készített fordítását is csatolni kell. Ajánlatkérő elfogadja a Kbt. 36. § (3) bekezdése szerinti ajánlattevői felelős fordítást is.
Ajánlatkérő a gyakorlati idő meglétét az önéletrajz alapján ellenőrzi. Ajánlatkérő felhívja ajánlattevők figyelmét, hogy az időben párhuzamos gyakorlati idők csak egyszer számítanak bele az adott szakember gyakorlati idejébe.
Az alkalmassági minimumkövetelmények igazolásával kapcsolatban az ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 55. § (4)-(6) bekezdésében foglaltakra.
3. A teljesítéshez rendelkezésre álló eszközök, berendezések, illetőleg műszaki felszereltség leírását, bemutatását valamennyi az alkalmassági minimumkövetelményeknek való megfelelést igazoló adat feltüntetésével (darabszám, műszaki paraméterek megjelölésével) [310/2011 (XII.23) Kormányrendelet 15. § (2) bekezdés b) pontja szerint].
Ajánlattevő az adott eszköz rendelkezésre állásának igazolására cégszerű aláírással ellátott nyilatkozatot köteles csatolni ajánlatában (a dokumentáció tartalmaz erre vonatkozó mintát).
Az előírt alkalmassági követelményeknek az ajánlattevők bármely más szervezet (vagy személy) kapacitására támaszkodva is megfelelhetnek, a közöttük fennálló kapcsolat jogi jellegétől függetlenül.
Ebben az esetben meg kell jelölni az ajánlatban ezt a szervezetet és az eljárást megindító felhívás vonatkozó pontjának megjelölésével azon alkalmassági követelményt (követelményeket), melynek igazolása érdekében az ajánlattevő ezen szervezet erőforrására (is) támaszkodik.
A kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet az előírt igazolási módokkal azonos módon köteles igazolni az adott alkalmassági feltételnek történő megfelelést, továbbá köteles nyilatkozni, hogy a szerződés teljesítéséhez szükséges erőforrások rendelkezésre állnak majd a szerződés teljesítésének időtartama alatt.
Az ajánlattevő az alkalmasság igazolása során más szervezet kapacitására a következő esetekben támaszkodhat a Kbt. 55. § (6) bekezdése szerint:
a) ha az alkalmasság igazolásakor bemutatott, más szervezet által rendelkezésre bocsátott erőforrásokat a szerződés teljesítése során ténylegesen igénybe fogja venni és ennek módjáról nyilatkozik, ilyen nyilatkozatnak tekintendő az is, ha a szervezet alvállalkozóként megjelölésre került, vagy
b) ha az alkalmassági követelmény korábbi építési beruházások teljesítésére vonatkozik, az ajánlattevő nyilatkozik arról, hogy milyen módon vonja be a teljesítés során azt a szervezetet, amelynek adatait az alkalmasság igazolásához felhasználja, amely lehetővé teszi e más szervezet szakmai tapasztalatának felhasználását a szerződés teljesítése során.
Az a szervezet, amelynek korábbi teljesítéseit a Kbt. 55. § (6) bekezdés b) pontjában foglaltak szerint az alkalmasság igazolásához az ajánlattevő felhasználta, a szerződés teljesítése során a Ptk. 6:419. §-ában foglaltak szerint kezesként felel az ajánlattevő teljesítése azon részének elmaradásával vagy hibás teljesítésével összefüggésben az ajánlatkérőt ért kár megtérítéséért, amelyre vonatkozóan az ajánlattevő alkalmasságát a korábbi teljesítések bemutatása igazolta.
Azokban az esetekben, amelyekben a minősített ajánlattevők hivatalos jegyzéke bizonyítja, hogy a gazdasági szereplő megfelel az adott alkalmassági követelménynek, a minősített ajánlattevők elektronikusan elérhető hivatalos jegyzékén való szereplés tényét, illetve az Európai Unió egy másik tagállamában letelepedett gazdasági szereplő által benyújtott, a letelepedési helye szerinti, az elismert ajánlattevők hivatalos listáját vezető szervezettől származó jegyzék szerinti igazolást is elfogadja ajánlatkérő az 1. - 3. pontban foglalt igazolási módok helyett. (310/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 17. § (1) bekezdés)
Amennyiben a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara vállalkozó kivitelezői névjegyzékében megjelenített - a 310/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 15. § (2) bekezdés előírásainak megfelelő- dokumentumok bizonyítják, hogy a gazdasági szereplő megfelel az ajánlati felhívás III.2.3. pont szerinti alkalmassági követelményeknek, a követelmény és a megfelelést igazoló dokumentum helyének pontos megjelölését is elfogadja ajánlatkérő az 1-3. pontban meghatározott dokumentumok benyújtása helyett a 310/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 17. § (1a) pont alapján.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):
1. Alkalmas az ajánlattevő, ha:
Rendelkezik az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított 5 évben befejezett, szerződésszerűen teljesített építési beruházás(ok) kapcsán a 310/2011 (XII.23.) Korm. rendelet 16. § (5) bekezdés szerint igazolt, a közbeszerzés tárgya szerinti (közút építése) referencia munkával:
1.1 legalább 1 db, országos és/vagy helyi közúton megvalósított új körforgalmú csomópont kiépítése tárgyú befejezett, szerződésszerűen teljesített munkára vonatkozó, igazolt referenciával, és
1.2 legalább 1 db, országos és/vagy helyi közúton megvalósított, legalább 4,0 m szabad nyílású új közúti híd építése tárgyú befejezett, szerződésszerűen teljesített munkára vonatkozó, igazolt referenciával, és
1.3 legalább 1 db, legalább 2,0 m magasságú, legalább 20,0 m egybefüggő hosszúságú támfal kiépítése tárgyú befejezett, szerződésszerűen teljesített munkára vonatkozó, igazolt referenciával.
Az 1.1, 1.2, 1.3. pontokban szereplő követelményeknek Ajánlattevő egy, vagy több referenciával is megfelelhet.
Az ajánlati felhívás feladását megelőző 5 évet ajánlatkérő a Kbt. 37. §-ban rögzített határidő-számítási módszer alkalmazásával vizsgálja.
A fenti referenciakövetelményekkel kapcsolatban ajánlatkérő az alábbiak szerint jelöli meg, hogy az egyes referenciakövetelmények (referenciák) a szerződés teljesítésének mely konkrétan meghatározott részére vonatkozó alkalmasságot igazolnak.
Fenti referenciakövetelmények közül az 1.1. pontban foglalt referenciakövetelmény Biatorbágy Város belterületén található Ország út - Szabadság út (8101. j. összekötő út) - Fő út (81106. j. bekötő út) - Iharos út által határolt útszakaszon megvalósítandó körforgalmi csomópont kivitelezési munkáira vonatkozó alkalmasságot igazolja.
Az 1.2. pontban foglalt referenciakövetelmény a 8101. jelű összekötő út (Szabadság út), Füzes patak feletti új, 5,89 m széles, 3,53 m magas, 31,9 m hosszú acél hullámlemez csőhíd kivitelezési munkáira vonatkozó alkalmasságot igazolja.
Az 1.3. pontban foglalt referenciakövetelmény a Viadukt rézsűjének megtámasztására szolgáló gabion támfal (53,0 m hosszan, 2,0 - 6,0 m magassággal) kivitelezési munkáira vonatkozó alkalmasságot igazolja.
[306/2011. (XII.23) Kormányrendelet 10. § (2) bekezdés]
2. Alkalmas az ajánlattevő, ha:
Rendelkezik az alábbi szakemberekkel:
2.1 legalább 1 fő útépítéshez, aki
- okleveles építőmérnöki, vagy építőmérnöki, vagy mélyépítési mérnöki, vagy közlekedésépítési mérnöki, vagy vízellátási mérnöki, vagy csatornázási mérnöki, vagy vízgazdálkodási mérnöki felsőfokú végzettséggel - vagy a felsoroltak közül bármelyikkel egyenértékű végzettséggel - rendelkezik és
- legalább 3 éves (36 hónap) útépítési kivitelezési szakmai gyakorlattal rendelkezik és az elmúlt 10 évben legalább 1 db, országos és/vagy helyi közúton megvalósított körforgalmú csomópont építése tárgyú projektben, az építési munkák irányításában részt vett.
2.2 legalább 1 fő hídépítéshez, aki
- okleveles építőmérnöki, vagy építőmérnöki, vagy mélyépítési mérnöki, vagy közlekedésépítési mérnöki, vagy vízellátási mérnöki, vagy csatornázási mérnöki, vagy vízgazdálkodási mérnöki felsőfokú végzettséggel - vagy a felsoroltak közül bármelyikkel egyenértékű végzettséggel - rendelkezik és
- legalább 3 éves (36 hónap) hídépítési kivitelezési szakmai gyakorlattal rendelkezik és az elmúlt 10 évben legalább 1 db, országos és/vagy helyi közúton megvalósított új közúti híd építése tárgyú projektben az építési munkák irányításában részt vett.
A fentiek közül egy szakember csak egy pozícióra jelölhető.
III.2.4) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk (adott esetben)
A szerződés védett foglalkoztatók számára fenntartott nem
A szerződés a Kbt. 122. § (9) bekezdése szerint fenntartott nem
III. 3) Szolgáltatás megrendelésére irányuló szerződésekre vonatkozó különleges feltételek
III.3.1) Adott foglalkozásra (képzettségre) vonatkozó információk
A szolgáltatás teljesítése egy adott foglalkozáshoz (képzettséghez) van kötve
(Igen válasz esetén) A vonatkozó jogszabályi rendelkezésre történő hivatkozás:
III.3.2) A szolgáltatás teljesítésében személyesen közreműködő személyek
A szervezeteknek közölniük kell a szolgáltatás teljesítésében személyesen közreműködő személyek nevét és képzettségét

IV. SZAKASZ: ELJÁRÁS
IV.1) Az eljárás fajtája
IV.1.1) Az eljárás fajtája
Klasszikus ajánlatkérők
A Kbt. Második Részében meghatározott szabályok szerinti eljárás az alábbiak szerint:
x Nyílt
  Meghívásos
  Gyorsított meghívásos, alkalmazásának indokolása:
  Versenypárbeszéd
  Hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos, alkalmazásának indokolása:
  Gyorsított tárgyalásos, alkalmazásának indokolása:
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében nyílt
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében meghívásos
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetménnyel induló tárgyalásos
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetmény nélküli tárgyalásos
Közszolgáltató ajánlatkérők
A Kbt. Második Részében meghatározott szabályok szerinti eljárás az alábbiak szerint:
  Nyílt
  Meghívásos
  Hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében nyílt
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében meghívásos
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetménnyel induló tárgyalásos
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetmény nélküli tárgyalásos
IV.1.2) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó jelentkezők létszáma vagy keretszáma (meghívásos és tárgyalásos eljárás, versenypárbeszéd)
A gazdasági szereplők tervezett száma
VAGY:
Tervezett minimum és ( adott esetben) maximális létszáma
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
IV.1.3) Az ajánlattevők létszámának csökkentése a tárgyalás vagy a versenypárbeszéd során (tárgyalásos eljárás, versenypárbeszéd)
Igénybe vettek többfordulós eljárást annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsék a megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát:
IV. 2) Értékelési szempontok
IV.2.1) Értékelési szempontok (csak a megfelelőt jelölje meg)
x A legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás
VAGY
  Az összességében legelőnyösebb ajánlat a következő részszempontok alapján
Szempont Súlyszám
IV.2.2) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
Elektronikus árlejtés fognak alkalmazni nem
(Igen válasz esetén, ha szükséges) További információk az elektronikus árlejtésről:
IV.3) Adminisztratív információk
IV.3.1) Az ajánlatkérő által az aktához rendelt hivatkozási szám (adott esetben)
K810.05
IV.3.2)
Az adott szerződésre vonatkozóan sor került korábbi közzétételre nem
(Igen válasz esetén töltse ki a megfelelő rovatokat)
  Eljárást megindító, illetve meghirdető felhívás
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben: / (KÉ-szám/évszám)
A hirdetmény közzétételének dátuma: (év/hó/nap)
  Egyéb korábbi közzététel (adott esetben)
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben: / (KÉ-szám/évszám)
A hirdetmény közzétételének dátuma: (év/hó/nap)
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben: / (KÉ-szám/évszám)
A hirdetmény közzétételének dátuma: (év/hó/nap)
IV.3.3) A dokumentáció és a kiegészítő iratok vagy ismertetők beszerzésének feltételei (adott esetben)
A dokumentáció beszerzésének határideje
Dátum: 2015/03/19 (év/hó/nap ) Időpont: 11:00
A dokumentációért fizetni kell igen
(Igen válasz esetén, csak számokkal) Ár: 101600 Pénznem: HUF
A fizetés feltételei és módja:
A dokumentációt bármely érdekelt gazdasági szereplő térítésmentesen átveheti.
A Kbt. 124. § (4) bekezdés szerinti szervezetnek a bruttó 101.600.- HUF-ot (illetve Magyarországon kívül, egyéb EU tagállamból történő utalás esetén a nettó 80.000.- HUF-ot) ajánlatkérő 10300002-20609931-00003285 számú számlájára kell átutalni, a jogcím (közbeszerzés tárgya, felhívás KÉ azonosítója) feltüntetésével. A dokumentáció ellenértékét az ajánlatok elbírálásáról szóló írásbeli összegezésnek az ajánlattevők részére történt megküldése napjától számított 15 napon belül kell befizetnie és az átutalást igazoló okmányt Ajánlatkérő számára benyújtania.
Erre vonatkozó ajánlattevői igény esetén az ajánlatkérő - jegyzőkönyvezés mellett - biztosítja a dokumentációba való ingyenes betekintés lehetőségét.
IV.3.4) Ajánlattételi vagy részvételi határidő
Dátum: 2015/03/19 (év/hó/nap) Időpont: 11:00
IV.3.5) Az ajánlattételi felhívás megküldése a kiválasztott jelentkezők részére (részvételi felhívás esetén)
Dátum: (év/hó/nap)
IV.3.6) Az(ok) a nyelv(ek), amely(ek)en az ajánlatok, illetve részvételi jelentkezések benyújthatók
  Az EU bármely hivatalos nyelve
x Az EU következő hivatalos nyelve(i): HU
  Egyéb:
  Magyar
IV.3.7) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama (kivéve részvételi felhívás esetén)
-ig (év /hó/nap )
VAGY
Az időtartam hónapban: vagy napban: 60 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.3.8) Az ajánlatok vagy részvételi felhívás esetén a részvételi jelentkezések felbontásának feltételei
Dátum: 2015/03/19 (év/hó/nap) Időpont: 11:00
Hely: : Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt., 1134 Budapest, Váci út 45. Átrium Park Irodaház „B” épület III. emeleti tárgyaló
Az ajánlatok/részvételi jelentkezések felbontásán jelenlétre jogosult személyek igen
(igen válasz esetén) További információk a jogosultakról és a bontási eljárásról:
A Kbt. 62. § (2) bekezdésben meghatározott személyek. A bontási eljárásra egyebekben a Kbt. 62.§ (3)-(4) illetve (6)-(7) bekezdésében foglaltak az irányadók.

V. szakasz: kiegészítő információk
V.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk (adott esetben)
A közbeszerzés ismétlődő jellegű nem
(Igen válasz esetén) A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
V.2) Európai Uniós alapokra vonatkozó információk
A szerződés Európai Uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos
igen
(Igen válasz esetén) Hivatkozás a projekt(ek)re és/vagy program(ok)ra:
EU - ROP és Önkormányzati önerő
KMOP-5.2.1/B-09-2f-2010-0012 „Funkcióbővítő rehabilitáció” Pest megyei településközpontok fejlesztése - Integrált településfejlesztés Pest megyében
V.3) További információk (adott esetben)
V.3.1) A tárgyalás lefolytatásának menete és az ajánlatkérő által előírt alapvető szabályai, az első tárgyalás időpontja:(ha az eljárás tárgyalásos)
V.3.2.1) A dokumentáció megvásárlása, átvétele vagy elektronikus úton történő elérése az eljárásban való részvétel feltétele? (adott esetben) igen
V.3.2.2) A dokumentáció és a kiegészítő iratok, vagy ismertető rendelkezésre bocsátásával kapcsolatos további információk: (adott esetben)
Az ajánlat benyújtásának feltétele, a felhívás ajánlatkérési dokumentációjának - ajánlatonként legalább egy ajánlattevő vagy ajánlatban megnevezett alvállalkozója általi - átvétele. A dokumentációt bármely érdekelt gazdasági szereplő térítésmentesen átveheti.
A dokumentáció személyesen átvehető munkanapokon 9.00-12.00 óra között, az ajánlattételi határidő lejárata napján 9.00-től az ajánlattételi határidő lejártáig az „A” mellékletben meghatározott címen. A dokumentáció másra nem ruházható át és nem tehető közzé. A Kbt. 50. § (3) bek. megfelelően irányadó.
V.3.3.1) Az összességében legelőnyösebb ajánlat kiválasztásának értékelési szempontja esetén az ajánlatok részszempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám alsó és felső határa:
V.3.3.2) Az összességében legelőnyösebb ajánlat kiválasztásának értékelési szempontja esetén a módszer (módszerek) ismertetése, amellyel az ajánlatkérő megadja az V.3.3.1) pont szerinti ponthatárok közötti pontszámot:
V.3.4) A III.2.2) és a III.2.3) szerinti feltételek és ezek előírt igazolási módja a minősített ajánlattevők hivatalos jegyzékébe történő felvétel feltételét képező minősítési szempontokhoz képest szigorúbbak
igen
Igen válasz esetén azon alkalmassági követelmények (III.2.2. és III.2.3. pont) megjelölése, amelyek a minősített ajánlattevők hivatalos jegyzékébe történő felvétel feltételét képező minősítési szempontokhoz képest szigorúbbak:
A III.2.2.1, III.2.2.2. alpont és a III.2.3.1, III.2.3.2. alpontok.
V.3.5) Az ajánlati biztosítékra vonatkozó előírások: (adott esetben)
Az ajánlatkérő az ajánlat benyújtását ajánlati biztosíték adásához köti, amelynek mértéke 3.000.000.- Ft.
Az ajánlati biztosítékot ajánlattevő egy összegben köteles rendelkezésre bocsátani. Az ajánlati biztosíték teljesíthető - az ajánlattevő választása szerint - átutalással az Ajánlatkérőnek 10300002-20609931-49020322 (IBAN: HU58 10300002-20609931-49020322, SWIFT: MKKBHUHB) számú bankszámlájára, vagy az azzal azonos összegű bank vagy biztosító által vállalt garancia biztosításával, vagy biztosítási szerződés alapján kiállított - készfizető kezességvállalást tartalmazó - kötelezvénnyel. Az ajánlati biztosíték rendelkezésre bocsátásának határideje azonos az ajánlat benyújtásának határidejével. Átutalás esetén az átutaláson fel kell tüntetni a befizetés jogcímét. Az átutalás megtörténtét igazoló bizonylatot az ajánlathoz csatolni kell.
A garanciának, kötelezvénynek minimális tartalmi elemként a következő adatokat kell tartalmaznia:
- Megbízó (Ajánlattevő) neve, székhelye
- garanciát/kötelezvényt adó pénzintézet/biztosító neve, székhelye
- garancia/kötelezvény kedvezményezettjeként a Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt.-t kell megnevezni
- közbeszerzési eljárás megnevezése, mellyel kapcsolatban a biztosítékot adják
- kifizetési határidő (garancia esetén nem lehet több mint 15munkanap, kötelezvény esetén nem lehet több mint 15 munkanap)
- ajánlati biztosíték összege (felhívásban meghatározott összegben)
- ajánlati biztosíték kezdő napja (legkésőbb ajánlattételi határidő lejártakor)
- ajánlati biztosíték lejárata (legalább ajánlati kötöttség utolsó napja)
- bank vagy biztosító által vállalt garancia esetén: a pénzintézet/biztosító azon kijelentése, mely szerint kifizetést teljesít Ajánlatkérő (NIF Zrt.) első írásbeli felszólítására, melyben kijelenti, hogy Megbízó (Ajánlattevő) az ajánlati kötöttségének ideje alatt ajánlatát visszavonta, vagy a szerződéskötés Megbízó (Ajánlattevő) érdekkörében felmerülő okból hiúsult meg, az alapjogviszony vizsgálata nélkül, tekintet nélkül a Megbízó (Ajánlattevő), a bank/biztosító vagy bármely más fél, harmadik személy ellenvetéseire, amennyiben felszólításában kijelentik, hogy a Megbízó teljesítési kötelezettsége beállt.
- kötelezvény esetén: Kezes azon kijelentése, mely szerint visszavonhatatlanul kötelezettséget vállal arra, hogy amennyiben a Kedvezményezettnek - tekintettel arra, hogy a Szerződő ajánlati kötöttségének ideje alatt ajánlatát visszavonja, vagy a szerződés megkötése érdekkörében felmerült más okból hiúsult meg - a Szerződővel szemben követelése keletkezik, akkor a Kezes a Szerződő helyett a Kedvezményezett számára a Kedvezményezett első eredeti példányú, a fenti kötelezvényszámra hivatkozó, a lehívás benyújtására előírt címre megküldött írásbeli felszólítására (Lehívás) a benyújtandó okmányok kézhezvételét követően maximum a kötelezvényben megjelölt összeg erejéig fizetést teljesít készfizető kezesként a felszólításban szereplő bankszámla javára.
- bank vagy biztosító által vállalt garancia és kötelezvény esetén: a pénzintézet/biztosító / Kezes kijelentése, mely szerint az ajánlati bankgarancia/kötelezvény érvényességi ideje (lejárata) 60 nappal meghosszabbodik, amennyiben a biztosíték lejárta előtt Ajánlatkérő Megbízót (Ajánlattevőt) az ajánlatok elbírálásáról szóló írásbeli összegzésében nyertes Ajánlattevőként vagy második legkedvezőbb ajánlatot tett Ajánlattevőként megnevezte.
A garancia vagy a kötelezvény maga testesíti meg az ajánlati biztosítékot, azaz csak az eredeti példány birtokában biztosított ajánlatkérő számára az, hogy az ajánlati kötöttség ideje alatt élhessen lehívási jogaival. Erre tekintettel a garanciaokmányt illetve a kötelezvényt EREDETI példányban kérjük az ajánlathoz csatolni.
A biztosítéknak az ajánlat beadásakor az ajánlattételi határidő lejártának időpontjától számítva az eljárást megindító felhívásban megjelölt ajánlati kötöttség lejártáig kell érvényesnek lennie. Amennyiben az Ajánlatkérő a Kbt. 59.§ (7) bekezdése alapján felkéri ajánlattevőket a meghosszabbított ajánlati kötöttség idejére a biztosíték fenntartására, azt ajánlattevőnek ajánlata fenntartása esetén az eredetileg benyújtott biztosítékkal megegyező (fenti tartalmi elemeket tartalmazó) ajánlati biztosítékot kell nyújtania.
A közös ajánlattevőknek a biztosítékot elegendő egyszer rendelkezésre bocsátaniuk. Az ajánlati kötöttségnek bármelyik közös ajánlattevő részéről történt megsértése [59. § (4) bekezdése] esetén a biztosíték az ajánlatkérőt illeti meg.
A Kbt. 74. § (2) bekezdés c) pontja alapján az ajánlat érvénytelen, ha az ajánlattevő az ajánlati biztosítékot az ajánlatkérő által előírt határidőre nem, vagy az előírt mértéknél kisebb összegben bocsátotta rendelkezésre.
V.3.6. Az eljárás a Kbt. 40. § (3)-(4) bekezdése alapján kerül megindításra: igen
V.4) Egyéb információk:
V.4.1 Jelen szerződés - amennyiben a Szerződő Felek aláírásukkal már ellátták - a tárgyi projekt pénzügyi fedezetét biztosító támogatási szerződés aláírásának napját követő 15. napon lép hatályba, rendelkezései attól a naptól fogva kötelezően alkalmazandók.
A hatályba lépés napjáról Megrendelő Vállalkozót ésszerű időben értesíti.
Amennyiben a tárgyi projekt pénzügyi fedezetét biztosító Támogatási Szerződés hatályba lépésének napját követő 15. nap korábbi dátumra esik, mint jelen Szerződés létrejöttének napja, úgy jelen Szerződés a létrejötte napján (az utolsóként aláíró Szerződő Fél általi aláírás napján) hatályba lép.
Szerződő Felek megállapodnak, amennyiben jelen Szerződés a létrejöttétől számított 60 napon belül, de legkésőbb 2015. augusztus 31. napjáig nem lép hatályba, úgy e körülményt Felek olyan bontó feltételnek tekintik, mely a Szerződést a létrejöttének napjára visszamenőleges hatállyal - Szerződő Felek miden további jogi aktusa nélkül - felbontja [Ptk. 6:212. § (1) bekezdés].
V.4.2 Az ajánlatkérő indokolt esetben az ajánlati kötöttség lejártának időpontját megelőzően felkérheti az ajánlattevőket ajánlataiknak meghatározott időpontig történő további fenntartására, az ajánlati kötöttség kiterjesztése azonban nem haladhatja meg az ajánlati kötöttség lejártának eredeti időpontjától számított 60 napot. Amennyiben az ajánlattevő az ajánlatkérő által megadott határidőben nem nyilatkozik, úgy kell tekinteni, hogy ajánlatát az ajánlatkérő által megjelölt időpontig fenntartja. Amennyiben valamelyik ajánlattevő ajánlatát nem tartja fenn, az ajánlati kötöttség lejártának eredeti időpontját követően az eljárás további részében az értékelés során ajánlatát figyelmen kívül kell hagyni.
Az ajánlatok elbírálásáról szóló írásbeli összegezésnek az ajánlattevők részére történt megküldése napjától a nyertes ajánlattevő és - a Kbt. 124.§ (4) bekezdés szerinti esetben - a második legkedvezőbb ajánlatot tett ajánlattevő ajánlati kötöttsége további hatvan nappal meghosszabbodik.
V.4.3 Ajánlattevőnek nyilatkoznia kell a Kbt. 40.§ (1) bekezdés a) és b) pontja, a Kbt. 60. § (3), és (5) bekezdésében foglaltak, továbbá a Kbt. 126.§ 5) bekezdése szerint. A Kbt. 40. § (1) bekezdés a) és b) pontja tekintetében a nemleges nyilatkozatot is kérjük csatolni. A nem elektronikus úton történő ajánlattétel esetén az ajánlat 61.§ (1) bekezdése szerint benyújtott egy eredeti példányának a Kbt. 60. § (3) bekezdése szerinti nyilatkozat eredeti aláírt példányát kell tartalmaznia.
V.4.4 Ajánlatkérő előírja a Kbt. 54.§ (1) bekezdése alapján, hogy az ajánlattevő tájékozódjon a munkavállalók védelmére és a munkafeltételekre vonatkozó, a teljesítés helyén és a szerződés teljesítése során alkalmazandó kötelezettségekről.
V.4.5 Közös ajánlattétel esetén a közös ajánlattevőknek együttműködési megállapodást kell kötni a dokumentációban foglaltak szerint, melyben a közös ajánlattevőket képviselő tagot meg kell jelölni, és a közös ajánlattevőknek a szerződés teljesítésére egyetemleges felelősséget kell vállalniuk.
V.4.6. Az ajánlat részeként csatolni kell az ajánlattevő, az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezet, illetve az ajánlatban megjelölt alvállalkozó nevében aláíró és szignáló személy közjegyző által hitelesített aláírási címpéldányának vagy a cégnyilvánosságról, a cégbírósági eljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi V. tv. 9.§ (3) bekezdése előírásainak megfelelően ügyvéd által készített és ellenjegyzett aláírás-minta eredeti vagy másolati példányát. Nem cégformában működő ajánlattevő, az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezet, illetve az ajánlatban megjelölt alvállalkozó esetében az ajánlathoz csatolni kell közjegyző által hitelesített aláírási minta eredeti vagy egyszerű másolati példányát.
V.4.7. Az ajánlathoz ajánlattevőnek a teljesítésbe bevonni kívánt szakemberek vonatkozásában összefoglaló táblázat benyújtásával kell nyilatkoznia arról, hogy nyertessége esetén az általa bemutatott szakembereket mely pozícióra kívánja megajánlani, (nyertesség esetén melyik alkalmassági feltétel teljesítésére vonja be), a pozíció (alkalmassági feltétel) pontos megjelölése, a szakemberek nevének, annak a személynek a megjelölését, akivel/amellyel az adott szakember munkaviszonyban vagy foglalkoztatásra irányuló egyéb jogviszonyban áll az ajánlattétel időpontjában. Ajánlattevőnek nyilatkoznia szükséges továbbá arról, hogy nyertessége esetén az általa megajánlott szakemberek az adott pozíciónak (alkalmassági feltételnek) megfelelő érvényes jogosultsággal, az adott pozícióhoz elvárt érvényes kamarai nyilvántartásba vétellel a szerződés megkötéséig, illetőleg a szerződés teljes időtartama alatt rendelkezni fognak. (A dokumentáció tartalmaz erre vonatkozó javasolt mintát).
Szerződéskötés feltétele, hogy az eljárást megindító felhívás III.2.3) 2.1. és 2.2 pontjában előírt pozícióra jelölt szakemberek rendelkezzenek a 266/2013. (VII.11.) Korm. r. szerint MV-KÉ (vagy azzal egyenértékű) érvényes felelős műszaki vezetői jogosultsággal, továbbá a Magyar Mérnöki Kamara névjegyzékében ilyen jogosultsággal szerepeljen.
Az Ajánlattevőnek nyilatkozattétellel kell tudomásul vennie ajánlatában, hogy ha a III.2.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság ) 2.1. és 2.2. pontjában előírt alkalmassági feltételek igazolására bemutatott szakemberek esetében megállapítható, hogy az adott pozícióhoz előírt jogosultsággal nem rendelkeznek legkésőbb a szerződés megkötésekor, úgy a nyilvántartásba-vétel elmaradása az Ajánlattevő szerződéskötéstől való visszalépésének minősül a Kbt. 124.§ (4) bekezdése alapján, melynek következtében a második legkedvezőbb ajánlatot nyújtó Ajánlattevővel köti meg Ajánlatkérő a szerződést, feltéve, hogy azt az Összegezésben megjelölte.
A felhívás III.2.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság 2.) pontjában előírt alkalmassági feltételeknek megfelelt szakemberek vonatkozásában az előírt jogosultságok meglétét és érvényességét a szerződéskötés időpontjában Ajánlatkérő ellenőrzi a Kbt. 36. § (5)-(6) bekezdése alapján. Az ellenőrzés eredménye dokumentum alapon a Szerződés függelékét fogja képezni. Ajánlattevő felelőssége, hogy a megajánlott szakemberek a Szerződés megkötéséig az előírt jogosultsággal rendelkezzenek, és a Magyar Mérnöki Kamara névjegyzékében ilyen jogosultsággal szerepeljenek.
V.4.8. Szerződéskötés feltétele, hogy a nyertes ajánlattevő rendelkezzen legalább az alábbi üzemképes eszközökkel, berendezésekkel illetőleg műszaki felszereltséggel:
- legalább 1 db szintvezérelt, min. 2,5 méter terítési szélességű, üzemképes aszfalt finisherrel,
- legalább 2 db, üzemképes tömörítő henger
- legalább 1 db, minimum 1 m3 merítőkanál térfogatú, üzemképes kotrógép
- legalább 2 db, legalább 8 tonna teherbírású tehergépkocsi, érvényes forgalmi engedéllyel
Nyertes Ajánlattevő az adott eszközök rendelkezésre állásának igazolására cégszerű aláírással ellátott nyilatkozatot köteles csatolni, mely a szerződés Függelékét képezi. A nyilatkozatnak tartalmaznia kell a teljesítéshez rendelkezésre álló eszközök, berendezések, illetőleg műszaki felszereltség leírását, bemutatását (darabszám, műszaki paraméterek megjelölésével).

V.4.9. Az ajánlatot 1 db papír alapú és 3 db a papír alapú ajánlattal mindenben megegyező elektronikus másolati példányban kell benyújtani. Az elektronikus példányokat CD-n, DVD-n, vagy pendrive-on kell benyújtani. Az elektronikus adathordozónak a teljes ajánlatot elektronikusan megjeleníthető formátumban (.tif, vagy .jpeg, vagy .pdf) kell tartalmaznia egy vagy több file-ban. Ajánlatkérő az ajánlatok nyomtatott formáját ellenőrzi, amennyiben az eredeti illetve az elektronikus adathordozón beadott ajánlat között eltérés van, úgy az ajánlat az eredeti nyomtatott példány szerint kerül értékelésre, Ajánlatkérő azt tekinti irányadónak.
Az ajánlat részeként a beárazott mennyiség-kimutatást nyomtatott formában és digitális adathordozón (pdf és xls formátumban) is be kell nyújtani.
V.4.9 10 Amennyiben az ajánlattevő, az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezet nevében az ajánlatban -átalakulásra hivatkozással - jogelődje bármely adatát fel kívánja használni, az ajánlathoz csatolnia kell a jogutódlás tényét, körülményeit bizonyító cégiratokat egyszerű másolatban, így különösen a szétválási, kiválási szerződést, átalakulási cégiratokat.
V.4.10 11 A jelen közbeszerzési eljárás hivatalos nyelve a magyar. A közbeszerzési eljárás során megkötött szerződés teljesítése során a hivatalos nyelv a magyar. Az Ajánlatkérési dokumentáció és annak kötetei magyar nyelven lettek elkészítve és az ajánlattevők részére biztosítva. Az eljárás során minden iratot, levelet és tájékoztatást magyar nyelven kell kérni, illetve megadni.
Az eredetileg idegen nyelven készült dokumentumokat hiteles magyar nyelvű vagy szakfordító vagy szakfordító lektor által készített fordítással kérjük benyújtani. Ajánlatkérő elfogadja a Kbt 36. § (3) bekezdése szerinti ajánlattevői felelős fordítást is. Amennyiben Ajánlattevő által készített felelős fordításban kerül az eredetileg idegen nyelven készült dokumentum benyújtásra, Ajánlattevőnek csatolnia kell nyilatkozatát arról, hogy a magyar fordítás megfelel az idegen nyelven csatolt dokumentumnak, továbbá nyilatkoznia kell arról, hogy tudomásul veszi, hogy a téves vagy hibás fordítás miatt Ajánlatkérő az Ajánlattevőt az eljárásból kizárhatja (Kbt 56.§ (1) bekezdés j) pont).
Amennyiben Ajánlattevő az eredetileg idegen nyelven készült dokumentumokat hiteles magyar nyelvű fordításban kívánja benyújtani, az 1991. évi XLI. tv és végrehajtására kiadott 13/1991.(XI.26.) IM rendelet, valamint 24/1986. (VI.26.) MT rendelet és a végrehajtására kiadott 7/1986. (VI.26.) számú IM rendeletek az irányadóak.
V.4.121 A különböző devizák forintra történő átszámításánál a felhívás feladásának napján érvényes Magyar Nemzeti Bank által meghatározott devizaárfolyamokat kell alkalmazni. Az ajánlatban szereplő, nem magyar forintban (HUF) megadott összegek tekintetében az átszámítást tartalmazó iratot közvetlenül a kérdéses dokumentum mögé kell csatolni. Az eljárást megindító felhívás III.2.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság 2. pontja szerinti alkalmassági követelmény esetében az árbevételre vonatkozó adatok megadásánál az érintett év, beszámolói évek tekintetében az üzleti év utolsó napján, referenciák tekintetében a teljesítés időpontjában érvényes devizaárfolyam az irányadó.
Amennyiben valamely devizát az MNB nem jegyzi, az adott devizára az ajánlattevő saját Központi Bankja által meghatározott, a mérleg forduló napján érvényes EURO ellenérték kerül átszámításra.
V.4.12 13 Ajánlattevőnek a Kbt. 126. § (5) bekezdése alapján az ajánlatában nyilatkoznia kell, hogy a szerződés hatálybalépésekor a szerződéstervezet/felhívás szerinti teljesítési biztosítékot, a teljesítés időpontjában a szerződéstervezet/felhívás szerinti jótállási és szavatossági biztosítékot, illetve előleg igénylése esetén, az előleg visszafizetési biztosítékot az előleg igénylésével egyidejűleg Ajánlatkérő rendelkezésére bocsátja.
V.4.1314. Ajánlatkérő fenntartja a jogot, hogy a közbeszerzési eljárás nyertesével a Kbt 94. § (3) bekezdés b) pontja szerint - amennyiben a jogszabályi feltételek fennállnak - hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárást folytasson le.
V.4.1415. Az ajánlatkérő és a gazdasági szereplők között minden nyilatkozattétel - ha e törvényből más nem következik - írásban, fax útján (ajánlatkérő faxszáma: +36 1 436-8560) történik, kivéve, ha az Ajánlatkérő által átadandó dokumentum nagy terjedelmére vagy speciális méretére (A3 vagy annál nagyobb) tekintettel a faxon továbbítás nehézkes vagy nem lehetséges, ezért személyes átvétel szükséges. A személyes átadás-átvétel minden esetben Ajánlatkérő székhelyén, a felhívásban megjelölt címen történik, amennyiben ajánlattevő személyesen nem veszi át, postai úton megküldésre kerül. (A postai kézbesítés késedelméből eredő kockázatok ajánlattevőt terhelik).
V.4.15 16 A nyertes Ajánlattevő legkésőbb a szerződéskötés időpontjára köteles építési-szerelési felelősségbiztosítási szerződést kötni, vagy meglévő felelősségbiztosítását a szerződés tárgyára kiterjeszteni. A felelősségbiztosítás mértéke minimum 50.000.000.- Ft/év és 10.000.000.- Ft/káresemény. Az építés-szerelési biztosítási szerződés időbeli hatálya legalább a Jótállási Időszak végéig kell tartson.
A felelősségbiztosítás terjedelmére vonatkozó előírásokat a dokumentáció tartalmazza (Szerződéses Feltételek 8.1. pont).

V.4.16 17 Ajánlatkérő az ajánlatok bírálata során a Kbt. 67. § rendelkezései szerint biztosít lehetőséget hiánypótlásra, a következő korlátozással. Amennyiben ajánlattevő a hiánypótlás során az ajánlatban korábban nem szereplő gazdasági szereplőt von be az eljárásba, úgy Ajánlatkérő ezen gazdasági szereplő vonatkozásában kizárólag egy alkalommal biztosít lehetőséget hiánypótlásra. Ez utóbbi hiánypótlás során újabb gazdasági szereplő bevonása az eljárásban nem lehetséges.
VI.4.1718. Az ajánlat része a szakmai ajánlat, mely a beárazott mennyiség-kimutatásból (árazott költségvetésből) áll.
VI.4.1819. Ajánatkérő felhívja a figyelmet az építőipari kivitelezési tevékenységről szóló 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet 3. § (6) bekezdésében foglaltakra, mely szerint aránytalanul alacsony árajánlatnak minősül, ha a vállalkozó kivitelező által alkalmazott rezsióradíj alacsonyabb az Építőipari Ágazati Párbeszéd Bizottság ajánlása alapján az építésügyért felelős miniszter rendeletében megállapított minimális építőipari rezsióradíj mértékénél.
VI.4.1920. Építőipari kivitelezési tevékenységet - az Étv. 39/A. § (5) bekezdésében foglaltakon túlmenően - a vállalkozó kivitelező akkor vállalhat, ha a 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet 12.§ (1) bekezdésében foglaltaknak eleget tesz.
VI. 4.2021. Jelen közbeszerzési eljárás eredményeként megkötendő szerződés mindkét fél által történő aláírás napján lép hatályba.
VI.4.2122. Az ajánlat benyújtásának feltétele, a felhívás ajánlatkérési dokumentációjának - ajánlatonként legalább egy ajánlattevő vagy ajánlatban megnevezett alvállalkozója általi - átvétele. A dokumentációt bármely érdekelt gazdasági szereplő térítésmentesen átveheti.
A dokumentáció személyesen átvehető munkanapokon 9.00-12.00 óra között, az ajánlattételi határidő lejárata napján 9.00-től az ajánlattételi határidő lejártáig az „A” mellékletben meghatározott címen. A dokumentáció másra nem ruházható át és nem tehető közzé. A Kbt. 50. § (3) bek. megfelelően irányadó.
V.5)
E hirdetmény feladásának időpontja: 2015/01/31 (év/hó/nap)

A. melléklet További címek és kapcsolattartási pontok
I) További információ a következő címeken és kapcsolattartási pontokon szerezhető be
Hivatalos név: Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt.
Postai cím: Váci út 45. Átrium Park Irodaház "B" ép. 325. szoba
Város/Község: Budapest
Postai irányítószám: 1134
Ország: HU
Kapcsolattartási pont(ok):
Címzett: Közbeszerzési Osztály
Telefon: +36 14368100
E-mail: kozbeszerzes@nif.hu
Fax: +36 14368560
Internetcím (URL): www.nif.hu
II) Címek és kapcsolattartási pontok, ahonnan a dokumentáció és a kiegészítő iratok beszerezhetők
Hivatalos név: Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt., Fejlesztési Programiroda - UTAK I Projektiroda
Postai cím: Batthyány tér 8. III. emelet
Város/Község: Győr
Postai irányítószám: 9022
Ország: HU
Kapcsolattartási pont(ok):
Címzett: Lendvai Nóra +36 202406233
Telefon: +36 96516352
E-mail: lendvai.nora@nif.hu, kozbeszerzes@nif.hu
Fax: +36 96516359
Internetcím (URL): www.nif.hu
III) Címek és kapcsolattartási pontok, ahova az ajánlatokat/részvételi jelentkezéseket kell benyújtani
Hivatalos név: Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt.
Postai cím: Váci út 45. Átrium Park Irodaház "B" ép. 325. szoba
Város/Község: Budapest
Postai irányítószám: 1134
Ország: HU
Kapcsolattartási pont(ok):
Címzett: Közbeszerzési Osztály
Telefon: +36 14368100
E-mail: kozbeszerzes@nif.hu
Fax: +36 14368560
Internetcím (URL): www.nif.hu
IV) A másik ajánlatkérő címei, amely nevében az ajánlatkérő a beszerzést végzi
 
Hivatalos név:
Postai cím:
Város/Község:
Postai irányítószám:
Ország:
--------------------(Az A. melléklet IV) szakasza szükség szerint több példányban is használható)------------------
 
B. MELLÉKLET
Részekre vonatkozó információk
Rész száma 1 Elnevezés:
1) Rövid meghatározás:
2) Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV)
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
3) Mennyiség
(adott esetben, csak számokkal)
Becsült érték áfa nélkül: Pénznem:
VAGY:
és között Pénznem:
4) A szerződés időtartamára vagy kezdetére/befejezésére vonatkozó különböző időpontok feltüntetése (adott esetben)
Az időtartam hónapban: vagy napban: (a szerződés megkötésétől számítva)
VAGY:
Kezdés (év/hó/nap)
Befejezés (év/hó/nap)
5) További információk a részekről
----------------------(E mellékletből a részek számának megfelelően több példány használható) ----------------------