Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2014/106
Beszerzés tárgya:Szolgáltatásmegrendelés
Hirdetmény típusa:Tájékoztató az eljárás eredményéről (1-es minta)/KÉ/2013.07.01 KÉ
Eljárás fajtája:Kbt. 122/A. § szerinti eljárás
Közzététel dátuma:2014.09.10.
Iktatószám:17396/2014
CPV Kód:50324000-2;50322000-8
Ajánlatkérő:Országos Roma Önkormányzat
Teljesítés helye:A Foglalkoztatási Szövetkezet budapesti központi irodája, illetve regionális irodái. A webszerver elhelyezése tekintetében: Budapest.
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:Stark Consulting Kft.
Ajánlatkérő típusa:Regionális/helyi szintű
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:Általános közszolgáltatások
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

1. melléklet a 92/2011. (XII. 30.) NFM rendelethez
KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
A Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
tájékoztató
az eljárás eredményéről
I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ
I.1) Név, cím és kapcsolattartási pont(ok)
Hivatalos név: Országos Roma Önkormányzat
Postai cím: Dohány utca 76.
Város/Község: Budapest
Postai irányítószám: 1074
Ország: Magyarország
Kapcsolattartási pont(ok):
Címzett: Auer Norbert
Telefon: +36 14132783
E-mail: foglszovpu@gmail.com
Fax: +36 13228501
Az ajánlatkérő általános címe (URL): http://www.oronk.hu/
A felhasználói oldal címe (URL):
I.2.) Az ajánlatkérő típusa
Központi szintű  
Közszolgáltató  
Regionális/helyi szintű x
Támogatott szervezet [Kbt. 6. § (1) bekezdés g) pont]  
Közjogi szervezet  
Egyéb  
I.3.) Fő tevékenység
I.3.1) Klasszikus ajánlatkérők
x Általános közszolgáltatások
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Honvédelem
  Szociális védelem
  Közrend és biztonság
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Környezetvédelem
  Oktatás
  Gazdasági és pénzügyek
  Egyéb (nevezze meg):
  Egészségügy
I.3.2) Közszolgáltató ajánlatkérők
  Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
  Vasúti szolgáltatások
  Villamos energia
  Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz szolgáltatások
  Földgáz és kőolaj feltárása és kitermelése
  Kikötői tevékenységek
  Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
  Repülőtéri tevékenységek
  Víz
  Egyéb (nevezze meg):
  Postai szolgáltatások
I. 4.) Beszerzés más ajánlatkérők nevében
Az ajánlatkérő más ajánlatkérők nevében végzi a beszerzést: nem
(Igen válasz esetén, ezekre az ajánlatkérőkre vonatkozóan további információkat az A. mellékletben adhat meg.)

II. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS TÁRGYA
II.1) Meghatározás
II.1.1) A szerződéshez rendelt elnevezés:
A jelen közbeszerzési eljárás tárgya a TÁMOP-2.4.3.D-3-13/1-2013-0001 azonosító számú „Foglalkoztatási szövetkezet – Híd a munka világába” elnevezésű projekt keretében rendszerépítés és rendszerüzemeltetés, valamint webszerver elhelyezése szerverteremben.
II.1.2) A szerződés típusa és a teljesítés helye ( Csak azt a kategóriát válassza – építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás megrendelés –, amelyik a leginkább megfelel a szerződés vagy közbeszerzés(ek) tárgyának)
  Építési beruházás
  Árubeszerzés
x Szolgáltatás megrendelés
  Kivitelezés
  Tervezés és kivitelezés
  Kivitelezés, bármilyen eszközzel, módon, az ajánlatkérő által meghatározott követelményeknek megfelelően
  Adásvétel
  Lízing
  Bérlet
  Részletvétel
  Ezek kombinációja
Szolgáltatási kategória száma 7
(az 1–27. szolgáltatási kategóriákat lásd a Kbt. 3. és 4. mellékletében)
  Építési koncesszió
  Szolgáltatási koncesszió
A teljesítés helye:
A Foglalkoztatási Szövetkezet budapesti központi irodája, illetve regionális irodái. A webszerver elhelyezése tekintetében: Budapest.
NUTS-kód: HU101
II.1.3) Keretmegállapodásra és dinamikus beszerzési rendszerre (DBR) vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszeren (DBR) alapuló szerződés(ek)re irányul
II.1.4) A szerződés vagy a közbeszerzés(ek) tárgya, mennyisége:
4.1.Közbeszerzés tárgya:
A jelen közbeszerzési eljárás tárgya a TÁMOP-2.4.3.D-3-13/1-2013-0001 azonosító számú „Foglalkoztatási szövetkezet – Híd a munka világába” elnevezésű projekt keretében rendszerépítés és rendszerüzemeltetés, valamint webszerver elhelyezése szerverteremben.
4.2. Közbeszerzés mennyisége:
Ajánlatkérő egy olyan informatikai infrastruktúrát kíván kialakítani, ami hosszú távon alkalmas arra, hogy magas rendelkezésre állás és kiemelkedő biztonság mellett egységes módon és hatékonyan támogassa a „Foglalkoztatási szövetkezet – Híd a munka világába” projekt szakmai megvalósítóinak munkáját, egyúttal megteremtse a Projekt keretein belül létrehozott Foglalkoztatási Szövetkezet sikeres működésének az alapjait is.
A fenti célok elérése érdekében Ajánlatkérő kidolgoztatott egy informatikai infrastruktúra programot (a továbbiakban: IIP), ami tartalmazza az informatikai infrastruktúrával kapcsolatos elvárásokat, ezek alapján pedig egy javasolt kialakítási módot is bemutat.
Jelen ajánlatkérés célja az informatikai infrastruktúra az IIP-ban bemutatott kialakítási mód szerinti megvalósítása (rendszerépítés) és üzemeltetése (rendszerüzemeltetés). Az informatikai infrastruktúra része egy webszerver, aminek a szerverteremben történő elhelyezése is a nyertes ajánlatevő feladatai közé tartozik.
Az IIP aktuális változata a következő URL-ről tölthető le:
http://www.fogszov.hu/dokumentumok/iip.pdf
Ajánlatkérő a központi iroda hálózati infrastruktúrájához tartozó hardverekkel és szoftverekkel teljes egészében, a felhasználói infrastruktúrához tartozókkal pedig részben rendelkezik (6 munkaállomás, 1 laptop, 2 nyomtató, 1 lapolvasó, 1 projektor); a további hardvereket és szoftvereket a projekt munkatársai számának bővülésével és a regionális irodák nyitásával párhuzamosan fogja beszerezni.
A közbeszerzés mennyiségére vonatkozó további információkat az ajánlatkérési Dokumentáció, illetve az IIP tartalmazza.
4.3. A nyertes ajánlattevő feladatai:
A rendszerépítés két fő szakaszban történik:
Rendszerépítés I.
A központi iroda hálózati infrastruktúrájának kiépítése (webszerverrel együtt; előkészítve a regionális irodák csatlakozására) és felhasználói infrastruktúrájának (a rendelkezésre álló hardverek és szoftverek erejéig) kiépítése az IIP alapján, próbaüzem (rendszer tesztelés) végrehajtása.
A nyertes ajánlattevő feladatát képezi a kiépítési és üzemeltetési dokumentáció elkészítése is.
Rendszerépítés II.
A központi iroda felhasználói infrastruktúra kiépítésének a véglegesítése, illetve a regionális irodák hálózati és felhasználói infrastruktúrájának a kiépítése olyan módon, hogy a nyertes ajánlattevővel történő szerződéskötést követően a Megrendelő tulajdonába kerülő informatikai eszközöket már csak szállítani kelljen a regionális irodákba és üzembe helyezni (a szükséges hardverek és szoftverek rendelkezésre állása után). Ezen eszközök üzembe helyezésre illetve a rendszer próbaüzemének (a központi irodából történő tesztelésének) végrehajtására a rendszerüzemeltetési szolgáltatás keretében kerül sor.
A nyertes ajánlattevő feladatát képezi a kiépítési és üzemeltetési dokumentáció aktualizálása.
Rendszerüzemeltetés
A nyertes ajánlattevőnek munkanapokon, az Ajánlatkérő munkaidejével összhangban (8 óra + fél óra ebédidő) a Projekt keretében létrehozott Foglalkoztatási Szövetkezet budapesti központi irodájában 1 fős személyes rendszergazdai felügyeletet kell biztosítania.
A rendszergazda által ellátandó főbb feladatok a fent megjelölt rendelkezésre állási időben:
• A teljes informatikai infrastruktúra folyamatos felügyelete, karbantartása és adminisztrációja a központi irodából, szükség esetén beavatkozás.
• Hibák elhárítása, problémák megoldása a helyszínen, e-mailen és telefonon keresztül segítségnyújtás a munkaállomásoknak, szükség esetén kiszállás a hiba felmerülésének helyszínére.
• A „Rendszerépítés II.” feladat teljesítéséhez kapcsolódóan - a regionális irodák és az informatikai eszközök rendelkezésre állása után - az eszközök helyszínre szállítása és üzembe helyezése.
• Informatikai infrastruktúra kiépítési és üzemeltetési dokumentációjának naprakészen tartása, üzemeltetési dokumentációban szereplő egyéb feladatok ellátása.
A nyertes ajánlattevőnek napi 24 órás rendelkezésre állással folyamatos külső rendszerfelügyeletet kell továbbá biztosítania annak érdekében, hogy a központi irodában tartózkodó rendszergazda távolléte esetén (kiszállás stb.), illetve munkaidőn túli időszakokban is (munkanapokon, de munkaidőn túl, hétvégén, ünnepnapokon) az informatikai infrastruktúra zavartalanul működjön. Az Ajánlatkérő hibabejelentése alapján nyertes ajánlattevőnek azonnal el kell kezdenie az esetleges hiba javítását, ha indokolt, akkor helyszíni személyes támogatással a hibával érintett munkaállomáson.
Ajánlattevőnek a rendszerüzemeltetés szolgáltatáson keresztül (személyes rendszergazdai felügyeletet és külső rendszerfelügyelet) a teljes informatikai infrastruktúra folyamatos és problémamentes üzemeltetését kell biztosítania.
II.1.5) Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV)
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:50324000-2
További tárgyak:50322000-8
II.2) A szerződés(ek) végleges összértéke
II.2.1) A szerződés(ek) végleges összértéke (Csak a végleges összértéket kérjük megadni számokkal, az összes szerződést, részt, meghosszabbítást és opciót beleértve; az egyes szerződésekre vonatkozó információkkal kapcsolatban a IV.szakaszt (Az eljárás eredménye) kérjük kitölteni)
Érték: 24380000
Pénznem: HUF
Áfa nélkül x
Áfával  
Áfa (%) ,
II.2.2.) Építési koncesszió esetén az ellenszolgáltatás leírása:
II.2.3.) Szolgáltatási koncesszió esetén az ellenszolgáltatás leírása:

III. SZAKASZ: ELJÁRÁS
III.1) Az eljárás fajtája
III.1.1) Az eljárás fajtája
Klasszikus ajánlatkérők
  A Kbt. 123. §-a szerinti, szabadon kialakított eljárás
A Kbt. 121. § (1) b) pontja szerinti, a Kbt. Második Részében meghatározott szabályok alapján lefolytatott eljárás az alábbiak szerint:
  Nyílt
  Meghívásos
  Gyorsított meghívásos
  Versenypárbeszéd
  Hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos
  Gyorsított tárgyalásos
  Hirdetmény nélküli tárgyalásos
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében nyílt
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében meghívásos
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetménnyel induló tárgyalásos
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetmény nélküli tárgyalásos
x Kbt. 122/A. § szerinti eljárás
Közszolgáltató ajánlatkérők
  A Kbt. 123. §-a szerinti, szabadon kialakított eljárás
A Kbt. 121. § (1) b) pontja szerinti, a Kbt. Második Részében meghatározott szabályok alapján lefolytatott eljárás az alábbiak szerint:
  Nyílt
  Meghívásos
  Előminősítési hirdetménnyel meghirdetett meghívásos
  Előminősítési hirdetménnyel meghirdetett tárgyalásos
  Hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos
  Hirdetmény nélküli tárgyalásos
  Időszakos előzetes tájékoztatót tartalmazó hirdetménnyel meghirdetett meghívásos
  Időszakos előzetes tájékoztatót tartalmazó hirdetménnyel meghirdetett tárgyalásos
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében nyílt
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében meghívásos
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetménnyel induló tárgyalásos
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetmény nélküli tárgyalásos
  Kbt. 122/A. § szerinti eljárás
III. 1.1.2.) A hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás, valamint a gyorsított eljárás alkalmazásának indokolása: (adott esetben) :
A közbeszerzési eljárás becsült értéke nem éri el a 25.000.000,- Forintot, valamint tárgyalás tartására nem volt szükség.
III.2) Értékelési szempontok
III.2.1) Értékelési szempontok (csak a megfelelőt jelölje meg)
x A legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás
VAGY (adott esetben a Kbt. 123. §-a szerinti eljárásban)
  Az összességében legelőnyösebb ajánlat a következő részszempontok alapján
SzempontSúlyszám
VAGY
  Egyéb:
III.2.2) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
Elektronikus árlejtést alkalmaztak nem
III.3) Adminisztratív információk
III.3.1) Az ajánlatkérő által az aktához rendelt hivatkozási szám: (adott esetben)
III.3.2)
Az adott szerződésre vonatkozóan sor került korábbi közzétételre a HL-ben nem
(Igen válasz esetén töltse ki a megfelelő rovatokat)
  Előzetes tájékoztató   Felhasználói oldalon közzétett hirdetmény
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S -
A hirdetmény közzétételének dátuma: (év/hó/nap)
  Ajánlati/részvételi felhívás   Dinamikus beszerzési rendszerben használt egyszerűsített hirdetmény
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S -
A hirdetmény közzétételének dátuma: (év/hó/nap)
  Egyéb korábbi közzététel (adott esetben)
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S -
A hirdetmény közzétételének dátuma: (év/hó/nap)
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S -
A hirdetmény közzétételének dátuma: (év/hó/nap)
III.3.3)
Az adott szerződésre vonatkozóan sor került korábbi közzétételre a KÉ-ben nem
(Igen válasz esetén töltse ki a megfelelő rovatokat)
  Előzetes tájékoztató   Felhasználói oldalon közzétett hirdetmény
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben: / (KÉ-szám/évszám)
A hirdetmény közzétételének dátuma: (év/hó/nap)
  Eljárást megindító, illetve meghirdető felhívás   Dinamikus beszerzési rendszerben használt egyszerűsített hirdetmény
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben: / (KÉ-szám/évszám)
A hirdetmény közzétételének dátuma: (év/hó/nap)
  Egyéb korábbi közzététel (adott esetben)
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben: / (KÉ-szám/évszám)
A hirdetmény közzétételének dátuma: (év/hó/nap)
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben: / (KÉ-szám/évszám)
A hirdetmény közzétételének dátuma: (év/hó/nap)
 
IV. szakasz : AZ ELJÁRÁS EREDMÉNYE
A Szerződés száma: 1 Rész száma: 1 Elnevezés: Megbízással vegyes vállalkozási szerződés
IV.1) Az eljárás (részajánlat-tételi lehetőség esetén az adott rész vonatkozásában) eredményes volt:
igen
IV.2) Ha az eljárás (részajánlat-tételi lehetőség esetén az adott rész vonatkozásában) eredménytelen, illetve szerződéskötésre nem került sor, ennek indoka:
IV.3) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 2
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 0
IV.4)
A szerződéskötés időpontja: 2014/07/30 (év/hó/nap)
IV.5) A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: Stark Consulting Kft.
Postai cím: Kőris utca 27.5.em.12.
Város/Község: Budapest
Postai irányítószám: 1089
Ország: HU
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
IV.6) A szerződés értékére vonatkozó információk (csak számokkal)
A szerződés eredetileg becsült összértéke (adott esetben)
Érték: 24552000 Pénznem: HUF
Áfa nélkül x
Áfával  
Áfa (%) ,
A szerződés végleges összértéke
Érték: 24380000 Pénznem: HUF
Áfa nélkül x
Áfával  
Áfa (%) ,
és
a figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat 24380000 /
és a legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: 24380000 Pénznem: HUF
Áfa nélkül x
Áfával  
Áfa (%) ,
Éves vagy havi érték esetén: (adja meg)
Az évek száma: VAGY a hónapok száma:
A szerződés határozatlan időtartamra szól nem
IV.7) Alvállalkozásra vonatkozó információk
Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződéshez: nem
(Igen válasz esetén, csak számokkal) Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek igénybevételével történő teljesítésének értékét vagy arányát (részét):
Érték áfa nélkül: (arab számmal) Pénznem:
Arány (rész): , (%)
Nem ismert  
Az alvállalkozásba adandó érték/arány rövid meghatározása: (ha ismert)
IV.8) A nyertes ajánlattevő kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló törvény szerinti minősítése
x mikro vállalkozás
  kisvállalkozás
  középvállalkozás
  egyéb
IV.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege (adott esetben)
Név:
Cím:
Ellenszolgáltatás összege (csak számokkal):
Érték: Pénznem:
Áfa nélkül  
Áfával  
Áfa (%) ,
IV.10) Az ajánlattevők neve és címe (ország is): (adott esetben)
 
Stark Consulting Kft. (név) 1089 Budapest, Kőris utca 27.5.em.12. (cím)
HU (székhely szerinti ország)

MICROSYSTEL Bt. (név) 2143 Kistarcsa, Komáromi utca 9. (cím)
HU (székhely szerinti ország)
----------------------------------(E pontból az ajánlattevők számától függően több használandó)-----------------------------------
IV.11)
A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett nem
IV.12) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt
nem
---------------(Ez a szakasz szükség szerint több példányban is használható. Részajánlat-tételi lehetőség esetén ez a szakasz valamennyi részajánlati kör tekintetében, külön-külön töltendő ki.)-------------------

V. szakasz: kiegészítő információk
V.1) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A szerződés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos
igen
(Igen válasz esetén) Hivatkozás a projekt(ek)re és/vagy program(ok)ra:
Projekt elnevezése és száma: Foglalkoztatási szövetkezet – Híd a munka világába (TÁMOP-2.4.3.D-3-13/1-2013-0001)
V.2) További információk (adott esetben)
V.2.1) Hirdetmény közzététele nélkül induló eljárás esetén az eljárást megindító felhívás megküldésének, illetőleg a Közbeszerzési Döntőbizottság tájékoztatásának napja:
Dátum: 2014/05/26 (év/hó/nap)
V.2.2) Az eljárás során figyelembe vett környezetvédelmi szempontok (adott esetben)
Az eljárásban környezetvédelmi szempontok kerültek meghatározásra:
  szerződéses feltételként
  bírálati részszempontként/alszempontként
  a műszaki leírás részeként
  az alkalmassági feltételek körében környezetvédelmi intézkedések alkalmazásának előírásával (építési beruházás és szolgáltatás megrendelés esetén)
  az alkalmassági feltételek körében környezetvédelmi vezetési rendszereknek való megfelelés igazolásával
V.2.3) Az eljárás során figyelembe vett szociális szempontok (adott esetben)
Az eljárásban szociális szempontok kerültek meghatározásra:
  szerződéses feltételként
  bírálati részszempontként/alszempontként
  a műszaki leírás részeként
  alkalmassági feltételként
  védett foglalkoztatók számára fenntartott közbeszerzés útján
V.2.4) Egyéb információk:
V.3)
E hirdetmény feladásának időpontja: 2014/08/21 (év/hó/nap)
 
A. melléklet További címek és kapcsolattartási pontok
A másik ajánlatkérő címei, amely nevében az ajánlatkérő a beszerzést végzi
Hivatalos név:
Postai cím:
Város/Község:
Postai irányítószám:
Ország:
--------------------(Ez a melléklet szükség szerint több példányban is használható)------------------