Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2015/96
Beszerzés tárgya:Építési beruházás Tervezés és kivitelezés
Hirdetmény típusa:Tájékoztató a szerződés módosításáról/KÉ/2013.07.01 KÉ
Eljárás fajtája:Nyílt
Közzététel dátuma:2015.08.26.
Iktatószám:16040/2015
CPV Kód:45221000-2
Ajánlatkérő:Abaújvár Község Önkormányzata
Teljesítés helye:Magyarország, Borsod-Abaúj-Zemplén megye, Abaújvár Abaújvár Község Önkormányzatának tulajdonában lévő ingatlanok: 207/1; 206/1 (Kovács út); 190/1; 192/9 helyrajzi számok. A Magyar Állam tulajdonában, az Észak-magyarországi Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság kezelésében lévő 02 helyrajzi számok (Hernád folyó). A Szlovák Állam tulajdonában lévő 02 helyrajzi szám (Hernád folyó). Szlovákia, Kassai kerület, Kassa környéki járás, Kenyhec község Ingatlanok a Kenyhec község közigazgatási területén, telekszámok KN-C č. 821/22, KN-E 910/2, KN-C č. 5916/4, KN-C č. 916/13 A KN - C č. 821/22 és KN-E č. 910/2 számú telkek Kenyhec közigazgatási területe, Kenyhec község tulajdona A KN-C č. 916/13 és KN-C č. 5916/4 számú telkek Kenyhec közigazgatási területe, a Selmecbányai Szlovák Vízgazdálkodási Vállalat (Slovenský vodohospodársky podnik, š.p. Banská Štiavnica) kezelése alatt állnak
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:Kész Építő és Szerelő Zrt.
Ajánlatkérő típusa:Regionális/helyi szintű
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:általános közigazgatás
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

7. melléklet 92/2011. (XII. 30.) NFM rendelethez
KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
A Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató a szerződés módosításáról
I. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS ALANYAI
I.1) Az ajánlatkérőként szerződő fél neve és címe
Hivatalos név: Abaújvár Község Önkormányzata
Postai cím: Petőfi út út 4.
Város/Község: Abaújvár
Postai irányítószám: 3898
Ország: Magyarország
Kapcsolattartási pont(ok):
Címzett: Szabóné fehér Mária
Telefon: 46/388-082
E-mail: k0797@koznet.hu
Fax: 46/388-082
Az ajánlatkérő általános címe (URL): http://www.abaujvar.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
I.2) A nyertes ajánlattevőként szerződő fél neve és címe
 
Hivatalos név: Kész Építő és Szerelő Zrt.
Postai cím: Gutenberg u. 25-27.
Város/Község: Szeged
Postai irányítószám: 6722
Ország: HU
Kapcsolattartási pont(ok):
Címzett:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Az ajánlattevő általános címe (URL):
----------------------------- (Az I.2) szakaszból szükség esetén több példány használható) -------------------
I.3.) Az ajánlatkérő típusa
Központi szintű  
Közszolgáltató  
Regionális/helyi szintű x
Támogatott szervezet [Kbt. 6. § (1) bekezdés g) pont]  
Közjogi szervezet  
Egyéb  
I.4.) Fő tevékenység
I.4.1) Klasszikus ajánlatkérők
  Általános közszolgáltatások
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Honvédelem
  Szociális védelem
  Közrend és biztonság
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Környezetvédelem
  Oktatás
  Gazdasági és pénzügyek
x Egyéb (nevezze meg): általános közigazgatás
  Egészségügy
I.4.2) Közszolgáltató ajánlatkérők
  Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
  Vasúti szolgáltatások
  Villamos energia
  Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz szolgáltatások
  Földgáz és kőolaj feltárása és kitermelése
  Kikötői tevékenységek
  Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
  Repülőtéri tevékenységek
  Víz
  Egyéb (nevezze meg):
  Postai szolgáltatások

II. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS TÁRGYA
II.1) Meghatározás
II.1.1) A szerződéshez rendelt elnevezés:
Tervezési és kivitelezési szerződés - Abaújvár és Kechnec között Hernád folyón átívelő határátkelő
híd és összekötő utak építési beruházásához kapcsolódó kiviteli tervkészítés és kivitelezés
II.1.2) A szerződés típusa és a teljesítés helye (Csak azt a kategóriát válassza – építési beruházás,árubeszerzés vagy szolgáltatás megrendelés–, amelyik leginkább megfelel a szerződés vagy a közbeszerzés(ek) tárgyának)
x Építési beruházás
  Kivitelezés
x Tervezés és kivitelezés
  Kivitelezés, bármilyen eszközzel, módon, az ajánlatkérő által meghatározott követelményeknek megfelelően
  Árubeszerzés
  Adásvétel
  Lízing
  Bérlet
  Részletvétel
  Ezek kombinációja
  Szolgáltatás megrendelés
Szolgáltatási kategória száma:
(az 1–27. szolgáltatási kategóriákat lásd a Kbt. 3. és 4. mellékletében
  Építési koncesszió
  Szolgáltatási koncesszió
A teljesítés helye
Magyarország, Borsod-Abaúj-Zemplén megye, Abaújvár Abaújvár Község Önkormányzatának tulajdonában lévő ingatlanok: 207/1; 206/1 (Kovács út); 190/1; 192/9 helyrajzi számok. A Magyar Állam tulajdonában, az Észak-magyarországi Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság kezelésében lévő 02 helyrajzi számok (Hernád folyó). A Szlovák Állam tulajdonában lévő 02 helyrajzi szám (Hernád folyó). Szlovákia, Kassai kerület, Kassa környéki járás, Kenyhec község Ingatlanok a Kenyhec község közigazgatási területén, telekszámok KN-C č. 821/22, KN-E 910/2, KN-C č. 5916/4, KN-C č. 916/13 A KN - C č. 821/22 és KN-E č. 910/2 számú telkek Kenyhec közigazgatási területe, Kenyhec község tulajdona A KN-C č. 916/13 és KN-C č. 5916/4 számú telkek Kenyhec közigazgatási területe, a Selmecbányai Szlovák Vízgazdálkodási Vállalat (Slovenský vodohospodársky podnik, š.p. Banská Štiavnica) kezelése alatt állnak
NUTS-kód HU311
II.1.3) A szerződéskötés időpontja
Dátum: 2015/03/17 (év/hó/nap)
II.1.4) A szerződés tárgya és mennyisége
„Tervezési és kivitelezési szerződés - Abaújvár és Kechnec között Hernád folyón átívelő határátkelő
híd és összekötő utak építési beruházásához kapcsolódó kiviteli tervkészítés és kivitelezés”
tárgyban:
A kivitelezés érinti a magyar Abaújvár és a szlovák Kechnec települések közötti összekötő közutat,
amely a 110+850 fkm. szelvényben keresztezi az államhatárt képező Hernád folyót. A tervezett út
nyomvonalának teljes hossza 268,38 m, mely az Abaújvár belterületén lévő Kovács utcáról indul.
A Hernádon létesülő híd 60,00 méter hosszú. A híd a Szlovák határon átnyúlik.
A tervezett új közúti híd árvízi levonulás elleni biztonsága szükségessé teszi, hogy a keresztezés
környezetében a Hernád folyó medre és partjai állandósításra kerüljenek.
A híd az út 0+298,38 km szelvényében helyezkedik el.
A híd egynyílású, két, acélszerkezetű vonórudas ívből álló főtartóval, a főtartókat összekötő felső
szélráccsal és vasbeton pályalemezzel együttdolgozó merevítő tartóráccsal rendelkezik. A Hernád
folyót merőlegesen keresztezi, a szerkezet a keresztirányú tengelyre szimmetrikus, a hosszirányú
0,5%-os esés miatt azonban a hossz-szelvényben aszimmetrikusan elhelyezve.
Az alépítmények süllyesztett szekrényalapon készülnek, monolit vasbeton felmenő fallal.
Alapadatok:
- támaszköz: 60,00 m
- szabad nyílás: 59,00 m
- 2x3,25 m forgalmi sáv átvezetésére alkalmas határon átnyúl összekötő út és híd - az eredeti
engedélyhez képest a nyertes ajánlattevő által beszerzendő eltérési engedély alapján
- a híd teljes szélessége: 8,75 m
- a főtartók tengelytávolsága: 8,20 m.
A statikai váznak megfelelően 2 db hídfő épül.
Mindkét hídfő süllyesztett szekrény-alapon készül.
A felszerkezet két, vonórudas, acélszerkezetű ív, amelyeket a közúti űrszelvényen kívül
rombusz-rácsozású szélrács köt össze. A függesztőrudak rácsozást alkotnak (cik-cak vezetésűek),
így a főtartó ún. Nielsen-Lohse rendszerrel épül.
Az acélszerkezetű főtartók (ívek, szélrács és végkereszttartók alsó része) két, egymásra
szimmetrikus darabban készülnek a bal, illetve jobbparton. A teljesen összehegesztett két felet a
hídfőkön kialakított csuklók felett átbillentve kell összezárni a híd középső keresztmetszetében. A
mozgatás csörlőkkel történhet.
A tervezett útburkolat rétegződése:
- 5 cm AC 11 kopó aszfalt kopóréteg
- 9 cm AC 22 kötő aszfalt kötőréteg
-20 cm CKt telepen kevert hidraulikus kötésű alap
-20 cm homokos kavics ágyazat
-geotextília terítés
A tervezett út építendő burkolatának 9,00 m széles koronaszélességgel, 6,00 méteres burkolattal
és 1,50 - 1,50 m széles padkával kell rendelkeznie.
A burkolat szélén az előírásoknak megfelelően 0,25 - 0,25 méteres szélesítést kell alkalmazni
mindkét oldalon, ez a padka része.
A földmunka alapvetően töltésépítést jelent, a töltés mennyisége jelentősen meghaladja a
bevágásét. A beépítendő anyagot be kell vizsgáltatni, csak legális anyagnyerőhelyről származó, a
töltésépítés követelményeinek megfelelő anyagok építhetők be. Az anyagnyerőhelyek felkutatására
a kiviteli tervek készítése során organizációs terv készítendő.
A tervezési területen a vízelvezetést a talpárokként kiépített nyílt árkokkal lehet megoldani.
Befogadóként a Hasdát - patak áthelyezett, korrigált medrét lehet felhasználni.
A tervezett árkok teljes hosszban burkolt kivitelben kell készíteni.
A burkolatot 60x40x10 cm méretű betonelemekből, 10 cm vastag C20/25 minőségű beton
ágyazaton és 10 cm vastag homokos kavics ágyazaton elhelyezve kell kivitelezni.
A kimosódás ellen a betonágyazatot a lapok fölé fel kell vinni, befogva ezáltal a lapok tetejét. A
lapokat habarccsal ki kell fugázni.
A tervezett út alatt két helyen átereszek épülnek, ezek biztosítják az árkok által szállított csapadék
átvezetését a befogadó felé.
A tervezett út alatt a tervezett vízelvezető rendszertől függetlenül, a rendkívüli árhullámok
levonulásának elősegítése érdekében előregyártott keretelemekből átereszek kell létesíteni.
A be- és kifolyási oldalon az árokburkolattal azonos rézsű- és mederburkolat kell elkészíteni a
kimosódások megelőzése érdekében.
Az átereszek helyei és hosszai rendre:
0+167,50 szelvény 21,00 méter
0+177,50 szelvény 23,00 méter
0+187,50 szelvény 24,00 méter
0+197,50 szelvény 24,00 méter
0+207,50 szelvény 26,00 méter
0+217,50 szelvény 27,00 méter
0+227,50 szelvény 28,00 méter
0+237,50 szelvény 29,00 méter
0+247,50 szelvény 29,00 méter
Összes hossz: 233,00 méter.
A partbiztosítás keresztmetszeti kialakítása: a mederrézsű és a mederfenék találkozásától a
mederben 3,0 m szélességű 30 cm vastagságú víz alatti mederfenék terméskőszórást kell
készíteni, amelyre támaszkodik az 50 cm vastagságú 1:1,5 rézsűhajlású lábazati terméskő rakat a
KÖV+50 cm-es szintig. Ezen a szinten, a vízügyi előírásnak megfelelően, 1,0 m szélességű
vízszintes padkát kell kialakítani. A felette kialakított 1:2 hajlású rézsűre 30 cm vastagságú ékelt
terméskő burkolat szükséges a terepszintig, (162,00-162,20 mBf szinten) ahol az 50 cm vízszintes
padkával kerül lezárásra. A 110+900 szelvényig, ahol terméskő vezetőműnek kell készülnie, ott a
vezetőmű mögötti részeket, a meder éléig zúzott kőből kell feltölteni, amelyre készítendő az ékelt
terméskő burkolat. A 110+ 900-110+930 szelvények közötti szakaszon csak vezetőmű épül, a
meglévő kövezett partnak támaszkodva, s itt nem szükséges a padka feletti rézsű ékelt terméskő
burkolattal való ellátása.
Meglévő engedélyek, határozatok:
Abaújvár Község által megszerzett engedélyek:
- 1527-1/2013. (12941/2012.) ügyiratszámú Abaújvár-Kechnec határon átvezető közút (Hernád-híd
építése) tárgyában indított előzetes vizsgálati eljárást lezáró határozat
- 322-13/2013. ügyiratszámú Abaújvár-Kechnec települések közötti összekötő úton tervezett új
Hernád híd körüli partbiztosítás vízjogi létesítési engedélye
- IV-T-002-00097-9/2013. iktatószámú, Abaújvár Kechnec határon átvezető összekötő út és híd
építésének engedélye
Kechnec Község által megszerzett engedélyek.
• Migléc Község által 2012.08.24.-én kiállított építési engedély az SO 02 Hernádon átívelő híd, SzK és
az SO 03 Összekötő utak Kenyhec - Hernádon átívelő híd, SzK objektumok számára.
Ügyirat száma: 148/2012-SP
Jogerős: 2012.10.05-én.
Hatályos: 2 évig
• A Kassai Kerületi Környezetvédelmi Iroda a folyómeder partjainak megszilárdításáról szóló
ŠVS/2013/13) számú 2013.1.26. keltezésű, 2 évig hatályos engedélye.
A híd objektuma részére szintén szükséges beszerezni a szlovákiai szabványok, törvényirányzatok
és más elírások szerinti, átvételi ellenőrzéshez esetlegesen szükséges okmányokat.
A vízjogi létesítési és építési engedély előírásait figyelembe véve Vállalkozónak el kell készítenie a
kiviteli terveket (melynek hegesztési tervet is kell tartalmaznia), mely alapján a beruházást
megvalósítja. A kiviteli tervhez szükséges hozzájárulások, engedélyek beszerzése Vállalkozói
feladat. Vállalkozónak tervezési oldalról feladata még a kivitelezési munkák befejezését követően a
megépített vízilétesítmények pontos helyét jelölő megvalósulási tervek elkészítése.
A kiviteli terveket magyar és szlovák nyelven szükséges elkészíteni, az eltérési engedélyt szintén
(hivatalos szlovák nyelvű fordítással).
Az üzemeltetési és használatbavételi engedély beszerzése nem vállalkozó feladata, az ahhoz
szükséges dokumentumokat a vállalkozó biztosítja és az engedélyek megszerzése során
rendelkezése áll, illetve az igazgatás szolgáltatási díjat megfizeti a jelen szerződés vállalkozói
díjából.
Tárgyi beruházás magyar állami és önkormányzati tulajdonú ingatlanokat érint. Szolgalmi jog
bejegyzésre nem kerül sor, kisajátítással kapcsolatos munkarész készült BO/05/1008-5/2013.
iktatószámú, „Abaújvár ár és helyi árvízkár veszélyeztetettségének csökkentése” megnevezésű
pályázattal érintett Abaújvár 190/1 hrsz-ú ingatlan kisajátítási eljárásban.
Vállalkozónak a kivitelezési munkák során együtt kell működnie többek között a kooperációk
alkalmával a belső és külső projektmenedzsment szervezettel, a tájékoztatási rendezvények során
a PR szervezettel, a műszaki ellenőrrel és a könyvvizsgálóval
Részletes műszaki előírásokat, a vízjogi létesítési engedélyt és az építési engedélyt az ajánlattételi
dokumentáció tartalmazza.
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy a megadott mennyiségek és paraméterek tájékoztató
jellegűek.
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet arra, hogy tartalékkeret nincs biztosítva.
II.1.5) Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV)
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:45221000-2
II.2) A szerződés végleges összértéke
A szerződés végleges összértéke
(A szerződés szerinti végleges összértéket kérjük megadni számokkal, az összes szerződést, részt, meghosszabbítást és opciót beleértve)
Érték: 1796809,6 Pénznem: EUR
Áfa nélkül
x
Áfával
 
Áfa (%)
,
II.3) A szerződés időtartama vagy a befejezés határideje
Az időtartam hónapban: vagy napban: (a szerződés megkötésétől számítva)
VAGY:
Kezdés (év/hó/nap)
Befejezés 2015/10/22 (év/hó/nap)
VAGY: a teljesítés határideje
a) a nyertes ajánlattevőként szerződő fél általi teljesítés határideje: (év/hó/nap)
b) ajánlatkérőként szerződő fél általi teljesítés határideje: (év/hó/nap)
A szerződés határozatlan időtartamra szól nem

III. SZAKASZ: ELJÁRÁS
III.1) Az eljárás fajtája
III.1.1) Az eljárás fajtája
III.1.1.1) A Kbt. XII-XIII. fejezete szerinti eljárás esetén
  Nyílt
  Meghívásos   Gyorsított meghívásos
  Versenypárbeszéd
  Hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos
  Gyorsított tárgyalásos
  Hirdetmény nélküli tárgyalásos
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében nyílt
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében meghívásos
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetménnyel induló tárgyalásos
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetmény nélküli tárgyalásos
III. 1.1.2) A Kbt. XIV. fejezete szerinti eljárás esetén
  Nyílt
  Meghívásos
  Időszakos előzetes tájékoztatót tartalmazó hirdetménnyel meghirdetett meghívásos
  Időszakos előzetes tájékoztatót tartalmazó hirdetménnyel meghirdetett tárgyalásos
  Előminősítési hirdetménnyel meghirdetett meghívásos
  Előminősítési hirdetménnyel meghirdetett tárgyalásos
  Hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos
  Hirdetmény nélküli tárgyalásos
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében nyílt
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében meghívásos
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetménnyel induló tárgyalásos
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetmény nélküli tárgyalásos
III. 1.1.3) A Kbt. Harmadik része szerinti eljárás esetén
Klasszikus ajánlatkérők
  A Kbt. 123. §-a szerinti, szabadon kialakított eljárás
A Kbt. Második Részében meghatározott szabályok szerinti eljárás az alábbiak szerint:
x Nyílt
  Meghívásos
  Gyorsított meghívásos
  Versenypárbeszéd
  Hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos
  Gyorsított tárgyalásos
  Hirdetmény nélküli tárgyalásos
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében nyílt
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében meghívásos
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetménnyel induló tárgyalásos
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetmény nélküli tárgyalásos
  Kbt. 122/A. § szerinti eljárás
Közszolgáltató ajánlatkérők
  A Kbt. 123. §-a szerinti, szabadon kialakított eljárás
A Kbt. Második Részében meghatározott szabályok szerinti eljárás az alábbiak szerint:
  Nyílt
  Meghívásos
  Előminősítési hirdetménnyel meghirdetett meghívásos
  Előminősítési hirdetménnyel meghirdetett tárgyalásos
  Hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos
  Hirdetmény nélküli tárgyalásos
  Időszakos előzetes tájékoztatót tartalmazó hirdetménnyel meghirdetett meghívásos
  Időszakos előzetes tájékoztatót tartalmazó hirdetménnyel meghirdetett tárgyalásos
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében nyílt
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében meghívásos
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetménnyel induló tárgyalásos
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetmény nélküli tárgyalásos
  Kbt. 122/A. § szerinti eljárás
III.2) Értékelési szempontok
III.2.1) Értékelési szempontok (csak a megfelelőt jelölje meg)
  A legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás
VAGY
x Az összességében legelőnyösebb ajánlat a következő részszempontok alapján
SzempontSúlyszám
Nettó ajánlati Ár (nettó összeg EUR)60
Jótállás időtartam (minimum 36 hónap, maximum 60 hónap)20
Vállalt késedelmi kötbér mértéke (%/naptári nap; minimum 0,05%, maximum 0,5%)10
VAGY
  Egyéb:
III.3) Hivatkozás a lefolytatott közbeszerzési eljárással kapcsolatos korábbi közzétételekre/tájékoztatásra
III.3.1) Hivatkozás a lefolytatott közbeszerzési eljárást megindító felhívásra (adott esetben)
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S -
A hirdetmény közzétételének időpontja: (év/hó/nap)
ÉS / VAGY
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben: 23115 / 2014 (KÉ-szám/évszám)
A hirdetmény közzétételének időpontja: 2014/11/03 (év/hó/nap)
III.3.2) Hirdetmény közzététele nélküli eljárás esetén az ajánlattételi felhívás megküldésének, illetőleg a Közbeszerzési Döntőbizottság tájékoztatásának napja (adott esetben)
Dátum: (év/hó/nap)
III.3.3) Hivatkozás az eljárás eredményéről szóló tájékoztatót tartalmazó hirdetményre
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S -
A hirdetmény közzétételének időpontja: (év/hó/nap)
ÉS / VAGY
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben: 4873 / 2015 (KÉ-szám/évszám)
A hirdetmény közzétételének időpontja: 2015/04/08 (év/hó/nap)

IV. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS MÓDOSÍTÁSA
IV.1.1) A szerződés módosítása érint értékelési szempont szerinti szerződéses feltételt
nem
IV.1.2) A szerződés módosításának tartalma (megadva az eredeti szerződéses feltételt is):
3. A szerződésmódosítás tartalma
A 2. pontban foglaltakra tekintettel Felek a szerződés 7.1. és 10.1. pontját a következők szerint módosítják:
Eredeti előírás:
7. A munka befejezésének határideje
1. Teljesítési határidő: a munkaterület átadásától 2015. június 30. napjáig tartó határozott időtartam.
A teljesítési határidő a készre jelentés időpontját jelenti, azaz ekkorra köteles Vállalkozó a hiánytalanul elvégzett munkákat készre jelenteni. Megrendelő nyilatkozza, Vállalkozó tudomásul veszi, hogy a szerződés határidőre történő teljesítése a Megrendelő kiemelt érdeke.
Módosított előírás:
7. A munka befejezésének határideje
1. Teljesítési határidő: a munkaterület átadásától 2015. október 22. napjáig tartó határozott időtartam. Ezen időpont a sikeres és hiánytalan átadás-átvételi eljárásra vonatkozó jegyzőkönyv kiállításának és mindkét fél általi aláírásának napja.
Eredeti előírás:
10. Műszaki átadás-átvétel, használatba vételi engedély, utó-felülvizsgálat
1.Felek kijelentik, hogy a jelen szerződés keretében megvalósuló építési beruházás építőipari kivitelezési tevékenységének befejezését követően műszaki átadás-átvételt kell lefolytatni.
Vállalkozó köteles Megrendelővel írásban közölni a szerződés teljesítését (’Készre jelentés”).
A munka Vállalkozó általi készre jelentését követően Megrendelő tűzi ki az átadás-átvételi eljárás időpontját és arra a jogszabályban megjelölt szervek képviselőit meghívja. A kivitelezésben közreműködő alvállalkozókat a Vállalkozó hívja meg. A műszaki átadás-átvételi eljárás megkezdésére csak akkor kerülhet sor, ha a jelen szerződés szerinti munkák elkészültek, és a szükséges dokumentumok (megvalósulási terv, felhasznált és beépített anyagok jegyzőkönyvei, szállítólevelek, stb.) hiánytalanul rendelkezésre állnak.
Az átadás-átvételi eljárásnak tartalmaznia kell a legalább 2 munkanapos próbaterhelést.
Az átadás-átvételi eljárást a készre jelentést követő 15 napon belül meg kell kezdeni. Az átadás-átvételi eljárásra 30 naptári nap áll rendelkezésre.
Amennyiben a Megrendelő a szerződésben meghatározott határidőt követő 15 napon belül nem kezdi meg az átadás-átvételi eljárást, vagy megkezdi, de a szerződésben - a Ptk. 6:247 § (2) bekezdésére figyelemmel - meghatározott határidőben nem fejezi be, az ajánlattevőként szerződő fél kérésére a teljesítésigazolást köteles kiadni.
Módosított előírás:
10. Műszaki átadás-átvétel, használatba vételi engedély, utó-felülvizsgálat
1.Felek kijelentik, hogy a jelen szerződés keretében megvalósuló építési beruházás építőipari kivitelezési tevékenységének befejezését követően műszaki átadás-átvételt kell lefolytatni.
Vállalkozó köteles Megrendelővel írásban közölni a szerződés teljesítését (’Készre jelentés”).A készre jelentés időpontja legkésőbb 2015. október 1. napja.
A munka Vállalkozó általi készre jelentését követően Megrendelő tűzi ki az átadás-átvételi eljárás időpontját és arra a jogszabályban megjelölt szervek képviselőit meghívja. A kivitelezésben közreműködő alvállalkozókat a Vállalkozó hívja meg. A műszaki átadás-átvételi eljárás megkezdésére csak akkor kerülhet sor, ha a jelen szerződés szerinti munkák elkészültek, és a szükséges dokumentumok (megvalósulási terv, felhasznált és beépített anyagok jegyzőkönyvei, szállítólevelek, stb.) hiánytalanul rendelkezésre állnak.
Az átadás-átvételi eljárásnak tartalmaznia kell a legalább 2 munkanapos próbaterhelést.
Az átadás-átvételi eljárást a készre jelentést követő 5 napon belül meg kell kezdeni. Az átadás-átvételi eljárásra 10 naptári nap áll rendelkezésre.
4. Felek megállapodnak, hogy a jelen szerződésmódosítás mellékletét képezik továbbá a következő dokumentumok:
a.) módosított pénzügyi ütemterv
b.) módosított műszaki ütemterv
c.) teljesítési biztosíték meghosszabbítására vonatkozó dokumentum
d.) felelősségbiztosítás meghosszabbítására vonatkozó dokumentum.
IV.1.3) A módosítás indoka:
Megrendelő 2015. július 6. napján a Kbt. 121. § (1) bekezdés b) pontja folytán alkalmazandó Kbt. 94. § (3) bekezdés a) pontja szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos közbeszerzési eljárást indított, a jelen szerződéssel érintett építési beruházáshoz kapcsolódóan kiegészítő építési beruházásként „Abaújvár és Kechnec között Hernád folyón átívelő határátkelő híd és összekötő utak nyílt közbeszerzési eljárás eredményeképpen megkötött vállalkozási szerződés alapján megvalósítandó építési beruházásához kapcsolódó kiegészítő építési beruházás- szerkezet megerősítése és egyoldali gyalogjárda létesítése” tárgyban.
Megrendelő a hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás felhívásában rögzítette, a kiegészítő beruházás szükséges a meglévő/folyamatban lévő építési beruházás teljesítéséhez, tekintettel arra, hogy a kiegészítő építési beruházást műszaki okok miatt nem lehet leválasztani a korábbi szerződéstől. Az eljárás lefolytatásra került, az ajánlattevőnek az összegezés 2015. július 22. napján megküldésre került, szerződéskötésre 2015. július 24. napján sor került.
Felek rögzítik, hogy a jelen szerződéssel érintett beruházásban az eredeti szerződés teljesítési határideje 2015. augusztus 29. napjáig meghosszabbításra került.
Felek megállapítják, hogy tekintettel arra, hogy az eredeti szerződés csak egyidőben teljesíthető a kiegészítő beruházással, a jelen módosítással érintett szerződés teljesítési határidejének módosítása szükséges.
IV.1.4) A szerződés módosításának időpontja
Dátum: 2015/08/18 (év/hó/nap)

V. szakasz: kiegészítő információk
V.1) Egyéb információk:
V.2) A nyertes ajánlattevőként szerződő fél nyilatkozata:
Nyertes ajánlattevő a módosítást elfogadta.
V.3)
E hirdetmény feladásának időpontja: 2015/08/19 (év/hó/nap)