Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2014/92
Beszerzés tárgya:Szolgáltatásmegrendelés
Hirdetmény típusa:Ajánlati felhívás/EU/2011.08.19. EUHL
Eljárás fajtája:Nyílt
Közzététel dátuma:2014.08.06.
Iktatószám:15743/2014
CPV Kód:71241000-9;71313000-5
Ajánlatkérő:Mohács Város Önkormányzata
Teljesítés helye:7700 Mohács, Széchenyi tér 1.
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:2014.09.15.
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa:Regionális vagy helyi iroda/hivatal
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:Általános közszolgáltatások
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

EURÓPAI UNIÓ
Az Európai Unió Hivatalos Lapjának Kiegészítő Kiadványa 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxemburg Fax: +352 29 29 42 670
E-mail: ojs@publications.europa.eu Információ és on-line formanyomtatványok: http://simap.europa.eu
AJÁNLATI FELHÍVÁS
2004/18/EK irányelv
I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ
I.1) Név , cím és kapcsolattartási pont(ok)
Hivatalos név: Mohács Város Önkormányzata
Nemzeti azonosító (ha ismert): AK05177
Postai cím: Széchenyi tér 1.
Város: Mohács
Postai irányítószám: 7700
Ország: Magyarország
Kapcsolattartási pont(ok):
Címzett: dr. Hegedűs Katalin
Telefon: +36 69505546
E-mail: hegeduskatalin@mohacs.hu
Fax: +36 69505505
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.mohacsph.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
Elektronikus hozzáférés az információkhoz (URL):
Az ajánlatok és a részvételi jelentkezések elektronikus benyújtása (URL):
Részletes információk megadásához használja az A. mellékletet.
További információ a következő címen szerezhető be
  A fent említett kapcsolattartási pont(ok)
x Egyéb (töltse ki az A.melléklet I) pontját)
A dokumentáció és a kiegészítő iratok (a versenypárbeszédre és a dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozók is) a következő címen szerezhetők be
  A fent említett kapcsolattartási pont(ok)
x Egyéb (töltse ki az A. melléklet II) pontját)
Az ajánlatokat vagy részvételi jelentkezéseket a következő címre kell benyújtani
  A fent említett kapcsolattartási pont(ok)
x Egyéb (töltse ki az A. melléklet III) pontját)
I.2) Az ajánlatkérő típusa
  Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi részlegeik
  Nemzeti vagy szövetségi iroda/hivatal
  Regionális vagy helyi hatóság
x Regionális vagy helyi iroda/hivatal
  Közjogi intézmény
  Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet
  Egyéb (nevezze meg):
I.3) Fő tevékenység
x Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
  Egyéb (nevezze meg):
I.4) Beszerzés más ajánlatkérők nevében
Az ajánlatkérő más ajánlatkérők nevében végzi a beszerzést: nem
(igen válasz esetén, ezekre az ajánlatkérőkre vonatkozóan további információkat az A. mellékletben adhat meg)

II. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS TÁRGYA
II.1) Meghatározás
II.1.1 ) Az ajánlatkérő által a szerződéshez rendelt elnevezés:
Vállalkozási szerződés keretében mohácsi Duna-híd létesítéséhez szükséges megvalósíthatósági tanulmány és környezeti hatástanulmány elkészítése, valamint a közlekedési kapcsolatok tanulmány tervének elkészítése.
II.1.2) A szerződés típusa, és a teljesítés helye
(csak azt a kategóriát válassza – építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatásmegrendelés –, amelyik a leginkább megfelel a szerződés vagy a közbeszerzés(ek) tárgyának)
Építési beruházás  
  Kivitelezés
  Tervezés és kivitelezés
  Kivitelezés, bármilyen eszközzel, módon, a nyertes ajánlattevő által meghatározott követelményeknek megfelelően
Árubeszerzés  
  Adásvétel
  Lízing
  Bérlet
  Részletvétel
  Ezek kombinációja
Szolgáltatásmegrendelés x
Szolgáltatási kategória száma 12
A szolgáltatási kategóriákat lásd a C1. mellékletben
A teljesítés helye:
7700 Mohács, Széchenyi tér 1.
NUTS-kód HU231
II.1.3) Közbeszerzésre, keretmegállapodásra és dinamikus beszerzési rendszerre (DBR) vonatkozó információk
x A hirdetmény közbeszerzés megvalósítására irányul
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer (DBR) létrehozására irányul
II.1.4) Keretmegállapodásra vonatkozó információk (adott esetben )
  Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A tervezett keretmegállapodás résztvevőinek száma
vagy
(adott esetben), maximális létszáma
  Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
A keretmegállapodás időtartama
Időtartam év(ek)ben: vagy hónapban:
Indoklás arra az esetre vonatkozóan, ha a keretmegállapodás időtartama meghaladja a négy évet:
A közbeszerzéseknek a keretmegállapodás teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke (adott esetben, csak számokkal)
Becsült érték áfa nélkül: Pénznem:
vagy
és között Pénznem:
A keretmegállapodás alapján megkötendő szerződések értéke és gyakorisága: (ha ismert):
II.1.5) A szerződés vagy a beszerzés(ek) rövid meghatározása:
Vállalkozási szerződés keretében mohácsi Duna-híd létesítéséhez szükséges megvalósíthatósági tanulmány és környezeti hatástanulmány elkészítése, valamint a közlekedési kapcsolatok tanulmány tervének elkészítése.
II.1.6) Közös közbeszerzési szójegyzék (CPV)
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:71241000-9
További tárgyak:71313000-5
II.1.7) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik: igen
II.1.8) Részek ( a részekre vonatkozó részletes információk megadásához a B. melléklet szükség szerint több példányban is használható )
A beszerzés részekből áll: nem
(igen válasz esetén) Az ajánlatok benyújthatók
  egy részre   egy vagy több részre   valamennyi részre
II.1.9) Változatokra (alternatív ajánlatok) vonatkozó információk
Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok) nem
II. 2) Szerződés szerinti mennyiség
II.2.1) Teljes mennyiség: (valamennyi részt, meghosszabbítást és opciót beleértve, adott esetben)
A Kormány 2008/2013. (XII. 29.) Korm. határozata alapján megvalósíthatósági tanulmány készítése szükséges Mohács város térségében új Duna-híd létesítéséről oly módon, hogy a tanulmány elkészítése érdekében lefolytatott vizsgálat terjedjen ki a budapesti Deák Ferenc híd (az M0 autóút déli szektorának Hárosi Duna-hídja) 1990. november 16-án forgalomba helyezett, az M0 útgyűrű szelvényezés szerinti bal pályáját magában foglaló hídszerkezete elemeinek újbóli felhasználására.
A híd tervezett helyén, a Szabadság zátony déli vége alatt kb. 300 m-re a Duna medre a hárosi szakaszhoz hasonló adottságokkal bír. Mohácson is 2x100 m-es hajózási nyílás szükséges. A mohácsi mederhíd az M0 körgyűrű Hárosi Duna-híd (Deák Ferenc híd) mederhídjának jelenlegi acél szerkezetét megtartva kerül elhelyezésre a hárosival megegyező nyílású alépítményeken. A mederhídhoz új építésű ártéri hidak csatlakoznak a helyszíni adottságokhoz igazodva. Mind a mederhíd, mind az ártéri hidak ortotróp acél felszerkezettel épülnek.
A hidat - igazodva a jelenlegi forgalmi igényekhez - 2x1 forgalmi sáv, valamint gyalogos és kerékpáros forgalom átvezetésére alakítják ki. A felszerkezet a felújítás, és az ortotróp acél pályalemez elkészülte után helyezhető fel az új alépítményekre.
Teljesítendő feladatok: a Miniszterelnökség honlapján (http://palyazat.gov.hu) közzétett, mindenkor aktuális (vonatkozó) útmutató szerinti megvalósíthatósági tanulmány készítése, mely előzetes vizsgálati dokumentációt és környezeti hatástanulmányt, előzetes természetvédelmi (Natura 2000) hatásbecslést, és költséghaszon elemzést is tartalmaz, valamint tartalmazza a közlekedési kapcsolatok tanulmánytervét.
A tanulmány elkészítése érdekében lefolytatott vizsgálat terjedjen ki a budapesti Deák Ferenc híd (az M0 autóút déli szektorának Hárosi Duna-hídja) 1990. november 16-án forgalomba helyezett, az M0 útgyűrű szelvényezés szerinti bal pályáját magában foglaló hídszerkezete elemeinek újbóli felhasználására Mohácson.
A megcélzott tanulmányban a műszaki megoldás lehetőségei mellett – az EU által elvárt módszertan szerint – vizsgálni kell a beruházás gazdaságosságát különös tekintettel arra, hogy a mohácsi Duna-híd megépítésével az M6-os autópálya várhatóan jelentős területfejlesztő hatást fejt ki a folyó bal partján elterülő Dél-Baranyai területekre és Bács-Kiskun megye déli részeire.
A tanulmány vizsgálja az alternatív műszaki megoldási lehetőséget (pl. teljesen új híd építése) valamint azok költségeit is.
Az elvégzendő feladatok:
1. Ártéri és mederhíd kialakításának terve, a Hárosi mederhíd átalakításának bemutatása
2. Meder vizsgálatok (áramlási viszonyok-, árvízi-, hajózási-, jégelvezetési kérdések, partvédőművek, esetleges vízkivételek, kotrás, mederanyag és altalaj vizsgálatok, hordalékmozgások vizsgálata, földrendés szempontjából való vizsgálatok, stb.)
3. Építész tevékenység tanulmányterve, látványterv (álló képek) készítése
4. A hídelemek vízről történő beemelési, szerelési lehetőségeinek vizsgálata
5. A hídelemek szárazföldről történő beemelési, szerelési lehetőségeinek vizsgálata
6. Csatlakozó utak, csomópontok vizsgálata; Tanulmány készítése hídelemek szállítási lehetőségéről; Szállítási módok elemző összehasonlítása
7. Forgalmi vizsgálat készítése
8. Mohácsi tároló és szerelőtér helyének és kialakításának tervezése
9. Megvalósíthatósági tanulmány összeállítása a fenti feladatismertetésben foglaltaknak megfelelően, legalább két változatban. (Hárosi híd elemek felhasználásával és új szerkezet esetén)
10. Környezeti Hatásvizsgálat elkészítése
11. A megvalósíthatósági tanulmányok, KHT, Natura 2000 hatásbecslés, tervek tervzsűrin való bemutatása
12. Tervzsűri észrevételeinek javítása, KHT benyújtása, Natura 2000 hatásbecslés benyújtása az érintett hatóságoknak
13. A Hatóságok észrevételeinek átvezetése
Az elvégzendő feladatok részletesen az ajánlati dokumentációban kerülnek ismertetésre.
(adott esetben, csak számokkal)
Becsült érték áfa nélkül: Pénznem:
vagy
és között Pénznem:
II.2.2) Vételi jogra (opcióra) vonatkozó információ (adott esetben)
Vételi jog (opció) nem
(igen válasz esetén) A vételi jog meghatározása:
(ha ismert) A vételi jog (opció) gyakorlásának tervezett ideje:
hónapban: vagy napban: (a szerződés megkötésétől számítva)
II.2.3) Meghosszabításra vonatkozó információk (adott esetben)
A szerződés meghosszabítható nem
A lehetséges meghosszabbítások száma: (ha ismert): vagy: és között
(ha ismert) Az árubeszerzésre vagy szolgáltatásmegrendelésre irányuló meghosszabbítható szerződések esetében a további szerződések tervezett ütemezése:
hónapban: vagy napban: (a szerződés megkötésétől számítva)
II.3) A szerződés időtartama vagy a befejezés határideje
Az időtartam hónapban: vagy napban: 150 (a szerződés megkötésétől számítva)
vagy
Kezdés (nap/hónap/év)
Befejezés (nap/hónap/év)

III. szakasz : jogi, gazdasági, pénzügyi és Műszaki információk
III.1) Az alvállalkozói szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.1.1) A szerződést biztosító mellékkötelezettségek: (adott esetben)
Késedelmi kötbér: mértéke a nyertes ajánlattevő ajánlata szerint alakul, a Kbt. 71.§ (7) bekezdése alapján Ajánlatkérő ezen ajánlati elem esetében meghatározza, hogy a nettó ajánlati ár 0,1 %-a / naptári nap mértéknél kedvezőtlenebb a késedelmi kötbér mértéke nem lehet, valamint meghatározza, hogy a késedelmi kötbér legkedvezőbb szintje a nettó ajánlati ár 0,5 %-a / naptári nap, melyre és az annál még kedvezőbb mértékű vállalásokra egyaránt a ponthatár felső határával azonos számú pontot ad). A késedelmi kötbér összesen legfeljebb 40 naptári napra eső összeg lehet. A késedelmi kötbér maximális értékének elérése esetén ajánlatkérő jogosult elállni a szerződéstől.
Teljesítési biztosíték: mértéke a nettó ajánlati ár 3%-a; a Kbt. 126. § (6) bekezdés a) pontja szerint nyújtandó. A teljesítési biztosítéknak a szerződés hatálybalépésétől teljesítés napjáig kell fennállnia.
Előleg visszafizetési biztosíték: amennyiben nyertes ajánlattevő a 4/2011. (I.28.) Kormányrendelet 57/A. § alapján előleget igényel, úgy a 4/2011. (I.28.) Kormányrendelet 57/A. § (3) bekezdése szerinti biztosítékot köteles nyújtani. A Kbt. 126. § (6) bekezdés a) pontja szerinti biztosítékon felül a Kbt. 126.§ (6) bekezdés b) pontjának megfelelően a gazdasági társaság vagy nonprofit szervezet szállító cégjegyzésre jogosult vezető tisztségviselőjének vagy legalább 50%-os közvetlen tulajdonrésszel rendelkező tulajdonosának, vagy együttesen legalább 50%-os közvetlen tulajdonrésszel rendelkező természetes személy tulajdonosainak kezességvállalását, vagy garanciaszervezet által vállalt kezességet, valamint az Áht. 92. § (1) bekezdése szerinti állami kezességet is elfogad ajánlatkérő a szállítói előleg biztosítékaként.
A szerződést biztosító mellékkötelezettségekre vonatkozó egyéb előírásokat az ajánlati dokumentáció tartalmazza.
III.1.2) Fő finanszírozási és fizetési feltételek és/vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre:
Ajánlatkérő a tárgyi szolgáltatás-megrendelés KÖZOP 5. prioritásból történő finanszírozása érdekében a 2008/2013. (XII. 29.) Korm. határozat alapján támogatásra irányuló igényt (pályázatot) nyújt be, mely alapján felhívja ajánlattevők figyelmét a Kbt. 40. § (4) bekezdésében foglaltakra.
Az ajánlattétel, a szerződés és a kifizetések pénzneme a forint (HUF).
A teljesítés igazolására a Kbt. 130.§ (1) bekezdésében foglaltak irányadóak.
Az ellenszolgáltatás teljesítése a Ptk. 6:130.§ (1)-(2) bekezdése, a 4/2011. (I. 28.) Korm. rendeletben meghatározott szállítói finanszírozás szabályai szerint, illetve a Kbt. 130.§ (4)-(6) bekezdései szerint történik, figyelemmel a 4/2011. (I.28.) Kormányrendelet alkalmazandó rendelkezéseire.
Ajánlatkérő 1 részszámla és 1 végszámla benyújtására ad lehetőséget. Ajánlattevő a részszámlát a bírálati tervek átadását követően jogosult kiállítani, a nettó ajánlati ár 50 %-ának megfelelő értékben. A végszámla benyújtására valamennyi szerződéses feladat elvégzését követően kerülhet sor a nettó ajánlati ár 50 %-ának megfelelő értékben azzal, hogy amennyiben a 4/2011. (I.28.) Kormányrendelet 57/A. § szerinti előleget igényelt ajánlatkérő, úgy az igényelt előleg összegével csökkentendő a végszámla értéke.
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet arra, hogy a számla benyújtása és kiegyenlítése során az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII törvény (Art.) 36/A. § rendelkezéseit mind a vállalkozó, mind az alvállalkozó esetében alkalmazni kell.
A részletes finanszírozási feltételeket az ajánlati dokumentáció tartalmazza.
III.1.3) A közös ajánlatot tevő nyertesek által létrehozandó gazdasági társaság, illetve jogi személy: (adott esetben)
Nem lehetséges.
III.1.4) Egyéb különleges feltételek (adott esetben)
A szerződés teljesítésére különleges feltételek vonatkoznak nem
(igen válasz esetén) A különleges feltételek meghatározása
III.2) Részvételi feltételek
III.2.1) Az ajánlattevő/részvételre jelentkező személyes helyzetére vonatkozó adatok (kizáró okok), ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód:
Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 56. § (1) bekezdésében, a Kbt. 57. § (1) bekezdésének a) - d) pontjaiban foglalt kizáró okok bármelyike fennáll.
Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, akivel szemben a Kbt. 56. § (2) bekezdésében meghatározott kizáró ok fennáll.
Az ajánlattevőnek ajánlatában a 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 2-8 és 10-11. § szerint kell igazolnia, hogy nem tartozik a kizáró okok hatálya alá.
Az ajánlattevő az alvállalkozója és adott esetben az alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezet vonatkozásában a Kbt. 58. § (3) bekezdése szerinti nyilatkozatot köteles benyújtani a Kbt. 56. §-ában foglalt kizáró okok hiányáról.
Az ajánlattevő választása szerint saját nyilatkozatot nyújt be arról, hogy nem vesz igénybe a Kbt. 57. § (1) bekezdésének a) - d) pontjaiban foglalt kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót, valamint az általa alkalmasságának igazolására igénybe vett más szervezet nem tartozik a Kbt. 57. § (1) bekezdésének a) - d) pontjaiban foglalt kizáró okok hatálya alá, vagy az eljárásban megjelölt alvállalkozó nyilatkozatát - a meg nem jelölt alvállalkozók tekintetében benyújtott ajánlattevői nyilatkozat mellett -, valamint az alkalmasság igazolására igénybe vett más szervezet nyilatkozatát nyújtja be arról, hogy a szervezet nem tartozik a Kbt. 57. § (1) bekezdésének a) - d) pontjaiban foglalt kizáró okok hatálya alá.
A kizáró okok tekintetében becsatolt ajánlattevői, alvállalkozói, illetve az alkalmasság igazolására igénybe vett más szervezet által megtett nyilatkozatoknak a felhívás feladását követő keltezésűeknek kell lenniük.
A kizáró okok fenn nem állását a Közbeszerzési Hatóság által (KÉ 2014. évi 57. szám; 2014. május 16.) közzétett „A Közbeszerzési Hatóság útmutatója a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény 56-57. §-ában, valamint a közbe-szerzési eljárásokban az alkalmasság és a kizáró okok igazolásának, valamint a közbeszerzési műszaki leírás meghatározásának módjáról szóló 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 2-3. §-ában hivatkozott igazolásokról, nyilatkozatokról, nyilvántar-tásokról és adatokról a Magyarországon letelepedett gazdasági szereplők vonatko-zásában” tárgyú útmutató alapján, valamint a Közbeszerzési Hatóság által (KÉ 2012. évi 61. szám; 2012. június 1.) közzétett „A közbeszerzési eljárás során benyújtandó, kizáró okokkal kapcsolatos igazolásokról, nyilatkozatokról, nyilvántartásokról és adatokról az Európai Unióban és az Európai Gazdasági Térségben letelepedett gazdasági szereplők vonatkozásában” tárgyú útmutató alapján szükséges igazolni.
III.2.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód:
P/1. A Kbt. 55. § (1) bekezdésének d) pontja és a 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 14. § (1) bekezdésének b) pontja alapján ajánlattevőnek a felhívás feladásának napját megelőző három üzleti évre vonatkozó saját vagy jogelődje számviteli jogszabályoknak megfelelő beszámolója (ha az ajánlattevő letelepedése szerinti ország joga előírja közzétételét) kiegészítő mellékletek nélkül. Amennyiben az ajánlattevő letelepedése szerinti ország joga nem írja elő a beszámoló közzétételét, úgy nyilatkozat benyújtása szükséges a vonatkozó minimumkövetelmények tekintetében. Amennyiben az ajánlatkérő által kért beszámoló a céginformációs szolgálat honlapján megismerhető, a beszámoló adatait az ajánlatkérő ellenőrzi, a céginformációs szolgálat honlapján megtalálható beszámoló csatolása az ajánlatban nem szükséges.
Ha az ajánlattevő a számviteli jogszabályoknak megfelelő beszámolóval azért nem rendelkezik az ajánlatkérő által előírt teljes időszakban, mert az időszak kezdete után kezdte meg működését, az alkalmasságát a közbeszerzés tárgyából származó árbevételről szóló nyilatkozattal jogosult igazolni. Ebben az esetben az ajánlattevő működésének ideje alatt a közbeszerzés tárgyából származó - általános forgalmi adó nélkül számított - árbevételének el kell érnie vagy meg kell haladnia az ajánlatkérő által a felhívásban meghatározott értéket.
A 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 14. § (3) bekezdése alapján, ha az ajánlattevő a 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 14. § (1) bekezdésének b) pontja szerinti irattal azért nem rendelkezik, mert olyan jogi formában működik, amely tekintetében a beszámoló benyújtása nem lehetséges, az e pontokkal kapcsolatban előírt alkalmassági követelmény és igazolási mód helyett bármely, az ajánlatkérő által megfelelőnek tekintett egyéb nyilatkozattal vagy dokumentummal igazolhatja pénzügyi és gazdasági alkalmasságát. Az érintett ajánlattevő kiegészítő tájékoztatás kérése során köteles alátámasztani, hogy olyan jogi formában működik, amely tekintetében a beszámoló benyújtása nem lehetséges és tájékoztatást kérni a felhívás P.1/ pontja szerinti alkalmassági követelmény és igazolási mód helyett az alkalmasság igazolásának ajánlatkérő által elfogadott módjáról.
P/2. A Kbt. 55. § (1) bekezdésének d) pontja és a 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 14. § (1) bekezdésének c) pontja alapján ajánlattevő nyilatkozata a felhívás feladásának napját megelőző három üzleti év teljes - általános forgalmi adó nélkül számított - árbevételéről, illetőleg ugyanezen időszakban a közbeszerzés tárgyából származó - általános forgalmi adó nélkül számított - árbevételéről, attól függően, hogy ajánlattevő mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét, amennyiben ezek az adatok rendelkezésre állnak.
Az ajánlattevő az alkalmasság igazolása során a Kbt. 55. § (5) bekezdése szerint más szervezet kapacitására a Kbt. 55. § (6) bekezdésében meghatározott
esetekben támaszkodhat.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): (adott esetben)
P/1. Az ajánlattevő alkalmatlan, amennyiben a mérleg szerinti eredménye a felhívás feladásának napját megelőző három üzleti év évben egynél többször negatív volt.
Amennyiben az ajánlattevő a számviteli jogszabályoknak megfelelő beszámolóval azért nem rendelkezik az ajánlatkérő által előírt teljes időszakban, mert az időszak kezdete után kezdte meg működését, az ajánlattevő alkalmatlan, ha a működésének ideje alatt a közbeszerzés tárgyából (megvalósíthatósági tanulmány, előzetes vizsgálati dokumentáció, illetve környezeti hatástanulmány készítéséből) származó nettó árbevétele nem éri el a 70 millió Ft-ot.
P/2. Az ajánlattevő alkalmatlan, amennyiben teljes - általános forgalmi adó nélkül számított - árbevétele a felhívás feladásának napját megelőző három üzleti év összességében nem éri el a 110 millió Ft-ot, valamint amennyiben a közbeszerzés tárgyából (megvalósíthatósági tanulmány, előzetes vizsgálati dokumentáció, illetve környezeti hatástanulmány készítéséből) származó nettó árbevétele a felhívás feladásának napját megelőző három üzleti év összességében nem éri el a 70 millió Ft-ot.
Az előírt alkalmassági követelményeknek a közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek, illetve azon, a Kbt. 55. § (1) bekezdésének d) pontja szerint meghatározott követelményeknek, amelyek értelemszerűen kizárólag egyenként vonatkoztathatóak (P/1. alkalmasság) a gazdasági szereplőkre, elegendő, ha közülük egy felel meg.
III.2.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód:
M/1. A Kbt. 55. § (1) bekezdésének a) pontja és a 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 15. § (3) bekezdésének a) pontja alapján a felhívás feladásának napját megelőző 36 hónap legjelentősebb szolgáltatásainak ismertetése. A 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 16. § (1) bekezdésének a) pontja alapján:
a) ha a szerződést kötő másik fél a Kbt. 6. § (1) bekezdés a)-c) pontja szerinti szervezet, illetve nem magyarországi szervezetek esetében olyan szervezet, amely a 2004/18/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv alapján ajánlatkérőnek minősül, az általa kiadott vagy aláírt igazolás;
b) ha a szerződést kötő másik fél az a) pontban foglalthoz képest egyéb szervezet, az általa adott igazolással vagy az ajánlattevő, illetve az alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezet nyilatkozatának csatolása szükséges.
Az igazolás(ok), illetve nyilatkozat(ok) tartalmazzák legalább a következő adatokat: a teljesítés - év/hónap/nap szerint megjelölt - ideje, a szerződést kötő másik fél, a szolgáltatás tárgya, az ellenszolgáltatás összege, továbbá nyilatkozni kell arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e.
Amennyiben az ajánlattevő a referenciát konzorciumban teljesítette, úgy a referencia-igazolásból egyértelműen ki kell derülnie, hogy az ajánlattevő a referencia mely részeit teljesítette. A Kbt. 129.§ (7) bekezdése alapján a projekttársaság teljesítését az alkalmasság igazolására referenciaként, illetve árbevételként a projekttársaság mindazon tulajdonosai bemutathatják, akik a teljesítésben ténylegesen részt vettek - a részvétel mértékéig -, akkor is, ha a projekttársaság időközben megszűnt.
A csatolt nyilatkozat(ok)ból, illetve igazolás(ok)ból derüljenek ki egyértelműen az előírt alkalmassági minimumkövetelmények!
Ajánlatkérő felhívja ajánlattevők figyelmét a 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 16. § (6) bekezdésében foglaltakra.
M/2. A Kbt. 55. § (1) bekezdésének a) pontja és a 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 15. § (3) bekezdésének d) pontja alapján ajánlattevő ismertesse azoknak a szakembereknek (szervezeteknek) - különösen a minőség-ellenőrzésért felelősöknek - a nevét, képzettségét, szakmai tapasztalatát cégszerű nyilatkozattal, akiket be kíván vonni a teljesítésbe, az adott szakemberrel igazolni kívánt alkalmassági minimumkövetelmény betűjelének megjelölésével.
A képzettség az iskolai oklevél egyszerű másolatban történő benyújtásával, a szakmai gyakorlat a szakember által saját kezűleg aláírt önéletrajz benyújtásával igazolandó.
A szakemberek kötelesek benyújtani a saját kezűleg aláírt szakmai önéletrajzukat, amelyben nyilatkozniuk szükséges a tekintetben, hogy a szerződés teljesítése során rendelkezésre fognak állni.
M/3. A Kbt. 55. § (1) bekezdésének c) pontja és a 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 15. § (3) bekezdésének f) pontja alapján ajánlattevő mutassa be az előírt minőségbiztosítási rendszert, annak bármely nemzeti rendszerben történő akkreditálását igazoló tanúsítvány csatolásával, ennek hiányában a szabványnak megfelelő, azzal egyenértékű minőségbiztosítási intézkedések egyéb bizonyítékainak csatolásával a 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet. 17. § (2) bekezdésének megfelelően.
Az ajánlattevő az alkalmasság igazolása során a Kbt. 55. § (5) bekezdése szerint
más szervezet kapacitására a Kbt. 55. § (6) bekezdésében meghatározott esetekben támaszkodhat.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): (adott esetben)
Ajánlattevő alkalmatlan, amennyiben nem rendelkezik
M/1 a felhívás feladásának napját megelőző 36 hónap összességében
A) legalább 1 db, megvalósíthatósági tanulmány elkészítését magában foglaló olyan szerződésszerűen teljesített tervezési referenciával, amely legalább 1 db min. 150 m hosszú új közúti híd vagy acélhíd létesítésére vagy meglévő híd acélhídra történő átépítésére vonatkozott;
B) legalább 1 db, közlekedésfejlesztési projekthez kapcsolódó, olyan szerződésszerűen teljesített referenciával, amely előzetes vizsgálati dokumentáció (EVD), környezeti hatástanulmány (KHT), illetve NATURA 2000 hatásbecslési dokumentáció elkészítését tartalmazta;
C) legalább 1 db, közlekedésfejlesztési projekthez kapcsolódó költség-haszon elemzés (CBA) elkészítésére vonatkozó, szerződésszerűen teljesített referenciával.
Ajánlattevő egy referenciával több alkalmassági minimumkövetelménynek is megfelelhet, amennyiben abból a vonatkozó minimumkövetelményeknek való megfelelés egyértelműen megállapítható.
M/2 legalább az alábbi, a szerződés teljesítése során igénybe venni kívánt szakemberekkel:
a) 1 fő projektvezető
Képzettség:
266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet szerint KÉ-K (vagy azzal egyenértékű) jogosultság megszerzéséhez szükséges szakképzettség, vagy azzal egyenértékű szakképzettség;
Szakmai gyakorlat:
legalább 36 hónap, közúti szakterületen szerzett tervezői szakmai gyakorlat;
b) 1 fő hídszerkezeti tervező
Képzettség:
266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet szerint HT (vagy azzal egyenértékű) jogosultság megszerzéséhez szükséges szakképzettség, vagy azzal egyenértékű szakképzettség,
Szakmai gyakorlat:
legalább 36 hónap, hídtervezés szakterületen szerzett tervezői szakmai gyakorlat;
c) 1 fő vízgazdálkodási tervező
Képzettség:
266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet szerint VZ-TER (vagy azzal egyenértékű) jogosultság megszerzéséhez szükséges szakképzettség, vagy azzal egyenértékű szakképzettség,
Szakmai gyakorlat:
legalább 36 hónap, vízépítési vagy vízgazdálkodási szakterületen szerzett tervezői szakmai gyakorlat;
d) 1 fő építészeti tervező
Képzettség:
266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet szerint É (vagy azzal egyenértékű) jogosultság megszerzéséhez szükséges szakképzettség, vagy azzal egyenértékű szakképzettség
Szakmai gyakorlat:
legalább 36 hónap, építészeti tervezési szakterületen szerzett tervezői szakmai gyakorlat;
e) 1 fő víz-és földtani közeg védelmi szakértő
Képzettség:
a 297/2009 (XII.21.) Korm. rendelet 1. melléklete szerinti SZKV-vf víz-és földtani közeg védelmi szakértői jogosultság megszerzéséhez szükséges szakirányú végzettség
Szakmai gyakorlat:
legalább 36 hónap, víz-és földtani közeg védelem szakterületen szerzett szakértői szakmai gyakorlat;
f) 1 fő zaj- és rezgésvédelmi szakértő
Képzettség:
a 297/2009 (XII.21.) Korm. rendelet 1. melléklete szerinti SZKV-zr zaj- és rezgésvédelmi szakértői jogosultság megszerzéséhez szükséges szakirányú végzettség
Szakmai gyakorlat:
legalább 36 hónap, zaj- és rezgésvédelem szakterületen szerzett szakértői szakmai gyakorlat;
g) 1 fő élővilágvédelmi szakértő
Képzettség:
a 297/2009 (XII.21.) Korm. rendelet 1. melléklete szerinti SZTV élővilágvédelmi szakértői jogosultság megszerzéséhez szükséges szakirányú végzettség
Szakmai gyakorlat:
legalább 36 hónap, élővilágvédelem szakterületen szerzett szakértői szakmai gyakorlat;
h) 1 fő tájvédelmi szakértő
Képzettség:
a 297/2009 (XII.21.) Korm. rendelet 1. melléklete szerinti SZTjV tájvédelmi szakértői jogosultság megszerzéséhez szükséges szakirányú végzettség
Szakmai gyakorlat:
legalább 36 hónap, tájvédelmi szakterületen szerzett szakértői szakmai gyakorlat;
i) 1 fő közgazdász
Képzettség:
felsőfokú közgazdasági vagy pénzügyi végzettség
Szakmai gyakorlat:
legalább 60 hónap közgazdász szakmai gyakorlat
Egy szakember az a) b) c) d) és i) pontban meghatározott minimumkövetelményeket kivéve – több pozícióra is jelölhető. Az a) b) c) d) és i) pontban meghatározott minimumkövetelmények tekintetében egy szakember kizárólag egy pozícióra jelölhető.
M3) ISO 9001 jelű szabvány szerinti vagy azzal egyenértékű érvényes minőségbiztosítási rendszertanúsítvánnyal, vagy az egyenértékű minőségbiztosítási intézkedések egyéb bizonyítékaival.
Közös ajánlattétel esetén a műszaki, illetve szakmai alkalmassági követelményeknek a közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek.
III.2.4) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk (adott esetben)
  A szerződés védett műhelyek számára fenntartott
  A szerződés teljesítése védett munkahely-teremtési programok keretében történik
III. 3) Szolgáltatásmegrendelésre irányuló szerződésekre vonatkozó különleges feltételek
III.3.1) Adott foglalkozásra (képzettségre) vonatkozó információk
A szolgáltatás teljesítése egy adott foglalkozáshoz (képzettséghez) van kötve igen
(igen válasz esetén) A vonatkozó jogszabályi rendelkezésre történő hivatkozás:
266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet az építésügyi és az építésüggyel összefüggő szakmagyakorlási tevékenységekről;
297/2009. (XII. 21.) Korm. rendelet a környezetvédelmi, természetvédelmi, vízgazdálkodási és tájvédelmi szakértői tevékenységről
III.3.2) A szolgáltatás teljesítésében személyesen közreműködő személyek
A szervezeteknek közölniük kell a szolgáltatás teljesítésében személyesen közreműködő személyek nevét és képzettségét igen

IV. SZAKASZ: ELJÁRÁS
IV.1) Az eljárás fajtája
IV.1.1) Az eljárás fajtája
x Nyílt
  Meghívásos
  Gyorsított meghívásos
A gyorsított eljárás alkalmazásának indokolása:
  Tárgyalásos
Megtörtént a részvételre jelentkezők kiválasztása, megjelölése (a tárgyalásos eljárás egyes típusai esetében)
(igen válasz esetén a kiválasztott részvételre jelentkezők nevét és címét a VI.3) szakaszban (További információk) kell megadni)
  Gyorsított tárgyalásos
A gyorsított eljárás alkalmazásának indokolása:
  Versenypárbeszéd keretében
IV.1.2) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó jelentkezők létszáma vagy keretszáma (meghívásos és tárgyalásos eljárás, versenypárbeszéd)
A gazdasági szereplők tervezett száma
vagy
Tervezett minimum és (adott esetben) maximális létszáma
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
IV.1.3) Az ajánlattevők létszámának csökkentése a tárgyalás vagy a versenypárbeszéd során (tárgyalásos eljárás, versenypárbeszéd)
Igénybe vettek többfordulós eljárást annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsék a megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát
IV.2) Bírálati szempontok
IV.2.1) Bírálati szempontok (jelölje be a megfelelő rovatot/rovatokat)
  A legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás
vagy
x Az összességében legelőnyösebb ajánlat az alábbiak szerint
x az alábbiakban megadott részszempontok (a részszempontokat súlyozással vagy – ha súlyozásra bizonyíthatóan nincs lehetőség – csökkenő fontossági sorrendben kell megadni)
  a dokumentációban, az ajánlati/részvételi felhívásban, az ajánlattételi felhívásban, illetve az ismertetőben meghatározott részszempontok
SzempontSúlyszám
Ajánlati ár (nettó Ft)70
Vállalt előteljesítési naptári napok száma (a Kbt. 71. § (7) bekezdése alapján a minimális elvárás 1 naptári nap, a megajánlás legkedvezőbb értékelt szintje 30 naptári nap)20
Késedelmi kötbér mértéke (nettó ajánlati ár %-a / naptári nap, a Kbt. 71. § (7) bekezdése alapján min. 0,1 %, a megajánlás legkedvezőbb értékelt szintje 0,5 %)10
IV.2.2) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni nem
(igen válasz esetén, ha szükséges) További információk az elektronikus árlejtésről:
IV.3) Adminisztratív információk
IV.3.1) Az ajánlatkérő által az aktához rendelt hivatkozási szám: (adott esetben)
IV.3.2) Az adott szerződésre vonatkozóan sor került korábbi közzétételre: nem
(igen válasz esetén)
  Előzetes tájékoztató   Felhasználói oldalon közzétett hirdetmény
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S - (nap/hónap/év)
  Egyéb korábbi közzététel (adott esetben)
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S - (nap/hónap/év)
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S - (nap/hónap/év)
IV.3.3) A dokumentáció és a kiegészítő iratok vagy ismertetők beszerzésének feltételei (versenypárbeszéd esetén)
A dokumentáció beszerzésének határideje
Dátum: 2014/09/15 (nap/hónap/év) Időpont: 11:00
A dokumentációért fizetni kell nem
(igen válasz esetén, csak számokkal) Ár: Pénznem:
A fizetés feltételei és módja:
IV.3.4) Ajánlattételi vagy részvételi határidő
Dátum: 2014/09/15 (nap/hónap/év) Időpont: 11:00
IV.3.5) Az ajánlattételi felhívás megküldése a kiválasztott jelentkezők részére (ha ismert, meghívásos és tárgyalásos eljárás, valamint versenypárbeszéd esetén )
Dátum: (nap/hónap/év)
IV.3.6) Az(ok) a nyelv(ek), amely(ek)en a pályázatok (pályaművek), illetve a részvételi jelentkezések benyújthatók
  Az EU bármely hivatalos nyelve
x Az EU következő hivatalos nyelve(i): HU
  Egyéb :
IV.3.7) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
-ig (nap/hónap/év)
vagy
Az időtartam hónapban: vagy napban: 60 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.3.8) Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 2014/09/15 (nap/hónap/év) Időpont: 11:00
(adott esetben) Hely: PROVITAL Fejlesztési Tanácsadó Zrt. (1123 Budapest, Alkotás u. 53. E épület III. emelet)
Az ajánlatok felbontásán jelenlétre jogosult személyek (adott esetben) igen
(igen válasz esetén) További információk a jogosultakról és a bontási eljárásról:
A Kbt. 62. § meghatározottak szerint.

VI. szakasz: kiegészítő információk
VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk (adott esetben)
A közbeszerzés ismétlődő jellegű nem
(igen válasz esetén) A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
VI.2) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A szerződés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos
(igen válasz esetén) Hivatkozás a projekt(ek)re és/vagy program(ok)ra:
KÖZOP 5. prioritás
VI.3) További információk (adott esetben)
1) Formai előírások: Az ajánlatot írásban, 1 eredeti példányban, zárt csomagolásban, a jelen felhívásban megadott címre közvetlenül vagy postai úton kell benyújtani az ajánlattételi határidő lejártáig. A cégszerűen aláírt ajánlatot, teljes terjedelmében, írásvédett (nem szerkeszthető) formátumban egy elektronikus adathordozón (CD vagy DVD) - a papír alapú példányt tartalmazó zárt csomagolásban elhelyezve - is csatolni szükséges. A benyújtott ajánlati példányok közötti eltérés esetén az eredeti – papír alapú – példány az irányadó. A csomagoláson "AJÁNLAT – MOHÁCS – Duna-híd”, illetve "Nem bontható fel az ajánlattételi határidő lejárta előtt!" megjelölést kell feltüntetni. Az ajánlat formai követelményeire egyebekben a dokumentáció előírásait kell alkalmazni.
2) Ajánlattevőnek a Kbt. 40. § (1) bekezdése alapján az ajánlatban meg kell jelölnie
a) a közbeszerzésnek azt a részét (részeit), amelynek teljesítéséhez az ajánlattevő alvállalkozót kíván igénybe venni,
b) az ezen részek tekintetében a közbeszerzés értékének tíz százalékát meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozókat, valamint a közbeszerzésnek azt a százalékos arányát, amelynek teljesítésében a megjelölt alvállalkozók közre fognak működni. (A nemleges tartalmú nyilatkozatot is csatolni kell!)
Az ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét, hogy a fentiekben rögzített nyilatkozatuk kitöltésekor vegyék figyelembe a Kbt. 26. § szakaszát, amelynek értelmében, ha egy gazdasági szereplő a közbeszerzés értékének huszonöt százalékát meghaladó mértékben fog közvetlenül részt venni a szerződés teljesítésében, akkor nem lehet alvállalkozónak minősíteni, hanem az ajánlatban és a szerződés teljesítése során közös ajánlattevőként kell, hogy szerepeljen. (Egy gazdasági szereplőnek a szerződés teljesítésében való részvétele arányát az határozza meg, hogy milyen arányban részesül a jelen közbeszerzés tárgyának általános forgalmi adó nélkül számított ellenértékéből.)
3) Ajánlattevőnek, az ajánlatban megnevezett alvállalkozójának, és adott esetben az alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezetnek az alábbi cégokmányokat kell az ajánlathoz csatolni:
—folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetében a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást [310/2011. (XII. 23) Kormányrendelet 7. §-a alapján] (amennyiben nincs folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás, úgy nemleges nyilatkozat csatolandó),
— ajánlatot aláírók aláírási címpéldányát, vagy a 2006. évi V. törvény 9. § (1) bekezdés szerinti aláírás-mintáját,
— a cégkivonatban nem szereplő kötelezettségvállaló(k) esetében a cégjegyzésre jogosult személytől származó, az ajánlat aláírására vonatkozó (a meghatalmazó és a meghatalmazott aláírását is tartalmazó) írásos meghatalmazást.
4) Amennyiben bármely, az ajánlathoz csatolt okirat, igazolás, nyilatkozat, stb. nem magyar nyelven kerül kiállításra, úgy azt az ajánlattevő magyar nyelvű fordításban is köteles becsatolni. A Kbt. 36. § (3) bekezdése alapján ajánlatkérő a nem magyar nyelven benyújtott dokumentumok ajánlattevő általi felelős fordítását is elfogadja. A fordítás tartalmának helyességéért az ajánlattevő felel.
5) Közös ajánlattétel esetében az ajánlathoz csatolni kell a közös egyetemleges felelősségvállalásról szóló megállapodást (konzorciális szerződést), amely tartalmazza az ajánlattevők között, a közbeszerzési eljárással kapcsolatos hatáskörök bemutatását, kijelöli azon ajánlattevőt, aki a közös ajánlattevőket (konzorciumot) az eljárás során kizárólagosan képviseli, illetőleg a közös ajánlattevők nevében hatályos jognyilatkozatot tehet. Ajánlatkérő felhívja ajánlattevők figyelmét, hogy a Kbt. 25. § (3) bekezdése alapján a közös ajánlattevők csoportjának képviseletében tett minden nyilatkozatnak egyértelműen tartalmaznia kell a közös ajánlattevők megjelölését.
6) Az ajánlatok összeállításával és benyújtásával kapcsolatban felmerülő valamennyi költség az ajánlattevőt terheli.
7) Az ajánlatnak tartalmaznia kell a felhívásban külön ki nem emelt egyéb nyilatkozatokat, igazolásokat és más dokumentumokat, melyeket a dokumentáció és a Kbt. előír.
8) Ajánlatkérő az eljárásban a hiánypótlási lehetőséget a Kbt. 67. § szakaszában foglaltaknak megfelelően biztosítja. Ajánlatkérő a Kbt. 67. § (5) bekezdésében meghatározott rendelkezésre tekintettel tájékoztatja ajánlattevőket, hogy abban az esetben, ha a hiánypótlással az ajánlattevő az ajánlatban korábban nem szereplő gazdasági szereplőt von be az eljárásba, és e gazdasági szereplőre tekintettel lenne szükséges az újabb hiánypótlás, ajánlatkérő újabb hiánypótlást nem rendel el.
9) Az ajánlatnak tartalmaznia kell ajánlattevő Kbt. 60. § (3) bekezdésében foglaltaknak megfelelő kifejezett nyilatkozatát az ajánlati felhívás feltételeire, a szerződés megkötésére és teljesítésére, valamint a kért ellenszolgáltatásra vonatkozóan. A Kbt. 36. § (3) bekezdése alapján az ajánlat 61. § (1) bekezdése szerint benyújtott egy eredeti példányának a 60. § (3) bekezdése szerinti nyilatkozat eredeti aláírt példányát kell tartalmaznia.
10) Az ajánlatban továbbá az ajánlattevőnek a Kbt. 60. § (5) bekezdése alapján nyilatkoznia kell arról, hogy a kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló törvény szerint mikro-, kis- vagy középvállalkozásnak minősül-e.
11) Az ajánlattétel során a különböző devizák forintra történő átszámításánál az ajánlattevőnek a felhívás feladásának napján érvényes, a Magyar Nemzeti Bank által meghatározott devizaárfolyamokat kell alkalmaznia. Az ajánlatban szereplő, nem magyar forintban (HUF) megadott összegek tekintetében az átszámítást tartalmazó iratot is csatolni szükséges az ajánlatban. Bármely okirat, igazolás, nyilatkozat, stb. vonatkozásában csak az alkalmasság megállapításához szükséges sorok (adatok, információk) vonatkozásában szükséges az átszámítást tartalmazó iratot becsatolni.
12) Az ajánlati felhívás III.2.2) P.1/-P.2/ és a III.2.3) M.1-M.3/ szerinti alkalmassági feltételek és ezek előírt igazolási módja a minősített ajánlattevők hivatalos jegyzékébe történő felvétel feltételét képező minősítési szempontokhoz képest szigorúbbak.
13) A dokumentáció rendelkezésre bocsátásának módja: az ajánlatkérő képviselője a dokumentáció megküldésére vonatkozó kérelem fax (06-1-796-1001) vagy e-mail (mate.gergo@provitalzrt.hu) útján történő megküldését követően gondoskodik a dokumentáció elektronikusan történő megküldéséről munkanapokon 10-15.00 óráig, az ajánlattételi határidő lejártának napján 9-11.00 óráig. Ha a dokumentáció megküldését kérik, az ajánlatkérő képviselője a Kbt. 50. § (3) bekezdése szerint jár el. Ajánlatkérő a Kbt. 49. § (6) bekezdés alapján előírja, hogy a dokumentációt ajánlatonként legalább egy ajánlattevőnek vagy az ajánlatban megnevezett alvállalkozónak át kell vennie. A dokumentáció másra át nem ruházható.
14) Jelen ajánlati felhívásban, valamint a dokumentációban nem szabályozott kérdésekben a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény az irányadó.
15) A Kbt. 60. § (6) bekezdése alapján az ajánlatnak felolvasólapot kell tartalmaznia, amely feltünteti a Kbt. 62. § (3) bekezdése szerinti összes adatot.
16) A jelen felhívásban előírt biztosítékok határidőre történő rendelkezésre bocsátásáról az ajánlattevőnek a Kbt. 126. § (5) bekezdése alapján az ajánlatban nyilatkoznia kell.
17) Az ajánlati felhívásban és dokumentációban valamennyi órában megadott határidő magyarországi helyi idő szerint értendő.
18) Ajánlatkérő a jelen eljárásban való részvételt ajánlati biztosíték adásához köti. Az ajánlati biztosíték összegszerűen meghatározott mértéke 1.000.000,- Ft azaz egymillió forint. Az ajánlati biztosítéknak az ajánlati kötöttség idejére kell érvényesnek lennie.
Az ajánlati biztosíték teljesíthető, az ajánlattevő választása szerint az alábbi módok egyikén:
– Az ajánlatkérő Raiffeisen Bank Zrt-nél vezetett 12077007-00153303-00100008 számú számlájára az ajánlattételi határidő lejáratáig befizetéssel;
– bank vagy biztosító által vállalt garanciával;
– biztosítási szerződés alapján kiállított - készfizető kezességvállalást tartalmazó - kötelezvénnyel.
Az ajánlati biztosíték teljesítésének igazolása:
– átutalással való teljesítés esetén a banki terhelési értesítővel (bankszámlakivonat), készpénz befizetés esetén befizetési bizonylattal;
– garanciával való teljesítés esetén a bank vagy biztosító által kiállított garancia nyilatkozattal;
– biztosítási szerződéssel való teljesítés esetén a kötelezvénnyel.
A befizetést/átutalást igazoló dokumentumot másolati példányban, a (bank)garancia-nyilatkozat eredeti példányát vagy a biztosítási szerződés alapján kiállított kötelezvény eredeti példányát az ajánlattevő befűzés nélkül köteles az ajánlat eredeti példányához csatolni. Az ajánlati biztosíték a Kbt. 59. § (5)-(7) bekezdése szerint kerül visszafizetésre.
Közös ajánlattétel esetén a közös ajánlattevőknek a biztosítékot elegendő egyszer rendelkezésre bocsátaniuk. Az ajánlati kötöttségnek bármelyik közös ajánlattevő részéről történt megsértése [59. § (4) bekezdése] esetén a biztosíték az ajánlatkérőt illeti meg.
Az ajánlat a Kbt. 74. § (2) c) pontja lapján érvénytelen, ha az ajánlattevő az ajánlati biztosítékot az ajánlatkérő által előírt határidőre nem, vagy az előírt mértéknél kisebb összegben bocsátotta rendelkezésre.
Ajánlatkérő lehetővé teszi, hogy az ajánlati biztosíték a szerződést biztosító (teljesítési) biztosítékká váljon.
19) Az ajánlatok értékelési szempontja az összességében legelőnyösebb ajánlat kiválasztása.
Az ajánlatok részszempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám alsó és felső határa: 1–10.
A módszer (módszerek) ismertetése, amellyel az ajánlatkérő megadja a fenti ponthatárok közötti pontszámot:
az 1. részszempont esetében a Közbeszerzési Hatóság útmutatója „az összességében legelőnyösebb ajánlat kiválasztása esetén alkalmazható módszerekről és az ajánlatok elbírálásáról” (KÉ 2012. évi 61. szám; 2012. június. 1.) III.A.1.ba) pontja szerinti arányosítás;
a 2. résszempont tekintetében ajánlatkérő a Közbeszerzési Hatóság útmutatója „az összességében legelőnyösebb ajánlat kiválasztása esetén alkalmazható módszerekről és az ajánlatok elbírálásáról” (KÉ 2012. évi 61. szám; 2012. június. 1.) III.A.1.bb) pontja szerinti arányosítás azzal, hogy a Kbt. 71. § (7) bek. alapján a minimális elvárás 1 naptári nap, a megajánlás legkedvezőbb szintje 30 naptári nap. A minimális érték alatti megajánlás az ajánlat érvénytelenségét, a maximális értékkel megegyező vagy a feletti megajánlás pedig a maximális 10 ponttal való értékelést eredményezi.
a 3. résszempont tekintetében ajánlatkérő a Közbeszerzési Hatóság útmutatója „az összességében legelőnyösebb ajánlat kiválasztása esetén alkalmazható módszerekről és az ajánlatok elbírálásáról” (KÉ 2012. évi 61. szám; 2012. június. 1.) III.A.1.bb) pontja szerinti arányosítás azzal, hogy a megajánlás minimális szintje a nettó ajánlati ár 0,1 %-a / naptári nap, a nettó ajánlati ár 0,5 %-a / naptári napot elérő vagy meghaladó megajánlás pedig a maximálisan elérhető 10 ponttal való értékelést vonja maga után.
A fenti módszerek alapján kiszámított pontszámok a súlyszámmal kerülnek megszorzásra, az ajánlatkérő a számítás során kettő tizedes jegyig kerekít.
20) A teljesítés során keletkező, a szerzői jogi védelem alá eső alkotáson az ajánlatkérő mindennemű korlátozás nélküli, kizárólagos és harmadik személynek átadható felhasználási jogot szerez. Az ajánlatkérő és az ajánlattevő által megkötendő szerződésben az ajánlatkérő jogot szerez az alkotás (terv) átdolgozására.
21) A Kbt. 54. § (1) bekezdése alapján ajánlatkérő előírja, hogy az ajánlattevő tájékozódjon a munkavállalók védelmére és a munkafeltételekre vonatkozó olyan kötelezettségekről, amelyeknek a teljesítés helyén és a szerződés teljesítése során meg kell felelni. A dokumentáció tartalmazza azoknak a szervezeteknek (hatóságoknak) a nevét és címét (elérhetőségét), amelyektől az ajánlattevő megfelelő tájékoztatást kaphat.
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: HU
Telefon: +36 18828594
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL):
A békéltetési eljárást lebonyolító szerv (adott esetben)
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.2) Jogorvoslati kérelmek benyújtása (töltse ki a VI.4.2 rovatot vagy szükség esetén a VI.4.3 rovatot)
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ:
A Kbt. 137.§-a szerint.
VI.4.3) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: HU
Telefon: +36 18828594
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL):
VI.5) E hirdetmény feladásának időpontja : 2014/08/01 (nap/hónap/év)

A. melléklet További címek és kapcsolattartási pontok
I) További információ a következő címeken és kapcsolattartási pontokon szerezhető be
Hivatalos név: PROVITAL Fejlesztési Tanácsadó Zrt.
Nemzeti azonosító (ha ismert): cím: Alkotás utca 53. E épület III. emelet
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1123
Ország: HU
Kapcsolattartási pont(ok):
Címzett: Máté Gergő
Telefon: +36 17961000
E-mail: mate.gergo@provitalzrt.hu
Fax: +36 17961001
Internetcím (URL):
II) Címek és kapcsolattartási pontok, ahonnan a dokumentáció és a kiegészítő iratok beszerezhetők
Hivatalos név: PROVITAL Fejlesztési Tanácsadó Zrt.
Nemzeti azonosító (ha ismert): cím: Alkotás utca 53. E épület III. emelet
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1123
Ország: HU
Kapcsolattartási pont(ok):
Címzett: Máté Gergő
Telefon: +36 17961000
E-mail: mate.gergo@provitalzrt.hu
Fax: +36 17961001
Internetcím (URL):
III) Címek és kapcsolattartási pontok, ahova az ajánlatokat/részvételi jelentkezéseket kell benyújtani
Hivatalos név: PROVITAL Fejlesztési Tanácsadó Zrt.
Nemzeti azonosító (ha ismert): cím: Alkotás utca 53. E épület III. emelet
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1123
Ország: HU
Kapcsolattartási pont(ok):
Címzett: Máté Gergő
Telefon: +36 17961000
E-mail: mate.gergo@provitalzrt.hu
Fax: +36 17961001
Internetcím (URL):
IV ) A másik ajánlatkérő címei, amely nevében az ajánlatkérő a beszerzést végzi
 
Hivatalos név:
Nemzeti azonosító (ha ismert): Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
……. (Az A. melléklet IV) szakasza szükség szerint több példányban is használható)…..
 
B. MELLÉKLET
részekre vonatkozó információk
Rész száma 1 Elnevezés:
1) Rövid meghatározás:
2) Közös közbeszerzési szójegyzék (CPV)
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
3) Mennyiség:
(ha ismert, csak számokkal) Becsült költség áfa nélkül: Pénznem:
vagy
és között Pénznem:
4) A szerződés időtartamára vagy kezdetére/befejezésére vonatkozó különböző időpontok feltüntetése (adott esetben)
Az időtartam hónapban: vagy napban: (a szerződés megkötésétől számítva)
vagy
Kezdés (nap/hónap/év)
Befejezés (nap/hónap/év)
5) További információk a részekről:
------------------(Ezt a mellékletet a részek számának megfelelő példányban kell használni) ----------------

C1. melléklet
Általános beszerzés
A II. szakaszban (A szerződés tárgya) említett szolgáltatási kategóriák
2004/18/EK irányelv
Kategória száma [ 1 ]
Tárgy
1
Karbantartási és javítási szolgáltatások
2
Szárazföldi szállítási szolgáltatások[2], beleértve a páncélozott járművel végzett szolgáltatásokat és a futárszolgálatokat, kivéve a postai küldemények szállítását
3
Légi személyszállítási és teherfuvarozási szolgáltatások, kivéve a postai küldemények szállítását
4
Szárazföldi[3] és légipostai küldemények szállítása
5
Távközlési szolgáltatások
6
Pénzügyi szolgáltatások:
(a) Biztosítási szolgáltatások (b) Banki és befektetési szolgáltatások [4]
7
Számítógépes és azzal összefüggő szolgáltatások
8
Kutatási és fejlesztési szolgáltatások[5]
9
Számviteli, könyvvizsgálói és könyvelési szolgáltatások
10
Piackutatási és közvélemény-kutatási szolgáltatások
11
Vezetési tanácsadó szolgáltatások[6] és az ezzel összefüggő szolgáltatások
12
Építészeti szolgáltatások; mélyépítési szolgáltatások és integrált mélyépítési szolgáltatások; városrendezési és tájrendezési szolgáltatások; az ezekkel összefüggő tudományos és műszaki tanácsadási szolgáltatások; műszaki vizsgálati és elemző szolgáltatások
13
Reklámszolgáltatások
14
Épülettakarítási szolgáltatások és ingatlankezelési szolgáltatások
15
Kiadói és nyomdai szolgáltatások, eseti vagy szerződéses alapon
16
Szennyvíz- és hulladékkezelési szolgáltatások, fertőtlenítési és hasonló szolgáltatások
Kategória száma [ 7 ]
Tárgy
17
Szállodai és éttermi szolgáltatások
18
Vasúti szállítási szolgáltatások
19
Vízi szállítási szolgáltatások
20
Szállítási mellék- és kiegészítő szolgáltatások
21
Jogi szolgáltatások
22
Személyzetelhelyezési és -ellátási szolgáltatások 8
23
Nyomozási és biztonsági szolgáltatások, kivéve a páncélozott járművel végzett szolgáltatásokat
24
Oktatási és szakképzési szolgáltatások
25
Egészségügyi és szociális szolgáltatások
26
Szórakoztató, kulturális és sportszolgáltatások 9
27
Egyéb szolgáltatások
1 A 2004/18/EK irányelv 20. cikke és IIA. melléklete szerinti szolgáltatási kategóriák.
2 Kivéve a 18. kategóriába tartozó vasúti szállítási szolgáltatásokat.
3 Kivéve a 18. kategóriába tartozó vasúti szállítási szolgáltatásokat.
4 Kivéve az értékpapírok és egyéb pénzügyi eszközök kibocsátásával, eladásával, vételével vagy átruházásával kapcsolatos pénzügyi szolgáltatásokat és a jegybanki tevékenységet (szolgáltatást). Nem tartoznak ide továbbá: a föld, meglévő épületek vagy egyéb ingatlan, illetve az arra vonatkozó jogok bármilyen pénzügyi eszköz segítségével történő megvásárlásához vagy bérléséhez kapcsolódó szolgáltatások. Mindazonáltal az adásvételi vagy bérleti szerződés megkötésével egyidejűleg, vagy az ilyen szerződés megkötése előtt vagy után bármilyen formában megkötött, pénzügyi szolgáltatásra irányuló szerződések az irányelv hatálya alá tartoznak.
5 Kivéve a kutatási és fejlesztési szolgáltatásokat, nem értve ide azt az esetet, ha annak eredményét kizárólag az ajánlatkérő hasznosítja tevékenységi körében, és az ellenszolgáltatást teljes mértékben az ajánlatkérő teljesíti.
6 Kivéve a választottbírósági, a közvetítői és a békéltetési szolgáltatást.
7 A 2004/18/EK irányelv 21. cikke és IIB. melléklete szerinti szolgáltatási kategóriák.
8 Kivéve a munkaszerződéseket.
9 Kivéve a műsorszolgáltatók által kötött, műsoranyagok megszerzésével, fejlesztésével, saját vagy koprodukciós készítésével kapcsolatos, illetve a műsorszolgáltatási időtartammal kapcsolatos szerződéseket.