Ugrás a tartalomra Ugrás a láblécre

Közbeszerzési Hatóság

Publikus Core
Közbeszerzési Értesítő száma: 2023/54
Beszerzés tárgya: Építési beruházás
Hirdetmény típusa: Tájékoztató a szerződés módosításáról/2020 KÉ
Eljárás fajtája:
Közzététel dátuma: 2023.03.17.
Iktatószám: 4455/2023
CPV Kód: 45234126-5
Ajánlatkérő: Budapesti Közlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Teljesítés helye: Budapest, XXII. kerület, Budafoki elágazási komplexum
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő: Colas Alterra Építőipari Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Ajánlatkérő típusa:
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató a szerződés módosításáról
Szerződés módosítása az érvényességi ideje alatt
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg a szerződést kötő összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Budapesti Közlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosítószám: 12154481444
Postai cím: Akácfa Utca 15.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1980
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Hagymási Dóra
Telefon: +36 14616578
E-mail: kozbeszerzes@bkv.hu
Fax: +36 13226438
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.bkv.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.bkv.hu/beszerzesek
 

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Budafoki elágazási komplexum átépítése
Hivatkozási szám: EKR000084932022
II.1.2)
Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45234126-5
II.1.3) A szerződés típusa x Építési beruházás   Árubeszerzés   Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Koncessziós beszerzési eljárásra vonatkozó információk
  A szerződés megkötésére koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával került sor
II.2) A közbeszerzés ismertetése
 
II.2.1)
Elnevezés: Budafoki elágazási komplexum átépítése
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45234126-5
További tárgyak: 71220000-6
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU11 A teljesítés helye: Budapest, XXII. kerület, Budafoki elágazási komplexum
II.2.4)
A közbeszerzés mennyisége: Budafoki elágazási komplexum átépítése, vállalkozási szerződés keretében, tervezői művezetés igénybevételével.
Nyertes Ajánlattevőnek a jelen eljárás eredményeként vállalkozási szerződés keretében el kell végeznie a kivitelezési tervdokumentációban, az árazatlan költségvetésben, valamint a szerződéstervezetben meghatározott feladatokat. Az eljárás a 322/2015. Korm. rendelet 14. § (1) bekezdés a) pontja szerinti építési beruházás megvalósítására irányul. A beruházásnak nincs műemléki érintettsége.
Főbb mennyiségek:
2 csoport kitérő, 1 átszelés átépítése; 927 vm vágány cseréje (nyitott zúzottköves vágány bontása: 383 vm, bebetonozott vágány bontása: 544 vm, nyitott zúzottköves vágány építése: 499 vm, bebetonozott vágány építése: 428 vm); 191 vm sín cseréje; 3 db felsővezeték tartó oszlop állítása, jelzőberendezés, váltóállítás és váltófűtés átépítése.
Az elvégzendő munkák részletes leírását és mennyiségét a KD-ok részét képező kivitelezési tervdokumentáció, az összesített műszaki leírás (egyesített terv), az árazatlan költségvetés, valamint a szerződéstervezet tartalmazza. A munkavégzéshez az Ajánlatkérő által biztosított anyagok: kitérők, átszelés aljkészlettel, váltóállítás, váltófűtés. Minden más anyagot a nyertes Ajánlattevőnek kell biztosítania új állapotú, magyarországi alkalmazhatósági engedéllyel rendelkező anyagokból.
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a 321/2015. (X.30) Korm. rend. 46. § (3) bek.-re.
Szakmai ajánlat részeként:
Ajánlattevő köteles benyújtani a KD-ok mellékletét képező költségvetést beárazva.
Ajánlattevőnek ajánlatában cégszerűen aláírtan nyilatkoznia kell, arról, hogy:
- mennyi az általa vállalt jótállás időtartama (kötelezően előírt 24 hónap és a vállalt többletjótállás összesen);
- az M2. pontban meghatározott, teljesítésbe bevonni kívánt és az ajánlatban megjelölt szakembere(i) legkésőbb a szerződéskötés időpontjáig a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendeletben meghatározott MV-KÉ, vagy ezzel egyenértékű jogosultsággal szerepelni fog(nak) a kamarai névjegyzékben;
- a munka elvégzéséhez szükséges valamennyi géppel, eszközzel és szakemberrel rendelkezik, vagy nyertessége esetén azok rendelkezésre állásáról gondoskodik;
- tudomásul veszi, hogy ajánlatkérő a kivitelezési munkákra 60 nap felkészülési időt biztosít;
- nyertessége esetén a szerződés hatálybalépését követően, a szerződésben meghatározott időpontig legalább 50.000.000 Ft/kár és 100.000.000 Ft/év összegű építési-szerelési vagyon-, és felelősségbiztosítási szerződést köt, illetve a meglévő felelősségbiztosítását kiterjeszti;
- tudomásul veszi, hogy ajánlatkérő a megrendeléseket kizárólag e-mailen küldi, melynek érdekében:
*nyertessége esetén biztosítja, hogy a megrendeléseket egyetlen e-mail címen fogadja,
* amennyiben ajánlatkérő – legalább az elektronikus levelezési rendszer által küldött kézbesítési visszaigazolással – a megrendelés megadott e-mail-címre történő elektronikus megküldését igazolni tudja, a megrendelés kézbesítettnek tekintendő;
- az ajánlatkérő honlapján található személyes adatkezeléssel kapcsolatos tájékoztatóban foglaltakat (www.bkv.hu/adatvedelmi_tajekoztatas_beszerzesek) megismerte és azt a szerződés megkötése és teljesítése során eljáró munkavállalóival, illetve az érdek- és tevékenységi körében azzal kapcsolatban eljáró egyéb személyekkel is ismertette;
- az ajánlatkérőnek nyújtott szolgáltatások kapcsán adatfeldolgozónak minősül-e;
- kisadózó vállalkozásnak minősül-e;
- a 322/2015. Korm. rendelet 34/A § (2) bekezdése alapján az Építőipari Monitoring-, és Adatszolgáltató Rendszer (a továbbiakban: Üvegkapu) használatára vonatkozó követelményeket megismerte.
A nyilatkozat a közbeszerzési dokumentumok részét képező útmutatóban szereplő formanyomtatvány kitöltésével is teljesíthető.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban:
vagy Kezdés: 2022/05/30 (éééé/hh/nn) / Befejezés: 2022/12/18 (éééé/hh/nn)
II.2.6) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Adminisztratív információk
IV.1.1) Az eljárás eredményéről szóló tájékoztató hirdetmény
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
10497 / 2022 (KÉ-szám/évszám)
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: BKV Zrt. TB-223/21. Rész száma: Elnevezés: Budafoki elágazási komplexum átépítése
V.1 Az eljárás eredménye
V.1.1)
A szerződés megkötésének dátuma: 2022/05/18 (éééé/hh/nn)
V.1.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.1.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: Colas Alterra Építőipari Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosítószám: 13961149244
Postai cím: Bocskai Út 73.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 1113
Ország: Magyarország
E-mail: alterra@colas.hu
Telefon: +36 18831440
Internetcím(ek): (URL) www.colas.hu
Fax: +36 18831599
A nyertes ajánlattevő Kkv nem
V.1.4) A szerződés értékére vonatkozó információk (a szerződéskötés megkötésekor; ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 578475490
Pénznem: HUF

VI. szakasz: A szerződés módosításai
VI.1) A közbeszerzés ismertetése a módosításokat követően
VI.1.1)
Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45234126-5
VI.1.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45234126-5
További tárgyak: 71220000-6
VI.1.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU11 A teljesítés helye: Budapest, XXII. kerület, Budafoki elágazási komplexum
VI.1.4)
A közbeszerzés mennyisége: Budafoki elágazási komplexum átépítése, vállalkozási szerződés keretében, tervezői művezetés igénybevételével.
Nyertes Ajánlattevőnek a jelen eljárás eredményeként vállalkozási szerződés keretében el kell végeznie a kivitelezési tervdokumentációban, az árazatlan költségvetésben, valamint a szerződéstervezetben meghatározott feladatokat. Az eljárás a 322/2015. Korm. rendelet 14. § (1) bekezdés a) pontja szerinti építési beruházás megvalósítására irányul. A beruházásnak nincs műemléki érintettsége.
Főbb mennyiségek:
2 csoport kitérő, 1 átszelés átépítése; 927 vm vágány cseréje (nyitott zúzottköves vágány bontása: 383 vm, bebetonozott vágány bontása: 544 vm, nyitott zúzottköves vágány építése: 499 vm, bebetonozott vágány építése: 428 vm); 191 vm sín cseréje; 3 db felsővezeték tartó oszlop állítása, jelzőberendezés, váltóállítás és váltófűtés átépítése.
Az elvégzendő munkák részletes leírását és mennyiségét a KD-ok részét képező kivitelezési tervdokumentáció, az összesített műszaki leírás (egyesített terv), az árazatlan költségvetés, valamint a szerződéstervezet tartalmazza. A munkavégzéshez az Ajánlatkérő által biztosított anyagok: kitérők, átszelés aljkészlettel, váltóállítás, váltófűtés. Minden más anyagot a nyertes Ajánlattevőnek kell biztosítania új állapotú, magyarországi alkalmazhatósági engedéllyel rendelkező anyagokból.
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a 321/2015. (X.30) Korm. rend. 46. § (3) bek.-re.
Szakmai ajánlat részeként:
Ajánlattevő köteles benyújtani a KD-ok mellékletét képező költségvetést beárazva.
Ajánlattevőnek ajánlatában cégszerűen aláírtan nyilatkoznia kell, arról, hogy:
- mennyi az általa vállalt jótállás időtartama (kötelezően előírt 24 hónap és a vállalt többletjótállás összesen);
- az M2. pontban meghatározott, teljesítésbe bevonni kívánt és az ajánlatban megjelölt szakembere(i) legkésőbb a szerződéskötés időpontjáig a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendeletben meghatározott MV-KÉ, vagy ezzel egyenértékű jogosultsággal szerepelni fog(nak) a kamarai névjegyzékben;
- a munka elvégzéséhez szükséges valamennyi géppel, eszközzel és szakemberrel rendelkezik, vagy nyertessége esetén azok rendelkezésre állásáról gondoskodik;
- tudomásul veszi, hogy ajánlatkérő a kivitelezési munkákra 60 nap felkészülési időt biztosít;
- nyertessége esetén a szerződés hatálybalépését követően, a szerződésben meghatározott időpontig legalább 50.000.000 Ft/kár és 100.000.000 Ft/év összegű építési-szerelési vagyon-, és felelősségbiztosítási szerződést köt, illetve a meglévő felelősségbiztosítását kiterjeszti;
- tudomásul veszi, hogy ajánlatkérő a megrendeléseket kizárólag e-mailen küldi, melynek érdekében:
*nyertessége esetén biztosítja, hogy a megrendeléseket egyetlen e-mail címen fogadja,
* amennyiben ajánlatkérő – legalább az elektronikus levelezési rendszer által küldött kézbesítési visszaigazolással – a megrendelés megadott e-mail-címre történő elektronikus megküldését igazolni tudja, a megrendelés kézbesítettnek tekintendő;
- az ajánlatkérő honlapján található személyes adatkezeléssel kapcsolatos tájékoztatóban foglaltakat (www.bkv.hu/adatvedelmi_tajekoztatas_beszerzesek) megismerte és azt a szerződés megkötése és teljesítése során eljáró munkavállalóival, illetve az érdek- és tevékenységi körében azzal kapcsolatban eljáró egyéb személyekkel is ismertette;
- az ajánlatkérőnek nyújtott szolgáltatások kapcsán adatfeldolgozónak minősül-e;
- kisadózó vállalkozásnak minősül-e;
- a 322/2015. Korm. rendelet 34/A § (2) bekezdése alapján az Építőipari Monitoring-, és Adatszolgáltató Rendszer (a továbbiakban: Üvegkapu) használatára vonatkozó követelményeket megismerte.
A nyilatkozat a közbeszerzési dokumentumok részét képező útmutatóban szereplő formanyomtatvány kitöltésével is teljesíthető.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
VI.1.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban:
vagy Kezdés: 2022/05/30 (éééé/hh/nn) / Befejezés: 2023/03/14 (éééé/hh/nn)
VI.1.6) A szerződés értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 592062448
Pénznem: HUF
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
VI.1.7) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: Colas Alterra Építőipari Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosítószám: 13961149244
Postai cím: Bocskai Út 73.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 1113
Ország: Magyarország
E-mail: alterra@colas.hu
Telefon: +36 18831440
Internetcím(ek): (URL) www.colas.hu
Fax: +36 18831599
A nyertes ajánlattevő Kkv nem
VI.2) Információ a módosításokról
VI.2.1) A módosítások ismertetése
A módosítás dátuma: 2023/03/08 (éééé/hh/nn)
A módosítások jellege és mértéke (a szerződés esetleges korábbi módosításainak feltüntetésével együtt): A szerződésmódosítás jogalapjainak alátámasztása:
Az 1. sz. Módosítás megkötésére a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (a továbbiakban: Kbt.) 141. § (2) és (6) bekezdései, valamint a közszolgáltatók közbeszerzéseire vonatkozó sajátos közbeszerzési szabályokról szóló 307/2015. (X.27.) Korm.rend. 22. §-ban foglaltak szerint van lehetőség, mégpedig a 22. § (2) b.) pontja alapján figyelemmel arra, hogy a ba) és bb) pontok együttesen teljesülnek:
1.) A Kbt. 141. § (2) bekezdése („de minimis jogalap”): A módosítás nem ütközik a Kbt. 141. § (2) bekezdés a) pontjába, mivel a Szerződés ellenértékének növekedése nem éri el a közbeszerzési eljárás esetében irányadó uniós értékhatárt. A módosítás nem ütközik a Kbt. 141. § (2) bekezdés b) pontjába, mivel az eredeti szerződéses összérték 578 475 490 Ft, a jelen 1. sz. Módosítást követően a szerződéses összérték 592 062 448 Ft (amely magában foglal 51 062 091 Ft tartalékkeretet), azaz a Szerződés értékének emelkedése nem éri el az eredeti szerződéses érték – építési beruházás esetére előírt – 15%-át; valamint az 1. sz. Módosítás nem változtatja meg a Szerződés általános jellegét és illeszkedik az eredeti Szerződés jellegéhez.
2.) A Kbt. 141. § (6) bekezdéseben (nem lényeges módosítás) foglaltakra tekintettel az 1. sz. Módosítás nem tartozik a Kbt. 141. § (6) bekezdés a) pontja szerinti tilalmi körbe, tekintettel arra, hogy a szerződésmódosítás tárgya nem határoz meg olyan feltételeket, amelyek, ha szerepeltek volna a szerződéskötést megelőző közbeszerzési eljárásban, az eredetileg részt vett ajánlattevőkön kívül más ajánlattevők részvételét, vagy a nyertes ajánlat helyett másik ajánlat nyertességét lehetővé tették volna. A szerződésmódosítás továbbá a szerződés gazdasági egyensúlyát nyertes ajánlattevő javára nem változtatja meg (Kbt. 141.§ (6) bekezdés b) pont), tekintettel arra, hogy az 1. sz. Módosítás tartozás vagy biztosíték (kötbér) nyújtásának elengedését nem jelenti a nyertes ajánlattevő javára.
Az 1. sz. Módosítás tárgya szerint ugyanazon munkanemek elvégzése képezi Vállalkozó kötelezettségét, a Szerződés szerinti munkák műszaki tartalma nem változik, melyre figyelemmel az 1. sz. Módosítás a Szerződés tárgyát a Szerződésben foglalt vállalkozói kötelezettséghez képest új elemre nem terjeszti ki, ezért nem ütközik a Kbt. 141. § (6) bekezdés c) pontja szerinti tilalomba sem. A Szerződés 5.1. pontját érintő módosítása a Kbt. 141. § (6) bekezdése szerinti, nem lényeges szerződésmódosításnak tekintendő.
3.) Tekintettel arra, hogy a Kbt. 141. §-ban meghatározott feltételek fennállnak, a közszolgáltatók közbeszerzéseire vonatkozó sajátos közbeszerzési szabályokról szóló 307/2015. (X. 27.) Korm. rendelet 22. § figyelembevételével a Szerződés módosítható: a 22.§ (2) bekezdés b) pont alapján, az alábbi indokokra figyelemmel:
ba) a Szerződés módosítást olyan körülmények tették szükségessé, amelyeket az ajánlatkérő kellő gondossággal eljárva nem láthatott előre:
A Szerződés szerinti „Váltóállítás és jelzőberendezés” körben egyes járműérzékelő elemet a Vállalkozó Alvállalkozója teljesíti. A „K2722-K2721 váltóállítás, váltófűtés és Budafok kocsiszín külső Váltóállítás és jelzőberendezés munkák teljeskörű elvégzése” tárgyú feladatrészt, amely tartalmazza a HCS rádiófrekvenciás hurok elemet, Vállalkozó 2022. július 26. napján rendelte meg alvállalkozójától, azonban készülék egyedi gyártási hibával érkezett.
A termék hibájából eredő teljesítési idő akadályért sem az Alvállalkozó, sem a Vállalkozó nem felelős, erre tekintettel Megrendelő 2023. március 14. napját jelölte meg a Vállalkozó részére teljesítési póthatáridőnek.
A szerződés 5.4. pontja lehetőséget biztosít a póthatáridőre, amely póthatáridőre a Kbt. 141. § (4) bek. a.) pontjában foglaltak az irányadók.
Karakterkorlátra tekintettel folytatás a VII.1. pontban.
VI.2.2) A módosítás okai
  Igény az eredeti nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult által teljesítendő további építési beruházásra, szolgáltatásnyújtásra vagy árubeszerzésre
Azon gazdasági vagy technikai okok, illetve hátrányok vagy többletköltségek ismertetése, amelyek miatt a szerződő fél személye nem változhat:
x Módosítási igény olyan körülmények miatt, amelyet a kellő gondossággal eljáró ajánlatkérő nem láthatott előre
A módosítás szükségességét indokoló körülmények ismertetése, és e körülmények előre nem látható jellegének magyarázata: A közszolgáltatók közbeszerzéseire vonatkozó sajátos közbeszerzési szabályokról szóló 307/2015. Korm. rendelet 22. § (2) bekezdés b) pontja:
A szerződés módosítható, mivel a módosítást olyan körülmények tették szükségessé, amelyeket az ajánlatkérő kellő gondossággal eljárva nem láthatott előre és a módosítás nem változtatja meg a szerződés általános jellegét.
A Szerződés megkötése óta eltelt időben több olyan gazdaságra negatívan ható esemény történt (szankciók, kereskedelmi korlátozások, kieső termelési és szállítási kapacitások, megszakadó ellátási láncok, üzemanyag és energiaárak drasztikus növekedése) mely jelentős kihatással van a Szerződés vonatkozásában az előállítási és szolgáltatási árakra. Az elmúlt két évben a világméretű pandémia, valamint a jelenleg is tartó európai háborús konfliktus rendkívül kedvezőtlenül hatott az alapanyagok, késztermékek világpiaci árára (és emellett a forint euró árfolyamra is).
Karakterkorlátra tekintettel folytatás a VII.1. pontban.
A módosítás jogszabályi alapja:
x Kbt. 141. § (2) bekezdés
  Kbt. 141. § (4) bekezdés
  Kbt. 141. § (4) bekezdés a) pont
  Kbt. 141. § (4) bekezdés b) pont
  Kbt. 141. § (4) bekezdés c) pont
x Kbt. 141. § (6) bekezdés
VI.2.3) Áremelkedés
A módosításokat megelőző aktualizált teljes szerződéses érték (figyelembe véve az esetleges korábbi szerződésmódosításokat és árkiigazításokat, valamint – a koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával megkötött szerződések esetében – az érintett tagállamban érvényesülő átlagos inflációt)
Érték ÁFA nélkül: 578475490 Pénznem: HUF
Teljes szerződéses érték a módosítást követően
Érték ÁFA nélkül: 592062448 Pénznem: HUF

VII. szakasz: Kiegészítő információk
VII.1) További információk:
A VI.2.1. pont folytatása:
bb) az 1. sz. Módosítás nem változtatja meg a szerződés általános jellegét:
Jelen 1. sz. Módosítás tárgya szerint ugyanazon munkanemek elvégzése képezi Vállalkozó kötelezettségét, a Szerződés szerinti munkák műszaki tartalma nem változik, melyre figyelemmel a jelen 1. sz. Módosítás nem változtatja meg a Szerződés általános jellegét.
A VI.2.2. pont folytatása:
A Szerződés teljesítéséhez szükséges anyagok is érintettek a kialakult áremelkedéssel. Az anyagok árainak jelentős emelkedését (sínek, acéltermékek, betontermékek, műanyag/gumi, csőanyagok, kábelek, elektromos szerelvények/vezérlések/berendezések) Vállalkozó bemutatta és azok alátámasztására vonatkozóan szállítói nyilatkozatokat, számlákat, egyéb dokumentumokat is csatolt.
Áremelési kérelme alátámasztásaként részletesen bemutatta, hogy az ajánlatadás és a teljesítési időszakában miként alakult a szerződés költségvetése, valamint az áremelkedés pontos összegének igazolására vonatkozóan szállítói nyilatkozatokat, számlákat és egyéb dokumentumokat is csatolt.
Fenti indokokra tekintettel Vállalkozó kezdeményezte a Szerződés módosítását Megrendelőnél. A Vállalkozó áremelési kérelme a Szerződés összértékére vetítve 2,34 % mértékű áremelést jelent.
Vállalkozó jelezte továbbá, hogy a „K2722-K2721 váltóállítás, váltófűtés és Budafok kocsiszín külső váltóállítás és jelzőberendezés munkák teljeskörű elvégzése” feladatrész teljesítéséhez szükséges alkatrész egyedi gyártási (vagy szállítás során keletkező) hibával érkezett, ezért helyszíni telepítésre nem alkalmas, amelynek nyomán az eredeti határidőre történő teljesítés sem lehetséges.
A Vállalkozó benyújtotta a mentesülését igazoló dokumentumokat, valamint a teljesítési határidő 2023. március 14. napjáig történő meghosszabbítását kezdeményezte, amelyet BKV Zrt. elfogadott, teljesítési póthatáridőt biztosított- összhangban a Szerződés 5.4. pontjában foglaltakkal.
A szerződés 5.4. pontja lehetőséget biztosít a póthatáridőre, amely póthatáridőre a Kbt. 141. § (4) bek. a.) pontjában foglaltak az irányadók.
A teljesítési póthatáridő biztosítása szükségessé teszi a Szerződés szerinti teljesítési határidő 2023. március 14. napjáig történő meghosszabbítását és ennek alapján a Szerződés megfelelő módosítását a Kbt. 141. § (6) bekezdésére és a 307/2015. (X.27.) Korm. rendelet 22. §-ban foglaltakra tekintettel.
Vállalkozó fenti körülmények kialakulására nem volt képes hatást gyakorolni, befolyásolni, tőle és az általa végzett tevékenységtől független, a módosítás nem változtatja meg a szerződés általános jellegét és illeszkedik az eredeti szerződés jellegéhez.
Mindezen körülményekre sem a BKV Zrt.-nek, mint ajánlatkérőnek nem lehetett rálátása a közbeszerzési eljárás előkészítése során, sem a nyertes ajánlattevőnek az eljárásban benyújtott ajánlat elkészítése során.
VII.2)
E hirdetmény feladásának dátuma: 2023/03/13 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben