Ugrás a tartalomra Ugrás a láblécre

Közbeszerzési Hatóság

Publikus Core
Közbeszerzési Értesítő száma: 2023/54
Beszerzés tárgya: Építési beruházás
Hirdetmény típusa: Tájékoztató az eljárás eredményéről/2020 KÉ
Eljárás fajtája: A Kbt. 117. § szerinti saját beszerzési szabályok szerinti eljárás
Közzététel dátuma: 2023.03.17.
Iktatószám: 4723/2023
CPV Kód: 45232450-1
Ajánlatkérő: Mezősas Községi Önkormányzat
Teljesítés helye: Magyarország_4134_Mezősas_05/3; 018; 406/2; 407/2-3; 541; 37, 164/1; 404/2; 164/2; 335; 0172; 369;
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő: ROAD FOR YOU Útépítő és Szállítási Kft.
Ajánlatkérő típusa: Regionális/helyi szintű
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre: Általános közszolgáltatások
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató az eljárás eredményéről
A közbeszerzési eljárás eredménye
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Mezősas Községi Önkormányzat
Nemzeti azonosítószám: 15375184209
Postai cím: Nagy Sándor Utca 49
Város: Mezősas
NUTS-kód: HU321
Postai irányítószám: 4134
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Berecz Orsolya Zsuzsa
Telefon: +36 204101981
E-mail: drbereczorsolya@gmail.com
Fax: +36 14801180
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): https://mezosas.hu/
A felhasználói oldal címe (URL): https://mezosas.hu/
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
  Meghatalmazott ajánlatkérő nélkül.
  Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: (adja meg ajánlatkérő nevét)
  Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került feltüntetésre: (adja meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és azonosítószámát)
  Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Az ajánlatkérő típusa
  Központi szintű
x Regionális/helyi szintű
  Közjogi szervezet
  Közszolgáltató
  Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2) bekezdés]
  Egyéb:
I. 4 ) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
x Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
  Egyéb tevékenység:
I. 5 ) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
  Villamos energia
  Földgáz és kőolaj kitermelése
  Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
  Víz
  Postai szolgáltatások
  Vasúti szolgáltatások
  Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
  Kikötői tevékenységek
  Repülőtéri tevékenységek
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1) Elnevezés:
Mezősas belvíz TOP-2.1.3-16-HB1-2021-00036
Hivatkozási szám: EKR002082462022
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45232450-1
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
Mezősas Község belvízzel közepesen veszélyeztetett kategóriába tartozik. A település D-i részét érintő 3-as számú csatorna hivatott biztosítani a belterületen összegyülekező vizek egy részének elvezetését.
A Községen belül az utak mentén többnyire földmedrű árkok létesültek részben szikkasztó és burkolt jelleggel.
A kivitelezéssel érintett szakaszok:
• Arany János utca: 778 fm
• Mikszáth Kálmán utca: 117 fm
• Petőfi Sándor utca: 682 fm
• Toldi utca: 1364 fm
• Heréskerti-I. mellékág: 122 fm
• Á-4-0-0 árok: 69 fm
A felsorolt területek csak részben rendelkeznek csapadékvízelvezető létesítményekkel, melyek egyes helyeken rekonstrukcióra szorulnak. Ezen területeken tavaszi hóolvadások, nagycsapadékok idején rendszeresen előfordulnak elöntések, kisebb-nagyobb problémák vízelvezetés tekintetében.
A tervezés során maximálisan figyelembe kellett venni a vizek helyben tartására való törekvés, valamint a talajadottságokból adódó szikkaszthatóság vizsgálatát.
A geodéziai felmérés alapján megállapítható, hogy a vizsgált területek terepszintje jelentős változékonyságot mutat. A terepszint esése több esetben meghaladja az 5%-ot.
A fentiekre való tekintettel a tervezési területen a csapadékvizek elvezetéssel történő elhelyezésének lehetősége is vizsgálatra került a helyi adottságok figyelembevételével. A csapadékvizek elvezetésének biztosítására burkolt árokrendszer került betervezésre.
A területen a csapadékvizek szikkasztással történő elhelyezésének lehetőségét vizsgáltuk meg és a helyi adottságok figyelembevételével a szikkaszthatóság biztosítására áttört falú mederelemmel burkolt szikkasztóárkok kerültek betervezésre. Az elszikkasztható csapadékvizek elszikkasztásra kerülnek betervezésre az áttört falú mederelemekkel burkolt árokrendszerekben. A felhalmozódó elszikkadni nem képes csapadékvizek az áttört falú mederelemmel burkolt árokrendszerben elvezetésre kerülnek. A tervezett burkolt árokrendszerek az érintett utcákban TB 30/50/40 áttört falú mederelemmel kerül kialakításra, hogy segítse a csapadékvizek minél hatékonyabb elvezetését. Ezzel is biztosítva a csapadékvizek irányított lejutását.
Meglévő egyoldali nyílt csapadékvízelvezető árok (felújítandó árkok):
• Mikszáth Kálmán utca áttört falú mederelemmel burkolt árokrendszer
• Arany János utca áttört falú mederelemmel burkolt árokrendszer
Meglévő kétoldali nyílt csapadékvízelvezető árok (felújítandó árkok):
• Petőfi Sándor utca áttört falú mederelemmel burkolt árokrendszer
• Toldi utca áttört falú mederelemmel burkolt árokrendszer
Meglévő csatorna (felújítandó csatorna):
• 3-as számú lecsapoló csatorna áttört falú mederelemmel burkolt csatorna
• Heréskerti-I. mellékág nyilvántartás szerinti fenékszintre történő mederkotrása, mederrendezése az 1+800–1+922 szelvényszámok között
A teljes építési beruházás hossza: 3132 fm.
A feladatok részletes leírását a közbeszerzési dokumentáció részét képező szakági tervdokumentációk és árazatlan költségvetések tartalmazzák.
II.1.5) Részekre bontás
A beszerzés részekből áll nem
II.1.6) A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül)
Érték: 122463108 (Kérjük, jelezze a beszerzés végleges összértékét. Az egyes szerződésekkel kapcsolatos tájékoztatás céljából kérjük, töltse ki az V. szakaszt)
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték a teljes időtartamukra vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
II.2) A közbeszerzés mennyisége
 
II.2.1)
Elnevezés: Mezősas település környezetvédelmi infrastruktúra
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45232450-1
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU321 A teljesítés helye: Magyarország_4134_Mezősas_05/3; 018; 406/2; 407/2-3; 541; 37, 164/1; 404/2; 164/2; 335; 0172; 369;
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Mezősas Község belvízzel közepesen veszélyeztetett kategóriába tartozik. A település D-i részét érintő 3-as számú csatorna hivatott biztosítani a belterületen összegyülekező vizek egy részének elvezetését.
A Községen belül az utak mentén többnyire földmedrű árkok létesültek részben szikkasztó és burkolt jelleggel.
A kivitelezéssel érintett szakaszok:
• Arany János utca: 778 fm
• Mikszáth Kálmán utca: 117 fm
• Petőfi Sándor utca: 682 fm
• Toldi utca: 1364 fm
• Heréskerti-I. mellékág: 122 fm
• Á-4-0-0 árok: 69 fm
A felsorolt területek csak részben rendelkeznek csapadékvízelvezető létesítményekkel, melyek egyes helyeken rekonstrukcióra szorulnak. Ezen területeken tavaszi hóolvadások, nagycsapadékok idején rendszeresen előfordulnak elöntések, kisebb-nagyobb problémák vízelvezetés tekintetében.
A tervezés során maximálisan figyelembe kellett venni a vizek helyben tartására való törekvés, valamint a talajadottságokból adódó szikkaszthatóság vizsgálatát.
A geodéziai felmérés alapján megállapítható, hogy a vizsgált területek terepszintje jelentős változékonyságot mutat. A terepszint esése több esetben meghaladja az 5%-ot.
A fentiekre való tekintettel a tervezési területen a csapadékvizek elvezetéssel történő elhelyezésének lehetősége is vizsgálatra került a helyi adottságok figyelembevételével. A csapadékvizek elvezetésének biztosítására burkolt árokrendszer került betervezésre.
A területen a csapadékvizek szikkasztással történő elhelyezésének lehetőségét vizsgáltuk meg és a helyi adottságok figyelembevételével a szikkaszthatóság biztosítására áttört falú mederelemmel burkolt szikkasztóárkok kerültek betervezésre. Az elszikkasztható csapadékvizek elszikkasztásra kerülnek betervezésre az áttört falú mederelemekkel burkolt árokrendszerekben. A felhalmozódó elszikkadni nem képes csapadékvizek az áttört falú mederelemmel burkolt árokrendszerben elvezetésre kerülnek. A tervezett burkolt árokrendszerek az érintett utcákban TB 30/50/40 áttört falú mederelemmel kerül kialakításra, hogy segítse a csapadékvizek minél hatékonyabb elvezetését. Ezzel is biztosítva a csapadékvizek irányított lejutását.
Meglévő egyoldali nyílt csapadékvízelvezető árok (felújítandó árkok):
• Mikszáth Kálmán utca áttört falú mederelemmel burkolt árokrendszer
• Arany János utca áttört falú mederelemmel burkolt árokrendszer
Meglévő kétoldali nyílt csapadékvízelvezető árok (felújítandó árkok):
• Petőfi Sándor utca áttört falú mederelemmel burkolt árokrendszer
• Toldi utca áttört falú mederelemmel burkolt árokrendszer
Meglévő csatorna (felújítandó csatorna):
• 3-as számú lecsapoló csatorna áttört falú mederelemmel burkolt csatorna
• Heréskerti-I. mellékág nyilvántartás szerinti fenékszintre történő mederkotrása, mederrendezése az 1+800–1+922 szelvényszámok között
A teljes építési beruházás hossza: 3132 fm.
Részletes és tételes mennyiségeket és a részletes műszaki paramétereket, továbbá a nyertes ajánlattevő által elvégzendő feladatok részletezését, részletes jellemzőit, a részletes szakmai követelményeket a közbeszerzési dokumentumok és annak részét képező műszaki fejezet tartalmazza.
Ajánlatkérő bármely, a műszaki leírásban szereplő, konkrétan a megjelölt gyártmánnyal, típussal egyenértékű terméket elfogad.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 2. M2.1.) alk. köv.ben bemutatott, a teljesítésbe bevonni kívánt szakember alkalmassági követelményt meghaladó többlettapasztalata (hónapban) (min. 0 hónap, max. 36 hónap)  10
2 3. M2.2) alk. köv.ben bemutatott, a teljesítésbe bevonni kívánt szakember alkalmassági követelményt meghaladó többlettapasztalata (hónapban) (min. 0 hónap, max. 12 hónap) 10
3 4. Kötelező 24 hónapon felül vállalt jótállás időtartama (hónapban) (min. 0 hónap, max. 24 hónap)  10
  Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: 1. Nettó ajánlati ár (Ft-ban megadva) / Súlyszám: 70
  Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: TOP-2.1.3-16-HB1-2021-00036
II.2.9) További információ:

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
x A Kbt. 117. § szerinti saját beszerzési szabályok szerinti eljárás
  Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett meghívásos eljárás
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett tárgyalásos eljárás
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
  Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben
  Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
  A Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás
  A Kbt. 115. § szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
IV.1.2) A hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás, valamint a gyorsított eljárás alkalmazásának indokolása:
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
IV.1.4) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
28475 / 2022 (KÉ-szám/évszám)
IV.2.2) Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
  A hirdetmény tárgya a fenti ajánlati/részvételi felhívásban közzétett dinamikus beszerzési rendszer lezárása
IV.2.3) Információ az előzetes/időszakos előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást meghirdető felhívás lezárásáról
  Az ajánlatkérő a fenti előzetes/időszakos előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további szerződéseket
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: Elnevezés: Mezősas település környezetvédelmi infrastruktúra
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
  A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
Az eredménytelenség indoka:
  A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1)
A szerződés megkötésének dátuma: 2023/03/13 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 3
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 3
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 3
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: ROAD FOR YOU Útépítő és Szállítási Kft.
Nemzeti azonosítószám: 14493768209
Postai cím: Fő Út 60
Város: Földes
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 4177
Ország: Magyarország
E-mail: epitsukmeg@gmail.com
Telefon: +36 704108991
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 14493768209
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 139924772
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 122463108
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
x Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értekét vagy arányát
Érték ÁFA nélkül: 8572417 Pénznem: HUF
Arány: 7 %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése: III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság, M2.1) 1 fő olyan szakember, aki a 266/2013. (VII.11.) Korm. rendelet szerinti MV-VZ rendelkezik, M2.2) 1 fő olyan szakember, aki építőmester szakmérnöki szakképzettséggel rendelkezik;III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság, eljárást megindító felhívás feladását megelőző 3 (három) mérlegforduló nappal lezárt üzleti év közbeszerzés tárgyából szerzett árbevétel
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7)
A megkötött szerződések száma: (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Európai Unió
  nem Európai Unió
 
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege
Hivatalos név: KORONA-HUMÁN Egészségügyi Szolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: 24356886209
Postai cím: Polgári utca 13.
Város: Hajdúböszörmény
NUTS-kód: HU321
Postai irányítószám: 4220
Ország: Magyarország
E-mail: info@koronahumankft.hu
Telefon: +36 301525207
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele): 24356886209
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv igen
Ellenszolgáltatás összege
Érték ÁFA nélkül: 123989100 Pénznem: HUF
V.2.10)
A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett nem
V.2.11)
Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt nem
V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:
 
Hivatalos név: VAJDA MÉLYÉPÍTŐ Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: 25918454209
Postai cím: Nyíl Utca 26
Város: Hajdúhadház
NUTS-kód: HU321
Postai irányítószám: 4242
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 25918454209

Hivatalos név: KORONA-HUMÁN Egészségügyi Szolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: 24356886209
Postai cím: Polgári utca 13.
Város: Hajdúböszörmény
NUTS-kód: HU321
Postai irányítószám: 4220
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 24356886209

Hivatalos név: ROAD FOR YOU Útépítő és Szállítási Kft.
Nemzeti azonosítószám: 14493768209
Postai cím: Fő Út 60
Város: Földes
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 4177
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 14493768209

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) További információk:
VI.1.1) Hirdetmény közzététele nélkül induló eljárás esetén az eljárást megindító felhívás megküldésének, illetőleg a Közbeszerzési Hatóság tájékoztatásának napja:
(éééé/hh/nn)
VI.1.2) Az eljárás során figyelembe vett környezetvédelmi szempontok:
x Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírásrészeként
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi intézkedések
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi vezetési rendszereknek való megfelelés
VI.1.3) Az eljárás során figyelembe vett szociális szempontok:
x Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírás részeként
  Alkalmassági feltételként
  Védett foglalkoztatók számára fenntartott közbeszerzés
VI.1.4) Fenntartott szerződés:
x A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
VI.1.5) További információk:
VI.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2023/03/16 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem szükséges