Ugrás a tartalomra Ugrás a láblécre

Publikus Core
Közbeszerzési Értesítő száma: 2022/92
Beszerzés tárgya: Építési beruházás
Hirdetmény típusa: Tájékoztató az eljárás eredményéről/2020 KÉ
Eljárás fajtája: Nyílt eljárás
Közzététel dátuma: 2022.05.13.
Iktatószám: 9764/2022
CPV Kód: 45000000-7
Ajánlatkérő: Cserépfalu Község Önkormányzata
Teljesítés helye: Cserépfalui ingatlanok helyrajzi számai: 02/2, 062, 065/2, 065/25, 065/34, 0173/25, 1/17, 65/1, 446/2, 1072, 1089
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa: Regionális/helyi szintű
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre: Általános közszolgáltatások
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató az eljárás eredményéről
A közbeszerzési eljárás eredménye
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Cserépfalu Község Önkormányzata
Nemzeti azonosítószám: 15348740205
Postai cím: Kossuth Lajos Utca 125
Város: Cserépfalu
NUTS-kód: HU311
Postai irányítószám: 3413
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Csendes Péter polgármester
Telefon: +36 49423132
E-mail: polgarmester@cserepfalu.hu
Fax: +36 49523005
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.cserepfalu.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.cserepfalu.hu
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
  Meghatalmazott ajánlatkérő nélkül.
  Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: (adja meg ajánlatkérő nevét)
  Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került feltüntetésre: (adja meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és azonosítószámát)
  Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Az ajánlatkérő típusa
  Központi szintű
x Regionális/helyi szintű
  Közjogi szervezet
  Közszolgáltató
  Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2) bekezdés]
  Egyéb:
I. 4 ) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
x Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
  Egyéb tevékenység:
I. 5 ) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
  Villamos energia
  Földgáz és kőolaj kitermelése
  Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
  Víz
  Postai szolgáltatások
  Vasúti szolgáltatások
  Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
  Kikötői tevékenységek
  Repülőtéri tevékenységek
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1) Elnevezés:
Cserépfalu vízrendezés II. ütem
Hivatkozási szám: EKR000513432022
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45000000-7
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
Cserépfalu árvízi kockázatának csökkentése vízrendezés II. ütem a TOP-2.1.3-16-BO1-2019-00060 sz. projekt keretében.
II.1.5) Részekre bontás
A beszerzés részekből áll nem
II.1.6) A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül)
Érték: (Kérjük, jelezze a beszerzés végleges összértékét. Az egyes szerződésekkel kapcsolatos tájékoztatás céljából kérjük, töltse ki az V. szakaszt)
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem:
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték a teljes időtartamukra vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
II.2) A közbeszerzés mennyisége
 
II.2.1)
Elnevezés: Cserépfalu vízrendezés II. ütem
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45000000-7
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU311 A teljesítés helye: Cserépfalui ingatlanok helyrajzi számai: 02/2, 062, 065/2, 065/25, 065/34, 0173/25, 1/17, 65/1, 446/2, 1072, 1089
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
A munka részletes tartalmát a 36/2020. munkaszámú, 2022. februári keltű „Cserépfalu Község belterület vízrendezése II. ütem TOP-2.1.3-16-BO1-2019-00060 projektet érintő szakaszok kiviteli terve”, illetve a GF-165/2021 munkaszámú „Cserépfalu község belterületi vízrendezés II ütem keretén belül létesítendő tározó földmű építésének
kiviteli terve” és a 35500/6438-13/2021. ált. számú vízjogi létesítési engedély tartalmazza.
Tervezett létesítmények:
A fejlesztési területen megvalósuló műszaki beavatkozások 2 csoportba foglalhatóak:
1. Belterületet védő, külterületi övárok kialakítása, a befogadó Hór-patakba való bevezetése, ár apasztó tározó kialakításával;
A Cs-2-0 övárok TB200/286/150 mederburkoló elemmel készül teljes hosszában (a közúti csatlakozás előtti szakaszon a TB200/286/150 mederburkoló elem kiváltható, kiviteli terv szerint mintakeresztszelvénynek megfelelő műszakilag egyenértékű mederlapos burkolattal), a közút keresztezésében 2x120/120/100x15 közúti keretelem beépítésével. A teljes rendszer 574 m hosszúságú, amelyből a közúti csatlakozás előtti mintegy 338 m hosszúságú szakasz energiatörő fogakkal ellátott a nagyobb fenékesés miatt.
A Cs-2-0 rendszerhez csatlakozik egy ár apasztó tározó amelynek alapterülete 10.000 m2 átlagos vízmélysége 1 m. A tározó egy természetes mélyfekvésű terület felhasználásával kerül kialakításra teljes körtöltéssel ellátva. A töltés DK-i részén 0+013.5 km szelvényében létesül a 2 dbΦ80 beeresztő műtárgy
kitorkollós tiltós előfejjel. A beeresztő műtárgy előtt vízkormányzó osztóműtárgy létesül.
A töltés DNy-i részén valósulnak meg a tározó leürítés biztosító műtárgyak:
Φ100 betoncső, 2 db. csavarorsóval ellátott tiltós műtárgy bukóéllel kialakítva: 0+192.00 km szelv. A két műtárgy tengelye közötti távolság 5,0 m. Ezen a szakaszon a töltés burkolt. A körtöltés hossza 444,30 m. A tározó területén az egységes mederfenék kialakítása során kiszoruló föld a körtöltés kialakítására kerül felhasználásra. A töltés korona szélessége 3,0 m víz-, és levegőoldali (mentett oldali) rézsűhajlása 1:2. A töltés korona szintje egységesen: 220,78 mBf
A töltés déli oldala 1:2 rézsűvel csatlakozik a TB220/286/150 mederburkoló
elemekkel felújított Cserépfalu 065/2 hrsz. ingatlanon átépítendő vízelvezető
árokhoz.
A tározó töltés a beeresztő műtárgy északi oldala felől a (0+007 szelv.) közelíthető a
terepszintről 1:10 rézsűhajlású rámpán keresztül.
2. Széchenyi-Kossuth-József Attila úti Belterületen áthúzódó, útárok szelvénybővítése, és tovább építése, a befogadó Hór-patakba való bevezetése
A Cs-1-0 útárok mintegy 669 m hosszúságban készül a jelenlegi földárokkal megegyező nyomvonalon. A vízelvezető rendszer teljes hosszában TB30/50/40 és TB40/70/50 mederburkoló elemmel kerül burkolásra a hosszelvényen jelölt folyásfenék szintekkel. A kapubejárók alatt Ø 40-50- 60-80 tokos betoncső kerül elhelyezésre mindkét oldalán kerékvetős előfejjel.
A rendszer a 0+358 és 0+348 szelvények között a közút alatt 60/60/100x15 keretelem
felhasználásával kerül kialakításra. A befogadó Hór-patakba tokos betoncső csappantyú beépítésével csatlakozik.
A Cs-1-1 útárok mintegy 242 m hosszúságban készül a jelenlegi földárokkal
megegyező nyomvonalon. A vízelvezető rendszer teljes hosszában TB30/50/40 mederburkoló elemmel kerül burkolásra a hosszelvényen jelölt folyásfenék szintekkel. A kapubejárók alatt Ø 40 tokos betoncső kerül elhelyezésre mindkét oldalán kerékvetős előfejjel.
A Cs-1-2 útárok mintegy 354 m hosszúságban készül a jelenlegi földárokkal megegyező nyomvonalon. A vízelvezető rendszer teljes hosszában TB30/50/40 mederburkoló elemmel kerül
burkolásra a hosszelvényen jelölt folyásfenék szintekkel. A rendszer a 0+354 és 0+344
szelvények között 40/75 monolit vb. folyókával és TBF40 acél rácsos fedlappal
készül. A kapubejárók alatt Ø 50 tokos betoncső kerül elhelyezésre mindkét oldalán kerékvetős előfejjel.
A kapubejárók egységesen 5 m szélességűek kivételt képeznek a garázs és gyalogos bejárók, előbbi 3 m utóbbi 1 m szélességben került figyelembevételre.
A beruházás során összesen 1839 m vízelvezető kerül kialakításra.
További információk a közbeszerzési dokumentációban.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 A teljesítésbe bevonásra kerülő építésvezető (vagy azzal egyenértékű) szakember mélyépítés kivitelezés területén szerzett szakmai tapasztalata (ajánlati elem legkedvezőbb mértéke: 48 hónap) 10
2 A teljesítésbe bevonásra kerülő építésvezető (vagy azzal egyenértékű) szakember csapadékvíz elvezető árok építés kivitelezés ter. szerzett szakmai tap. (ajánlati elem legkedvezőbb mértéke: 48 hónap) 10
3 Többletjótállás időtartama (egész hónapban megadva) (a minimálisan előírt 12 hónapon felül, az ajánlati elem legkedvezőtlenebb mértéke: 0 hónap; legkedvezőbb mértéke: 24 hónap) 10
  Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: Egyösszegű nettó ajánlati ár /HUF / Súlyszám: 70
  Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: TOP-2.1.3-16-BO1-2019-00060
II.2.9) További információ:
A támogatás mértéke a projekt elszámolható összköltségének 100,000000 %-a. A finanszírozás formája: utófinanszírozás. Szállítói finanszírozás alkalmazására nem kerül sor. A II.2.7. pontban foglalt teljesítési határidő a sikeres munkaterület átadás-átvételtől értendő.
Nyertes ajánlattevő a szerződéskötés időpontjára köteles építési-szerelési felelősségbiztosítási szerződést kötni vagy meglévő biztosítását a szerződés tárgyára kiterjeszteni. A biztosítás mértéke: 100.000.000.- Ft/év és 50.000.000.- Ft/káresemény. A feltétel elfogadásáról AT-nek nyilatkoznia kell.

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
  A Kbt. 117. § szerinti saját beszerzési szabályok szerinti eljárás
x Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett meghívásos eljárás
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett tárgyalásos eljárás
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
  Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben
  Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
  A Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás
  A Kbt. 115. § szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
IV.1.2) A hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás, valamint a gyorsított eljárás alkalmazásának indokolása:
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
IV.1.4) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
07257 / 2022 (KÉ-szám/évszám)
IV.2.2) Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
  A hirdetmény tárgya a fenti ajánlati/részvételi felhívásban közzétett dinamikus beszerzési rendszer lezárása
IV.2.3) Információ az előzetes/időszakos előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást meghirdető felhívás lezárásáról
  Az ajánlatkérő a fenti előzetes/időszakos előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további szerződéseket
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: Rész száma: Elnevezés: Cserépfalu vízrendezés II. ütem
Szerződés/rész odaítélésre került nem
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
x A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
Az eredménytelenség indoka: ● a Kbt. 75. § (4) bekezdésben foglaltak szerint igazolható, rendelkezésére álló anyagi fedezet összege nem elegendő a szerződés megkötéséhez az értékelés alapján legkedvezőbb ajánlatot tett ajánlattevővel [Kbt. 75. § (2) bekezdés b) pont].;
A közbeszerzési eljárás eredménytelen a Kbt. 70.§ (1) bekezdése alapján, figyelemmel arra, hogy benyújtott ajánlatok mindegyike meghaladja a - 75. § (4) bekezdésének megfelelően igazolt - rendelkezésre álló nettó 177.984.123,- Ft-ot, továbbá Ajánlatkérőnek pótlólagos fedezet kiegészítésére nincs pénzügyi fedezete.
  A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1)
A szerződés megkötésének dátuma: (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 5
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 4
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 5
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke:
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke:
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
Pénznem:
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
  Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értekét vagy arányát
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7)
A megkötött szerződések száma: (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Európai Unió
  nem Európai Unió
 
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele):
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv
Ellenszolgáltatás összege
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.10)
A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett
V.2.11)
Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt
V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:
 
Hivatalos név: G-Híd Építőipari és Szolgaltató Kft.
Nemzeti azonosítószám: 14624313241
Postai cím: Karikás Frigyes Utca 20
Város: Budapest
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 1138
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 14624313241

Hivatalos név: SZIRA-AQUA Építőipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: 13609472209
Postai cím: Táncsics Mihály Utca 10
Város: Püspökladány
NUTS-kód: HU321
Postai irányítószám: 4150
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 13609472209

Hivatalos név: Cash Contact Company Zrt.
Nemzeti azonosítószám: 26610489216
Postai cím: Szabadság tér 2
Város: Szolnok
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 5000
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 26610489216

Hivatalos név: DYNAMIC ÚT Szállítási Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: 12943968410
Postai cím: Kistályai Utca 18
Város: Eger
NUTS-kód: HU312
Postai irányítószám: 3300
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 12943968410

Hivatalos név: TÖMB 2002 Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: 22757937209
Postai cím: Polgári Utca 13.
Város: Hajdúböszörmény
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 4220
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 22757937209

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) További információk:
VI.1.1) Hirdetmény közzététele nélkül induló eljárás esetén az eljárást megindító felhívás megküldésének, illetőleg a Közbeszerzési Hatóság tájékoztatásának napja:
(éééé/hh/nn)
VI.1.2) Az eljárás során figyelembe vett környezetvédelmi szempontok:
  Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírásrészeként
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi intézkedések
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi vezetési rendszereknek való megfelelés
VI.1.3) Az eljárás során figyelembe vett szociális szempontok:
  Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírás részeként
  Alkalmassági feltételként
  Védett foglalkoztatók számára fenntartott közbeszerzés
VI.1.4) Fenntartott szerződés:
  A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
VI.1.5) További információk:
VI.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2022/05/12 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem szükséges