Ugrás a tartalomra Ugrás a láblécre

Publikus Core
Közbeszerzési Értesítő száma: 2022/92
Beszerzés tárgya: Építési beruházás
Hirdetmény típusa: Tájékoztató az eljárás eredményéről/2020 KÉ
Eljárás fajtája: Nyílt eljárás
Közzététel dátuma: 2022.05.13.
Iktatószám: 9545/2022
CPV Kód: 45000000-7
Ajánlatkérő: Budapest Főváros Főpolgármesteri Hivatal
Teljesítés helye: - 1052 Bp., Városház u. 9-11. (28.000 m2) - Főpolgármesteri Hivatal (műemléki épület) - 1056 Bp., Váci u. 62-64. és 66. II. 14. szám alatti iroda (3.432 m2) - Új Városháza épülete (műemléki épület) - 1083 Bp., Leonardo Da Vinci köz 2. (5.200 m2) - Központi Irattár épülete (épület) - 1087 Bp., Könyves Kálmán krt. 84. - Kőbányai út 22. (157 m2) - Hajléktalan Ügyfélszolgálat (épületrész)
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő: Mesterszerviz 024 Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság;Edelweiss Ökoservice Korlátolt Felelősségű Társaság
Ajánlatkérő típusa: Regionális/helyi szintű
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre: Általános közigazgatás
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató az eljárás eredményéről
A közbeszerzési eljárás eredménye
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Budapest Főváros Főpolgármesteri Hivatal
Nemzeti azonosítószám: 15490012241
Postai cím: Városház Utca 9-11.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1052
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Kocsis István
Telefon: +36 19998195
E-mail: KocsisI@Budapest.hu
Fax: +36 13271863
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.budapest.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
  Meghatalmazott ajánlatkérő nélkül.
  Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: (adja meg ajánlatkérő nevét)
  Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került feltüntetésre: (adja meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és azonosítószámát)
  Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Az ajánlatkérő típusa
  Központi szintű
x Regionális/helyi szintű
  Közjogi szervezet
  Közszolgáltató
  Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2) bekezdés]
  Egyéb:
I. 4 ) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
x Egyéb tevékenység: Általános közigazgatás
I. 5 ) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
  Villamos energia
  Földgáz és kőolaj kitermelése
  Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
  Víz
  Postai szolgáltatások
  Vasúti szolgáltatások
  Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
  Kikötői tevékenységek
  Repülőtéri tevékenységek
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1) Elnevezés:
Ingatlankarbantartás munkák elvégzése 2022-2023
Hivatkozási szám: EKR000897952021
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45000000-7
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
Vállalkozási keretszerződés „Műemléki ingatlanon karbantartási munkák elvégzése 2022-2023. években” tárgyban
II.1.5) Részekre bontás
A beszerzés részekből áll nem
II.1.6) A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül)
Érték: 150000000 (Kérjük, jelezze a beszerzés végleges összértékét. Az egyes szerződésekkel kapcsolatos tájékoztatás céljából kérjük, töltse ki az V. szakaszt)
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték a teljes időtartamukra vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
II.2) A közbeszerzés mennyisége
 
II.2.1)
Elnevezés: Ingatlankarbantartás munkák elvégzése 2022-2023
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45000000-7
További tárgyak: 31200000-8
45110000-1
45261000-4
45421000-4
45430000-0
45442100-8
45300000-0
45320000-6
45330000-9
45410000-4
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés helye: - 1052 Bp., Városház u. 9-11. (28.000 m2) - Főpolgármesteri Hivatal (műemléki épület)
- 1056 Bp., Váci u. 62-64. és 66. II. 14. szám alatti iroda (3.432 m2) - Új Városháza épülete (műemléki épület)
- 1083 Bp., Leonardo Da Vinci köz 2. (5.200 m2) - Központi Irattár épülete (épület)
- 1087 Bp., Könyves Kálmán krt. 84. - Kőbányai út 22. (157 m2) - Hajléktalan Ügyfélszolgálat (épületrész)
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
A II.2.3. pontban ismertetett teljesítési helyszínek területét összesen nettó alapterületként kell értelmezni, mely az összes szintet figyelmbe veszi.
A Városháza épület öt épületszárnyból áll, összesen nettó alapterülete 53.000 m2. Ebből a karbantartással érintett terület nagysága a II.2.3. pontban meghatározott, összesen nettó 28.000 m2.
A Főpolgármesteri Hivatal örökségvédelmi nyilvántartási száma: 15487
Nyertes Ajánlattevő feladata a II.2.3) pontban felsorolt helyszíneken, mindösszesen nettó 36.789 m2 szintterületen, építési engedélyt nem igénylő (felújítási mértéket/fejlesztési-beruházási szintet el nem érő) karbantartási-állagmegóvási munkák elvégzése - a szerződéstervezetben és a műszaki leírásban foglaltak szerint, Ajánlatkérő (AK) eseti megrendelései alapján - tételes mennyiségi felmérésen alapuló és a TERC Kft. V.I.P. Költségvetési program, vagy azzal adatvesztés-mentesen kompatibilis alkalmazással kalkulált, ÖN felújítás típusú normarendszer szerinti utólagos, tételes elszámolással.
A karbantartási munkák megrendelésére eseti megrendelések útján a keretösszeg erejéig, a keretszerződésben szabályozott módon kerül sor. Keretösszeg: nettó 150.000.000,- Ft + ÁFA. Ajánlatkérő kötelezettséget vállal arra, hogy legkésőbb 2023. december 31-ig a teljes (mindösszesen) keretösszeg 80%-ának megfelelő értékben tesz megrendelést.
AK a karbantartás fogalmát a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 3. § (4) bekezdés 9. pontja alapján az alábbiak szerint határozza meg: A használatban lévő tárgyi eszköz folyamatos, zavartalan, biztonságos üzemeltetését szolgáló javítási, karbantartási tevékenység, ideértve a tervszerű megelőző karbantartást, a hosszabb időszakonként, de rendszeresen visszatérő nagyjavítást, és mindazon javítási, karbantartási tevékenységet, amelyet a rendeltetésszerű használat érdekében el kell végezni, amely a folyamatos elhasználódás rendszeres helyreállítását eredményezi.
A karbantartási munkák többek között az alábbi munkanemeket foglalják magukban:
- építőmesteri munkák (helyszíni beton és vasbeton munkák, falazás és egyéb kőművesmunkák, vakolás és rabicolás, százazépítés),
- szakipari munkák (aljzatkészítés, hideg- és meleg burkoló munkák, tetőfedő-bádogos szakipari munkák, szigetelési szakmunkák, asztalos szerkezetek javítása, felületképzés (festés, mázolás, tapétázás, korrózióvédelem),
- épületvillamossági munkák (épületvillamossági hálózat karbantartása, épületvillamossági szerelvények és berendezések karbantartása),
- épületgépészeti munkák (épületgépészeti csővezeték szerelés, épületgépészeti szerelvények és berendezések szerelése),
- kiegészítő tevékenységek (bontás, állagmegóvási munkák, a karbantartással érintett helyiségek kiürítésével járó költöztetési feladatok stb.).
Az elmúlt évek tapasztalatai alapján vélelmezhető szakmánkénti munkamegoszlás:
1. Építőmesteri munka: összesen 30 %
- Helyszíni beton és vasbeton munkák: 7 %
- Falazás és egyéb kőművesmunkák: 8 %
- Vakolás és rabicolás: 8 %
- Szárazépítés: 7 %
2. Szakipari munka: összesen 54 %
- Aljzatkészítés, hideg- és meleg burkoló munkák: 10 %
- Tetőfedő-bádogos szakipari munkák: 5 %
- Szigetelési szakmunkák (lapostető, hőszigetelés): 3 %
- Asztalos szerkezetek javítása: 3 %
- Felületképzés (festés, mázolás, tapétázás, korrózióvédelem): 33 %
3. Épületvillamossági munka (erősáram, gyengeáram): összesen 7 %
- Helyiségeken belüli elektromos karbantartási munkák, épületvillamossági szerelvények és berendezések karbantartása: 7 %
4. Épületgépészeti munka: összesen 7 %
- Épületgépészeti csővezeték szerelés: 4 %
- Épületgépészeti szerelvények és berendezések szerelése: 3 %
5.Kiegészítő tevékenységek: összesen 2 %
A fentiek mindösszesen: 100 %

A részletes műszaki, szakmai követelményrendszert a Közbeszerzési Dokumentumok részét képező műszaki leírás (annak mellékletei) és szerződéstervezet tartalmazza.
Az épület a fővárosi közműhálózatra – víz-, szennyvíz-, csapadékvízelvezető- és gázvezeték-hálózatra csatlakozik.
A felhívásban, valamint a további közbeszerzési dokumentumokban szereplő meghatározott gyártmányra, eredetre, típusra történő hivatkozás csak a közbeszerzés tárgyának egyértelmű és közérthető meghatározása érdekében történt. Ajánlatkérő a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 46. § (3) bekezdése alapján jár el. Az egyenértékűséggel kapcsolatban Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 46. § (5)-(6) bekezdésére.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 3. Vállalt jótállás időtartama hónapokban (hónap, minimum 12 hónap) 10
2 4. Vállalt késedelmi kötbér napi mértéke (%, min. 0,5%) 10
3 5. Az M/2 pont szerinti szakember jogosultság megszerzéséhez meghatározott szakmai gyakorlati időn felüli többlet szakmai tapasztalata hónapokban (hónap, legkedvezőbb szint 24 hónap) 10
  Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: Az 1-2. értékelési részszempontok ár szempontok / Súlyszám: 70
  Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.9) További információ:
1. Ajánlatkérő (AK) nem teszi lehetővé többváltozatú (alternatív) ajánlat benyújtását.
2. AK felhívja a figyelmet a Kbt. 131. § (4) bek-re.
3. Amennyiben tárgyi eljárás eredménytelensége (adott esetben) megfelel a Kbt. 98. § (2) bekezdés a) és b) pontjában foglalt eredménytelenségi eseteknek, úgy AK az e tárgyban indítandó új eljárást hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárásként kívánja lefolytatni.
4. Ajánlatkérő nem alkalmazza a Kbt. 75. § (2) bek. e) pontját.
5. Értékelési részszempontok részletesen - ár szempontok:
- 1. szempont: Nettó rezsióradíj (nettó Ft), súlyszám: 50;
- 2. szempont: Százalékos anyagárkedvezmény (%, min. 1%), súlyszám: 20;
6. Értékelési részszempontok részletesen - minőségi szempontok:
- 3. szempont: Vállalt jótállás időtartama hónapokban (hónap, min. 12 hónap), súlyszám: 10.
- 4. szempont: Vállalt késedelmi kötbér napi mértéke (%, min. 0,5%), súlyszám: 10.
- 5. szempont: Az M/2 pont szerinti szakember jogosultság megszerzéséhez meghatározott szakmai gyakorlati időn felüli többlet szakmai tapasztalata hónapokban (hónap, legkedvezőbb szint 24 hónap), súlyszám: 10.
7. Részszempontonként adható pontszám: 0 - 10, ahol a 0 pont a legrosszabb, a 10 pont a legjobb. AK törtek esetén a pontszámokat két tizedes jegyre kerekíti. AK az 1. részszempont tekintetében fordított arányosítást, a 2-3-4-5. részszempont tekintetében egyenes arányosítást alkalmaz. AK élve a Kbt. 77. § (1) bekezdésében foglaltakkal a 2. ért. részszempont kapcsán 30%-ban, a 3. ért. részszempont kapcsán 36 hónapban, a 4. ért. részszempont kapcsán 1%-ban, az 5. ért. részszempont kapcsán 24 hónapban rögzíti az ajánlati elem legkedvezőbb szintjét, amelyre és amelynél még kedvezőbb vállalásokra mind a négy esetben egyaránt az értékelési ponthatár felső határával azonos számú pontot ad. AK élve a Kbt. 77. § (1) bekezdésében foglaltakkal rögzíti, hogy a 2. ért. részszempont kapcsán 1%, a 3. ért. részszempont kapcsán 12 hónap, a 4. ért. részszempont kapcsán pedig 0,5% a legkedvezőtlenebb ajánlati elem, melyeknél kedvezőtlenebb vállalás érvényesen nem tehető. Amennyiben AT az 5. ért. szempontban nem kíván megajánlani többlet szakmai gyakorlatot a szakember vonatkozásában, akkor a felolvasólapon 0 hónap megajánlást kell szerepeltetni.
8. A tárgyi feladat ellátásához a személyi feltételeken túl minden tárgyi és anyagszükséglet biztosítása Nyertes Ajánlattevő feladata az alábbi kiegészítéssel: A szükség esetén előforduló cseréknél, pótlásoknál az eszközök, berendezések (pl. világítótest, radiátor, bojler, szaniter, csaptelep, stb.) biztosítása Ajánlatkérő kötelezettsége, ha raktárkészlettel rendelkezik az adott eszközből, berendezésből. Amennyiben nem, akkor a Nyertes Ajánlattevő szerzi be azokat a Ajánlatkérő költségén a keretszerződésben meghatározott keretösszeg terhére.
9. Közös AT-nek az ajánlathoz csatolniuk kell a közös teljesítésére vonatkozó megállapodást a Kbt. 35. §-nak és a közbeszerzési dokumentumok figyelembe vételével.
10. Az ajánlatban csatolni kell az ajánlatot aláíró és/ vagy az ajánlatban bármely nyilatkozatot tevő, meghatalmazást adó, kötelezettséget vállaló stb. cégjegyzésre jogosult személy(ek ) aláírási címpéldányát, vagy a 2006. évi V. tv. 9. § szerinti aláírás-mintáját, amennyiben a letelepedés helye szerinti jogrendszer ezeket nem ismeri, úgy ezekkel egyenértékű dokumentumokat, — a cégkivonatban (vagy cégmásolatban) nem szereplő kötelezettségvállaló(k)/nyilatkozattevők esetében a meghatalmazott aláírását is tartalmazó írásos meghatalmazás példányát. (Egyéni vállalkozó esetében Ajánlatkérő elfogadja bármely olyan dokumentum egyszerű másolatának csatolását, amely alkalmas az aláíráskép igazolására.)
11. Jelen felhívás II.2.7) pontban rögzített kezdési időpont csupán egy tervezett időpont, attól az eljárás lefolytatásának időszükségletére tekintettel el lehet térni.

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
  A Kbt. 117. § szerinti saját beszerzési szabályok szerinti eljárás
x Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett meghívásos eljárás
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett tárgyalásos eljárás
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
  Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben
  Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
  A Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás
  A Kbt. 115. § szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
IV.1.2) A hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás, valamint a gyorsított eljárás alkalmazásának indokolása:
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
IV.1.4) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
21518 / 2021 (KÉ-szám/évszám)
IV.2.2) Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
  A hirdetmény tárgya a fenti ajánlati/részvételi felhívásban közzétett dinamikus beszerzési rendszer lezárása
IV.2.3) Információ az előzetes/időszakos előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást meghirdető felhívás lezárásáról
  Az ajánlatkérő a fenti előzetes/időszakos előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további szerződéseket
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: Elnevezés: Ingatlankarbantartás munkák elvégzése 2022-2023
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
  A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
Az eredménytelenség indoka:
  A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1)
A szerződés megkötésének dátuma: 2022/05/04 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 4
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 4
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 4
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el igen
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: Mesterszerviz 024 Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: 10809408242
Postai cím: Örs Vezér Útja 76.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1141
Ország: Magyarország
E-mail: info@mesterszerviz024.eu
Telefon: +36 704669494
Internetcím(ek): (URL) https://mesterszerviz024.eu/
Fax:
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 10809408242
A nyertes ajánlattevő Kkv igen

Hivatalos név: Edelweiss Ökoservice Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: 10835449242
Postai cím: Hungária Körút 162-164.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1146
Ország: Magyarország
E-mail: info@edelweiss-os.eu
Telefon: +36 705629896
Internetcím(ek): (URL) https://edelweiss-os.eu/
Fax:
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 10835449242
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 117000000
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 150000000
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
x Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értekét vagy arányát
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése: építészeti szakipari munka
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7)
A megkötött szerződések száma: (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Európai Unió
  nem Európai Unió
 
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege
Hivatalos név: Framtid Group Kft
Nemzeti azonosítószám: 25278985242
Postai cím: Besnyői Utca 13. 4. emelet
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1143
Ország: Magyarország
E-mail: kovacs.maria@framtidgroup.hu
Telefon: +36 706345468
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele): 25278985242
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv igen
Ellenszolgáltatás összege
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.10)
A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett nem
V.2.11)
Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt nem
V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:
 
Hivatalos név: Framtid Group Kft
Nemzeti azonosítószám: 25278985242
Postai cím: Besnyői Utca 13. 4. emelet
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1143
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 25278985242

Hivatalos név: Weiser Károly egyéni vállalkozó
Nemzeti azonosítószám: 41045417243
Postai cím: Tündérrózsa Utca 3
Város: Budapest
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 1225
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 41045417243

Hivatalos név: Opus Optimum Property Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosítószám: 27429345211
Postai cím: Bartók Béla Utca 33.
Város: Esztergom
NUTS-kód: HU212
Postai irányítószám: 2500
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 27429345211

Hivatalos név: Mesterszerviz 024 Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: 10809408242
Postai cím: Örs Vezér Útja 76.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1141
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 10809408242

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) További információk:
VI.1.1) Hirdetmény közzététele nélkül induló eljárás esetén az eljárást megindító felhívás megküldésének, illetőleg a Közbeszerzési Hatóság tájékoztatásának napja:
(éééé/hh/nn)
VI.1.2) Az eljárás során figyelembe vett környezetvédelmi szempontok:
  Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírásrészeként
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi intézkedések
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi vezetési rendszereknek való megfelelés
VI.1.3) Az eljárás során figyelembe vett szociális szempontok:
  Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírás részeként
  Alkalmassági feltételként
  Védett foglalkoztatók számára fenntartott közbeszerzés
VI.1.4) Fenntartott szerződés:
  A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
VI.1.5) További információk:
Ajánlattevők:
Weiser Károly egyéni vállalkozó
Székhelye: 1225 Budapest Tündérrózsa Utca 3.
Adószám: 41045417-2-43
Mesterszerviz 024 Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Székhelye: 1141 Budapest Örs Vezér Útja 76.
Adószám: 10809408-2-42
Edelweiss Ökoservice Korlátolt Felelősségű Társaság
Székhelye: 1146 Budapest Hungária Körút 162-164.
Adószám: 10835449-2-42
együttes ajánlattevők
Opus Optimum Property Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Székhelye: 2500 Esztergom Bartók Béla Utca 33.
Adószám: 27429345-2-11
Framtid Group Kft.
Székhelye: 1143 Budapest Besnyői Utca 13. 4. emelet
Adószám: 25278985-2-42
Nyertes ajánlattevő:
Mesterszerviz 024 Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Székhelye: 1141 Budapest Örs Vezér Útja 76.
Adószám: 10809408-2-42
Edelweiss Ökoservice Korlátolt Felelősségű Társaság
Székhelye: 1146 Budapest Hungária Körút 162-164.
Adószám: 10835449-2-42
együttes ajánlattevők

VI.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2022/05/10 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem szükséges