Ugrás a tartalomra Ugrás a láblécre

Publikus Core
Közbeszerzési Értesítő száma: 2022/188
Beszerzés tárgya: Építési beruházás
Hirdetmény típusa: Tájékoztató az eljárás eredményéről/2020 KÉ
Eljárás fajtája: Nyílt eljárás
Közzététel dátuma: 2022.09.27.
Iktatószám: 20358/2022
CPV Kód: 45000000-7
Ajánlatkérő: Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság
Teljesítés helye: Várpalota 2617 hrsz.
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő: Nemes Bau Plusz Építési, Szolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság
Ajánlatkérő típusa: Regionális/helyi szintű
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre: Környezetvédelem
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató az eljárás eredményéről
A közbeszerzési eljárás eredménye
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság
Nemzeti azonosítószám: 15325770219
Postai cím: Kossuth Lajos Utca 16
Város: Csopak
NUTS-kód: HU213
Postai irányítószám: 8229
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Nyiri Csaba
Telefon: +36 13977447
E-mail: kozbeszerzes@nyirilaw.hu
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): https://www.bfnp.hu/
A felhasználói oldal címe (URL):
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
  Meghatalmazott ajánlatkérő nélkül.
  Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: (adja meg ajánlatkérő nevét)
  Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került feltüntetésre: (adja meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és azonosítószámát)
  Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Az ajánlatkérő típusa
  Központi szintű
x Regionális/helyi szintű
  Közjogi szervezet
  Közszolgáltató
  Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2) bekezdés]
  Egyéb:
I. 4 ) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
x Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
  Egyéb tevékenység:
I. 5 ) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
  Villamos energia
  Földgáz és kőolaj kitermelése
  Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
  Víz
  Postai szolgáltatások
  Vasúti szolgáltatások
  Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
  Kikötői tevékenységek
  Repülőtéri tevékenységek
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1) Elnevezés:
Várpalotai homokbánya TT földtani term. véd. rek.
Hivatkozási szám: EKR000994022022
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45000000-7
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
Várpalotai homokbánya TT földtani természetvédelmi rekonstrukciója:
- megkövesedett fatörzsek és a felépítmény megtisztítása;
- védőtető teljes szerkezetének felújítása (csiszolás, újrafestés);
- védőtető talajszintben korhadó tartóoszlopainak felújítása;
- tanösvény nyomvonalán 100%-os cserjeírtás,
- 30 fő leülését lehetővé tevő pad-asztal garnitúrák kihelyezése.
AK felhívja az AT-k figyelmét, hogy az újonnan készítendő, kihelyezendő tanösvénytáblákra vonatkozó tételek nem képezik az eljárás részét. Ahol meglévő tábla felújítása szerepel, azok megvalósítását kéri AK, csupán az újak nem részei az eljárásnak egyik rész tekintetében sem.
AK felhívja továbbá az Ajánlattevők figyelmét, hogy 2 db árazatlan költségvetés kitöltése szükséges.
AK annak érdekében, hogy az AT-k számára egyértelmű legyen, hogy melyik tételek nem képezik az eljárás részét, AK külön táblázatokban csatolja ezeket az AT-k számára.
Továbbiakban lásd a műszaki dokumentációban.
II.1.5) Részekre bontás
A beszerzés részekből áll nem
II.1.6) A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül)
Érték: 15232375 (Kérjük, jelezze a beszerzés végleges összértékét. Az egyes szerződésekkel kapcsolatos tájékoztatás céljából kérjük, töltse ki az V. szakaszt)
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték a teljes időtartamukra vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
II.2) A közbeszerzés mennyisége
 
II.2.1)
Elnevezés: Várpalotai homokbánya TT földtani term. véd. rek.
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45000000-7
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU213 A teljesítés helye: Várpalota 2617 hrsz.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Kbt. 53. § (6) bekezdése szerinti feltételes közbeszerzés
Várpalotai homokbánya TT földtani természetvédelmi rekonstrukciója:
- megkövesedett fatörzsek és a felépítmény megtisztítása. A kövek összfelülete: cca. 12 m2.;
- védőtető teljes szerkezetének felújítása (csiszolás, újrafestés);
- védőtető talajszintben korhadó tartóoszlopainak felújítása, 7 db oszlop;
- tanösvény nyomvonalán 100%-os cserjeírtás (65 m2),
- 30 fő leülését lehetővé tevő pad-asztal garnitúrák kihelyezése (3 db).
AK felhívja az AT-k figyelmét, hogy az újonnan készítendő, kihelyezendő tanösvénytáblákra vonatkozó tételek nem képezik az eljárás részét. Ahol meglévő tábla felújítása szerepel, azok megvalósítását kéri AK, csupán az újak nem részei az eljárásnak egyik rész tekintetében sem.
Továbbiakban lásd a műszaki dokumentációban.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 Többletjótállás vállalása a minimálisan kötelező 12 hónap felett (Hónapban megadva. Előny a magasabb. Csak egész szám ajánlható meg.) 10
2  Az M/1 alkalmassági minimumkövetelmény körében előírásra kerülő szakember MV-É jogosultság megszerzéséhez szükséges szakmai minimumtapasztalatán felüli többlettapasztalata (hónapban megadva max.48 hó 15
3 Hátrányos helyzetű munkavállalók száma (0-5) 5
  Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: Nettó egyösszegű ajánlati ár / Súlyszám: 70
  Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: KEHOP-4.1.0-15-2016-00038
II.2.9) További információ:
*II.2.7. A II.2.7) szerződés időtartama pontban írtak tervezett időtartamnak tekintendők, figyelemmel arra, hogy annak időtartamát Ajánlatkérő pontosan a következők szerint határozza meg:
A munkaterület átadásának napja: a szerződés hatályba lépését követő 8 napon belül (az építési napló megnyitásával). A munkaterület átadásának napja azonban nem eshet a 2022. március 15., illetve 2022. augusztus 15. napja, valamint 2023. március 15. és 2023. augusztus 15. napja közötti vegetációs időszakra. Amennyiben a szerződés 2022. március 15., illetve 2022. augusztus 15. napja közötti hatályba lépésére sor kerülne, úgy a munkaterület legkorábbi átadásának időpontja 2022. augusztus 16. napja. Amennyiben a szerződés 2023. március 15., illetve 2023. augusztus 15. napja közötti hatályba lépésére kerülne sor, úgy a munkaterület legkorábbi átadásának időpontja 2023. augusztus 16. napja.
2.3.1. A munka kezdési határideje: megegyezik a munkaterület átadásának időpontjával.
A munka befejezési véghatárideje: 2023. november 30. napja azzal, hogy 2022. március 15. napja és 2022. augusztus 15. napja, valamint 2023. március 15. napja és 2023. augusztus 15. napja közötti időszakban munka nem végezhető, melynek oka, hogy minden év március 15. napja és augusztus 15. napja közötti időszak vegetációs időszak, amely biológiailag aktív periódus és a beavatkozások elkerülhetetlenül zavarják, esetenként közvetlenül is károsítják a területen élő fajokat. Ezen időszak alatt fakivágások, cserjeirtások illetve egyéb munkák nem végezhetőek, mivel ezek az állat- és növényvilág sérülését, károsodását okoznák .
A munka tehát kizárólag ezen vegetációs időszakon kívül végezhető 2023. november 30. napjáig.

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
  A Kbt. 117. § szerinti saját beszerzési szabályok szerinti eljárás
x Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett meghívásos eljárás
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett tárgyalásos eljárás
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
  Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben
  Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
  A Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás
  A Kbt. 115. § szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
IV.1.2) A hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás, valamint a gyorsított eljárás alkalmazásának indokolása:
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
IV.1.4) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
14072 / 2022 (KÉ-szám/évszám)
IV.2.2) Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
  A hirdetmény tárgya a fenti ajánlati/részvételi felhívásban közzétett dinamikus beszerzési rendszer lezárása
IV.2.3) Információ az előzetes/időszakos előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást meghirdető felhívás lezárásáról
  Az ajánlatkérő a fenti előzetes/időszakos előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további szerződéseket
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: Elnevezés: Várpalotai homokbánya TT földtani term. véd. rek.
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
  A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
Az eredménytelenség indoka:
  A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1)
A szerződés megkötésének dátuma: 2022/09/19 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 3
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 3
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 3
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: Nemes Bau Plusz Építési, Szolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: 14292990208
Postai cím: Somfalvi Út 1
Város: Sopron
NUTS-kód: HU221
Postai irányítószám: 9400
Ország: Magyarország
E-mail: nemesbau@gmail.com
Telefon: +36 309574306
Internetcím(ek): (URL) www.nemesbau.hu
Fax:
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 14292990208
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke:
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 15232375
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
  Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értekét vagy arányát
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7)
A megkötött szerződések száma: (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Európai Unió
  nem Európai Unió
 
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele):
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv
Ellenszolgáltatás összege
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.10)
A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett nem
V.2.11)
Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt nem
V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:
 
Hivatalos név: Cash Contact Company Zrt.
Nemzeti azonosítószám: 26610489216
Postai cím: Szabadság tér 2
Város: Szolnok
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 5000
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 26610489216

Hivatalos név: Novitas-Invest Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: 14942310219
Postai cím: Fő Utca 37/A
Város: Csehbánya
NUTS-kód: HU213
Postai irányítószám: 8445
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 14942310219

Hivatalos név: Nemes Bau Plusz Építési, Szolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: 14292990208
Postai cím: Somfalvi Út 1
Város: Sopron
NUTS-kód: HU221
Postai irányítószám: 9400
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 14292990208

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) További információk:
VI.1.1) Hirdetmény közzététele nélkül induló eljárás esetén az eljárást megindító felhívás megküldésének, illetőleg a Közbeszerzési Hatóság tájékoztatásának napja:
(éééé/hh/nn)
VI.1.2) Az eljárás során figyelembe vett környezetvédelmi szempontok:
  Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírásrészeként
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi intézkedések
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi vezetési rendszereknek való megfelelés
VI.1.3) Az eljárás során figyelembe vett szociális szempontok:
  Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírás részeként
  Alkalmassági feltételként
  Védett foglalkoztatók számára fenntartott közbeszerzés
VI.1.4) Fenntartott szerződés:
  A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
VI.1.5) További információk:
VI.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2022/09/27 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem szükséges