Ugrás a tartalomra Ugrás a láblécre

Publikus Core
Közbeszerzési Értesítő száma: 2022/188
Beszerzés tárgya: Építési beruházás
Hirdetmény típusa: Tájékoztató az eljárás eredményéről/2020 KÉ
Eljárás fajtája: Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben A Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás
Közzététel dátuma: 2022.09.27.
Iktatószám: 18910/2022
CPV Kód: 45000000-7
Ajánlatkérő: MVM Mátra Energia Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Teljesítés helye: MVM Mátra Energia Zrt. 3271 Visonta, Erőmű utca 11.
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő: BIS Hungary Kft.
Ajánlatkérő típusa: Közszolgáltató
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre: Villamos energia
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató az eljárás eredményéről
A közbeszerzési eljárás eredménye
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: MVM Mátra Energia Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosítószám: 10729571210
Postai cím: Erőmű utca 11
Város: Visonta
NUTS-kód: HU312
Postai irányítószám: 3271
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Bordás Krisztina
Telefon: +36 709044729
E-mail: krisztina.bordas@mert.hu
Fax: +36 37334016
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.mert.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.mert.hu
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
  Meghatalmazott ajánlatkérő nélkül.
  Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: (adja meg ajánlatkérő nevét)
  Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került feltüntetésre: (adja meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és azonosítószámát)
  Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Az ajánlatkérő típusa
  Központi szintű
  Regionális/helyi szintű
  Közjogi szervezet
x Közszolgáltató
  Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2) bekezdés]
  Egyéb:
I. 4 ) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
  Egyéb tevékenység:
I. 5 ) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
x Villamos energia
  Földgáz és kőolaj kitermelése
  Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
  Víz
  Postai szolgáltatások
  Vasúti szolgáltatások
  Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
  Kikötői tevékenységek
  Repülőtéri tevékenységek
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1) Elnevezés:
08/2022_Erőmű szigetelési munkái
Hivatkozási szám: EKR000734912022
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45000000-7
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
Építési beruházás a 322/2015. (X.30.) Korm. rendelet 14. § (1) bekezdés a) szerint. MVM Mátra Energia Zrt., I-II-III-IV-V blokkokhoz tartozó kazán, turbina és turbinatápház, hűtőrendszer, vízüzem, füstgáz-kéntelenítő és egyéb karbantartási, ill. élettartam vizsgálati tevékenység keretén belül (nagyjavítások, Ő-t csúcsra való felkészülés, ill. folyamatos javítások és üzemzavar elhárítás) végzett szigetelési és burkolási munkái. Lásd a II.2.4. pontokban foglaltak szerint.
II.1.5) Részekre bontás
A beszerzés részekből áll nem
II.1.6) A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül)
Érték: 295000000 (Kérjük, jelezze a beszerzés végleges összértékét. Az egyes szerződésekkel kapcsolatos tájékoztatás céljából kérjük, töltse ki az V. szakaszt)
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték a teljes időtartamukra vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
II.2) A közbeszerzés mennyisége
 
II.2.1)
Elnevezés: Erőművi ber. szigetelési és burkolási munkái
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45000000-7
További tárgyak: 45259000-7
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU312 A teljesítés helye: MVM Mátra Energia Zrt. 3271 Visonta, Erőmű utca 11.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Mátra Energia Zrt.. I-II-III-IV-V blokkokhoz tartozó kazán, turbina és turbinatápház, hűtőrendszer, vízüzem, füstgáz-kéntelenítő és egyéb karbantartási, ill. élettartam vizsgálati tevékenység keretén belül (nagyjavítások, Ő-t csúcsra való felkészülés, ill. folyamatos javítások és üzemzavar elhárítás) végzett szigetelési és burkolási munkák. Az eljárás keretszerződés megkötésére irányul, a keretösszeg az alábbi tervezett mennyiségekre kerül megállapításra az alábbiak szerint: Szigetelés 13207 m3 Burkolás 1190 fm Burkolás 4060 m2 Burkolás 105 db Hőszigetelés bontása 11200 m2 Burkolat bontása 8423 m2 Bontott alu. lemez burkolat újra beépítése, új kötőelemek felhasználásával. 6533 m2 Alakos szabott felületek burkolata lapolt kivitelben 1,0 mm vtg. Alu lemezből 350 m2 Szigetelőanyag szállítás 385 m3 Előregyártott burkolóanyag szállítása 1867 m3 Előregyártott burkolóanyag szállítása 700 kg Bontott szigetelőanyag többszöri átrakással történő szállítása konténerekben tárolása 1050 m3 Hulladékkonténer bérleti díj 28 db/hó Kőzetgyapot hulladék szállítás és ártalmatlanítás, dokumentált elhelyezés 1050 m3 Anyagbiztosítás hőkezeléshez 362 karton Ügyeleti órák hétközi 3733 óra Ügyeleti órák hétvégi ill. ünnepnap 5133 óra
A keretösszegre ajánlatkérőnek 70 %-os lehívási kötelezettsége van.
Keretösszeg: nettó 295.000.000 Ft
Lehívás kötelezettséggel terhet összeg, nettó: 206.500.000 Ft
Lehívási kötelezettséggel nem terhet összeg, nettó 88.500.000 Ft
A szerződés időtartama a szerződés aláírásától kezdődően a keretösszeg kimerüésésig, de legkésőbb 24 hónapos időtartamig tart.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 Jótállás időtartama (egész hónapban, minimum 0 hónap, maximum 24 hónap)  20
  Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: nettó egyösszegű ajánlati ár / Súlyszám: 80
  Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.9) További információ:
1.Ajánlatkérő a hiánypótlást a Kbt. 71. § -ban foglaltaknak megfelelően teljes körűen biztosítja. Ajánlatkérő alkalmazza a Kbt. 71. § (6) bek-ben foglaltakat. A nyilatkozatok EKR-n való benyújtásának elektronikus formájáról a Kbt. 41/A. § rendelkezik.
2. A Felhívás és a Közbeszerzési dokumentumok ellentmondása esetén a Felhívás az irányadó.
3.). Az árlista évente egyszer, a szerződés aláírásától számított 13-ik hónap első munkanapján felülvizsgálatra kerül. Az új árlista meghatározása a KSH által közzétett előző évi élelmiszeripar nélküli, ipari termelői árindex-el (Forrás: https://www.ksh.hu/) való felszorzással történik.
A módosulás a Kbt. 141. § (4) bekezdés a) pontja szerinti szerződésmódosításnak minősül.

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
  A Kbt. 117. § szerinti saját beszerzési szabályok szerinti eljárás
  Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett meghívásos eljárás
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett tárgyalásos eljárás
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
x Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben
  Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
x A Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás
  A Kbt. 115. § szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
IV.1.2) A hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás, valamint a gyorsított eljárás alkalmazásának indokolása:
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
IV.1.4) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
/ (KÉ-szám/évszám)
IV.2.2) Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
  A hirdetmény tárgya a fenti ajánlati/részvételi felhívásban közzétett dinamikus beszerzési rendszer lezárása
IV.2.3) Információ az előzetes/időszakos előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást meghirdető felhívás lezárásáról
  Az ajánlatkérő a fenti előzetes/időszakos előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további szerződéseket
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 51-784 Rész száma: Elnevezés: Erőművi ber. szigetelési és burkolási munkái
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
  A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
Az eredménytelenség indoka:
  A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1)
A szerződés megkötésének dátuma: 2022/08/29 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 4
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 3
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 4
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: BIS Hungary Kft.
Nemzeti azonosítószám: 10588147242
Postai cím: Akna Utca 2-4.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1106
Ország: Magyarország
E-mail: erika.bodo@bishungary.hu
Telefon: +36 204796421
Internetcím(ek): (URL) www.bishungary.hu
Fax: +36 14333660
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 10588147242
A nyertes ajánlattevő Kkv nem
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 294383489
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 295000000
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
  Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értekét vagy arányát
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7)
A megkötött szerződések száma: 1 (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
x Európai Unió
  nem Európai Unió
 
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele):
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv
Ellenszolgáltatás összege
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.10)
A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett nem
V.2.11)
Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt nem
V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:
 
Hivatalos név: BIS Hungary Kft.
Nemzeti azonosítószám: 10588147242
Postai cím: Akna Utca 2-4.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1106
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 10588147242

Hivatalos név: Borsod-Work Korlátolt Felelőségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: 23150711205
Postai cím: Örösi Út 22 fsz/1
Város: Tiszaújváros
NUTS-kód: HU311
Postai irányítószám: 3580
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 23150711205

Hivatalos név: Iso-Bau Hungary Kft
Nemzeti azonosítószám: 25296888205
Postai cím: Király Utca 18 3/3
Város: Miskolc
NUTS-kód: HU311
Postai irányítószám: 3530
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 25296888205

Hivatalos név: KönigPur Gyártó és Szerelő Kft.
Nemzeti azonosítószám: 13422424205
Postai cím: HRSZ. 2. Hrsz.2.
Város: BERENTE
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 3704
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 13422424205

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) További információk:
VI.1.1) Hirdetmény közzététele nélkül induló eljárás esetén az eljárást megindító felhívás megküldésének, illetőleg a Közbeszerzési Hatóság tájékoztatásának napja:
2022/05/24 (éééé/hh/nn)
VI.1.2) Az eljárás során figyelembe vett környezetvédelmi szempontok:
  Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírásrészeként
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi intézkedések
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi vezetési rendszereknek való megfelelés
VI.1.3) Az eljárás során figyelembe vett szociális szempontok:
  Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírás részeként
  Alkalmassági feltételként
  Védett foglalkoztatók számára fenntartott közbeszerzés
VI.1.4) Fenntartott szerződés:
  A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
VI.1.5) További információk:
VI.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2022/09/23 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem szükséges