Ugrás a tartalomra Ugrás a láblécre

Publikus Core
Közbeszerzési Értesítő száma: 2022/81
Beszerzés tárgya: Szolgáltatásmegrendelés
Hirdetmény típusa: Eljárást megindító felhívás/2020 KÉ
Eljárás fajtája: Tárgyalásokat is magában foglaló eljárás
Közzététel dátuma: 2022.04.28.
Iktatószám: 8485/2022
CPV Kód: 71240000-2
Ajánlatkérő: Balatonfűzfő Város Önkormányzata
Teljesítés helye: Balatonfűzfő;Balatonfűzfő
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő: 2022.05.12.
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa: Regionális/helyi szintű
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre: Általános közszolgáltatások
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Eljárást megindító felhívás
A Kbt. 112. § (1) bekezdés a) pont szerinti eljárások esetében.
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Balatonfűzfő Város Önkormányzata
Nemzeti azonosítószám: 15734219219
Postai cím: Nike Körút 1.
Város: Balatonfűzfő
NUTS-kód: HU213
Postai irányítószám: 8184
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Nóti Attila
Telefon: +36 88596921
E-mail: noti.attila@balatonfuzfo.hu
Fax: +36 88596901
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.balatonfuzfo.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
  A meghatalmazott ajánlatkérő nélküli közbeszerzés.
  Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: (adja meg ajánlatkérő nevét)
  Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került feltüntetésre: (adja meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és azonosítószámát)
  Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Kommunikáció
x A közbeszerzési dokumentumok korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a következő címen: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000467412022/reszletek (URL)
  A közbeszerzési dokumentumokhoz történő hozzáférés korlátozott. További információ a következő helyről érhető el: (URL)
További információ a következő címen szerezhető be
x a fent említett cím
  másik cím: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó
x elektronikus úton: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000467412022/reszletek (URL)
x a fent említett címre
  a következő címre: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
  Az elektronikus kommunikáció olyan eszközök és berendezések használatát igényli, amelyek nem általánosan hozzáférhetők. Ezen eszközök és berendezések korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: (URL)
I.4) Az ajánlatkérő típusa
  Központi szintű
x Regionális/helyi szintű
  Közjogi szervezet
  Közszolgáltató
  Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2) bekezdés]
  Egyéb:
I.5) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
x Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
  Egyéb tevékenység:
I.6) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
  Villamos energia
  Földgáz és kőolaj kitermelése
  Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
  Víz
  Postai szolgáltatások
  Vasúti szolgáltatások
  Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
  Kikötői tevékenységek
  Repülőtéri tevékenységek
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1) Elnevezés:
Tobruki csónakkikötő, hajókikötő tervezése Bfűzfőn
Hivatkozási szám: EKR000467412022
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 71240000-2
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás   Árubeszerzés x Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
1. rész: Balatonfűzfőn, a Tobruk városrészen, a Balatonfűzfő, 1024/14 és 1024/27 hrsz.-ú (Natura 2000 terület) ingatlanokon 250 férőhelyes csónakkikötő vízi-, vízi közlekedési létesítmény terveinek elkészítése és az engedélyeztetési eljárás lebonyolítása.
2. rész: A Balatonfűzfő, 354/19 és 354/13 hrsz.-ú ingatlanok felhasználásával 40 férőhelyes közcélú hajókikötő vízi-, vízi közlekedési létesítmény terveinek elkészítése és az engedélyeztetési eljárás lebonyolítása.
II.1.5) Becsült érték:
Pénznem:
(ÁFA nélkül; keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében a szerződéseknek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)
II.1.6) Részekre bontás
A beszerzés részekből áll igen
Ajánlatok benyújthatók x valamennyi részre   legfeljebb a következő számú részre:
  csak egy részre
  Az egy ajánlattevőnek odaítélhető részek maximális száma:
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a következő részek vagy részcsoportok kombinációjával ítéljen oda szerződéseket:
II.2) A közbeszerzés ismertetése
 
II.2.1) Elnevezés:
A tobruki csónakkikötő tervezése Balatonfűzfőn
Rész száma: 1
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 71322000-1
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU213 A teljesítés helye: Balatonfűzfő
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Balatonfűzfőn, a Tobruk városrészen, a Balatonfűzfő, 1024/14 és 1024/27 hrsz.-ú (Natura 2000 terület) ingatlanokon található 250 férőhelyes csónakkikötő vízi-, vízi közlekedési létesítmény elvi létesítési, létesítési és kiviteli terveinek, valamint a kapcsolódó dokumentumoknak az elkészítése és a szükséges hatósági és engedélyeztetési eljárások lebonyolítása, beleértve az előzetes vizsgálati eljárást is a Megrendelő megbízottjaként.
Tervezési feladat része a tervezett csónakkikötő a tervezési területével határos ingatlanokra már elkészült fejlesztési terveihez illesztése, több már meglévő településfejlesztési tervhez csatlakoztatása.
A 1024/27 hrsz-ú ingatlan Natura2000 területen fekszik.
Meglévő fejlesztési tervek:
- Balatonfűzfő, Séd-patak kotrási és mederrendezési terve (jogerős vízjogi létesítési engedéllyel rendelkezik),
- A Tobruk Strand parkoló közlekedési és fejlesztési terve,
- Rekreációs közösségi tér és sétaösvény kialakítása Balatonfűzfőn koncepcióterv.
Készítendő tervek és dokumentációk:
- Vázlat terv 2 példányban papír alapon
- Elvi létesítési engedélyezési terv (8 példányban papír alapon és 1 példányban, digitális formátumban)
- Létesítési engedélyezési terv (9 példányban papír alapon és 1 példányban, digitális formátumban)
- Natura 2000 Hatásbecslési Dokumentáció, Előzetes Vizsgálati Dokumentáció (4-4 példányban papír alapon és 1 példányban, digitális formátumban)
- Kiviteli terv (8 példányban papír alapon és 1 példányban, digitális formátumban).
Opcionális feladat: a kivitelezésre irányuló közbeszerzési eljárásban műszaki-szakmai közreműködés és a tervezői művezetés.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbi értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 Az M.1. pont szerinti szakember szakmai többlettapasztalata (darab)  10
  Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: Teljes nettó ajánlati ár opcióval(nettó HUF) / Súlyszám: 90
  Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Becsült érték:
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében ennek a résznek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)
II.2.7) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban: 255
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbítás leírása:
II.2.8) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ
A gazdasági szereplők tervezett száma (keretszáma):
vagy
Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.9) Változatokra (alternatív ajánlatokra) vonatkozó információk
Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok) nem
II.2.10) Opciókra vonatkozó információ
Opciók igen
Opciók leírása: A tervek alapján megvalósítandó építési beruházásra vonatkozóan ajánlatkérő vételi jogot köt ki az alábbiak szerint:
- műszaki-szakmai közreműködés a kivitelezésre irányuló közbeszerzési eljárásban
- tervezői művezetői feladatok ellátása a kivitelezés során
Az opció gyakorlásának határideje: A tervezési szerződés aláírásától számított 3 év.
II.2.11) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.12) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.13) További információ
Az adható pontszám a részszempontok esetén 0,00-10,00 pont. Értékelési módszer A „Teljes nettó ajánlati ár (nettó HUF)” vonatkozásában fordított arányosítással. A minőségi szempont vonatkozásában egyenes arányosítással. A Kbt. 77. § (1) bekezdése alapján az ajánlattevők lehetséges vállalásának maximuma 5 db, ami a maximális pontszámot kapja. Az 1 darabnál kevesebb megajánlás 0 pontot kap. Ajánlatkérő a hajózási építmény tervező (M.1.) vonatkozásában a csónak, vagy hajókikötő tervezésére vonatkozó többlet tapasztalatot értékeli.

II.2.1) Elnevezés:
Közcélú hajókikötő tervezése a Fűzfői-öbölben
Rész száma: 2
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 71322000-1
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU213 A teljesítés helye: Balatonfűzfő
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
A Balatonfűzfő, 354/19 és 354/13 hrsz.-ú ingatlanok felhasználásával közcélú hajókikötő fejlesztése - 40 férőhelyes közcélú kikötő vízi-, vízi közlekedési létesítmény elvi létesítési, létesítési és kiviteli terveinek, valamint a kapcsolódó dokumentumoknak az elkészítése és a szükséges hatósági és engedélyeztetési eljárások lebonyolítása, beleértve az előzetes vizsgálati eljárást is a Megrendelő megbízottjaként.
Tervezési feladat része a tervezett hajókikötő fejlesztési tervekhez és a már meglévő beruházásokhoz csatlakoztatása.
A tervezett kikötő a 050 hrsz.-ú ingatlant, a Balaton tó medrét érintő része Natura2000 területnek minősül.
Fejlesztési tervek, illetve megvalósult, illetve folyamatban lévő beruházások:
- Balatonfűzfő parti sétány és kerékpárút IV. szakasza kilátó dombbal elkészült beruházás,
- kültéri sportpark és kerékpáros pihenő elkészült beruházás,
- kerékpáros pumpapálya folyamatban lévő pályázatból megvalósuló beruházás.
Készítendő tervek és dokumentációk:
- Vázlat terv 2 példányban papír alapon
- Elvi létesítési engedélyezési terv (8 példányban papír alapon és 1 példányban, digitális formátumban)
- Létesítési engedélyezési terv (9 példányban papír alapon és 1 példányban, digitális formátumban)
- Natura 2000 Hatásbecslési Dokumentáció, Előzetes Vizsgálati Dokumentáció (4-4 példányban papír alapon és 1 példányban, digitális formátumban)
- Kiviteli terv (8 példányban papír alapon és 1 példányban, digitális formátumban).
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbi értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 Az M.1. pont szerinti hajózási építmény tervező szakember szakmai többlettapasztalata (darab)  10
  Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: Teljes nettó ajánlati ár (nettó HUF) / Súlyszám: 90
  Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Becsült érték:
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében ennek a résznek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)
II.2.7) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban: 255
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbítás leírása:
II.2.8) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ
A gazdasági szereplők tervezett száma (keretszáma):
vagy
Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.9) Változatokra (alternatív ajánlatokra) vonatkozó információk
Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok) nem
II.2.10) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.11) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.12) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.13) További információ
Az adható pontszám a részszempontok esetén 0,00-10,00 pont. Értékelési módszer A „Teljes nettó ajánlati ár (nettó HUF)” vonatkozásában fordított arányosítással. A minőségi szempont vonatkozásában egyenes arányosítással. A Kbt. 77. § (1) bekezdése alapján az ajánlattevők lehetséges vállalásának maximuma 5 db, ami a maximális pontszámot kapja. Az 1 darabnál kevesebb megajánlás 0 pontot kap. Ajánlatkérő a hajózási építmény tervező (M.1.) vonatkozásában a csónak, vagy hajókikötő tervezésére vonatkozó többlet tapasztalatot értékeli.

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Részvételi feltételek
III.1.1) Kizáró okok és a szakmai tevékenység végzésére vonatkozó jogosultság
A kizáró okok felsorolása: Az eljárásban nem lehet ajánlattevő és alvállalkozó, továbbá az alkalmasság igazolásában nem vehet részt olyan gazdasági szereplő, aki a Kbt. 62. § (1) bekezdés h)-k) és m) pontja hatálya alá tartozik.
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: Ajánlatkérő az eljárásban alkalmazza a Kbt. 114/A. §-át: a 114/A.§ szerinti bírálat keretében a kizáró okok, és az alkalmassági követelmények tekintetében a közbeszerzési dokumentumokban meghatározott igazolásokat ajánlattevők az ajánlatukban kötelesek benyújtani.
Irányadó: Kbt.114/A. §. Nem alkalmazandó: Kbt. 67. § (1) bekezdés, a 69. § (2)-(9) bekezdés, a 114. (2) bekezdés. Ajánlattevő vonatkozásában: a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 17. §-a alapján az ajánlattevőnek ajánlatában nyilatkozatot kell benyújtania, hogy nem tartozik a fenti kizáró okok hatálya alá, valamint a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) pontját a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 8. § i) pont ib) alpontja és a 10. § g) pont gb) alpontja szerint kell igazolnia a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontban meghatározottaknak megfelelő tartalommal. Alvállalkozó és adott esetben alkalmasság igazolásában résztvevő más szervezet vonatkozásában: Ajánlattevő a Kbt. 67. § (4) bekezdésében foglaltaknak megfelelően, a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 17. § (2) bekezdése alapján csak nyilatkozni köteles arról, hogy a szerződés teljesítéséhez nem vesz igénybe a Kbt.
62. § (1) bekezdés h)-k) és m) pontja szerinti kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót, valamint az általa alkalmasságának igazolására igénybe vett más szervezet nem tartozik a Kbt. 62. § (1) bekezdés h)-k) és m) pontja szerinti kizáró okok hatálya alá. A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 17. § (1) bekezdése alapján az egységes európai közbeszerzési dokumentum nem alkalmazandó, azonban az ajánlatkérő köteles elfogadni, ha az ajánlattevő a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 7. § szerinti - korábbi közbeszerzési eljárásban felhasznált - egységes európai közbeszerzési dokumentumot nyújt be, feltéve, hogy az abban foglalt információk megfelelnek a valóságnak, és tartalmazzák az ajánlatkérő által a kizáró okok és az alkalmasság igazolása tekintetében megkövetelt információkat. Az egységes európai közbeszerzési dokumentumban foglalt információk valóságtartalmáért az ajánlattevő felel. Öntisztázás a Kbt. 64. § alapján. Ajánlattevő vonatkozásában folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetén az ajánlathoz csatolandó a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelem és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolás is. Amennyiben ajánlattevő vonatkozásában nincs folyamatban változásbejegyzési eljárás, úgy kérjük, nemleges tartalmú változásbejegyzési nyilatkozatot szíveskedjenek az ajánlat részeként benyújtani [321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 13. §]. Az EKR-ben az ajánlatkérő a közbeszerzési dokumentumok között elektronikus űrlapként létrehozta a Változásbejegyezésre vonatkozó nyilatkozat mintáját, amelyet az ajánlattevő az elektronikus űrlap formájában köteles kitölteni. A kizáró okokra és az alkalmassági követelményekre vonatkozóan a közbeszerzés megkezdését megelőzően kiállított igazolások is benyújthatóak (felhasználhatóak) mindaddig, ameddig az igazolásokban foglalt tény, illetve adat tartalma valós.
A Kbt. 69. § (11a) bekezdése alkalmazandó a Kbt. 114/A. § (4) bekezdése szerinti eltéréssel.
Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság előírása [Kbt. 65. § (1) bekezdés c) pont]: Alkalmatlan az ajánlattevő, ha nem szerepel a tervezési szolgáltatás tárgya szerint illetékes országos szakmai kamara névjegyzékében, illetve a nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplők esetén nem szerepel a letelepedés szerinti ország nyilvántartásában, vagy nem rendelkezik a letelepedés szerinti országban előírt engedéllyel, jogosítvánnyal vagy szervezeti, kamarai tagsággal.
Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság igazolása: Ajánlattevőnek a Kbt. 65. § (1) bek. c) pontja és a Kr. 26. § (3) bek. alapján csatolnia kell annak igazolását, hogy szerepel a tervezési szolgáltatás tárgya szerint illetékes országos szakmai kamara névjegyzékében. A nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplők esetén ajánlatkérő felhívja a figyelmet a 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 8. § (1) bek.-re. Az igazolás során irányadó a Kbt. 65.§ (5) és 69. § (11) bek.
A Kr. 8. § (2) bek. alapján ajánlatkérő előírja, hogy nem Magyarországon letelepedett ajánlattevőnek nyertessége esetén legkésőbb a szerződés megkötésének időpontjában szerepelnie kell a tervezési szolgáltatás tárgya szerint illetékes országos szakmai kamara névjegyzékében.
III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: Ajánlatkérő nem ír elő pénzügyi gazdasági alkalmassági feltételt.
Alkalmassági minimumkövetelmény(ek):
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: M/1. A Kr. 21. § (3) bek. b) pontja alapján
azoknak a szakembereknek (szervezeteknek) - különösen a minőségellenőrzésért felelősöknek - a megnevezése, végzettségük, képzettségük, szakmai tapasztalatuk ismertetése, akiket az ajánlattevő be kíván vonni a teljesítésbe. A teljesítésbe bevonni kívánt szakemberek vonatkozásában az ajánlathoz csatolni kell:
- Ajánlattevő nyilatkozatát a teljesítésbe bevonni kívánt szakemberek megnevezéséről. (EKR űrlap)
- A megkívánt szakmai gyakorlatot, azaz tapasztalatot igazoló, az adott szakember által aláírt
szakmai önéletrajzot.
- A szakember végzettségét, képzettségét igazoló iratot.
- Az adott szakember rendelkezésre állási nyilatkozatát, melyben nyilatkozik, hogy tárgyi
közbeszerzési eljárás eredményeként megkötött szerződés teljesítése során rendelkezésre fog
állni az ajánlattevő által megjelölt pozícióban.
Az önéletrajznak tartalmaznia kell:
- az adott szakember gyakorlata megítélése szempontjából lényeges adatokat, így különösen az
adott szakember által ellátott feladat és/vagy tevékenység ismertetését a projekt és a feladat
és/vagy tevékenység megjelölésével,
- a feladat és/vagy tevékenység kezdő és befejező idejét (év, hónap), valamint
- az ajánlattétel időpontjában annak a személynek/szervezetnek a megjelölését,
akivel/amellyel az adott szakember munkaviszonyban vagy foglalkoztatásra irányuló egyéb
jogviszonyban áll.
Ajánlatkérő felhívja ajánlattevők figyelmét, hogy az időben párhuzamos gyakorlati idők csak
egyszer számítanak bele az adott szakember gyakorlati idejébe. Ajánlatkérő csak az egész
hónapokat veszi figyelembe. Ajánlatkérő az elvárt szakmai gyakorlat meglétét az önéletrajz
alapján ellenőrzi.
Amennyiben az M/1. tekintetében megajánlott szakember a szakmagyakorlási jogosultságot
igazoló kamarai névjegyzékben szerepel, a jogosultság megszerzéséhez szükséges végzettséget,
képzettséget és a szakmai gyakorlati időt az érvényes jogosultság igazolja (saját kezűleg aláírt
önéletrajzot ebben az esetben is csatolni szükséges, megadva benne névjegyzéki jogosultság
számát és elérhetőségét, végzettséget igazoló dokumentumot nem kell csatolni). Egyenértékű
végzettség, képzettség esetén az ajánlatban csatolni kell az egyenértékűnek tekintett
végzettséget, képzettséget igazoló Intézmény erre vonatkozó nyilatkozatát.
M/2. A Kr. 21. § (3) bek. a) pont szerint –
figyelemmel a Kbt. 114. § (2) bekezdésére is - csatolandó a felhívás feladásától visszafelé számított 6 évben (72 hónap) befejezett, de legfeljebb 9 éven (108 hónap) belül megkezdett szolgáltatások ismertetése az alábbi tartalommal:
- tervezés tárgya, mennyisége
- teljesítés kezdő és befejező időpontja (év, hónap, nap pontossággal) és helye - szerződést kötő másik fél megnevezése
- referencia kiállító nyilatkozata arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelő
Az igazolási mód tekintetében a Kr. 23. § és a 21./A. § az irányadó.
Ha a referenciát az alkalmasságot igazoló szervezet közös ajánlattevőként teljesítette, az a Kr. 22. § (5) bekezdése szerint fogadható el.
Ajánlatkérő a felhívás feladásától visszafelé számított 6 éven belül befejezett, de legfeljebb kilenc éven belül megkezdett szolgáltatás megrendeléseket veszi figyelembe.
A követelményeknek az ajánlattevők a Kbt. 65. § (6) és (7) bekezdése szerint is megfelelhetnek,
ez utóbbi esetben csatolni kell a Kbt. 65. § (7) bekezdése szerinti okiratot és a 67. § (3)
bekezdése szerinti nyilatkozatot. Az ajánlatkérő felhívja a figyelmét a Kbt. 65. § (9) és (11)
bekezdésére is. A minősített ajánlattevők esetében a Kr. 24. § (1) bekezdése irányadó.
Alkalmassági minimumkövetelmény(ek): Alkalmatlan az ajánlattevő, ha
M.1. nem rendelkezik mindkét rész esetében az alábbi szakemberrel: 1 fő hajózási építmény tervező, aki rendelkezik a 266/2013.(VII.11.) Korm.r. 1. mell. II.pont szerinti KÉ-HA jogosultság megszerzéséhez szükséges okleveles közlekedés- építőmérnök, vagy okleveles közlekedésmérnök, vagy közlekedés-építőmérnök, vagy közlekedésmérnök, vagy ezek valamelyikével egyenértékű végzettséggel és a jogosultság megszerzéséhez szükséges szakmai tapasztalattal.
A fenti pozíciókra két részre történő ajánlattétel esetén ugyanazon szakember is bemutathatók, de összesen legalább 1 fő tervező bevonása és bemutatása szükséges.
Az alkalmassági követelményekre vonatkozóan a közbeszerzés megkezdését megelőzően kiállított igazolások is benyújthatóak (felhasználhatóak) mindaddig, ameddig az igazolásokban foglalt tény, illetve adat tartalma valós. Az ajánlatkérő - ellenkező bizonyításig - az adat valóságtartalmát az ajánlattevő erre vonatkozó külön nyilatkozata nélkül vélelmezi.
M/2. Alkalmatlan az ajánlattevő amennyiben nem rendelkezik a felhívás feladásának napjától visszafelé számított 6 évben (72 hónap) befejezett, de legfeljebb 9 éven (108 hónap) belül megkezdett, legalább az alábbi szerződésszerűen teljesített, befejezett munkára vonatkozó referenciákkal:
- minimum 1 darab , legalább 20 férőhelyes csónak, vagy hajókikötő engedélyes és/vagy kiviteli terveinek elkészítésére vonatkozó referenciával.
Az alkalmassági feltétel mindkét rész esetében irányadó. Több részre történő ajánlattétel esetén ugyanazon referencia mindkét rész esetén bemutatható.
III.1.4) A részvételre vonatkozó objektív szabályok és kritériumok
A szabályok és kritériumok felsorolása, rövid ismertetése:
III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
  A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a fogyatékkal élő vagy hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja
  A szerződés teljesítése védett munkahely-teremtési programok keretében történik
  A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
III.1.6) A szerződés biztosítékai:
Késedelmi kötbér 0,5% /nap a tervezési feladatok esetén. Meghiúsulási kötbér 20%. Jótállás 60 hónap. Felelősségbiztosítás az 1. rész esetében 15 Mft/év, 3Mft/kár a 2. rész esetében 20 MFt/év és 5 Mft/kár a közbeszerzési dokumentumokban részletezettek szerint.
III.1.7) Az ellenszolgáltatás teljesítésének feltételei és / vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre:
Ajánlatkérő az ellenszolgáltatást saját forrásból, a Kbt. 135. § (1), (5), (6) bekezdései, továbbá a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bekezdés szerint teljesíti, figyelemmel a Kbt. 27/A. §-ában foglaltakra is. Ajánlatkérő 10% előleget biztosít, mellyel a végszámlában kell elszámolni.
Tervező 2 rész-számlát és egy végszámlát nyújthat be 50%, 20% és 30% arányban a szerződéstervezetben rögzített számlázási ütemterv szerint.
A fenti feltételek mindkét rész esetében irányadók.
III.1.8) A nyertes közös ajánlattevők által létrehozandó gazdálkodó szervezet:
Nem lehetséges és nem is követelmény.
III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk (csak szolgáltatásmegrendelés esetében)
x A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve
A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás: 266/2013. Korm.r.
III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:
III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
x Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és szakképzettségét

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
x Tárgyalásokat is magában foglaló eljárás.
IV.1.2) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
  Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma:
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
  A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják
IV.1.3) A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalás megtartásával indított eljárás során történő csökkentésére irányuló információ
  Több fordulóban lebonyolítandó tárgyalások igénybe vétele annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsek a megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát.
IV.1.4) Információ a tárgyalásról
A tárgyalás lefolytatásának menete és az ajánlatkérő által előírt alapvető szabályai: A tárgyalásos eljárásban az ajánlatkérő és egy vagy több ajánlattevő közötti tárgyalások arra irányulnak, hogy az ajánlatkérő a legkedvezőbb érvényes ajánlatot tevővel, és a legkedvezőbb feltételekkel köthessen szerződést. Ajánlatkérő az alábbiak szerint egy tárgyalási fordulót tervez tartani, melyeken az ajánlattevőkkel együttesen tárgyal. Az ajánlatkérő kiköti, hogy az ajánlattevőkkel történő külön-külön tárgyalásra is jogosult, ebben az esetben ennek módját és időpontját a tárgyalást megelőzően írásban közli az ajánlattevőkkel. Az ajánlatkérő szükség esetén több tárgyalási fordulót tart. A tárgyaláson az ajánlatkérő és az ajánlattevők képviselői lehetnek jelen. A képviseleti jogosultságot igazolni kell. A felek szükség szerint először a műszaki, majd a további szerződéses feltételekről tárgyalnak. Amennyiben a tárgyalások során a műszaki és /vagy a további szerződéses feltételek változnak, a tárgyalások eredményeként véglegesített műszaki tartalom és szerződéstervezet elfogadásáról ajánlattevőknek nyilatkozniuk kell. A tárgyalások során módosított és véglegesített szerződéses feltételek el nem fogadása az ajánlat Kbt. 73. § (1) bekezdés e) pont szerinti érvénytelenségét eredményezi. A tárgyalás lezárását követően az ajánlatkérő a végleges ajánlat benyújtására (a végleges ajánlat benyújtási határidejének és módjának közlésével) az ajánlattevőket írásban hívja fel. A végleges ajánlatokat az ajánlatkérő a végleges ajánlat benyújtására vonatkozó ajánlattételi határidő lejártakor felbontja és a végleges ajánlatokat a Kbt. 68. § szerint ismerteti. Amennyiben a szerződéses feltételek nem változnak és az ajánlattevő nem kíván az ajánlatán módosítani, az EKR rendszer működésére figyelemmel ebben az esetben is köteles végleges ajánlatként a Felolvasólapot ismételten – adott esetben változatlan tartalommal – benyújtani. Az ajánlattevő az ajánlatához a tárgyalások befejezésének időpontjától van kötve. Az ajánlattevő ajánlati kötöttségének időtartama: az utolsó tárgyalás befejezésétől számított 60 nap. A tárgyalások befejezése időpontjának az ajánlatkérő a végleges ajánlatok benyújtására vonatkozó ajánlattételi határidőt tekinti. Az ajánlatkérő a tárgyalásokról jegyzőkönyvet készít, amelynek egy példányát az adott tárgyalási fordulóban jelenlévő ajánlattevő részére átad, vagy legkésőbb a tárgyalás következő fordulójának megkezdéséig, utolsó tárgyalási forduló esetén a tárgyalás befejezését követő két munkanapon belül megküld; a jegyzőkönyvet az ajánlattevőknek a tárgyalás befejezését követő két munkanapon belül alá kell írnia. Amennyiben ajánlatkérő nem tart tárgyalást, úgy erről az ajánlattevőket értesíti, mely értesítéssel az ajánlati kötöttség az eredetileg benyújtott ajánlatokra áll be. (kivéve a tárgyalás nélkül indított eljárást)
Az első tárgyalás időpontja: (egy szakaszos tárgyalásokat is magában foglaló eljárás esetén)
x Ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a szerződést az eredeti ajánlat alapján, tárgyalások lefolytatása nélkül ítélje oda.
IV.1.5) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
További információk az elektronikus árlejtésről:
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
/ (KÉ-szám/évszám)
IV.2.2) Ajánlattételi vagy részvételi határidő
Dátum: 2022/05/12 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 14:00 (óó:pp)
IV.2.3) Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének tervezett napja
Dátum: (éééé/hh/nn)
IV.2.4) Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók: HU
IV.2.5) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama:
Az ajánlati kötöttség végső dátuma: (éééé/hh/nn)
vagy
Az időtartam hónapban: vagy napban: 30 a következő dátumtól számítva: 2022/05/12 (éééé/hh/nn)
IV.2.6) Az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések felbontásának feltételei
Datum: 2022/05/12 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 16:00 (óó:pp)
Hely: EKR
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: A 424/2017. Korm.r. 15. § (2) bekezdése és a Kbt. 68. § szerint az ajánlatok bontását az EKR végzi.

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű nem
A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról
  A megrendelés elektronikus úton történik
x Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
x A fizetés elektronikus úton történik
VI.3) További információk:
VI.3.1) Az ajánlatok értékelési szempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám:

0-10
VI.3.2) A módszer(ek) meghatározása, amellyel megadja a VI.3.1) pont szerinti ponthatárok közötti pontszámot:
Ajánlati ár fordított arányosítás, szakember szakmai tapasztalata egyenes arányosítás.
VI.3.3) Az ajánlati biztosíték
  Az eljárásban való részvétel ajánlati biztosíték adásához kötött.
Az ajánlati biztosíték mértéke:
A befizetés helye: vagy az ajánlatkérő fizetési számlaszáma:
Az ajánlati biztosíték befizetése (teljesítése) igazolásának módja:
VI.3.4) További információk:
A Kbt.117. § szerinti egyedi eljárási szabályok:
1.1. Ha Ajánlatkérő az eljárás során az ajánlattételi határidőt, vagy az eljárást megindító felhívást vagy a közbeszerzési dokumentumokat módosítja, úgy a hirdetményt az eredeti ajánlattételi határidő lejártáig feladja és egyidejűleg a módosítási szándékról, a módosító hirdetmény feladásáról az eredeti ajánlattételi határidő lejárta előtt írásban közvetlenül, tájékoztatja azokat a gazdasági szereplőket, akik az eljárás iránt érdeklődésüket jelezték, így különösen akik a közbeszerzési dokumentumokat elektronikusan elérték vagy kiegészítő tájékoztatást kértek.
1.2. A kieg. táj. nyújtására a Kbt. 56. § (1)-(6) bek.-ben fogl. - Kbt. 114. § (6) bek.-ben fogl. eltérésekkel az irányadók.
1.3. AK az ATHI-t megelőző ésszerű idő alatt az azt megelőző 4. napot érti. Amennyiben a kiegészítő tájékoztatás iránti kérelmet a válaszadási határidő lejárta előtt 5. napnál később nyújtották be, ajánlatkérőnek a tájékoztatást nem kötelező megadnia.
1.4. Az ajánlat összeállítására irányadó a Kbt. 66. § (1)-(6) bek.
1.5. AK az EMF-t az eredeti ATHI lejártáig visszavonhatja. AK a felhívás visszavonása során az 1.1. pont szerint jár el.
1.7. AK, ha hirdetményben közzé nem tett közbeszerzési dokumentumokat módosít, a módosításról tájékoztat.
1.8. AK a Kbt. 69. § (4)-(9) bek.-ben foglalt rendelkezéseket nem alkalmazza, az ajánlatok bírálata egy lépcsőben, az ajánlatok részeként csatolt és – szükség szerint- hiánypótolt dokumentumok alapján történik, utólagos igazolási eljárás nélkül, erre tekintettel a kizáró okokra és az alkalmassági feltételekre vonatkozó igazolásokat és nyilatkozatokat az ajánlatban kell benyújtani. Az alkalmassági követelmények igazolási módja tekintetében jelen felhívásban foglaltak az irányadók.
1.9. AK nem alkalmazza a 75. § (2) bek. e) pontját.
1.10. Ajánlatkérő kizárja az újabb hiánypótlás lehetőségét abban az esetben, ha a hiánypótlással az ajánlattevő az ajánlatában korábban nem szereplő gazdasági szereplőt von be az eljárásba, és e gazdasági szereplőre tekintettel lenne szükséges az újabb hiánypótlás (Kbt. 71.§ (6) bekezdés második fordulata).
1.11. Irányadó a Kbt. 36. §, 44-45. §, 47. §, 53. § (6), 68. § (1)-(6) bek., a 69. § - kivéve a (4)-(9) bek.-ben foglaltak -, 70. §, 71-72. § és a 73-79. §, 131-139. §. 1.12. A Kbt. 117. § (8) és (9) bek. irányadók.
1.13. Az ajánlatnak felolvasólapot kell tartalmaznia, amely feltünteti a Kbt. 68. § (4) bek. szerinti információkat.
1.14. Az ajánlatkérő, amennyiben nem tart tárgyalást, a bírálatnak az aránytalanul alacsony ár vagy költség vizsgálatára vonatkozó részét az ajánlatok értékelését követően végzi el. Ebben az esetben csak a legkedvezőbb ajánlatot tett ajánlattevő - és ha az összegezésben meg kívánja nevezni, a második legkedvezőbb ajánlatot tett ajánlattevő - tekintetében vizsgálja az ár vagy költség aránytalanul alacsony voltát, és alkalmazza szükség esetén a 72. § szerinti eljárást. Ha az ajánlattevő ajánlata aránytalanul alacsony ár vagy költség miatt érvénytelennek bizonyul, az értékelési sorrendben a következő ajánlattevő a helyébe lép.
1.15. Amennyiben ajánlatkérő nem tart tárgyalást, úgy az ajánlatok bírálatát az ajánlatok értékelését követően végzi el. Ebben az esetben csak az értékelési sorrendben legkedvezőbb, vagy a legkedvezőbb és az azt követő egy vagy több legkedvezőbb ajánlattevő tekintetében végzi el a bírálatot.
1.16. Tervezőnek a szerződés hatályba lépését követően rendelkeznie kell
tervezői felelősségbiztosítással az 1. rész esetében 15 Mft/év, 3Mft/kár a 2. rész esetében 20 MFt/év és 5 Mft/kár kártérítési limittel.
2. A szakmai ajánlatra vonatkozó előírások részletesen a dokumentációban. Szakmai ajánlatnak a beárazott költségvetést, a szakember nevét és a felolvasólapon tett megajánlást kell tekinteni.
3. Változásbejegyzéssel kapcsolatban nyilatkozat benyújtása szükséges.
4. AK a műszaki, szakmai alkalmasságot és igazolását a minősített ajánlattevők jegyzékéhez képest szigorúbban határozta meg: III.1.3) M1). M2)
VI.4) E hirdetmény feladásának dátuma:
2022/04/27 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem szükséges