Ugrás a tartalomra Ugrás a láblécre

Publikus Core
Közbeszerzési Értesítő száma: 2022/92
Beszerzés tárgya: Építési beruházás
Hirdetmény típusa: Ajánlati/részvételi felhívás/2020 KÉ
Eljárás fajtája: Nyílt eljárás
Közzététel dátuma: 2022.05.13.
Iktatószám: 9848/2022
CPV Kód: 45000000-7
Ajánlatkérő: Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem
Teljesítés helye: 2100 Gödöllő, Tessedik S. u. 4. Hrsz. 8044/2
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő: 2022.05.31.
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa: Felsőoktatási intézmény
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre: Oktatás
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Ajánlati/részvételi felhívás
A Kbt. 112. § (1) bekezdés b) pont szerinti eljárások esetében.
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem
Nemzeti azonosítószám: 19294784213
Postai cím: Páter Károly Utca 1.
Város: Gödöllő
NUTS-kód: HU120
Postai irányítószám: 2100
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Sarkadi Anita főosztályvezető
Telefon: +36 28522000
E-mail: tender@uni-mate.hu
Fax: +36 28522035
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.uni-mate.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
  Meghatalmazott ajánlatkérő nélkül.
  Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: (adja meg ajánlatkérő nevét)
  Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került feltüntetésre: (adja meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és azonosítószámát)
  Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Kommunikáció
x A közbeszerzési dokumentumok korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000391162022/reszletek (URL)
  A közbeszerzési dokumentumokhoz történő hozzáférés korlátozott. További információ a következő helyről érhető el: (URL)
További információ a következő címen szerezhető be
x a fent említett cím
  másik cím: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó
x elektronikus úton: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000391162022/reszletek (URL)
x a fent említett címre
  a következő címre: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
  Az elektronikus kommunikáció olyan eszközök és berendezések használatát igényli, amelyek nem általánosan hozzáférhetők. Ezen eszközök és berendezések korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: (URL)
I.4) Az ajánlatkérő típusa
  Központi szintű
  Regionális/helyi szintű
  Közjogi szervezet
  Közszolgáltató
  Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2) bekezdés]
x Egyéb: Felsőoktatási intézmény
I.5) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
x Oktatás
  Egyéb tevékenység:
I.6) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
  Villamos energia
  Földgáz és kőolaj kitermelése
  Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
  Víz
  Postai szolgáltatások
  Vasúti szolgáltatások
  Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
  Kikötői tevékenységek
  Repülőtéri tevékenységek
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1) Elnevezés:
MATE – MGI B Irodaépület felújítása
Hivatkozási szám: EKR000391162022
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45000000-7
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
MATE – MGI B Irodaépület felújítása
Épület bruttó alapterülete (földszint) 743,98 m2
Meglévő szintek száma 5(pince+földszint+3 emelet)
Hasznos alapterület 2382,4 m2
AK a KD műszaki leírásának részeként árazatlan költségvetést biztosít AT-nek. AT-nek részletes ajánlatot kell tenniük az árazatlan költségvetés kitöltésével. A tételes költségvetési kiírásban szereplő mennyiségek tájékoztató jellegűek. AT ajánlatában megajánlott egyösszegű nettó ajánlati ár, mint átalányárért teljes körűen vállalkozik a beszerzés tárgyának megvalósítására. Szerződéstervezetben nevesített jogcímeken felül AT egyéb címen díjazásra nem tarthat igényt, sem ajánlattétel során, sem későbbiekben a kivitelezés alatt semmilyen formában sem hivatkozhat a mennyiségekkel kapcsolatos félreértésre vagy tévedésre. 321/ 2015. (X. 30.) Korm. r. 46.§(3) bek. alapján különösen: ha a közbeszerzés tárgyának egyértelmű és közérthető meghatározása alapján ajánlatkérő hivatkozott meghatározott gyártmányú vagy eredetű dologra, illetve konkrét eljárásra, amely egy adott gazdasági szereplő termékeit vagy az általa nyújtott szolgáltatásokat jellemzi, vagy védjegyre, szabadalomra, tevékenységre, személyre, típusra vagy adott származásra vagy gyártási folyamatra, úgy ezen megnevezések mellett a „vagy azzal egyenértékű” kifejezés minden esetben értendő.
Továbbiak a KD-ben.
II.1.5) Becsült érték:
Pénznem:
(ÁFA nélkül; keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében a szerződéseknek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)
II.1.6) Részekre bontás
  Részajánlat tételére lehetőség van.
Ajánlatok benyújthatók   valamennyi részre   legfeljebb a következő számú részre:   csak egy részre
  Az egy ajánlattevőnek odaítélhető részek maximális száma:
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a következő részek vagy részcsoportok kombinációjával ítéljen oda szerződéseket:
x Részajánlat tételének lehetősége nem biztosított.
A részajánlat tételének kizárásának indoka(i): A beszerzés tárgya – építési beruházás – egymásra épülő feladatokból áll, az egy és oszthatatlan, az azonos munkaterületen történő munkavégzés több kivitelező által a vállalkozók munkáját ellehetetleníti.
Ajánlatkérő részajánlattétel lehetőségét nem biztosítja, tekintettel arra, hogy a részajánlattétel biztosítása nem eredményezné a közpénzek hatékony felhasználását. A szerződés keretében elvégzendő kivitelezési munkák egy összefüggő műszaki egységet alkotnak, ezért műszaki szempontból költséghatékonyabban megoldható a kivitelezés részekre való szétbontása nélkül, egységes koordinációval. A kiírásban olyan jellegű kivitelezési tevékenységek szerepelnek, melyek műszakilag szoros összefüggésben vannak és ezek oly mértékben épülnek egymásra, hogy egyértelmű határok nem megállapíthatóak, azok életszerűen nem bonthatók részekre. Ajánlatkérő szempontjából továbbá fontos és egységesen kezelendő az érvényesíthető jótállási és szavatossági igény.
II.2) A közbeszerzés ismertetése
 
II.2.1) Elnevezés:
MATE – MGI B Irodaépület felújítása
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45110000-1
További tárgyak: 45262500-6
45310000-3
45350000-5
45440000-3
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU120 A teljesítés helye: 2100 Gödöllő, Tessedik S. u. 4. Hrsz. 8044/2
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
MATE – MGI B Irodaépület felújítása
Épület bruttó alapterülete (földszint) 743,98 m2
Meglévő szintek száma 5(pince+földszint+3 emelet)
Hasznos alapterület 2382,4 m2
A MATE felújítja a tulajdonában levő gödöllői Tessedik úti „B” épület belső tereit irodai hasznosítás céljából.
Az épület az 1970-es években épült, vb. szerkezettel, kitöltő falazattal, utólagos hőszigeteléssel, új műanyag nyílászárókkal, kisebb részben alu portálokkal.
A tervezett belső átalakítás minimális bontási munkálatokkal jár, igyekszik alkalmazkodni a korábban kialakított irodai kiosztáshoz. A vizesblokkok viszont teljesen fel lesznek újítva, szintenként új teakonyha készül. Teljesen megújul az épület elektromos hálózata, informatikai rendszere, új légtechnikai, valamint klíma rendszer készül. A fűtésrendszert az épület külső hőszigetelésével egy időben újították fel, ezért, az érintett helyiségek kivételével átalakítása nem indokolt. A padlóburkolat teljes egészében ki lesz cserélve, akárcsak a folyosói álmennyezetek.
Bontás: a teljes padlóburkolatot (aljzatbetonig), a vizesblokkok belső falait, szanitereket, illetve az összes csempeburkolatot, valamint a folyosók meglévő álmennyezetét, ahol új álmennyezet készül.
Új építés: 10 cm vastag szerelt gipszkarton válaszfalak készülnek , kőzetgyapot hangszigeteléssel kitöltve. A vizes helyiségekben impregnált gipszkarton készül. A gépészeti áttörések körül min. EI 30-as minősítésű tűzgátló előtét, és válaszfalakat kell készíteni. A falak, mennyezetek diszperzit festéssel lesznek mázolva, vizes helyiségekben 2,10 m magasságig csempeburkolat készül. A szükséges helyeken javítandó a meglévő vakolat. A közlekedők felett, 2,40 m magasságban lamellás, fém álmennyezeti rendszer készül, áttört kialakítással. A férfi-, női- és az akadálymentes mosdókban monolit gipszkarton álmennyezet készül, 2,75 m-es magasságban.
Mindenütt, ahol csempézés készül, illetve a vizes helyiségek gres-lap padlóburkolata alá kenhető vízszigetelés kerül. A belső nyílászárók (ajtók) teljesen ki lesznek cserélve, ~100 x 210 magasságú akadálymentes használatot biztosító ajtókra. Az új ajtók fém, blokktokos, furatos forgácslap betétes, laminált felületű ajtók lesznek, vizes helyiségekben nedvestéri kialakítással. A WC- vizesblokkok belső moduljai szerelt, paravánfal kialakításúak.
Az irodákban PVC padlóburkolat, a vizes helyiségekben, folyosókon csúszásmentes gres lap burkolat készül.
A gépészeti kültéri egységek elhelyezése érdekében a meglévő tető födémet minimális mértékben át kell törni, a meglévő szigetelést meg kell bontani. Az áttörések helyén a bitumenes lemezszigetelést össze kell dolgozni a tervezett elemekkel, és helyre kell állítani.
A légtechnikai tetőfelépítmény kívülről fémlemezburkolatot kap.
A tervezett felújítás az épület meglévő homlokzati megjelenését nem érinti!
A meglévő lapostető, a gépészeti áttörések helyén kiegészítendő, a lapostető, az új részletrajz szerint kialakított tetőfelépítményhez vízhatlan módon rögzített. A tetőfelépítmények kívülről RAL 7016, antracitszürke színű Prefa Prefalz korcolt fémlemez burkolatot kapnak.
Gépészet:
Vízellátás, csatornázás, központi hűtés, légtechnika kialakítása.
Az épület központi hidegvíz ellátása biztosított. A vizesblokkal mellett épület mellett meglévő beton mérőaknában vízbekötés és a mérési lehetőség biztosított, új bekötés nem tervezett. Az épületben tervezett új berendezési tárgyak számára új HHV hálózat készül. A HMV ellátást helyileg elektromos forróvíztározókban biztosítjuk. A keletkezett szennyvizet épületen belül új hálózaton keresztül gravitációsan vezetjük el és csatlakozunk meglévő szennyvízbeállásokra.
Az épületben a 2000-es években a központi radiátoros fűtés teljeskörű felújítása megtörtént, a zárt fűtési rendszer, hőközpont jelen felújítás keretin belül nem kerül átalakításra, felújításra.
Az épületben központi VRF hűtési rendszer készül helyiségekben kazettás beltéri egységekkel, önálló termosztátos szabályozási lehetőséggel, a kültéri egységeket tetőn tartószerkezeti terv szerinti acél tartószerkezeten elhelyezve.
A kondenzvíz elvezetést új kondenzvízhálózaton keresztül biztosítjuk és csatlakozunk a tető csapadékvíz ejtővezetékeire.
Az épületen belül rejtett módon szerelt csapadékvíz ejtővezetékeket állagvédelmi okokból (ázásokra utaló jelek) teljes épületmagasságban cseréljük.
Az épületben központi hővisszanyerős szellőztető rendszer készül, helyiségenkénti befúvással és elszívással, temperált levegő bevezetéssel, a központi légkezelőt tetőn tartószerkezeti terv szerinti acél tartószerkezeten elhelyezve. A vizesblokkok számára központi elszívó rendszer tető felett történő kivezetéssel.
Villanyszerelés
Az elektromos hálózat teljes egészében felújításra kerül, gyengeáramú munkák közül az épületfelügyeleti rendszer készül el.
AK a KD műszaki leírásának részeként árazatlan költségvetést biztosít AT-nek. AT-nek részletes ajánlatot kell tenniük az árazatlan költségvetés kitöltésével. A tételes költségvetési kiírásban szereplő mennyiségek tájékoztató jellegűek. AT ajánlatában megajánlott egyösszegű nettó ajánlati ár, mint átalányárért teljes körűen vállalkozik a beszerzés tárgyának megvalósítására. Szerződéstervezetben nevesített jogcímeken felül AT egyéb címen díjazásra nem tarthat igényt, sem ajánlattétel során, sem későbbiekben a kivitelezés alatt semmilyen formában sem hivatkozhat a mennyiségekkel kapcsolatos félreértésre vagy tévedésre. 321/ 2015. (X. 30.) Korm. r. 46.§(3) bek. alapján különösen: ha a közbeszerzés tárgyának egyértelmű és közérthető meghatározása alapján ajánlatkérő hivatkozott meghatározott gyártmányú vagy eredetű dologra, illetve konkrét eljárásra, amely egy adott gazdasági szereplő termékeit vagy az általa nyújtott szolgáltatásokat jellemzi, vagy védjegyre, szabadalomra, tevékenységre, személyre, típusra vagy adott származásra vagy gyártási folyamatra, úgy ezen megnevezések mellett a „vagy azzal egyenértékű” kifejezés minden esetben értendő.
Továbbiak a KD-ben.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
Az alábbi értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 2. A felhívás III.1.3.) pont M/1.1) alkalmassági követelménynek megfelelő szakember (MV-É) többlettapasztalata (min. 0, max. 36 hónap) (Hónap) 10
2 3. A felhívás III.1.3.) pont M/1.2) alkalmassági követelménynek megfelelő szakember (MV-ÉG) többlettapasztalata (min. 0, max. 36 hónap) (Hónap) 10
3 4. A felhívás III.1.3.) pont M/1.3) alkalmassági követelménynek megfelelő szakember (MV-ÉV) többlettapasztalata (min. 0, max. 36 hónap) (Hónap) 10
  Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: 1. Nettó ajánlati ár (tartalékkeret nélkül) / Súlyszám: 70
II.2.6) Becsült érték:
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében ennek a résznek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)
II.2.7) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban: 150
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbítás leírása:
II.2.8) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárás kivételével)
A gazdasági szereplők tervezett száma (keretszáma):
vagy
Tervezett minimum: > / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.9) Változatokra (alternatív ajánlatokra) vonatkozó információk
Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok) nem
II.2.10) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.11) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.12) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.13) További információ
1) II.2.7) pont pontosítása: EKR technikai korlátja okán irányadó teljesítési határidő itt kerül rögzítésre: A szerződés teljesítésének határideje: a szerződés szerinti kivitelezési feladatok készre jelentésének időpontja: legkésőbb a munkaterület Vállalkozó részére történő átadásától számított 150. naptári nap. Vállalkozó előteljesítésre jogosult. A munkaterület átadásának időpontja a szerződés hatálybalépését követő 3 munkanapon belül.
2) A II.2.5) ponthoz: Értékelés a Kbt. 76. § (2) bekezdés c) pont szerinti legjobb ár-érték arány értékelési szempontja alapján.
Az ajánlatok részszempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám alsó és felső határa valamennyi részszempont esetében: alsó határa: 0 pont felső határa: 10 pont. 0 pont a legrosszabb, 10 pont a legjobb érték.
Az értékelés módszere:
Ajánlati ár: fordított arányosítás.
Minőségi értékelési szempontok: legkedvezőbb szint Kbt. 77.§ (1) bekezdése alapján a részszempontok tekintetében ajánlatkérő megadja az adott ajánlati elem azon legkedvezőbb szintjét, amelyre és az annál még kedvezőbb vállalásokra egyaránt az értékelési ponthatár felső határával azonos számú pontot ad, illetőleg amelynél kedvezőtlenebb az adott ajánlati elem nem lehet:
2. részszempont: minimum 0 hónap, maximum 36 hónap
3. részszempont: minimum 0 hónap, maximum 36 hónap
4. részszempont: minimum 0 hónap, maximum 36 hónap
Részletesen a közbeszerzési dokumentumban kerül ismertetésre.
Ajánlatkérő felhívja a gazdasági szereplők figyelmét, hogy a felolvasólapon a nettó ajánlati árat kéri megadni, azaz árazott költségvetés „Költségvetés főösszesítő” nettó végösszegeit összeadva, mint (összesített) nettó ajánlati árat
kell beírni, tartalékkeret nélkül!

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Részvételi feltételek
III.1.1) Kizáró okok és a szakmai tevékenység végzésére vonatkozó jogosultság
A kizáró okok felsorolása: Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó, és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdés szerinti kizáró okok bármelyike fennáll.
A Kbt. 74. § (1) bekezdés b) pontjának alapján az ajánlatkérőnek az eljárásból ki kell zárnia azt az ajánlattevőt, alvállalkozót vagy az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetet, akinek részéről a kizáró ok az eljárás során következik be.
Öntisztázás a Kbt. 64. § szerint biztosított.
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy a Kbt. 114/A. § (1) bekezdés alapján jár el, így az ajánlattevő a benyújtandó ajánlatában köteles az ajánlatkérő által előírt kizáró okoknak való megfelelésre vonatkozó, ajánlatkérő által előírt igazolásokat csatolni.
A kizáró okok igazolására ajánlattevőnek a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 17. § (1)-(2) bekezdése szerint kell igazolnia, hogy ő maga, illetve adott esetben a szerződés teljesítésében résztvevő alvállalkozó, az alkalmasság igazolásában résztvevő más szervezet nem tartozik a felhívásban előírt kizáró okok hatálya alá.
A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 17. § (1) bekezdése alapján az ajánlattevőnek ajánlatában egyszerű nyilatkozatot kell benyújtania arról, hogy nem tartozik a felhívásban előírt kizáró okok hatálya alá. Közös ajánlattétel esetén a közös ajánlattevők képviseletében a nyilatkozatot az ajánlatot vagy részvételi jelentkezést benyújtó gazdasági szereplő teszi meg.
A Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontja szerinti kizáró ok hiánya a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvény 3. § 38. pont a)-b) vagy d) alpontja szerinti tényleges tulajdonos nevének és lakóhelyének bemutatását tartalmazó nyilatkozat benyújtásával igazolható. Ha a gazdasági szereplőnek nincs a 2017. LIII. törvény 3. § 38. pont a)-b) vagy d) alpontja szerinti tényleges tulajdonosa, úgy erre vonatkozó nyilatkozatot kell benyújtania.
Az alvállalkozó és adott esetben az alkalmasság igazolásában résztvevő más szervezet vonatkozásában az ajánlattevőnek nyilatkozatot kell benyújtani arról, hogy az érintett gazdasági szereplők vonatkozásában nem állnak fenn az eljárásban előírt kizáró okok.
A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 1. § (7) bekezdése szerint a kizáró okokra és az alkalmassági követelményekre vonatkozóan a közbeszerzés megkezdését megelőzően kiállított igazolások is benyújthatóak (felhasználhatóak) mindaddig, ameddig az igazolásokban foglalt tény, illetve adat tartalma valós. Ajánlatkérő - ellenkező bizonyításig - az adat valóságtartalmát az ajánlattevő erre vonatkozó külön nyilatkozata nélkül vélelmezi.
A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 13. § szerint a folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetében az ajánlattevő az ajánlathoz köteles csatolni a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást. Amennyiben nincs folyamatban változásbejegyzési eljárás akkor ajánlattevő nyilatkozata, hogy nincs változásbejegyzés folyamatban.
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 69.§ (11a) bekezdésében foglaltakra.
Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság előírása [Kbt. 65. § (1) bekezdés c) pont]:
Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság igazolása:
III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása:
Alkalmassági minimumkövetelmény(ek) meghatározása:
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy a Kbt. 114/A. § (1) bekezdés alapján jár el, így az ajánlattevő a benyújtandó ajánlatában köteles az ajánlatkérő által előírt műszaki, illetve szakmai alkalmassági követelményeknek való megfelelésre vonatkozó, ajánlatkérő által előírt igazolásokat csatolni. Ezen igazolásokban az ajánlattevő köteles megadni az alkalmassági követelmények teljesítésére vonatkozó részletes adatokat.
Ajánlatkérő felhívja a gazdasági szereplők figyelmét, hogy a Kbt. 114./A. § (1) bekezdésben foglaltakkal élve nem alkalmazza a Kbt. 67. § (1) bekezdés, a 69. § (2)-(9) bekezdés, valamint a 114. § (2) bekezdés rendelkezéseit.
Ajánlattevőknek - ajánlatkérő külön felhívása nélkül - az alkalmassági feltételeknek való megfelelésüket az alábbiakban meghatározott módon kell igazolniuk:
M.1) Ajánlattevőnek a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 21. § (2) bekezdés b) pontja alapján a teljesítésbe bevonni kívánt szakember tekintetében:
Amennyiben a megjelölt szakember rendelkezik az előírt jogosultsággal (vagy más tagállamban szerzett azzal egyenértékű jogosultsággal), akkor a szakember nevét, kamarai számát és a jogosultság megszerzésének időpontját kell megadni nyilatkozati formában, továbbá azt, hogy a szakember milyen pozíció tekintetében kerül megjelölésre.
Amennyiben a szakember nem rendelkezik az előírt jogosultsággal (vagy más tagállamban szerzett azzal egyenértékű jogosultsággal) akkor a szakember nevét kell megadni nyilatkozati formában, továbbá a jogosultság megszerzéséhez szükséges végzettséget és szakmai gyakorlati időt kell igazolni az alábbi dokumentumok benyújtásával:
- az előírt jogosultság megszerzéséhez szükséges végzettséget igazoló oklevél másolata
- az előírt jogosultság megszerzéséhez szükséges gyakorlat meglétét igazoló, a szakember saját kezű aláírásával ellátott szakmai önéletrajz az alkalmassági követelmény szerint részletezett tartalommal.
Meg kell adni továbbá, hogy a szakember milyen pozíció tekintetében kerül megjelölésre és az ajánlattételkor mely szervezettel, milyen jogviszonyban áll (munkaviszony, megbízási jogviszony stb.) és csatolni kell a szakember saját kezű aláírásával ellátott rendelkezésre állási nyilatkozatát.
Amennyiben a megjelölt, a teljesítés során felelős műszaki vezetőként bevont szakemberek már rendelkeznek az alkalmasság körében előírt felelős műszaki vezetői jogosultsággal, az alkalmassági követelménynek való megfelelést ajánlatkérő a rendelkezésre álló közhiteles kamarai nyilvántartásból ellenőrzi.
Más tagállamban szerzett jogosultság esetében az érintett országban szerzett, a fentiekkel egyenértékű jogosultságot igazoló dokumentumot, és annak magyar nyelvű felelős fordítását szükséges csatolni.
Amennyiben önéletrajz csatolásra kerül, a szakmai tapasztalatok időtartamát tól-ig, év/hó pontossággal kell megadni. Ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét, hogy az előírt szakmai gyakorlat idejének vizsgálatakor a párhuzamos időszakokat csak egyszer veszi figyelembe. A szakmai tapasztalat időtartama tekintetében minden megkezdett hónap teljes hónapnak minősül. Ennek figyelembevételével egész számokban kerül figyelembe vételre a szakmai tapasztalat időtartama. A hónapok megadása során a kezdő és a befejező hónap is beleértendő a gyakorlati időbe!
M.2) A Kbt. 65.§ (1) bekezdés b) pontja és a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 21. § (2) bekezdés a) pontja alapján: az eljárást megindító felhívás feladása napjától visszafelé számított öt évben teljesített jelentősebb, az alkalmassági feltétel körében előírt tárgyú referenciamunka/referenciamunkák elvégzését a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 22. § (3) bekezdése szerint a szerződést kötő másik fél által adott igazolással kell igazolni.
Az igazolásban meg kell adni legalább a következő adatokat:
- az építési beruházást teljesítő vállalkozó neve;
- a szerződést kötő másik fél megnevezése, elérhetősége;
- az építési beruházás tárgya;
- az építési beruházás mennyisége (az előírt alkalmassági követelmény szerinti körben);
- a teljesítés ideje (kezdő és befejező időpont, év, hó, naptól - év, hó, napig);
- a teljesítés helye;
- nyilatkozatot arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e.
A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 21/A. § alapján az ajánlatkérő a teljesítés igazolásaként köteles elfogadni annak igazolását is, ha a referencia követelményben foglalt eredmény vagy tevékenység a szerződés részteljesítéseként valósult meg.
Amennyiben az alkalmasságot igazolni kívánó a teljesítést konzorciumban végezte, az ismertetésben szerepelnie kell, hogy a teljesítésben milyen arányban (százalékban) vett részt. Ha a nyertes közös ajánlattevőként teljesített építési beruházásra vonatkozó referencia igazolás vagy nyilatkozat - a teljesítés oszthatatlansága miatt - nem állítható ki az egyes ajánlattevők által végzett munkák elkülönítésével, úgy az ajánlatkérő a referencia igazolást vagy nyilatkozatot bármelyik, a teljesítésben részt vett ajánlattevő részéről az ismertetett építési beruházás tekintetében olyan arányban köteles elfogadni, amilyen arányban az igazolást benyújtó ajánlattevő az általa elvégzett teljesítés alapján az ellenszolgáltatásból részesült.
A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 1. § (7) bekezdése szerint a kizáró okokra és az alkalmassági követelményekre vonatkozóan a közbeszerzés megkezdését megelőzően kiállított igazolások is benyújthatóak (felhasználhatóak) mindaddig, ameddig az igazolásokban foglalt tény, illetve adat tartalma valós. Ajánlatkérő - ellenkező bizonyításig - az adat valóságtartalmát az ajánlattevő erre vonatkozó külön nyilatkozata nélkül vélelmezi.
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 69.§ (11a) bekezdésében foglaltakra.
Az alkalmasság igazolását olyan részletességgel kell megadni, hogy annak alapján az alkalmasság minimumkövetelményei között előírt feltételek megléte egyértelműen megállapítható legyen.
A Kbt. 65. § (6)-(7), (9), (11) bekezdés, a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 24. § (1) foglaltak irányadóak az igazolás során
Alkalmassági minimumkövetelmény(ek): M.1) Alkalmatlan az ajánlattevő, ha nem rendelkezik az
alábbi, a teljesítésbe bevonni kívánt szakemberrel:
M.1.1.) Legalább 1 fő felsőfokú végzettséggel rendelkező, a 266/2013. Korm. rendelet 1. sz. melléklet VI. Felelős műszaki vezetés fejezet 1. rész 2. pontja szerinti „Építési szakterület” MV-É kategóriájú vagy ezzel egyenértékű felelős műszaki vezetői jogosultsággal, vagy a jogosultság megszerzéséhez szükséges végzettséggel és szakmai gyakorlati idővel.
M.1.2.) Legalább 1 fő felsőfokú végzettséggel rendelkező, a 266/2013. Korm. rendelet 1. sz. melléklet VI. Felelős műszaki vezetés fejezet 2. rész 3. pontja szerinti „Építménygépészeti szakterület” MV-ÉG kategóriájú vagy ezzel egyenértékű felelős műszaki vezetői jogosultsággal, vagy a jogosultság megszerzéséhez szükséges végzettséggel és szakmai gyakorlati idővel.
M.1.3.) Legalább 1 fő felsőfokú végzettséggel rendelkező, a 266/2013. Korm. rendelet 1. sz. melléklet VI. Felelős műszaki vezetés fejezet 2. rész 5 pontja „Építményvillamossági szakterület” MV-ÉV kategóriájú vagy ezzel egyenértékű felelős műszaki vezetői jogosultsággal, vagy a jogosultság megszerzéséhez szükséges végzettséggel és szakmai gyakorlati idővel.
Az előírttal egyenértékűként bemutatott végzettség egyenértékűségét az ajánlattevőnek igazolnia kell.
Más tagállamban szerzett jogosultság esetében az érintett országban szerzett, a fentiekkel egyenértékű jogosultságot igazoló dokumentumot, és annak magyar nyelvű fordítását szükséges csatolni. A nyertes AT által teljesítésbe bevont szakembernek kamarai nyilvántartásba vétellel a szerz. megkötéséig rendelkeznie szükséges.
A szakemberek közötti átfedés megengedett.
M.2.: Alkalmatlan az ajánlattevő (közös ajánlattevő), ha nem rendelkezik az ajánlati felhívás feladásának napjától visszafelé számított öt évben az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően, legfeljebb három szerződés keretében teljesített, legalább összesen 1000 m2 hasznos alapterületű épület építése és/vagy felújítása és/vagy átalakítása és/vagy bővítése tárgyú, sikeres műszaki átadás-átvétellel lezárult referenciával, mely tartalmaz magasépítési, gépészeti és villamos szakipari munkákat is.
Az alkalmassági követelmény több, de legfeljebb három referenciaigazolással igazolható.
Az ajánlatkérő a vizsgált időszak (az ajánlati felhívás feladásának napjától visszafelé számított öt év) alatt befejezett, de legfeljebb nyolc éven belül megkezdett építési beruházásokat veszi figyelembe.
A Kbt. 65. § (6) bekezdése szerint az alkalmassági követelménynek a közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek.
Ajánlatkérő a műszaki, illetve szakmai alkalmasság feltételeit és igazolását a minősített ajánlattevők jegyzékéhez képest szigorúbban határozta meg.
III.1.4) A részvételre vonatkozó objektív szabályok és kritériumok (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
A szabályok és kritériumok felsorolása, rövid ismertetése:
III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
  A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a fogyatékkal élő vagy hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja
  A szerződés teljesítése védett munkahely-teremtési programok keretében történik
  A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
III.1.6) A szerződés biztosítékai:
Késedelmi kötbér: Nyertes AT-nek felróható ok miatti késedelmes teljesítés esetén az AK naptári naponként 0,75 % kötbérre jogosult a késedelembe esés napjától a szerződésszerű teljesítés napjáig. A kötbér alapja a teljes nettó vállalkozói díj. Amennyiben a késedelmi kötbér mértéke eléri vagy meghaladja a maximumot (nettó - tartalékkeret nélkül számított - vállalkozói díj 20%-át), AK a szerződéstől elállhat, illetve a szerződést azonnali hatállyal felmondhatja és meghiúsulási kötbérre jogosult. Ha az átadás-átvételi eljárás során az AK, vagy műszaki ellenőr a nyertes AT teljesítésében olyan súlyos hibát állapít meg, amely az eredmény rendeltetésszerű használatát lehetetlenné teszi, ezen esetben AK az átvételt megtagadja, azaz a teljesítést nem fogadja el és beállnak a jelen pontban a késedelemre fent rögzített jogkövetkezmények.
Hibás teljesítési kötbér: A nyertes AT hibás teljesítési kötbért tartozik fizetni AK-nak -amely a hibásan teljesített munkarészre eső nettó vállalkozói díj 20 %-a -, amennyiben a nyertes AT teljesítésében az eredmény rendeltetésszerű használatát lehetetlenné nem tevő hiba van és AK vagy a műszaki ellenőr kifogása, észrevétele, vagy felhívása ellenére, legkésőbb az átadásátvételi eljárás folyamán AK által megszabott reális határidőre a felmerült hibák kijavítását a nyertes AT nem végzi el.
Meghiúsulási kötbér: Amennyiben a nyertes AT-nek felróható okból a szerződés teljesítése meghiúsul, AK jogosult jelen szerződéstől elállni, vagy azt azonnali hatállyal felmondani, mely esetekben nyertes AT a jelen szerződés alapján rögzített nettó – tartalékkeret nélkül számított - vállalkozói díj 30 % - ának megfelelő összegű meghiúsulási kötbért köteles fizetni a AK-nak. Nyertes AT meghiúsulási kötbér fizetésére köteles különösen akkor, ha AK a nyertes AT hibájából él rendkívüli felmondási jogával. AK – érdekmúlás bizonyítása nélkül – a szerződéstől elállhat és meghiúsulási kötbérre jogosult akkor is, ha a szerződés teljesítését nyertes AT a munkaterület átadásától számított 15 naptári napon belül nem kezdi meg olyan okból, amiért nyertes AT felelős. A Vállalkozóval szemben érvényesíthető kötbér igény maximális mértéke a nettó vállalkozói díj 30 %-a. A meghiúsulási kötbér érvényesítése a teljesítés követelését kizárja. (Ptk. 6:187. § (1) bekezdés)
Jótállás: a sikeres műszaki átadás-átvétel napjától számított 36 hónap, kivéve, ha a 181/2003. (XI.5.) Korm.rendelet valamely épületszerkezet, annak eleme tekintetében ennél hosszabb jótállási időt rögzít, mely esetében ezen épületszerkezet, annak elemei tekintetében a Vállalkozót a 181/2003. (XI.5.) Korm.rendeletben előírt hosszabb időtartamú jótállási kötelezettség terheli.
Továbbiak a KD-ben.
III.1.7) Az ellenszolgáltatás teljesítésének feltételei és / vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre:
Az ellenszolgáltatás teljesítése a nyertes ajánlattevővel kötendő szerződésben meghatározott módon és tartalommal való igazolt szerződésszerű teljesítés esetén a kiállított számla benyújtását követően a nyertes ajánlattevő bankszámlájára történő átutalással a Kbt. 135. § (1), (3) és (5)-(6) bekezdései, illetőleg a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bekezdésében, továbbá alvállalkozó igénybevétele esetén a 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 32/A. § foglaltak szerint.
A megkötésre kerülő vállalkozási szerződés egyösszegű (átalányáras) típusú, a szerződő felek átalánydíjban állapodnak meg, a szerződés nem tételes elszámolású.
Az ÁFA mértékére a mindenkor hatályos jogszabályok az irányadók.
A 322/2015. (X.30.) Korm. rendelet 20. § alapján tartalékkeret megállapítására kerül sor az alapmennyiség tekintetében, mely a szerződés szerinti nettó ellenszolgáltatás (vállalkozói átalánydíj) 5%-a mértékű. A tartalékkeret felhasználásának szabályait a szerződéstervezet tartalmazza.
Ajánlatkérő a Kbt. 135. § (7)-(8) bekezdés alapján a szerződésben foglalt – a tartalékkeret és áfa nélkül számított – teljes nettó ellenszolgáltatás 10%-ának megfelelő összegű előleg igénybevételét biztosítja. Az előleg kifizetésére a 322/2015. (X.30.) Korm. rendelet 30. § (1) bekezdése szerint legkésőbb az építési munkaterület átadását követő 15 napon belül kerül sor. Az előleg fizetését a kötelezően biztosítandó 5% mértékben az ajánlatkérő nem teheti függővé a szerződő fél részéről biztosíték nyújtásához, de az azon felüli igényelt előleg nyújtását előleg visszafizetési biztosíték nyújtásához köti, mely teljesítése igazolható pénzügyi intézmény vagy biztosító által vállalt garancia vagy készfizető kezesség biztosításával, vagy biztosítási szerződés alapján kiállított - készfizető kezességvállalást tartalmazó - kötelezvénnyel. Az előleg összege a végszámlában kerül elszámolásra. Az előleg igénybevétele nem kötelező.
Ajánlatkérő 1 (egy) előlegszámla, valamint 4 (négy) részszámla és 1 (egy) végszámla benyújtására ad lehetőséget. Az előleg a végszámlából kerül levonásra.
Ajánlattevő a részszámlák benyújtására az alábbiakban meghatározottak szerint jogosult: részszámla benyújtására: ajánlattevő az építési-kivitelezési munka 15-40-60-80%-os készültségi szintjének elérésekor jogosult a nettó szerződéses ellenérték 15-25-20-20%-ának megfelelő mértékben, Ajánlattevő a végszámlát a 100%-os készültségi szint elérésekor, a sikeres műszaki átadás-átvételt és a munkaterület rendeltetés szerinti megrendelőnek történő birtokba adását követően az ajánlatkérő által igazolt teljesítés alapján jogosult benyújtani a nettó szerződéses ellenérték további 20%-ának megfelelő mértékben. A tartalékkeret terhére elvégzett munkák ellenértékét a Vállalkozó a végszámlában jogosult feltüntetni.
Ajánlatkérő késedelme esetén az ajánlattevő a Ptk. 6:155. § (1) szerinti késedelmi kamatra tarthat igényt.
Az ajánlattétel, a szerződéskötés, az elszámolás, a számlázás és a kifizetés pénzneme: magyar forint (HUF).
A részletes fizetési feltételeket a közbeszerzési dokumentum, illetőleg a szerződéstervezet tartalmazza.
III.1.8) A nyertes közös ajánlattevők által létrehozandó gazdálkodó szervezet:
Ajánlatkérő a szerződés teljesítése érdekében nem teszi lehetővé az önállóan ajánlatot tevő nyertesnek, valamint a közös ajánlatot tevő nyerteseknek gazdálkodó szervezet, ill. jogi személy(projekttársaság) létrehozását.
III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk (csak szolgáltatásmegrendelés esetében)
  A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve
A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás:
III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:
1997. évi LXXVIII. törvény az épített környezet alakításáról és védelméről
191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet az építőipari kivitelezési tevékenységről
322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet az építési beruházások, valamint az építési beruházásokhoz kapcsolódó tervezői és mérnöki szolgáltatások közbeszerzésének részletes szabályairól
266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet az építésügyi és az építésüggyel összefüggő szakmagyakorlási tevékenységekről
275/2013. (VII. 16.) Korm. rendelet az építési termék építménybe történő betervezésének és beépítésének, ennek során a teljesítmény igazolásának részletes szabályairól
306/2010. (II. 14.) Korm. rendelet a levegő védelméről
4/2011. (I.14.) VM rendelet a levegőterheltségi szint határértékeiről és a helyhez kötött légszennyező pontforrások kibocsátási határértékeiről
45/2004.(VII.26.) BM-KvVM együttes rendelet az építési és bontási hulladék kezelésének részletes szabályairól
225/2015.(VIII.7.) Korm. rendelet a veszélyes hulladékkal kapcsolatos egyes tevékenységek részletes szabályairól
284/2007. (X.29.) Kormányrendelet a környezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes szabályairól
1996. évi XXXI. törvény a tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról
707/2021. (XII.15.) Korm. rendelet Nemzeti Építőipari Felügyeleti és Adatszolgáltató Rendszerbe tartozó tevékenységekről, valamint az Építőipari Monitoring- és Adatszolgáltató Rendszerről
III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
x Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és szakképzettségét

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
(klasszikus ajánlatkérők esetében)
x Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Nyílt eljárás
  Meghívásos eljárás
  Tárgyalásos eljárás
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
IV.1.2) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
  Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma:
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
  A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják
IV.1.3) A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalásos eljárás vagy a versenypárbeszéd során történő csökkentésére irányuló információ
  Több fordulóban lebonyolítandó tárgyalások igénybe vétele annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsék a megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát.
IV.1.4) Információ a tárgyalásról (klasszikus ajánlatkérők esetében; kizárólag tárgyalásos eljárás esetében)
  Ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a szerződést az eredeti ajánlat alapján, tárgyalások lefolytatása nélkül ítélje oda.
IV.1.5) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
További információk az elektronikus árlejtésről:
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
/ (KÉ-szám/évszám)
IV.2.2) Ajánlattételi, részvételi vagy regisztrációs kérelem benyújtási határidő
Dátum: 2022/05/31 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 10:00 (óó:pp)
IV.2.3) Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének tervezett napja (részvételi felhívás esetében)
Dátum: (éééé/hh/nn)
IV.2.4) Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók: HU
IV.2.5) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama: (ajánlati felhívás esetében)
Az ajánlati kötöttség végső dátuma: (éééé/hh/nn)
vagy
Az időtartam hónapban: vagy napban: 60 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.6) Az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések felbontásának feltételei
Datum: 2022/05/31 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 12:00 (óó:pp) Hely: ekr.gov.hu
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: A bontás a Kbt. 68.§ (1)-(1d), (4) valamint (6) bekezdésében és a 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet 15.§-ban foglalt rendelkezéseknek megfelelően történik.

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű nem
A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról
  A megrendelés elektronikus úton történik
x Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
x A fizetés elektronikus úton történik
VI.3) További információk:
VI.3.1) Feltételes közbeszerzés
  Ajánlatkérő felhívja a gazdasági szereplők figyelmét, hogy az eljárást eredménytelenné nyilváníthatja, ha valamely meghatározott, ellenőrzési körén kívül eső, bizonytalan jövőbeli esemény az ajánlattételi, illetve részvételi határidő lejártát követően következik be.
Ajánlatkérő ellenőrzési körén kívül eső, bizonytalan jövőbeli esemény meghatározása:
VI.3.2) Az ajánlati biztosíték (ajánlati felhívás esetében)
x Az eljárásban való részvétel ajánlati biztosíték adásához kötött.
Az ajánlati biztosíték mértéke: 3000000 HUF
A befizetés helye: OTP Bank
vagy az ajánlatkérő fizetési számlaszáma: 11784009-22234780-00000000
Az ajánlati biztosíték befizetése (teljesítése) igazolásának módja: Az ajánlati biztosíték az AT választása szerint teljesíthető: az előírt pénzösszegnek ajánlatkérő fizetési számlájára történő befizetésével, illetve átutalásával „MATE – MGI B - ajánlati biztosíték - EKR000391162022” közlemény feltüntetésével; pénzügyi intézmény vagy biztosító által vállalt garancia vagy készfizető kezesség biztosításával; biztosítási szerződés alapján kiállított - készfizető kezességvállalást tartalmazó - kötelezvénnyel. A garanciának/kötelezvénynek feltétlennek és visszavonhatatlannak, és legkésőbb az ajánlati kötöttség beálltától érvényesnek és hatályosnak kell lennie.
A részletszabályokat a KD tartalmazza.
VI.3.3) Konzultációra vonatkozó információk
  Kiegészítő tájékoztatást ajánlatkérő konzultáció formájában is megadja.
A konzultáció időpontja: (éééé/hh/nn) és helye:
VI.3.4) Ajánlat érvénytelenségére vonatkozó összeg ár vagy költség esetében
Ajánlatkérő az alábbi értéket meghaladó árat vagy költséget tartalmazó ajánlatot a bírálat során érvénytelenné nyilvánítja
 
VI.3.5) Az ajánlatok értékelési szempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám:
0-10
VI.3.6) A módszer(ek) meghatározása, amellyel a VI.3.5) pont szerinti ponthatárok közötti pontszámot megadásra kerül:
Kbt. 76. § (2) bekezdés c) pont szerinti legjobb ár-érték arány értékelési szempontja alapján. /1. részszempont (Nettó ajánlati ár): Fordított arányosítás, 2-4 részszempont: Kbt. 77. § ( 1) bekezdése szerinti legkedvezőbb szint. Részletesen a KD-ban.
VI.3.7) Életciklusköltség-számítási módszer alkalmazására vonatkozó információ
  Ajánlatkérő az áru, szolgáltatás vagy építési beruházás értékeléskor figyelembe vett költségét életciklusköltség-számítási módszer alkalmazásával határozza meg.
VI.3.8) A bírálatra vonatkozó további információk
x Az ajánlatkérő előírja a kizáró okok, az alkalmassági követelmények, valamint a Kbt. 82. § (5) bekezdése szerinti objektív kritériumok tekintetében a közbeszerzési dokumentumokban meghatározott igazolásoknak a részvételi jelentkezésben vagy az ajánlatban történő benyújtását.
VI.3.9) További információk: 1. Helyszíni bejárás: Ajánlatkérő az eljárás folyamán helyszíni bejárást biztosít a gazdasági szereplők részére. Időpont: 2022. május 23. 10:00 óra Helyszín: 2100 Gödöllő, Tessedik S. u. 4. irodaépület főbejárat
2. Ajánlatkérő a közbeszerzési eljárást a Kbt. 40.§ (1) bekezdése alapján a közbeszerzésért felelős miniszter által üzemeltetett egységes, elektronikus közbeszerzési rendszer igénybevételével bonyolítja le. A Kbt. 39.§ (1) bekezdésben foglalt előírásra való tekintettel a Kbt. 57. § (1) bekezdésben meghatározott közbeszerzési dokumentumok közvetlenül, korlátlanul és teljeskörűen, térítésmentesen kerülnek rendelkezésre bocsátásra. A közbeszerzési dokumentumok elérhetők és az ajánlat benyújtható a https://ekr.gov.hu/ oldalon.
3. Ajánlatkérő az eljárás során a 321/2015.(X.30.) Korm. rendelet, valamint a 322/2015.(X.30.) Korm. rendelet, továbbá az elektronikus közbeszerzés részletes szabályairól szóló 424/2017(XII.19.) Korm. rendelet előírásait figyelembe véve fog eljárni.
4. Ajánlatkérő a Kbt. 71. § szerint biztosítja a hiánypótlás lehetőségét.
5. Ajánlattevőnek nyilatkoznia kell az EKR-ben szereplő űrlapok szerint
– a Kbt. 66. § (2) és (5) bekezdésre vonatkozóan
– a kizáró okokról a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdés tekintetében
– a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpont tekintetében
– a kizáró okokról a Kbt. 67. § (4) bekezdés, illetőleg a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 17.§ (2) bekezdés szerint
– folyamatban lévő változásbejegyzési eljárásról (nemleges tartalom esetén is)
– a Kbt. 66. § (6) bekezdés a) és b) pontja vonatkozásban (nemleges tartalom esetén is)
– a Kbt. 65. § (7) bekezdés vonatkozásában
– üzleti titokról
– bemutatott szakember tekintetében.
– nyilatkozat előírt felelősségbiztosítás tekintetében
6. Az ajánlathoz csatolni kell:
– árazott költségvetés, mely az építési beruházások, valamint az építési beruházásokhoz kapcsolódó tervezői és mérnöki szolgáltatások közbeszerzésének részletes szabályairól szóló 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 24. § (1) bekezdése alapján szakmai ajánlatnak minősül
– folyamatban lévő változásbejegyzési esetén a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelem és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást
– szakember önéletrajza, rendelkezésre állási nyilatkozata és adott esetben a végzettségét igazoló dokumentum
– nyilatkozat közös ajánlattételről és közös megállapodás (adott esetben)
– Aláírási címpéldány vagy Ctv. 9.§ szerinti aláírásminta egyszerű másolata/meghatalmazás,
- nyilatkozat Üvegkapu használatáról
- Ajánlati biztosíték teljesítésének igazolása
7. Az ajánlatot a közbeszerzési dokumentumban meghatározott formai és tartami követelményeknek megfelelően kell elkészíteni és benyújtani.
8. A szerződés teljesítéséhez az ajánlattevőként szerződő fél köteles a 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 26. § szerinti a jelen közbeszerzési eljárás tárgyát képező munkák megvalósítására teljes körű, az ajánlatkérőként szerződő félnek, harmadik személyeknek és az alvállalkozóknak okozott károkra is kiterjedő, kivitelezésre vonatkozó építés-szerelési „all risk” típusú felelősségbiztosítási szerződést megkötni. A biztosítás kárfedezeti összege: legalább 400.000.000. HUF/év és 100.000.000 HUF/káresemény Ajánlattevő kötelezettséget vállal arra, hogy ajánlata nyertes ajánlatként való kihirdetése esetén a megkötendő kivitelezési szerződés teljesítéséhez előírt felelősségbiztosítási szerződést − legkésőbb a szerződéskötés időpontjára − megköti vagy a meglévő felelősségbiztosítási szerződését a kivitelezési szerződés teljesítésére is kiterjeszti. Az ajánlatban csatolni kell az ajánlattevő nyilatkozatát arról, hogy nyertessége esetén rendelkezni fog az előírt felelősségbiztosítással. Amennyiben a nyertes ajánlattevő a szerződéskötés időpontjában nem rendelkezik a fenti kritériumokkal rendelkező felelősségbiztosítással, abban az esetben az a szerződéskötéstől való visszalépést jelenti a Kbt. 131. § (4) bekezdése alapján és az ajánlatkérő a második legkedvezőbb ajánlattevővel köt szerződést.
9. Ajánlatkérő alkalmazza a Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pontját. Ajánlatkérő nem alkalmazza a Kbt. 114. § (11) bekezdését. Ajánlatkérő az ajánlatok bírálata kapcsán a Kbt. 81. § (4)-(5) bekezdése szerint jár el.
10. Az eljárás során felmerülő, a felhívásban és a közbeszerzési dokumentumban nem szabályozott kérdések tekintetében a Kbt. és végrehajtási rendeletei az irányadóak.
11. A felhívásban, valamint az eljárás során valamennyi órában megadott határidő közép-európai helyi idő szerint értendő (CET).
12. Felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó: dr. Sarkadi Anita (lajstromszám: 01233), Kővágóné Fábián Júlia (lajstromszám: 00817)
13. A nyertes ajánlattevőnek a szerződés teljesítése során az építőipari kivitelezési tevékenységről szóló 191/2009. (IX.15.) Korm. rendelet 13. § alapján rendelkeznie kell az alkalmassági követelményekben előírt felelős műszaki vezetővel. Ennek megfelelően legkésőbb a szerződés megkötésének időpontjára rendelkeznie kell a 266/2013. (VII.11.) Korm. rendelet szerinti korlátozás nélküli, érvényes jogosultsággal rendelkező felelős műszaki vezetővel, aki szerepel a Magyar Mérnöki Kamara névjegyzékében, és ezen jogosultságát a szerződés teljes időtartama alatt fenntartja. Ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét, hogy a felelős műszaki vezetői jogosultságoknak, illetve nyilvántartásban szereplésnek a szerződés hatálybalépése időpontjában fennálló hiánya a szerződéskötéstől való visszalépésnek minősül a Kbt. 131. § (4) bekezdése alapján és az ajánlatkérő a második legkedvezőbb ajánlattevővel köt szerződést.
14. Az ajánlatok beadása: https://ekr.gov.hu weboldalon keresztül.
15. Továbbiak a KD-ben.
VI.4) E hirdetmény feladásának dátuma:
2022/05/13 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem szükséges