Ugrás a tartalomra Ugrás a láblécre

Publikus Core
Közbeszerzési Értesítő száma: 2022/92
Beszerzés tárgya: Szolgáltatásmegrendelés
Hirdetmény típusa: Ajánlati/részvételi felhívás/2020 KÉ
Eljárás fajtája: Nyílt eljárás
Közzététel dátuma: 2022.05.13.
Iktatószám: 9696/2022
CPV Kód: 50000000-5
Ajánlatkérő: ELI-HU Nonprofit Kft.
Teljesítés helye: H-6728 Szeged, Wolfgang Sandner utca 3.
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő: 2022.06.09.
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa: Közjogi szervezet
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre: Kutatás és fejlesztés
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Ajánlati/részvételi felhívás
A Kbt. 112. § (1) bekezdés b) pont szerinti eljárások esetében.
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: ELI-HU Nonprofit Kft.
Nemzeti azonosítószám: 22604255206
Postai cím: Wolfgang Sandner Utca 3
Város: Szeged
NUTS-kód: HU333
Postai irányítószám: 6728
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Szöllősy Anita
Telefon: +36 305034720
E-mail: kozbeszerzes@eli-alps.hu
Fax: +36 62550191
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): http://www.eli-alps.hu/
A felhasználói oldal címe (URL):
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
  Meghatalmazott ajánlatkérő nélkül.
  Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: (adja meg ajánlatkérő nevét)
  Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került feltüntetésre: (adja meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és azonosítószámát)
  Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Kommunikáció
x A közbeszerzési dokumentumok korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000677572022/reszletek (URL)
  A közbeszerzési dokumentumokhoz történő hozzáférés korlátozott. További információ a következő helyről érhető el: (URL)
További információ a következő címen szerezhető be
x a fent említett cím
  másik cím: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó
x elektronikus úton: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000677572022/reszletek (URL)
x a fent említett címre
  a következő címre: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
  Az elektronikus kommunikáció olyan eszközök és berendezések használatát igényli, amelyek nem általánosan hozzáférhetők. Ezen eszközök és berendezések korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: (URL)
I.4) Az ajánlatkérő típusa
  Központi szintű
  Regionális/helyi szintű
x Közjogi szervezet
  Közszolgáltató
  Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2) bekezdés]
  Egyéb:
I.5) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
x Egyéb tevékenység: Kutatás és fejlesztés
I.6) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
  Villamos energia
  Földgáz és kőolaj kitermelése
  Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
  Víz
  Postai szolgáltatások
  Vasúti szolgáltatások
  Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
  Kikötői tevékenységek
  Repülőtéri tevékenységek
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1) Elnevezés:
Biztonságtechnikai rendszerek karbantartása
Hivatkozási szám: EKR000677572022
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 50000000-5
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
  Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
Az ELI Lézerközpont épületeiben található tűzjelző és biztonságtechnikai rendszerek (CCTV- szoftver követés nélkül, behatolás jelző-, beléptető és felügyeleti rendszerek karbantartása) karbantartása évi négy alkalommal.
Az ajánlattevő feladata a Siemens MM8000/Desigo CC V5 integrált felügyeleti rendszer karbantartása:
Behatolásjelző (Siemens): Az ajánlattevő feladata, hogy az illetéktelen behatolások jelzésére, az illetéktelen behatolók elriasztására, helyi, illetve távjelzés adására alkalmas vagyon, és személyvédelmi rendszer felülvizsgálata, karbantartása.
Beléptetőrendszer (Siemens): A kutatóközpont épületeiben meghatározott pontokon alkalmas személyek azonosítására, regisztrálására és megadott jogosultságok alapján megfelelő mechanikai eszközökkel a mozgások engedélyezésére vagy megakadályozására szolgáló kiépített beléptető rendszer, az annak részét képező menedzsment rendszer és a dozimetriai rendszerrel való kapcsolatot biztosító egyedi illesztő szoftver karbantartása.
Biztonsági kamera rendszer (Siemens Seetec): Az ajánlattevő feladata a lézerkutató központban meghatározott területek képi megfigyelését biztosító vagyonvédelmi IP CCTV rendszer karbantartása, amely a képek rögzítést és visszajátszását biztosítja.
A karbantartás az alábbi főbb feladatcsoportok szakszerű elvégzését jelenti:
A teljes rendszer ellenőrzése
• perifériák és központi elektronika tesztelése, elszennyeződés ellenőrzése a törvény által előírt gyakorisággal
• vezérlések próbája,
• kettős áramforrás működőképességének ellenőrzése,
• vezetékek ellenőrzése
Kezelés, üzemeltetés
• frissítő kezelői oktatások (új kezelő személyzet számára),
• kezeléssel kapcsolatosan ingyenes telefoni felvilágosítás,
• A törvény által meghatározott dokumentálási feladatok elvégzése
• kezelőegységek, kezelői felületek működőképességének ellenőrzése, tisztítása adatkarbantartás
• két karbantartási ciklus között eltelt időben történt adatváltozások felvitele a rendszerre
• A szoftverek verziószámának ellenőrzése és az új szoftverváltozatok letöltése (külön árajánlat és megrendelés után)
• felújítás (megrendelés esetén)
Az elhasználódott egységek cseréje (pl. akkumulátorok, gázérzékelő szenzorok), továbbá az elszennyeződött érzékelők megtisztítása külön megrendelés szerint.
Megrendelő az ajánlati ár részeként elvárásként fogalmazza meg, hogy Ajánlattevő 24 órás hibabejelentő szolgáltatást üzemeltessen, a felmerülő hibák javításáról pedig a bejelentést követő munkanap végéig javítási ajánlatot küldjön, melyet a fenti bekezdés szerint Ajánlatkérő megrendelhet.
II.1.5) Becsült érték:
Pénznem:
(ÁFA nélkül; keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében a szerződéseknek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)
II.1.6) Részekre bontás
  Részajánlat tételére lehetőség van.
Ajánlatok benyújthatók   valamennyi részre   legfeljebb a következő számú részre:   csak egy részre
  Az egy ajánlattevőnek odaítélhető részek maximális száma:
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a következő részek vagy részcsoportok kombinációjával ítéljen oda szerződéseket:
x Részajánlat tételének lehetősége nem biztosított.
A részajánlat tételének kizárásának indoka(i): A karbantartással és a hibaelhárítási szolgáltatással érintett tűzjelző és biztonságtechnikai rendszerek műszaki szempontból összefüggő, közös vezérlés alatt álló, egységes rendszert képeznek, ezért a jelen közbeszerzési eljárásban nem lehetséges részajánlattételre lehetőséget adni.
II.2) A közbeszerzés ismertetése
 
II.2.1) Elnevezés:
Biztonságtechnikai rendszerek karbantartása
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 50312300-8
További tárgyak: 50324200-4
50330000-7
50340000-0
50532000-3
50600000-1
72250000-2
72267000-4
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU333 A teljesítés helye: H-6728 Szeged, Wolfgang Sandner utca 3.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Az ELI Lézerközpont épületeiben található tűzjelző és biztonságtechnikai rendszerek (CCTV- behatolás jelző-, beléptető és felügyeleti rendszerek) karbantartása a műszaki leírásban részletezett feladatok és mennyiségek tekintetében.
A létesítmény hasznos alapterülete: 25 000 m2.
A karbantartással érintett rendszerek:
A Siemens MM8000/ Desigo CC V5 integrált felügyeleti rendszer összes elemének teljes körű karbantartását évente négy alkalommal kell elvégezni. A karbantartással érintett eszközök listáját a műszaki leírás tartalmazza.
Tűzjelző rendszer (Siemens) karbantartás: Az ajánlattevő feladata, az intézmény területén felszerelt tűzjelző rendszer rendszer karbantartása évente négy alkalommal, amely fogadja az objektumban felszerelt érzékelőket és jelzést adó eszközöket (tűz, füst).
Cerberus Pro oltásvezérlő rendszer karbantartás: évente egyszer, illetve negyedévente szemrevételezéssel történő ellenőrzés
Az érzékelő rendszer vonatkozásában a karbantartás megegyezik a tűzjelző rendszer karbantartásával.
Gázjelző rendszer karbantartás: évente négy alkalommal
CCTV rendszer karbantartás: évente négy alkalommal
SPC behatolásjelző rendszer karbantartás: évente négy alkalommal
Beléptető rendszer (SiPass Integrated MP2.85) karbantartás: évente négy alkalommal
A karbantartással kapcsolatos konkrét szakmai elvárásokat a műszaki leírás tartalmazza.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
Az alábbi értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 Az eseti hibaelhárítási szolgáltatás keretében a hibaelhárítás megkezdésének határideje a hiba bejelentésétől számítva (legkedvezőbb szint: 8 óra, legkedvezőtlenebb szint 48 óra) 15
  Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: Áfa nélkül számított vállalkozói díj (Ft.-ban) / Súlyszám: 85
II.2.6) Becsült érték:
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében ennek a résznek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)
II.2.7) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 24 vagy napban:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbítás leírása:
II.2.8) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárás kivételével)
A gazdasági szereplők tervezett száma (keretszáma):
vagy
Tervezett minimum: > / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.9) Változatokra (alternatív ajánlatokra) vonatkozó információk
Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok) nem
II.2.10) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.11) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.12) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.13) További információ

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Részvételi feltételek
III.1.1) Kizáró okok és a szakmai tevékenység végzésére vonatkozó jogosultság
A kizáró okok felsorolása: Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó, és nem vehet részt alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 62. § (1) bekezdés h)-k) és m) pontja szerinti kizáró okok bármelyike fennáll.
A Kbt. 74. §-ának (1) bekezdése alapján az ajánlatkérő kizárja az eljárásból azt az ajánlattevőt, alvállalkozót vagy az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetet, aki az előírt kizáró okok hatálya alá tartozik; vagy részéről a kizáró ok az eljárás során következett be.
Ugyanakkor a Kbt. 64. § (1) és (2) bekezdése alapján bármely előírt kizáró ok fennállása ellenére az ajánlattevő, alvállalkozó vagy alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplő nem zárható ki a közbeszerzési eljárásból, amennyiben a Közbeszerzési Hatóság a Kbt. 188. § (4) bekezdése szerint véglegessé vált határozata, vagy annak megtámadására irányuló közigazgatási per esetén a bíróság Kbt. 188. § (5) bekezdése szerinti jogerős határozata kimondta, hogy az érintett gazdasági szereplő az ajánlat benyújtását megelőzően olyan intézkedéseket hozott, amelyek a kizáró ok fennállásának ellenére kellőképpen igazolják a megbízhatóságát (öntisztázás). Ebben az esetben csatolni kell az ajánlatban a határozatot, mely kimondja az érintett gazdasági szereplő megbízhatóságát. Az ilyen tartalmú végleges/jogerős határozatot az ajánlatkérő mérlegelés nélkül elfogadja.
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: Az ajánlattevőnek – figyelemmel a Kbt. 114. §-ának (2) bekezdésében, valamint a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 17. §-ának (1) bekezdésében foglaltakra – az ajánlatban nyilatkoznia kell arról, hogy nem tartozik a Kbt. 62. § (1) bekezdés h)-k) és m) pontjaiban foglalt kizáró okok hatálya alá. Ha az ajánlattevőt a Kbt. 62. § (1) bekezdés h) vagy j) pontja szerinti okból az e pontokban meghatározott határidőn belül korábbi közbeszerzési vagy koncessziós beszerzési eljárásból kizárták, és a kizárás tekintetében jogorvoslatra nem került sor, az ajánlattevő nyilatkozatának tartalmaznia kell a korábbi kizárás körülményeinek, illetve az érintett cselekménynek a részletes leírását /Korm. rendelet 17. § (1a) bek./.
Az ajánlatban a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) pontját a Magyarországon letelepedett ajánlattevő esetében a 321 /2015. (X. 30.) Korm. rendelet 8. § i) pont ib) alpontja, nem Magyarországon letelepedett ajánlattevő esetében a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 10. § g) pont gb) alpontjában foglaltak szerint kell igazolni az EKR található űrlap kitöltésével.
Alvállalkozó és adott esetben alkalmasság igazolásában résztvevő más szervezet vonatkozásában ajánlattevő a Kbt. 67. § (4) bekezdésében foglaltaknak megfelelően, a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 17. § (2) bekezdése alapján csak nyilatkozni köteles arról, hogy a szerződés teljesítéséhez nem vesz igénybe a Kbt. 62. § (1) bekezdés h)-k) és m) pontja szerinti kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót, valamint az általa alkalmasságának igazolására igénybe vett más szervezet nem tartozik a Kbt. 62. § (1) bekezdés h)-k) és m) pontja szerinti kizáró okok hatálya alá.
A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 17. § (1) bekezdése alapján az egységes európai közbeszerzési dokumentum nem alkalmazandó, azonban az ajánlatkérő köteles elfogadni, ha az ajánlattevő a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 7. § szerinti - korábbi közbeszerzési eljárásban felhasznált - egységes európai közbeszerzési dokumentumot nyújt be, feltéve, hogy az abban foglalt információk megfelelnek a valóságnak, és tartalmazzák az ajánlatkérő által a kizáró okok és az alkalmasság igazolása tekintetében megkövetelt információkat.
Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság előírása [Kbt. 65. § (1) bekezdés c) pont]:
Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság igazolása:
III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: P/1-P/3. A Kbt. 114. § (2) bekezdésének negyedik mondata alapján az ajánlattevőnek az ajánlatban csatolnia kell a Kbt. 67. § (1) bekezdése szerinti nyilatkozatot, melyben kijelenti, hogy az általa igazolni kívánt P/1-P/3. számú gazdasági és pénzügyi alkalmassági feltétel teljesül, azoknak megfelel.
P/1-P/2. Az ajánlatkérő által a Kbt. 69. §-a alapján az alkalmassági követelmények részletes igazolására felhívott ajánlattevőnek az ajánlati felhívás feladásának napját megelőző utolsó három, mérlegfordulónappal lezárt üzleti évben elért – áfa nélkül számított – teljes árbevételéről és közbeszerzés tárgyából (biztonságtechnikai rendszerek karbantartása és/vagy javítása) származó árbevételéről szóló nyilatkozatot kell csatolnia évenkénti bontásban, attól függően, hogy az ajánlattevő mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét, amennyiben ezek az adatok rendelkezésre állnak. [321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 19. § (1) bek. c) pont, valamint Kbt. 114. § (2) bek. utolsó előtti mondata].
P/3. Az ajánlatkérő által a Kbt. 69. §-a alapján az alkalmassági követelmények részletes igazolására felhívott ajánlattevőnek saját vagy jogelődjének az ajánlati felhívás feladásának napját megelőző utolsó három lezárt üzleti évre vonatkozó számviteli jogszabályok szerinti beszámolójának adózott eredményre vonatkozó részeit kell csatolnia (ha a gazdasági szereplő letelepedése szerinti ország joga előírja közzétételét). [321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 19. § (1) bek. b) pont, valamint Kbt. 114. § (2) bek. utolsó előtti mondata].
Amennyiben az ajánlatkérő által kért beszámolók a céginformációs szolgálat honlapján megismerhetőek, a beszámolók adatait az ajánlatkérő ellenőrzi, ebben az esetben a céginformációs szolgálat honlapján megtalálható beszámolók csatolása nem szükséges.
Amennyiben az ajánlattevő letelepedése szerinti ország joga nem írja elő beszámoló közzétételét, akkor az ajánlattevőnek nyilatkoznia kell az ajánlati felhívás feladásának napját megelőző utolsó három, mérlegfordulónappal lezárt üzleti év adózott eredményéről.
Amennyiben az ajánlattevő a P/3. pont szerinti irattal azért nem rendelkezik, mert az előírt időszak után kezdte meg működését, alkalmasságát a működési ideje alatt elért – áfa nélkül számított – közbeszerzés tárgyából (biztonságtechnikai rendszerek karbantartása és/vagy javítása) származó árbevételéről szóló nyilatkozattal jogosult igazolni. [321/2015. (X. 30.) Korm. rend 19. § (2) bek].
Az ajánlatkérő felhívja továbbá a figyelmet a 321/2015. (X. 30.) Korm. rend 19. §-ának (3) bek-re, a Kbt. 65. §-ának (6)-(8) és (11)-(12) bek-eiben, a Kbt. 69. §-ának (11a) bek-ben, a Kbt. 140. §-ának (9) bek-ben foglaltakra.
Alkalmassági minimumkövetelmény(ek) meghatározása: P/1. Alkalmatlan az ajánlattevő, ha teljes árbevétele az ajánlati felhívás feladásának napját megelőző három, mérlegfordulónappal lezárt üzleti évben összességében - az általános forgalmi adó nélkül számítva - nem éri el a 11.000.000.- Ft-ot.
P/2. Alkalmatlan az ajánlattevő, ha a közbeszerzés tárgyából (biztonságtechnikai rendszerek karbantartása és/vagy javítása) származó árbevétele az ajánlati felhívás feladásának napját megelőző három, mérlegfordulónappal lezárt üzleti évben összességében – az általános forgalmi adó nélkül számítva – nem éri el a 8.000.000.- Ft-ot.
P/3. Alkalmatlan az ajánlattevő, ha a saját, illetve jogelődje adózott eredménye az ajánlati felhívás feladásának napját megelőző utolsó három, lezárt üzleti évek közül egynél több üzleti évben negatív volt.
Amennyiben az ajánlattevő a P/3. pont szerinti irattal azért nem rendelkezik, mert az előírt időszak után kezdte meg működését, akkor az ajánlatkérő akkor minősíti alkalmatlannak az ajánlattevőt, ha a működési ideje alatt elért közbeszerzés tárgyából (biztonságtechnikai rendszerek karbantartása és/vagy javítása) származó árbevétele – általános forgalmi adó nélkül számítva – nem éri el a 8.000.000.- Ft-ot.
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása A Kbt. 114. § (2) bek negyedik mondata alapján az ajánlattevőnek az ajánlatban csatolnia kell a Kbt. 67. § (1) bek szerinti nyilatkozatot, melyben kijelenti, hogy az általa igazolni kívánt M/1. számú műszaki és szakmai alkalmassági feltétel teljesül, annak megfelel.
M/1. A Kbt. 69. §-a alapján az alkalmassági követelmények részletes igazolására felhívott ajánlattevőnek az ajánlati felhívás feladásának napját megelőző három évben teljesített, de legfeljebb hat éven belül megkezdett, legjelentősebb szolgáltatási tárgyú referenciamunkákat – figyelemmel a 321/2015. (X.30.) Korm. rend. 23. §-ában foglaltakra – a szerződést kötő másik fél által adott igazolással, vagy az ajánlattevő nyilatkozatával kell igazolnia [321/2015. (X.30.) Korm. rend. 21. § (3) bek. a) pontja, valamint Kbt. 114. § (2) bek. utolsó előtti mondata].
A szerződést kötő másik fél által adott referenciaigazolásnak, illetve az ajánlattevő referencianyilatkozatának tartalmaznia kell legalább a szerződést kötő másik fél nevét és címét, a szerződést kötő másik fél kapcsolattartójának nevét és elérhetőségét, a szolgáltatás mennyiségét, a teljesítés (részteljesítés) idejét (teljesítés kezdésének és befejezésének időpontja év/hónap/nap formátumban), a referenciamunka tárgyának rövid leírását olyan részletességgel, melyből az alkalmassági feltételnek való megfelelés egyértelműen megállapítható, továbbá nyilatkozatot arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e.
Az ajánlatkérő felhívja a figyelmet a 321/2015. (X.30.) Korm. rend. 21. § (3a) bek. a) pontjára és 21/A. §-ára.
A Kbt. 65. § (6) bekezdése alapján az előírt alkalmassági követelményeknek a közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek. Kapacitást rendelkezésre bocsátó gazdasági szereplő igénybevétele a Kbt. 65. § (7), (9) bekezdés alapján. Az alkalmasság igazolására a Kbt. 65.§ (11) és (12) Kbt. 69. § (11) és a (11a) bekezdései is irányadók.
Alkalmazandóak továbbá a Kbt. 65. §-ának (6)-(7), (9) és (11)-(12) bek-ben, a Kbt. 69. §-ának (11a) bek-ben,valamint a Kbt. 140. §-ának (9) bek-ben foglaltak.
Alkalmassági minimumkövetelmény(ek): M.1. Alkalmatlan az ajánlattevő, ha az ajánlati felhívás feladásának napját megelőző három évben nem rendelkezik legalább 12 hónapon át folyamatosan és az előírásoknak, szerződésnek megfelelően teljesített, de legfeljebb hat éven belül megkezdett olyan referenciamunkával vagy referenciamunkákkal, melynek tárgya összesen legalább 18 000 m2 hasznos alapterületű létesítmény komplex tűzjelző és biztonságtechnikai berendezéseinek és/vagy rendszereinek karbantartása és/vagy hibaelhárítása volt.
III.1.4) A részvételre vonatkozó objektív szabályok és kritériumok (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
A szabályok és kritériumok felsorolása, rövid ismertetése:
III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
  A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a fogyatékkal élő vagy hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja
  A szerződés teljesítése védett munkahely-teremtési programok keretében történik
  A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
III.1.6) A szerződés biztosítékai:
A hibás teljesítésért kikötött kötbér alapja a Vállalkozót a szerződéstervezet 27.1 pontja alapján megillető – áfa nélküli - vállalkozói díj, napi mértéke a hibás teljesítés megszüntetéséig terjedő időszakban a kötbéralap 0,5 %-a.
Meghiúsulási kötbér, melynek alapja és mértéke az áfá-t nem tartalmazó vállalkozói díj 20 %-a.
Késedelmi kötbér, melynek alapja és mértéke a késedelemmel érintett elszámolási időszakban Vállalkozót megillető – általános forgalmi adó nélkül számolt - eseti vállalkozói díj és a kiszállási díj összegének 2 %-a naponta.
Az adott elszámolási időszakban felmerült késedelmi kötbér mértéke nem haladhatja meg az adott elszámolási időszakban a késedelmi kötbéralap 20 %-át
Részletes szabályok a szerződéstervezetben.
III.1.7) Az ellenszolgáltatás teljesítésének feltételei és / vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre:
Ajánlatkérő a vételárat a Ptk. 6:130. §-ának (1)-(2) bek alapján,a kiállított számla kézhezvételétől számított 30 napon belül átutalással egyenlíti ki.
Az ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 135. § (1), (5) és (6) bekezdéseiben foglaltakra.
A részletes feltételeket a szerződéstervezet tartalmazza.
III.1.8) A nyertes közös ajánlattevők által létrehozandó gazdálkodó szervezet:
Az ajánlatkérő nem írja elő és nem teszi lehetővé projekttársaság létrehozását, valamint azt sem írja elő, hogy a nyertes közös ajánlattevőknek gazdálkodó szervezetet kellene létrehozniuk.
III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk (csak szolgáltatásmegrendelés esetében)
  A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve
A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás:
III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:
III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
  Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és szakképzettségét

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
(klasszikus ajánlatkérők esetében)
x Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Nyílt eljárás
  Meghívásos eljárás
  Tárgyalásos eljárás
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
IV.1.2) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
  Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma:
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
  A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják
IV.1.3) A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalásos eljárás vagy a versenypárbeszéd során történő csökkentésére irányuló információ
  Több fordulóban lebonyolítandó tárgyalások igénybe vétele annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsék a megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát.
IV.1.4) Információ a tárgyalásról (klasszikus ajánlatkérők esetében; kizárólag tárgyalásos eljárás esetében)
  Ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a szerződést az eredeti ajánlat alapján, tárgyalások lefolytatása nélkül ítélje oda.
IV.1.5) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
További információk az elektronikus árlejtésről:
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
/ (KÉ-szám/évszám)
IV.2.2) Ajánlattételi, részvételi vagy regisztrációs kérelem benyújtási határidő
Dátum: 2022/06/09 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 10:00 (óó:pp)
IV.2.3) Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének tervezett napja (részvételi felhívás esetében)
Dátum: (éééé/hh/nn)
IV.2.4) Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók: HU
IV.2.5) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama: (ajánlati felhívás esetében)
Az ajánlati kötöttség végső dátuma: (éééé/hh/nn)
vagy
Az időtartam hónapban: 1 vagy napban: (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.6) Az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések felbontásának feltételei
Datum: 2022/06/09 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 12:00 (óó:pp) Hely: Az ajánlatok bontása a Kbt. 68. §-ának (1b) bekezdése alapján alapján az EKR-ben történik.
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: A bontási eljárásra a Kbt. 68. § (1)-(4) és (6) bekezdésében foglaltak is irányadóak.

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű nem
A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról
x A megrendelés elektronikus úton történik
x Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
x A fizetés elektronikus úton történik
VI.3) További információk:
VI.3.1) Feltételes közbeszerzés
  Ajánlatkérő felhívja a gazdasági szereplők figyelmét, hogy az eljárást eredménytelenné nyilváníthatja, ha valamely meghatározott, ellenőrzési körén kívül eső, bizonytalan jövőbeli esemény az ajánlattételi, illetve részvételi határidő lejártát követően következik be.
Ajánlatkérő ellenőrzési körén kívül eső, bizonytalan jövőbeli esemény meghatározása:
VI.3.2) Az ajánlati biztosíték (ajánlati felhívás esetében)
  Az eljárásban való részvétel ajánlati biztosíték adásához kötött.
Az ajánlati biztosíték mértéke:
A befizetés helye:
vagy az ajánlatkérő fizetési számlaszáma:
Az ajánlati biztosíték befizetése (teljesítése) igazolásának módja:
VI.3.3) Konzultációra vonatkozó információk
  Kiegészítő tájékoztatást ajánlatkérő konzultáció formájában is megadja.
A konzultáció időpontja: (éééé/hh/nn) és helye:
VI.3.4) Ajánlat érvénytelenségére vonatkozó összeg ár vagy költség esetében
Ajánlatkérő az alábbi értéket meghaladó árat vagy költséget tartalmazó ajánlatot a bírálat során érvénytelenné nyilvánítja
 
VI.3.5) Az ajánlatok értékelési szempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám:
0-10
VI.3.6) A módszer(ek) meghatározása, amellyel a VI.3.5) pont szerinti ponthatárok közötti pontszámot megadásra kerül:
A minőségi értékelési szempont esetén arányosítás módszere, az ár értékelési szempont esetében fordított arányosítás módszere.
VI.3.7) Életciklusköltség-számítási módszer alkalmazására vonatkozó információ
  Ajánlatkérő az áru, szolgáltatás vagy építési beruházás értékeléskor figyelembe vett költségét életciklusköltség-számítási módszer alkalmazásával határozza meg.
VI.3.8) A bírálatra vonatkozó további információk
  Az ajánlatkérő előírja a kizáró okok, az alkalmassági követelmények, valamint a Kbt. 82. § (5) bekezdése szerinti objektív kritériumok tekintetében a közbeszerzési dokumentumokban meghatározott igazolásoknak a részvételi jelentkezésben vagy az ajánlatban történő benyújtását.
VI.3.9) További információk: 1) Ajánlatkérő alkalmazza a Kbt. 81. § (5) bekezdést.
2) Az ajánlattevőnek csatolnia kell a Kbt. 66. §-ának (2) bekezdése szerinti nyilatkozatát.
3) Az alkalmasság feltételei és ennek igazolása a minősített ajánlattevők jegyzékéhez képest szigorúbb: III.1.2) P/1.–P/3. és III.1.3) M/1. pontjai.
4) Az ajánlattevőnek rendelkeznie kell a karbantartandó rendszerek mindegyikére (azaz CerberusPro, MM8000, Desigo CC, SiPass, SPC, Siemens CCTV) vonatkozóan azok Gyártója (SIEMENS) vagy az általa erre feljogosított szervezet által kiadott legalább „SIEMENS karbantartói partner” minősítéssel, vagy egyéb, ezen minősítésekkel egyenértékű, a Gyártó vagy az általa erre feljogosított szervezet által kiadott olyan dokumentummal, amely ajánlattevőt ezen karbantartási tevékenységek végzésére Gyártó elismeri. Ajánlattevő az ajánlata részeként köteles csatolni az ajánlattételi határidő lejártakor érvényes, az előírt feltételeket igazoló okiratok másolatait.
5) Az ajánlattevőnek rendelkeznie kell a karbantartandó rendszerek Gyártója (SIEMENS) vagy az általa erre feljogosított szervezet által kiadott legalább „Siemens Building Technologies Rendszerház (Solution Partner)” minősítéssel, vagy egyéb, ezen minősítéssel egyenértékű, a Gyártó vagy az általa erre feljogosított szervezet által kiadott olyan dokumentummal, amely ajánlattevőt a karbantartandó rendszerek tekintetében terméktámogatás nyújtására elismeri. Ajánlattevő az ajánlata részeként köteles csatolni az ajánlattételi határidő lejártakor érvényes, az előírt feltételeket igazoló okiratok másolatait.
6) Ha az ajánlattevő a 4) és 5) pontokban előírt minősítéssel nem rendelkezik, akkor köteles csatolni szándéknyilatkozatot arról, hogy legkésőbb a szerződéskötésig az előírt minősítést megszerzi és bemutatja az ajánlatkérőnek. Az ajánlattevőnek arról is nyilatkoznia kell, hogy tudomásul veszi, hogy a minősítés megléte a szerződéskötés feltétele, ennek elmulasztása visszalépésnek minősül, mely lehetővé teszi, hogy az ajánlatkérő a második helyezettel kössön szerződést.
7) FAKSZ: dr. Kelemen Zoltán, lajstromszám: 00185
8) Ajánlatkérő nem alkalmazza a Kbt. 75. § (2) bekezdésének e) pontját.
9) Az ajánlatok értékelése a legjobb ár-érték arány szempont alapján [Kbt. 76. § (2) bek c) pontja alapján] történik.
10) Jótállás: a beépített, új alkatrész cserét igazoló teljesítési igazolás (tevékenység kimutatás) Megrendelő általi elfogadásától számított 12 hónap.
11) Az ajánlatkérő az ajánlattételi szakaszban lehetőséget biztosít a megrendelni kívánt szolgáltatással érintett rendszerek helyszíni megtekintésére. A helyszíni szemle időpontja: 2022. május 26. 10.00 órától. Találkozási pont: 6728 Szeged, Wolfgang Sandner utca 3., Főporta.
12) Az Európai Unió Tanácsa 2022. április 8-án elfogadta az Oroszország elleni szankciók kibővítéséről szóló 833/2014/EU tanácsi rendeletet, amellyel tilalmat vezetnek be az Oroszországhoz köthető személyek közbeszerzésekben és a közbeszerzési szabályok alá nem tartozó egyes állami beszerzésekben való részvétele tekintetében.
A rendelet hatálya alá tartozó közbeszerzések és beszerzések esetén TILOS bármely közbeszerzési szerződés vagy koncessziós szerződés odaítélése a rendeletben meghatározott személyek részére, illetve az ilyen szerződések teljesítésének folytatása.
A rendeletet 2022. április 9-től kell alkalmazni. A rendelet közvetlenül alkalmazandó uniós jogszabály, az ajánlatkérők tehát azt magyar jogi rendelkezések közvetítése nélkül kötelesek alkalmazni. Erre figyelemmel az ajánlattevő a közbeszerzési dokumentumban átadott minta szerint köteles nyilatkozni arról, hogy vele és a rendeletben előírt egyéb személyekkel szemben fennállnak-e a hivatkozott rendeletben meghatározott tilalmak. A tilalmakba ütköző vagy nem megfelelő tartalmú, illetve a nyilatkozatot egyáltalán nem tartalmazó ajánlat érvénytelen.
VI.4) E hirdetmény feladásának dátuma:
2022/05/12 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem szükséges