Ugrás a tartalomra Ugrás a láblécre

Publikus Core
Közbeszerzési Értesítő száma: 2022/92
Beszerzés tárgya: Építési beruházás
Hirdetmény típusa: Ajánlati/részvételi felhívás/2020 KÉ
Eljárás fajtája: Nyílt eljárás
Közzététel dátuma: 2022.05.13.
Iktatószám: 9686/2022
CPV Kód: 45223110-0
Ajánlatkérő: MÁV Magyar Államvasutak Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Teljesítés helye: Magyarország
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő: 2022.05.30.
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa: Közszolgáltató
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre: Vasúti szolgáltatások
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Ajánlati/részvételi felhívás
A Kbt. 112. § (1) bekezdés b) pont szerinti eljárások esetében.
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: MÁV Magyar Államvasutak Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosítószám: 10856417244
Postai cím: Könyves Kálmán Krt. 54-60.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU1
Postai irányítószám: 1087
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Pusztai Gréta
Telefon: +36 306330512
E-mail: pusztai.greta@mav.hu
Fax: +36 15117526
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.mavcsoport.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
  Meghatalmazott ajánlatkérő nélkül.
  Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: (adja meg ajánlatkérő nevét)
  Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került feltüntetésre: (adja meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és azonosítószámát)
  Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Kommunikáció
x A közbeszerzési dokumentumok korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000661962022/reszletek (URL)
  A közbeszerzési dokumentumokhoz történő hozzáférés korlátozott. További információ a következő helyről érhető el: (URL)
További információ a következő címen szerezhető be
x a fent említett cím
  másik cím: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó
x elektronikus úton: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000661962022/reszletek (URL)
x a fent említett címre
  a következő címre: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
  Az elektronikus kommunikáció olyan eszközök és berendezések használatát igényli, amelyek nem általánosan hozzáférhetők. Ezen eszközök és berendezések korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: (URL)
I.4) Az ajánlatkérő típusa
  Központi szintű
  Regionális/helyi szintű
  Közjogi szervezet
x Közszolgáltató
  Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2) bekezdés]
  Egyéb:
I.5) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
  Egyéb tevékenység:
I.6) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
  Villamos energia
  Földgáz és kőolaj kitermelése
  Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
  Víz
  Postai szolgáltatások
x Vasúti szolgáltatások
  Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
  Kikötői tevékenységek
  Repülőtéri tevékenységek
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1) Elnevezés:
Fedett kerékpártárolók beszerzése vasúti megálló.
Hivatkozási szám: EKR000661962022
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45223110-0
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
Az eljárás pontos megnevezése: "Magyar Falu Program – Fedett kerékpártárolók beszerzése vasútállomásokra, megállóhelyekre". A Magyar Falu Program részét képező helyszínekre egyenként tíz kerékpár tárolására alkalmas fedett kerékpártároló leszállítása és telepítése. Tervezetten 253 modul fedett kerékpártároló telepítése Magyarország területén országszerte tervezetten 197 vasúti megállóhelyre, állomásra. Ajánlatkérő vállalkozási keretszerződést kíván kötni nettó 386.597.000,- Ft keretösszegben. Ajánlatkérő a szerződésben meghatározott keretösszeg 80 %-áig vállal lehívási kötelezettséget.
II.1.5) Becsült érték:
386597000 Pénznem: HUF
(ÁFA nélkül; keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében a szerződéseknek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)
II.1.6) Részekre bontás
  Részajánlat tételére lehetőség van.
Ajánlatok benyújthatók   valamennyi részre   legfeljebb a következő számú részre:   csak egy részre
  Az egy ajánlattevőnek odaítélhető részek maximális száma:
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a következő részek vagy részcsoportok kombinációjával ítéljen oda szerződéseket:
x Részajánlat tételének lehetősége nem biztosított.
A részajánlat tételének kizárásának indoka(i): Ajánlatkérő jelen közbeszerzési eljárás keretében részajánlat-tételi lehetőséget nem biztosít, tekintettel a feladat műszaki komplexitására és a gazdasági szempontokra. A közbszerzés tárgyát képező munkák jellege, összetétele nem teszik lehetővé a részajánlat tétel lehetőségét.
II.2) A közbeszerzés ismertetése
 
II.2.1) Elnevezés:
Fedett kerékpártárolók beszerzése vasúti megálló.
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45223110-0
További tárgyak: 45232130-2
45262300-4
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU A teljesítés helye: Magyarország
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Tervezetten 253 db egyenként tíz kerékpár tárolására alkalmas min. 80 cm magas U-támaszokkal kialakított fedett kerékpártároló modul leszállítása és telepítése. Vállalkozási keretszerződés keretösszege: nettó 386.597.000 Ft. Lehívási kötelezettség: 80 %.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
Az alábbi értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 2.1. M/2. pontban előírt szakember alkalmassági követelményben előírt szakmai tapasztalaton felüli szakmai tapasztalata (min. 0 hónap – max. 36 hónap) 15
2 2.2. Kiterjesztett jótállás vállalása (min. 0 - max. 24 hónap) 15
  Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: Ajánlati ár (nettó Ft) / Súlyszám: 70
II.2.6) Becsült érték:
Érték ÁFA nélkül: 386597000 Pénznem: HUF
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében ennek a résznek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)
II.2.7) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 12 vagy napban:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbítás leírása:
II.2.8) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárás kivételével)
A gazdasági szereplők tervezett száma (keretszáma):
vagy
Tervezett minimum: > / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.9) Változatokra (alternatív ajánlatokra) vonatkozó információk
Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok) nem
II.2.10) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.11) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.12) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.13) További információ
II.2.5) Értékelési szempontok folytatása:
1. értékelési részszempont: Ajánlati ár (nettó Ft) - súlyszám 70
1.1. Modul egységár telepítéssel és alépítménnyel (nettó Ft/modul)* - súlyszám 58
1.2. Modul egységár telepítéssel (nettó Ft/modul)** - súlyszám 11
1.3. Ereszcsatorna és ejtővezeték egységára (nettó Ft/db) - súlyszám 1
* Az egységár tartalmazza a kerékpártároló, az alépítmény készítés és a kerékpártároló telepítés megvalósításához szükséges minden
költséget (anyag- és munkadíj, szállítási költség, stb.)
** Az egységár tartalmazza a kerékpártároló és meglévő alépítményre történő telepítésének minden költségét (anyag- és munkadíj,
szállítási költség, stb.)
Az egységár tartalmazza az ereszcsatorna és ejtővezeték és telepítésének minden költségét (anyag- és munkadíj, szállítási költség,
stb.). Az ereszcsatornák és ejtővezetékek a kapcsolódó kerékpártároló modullal egyszerre kerülnek megrendelésre.
Az összes értékelési részszempontra vonatkozó ajánlat csak egész szám lehet, negatív érték nem ajánlható meg, a negatív, vagy nem
egész számú megajánlást tartalmazó ajánlat érvénytelen.
Értékelési módszer: 1. értékelési részszempont: fordított arányosítás. A 2.1. és 2.2. értékelési szempont: egyenes arányosítás.
Részszempontonként adható pontszám alsó és felső határa: 0-10 pont. 0 pont a legkedvezőtlenebb, 10 pont a legkedvezőbb érték.
Értékelési szempont: Kbt. 76. § (2) bekezdés c) pontja alapján a legjobb ár-érték arány.

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Részvételi feltételek
III.1.1) Kizáró okok és a szakmai tevékenység végzésére vonatkozó jogosultság
A kizáró okok felsorolása: Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, aki a Kbt. 62. § (1) bekezdés h)-k), továbbá az m) pontja szerinti kizáró okok valamelyikének hatálya alá tartozik.
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: - A Kbt. 114/A § (1) bekezdése alapján Ajánlatkérő előírja, hogy a kizáró okok, az alkalmassági követelmények tekintetében a közbeszerzési dokumentumokban meghatározott igazolásokat a gazdasági szereplők az ajánlatukkal együtt nyújtsák be.
- Ajánlattevőnek a Kbt. 67. § (2) bekezdése és a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet (a továbbiakban:Rendelet) 17. § (1) bekezdése alapján nyilatkozni kell arról, hogy vele szemben nem állnak fenn a Kbt. 62. § (1) bekezdés h)-k), továbbá m) pontjai szerinti kizáró okok/EKR űrlap/.
- Ajánlattevőnek a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pontjának kb) alpontját a Rendelet 8. § i) pont ib) alpontja és a 10. § g) pont gb) alpontja
szerint köteles igazolni figyelembe véve a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 18. §-a szerinti hatósági útmutatóban foglaltakat is. /EKR
űrlap/.
Ajánlatkérő a megfelelő ajánlattétel elősegítése érdekében felhívja ajánlatkérők figyelmét arra, hogy a tényleges tulajdonos fogalmát a 2017. évi LIII. törvény 3. § 38. pontja definiálja.
- Ajánlattevőnek a Kbt. 67. § (4) bekezdése és a Rendelet 17. § (2) bekezdése alapján nyilatkozatot kell benyújtania arról, hogy nem
vesz igénybe a szerződés teljesítéséhez a Kbt. 62. § (1) bekezdése h)-k), továbbá az m) pontja szerinti kizáró okok hatálya alá eső
alvállalkozót és adott esetben az alkalmasság igazolásában résztvevő más szervezet. A Kbt. 67. § (4) bekezdése szerinti nyilatkozatot
az ajánlattevőnek abban az esetben is szükséges az ajánlathoz csatolnia, amennyiben a közbeszerzési szerződés teljesítésével
összefüggésben nem kíván alvállalkozót igénybe venni. /EKR űrlap/
- Az egységes európai közbeszerzési dokumentum nem alkalmazandó, azonban az ajánlatkérő köteles elfogadni, ha az ajánlattevő a
Rendelet 7. § szerinti – korábbi közbeszerzési eljárásban felhasznált – egységes európai közbeszerzési dokumentumot nyújt be,
feltéve, hogy az abban foglalt információk megfelelnek a valóságnak, és tartalmazzák az ajánlatkérő által a kizáró okok és az
alkalmasság igazolása tekintetében megkövetelt információkat. Az egységes európai közbeszerzési dokumentumban foglalt
információk valóságtartalmáért az ajánlattevő felel.
- A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 1. § (7) bekezdése alapján a kizáró okokra és az alkalmassági követelményekre vonatkozóan a
közbeszerzés megkezdését megelőzően kiállított igazolások is benyújthatóak (felhasználhatóak) mindaddig, ameddig az igazolásokban
foglalt tény, illetve adat tartalma valós. Az ajánlatkérő - ellenkező bizonyításig - az adat valóságtartalmát az ajánlattevő erre
vonatkozó külön nyilatkozata nélkül vélelmezi.
- A Kbt. 62. § (1) bekezdés h), j) pontjában meghatározott időtartamot mindig a kizáró ok fenn nem állásának ellenőrzése időpontjától
kell számítani.
- Továbbá a Kbt. 63. § (3) bekezdés és a Kbt. 74. § (1) bekezdés rendelkezései is irányadóak.
- A Kbt. 64. § (1) pontja alapján az előírt kizáró ok fennállása ellenére - beleértve azokat az eseteket, amikor a törvényben
meghatározott kötelességszegés vagy jogsértés az ajánlatkérő mérlegelése alapján vezet kizáráshoz - az ajánlattevő, alvállalkozó vagy
alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplő nem zárható ki a közbeszerzési eljárásból, amennyiben a Közbeszerzési
Hatóság a 188. § (4) bekezdése szerinti végleges, vagy közigazgatási per esetén a bíróság a 188. § (5) bekezdése szerinti jogerős
határozata kimondta, hogy az érintett gazdasági szereplő az ajánlat benyújtását megelőzően olyan intézkedéseket hozott, amelyek a
kizáró ok fennállásának ellenére kellőképpen igazolják a megbízhatóságát, valamint a Kbt. 64. § (2) pontja alapján, ha a Közbeszerzési
Hatóság a 188. § (4) bekezdése szerinti végleges, vagy közigazgatási peresetén a bíróság a 188. § (5) bekezdése szerinti jogerős
határozata kimondja az adott kizáró ok hatálya alatt álló gazdasági szereplő megbízhatóságát, az ajánlatkérő mérlegelés nélkül
köteles azt elfogadni.
- A kizáró okok igazolása során benyújtandó nyilatkozatokra, igazolási módokra vonatkozó részletes szabályokat a
Közbeszerzési Dokumentumok tartalmazza.
Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság előírása [Kbt. 65. § (1) bekezdés c) pont]:
Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság igazolása:
III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása:
Alkalmassági minimumkövetelmény(ek) meghatározása: III.1.3) folytatása:
- Ebben az esetben nem kell a végzettséget, illetve képzettséget igazoló dokumentumokat benyújtani, mivel a kamarai jogosultság megléte feltételezi mindezek meglétét.
- Amennyiben a szakember az előírt jogosultsággal az ajánlattételkor rendelkezik, de az alkalmassági követelményben és az értékelési szempontban előírt jogosultságon felül előírt többlettapasztalatot úgy kívánja bemutatni, hogy a bemutatni kívánt többlettapasztalat időtartama a jogosultság megszerzését megelőzően kezdődik, úgy azt megteheti, azonban ebben az esetben be kell mutatnia a jogosultság megszerzéséhez szükséges gyakorlatot is.
1. Be kell nyújtani a szakember megnevezését tartalmazó EKR űrlapot.
2. Csatolni kell a teljesítésbe bevonni kívánt szakember saját kezűleg aláírt szakmai önéletrajzát. - a szakember kamarai
jogosultságát, és a kamarai jogosultság megszerzésének dátumát. - a szakember által megszerzett, alkalmassági minimumfeltételek igazolásához szükséges szakmai gyakorlat, tapasztalat feltüntetése, minimálisan az alábbi adatok megadásával: • szakmai tapasztalat rövid bemutatása (az előírt alkalmassági feltétellel összhangban, konkrét projekt(ek) feltüntetése, a projekt megrendelőjének megnevezése, szakember által betöltött pozíció az adott projektben)
- elkülönítetten az alkalmassági minimumkövetelményre bemutatott szakmai tapasztalat kezdete (év, hónap), vége (év, hónap), oly módon, hogy az M/2) alkalmassági feltétel megállapítható legyen
- elkülönítetten az értékelési szempontként bemutatott M/2. alkalmassági minimumkövetelményben előírton felüli többlettapasztalat (értékelési szempontra tett felolvasólapon tett megajánlás alátámasztása (0-36 hónap)).
3. Csatolandó továbbá az Ajánlattevővel munkaviszonyban nem álló szakember esetén a szakember által aláírt rendelkezésre állásra vonatkozó nyilatkozat. (adott esetben, KD V/9. sz. melléklet)
- Ebben az esetben nem kell a végzettséget, illetve képzettséget igazoló dokumentumokat benyújtani, mivel a kamarai jogosultság megléte feltételezi mindezek meglétét.
- Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy a 321/2015. (X.30) Korm. rendelet 21. § (2) bekezdés b) pontja szerint előírt, szakember – végzettségére, illetve képzettségére – rendelkezésre állására vonatkozó követelmény, valamint a releváns szakmai tapasztalatot igazoló referenciákra vonatkozó követelmény teljesítésének igazolására a gazdasági szereplő csak akkor veheti igénybe más szervezet kapacitásait, ha az adott szervezet olyan mértékben részt vesz a szerződés, vagy a szerződés azon részének teljesítésében, amelyhez e kapacitásokra szükség van, amely – az ajánlattevő saját kapacitásával együtt – biztosítja az alkalmassági követelményben elvárt szaktudást, illetve szakmai tapasztalat érvényesülését a teljesítésben. Az alkalmasság igazolása során a Kbt. 65. § (5)-(9) bekezdése alkalmazandó.
- Ajánlatkérő a gyakorlati idő meglétét az önéletrajz alapján ellenőrzi.
- A Kbt. 67. § (3) bekezdése alapján, ha az előírt alkalmassági követelményeknek Ajánlattevő más szervezet kapacitására támaszkodva felel meg, - kizárólag az alkalmassági követelmények tekintetében - az előírt igazolási módokkal azonos módon kell igazolnia az adott alkalmassági feltételnek történő megfelelést.
- Ajánlatkérő kiemelten felhívja az ajánlattevők figyelmét arra, hogy az önéletrajznak szövegszerűen kell tartalmaznia azokat a fordulatokat, amelyeket Ajánlatkérő az alkalmassági követelmények esetén előírt.
- A szakmai önéletrajzból egyértelműen ki kell derülnie az alkalmassági feltételként előírt adatoknak, információknak, a szakmai önéletrajznak igazolnia kell minden feltételt, melyet a szakember vonatkozásában az alkalmassági minimumkövetelmények előírnak.
- Ajánlatkérő felhívja ajánlattevők figyelmét, hogy az időben párhuzamos gyakorlati idők csak egyszer számítanak bele az adott szakember gyakorlati idejébe.
- Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy az értékelésként bemutatott többlettapasztalat és az alkalmasság igazolására bemutatott szakmai gyakorlati idők között sem megengedett az átfedés!
- Az alkalmassági követelmények igazolása során benyújtandó nyilatkozatokra, igazolási módokra vonatkozó részletes szabályokat a KD tartalmaz.
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása - A Kbt. 114/A § (1) bekezdése alapján Ajánlatkérő előírja, hogy a kizáró okok, az alkalmassági követelmények tekintetében a
közbeszerzési dokumentumokban meghatározott igazolásokat a gazdasági szereplők az ajánlatukkal együtt nyújtsák be.
- Az M/1. pontban a 321/2015. Korm. rend. 21. § (2) bekezdése a) pontjában foglaltak értelmében:
M/1. az ajánlati felhívás feladásától visszafelé számított 5 évben (60 hónapban) az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően
teljesített, de legfeljebb 8 éven (96 hónap) belül megkezdett a közbeszerzés tárgya szerinti (kerékpártároló gyártása és telepítése)
összesen legalább
- 50 db, a földdel tartósan egyesített kültéri létesítmény (így elsősorban fedett kerékpártároló, utasváró, esőbeálló, stb.) kivitelezése referenciamunkáinak ismertetését tartalmazó, a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 23.§ -a alapján a 22. § (5) bekezdése szerinti, a másik fél által adott referenciaigazolás benyújtása. (KD V/6. számú melléklete)
Ajánlatkérő „kültéri létesítmény” alatt kültéri, talajhoz fixen rögzített szerkezeti elemeket tartalmazó, részben vagy egészben fém szerkezetű, közösségi funkcióval rendelkező építményt és/vagy létesítményt (különösen: jármű tárolására alkalmas létesítmény, közlekedési célú létesítmények, utasvárók, pavilon, játszótéri eszközök, kültéri tornaeszköz) ért.
- A referenciaigazolásból egyértelműen ki kell derülnie az alkalmassági feltételek teljesülésének. Az alkalmassági
minimumkövetelményként meghatározott érték több szerződéssel is teljesíthető. A referenciáknak teljesítésigazolással lezárt,
megrendelő által átvett munkákra kell vonatkozniuk. A referencia időpontjaként a teljesítésigazolás kiállításának dátuma tekintendő.
- A benyújtott igazolásokból egyértelműen megállapíthatónak kell lennie az előírt alkalmassági követelmények teljesítése, akkor is, ha
ajánlattevő a csatolni kívánt referenciát konzorciumi tagként, fővállalkozóként vagy alvállalkozóként teljesítette, az Ajánlatkérő ilyen
esetekben kizárólag az ajánlattevő saját teljesítésének tárgyát, mennyiségét és értékét veszi figyelembe az alkalmasság elbírálása
során.
- Ajánlatkérő tájékoztatásul közli, hogy – a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 22. § (5) bekezdésében rögzítettek kivételével – a közös
ajánlattevőként (tagként) vagy alvállalkozóként teljesített referencia esetében az ajánlatkérő a referenciát bemutató által teljesített
munkarészeket fogadja el.
- Az M/2. pontban a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (2) bekezdés b) pontja alapján a teljesítésbe bevonni kívánt szakember
(szervezetek) megnevezése, végzettsége, illetve képzettsége, szakmai tapasztalatának ismertetése.
- Tekintettel arra, hogy az M/2 alkalmassági feltételhez értékelési szempont tartozik, attól függően, hogy a bemutatni kívánt
szakember rendelkezik-e kamarai jogosultsággal vagy nem, az alábbi módokon igazolhatja Ajánlattevő az alkalmasság
minimumkövetelményét és az értékelési szempontot:
- Ha nem rendelkezik kamarai jogosultsággal:
1. Be kell nyújtani a szakember megnevezését tartalmazó EKR űrlapot.
2. Csatolni kell a teljesítésbe bevonni kívánt szakember saját kezűleg aláírt szakmai önéletrajzát, a szakember által megszerzett,
alkalmassági minimumfeltételek igazolásához szükséges szakmai gyakorlat, tapasztalat feltüntetése, minimálisan az alábbi adatok
megadásával:
• szakmai tapasztalat rövid bemutatása (az előírt alkalmassági feltétellel összhangban, konkrét projekt(ek) feltüntetése, a projekt
megrendelőjének megnevezése, szakember által betöltött pozíció az adott projektben)
- elkülönítetten az alkalmassági minimumkövetelményre bemutatott szakmai tapasztalat kezdete (év, hónap), vége (év, hónap), oly
módon, hogy az M/2) alkalmassági feltétel megállapítható legyen
- elkülönítetten az értékelési szempontként bemutatott M/2. alkalmassági minimumkövetelményben előírton felüli 0-36 hónap
többlettapasztalat (értékelési szempontra tett felolvasólapon tett megajánlás alátámasztása (0-36 hónap))
3. A szakmai önéletrajzhoz egyszerű másolatban mellékelni kell a képzettséget / végzettséget / tanúsítást / bizonyítványt igazoló okirat
(ok)at, igazolás(ok)at.
4. Csatolandó továbbá az Ajánlattevővel munkaviszonyban nem álló szakember esetén a szakember által aláírt rendelkezésre állásra
vonatkozó nyilatkozat. (adott esetben, KD V/8. sz. melléklet)
- Ha rendelkezik az előírt kamarai jogosultsággal:
1. Be kell nyújtani a szakember megnevezését tartalmazó EKR űrlapot.
2. Csatolni kell a teljesítésbe bevonni kívánt szakember saját kezűleg aláírt szakmai önéletrajzát. - a szakember kamarai
jogosultságát, és a kamarai jogosultság megszerzésének dátumát - a szakmai önéletrajzban NEM KELL feltüntetni az alkalmassági
feltételre vonatkozó tapasztalatokat, mivel azt a szakember az előírt kamarai jogosultsággal igazolta
- értékelési szempontra felolvasólapon tett megajánlás alátámasztása (0-36 hónap): M/2. alkalmassági minimumkövetelményben
előírton felüli többlettapasztalat (kezdés/befejezés: év/hónap formátumban): az értékelési szempontként bemutatott szakmai
tapasztalatok kizárólag a kamarai jogosultság megszerzésének dátumát követő időszakból kerülhetnek bemutatásra, annak
érdekében, hogy az alkalmasság és a többlettapaszatalatok között ne legyen átfedés.
3. Csatolandó továbbá az Ajánlattevővel munkaviszonyban nem álló szakember esetén a szakember által aláírt rendelkezésre állásra
vonatkozó nyilatkozat. (adott esetben, KD V/8. sz. melléklet)
Folytatás a III.1.2) pontban.
Alkalmassági minimumkövetelmény(ek): M.1./
Alkalmas az Ajánlattevő, ha a 321/2015.(X. 30.) Korm. rend. 21. § (2) bekezdés a) pontja szerint rendelkezik az eljárást megindító felhívás megküldésétől visszafelé számított 5 évben (60 hónap) az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően teljesített, de legfeljebb 8 éven (96 hónap) belül megkezdett, alábbi építési beruházásra vonatkozó referenciával/referenciákkal:
- 50 db, a földdel tartósan egyesített kültéri létesítmény (így elsősorban fedett kerékpártároló, utasváró, esőbeálló, stb.) kivitelezése.
Ajánlatkérő „kültéri létesítmény” alatt kültéri, talajhoz fixen rögzített szerkezeti elemeket tartalmazó, részben vagy egészben fém szerkezetű, közösségi funkcióval rendelkező építményt és/vagy létesítményt (különösen: jármű tárolására alkalmas létesítmény, közlekedési célú létesítmények, utasvárók, pavilon, játszótéri eszközök, kültéri tornaeszköz) ért.
Az alkalmassági minimumkövetelményként meghatározott érték több szerződéssel is teljesíthető. A referenciáknak teljesítésigazolással lezárt, megrendelő által átvett munkákra kell vonatkozniuk. A referencia időpontjaként a teljesítésigazolás kiállításának dátuma tekintendő.
M.2./
Alkalmas az Ajánlattevő, ha a 321/2015.(X. 30.) Korm. rend. 21. § (2) bek. b) pontja szerint rendelkezik a teljesítésbe bevonni kívánt alábbi szakemberrel:
- legalább 1 fő szakember,
- aki rendelkezik a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet 1. melléklet VI. szakma 1. rész 2.pont szerinti „MV-É, vagy a VI. szakma 1. rész 3. pont szerinti MV-É-R, vagy a VI. szakma 3. rész 2. pont szerinti MV-KÉ, vagy a VI. szakma 3. rész 3. pont szerinti MV-KÉ-R” jelölésű kamarai névjegyzékbe vételi követelménynek megfelelő végzettséggel, illetve képzettséggel és szakmai tapasztalattal.,
- Ajánlattevő igazolhatja alkalmasságát a megadott jelölések szerinti kamarai névjegyzékbe vételi jogosultság meglétével, vagy be kell mutatnia a megadott jelölések szerinti kamarai névjegyzékbe vételi jogosultság megszerzéséhez szükséges végzettséget, illetve képzettséget (bizonyítvány másolat csatolásával) és a kormányrendelet által meghatározott szakmai gyakorlati időt (részletes szakmai önéletrajz csatolásával, amelyből a szükséges szakmai tapasztalat ideje egyértelműen megállapítható).
III.1.4) A részvételre vonatkozó objektív szabályok és kritériumok (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
A szabályok és kritériumok felsorolása, rövid ismertetése:
III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
  A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a fogyatékkal élő vagy hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja
  A szerződés teljesítése védett munkahely-teremtési programok keretében történik
  A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
III.1.6) A szerződés biztosítékai:
- Előleg-visszafizetési biztosíték kerül előírásra: max. az eseti megrendelés 15%-a (Közbeszerzési törvény 135. § (7) bek. szerint az igényelt előleg összege csökkentve az eseti megrendelés értékének 5%-ával).
- Kötbér:
- Késedelmi kötbér: A Vállalkozó a felelősségi körébe tartozó okból származó késedelmes teljesítése esetén a kötbéralap 1 %-ának megfelelő mértékű késedelmi kötbért köteles fizetni minden késedelemmel érintett nap után Megrendelő részére. A késedelmi kötbér címén kifizetett összeg nem haladhatja meg a kötbéralap 30%-át.
- Hibás teljesítési kötbér: Hibás teljesítésnek minősül mindazon teljesítés, amely nem a Szerződés feltételeinek, vagy a vonatkozó hatályos jogszabályokban foglaltaknak megfelelően történik. Hibás teljesítés esetén Vállalkozó kötbér és kártérítési felelősséggel tartozik. A hibás teljesítési kötbér mértéke a kötbéralap 15 %-a.
- Meghiúsulási kötbér: Amennyiben a Vállalkozó felelősségi körébe tartozó okból az Eseti Megrendelés teljesítése meghiúsul, a Vállalkozó köteles meghiúsulási kötbért fizetni, melynek mértéke a kötbéralap 30%-a.
- Jótállás:
- Vállalkozót a Ptk. 6:171-6:173 § szerinti jótállási kötelezettség terheli az általa végzett munkákra és beépített anyagokra,
eszközökre, alkatrészekre.
- A Vállalkozó az általa elvégzett munkákért a sikeres műszaki átadás-átvételi eljárás befejezésének időpontjától számított, a Vállalkozó által ajánlatában vállalt, de legalább 36 hónap jótállást és jogszabály szerinti szavatosságot vállal. Amennyiben ezt az időtartamot jogszabály, vagy a beépített anyag vonatkozásában a gyártói vagy jogszabályi jótállás időtartama meghaladja , úgy az az időtartam irányadó a Vállalkozó általi jótállás tekintetében.
- Továbbá amennyiben jogszabály a Szerződés jelen pontjában rögzített jótállási időn túl hosszabb kötelező alkalmassági időt ír elő, ez esetben jótállási időszakon túl a jogszabályban rögzített szavatossági időszak érvényes.
- Részletes szabályokat a Szerződéstervezet tartalmazza. (KD III. sz. melléklet)
III.1.7) Az ellenszolgáltatás teljesítésének feltételei és / vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre:
- Az ajánlattétel, a szerződés és a kifizetések pénzneme: (magyar forint) HUF.
- Ajánlatkérő a szerződéses feltételként előírja a Kbt. 136. § szerinti rendelkezések alkalmazását.
- Ajánlatkérő felhívja a figyelmet arra, hogy az ellenszolgáltatás teljesítése a Kbt. 135. § (1), (3), ( 6)-(7) és (10)-(11) bekezdésében és a Ptk. 6: 130. § (1)-(2) bekezdésében, az építési beruházások közbeszerzésének részletes szabályairól szóló 322/2015. (X.30.) Korm. rendelet 30-31. § -ában és a 32/A § -ban előírtaknak megfelelően történik, az eljárás lezárásaként megkötött szerződésben foglalt feltételek szerint.
- A hat hónapot meghaladó teljesítési időszakról rendelkező és egyben ötvenmillió forintot meghaladó összegű nettó ellenszolgáltatást tartalmazó szerződések esetén Megrendelő az építési beruházások, valamint az építési beruházásokhoz kapcsolódó tervezői és mérnöki szolgáltatások közbeszerzésének részletes szabályairól szóló 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 32. §-ában foglaltak szerint jár el, és a (2) bekezdés alapján legalább 5 számla benyújtására ad lehetőséget Vállalkozónak.
- Ajánlatkérő előleget biztosít, az eseti megrendelések értékének a max. 20%-áig.
- Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 27/A. § -ban meghatározott elektronikus számlára vonatkozó rendelkezésre.
- A fizetési feltételeket a Közbeszerzési Dokumentumok III. sz. mellékletét képező szerződéstervezet tartalmazza.
III.1.8) A nyertes közös ajánlattevők által létrehozandó gazdálkodó szervezet:
Ajánlatkérő - a Kbt. 35. § (8)-(9) bekezdéseiben foglalt előírások figyelembe vételével - a közbeszerzési eljárás eredményeként megkötendő szerződés teljesítése érdekében a nyertes ajánlattevő(k)től nem követeli meg, valamint a nyertes ajánlattevő(k)nek nem teszi lehetővé gazdálkodó szervezet (projekttársaság) létrehozását, így jelen közbeszerzési eljárásban a Kbt. 140. §-ában foglalt előírások nem alkalmazandóak.
III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk (csak szolgáltatásmegrendelés esetében)
  A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve
A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás:
III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:
Amennyiben Megrendelő a fizetéssel késedelembe esik, Vállalkozó a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a
továbbiakban: Ptk.) 6:155. § (1) bekezdésében meghatározott - a késedelemmel érintett naptári félév első napján irányadó jegybanki alapkamat 8 százalékponttal növelt összegének megfelelő – mértékű késedelmi kamat felszámolására jogosult.
III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
x Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és szakképzettségét

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
(klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
x Nyílt eljárás
  Meghívásos eljárás
  Tárgyalásos eljárás
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
IV.1.2) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
  Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma:
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
  A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják
IV.1.3) A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalásos eljárás vagy a versenypárbeszéd során történő csökkentésére irányuló információ
  Több fordulóban lebonyolítandó tárgyalások igénybe vétele annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsék a megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát.
IV.1.4) Információ a tárgyalásról (klasszikus ajánlatkérők esetében; kizárólag tárgyalásos eljárás esetében)
  Ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a szerződést az eredeti ajánlat alapján, tárgyalások lefolytatása nélkül ítélje oda.
IV.1.5) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
További információk az elektronikus árlejtésről:
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
/ (KÉ-szám/évszám)
IV.2.2) Ajánlattételi, részvételi vagy regisztrációs kérelem benyújtási határidő
Dátum: 2022/05/30 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 11:00 (óó:pp)
IV.2.3) Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének tervezett napja (részvételi felhívás esetében)
Dátum: (éééé/hh/nn)
IV.2.4) Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók: HU
IV.2.5) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama: (ajánlati felhívás esetében)
Az ajánlati kötöttség végső dátuma: (éééé/hh/nn)
vagy
Az időtartam hónapban: vagy napban: 60 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.6) Az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések felbontásának feltételei
Datum: 2022/05/30 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 13:00 (óó:pp) Hely: A 424/2017. Korm rendelet 15. § alapján.
https://ekr.gov.hu
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: Az elektronikusan benyújtott ajánlatok felbontását az EKR rendszer automatikusan végzi el két órával az ajánlatok benyújtásának határidejét követően. Ezzel egy időben a rendszer e-mail értesítést küld az ajánlattevőknek az EKR rendszerbe történt regisztrációkor megadott e-mail címére a bontás megtörténtéről.
424/2017. Korm rendelet 15. § és a Kbt. 68. § alapján.

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű nem
A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról
  A megrendelés elektronikus úton történik
x Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
x A fizetés elektronikus úton történik
VI.3) További információk:
VI.3.1) Feltételes közbeszerzés
  Ajánlatkérő felhívja a gazdasági szereplők figyelmét, hogy az eljárást eredménytelenné nyilváníthatja, ha valamely meghatározott, ellenőrzési körén kívül eső, bizonytalan jövőbeli esemény az ajánlattételi, illetve részvételi határidő lejártát követően következik be.
Ajánlatkérő ellenőrzési körén kívül eső, bizonytalan jövőbeli esemény meghatározása:
VI.3.2) Az ajánlati biztosíték (ajánlati felhívás esetében)
  Az eljárásban való részvétel ajánlati biztosíték adásához kötött.
Az ajánlati biztosíték mértéke:
A befizetés helye:
vagy az ajánlatkérő fizetési számlaszáma:
Az ajánlati biztosíték befizetése (teljesítése) igazolásának módja:
VI.3.3) Konzultációra vonatkozó információk
  Kiegészítő tájékoztatást ajánlatkérő konzultáció formájában is megadja.
A konzultáció időpontja: (éééé/hh/nn) és helye:
VI.3.4) Ajánlat érvénytelenségére vonatkozó összeg ár vagy költség esetében
Ajánlatkérő az alábbi értéket meghaladó árat vagy költséget tartalmazó ajánlatot a bírálat során érvénytelenné nyilvánítja
 
VI.3.5) Az ajánlatok értékelési szempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám:
0-10
VI.3.6) A módszer(ek) meghatározása, amellyel a VI.3.5) pont szerinti ponthatárok közötti pontszámot megadásra kerül:
1. értékelési részszempont: fordított arányosítás. A 2.1. és 2.2. értékelési szempont: egyenes arányosítás.
VI.3.7) Életciklusköltség-számítási módszer alkalmazására vonatkozó információ
  Ajánlatkérő az áru, szolgáltatás vagy építési beruházás értékeléskor figyelembe vett költségét életciklusköltség-számítási módszer alkalmazásával határozza meg.
VI.3.8) A bírálatra vonatkozó további információk
  Az ajánlatkérő előírja a kizáró okok, az alkalmassági követelmények, valamint a Kbt. 82. § (5) bekezdése szerinti objektív kritériumok tekintetében a közbeszerzési dokumentumokban meghatározott igazolásoknak a részvételi jelentkezésben vagy az ajánlatban történő benyújtását.
VI.3.9) További információk: 1. Az ajánlatnak tartalmaznia kell a Kbt. 66. § (6) bekezdés a)-b) pontja szerinti nyilatkozatot. Nemleges nyilatkozat is csatolandó.
2. Ajánlatkérő a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 30. § (4) bekezdés szerint tájékoztatja az Ajánlattevőket, hogy jelen közbeszerzési
eljárásban az alkalmassági minimumkövetelményeket – M.1.; M.2. alkalmassági feltételek tekintetében – szigorúbban határozta meg a
minősített ajánlattevők jegyzékébe kerülés követelményeihez képest, ezért a minősített Ajánlattevőknek is igazolniuk kell a szerződés
teljesítésére való alkalmasságukat.
3. Amennyiben Ajánlattevő tekintetében nincs változásbejegyzési eljárás folyamatban, a nemleges tartalmú nyilatkozat megtétele is
szükséges az EKR rendszerben rendelkezésre bocsátott űrlapon.
4. Ajánlatkérő nem írja elő ajánlati biztosíték nyújtását.
5. Az ajánlatnak tartalmaznia kell a Kbt. 66. § (2) bekezdése szerinti nyilatkozatot.
6. A 322/2015. (X.30.) Korm. rendelet 26. §-a értelmében építési beruházás esetében az ajánlattevőként szerződő fél köteles -
legkésőbb a szerződéskötés időpontjára – felelősségbiztosítási szerződést kötni, vagy meglévő felelősségbiztosítását kiterjeszteni az ajánlatkérő által a közbeszerzési dokumentumokban előírt mértékű és terjedelmű felelősségbiztosításra. A Vállalkozó által biztosítandó
felelősségbiztosítás összege 309.000.000,-Ft/év a Szerződés teljes időtartamára, és 100.000.000,- Ft káreseményenként.
7. Ajánlatkérő a Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pontja szerinti eredménytelenségi okot nem alkalmazza.
8. A felhívás és dokumentáció közötti esetleges eltérés esetén a felhívásban foglaltak az irányadók.
9. Ajánlatkérő az eljárásban a Kbt. 3. § 37. pontjában foglaltak szerint szakmai ajánlatot kér be, amely a beszerzés tárgyára, valamint
a műszaki leírásban és a szerződéses feltételekben foglalt ajánlatkérői előírásokra tett ajánlat.
10. Ajánlatkérő vállalkozási keretszerződést köt nyertes Ajánlattevővel.
11. A Közbeszerzési Dokumentumok elérhetőek az EKR-ben: EKR000661962022
12. A jelen eljárás során a mindenkori magyar jog az irányadó.
13. Az ajánlatokat az EKR rendszerben kell benyújtani, melynek címe: https://ekr.gov.hu
14. Az ajánlatok felbontásának helye: https:// ekr.gov.hu Az elektronikusan benyújtott ajánlatok felbontását az EKR rendszer
automatikusan végzi el két órával az ajánlatok benyújtásának határidejét követően. Ezzel egy időben a rendszer e-mail értesítést küld
az Ajánlattevőknek az EKR rendszerbe történt regisztrációkor megadott e-mail címére a bontás megtörténtéről.
15. Ajánlatkérő az ajánlatban kéri benyújtani EKR űrlapon a Kbt. 65. § (7) bekezdés szerinti nyilatkozatot (nemleges nyilatkozat is
csatolandó), Ajánlattevőnek ajánlatához adott esetben csatolnia kell a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet olyan - szerződésben, előszerződésben vagy más formában vállalt - kötelezettségvállalását tartalmazó okiratot, amely alátámasztja, hogy a szerződés teljesítéséhez szükséges erőforrások rendelkezésre állnak majd a szerződés teljesítésének időtartama alatt.
VI.4) E hirdetmény feladásának dátuma:
2022/05/12 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem szükséges