Ugrás a tartalomra Ugrás a láblécre

Publikus Core
Közbeszerzési Értesítő száma: 2022/92
Beszerzés tárgya: Szolgáltatásmegrendelés
Hirdetmény típusa: Ajánlati/részvételi felhívás/2020 KÉ
Eljárás fajtája: Nyílt eljárás
Közzététel dátuma: 2022.05.13.
Iktatószám: 9661/2022
CPV Kód: 66512200-4
Ajánlatkérő: PIP Közép-Duna Menti Térségfejlesztési Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság
Teljesítés helye: Budapest és Paks
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő: 2022.05.23.
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa: Közjogi szervezet
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre: Épület építési projekt szervezése
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Ajánlati/részvételi felhívás
A Kbt. 112. § (1) bekezdés b) pont szerinti eljárások esetében.
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: PIP Közép-Duna Menti Térségfejlesztési Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: 11293772217
Postai cím: Ipari Park 4703/39
Város: Paks
NUTS-kód: HU233
Postai irányítószám: 7030
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Agod Zoltán
Telefon: +36 308356536
E-mail: beszerzes@pipkft.hu
Fax: +36 75417513
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): https://pipkft.hu
A felhasználói oldal címe (URL): https://pipkft.hu
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
  Meghatalmazott ajánlatkérő nélkül.
  Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: (adja meg ajánlatkérő nevét)
  Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került feltüntetésre: (adja meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és azonosítószámát)
  Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Kommunikáció
x A közbeszerzési dokumentumok korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000648882022/reszletek (URL)
  A közbeszerzési dokumentumokhoz történő hozzáférés korlátozott. További információ a következő helyről érhető el: (URL)
További információ a következő címen szerezhető be
x a fent említett cím
  másik cím: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó
x elektronikus úton: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000648882022/reszletek (URL)
x a fent említett címre
  a következő címre: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
  Az elektronikus kommunikáció olyan eszközök és berendezések használatát igényli, amelyek nem általánosan hozzáférhetők. Ezen eszközök és berendezések korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: (URL)
I.4) Az ajánlatkérő típusa
  Központi szintű
  Regionális/helyi szintű
x Közjogi szervezet
  Közszolgáltató
  Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2) bekezdés]
  Egyéb:
I.5) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
x Egyéb tevékenység: Épület építési projekt szervezése
I.6) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
  Villamos energia
  Földgáz és kőolaj kitermelése
  Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
  Víz
  Postai szolgáltatások
  Vasúti szolgáltatások
  Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
  Kikötői tevékenységek
  Repülőtéri tevékenységek
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1) Elnevezés:
Szolgáltatás-finanszírozó egészségbiztosítás
Hivatkozási szám: EKR000648882022
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 66512200-4
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
  Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
Önrészmentes, csoportos, szolgáltatás-finanszírozó egészségbiztosítási szolgáltatás nyújtása a PIP Nonprofit KFT munkavállalói részére 24 hónap időtartamra (vagy a keretösszeg kimerüléséig).
II.1.5) Becsült érték:
Pénznem:
(ÁFA nélkül; keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében a szerződéseknek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)
II.1.6) Részekre bontás
  Részajánlat tételére lehetőség van.
Ajánlatok benyújthatók   valamennyi részre   legfeljebb a következő számú részre:   csak egy részre
  Az egy ajánlattevőnek odaítélhető részek maximális száma:
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a következő részek vagy részcsoportok kombinációjával ítéljen oda szerződéseket:
x Részajánlat tételének lehetősége nem biztosított.
A részajánlat tételének kizárásának indoka(i): A beszerzés tárgyát képező szolgáltatások összehangoltsága, összefüggése miatt logikátlan és ésszerűtlen a közbeszerzés tárgyának részekre bontása. Ajánlatkérő a munkavállalók számára komplex egészségbiztosítási szolgáltatások nyújtását kívánja biztosítani, nem észszerű a beszerzés részajánlati körökre történő megbontása sem mennyiségi (biztosítottankénti), sem szakterületi alapon. Ajánlatkérő megítélése szerint a szolgáltatás nem osztható oly módon, hogy az a közpénzek hatékony felhasználását eredményezné.
II.2) A közbeszerzés ismertetése
 
II.2.1) Elnevezés:
Szolgáltatás-finanszírozó egészségbiztosítás
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 66512200-4
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110,HU233 A teljesítés helye: Budapest és Paks
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
A közbeszerzés célja szolgáltatás-finanszírozó egészségbiztosítási szolgáltatás biztosítására vonatkozó szerződés megkötése a PIP Nonprofit Kft. (Ajánlatkérő) munkavállalói részére 24 hónapig vagy a keretösszeg kimerüléséig, annak érdekében, hogy a Szerződésben meghatározott időtartam alatt az Ajánlatkérő munkavállalói egészségbiztosítási védelemben – illetve ennek keretében komplex egészségügyi szolgáltatásban – részesüljenek. Jelenleg a biztosításban érintett 190 fő, a Szerződés időtartama alatt tervezetten legfeljebb 250 főig terjedően.
A Szerződés előirányzati keretösszege nettó 40.000.000 Ft. Ajánlatkérő kizárólag az előirányzati összeg 70%-ának megfelelő összeg, azaz 28.000.000 Ft felhasználására vállal kötelezettséget.
A biztosítással fedezett szolgáltatások (legalább):
- Orvosi rendelkezésre állás legalább a Közbeszerzési Műszaki Leírásban (KML) foglaltak szerint, orvosilag indokolt és szükséges receptírás - Limit nélkül
- 24-órás telefonos egészségügyi tanácsadás - Limit nélkül
- Időpont-foglalás esetében munkanapokon 8.00-18.00 közötti diszpécseri szolgálat biztosítása (ellátásszervezés)
- Prevenciós vizsgálat (műszaki leírásban meghatározottak szerint) - biztosítási évente és Biztosított személyenként egyszer
- Járóbeteg-ellátás, szakterületek: belgyógyászat (belső szervek vizsgálata is), fül-, orr-, gégészet, szemészet, nőgyógyászat, urológia, bőrgyógyászat, kardiológia, reumatológia, ortopédia, neurológia, gasztroenterológia, - Limit nélkül
- Laborvizsgálatok, a KML szerint
- Diagnosztikai vizsgálatok a KML szerint
- Ambuláns kisműtéti beavatkozások (előzetes szakorvosi indikáció alapján)
- Fogászati felülvizsgálat - Biztosított személyenként évente egy alkalommal.
A részletes információkat a Közbeszerzési Műszaki Leírás (KML) tartalmazza.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
Az alábbi értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 2. A biztosítás keretében teljesítendő laborvizsgálat (mintavétel) és a kötelezően elvárt járóbeteg ellátás fő helyszínének a paksi telephelytől (7030 Paks, Deák F. u. 3.) való távolsága 20
2 3. A járóbeteg szakorvosi szakellátás keretében az Ajánlatkérő által minimálisan elvárt szakorvosi szakterületeken felül felajánlott, biztosítással fedezett többlet szakterületek száma (db-ban megadva, minimum 0, értékelt maximum 10)  10
  Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: 1. Állománybiztosítás nettó havidíja (Ft/hó/áll.) / Súlyszám: 70
II.2.6) Becsült érték:
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében ennek a résznek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)
II.2.7) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 24 vagy napban:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható igen
A meghosszabbítás leírása: Amennyiben a keretösszeg nem kerül teljes mértékben felhasználásra, a keretszerződés időtartama legfeljebb 12 hónappal meghosszabbítható.
II.2.8) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárás kivételével)
A gazdasági szereplők tervezett száma (keretszáma):
vagy
Tervezett minimum: > / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.9) Változatokra (alternatív ajánlatokra) vonatkozó információk
Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok) nem
II.2.10) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.11) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.12) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.13) További információ
A „II.2.5) Értékelési szempontok” pontosítása:
Az "1. Állománybiztosítás nettó havidíja (Ft/hó/állomány)" részszempont alszempontjainak meghatározása és azok súlyszáma:
1.1. Állománybiztosítás nettó havi díja (Ft/hó/állomány) 190-200 fő biztosított esetén, súlyszám: 5
1.2. Állománybiztosítás nettó havi díja (Ft/hó/állomány) 201-220 fő biztosított esetén, súlyszám: 50
1.3. Állománybiztosítás nettó havi díja (Ft/hó/állomány) 221-250 fő biztosított esetén, súlyszám: 15
Az "1. Állománybiztosítás nettó havidíja (Ft/hó/állomány)" részszempont alszempontjai esetében az előírt egészségbiztosítási szolgáltatások biztosítotti állományra vonatkozó nettó havidíját kéri ajánlattevő megadni, amely díj az adott biztosítotti létszám-kategóriára vonatkozóan a szerződés érvényességi idején belül nem változhat.

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Részvételi feltételek
III.1.1) Kizáró okok és a szakmai tevékenység végzésére vonatkozó jogosultság
A kizáró okok felsorolása: Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, aki a Kbt. 62. § (1) bekezdés h)-k) és m) pontjaiban meghatározott kizáró okok hatálya alá tartozik.
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 17. § (1) bekezdése értelmében az Ajánlattevőnek ajánlatában egyszerű nyilatkozatot kell benyújtania arról, hogy nem tartozik a felhívásban előírt kizáró okok hatálya alá, (EKR ŰRLAP) valamint a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) pontját a Kbt. 114. § (2) bekezdésének megfelelően az alábbiak szerint kell igazolnia.
Az Ajánlattevőnek nyilatkozatot kell benyújtania, ami a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvény (a továbbiakban: pénzmosásról szóló törvény) 3. § 38. pont a)-b) vagy d) alpontja szerint definiált valamennyi tényleges tulajdonosa nevének és lakóhelyének bemutatását tartalmazza. Ha a gazdasági szereplőnek nincs a pénzmosásról szóló törvény 3. § 38. pont a)-b) vagy d) alpontja szerinti tényleges tulajdonosa, úgy erre vonatkozó nyilatkozatot szükséges benyújtani (EKR ŰRLAP).
Az ajánlatban továbbá be kell nyújtani az Ajánlattevő arra vonatkozó nyilatkozatát, hogy nem vesz igénybe a szerződés teljesítéséhez a Kbt. 62. § (1) bekezdés h)-k), és m) pontjaiban meghatározott kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót, (EKR ŰRLAP) vagy a kizáró okok hatálya alá tartozó más gazdasági szereplőt.
Jelen eljárásban az egységes európai közbeszerzési dokumentum nem alkalmazandó, azonban az Ajánlatkérő köteles elfogadni, ha az Ajánlattevő a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 7. § szerinti korábbi közbeszerzési eljárásban felhasznált egységes európai közbeszerzési dokumentumot nyújt be, feltéve, hogy az abban foglalt információk megfelelnek a valóságnak, és tartalmazzák az Ajánlatkérő által a kizáró okok tekintetében megkövetelt információkat; az egységes európai közbeszerzési dokumentumban foglalt információk valóságtartalmáért az Ajánlattevő felel.
Ajánlatkérő a 321/2015. (X.30.) Korm. rendeletében részletezettek szerint ellenőrzi a kizáró okok hiányát a rendelkezésre álló elektronikus nyilvántartásokból is.
A kizáró okokra vonatkozóan a közbeszerzés megkezdését megelőzően kiállított igazolások, nyilatkozatok is benyújthatók (felhasználhatók) mindaddig, ameddig az igazolásokban, nyilatkozatokban foglalt tény, illetve adat tartalma valós. Az Ajánlatkérő - ellenkező bizonyításig - az adat valóságtartalmát az Ajánlattevő erre vonatkozó külön nyilatkozata nélkül vélelmezi.
Nem kérhető a gazdasági szereplőtől olyan igazolás benyújtása, amelyet ugyanazon Ajánlatkérő részére a gazdasági szereplő korábbi közbeszerzési vagy koncessziós beszerzési eljárásban az EKR-ben elektronikus úton már benyújtott. Ebben az esetben az Ajánlatkérő felhívására a gazdasági szereplő nyilatkozik arról, hogy mely korábbi eljárásban benyújtott igazolást kéri figyelembe venni a bírálat során. Az Ajánlatkérő attól függetlenül vizsgálja meg, hogy a korábban benyújtott igazolás megfelel-e az adott közbeszerzési eljárásban benyújtandó igazolásra irányadó tartalmi követelményeknek, hogy a korábbi igazolás adott esetben megjelöli, hogy azt mely közbeszerzési eljárásban való felhasználás céljára állították ki.
Az Ajánlatkérő felhívja az Ajánlattevők figyelmét a Kbt. 64. § (1) és (2) bekezdésében foglalt öntisztázás lehetőségére.
A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 13. § értelmében, folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetében, az ajánlatban csatolni kell a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást. Az előzetes igazolásokkal kapcsolatos további részletes információt a Közbeszerzési Dokumentum tartalmazza.
Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság előírása [Kbt. 65. § (1) bekezdés c) pont]: A Kbt. 65. § (1) bekezdés c) pontja, illetőleg a közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és a kizáró okok igazolásának, valamint a közbeszerzési műszaki leírás meghatározásának módjáról szóló 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet [továbbiakban: 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet] 26. § (1) bek. b) pontja alapján Ajánlatkérő előírja a biztosítási tevékenységről szóló 2014. évi LXXXVIII. törvény (a továbbiakban: Bit.) hatálya alá tartozó biztosítási tevékenységet végző gazdasági szereplők vonatkozásában a Bit. 4. § (1) bekezdés 18. pontjára is figyelemmel a Bit. 41.§ (1)-(2) bekezdése szerinti tevékenységi engedéllyel való rendelkezés követelményét a következő egészségbiztosítási ágazatokra kiterjedően: a Bit. nem életbiztosítási ágán belül az 1. (Baleset) és a 2. (Betegség) ágazata. A Magyarországon kívüli, de uniós tagállami székhellyel rendelkező ajánlattevők esetében az említett biztosítási ágazatokban való magyarországi tevékenységhez a Szolvencia II irányelv szerinti notifikációs eljárás előzetes lefolytatása is szükséges.
Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság igazolása: A Kbt. 114. § (2) bekezdésében foglaltaknak megfelelően az ajánlatában csupán arról köteles nyilatkozni, hogy az ajánlattételi felhívás III.1.1) „Kizáró okok és a szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság” pontjában az ajánlatkérő által előírt alkalmassági követelmények teljesülnek.
A 321/2015. Korm. rendelet 26. § (3) bekezdése értelmében az utólagos igazolások keretében be kell nyújtani az ajánlattételi felhívás III.1.1) „Kizáró okok és a szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság” pontjában ajánlatkérő által előírt, a biztosítási tevékenységről szóló 2014. évi LXXXVIII. törvény (a továbbiakban: Bit.) hatálya alá tartozó biztosítási tevékenységet végző gazdasági szereplők vonatkozásában a Bit. 4. § (1) bekezdés 18. pontjára is figyelemmel a Bit. 41.§ (1)-(2) bekezdése szerinti tevékenységi engedéllyel való rendelkezés igazolására az engedély vagy jogosítvány másolatát.
A fenti biztosítási ágazatokkal [a Bit. nem életbiztosítási ágán belül az 1. (Bal-eset) és a 2. (Betegség) ágazata] kapcsolatos tevékenységi engedély(ek) meglétét az Ajánlatkérő az MNB honlapján a Magyar Nemzeti Bankról szóló 2013. évi CXXXIX. törvény (a továbbiakban MNB tv.) 43.§ (2) bekezdés a) pontja szerinti elektronikus nyilvántartásokban is ellenőrzi.
III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása:
Alkalmassági minimumkövetelmény(ek) meghatározása: Ajánlatkérő pénzügyi-gazdasági követelményt nem határoz meg.
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása Műszaki és szakmai alkalmasság előzetes igazolása:
321/2015. (X. 30.) Korm. rend. alapján az ajánlattevőnek nyilatkozat (EKR Űrlap) benyújtásával kell igazolnia, hogy megfelel a meghatározott alkalmassági követelményeknek.
Műszaki és szakmai alkalmasság utólagos igazolása:
A Kbt. 69. § (4) és/vagy a 69. § (7) bekezdés alapján. Ajánlattevő a Kbt. 69. § (11a) bekezdése szerint is eljárhat.
Ajánlattevőnek a szerződés teljesítéséhez szükséges szakmai alkalmasságát referencianyilatkozat vagy - igazolás bemutatásával kell igazolnia a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 23. § és 21. § (3) bekezdés a) pontja szerint, a 21. § (3a) bekezdés a) pontjában foglaltakra is figyelemmel [Ajánlatkérő a vizsgált időszak (három év) alatt befejezett, de legfeljebb hat éven belül megkezdett szolgáltatás megrendeléseket veszi figyelembe].
Az utólagos igazolásra vonatkozó részletes információt a Közbeszerzési Dokumentum tartalmazza.
Ajánlatkérő az M.1. alkalmassági feltétel keretében elvárt "legalább 18 hónap" tekintetében legfeljebb két szerződés bemutatását fogadja el.
Alkalmassági minimumkövetelmény(ek): M.1. Alkalmatlan az (közös) ajánlattevő, a Kbt. 65.§ (1) bek. b) pontja és a 321/2015. (X. 30.) Korm. rend. 21.§ (3) bekezdés a) pontja tekintetében, ha az ajánlati felhívás feladásától visszafelé számított 36 hónapban nem nyújtott csoportos egészségbiztosítási szolgáltatást legalább 130 fős állomány részére, összesen legalább 18 hónap időtartamban.
III.1.4) A részvételre vonatkozó objektív szabályok és kritériumok (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
A szabályok és kritériumok felsorolása, rövid ismertetése:
III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
  A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a fogyatékkal élő vagy hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja
  A szerződés teljesítése védett munkahely-teremtési programok keretében történik
  A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
III.1.6) A szerződés biztosítékai:
Hibás teljesítés, valamint egyéb szerződésszegés esetére kikötött kötbér a szerződéstervezet 6. pontjában (A szerződés megerősítése) foglaltak szerint.
III.1.7) Az ellenszolgáltatás teljesítésének feltételei és / vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre:
Ajánlatkérő a finanszírozáshoz szükséges pénzügyi fedezettel saját forrásból rendelkezik. A szerződés szerinti teljesítés alapján benyújtott részszámlát, valamint a végszámlát az ajánlatkérő a számla kézhezvételét követően, átutalással egyenlíti ki. [a Kbt. 135. § (1) és (5)-(6) bekezdése, a Polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.) 6:130. § (1)-(2) bekezdése alapján.]
A Kbt. 27/A. §-a alapján az ajánlatkérő köteles fogadni és feldolgozni az olyan elektronikus számlákat, amelyek megfelelnek az EN 16931-1:2017 számú európai szabványnak és az Európai Bizottság által e szabványhoz az Európai Unió Hivatalos Lapjában közzétett szintaxislistának.
Az ajánlatkérő előleget nem biztosít. A szerződésben az ellenszolgáltatás forintban lesz meghatározva, a kifizetések forintban történnek.
A részletes fizetési feltételeket és szerződéses feltételeket a közbeszerzési dokumentumok részét képező szerződéstervezet tartalmazza.
III.1.8) A nyertes közös ajánlattevők által létrehozandó gazdálkodó szervezet:
Az ajánlatkérő a Kbt. 35. § (8) bekezdése alapján nem követeli meg, és nem is teszi lehetővé gazdálkodó szervezet (projekttársaság) létrehozását, a közbeszerzési eljárás eredményeként megkötendő szerződés teljesítése érdekében.
III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk (csak szolgáltatásmegrendelés esetében)
  A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve
A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás:
III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:
III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
  Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és szakképzettségét

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
(klasszikus ajánlatkérők esetében)
x Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Nyílt eljárás
  Meghívásos eljárás
  Tárgyalásos eljárás
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
IV.1.2) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
  Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma:
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
  A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják
IV.1.3) A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalásos eljárás vagy a versenypárbeszéd során történő csökkentésére irányuló információ
  Több fordulóban lebonyolítandó tárgyalások igénybe vétele annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsék a megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát.
IV.1.4) Információ a tárgyalásról (klasszikus ajánlatkérők esetében; kizárólag tárgyalásos eljárás esetében)
  Ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a szerződést az eredeti ajánlat alapján, tárgyalások lefolytatása nélkül ítélje oda.
IV.1.5) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
További információk az elektronikus árlejtésről:
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
/ (KÉ-szám/évszám)
IV.2.2) Ajánlattételi, részvételi vagy regisztrációs kérelem benyújtási határidő
Dátum: 2022/05/23 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 11:00 (óó:pp)
IV.2.3) Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének tervezett napja (részvételi felhívás esetében)
Dátum: (éééé/hh/nn)
IV.2.4) Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók: HU
IV.2.5) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama: (ajánlati felhívás esetében)
Az ajánlati kötöttség végső dátuma: (éééé/hh/nn)
vagy
Az időtartam hónapban: vagy napban: 30 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.6) Az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések felbontásának feltételei
Datum: 2022/05/23 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 13:00 (óó:pp) Hely: Az ajánlatok bontása az EKR-ben történik.
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: A Kbt. 68. §-ban és az elektronikus közbeszerzés részletes szabályairól szóló 424/2017. (XII.19.) Korm. rendelet 15. §-ban foglaltak szerint.

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű nem
A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról
  A megrendelés elektronikus úton történik
x Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
x A fizetés elektronikus úton történik
VI.3) További információk:
VI.3.1) Feltételes közbeszerzés
  Ajánlatkérő felhívja a gazdasági szereplők figyelmét, hogy az eljárást eredménytelenné nyilváníthatja, ha valamely meghatározott, ellenőrzési körén kívül eső, bizonytalan jövőbeli esemény az ajánlattételi, illetve részvételi határidő lejártát követően következik be.
Ajánlatkérő ellenőrzési körén kívül eső, bizonytalan jövőbeli esemény meghatározása: Karakterkorlátra tekintettel a "VI.3.6) A módszer(ek) meghatározása, amellyel a VI.3.5) pont szerinti ponthatárok közötti pontszámot megadásra kerül" pont folytatása:
2. A biztosítás keretében teljesítendő laborvizsgálat (mintavétel) és a kötelezően elvárt járóbeteg ellátás fő helyszínének a paksi telephelytől (7030 Paks, Deák F. u. 3.) való távolsága km-ben megadva): arányosítás a legkedvezőbb és a legkedvezőtlenebb érték rögzítése esetén.
3. A járóbeteg szakorvosi szakellátás keretében az Ajánlatkérő által minimálisan elvárt szakorvosi szakterületeken felül felajánlott, biztosítással fedezett többlet szakterületek száma (db-ban megadva, minimum 0, értékelt maximum 10 db): arányosítás a legkedvezőbb és a legkedvezőtlenebb érték rögzítése esetén.
VI.3.2) Az ajánlati biztosíték (ajánlati felhívás esetében)
x Az eljárásban való részvétel ajánlati biztosíték adásához kötött.
Az ajánlati biztosíték mértéke: 1.000.000. HUF
A befizetés helye: PIP Nonprofit KFT., 7030 Paks, Deák F. u. 3.
vagy az ajánlatkérő fizetési számlaszáma: 11746012-24671275-00000000
Az ajánlati biztosíték befizetése (teljesítése) igazolásának módja: PIP Nonprofit KFT.
HU62 11746012-24671275-00000000
SWIFT:OTPVHUHB
Közlemény: "Egészségbiztosítás - *ajánlattevő neve* - aj.bizt.".
Az ajánlati biztosíték az ajánlattevő választása szerint teljesíthető az előírt pénzösszegnek az ajánlatkérő fizetési számlájára történő befizetésével, pénzügyi intézmény vagy biztosító által vállalt garancia vagy készfizető kezesség biztosításával.
VI.3.3) Konzultációra vonatkozó információk
  Kiegészítő tájékoztatást ajánlatkérő konzultáció formájában is megadja.
A konzultáció időpontja: (éééé/hh/nn) és helye:
VI.3.4) Ajánlat érvénytelenségére vonatkozó összeg ár vagy költség esetében
Ajánlatkérő az alábbi értéket meghaladó árat vagy költséget tartalmazó ajánlatot a bírálat során érvénytelenné nyilvánítja
 
VI.3.5) Az ajánlatok értékelési szempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám:
0-10
VI.3.6) A módszer(ek) meghatározása, amellyel a VI.3.5) pont szerinti ponthatárok közötti pontszámot megadásra kerül:
1. Állománybiztosítás nettó havidíja (Ft/hó/állomány): valamennyi alszempont tekintetében fordított arányosítás; Karakterkorlátra tekintettel folytatás a VI.3.1) Feltételes közbeszerzés pontban.
VI.3.7) Életciklusköltség-számítási módszer alkalmazására vonatkozó információ
  Ajánlatkérő az áru, szolgáltatás vagy építési beruházás értékeléskor figyelembe vett költségét életciklusköltség-számítási módszer alkalmazásával határozza meg.
VI.3.8) A bírálatra vonatkozó további információk
  Az ajánlatkérő előírja a kizáró okok, az alkalmassági követelmények, valamint a Kbt. 82. § (5) bekezdése szerinti objektív kritériumok tekintetében a közbeszerzési dokumentumokban meghatározott igazolásoknak a részvételi jelentkezésben vagy az ajánlatban történő benyújtását.
VI.3.9) További információk: 1. Rendelkezések:
a) kiegészítő tájékoztatás: Kbt. 114. § (6) bek. azzal, hogy az Ajánlatkérő csak az ajánlattételi határidő lejártát megelőző 5. napig beérkezett kérdések megválaszolását tudja garantálni;
b) verseny biztosítása: Kbt. 36. § (1) bek.
c) üzleti titok: Kbt. 44. §, 424/2017. (XII.19) Korm. rend.11. § (4) bek.
d) dokumentumok benyújtása Kbt. 47. § (2)-(3) bek., a jelentkezés nem nyújtható be telefax és e-mail útján.
e) tájékozódási kötelezettség: Kbt. 73. § (4)-(5) bek.
f) hiánypótlás és felvilágosítás kérés: Kbt. 71. § (1)-(11) bek. Ha az ajánlattevő a hiánypótlás keretében új gazdasági szereplőt von be az eljárásba és e gazdasági szereplőre tekintettel lenne szükség az újabb hiánypótlásra, ajánlatkérő az újabb hiánypótlást egy körben ezen új gazdasági szereplőre tekintettel biztosítja.
g) Változásbejegyzés: 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 13. §
h) Külföldi adóilletőségű nyertes ajánlattevő köteles a Kbt. 136. § (2) bek. szerinti meghatalmazást biztosítani
i) Közös ajánlattétel: Kbt. 35. §
j) ajánlati biztosíték: Kbt. 54. §
2.Az ajánlattétel, az igazolások benyújtásának és a teljesítésnek a nyelve: magyar. Az idegen nyelvű iratok, nyilatkozatok azok magyar nyelvű fordításának eredeti vagy másolati példányával együtt nyújtandók be.
3. Az ajánlatban meg kell jelölni Kbt. 66. § (6) bek. a) és b) pontjai szerinti adatokat/információkat. - a közbeszerzésnek azt a részét (részeit), amelynek teljesítéséhez az ajánlattevő alvállalkozót kíván igénybe venni, - az ezen részek tekintetében igénybe venni kívánt és az ajánlat benyújtásakor már ismert alvállalkozókat. Amennyiben az ajánlattevő szerződés teljesítéséhez nem vesz igénybe alvállalkozót, úgy az ajánlatnak az ajánlattevőnek az alvállalkozó igénybevételére vonatkozó nemleges nyilatkozatát is tartalmaznia kell.
4. Minősített ajánlattevők: Minősített ajánlattevőknek a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 30. § (3)-(4) bekezdéseiben foglaltak figyelembevételével kell igazolniuk a szerződés teljesítésére való alkalmasságukat. Az ajánlatkérő felhívja a minősített ajánlattevők figyelmét arra, hogy a műszaki-szakmai alkalmasság körében, azaz az ajánlati felhívás III.1.3 pontjában szigorúbban határozta meg az alkalmassági követelményeket a 321/2015. (XII. 30.) Korm. rendelet 28. § (3) bekezdése alapján meghatározott minősítési szempontokhoz képest.
5. Az ajánlattevőnek az ajánlatban nyilatkoznia kell a Kbt. 66. § (2) bekezdésre vonatkozóan.
6. Az ajánlatkérő a Kbt. 75. § (2) bek. e) pontja szerinti eredménytelenségi okot nem alkalmazza.
7. Ajánlattevő alkalmazza a Kbt. 81. § (5) bekezdését (fordított bírálat).
8. Az ajánlattevő az ajánlattétel miatt ajánlatkérő felé költséget nem érvényesíthet.
9. A (közös) ajánlattevők és az alkalmasság igazolásában résztvevő szervezet– a Kbt. 41/A. § (5) bekezdésben foglaltaknak megfelelően - a kizáró okok fenn nem állása és az alkalmassági követelményeknek való megfelelés tekintetében megteendő nyilatkozatát (EKR ŰRLAP) az ajánlattevő nyújtja be. [Kbt. 67. § (1) bek.]
10. Az ajánlattevőnek a szakmai ajánlatában minden adatot, információt, olyan mélységben kell benyújtania, melynek segítségével egyértelműen megállapítható, hogy az ajánlott megoldások maradéktalanul teljesítik a Közbeszerzési Műszaki Leírásban megfogalmazott követelményeket. A műszaki-szakmai ajánlat részletes követelményeit a Közbeszerzési Műszaki Leírás tartalmazza.
11. A jelen felhívás II.2.7. pontjában hivatkozott szerződéses időtartam akként értendő, hogy a szolgáltatás teljesítésére a szerződéskötést követő hónap 1. napjától, de leghamarabb 2022.07.01. napjától kezdődő 24 hónapos időtartamban kerül sor.
12. A jelen felhívásban, ill. a Közbeszerzési Dokumentumban nem szabályozott kérdésekben a Kbt. és végrehajtási rendeletei, a 424/2017. (XII.19.) Korm. rendelet (EKR rendelet), valamint a Ptk. irányadó.
VI.4) E hirdetmény feladásának dátuma:
2022/05/12 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem szükséges