Ugrás a tartalomra Ugrás a láblécre

Publikus Core
Közbeszerzési Értesítő száma: 2022/92
Beszerzés tárgya: Szolgáltatásmegrendelés
Hirdetmény típusa: Ajánlati/részvételi felhívás/2020 KÉ
Eljárás fajtája: Nyílt eljárás
Közzététel dátuma: 2022.05.13.
Iktatószám: 9576/2022
CPV Kód: 72320000-4
Ajánlatkérő: Nemzetbiztonsági Szakszolgálat
Teljesítés helye: 1022 Budapest, Törökvész út 32-34. (hrsz.: 12616/10)
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő: 2022.05.23.
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa: Központi szintű
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre: Közrend és biztonság
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Ajánlati/részvételi felhívás
A Kbt. 112. § (1) bekezdés b) pont szerinti eljárások esetében.
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Nemzetbiztonsági Szakszolgálat
Nemzeti azonosítószám: 15756817251
Postai cím: Törökvész Út 32-34.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1022
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Urbán Zsolt
Telefon: +36 13364817
E-mail: beszerzes@nbsz.gov.hu
Fax: +36 13364807
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): https://nbsz.gov.hu/
A felhasználói oldal címe (URL):
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
  Meghatalmazott ajánlatkérő nélkül.
  Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: (adja meg ajánlatkérő nevét)
  Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került feltüntetésre: (adja meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és azonosítószámát)
  Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Kommunikáció
x A közbeszerzési dokumentumok korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000190602022/reszletek (URL)
  A közbeszerzési dokumentumokhoz történő hozzáférés korlátozott. További információ a következő helyről érhető el: (URL)
További információ a következő címen szerezhető be
x a fent említett cím
  másik cím: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó
x elektronikus úton: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000190602022/reszletek (URL)
x a fent említett címre
  a következő címre: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
  Az elektronikus kommunikáció olyan eszközök és berendezések használatát igényli, amelyek nem általánosan hozzáférhetők. Ezen eszközök és berendezések korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: (URL)
I.4) Az ajánlatkérő típusa
x Központi szintű
  Regionális/helyi szintű
  Közjogi szervezet
  Közszolgáltató
  Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2) bekezdés]
  Egyéb:
I.5) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
x Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
  Egyéb tevékenység:
I.6) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
  Villamos energia
  Földgáz és kőolaj kitermelése
  Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
  Víz
  Postai szolgáltatások
  Vasúti szolgáltatások
  Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
  Kikötői tevékenységek
  Repülőtéri tevékenységek
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1) Elnevezés:
Káros indikátorokat tartalmazó adatbázis beszerzés
Hivatkozási szám: EKR000190602022
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 72320000-4
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
  Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
A beszerezni kívánt termék egy év időtartamig szóló online hozzáférés, egy szolgáltatás igénybevételére irányul. A hozzáféréssel a meghatározott ideig el kell tudni érni az alábbi szempontoknak megfelelő, strukturáltan, a szolgáltatónál tárolt és lekérdezhető adatokat. A szállító feladata biztosítani a hozzáférést lehetővé tevő adatokat (pl. bejelentkezési azonosító, API-key, token, stb.). A szállítóval szembeni további elvárás, hogy a szolgáltatáshoz történő hozzáférés a meghatározott ideig elérhető legyen, egyéb garanciális és jótállási kötelezettség nincs. 
Alapvető elvárások:
Lehetővé teszi
- az előzménykutatást (legalább 90 napos időtávlatban),
- fájl, többféle hash és URL alapú vírusellenőrzés lefolytatását,
- izolált környezetben futtatott viselkedés alapú vizsgálatot,
- legalább 3 különböző izolált környezet a legismertebb operációs rendszerek közül,
- a káros indikátorokhoz kapcsolódó további indikátorok azonosítását és gráfon történő ábrázolását, továbbá információt szolgáltat a népszerű végpontvédelmi termékek felismeréséről,
- legalább 40 különböző vírusirtó alkalmazás segítségével valós időben történő, egyidejűleg lefolytatott elemzés készítésére.
A részletes követelményeket az egyéb közbeszerzési dokumentumok részét képező követelményspecifikáció tartalmazza.
II.1.5) Becsült érték:
Pénznem:
(ÁFA nélkül; keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében a szerződéseknek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)
II.1.6) Részekre bontás
  Részajánlat tételére lehetőség van.
Ajánlatok benyújthatók   valamennyi részre   legfeljebb a következő számú részre:   csak egy részre
  Az egy ajánlattevőnek odaítélhető részek maximális száma:
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a következő részek vagy részcsoportok kombinációjával ítéljen oda szerződéseket:
x Részajánlat tételének lehetősége nem biztosított.
A részajánlat tételének kizárásának indoka(i): A közbeszerzés tárgya egy év időtartamig szóló online hozzáférés, tehát egy homogén, meg nem bontható szolgáltatás. A részét képező részfeladatok - jellegük, előírt műszaki paramétereik, időbeli tartamaik alapján - szorosan kapcsolódnak egymáshoz, egymásra épülnek, amelyet több ajánlattevő egy időben nem tudna teljesíteni.
II.2) A közbeszerzés ismertetése
 
II.2.1) Elnevezés:
Káros indikátorokat tartalmazó adatbázis beszerzés
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 72320000-4
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés helye: 1022 Budapest, Törökvész út 32-34. (hrsz.: 12616/10)
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
A beszerezni kívánt termék egy év időtartamig szóló online hozzáférés, egy szolgáltatás igénybevételére irányul. A hozzáféréssel a meghatározott ideig el kell tudni érni az alábbi szempontoknak megfelelő, strukturáltan, a szolgáltatónál tárolt és lekérdezhető adatokat. A szállító feladata biztosítani a hozzáférést lehetővé tevő adatokat (pl. bejelentkezési azonosító, API-key, token, stb.). A szállítóval szembeni további elvárás, hogy a szolgáltatáshoz történő hozzáférés a meghatározott ideig elérhető legyen, egyéb garanciális és jótállási kötelezettség nincs. 
Alapvető elvárások:
Lehetővé teszi
- az előzménykutatást (legalább 90 napos időtávlatban),
- fájl, többféle hash és URL alapú vírusellenőrzés lefolytatását,
- izolált környezetben futtatott viselkedés alapú vizsgálatot,
- legalább 3 különböző izolált környezet a legismertebb operációs rendszerek közül,
- a káros indikátorokhoz kapcsolódó további indikátorok azonosítását és gráfon történő ábrázolását, továbbá információt szolgáltat a népszerű végpontvédelmi termékek felismeréséről,
- legalább 40 különböző vírusirtó alkalmazás segítségével valós időben történő, egyidejűleg lefolytatott elemzés készítésére.
A részletes követelményeket az egyéb közbeszerzési dokumentumok részét képező követelményspecifikáció tartalmazza.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
Az alábbi értékelési szempontok
  Minőségi szempont –
  Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: Ajánlati ár (nettó Ft)  / Súlyszám:
II.2.6) Becsült érték:
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében ennek a résznek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)
II.2.7) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 12 vagy napban:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbítás leírása:
II.2.8) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárás kivételével)
A gazdasági szereplők tervezett száma (keretszáma):
vagy
Tervezett minimum: > / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.9) Változatokra (alternatív ajánlatokra) vonatkozó információk
Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok) nem
II.2.10) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.11) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.12) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: BBA-6.1.1/6-2018-00001
II.2.13) További információ
Felhívjuk Ajánlattevők figyelmét, hogy a 424/2017. (XII.19.) Korm.rendelet 11.§ (5) bekezdése alapján, ahol a Kbt. az érdeklődésüket jelzett gazdasági szereplők tájékoztatását vagy felhívását írja elő, érdeklődésüket jelzett gazdasági szereplőnek azt kell tekinteni, aki az EKR-ben az eljárás iránti érdeklődését az eljárásra vonatkozóan jelezte.
Az ajánlattevőnek az ajánlatát az EKR annak benyújtására szolgáló funkciója alkalmazásával kell ajánlatként benyújtania. Az egyéb módon benyújtott dokumentum nem minősül ajánlatnak. (424/2017. Korm. r. 11. § (9) bek.) 

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Részvételi feltételek
III.1.1) Kizáró okok és a szakmai tevékenység végzésére vonatkozó jogosultság
A kizáró okok felsorolása: Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó, és nem vehet részt alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdései szerinti kizáró okok bármelyike fennáll.
Ajánlatkérő – a Kbt. 74. § (1) bekezdés b) pontja szerint – kizárja az eljárásból azt az ajánlattevőt (közös ajánlattevőt), alvállalkozót, alkalmasság igazolásában résztvevő gazdasági szereplőt, aki részéről a kizáró ok az eljárás során következett be.
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 69. § (7) bekezdésében foglaltakra.
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: A kizáró okok fenn nem állását az EKR-ben űrlap formában létrehozott nyilatkozatok kitöltésével kell igazolni, illetve adott esetben csatolni kell a jelen rovatban közölt egyéb nyilatkozatokat, dokumentumokat.
Az ajánlat részeként be kell nyújtani a Kbt. 67. § (1) bekezdés szerinti nyilatkozatot a Kbt. 114. § (2) bekezdésben foglaltak szerint, figyelemmel a közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és a kizáró okok igazolásának, valamint a közbeszerzési műszaki leírás meghatározásának módjáról szóló 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet (továbbiakban 321/2015. Korm. rendelet) 17. § (1) bekezdésére is. A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 17. § (1) bekezdés szerint az ajánlattevőnek az ajánlatában EKR űrlap kitöltésével kell nyilatkoznia arról, hogy nem tartozik az ajánlati felhívásban előírt (Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdései) kizáró okok hatálya alá, valamint a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontját az EKR űrlap kitöltésével kell igazolnia. A Kbt. 62. § (1) bek. c), illetve h) vagy j) pontjai szerinti helyezetek fennállása esetén az ajánlattevőnek EKR űrlapon szükséges benyújtania a 321/2015. Korm. rendelet 17. § (1a) és (1b) bekezdés szerinti nyilatkozatait.
A 321/2015. Korm. rendelet 17. § (2) bekezdés szerint az alvállalkozó és adott esetben az alkalmasság igazolásában résztvevő szervezet vonatkozásában az ajánlattevőnek nyilatkozatot kell benyújtania arról, hogy az érintett gazdasági szereplők vonatkozásában nem állnak fenn az eljárásban előírt kizáró okok. A Kbt. 67. § (4) bekezdés alapján az ajánlatban be kell nyújtani az ajánlattevő arra vonatkozó nyilatkozatát, hogy nem vesz igénybe a szerződés teljesítéséhez a felhívásban előírt kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót. A nyilatkozatot akkor is be kell nyújtani, ha az ajánlatkérő az eljárásban nem írta elő a már ismert alvállalkozók megnevezését. (EKR űrlap)

Emellett – a 321/2015. Korm. r. 13. § mentén – EKR űrlap kitöltésével kell nyilatkozni, hogy van-e a gazdasági szereplő vonatkozásában változási bejegyzési eljárás folyamatban.
A Kbt. 114. § (2) bekezdése alapján az ajánlatkérő a kizáró ok hiányát a rendelkezésre álló – a 321/2015. Korm. rendeletben megnevezett – elektronikus nyilvántartásokból is ellenőrzi.
A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 17. § (1) bekezdése alapján a kizáró okok igazolására ajánlatkérő elfogadja, ha az ajánlattevő a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 7. § szerinti – korábbi közbeszerzési eljárásban felhasznált – egységes európai közbeszerzési dokumentumot nyújt be, feltéve, hogy az abban foglalt információk megfelelnek a valóságnak, és tartalmazzák az ajánlatkérő által a kizáró okok és az alkalmasság igazolása tekintetében megkövetelt információkat. Az egységes európai közbeszerzési dokumentumban foglalt információk valóságtartalmáért az ajánlattevő felel.
Azokban az esetekben, amelyekben a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 28. §-ban és a 36. §-ban meghatározott minősített ajánlattevők hivatalos jegyzéke – figyelemmel a 30. §-ban és a 39. §-ban foglaltakra – bizonyítja, hogy a gazdasági szereplő nem esik valamely kizáró ok hatálya alá, a minősített ajánlattevők elektronikusan elérhető hivatalos jegyzékén való szereplés tényét, illetve az Európai Unió egy másik tagállamában letelepedett gazdasági szereplő által benyújtott, a letelepedési helye szerinti elismert ajánlattevők hivatalos listáját vezető szervezettől származó jegyzék szerinti igazolást is elfogadja Ajánlatkérő.
A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 1. § (7) bekezdés alapján a kizáró okokra és az alkalmassági követelményekre vonatkozóan a közbeszerzés megkezdését megelőzően kiállított igazolások is benyújthatóak (felhasználhatóak) mindaddig, ameddig az igazolásokban foglalt tény, illetve adat tartalma valós. Az ajánlatkérő – ellenkező bizonyításig – az adat valóságtartalmát az ajánlattevő erre vonatkozó külön nyilatkozata nélkül vélelmezi.
Öntisztázás: Kbt. 64.§(1)-(2)bekezdés szerint.
Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság előírása [Kbt. 65. § (1) bekezdés c) pont]: Ajánlatkérő Kbt. 65. § (1) bekezdés c) pont szerinti alkalmassági követelményt nem ír elő
Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság igazolása: Ajánlatkérő Kbt. 65. § (1) bekezdés c) pont szerinti alkalmassági követelményt nem ír elő
III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: Ajánlatkérő nem ír elő Kbt. 65. § (1) bekezdés a) pontja szerinti gazdasági és pénzügyi helyzetre vonatkozó alkalmassági követelményt.
Alkalmassági minimumkövetelmény(ek) meghatározása: Ajánlatkérő nem ír elő Kbt. 65. § (1) bekezdés a) pontja szerinti gazdasági és pénzügyi helyzetre vonatkozó alkalmassági követelményt.
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása Ajánlatkérő nem ír elő Kbt. 65. § (1) bekezdés b) pontja szerinti műszaki, ill. szakmai alkalmassági követelményt.
Alkalmassági minimumkövetelmény(ek): Ajánlatkérő nem ír elő Kbt. 65. § (1) bekezdés b) pontja szerinti műszaki, ill. szakmai alkalmassági követelményt.
III.1.4) A részvételre vonatkozó objektív szabályok és kritériumok (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
A szabályok és kritériumok felsorolása, rövid ismertetése:
III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
  A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a fogyatékkal élő vagy hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja
  A szerződés teljesítése védett munkahely-teremtési programok keretében történik
  A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
III.1.6) A szerződés biztosítékai:
Kötbérek:
a) késedelmi kötbér: késedelmes teljesítés esetén a késedelemmel érintett szolgáltatások ellenértékének 0,1 %-a / nap, de maximum 30 %
b) meghiúsulási kötbér: a meghiúsulással érintett szolgáltatások ellenértékének 30 %-a
III.1.7) Az ellenszolgáltatás teljesítésének feltételei és / vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre:
1. A szerződés pénzügyi fedezetét a BBA-6.1.1/6-2018-00001 azonosító számú, Kiberbiztonsági információs szolgáltatási képesség megalapozása című projekt biztosítja. Támogatási intenzitás: 100%.
2. Az ajánlattétel, a szerződés és a kifizetés pénzneme magyar forint (HUF)
3. A nyertes ajánlattevő a szolgáltatás ellenszolgáltatását egy alkalommal a teljesítésigazolás kiállítását követően jogosult kiszámlázni.
A kifizetésre – amennyiben a nyertes AT a teljesítéshez nem vesz igénybe alvállalkozót – minden esetben szerződésszerű és jogszabályoknak megfelelően kiállított számla alapján, a számla igazolt kézhezvételét követő 30 napon belül kerül sor a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bekezdései, valamint Kbt. 135. § (1),(6) bekezdései alapján.
Ajánlatkérő köteles elfogadni és feldolgozni a Kbt. 27/A § alapján kiállított elektronikus számlát.
III.1.8) A nyertes közös ajánlattevők által létrehozandó gazdálkodó szervezet:
Ajánlatkérő nem teszi lehetővé, ill. nem követeli meg projekttársaság létrehozását.
III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk (csak szolgáltatásmegrendelés esetében)
  A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve
A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás:
III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:
III.1.7, valamint a szerződéstervezetben foglaltak szerint.
III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
  Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és szakképzettségét

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
(klasszikus ajánlatkérők esetében)
x Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Nyílt eljárás
  Meghívásos eljárás
  Tárgyalásos eljárás
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
IV.1.2) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
  Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma:
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
  A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják
IV.1.3) A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalásos eljárás vagy a versenypárbeszéd során történő csökkentésére irányuló információ
  Több fordulóban lebonyolítandó tárgyalások igénybe vétele annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsék a megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát.
IV.1.4) Információ a tárgyalásról (klasszikus ajánlatkérők esetében; kizárólag tárgyalásos eljárás esetében)
  Ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a szerződést az eredeti ajánlat alapján, tárgyalások lefolytatása nélkül ítélje oda.
IV.1.5) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
További információk az elektronikus árlejtésről:
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
/ (KÉ-szám/évszám)
IV.2.2) Ajánlattételi, részvételi vagy regisztrációs kérelem benyújtási határidő
Dátum: 2022/05/23 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 14:00 (óó:pp)
IV.2.3) Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének tervezett napja (részvételi felhívás esetében)
Dátum: (éééé/hh/nn)
IV.2.4) Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók: HU
IV.2.5) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama: (ajánlati felhívás esetében)
Az ajánlati kötöttség végső dátuma: (éééé/hh/nn)
vagy
Az időtartam hónapban: vagy napban: 60 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.6) Az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések felbontásának feltételei
Datum: 2022/05/23 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 16:00 (óó:pp) Hely: Az ajánlatok felbontása a Kbt. 68. § szerint történik az EKR-ben.
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: Figyelemmel kell lenni 424/2017 (XII.19.) Korm. rendelet 15. § előírásaira. A határidők tekintetében az EKR rendszeridő az irányadó.

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű nem
A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról
  A megrendelés elektronikus úton történik
x Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
x A fizetés elektronikus úton történik
VI.3) További információk:
VI.3.1) Feltételes közbeszerzés
  Ajánlatkérő felhívja a gazdasági szereplők figyelmét, hogy az eljárást eredménytelenné nyilváníthatja, ha valamely meghatározott, ellenőrzési körén kívül eső, bizonytalan jövőbeli esemény az ajánlattételi, illetve részvételi határidő lejártát követően következik be.
Ajánlatkérő ellenőrzési körén kívül eső, bizonytalan jövőbeli esemény meghatározása:
VI.3.2) Az ajánlati biztosíték (ajánlati felhívás esetében)
  Az eljárásban való részvétel ajánlati biztosíték adásához kötött.
Az ajánlati biztosíték mértéke:
A befizetés helye:
vagy az ajánlatkérő fizetési számlaszáma:
Az ajánlati biztosíték befizetése (teljesítése) igazolásának módja:
VI.3.3) Konzultációra vonatkozó információk
  Kiegészítő tájékoztatást ajánlatkérő konzultáció formájában is megadja.
A konzultáció időpontja: (éééé/hh/nn) és helye:
VI.3.4) Ajánlat érvénytelenségére vonatkozó összeg ár vagy költség esetében
Ajánlatkérő az alábbi értéket meghaladó árat vagy költséget tartalmazó ajánlatot a bírálat során érvénytelenné nyilvánítja
 
VI.3.5) Az ajánlatok értékelési szempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám:
VI.3.6) A módszer(ek) meghatározása, amellyel a VI.3.5) pont szerinti ponthatárok közötti pontszámot megadásra kerül:
VI.3.7) Életciklusköltség-számítási módszer alkalmazására vonatkozó információ
  Ajánlatkérő az áru, szolgáltatás vagy építési beruházás értékeléskor figyelembe vett költségét életciklusköltség-számítási módszer alkalmazásával határozza meg.
VI.3.8) A bírálatra vonatkozó további információk
x Az ajánlatkérő előírja a kizáró okok, az alkalmassági követelmények, valamint a Kbt. 82. § (5) bekezdése szerinti objektív kritériumok tekintetében a közbeszerzési dokumentumokban meghatározott igazolásoknak a részvételi jelentkezésben vagy az ajánlatban történő benyújtását.
VI.3.9) További információk: A IV.2.5) pontban meghatározott 60 napos időtartam a folyamatba épített ellenőrzésre tekintettel került meghatározásra.
A VI.3.8) pont kapcsán ajánlatkérő a Kbt. 114/A. § alapján előírja, hogy ajánlattevő már az ajánlatában köteles benyújtani a kizáró okokra vonatkozó nyilatkozatát. (EKR-ben elektronikus űrlapok: NYILATKOZAT kizáró okok tekintetében, NYILATKOZAT Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontja tekintetében, NYILATKOZAT kizáró okokról az alvállalkozók és a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezetek vonatkozásában, NYILATKOZAT folyamatban levő változásbejegyzési eljárásról)
A közbeszerzési eljárás szolgáltatási szerződés megkötésére irányul.
A benyújtott ajánlatnak felolvasólapot kell tartalmaznia, amelyen feltüntetendő az ajánlattevő neve és székhelye, valamint azok a főbb számszerűsíthető adatok, amelyek az értékelési szempont alapján értékelésre kerülnek (EKR űrlap).
Ajánlatkérő alkalmazza a Kbt. 81. § (4)-(5) bekezdését, de nem alkalmazza a Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pontját.
Az ajánlat részeként benyújtandó dokumentumokat és azok mintáit az egyéb közbeszerzési dokumentumok (EKD)tartalmazzák. Irányadó továbbá Kbt. 41/A-41/C. §.
Egyéb információk karakterkorlátozás miatt az EKD-ban, amely elektronikusan elérhető ajánlattevők számára.
A 2011. évi CXCV. tv 41. § (6) bek. alapján a szerződéskötés feltétele a nyertes általi átláthatósági nyilatkozat kitöltése. Nyilatkozattétel elmaradása a szerződéskötéstől történő visszalépésnek minősül a Kbt. 131. § (4) bek. alapján. Ajánlatkérő visszalépésnek tekinti azt is, amennyiben a szerződés 5.8. pontja szerinti meghatalmazás csatolása elmarad.
FAKSZ: Tóth Csaba (lajstromszám 00402)
VI.4) E hirdetmény feladásának dátuma:
2022/05/10 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem szükséges