Ugrás a tartalomra Ugrás a láblécre

Publikus Core
Közbeszerzési Értesítő száma: 2022/92
Beszerzés tárgya: Árubeszerzés
Hirdetmény típusa: Ajánlati/részvételi felhívás/2020 KÉ
Eljárás fajtája: Nyílt eljárás
Közzététel dátuma: 2022.05.13.
Iktatószám: 9554/2022
CPV Kód: 31158300-1
Ajánlatkérő: Északdunántúli Vízmű Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Teljesítés helye: 2330 Dunaharaszti, szennyvíztisztító telep, 0168/9-0168/14 hrsz.
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő: 2022.05.25.
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa: Közjogi szervezet
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre: Víz
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Ajánlati/részvételi felhívás
A Kbt. 112. § (1) bekezdés b) pont szerinti eljárások esetében.
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Északdunántúli Vízmű Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosítószám: 11186748211
Postai cím: Sárberek Egyéb 100
Város: Tatabánya
NUTS-kód: HU212
Postai irányítószám: 2800
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Babanics Rita
Telefon: +36 203649034
E-mail: kozbeszerzes@univerzalbeszerzo.hu
Fax: +36 00000000
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): http://www.edv.hu
A felhasználói oldal címe (URL): http://www.edv.hu
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
  Meghatalmazott ajánlatkérő nélkül.
  Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: (adja meg ajánlatkérő nevét)
  Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került feltüntetésre: (adja meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és azonosítószámát)
  Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Kommunikáció
x A közbeszerzési dokumentumok korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000657242022/reszletek (URL)
  A közbeszerzési dokumentumokhoz történő hozzáférés korlátozott. További információ a következő helyről érhető el: (URL)
További információ a következő címen szerezhető be
x a fent említett cím
  másik cím: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó
x elektronikus úton: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000657242022/reszletek (URL)
x a fent említett címre
  a következő címre: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
  Az elektronikus kommunikáció olyan eszközök és berendezések használatát igényli, amelyek nem általánosan hozzáférhetők. Ezen eszközök és berendezések korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: (URL)
I.4) Az ajánlatkérő típusa
  Központi szintű
  Regionális/helyi szintű
x Közjogi szervezet
  Közszolgáltató
  Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2) bekezdés]
  Egyéb:
I.5) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
  Egyéb tevékenység:
I.6) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
  Villamos energia
  Földgáz és kőolaj kitermelése
  Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
x Víz
  Postai szolgáltatások
  Vasúti szolgáltatások
  Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
  Kikötői tevékenységek
  Repülőtéri tevékenységek
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1) Elnevezés:
Szennyvíztisztító telep fúvóberendezések cseréje
Hivatkozási szám: EKR000657242022
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 31158300-1
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
x Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
Dunaharaszti szennyvíztisztító telep fúvóberendezések cseréje
II.1.5) Becsült érték:
Pénznem:
(ÁFA nélkül; keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében a szerződéseknek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)
II.1.6) Részekre bontás
  Részajánlat tételére lehetőség van.
Ajánlatok benyújthatók   valamennyi részre   legfeljebb a következő számú részre:   csak egy részre
  Az egy ajánlattevőnek odaítélhető részek maximális száma:
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a következő részek vagy részcsoportok kombinációjával ítéljen oda szerződéseket:
x Részajánlat tételének lehetősége nem biztosított.
A részajánlat tételének kizárásának indoka(i): AK a 307/2015. Kr. 4. § (3) bek. alapján megvizsgálta a beszerzés tárgyának jellegét és a részajánlattétel biztosítását nem találta indokoltnak.
II.2) A közbeszerzés ismertetése
 
II.2.1) Elnevezés:
Szennyvíztisztító telep fúvóberendezések cseréje
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 31158300-1
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU120 A teljesítés helye: 2330 Dunaharaszti, szennyvíztisztító telep, 0168/9-0168/14 hrsz.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
5 db Aerzen GM 35S típusú fúvó cseréje 4 db fúvóra négy üzemelő oxikus medencetér légbevitelének biztosítására plusz 1 db melegtartalék egységre Ajánaltkérő műszaki leírásában szereplő specifikáció és kapcsolódó feladatok elvégzése szerint, ideértve a telepítés és beüzemelés feladatait is.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
Az alábbi értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 Ajánlatkérő által kötelezően előírt 12 naptári hónap jótállási időn felül vállalt többlet jótállási idő vállalása (egész hónapban megadva 0-24 hónap között)  30
  Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: Ajánlati ár (nettó HUF) / Súlyszám: 70
II.2.6) Becsült érték:
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében ennek a résznek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)
II.2.7) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban: 210
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbítás leírása:
II.2.8) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárás kivételével)
A gazdasági szereplők tervezett száma (keretszáma):
vagy
Tervezett minimum: > / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.9) Változatokra (alternatív ajánlatokra) vonatkozó információk
Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok) nem
II.2.10) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.11) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.12) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.13) További információ

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Részvételi feltételek
III.1.1) Kizáró okok és a szakmai tevékenység végzésére vonatkozó jogosultság
A kizáró okok felsorolása: K.1. AK előírja, hogy jelen eljárásban nem lehet AT, AV és alkalmasság igazolásában nem vehet részt olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 62. §-a (1) bekezdésének h)-k) és m) pontjaiban foglalt kizáró okok bármelyike fennáll.
AK kizárja az eljárásból azt az AT-t, AV-t, az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetet (személyt), akinek részéről valamely kizáró ok az eljárás során következik be.
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: AK a Kbt. 114/A. § (1) bek. alapján előírja, hogy a bírálat keretében a kizáró okok tekintetében a KD-ban meghatározott igazolásokat a gazdasági szereplők az ajánlatukban nyújtsák be. A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 1. §-ának (2) bekezdése alapján az ajánlattevőnek az ajánlat benyújtásakor a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet III. fejezetének megfelelően kell igazolnia, hogy nem tartozik az eljárásban előírt kizáró okok hatálya alá.
K.Ig.1. AT (közös ajánlattétel esetén minden AT külön-külön) a Kbt. 114/A. §-ának (1) bek. és a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 17. § (1) bek. szerint köteles nyilatkozni arról, hogy nem tartozik a felhívásban előírt kizáró okok hatálya alá, valamint Kbt. 62. § -a (1) bekezdésének k) pontja kb) alpontját a 321/2015. (X.30) Korm. rendelet 8. §-a i) pont ib) alpontja és a 10. § g) pont gb) alpontjában foglaltak szerint kell igazolnia.
Ha a gazdasági szereplőt a Kbt. 62. § (1) bek. h) vagy j) pontja szerinti okból az e pontokban meghatározott határidőn belül korábbi közbeszerzési vagy koncessziós beszerzési eljárásból kizárták, és a kizárás tekintetében jogorvoslatra nem került sor, az AT 17. § (1) bek. szerinti nyilatkozatának tartalmaznia kell a korábbi kizárás körülményeinek, illetve az érintett cselekménynek a részletes leírását (321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 17. § (1a) bek.).
K.Ig.2. Az AT és adott esetben az alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezet vonatkozásában a Kbt. 67. § (4) bek. és a 321/2015. (X.30) Korm. rendelet 17. § (2) bek. szerint kell eljárni, azaz Ajánlattevő nyilatkozatot köteles benyújtani arról, hogy az érintett gazdasági szereplők vonatkozásában nem állnak fenn az eljárásban írt kizáró okok. A tárgyi nyilatkozatot abban az esetben is be kell nyújtani, ha az Ajánlatkérő az eljárásban nem írta elő a már ismert alvállalkozók megnevezését.
Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság előírása [Kbt. 65. § (1) bekezdés c) pont]: AK jelen eljárásban nem ír elő szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmassági követelményt.
Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság igazolása: AK jelen eljárásban nem ír elő szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmassági követelményt.
III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: AK a Kbt. 65. § (2) bek.-ben és a Kbt. 114. § (2) bek.-ben foglaltakra tekintettel jelen eljárásban nem ír elő gazdasági és pénzügyi alkalmassági követelményt.
Alkalmassági minimumkövetelmény(ek) meghatározása: AK a Kbt. 65. § (2) bek.-ben és a Kbt. 114. § (2) bek.-ben foglaltakra tekintettel jelen eljárásban nem ír elő gazdasági és pénzügyi alkalmassági követelményt.
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód:
AK a Kbt. 114/A. § (1) bek. alapján előírja, hogy a bírálat keretében az alkalmassági követelmények tekintetében a KD-ban meghatározott igazolásokat a gazdasági szereplők az ajánlatukban nyújtsák be. A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 1. § (2) bek. alapján az AT-nek az ajánlat benyújtásakor a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet IV. fejezetének megfelelően kell igazolnia, hogy megfelel az AK által meghatározott alkalmassági követelményeknek.
AT (közös AT-k) az alábbiak szerint kötelesek igazolni alkalmasságukat:
M.1. A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 21. § (1) bek. a) pontjára tekintettel az AT a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 23. § alapján igazolja az eljárást megindító felhívás feladásának a VI.5) pontban feltüntetett napjától visszafelé számított 6 év legjelentősebb, a jelen közbeszerzés tárgyában (turbófúvó szállítása és üzembehelyezése) teljesített szerződéseit. A 321/2015. (X.30.) Korm. rend. 21. § (1a) bek. alapján az AK a vizsgált időszak alatt befejezett, de legfeljebb hat/kilenc éven belül megkezdett szállításokat veszi figyelembe.
Elegendő az alkalmassági minimumkövetelmény igazolásához szükséges mennyiségű/mértékű referenciamunka ismertetése. A referencianyilatkozatnak / referenciaigazolásnak minimálisan az alábbiakat tartalmaznia kell:
- a szerződést kötő másik fél megnevezése, címe (székhelye/lakcíme);
- referenciaigazolás esetén: a referenciaigazolást kiállító személy(ek) olvasható neve;
- kapcsolattartó személy neve és elérhetősége (telefonszám és/vagy e-mail cím);
- a referencia tárgyának (turbófúvó szállítása és üzembehelyezése) ismertetése (valamennyi olyan információnak a megjelölésével, amely az alkalmassági minimumkövetelményben foglaltak teljesítésének megállapíthatóságához szükséges);
- a teljesítés ideje (kezdő és befejező időpontja év – hónap – nap bontásban);
- a szállítás mennyisége (db mértékegységben kifejezve);
- nyilatkozat arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e
Amennyiben a bemutatásra kerülő referencia a jelen beszerzés tárgyán kívüli szállításokról is tartalmaz adatot, úgy a referencia olyan megbontása szükséges, melyből elkülönülten látszódik a beszerzés tárgyára (turbófúvó szállítása és üzembehelyezése) vonatkozó teljesítés. Amennyiben ajánlattevő nem tud ilyen tartalmú igazolást csatolni, úgy külön nyilatkoznia szükséges az elkülönített tartalomról.
Az alkalmasság igazolása során a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 24. § (1) bek.-ben, 28. § (5) bek.-ben, valamint a Kbt. 65. § (6) és (11) bek.-ben foglaltak is megfelelően alkalmazandóak.
Ajánlattevők a Kbt. 65. § (7), (9) és (12) bek. szerint támaszkodhatnak más szervezet vagy személy kapacitására, és a hivatkozott szakaszokban foglaltak szerint kötelesek igazolni az erőforrások rendelkezésre állását. Közös ajánlattétel esetén az ajánlatban meg kell jelölni, hogy a közös ajánlattevők közül melyik fogja az előírt feladatokat elvégezni.
Amennyiben ajánlattevő – átalakulásra hivatkozással – jogelődje bármely adatát fel kívánja használni, az ajánlatához csatolnia kell a jogutódlás tényét bizonyító/igazoló okiratokat (cégiratokat) egyszerű másolatban, különös tekintettel a szétválási okiratokban foglaltakra.
Az előírt alkalmassági követelménynek a közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek, illetve azon követelményeknek, amelyek értelemszerűen kizárólag egyenként vonatkoztathatóak a gazdasági szereplőkre, elegendő, ha közülük egy felel meg.
Az együttes megfelelés a referencia tekintetében akként értelmezhető, hogy a szükséges követelményeknek való megfelelés teljesítéséhez az alkalmasság igazolásában résztvevő felek referenciái összeadhatóak. AK felhívja továbbá a figyelmet a 321/2015. (X.3.) Korm. rend. 21/A. §-ára.
A referenciamunka közös ajánlattevőként történt teljesítése esetén a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 22. § (5) bek. szerint kell eljárni.
Ajánlatkérő elfogadja az előírt referencia mennyiség több szerződés útján történő igazolását, amely maximum 3 szerződés lehet, azonban minden egyes referencia munkának adásvételt és üzembehelyezést is kell tartalmaznia.
Alkalmassági minimumkövetelmény(ek): M.1. Alkalmas az AT (közös AT-k), amennyiben rendelkezik az ajánlati felhívás feladásától visszafelé számított megelőző 6 évben összesen legalább 3 db, legalább a közbeszerzés tárgya szerinti áru (turbófúvó szállítása és üzembehelyezése) szállításáról szóló, a szerződésnek és az előírásoknak megfelelően teljesített referenciamunkával.
Az ajánlati felhívás feladásának időpontja tekintetében a KÉ-ben megjelent felhívás VI.4) pontjában rögzített időpont az irányadó.
III.1.4) A részvételre vonatkozó objektív szabályok és kritériumok (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
A szabályok és kritériumok felsorolása, rövid ismertetése:
III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
  A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a fogyatékkal élő vagy hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja
  A szerződés teljesítése védett munkahely-teremtési programok keretében történik
  A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
III.1.6) A szerződés biztosítékai:
Késedelmi és meghiúsulási kötbér, jótállás, teljesítési, jóteljesítési biztosíték a KD-ban részletezettek szerint.
Közös AT-k általi osztott biztosíték nyújtása esetén az egyes konzorciumi tagok részére kiállított biztosíték lehetővé kell, hogy tegye a lehívást adott esetben a másik konzorciumi tag szerződésszegése esetére is.
III.1.7) Az ellenszolgáltatás teljesítésének feltételei és / vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre:
Eladó jogosult 1 db részszámlát és 1 db végszámlát benyújtani a szerződésben foglalt előírásoknak megfelelően.
Késedelmi kötbér: teljes nettó ellenérték 2%-a/nap, de max. vételár 20%-a
Meghiúsulási kötbér: teljes nettó ellenérték 20 %-a.
Teljesítési biztosíték és jótállási biztosíték a szerződéstervezet szerint. Teljesítési biztosíték és jótállási biztosíték mértéke és egyéb vonatkozó előírások a szerződés tervezet szerint.
Felek az ellenszolgáltatás kiegyenlítése során a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bek.-ben foglaltak szerint járnak el, azaz AT számláját AK a számla kézhezvételétől számított 30 naptári napon belül teljesíti banki átutalással. AK az árubeszerzés ellenértékét saját forrásból teljesíti. Az ajánlattétel, a szerződés és számlázás, valamint a kifizetés devizaneme a magyar forint (HUF). A finanszírozási és fizetési feltételekre a Kbt. 27/A. §, 135. § (1), (5) - (6) és (10)-(11) bek. is irányadók.
III.1.8) A nyertes közös ajánlattevők által létrehozandó gazdálkodó szervezet:
AK a Kbt. 35. §-ának (8) bekezdésre tekintettel nem írja elő és nem is teszi lehetővé a szerződés teljesítése érdekében gazdálkodó szervezet (projekttársaság) létrehozását.
Közös ajánlattétel esetén azonban az ajánlatnak meg kell felelnie a Kbt. 35. § (3) bek.-nek, továbbá tartalmaznia kell a Kbt. 35. § (2) és (6) bek.-ben előírtakra vonatkozó nyilatkozatot. Ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét a Kbt. 36. §-ában foglaltakra, továbbá a Kbt. 35. § (2a) bek.-ben foglaltakra, amelynek értelmében közös ajánlattétel esetén az ajánlatban csatolni kell a Kbt. 35. § (2) bekezdése szerinti meghatalmazást tartalmazó okiratot. A meghatalmazásnak ki kell terjednie arra, hogy a közös ajánlattevők képviseletére jogosult gazdasági szereplő adott eljárás tekintetében az EKR-ben elektronikus úton teendő nyilatkozatok megtételekor az egyes közös ajánlattevők képviseletében eljárhat.
AK felhívja a figyelmet arra, hogy az EKR rendelet 8/A. §-a értelmében közös ajánlattétel esetén a nyertes AT-k kötelesek legkésőbb a szerződéskötés időpontjában tájékoztatni az AK-t a szerződéses ellenszolgáltatásból történő részesedésük tervezett értékéről.
III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk (csak szolgáltatásmegrendelés esetében)
  A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve
A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás:
III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:
III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
  Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és szakképzettségét

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
(klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
x Nyílt eljárás
  Meghívásos eljárás
  Tárgyalásos eljárás
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
IV.1.2) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
  Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma:
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
  A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják
IV.1.3) A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalásos eljárás vagy a versenypárbeszéd során történő csökkentésére irányuló információ
  Több fordulóban lebonyolítandó tárgyalások igénybe vétele annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsék a megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát.
IV.1.4) Információ a tárgyalásról (klasszikus ajánlatkérők esetében; kizárólag tárgyalásos eljárás esetében)
  Ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a szerződést az eredeti ajánlat alapján, tárgyalások lefolytatása nélkül ítélje oda.
IV.1.5) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
További információk az elektronikus árlejtésről:
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
/ (KÉ-szám/évszám)
IV.2.2) Ajánlattételi, részvételi vagy regisztrációs kérelem benyújtási határidő
Dátum: 2022/05/25 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 12:00 (óó:pp)
IV.2.3) Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének tervezett napja (részvételi felhívás esetében)
Dátum: (éééé/hh/nn)
IV.2.4) Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók: HU
IV.2.5) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama: (ajánlati felhívás esetében)
Az ajánlati kötöttség végső dátuma: (éééé/hh/nn)
vagy
Az időtartam hónapban: vagy napban: 30 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.6) Az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések felbontásának feltételei
Datum: 2022/05/25 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 14:00 (óó:pp) Hely: Az ajánlatok bontása elektronikusan történik az EKR-ben.
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: Az elektronikus bontási eljárásra a Kbt. 68. §-a, részben elektronikusan benyújtott ajánlat (pl.: tesztpéldány bekérése) esetén: különösen annak (1d) bek.-e, a 424/2017. (XII.19.) Korm. rendelet (a továbbiakban: EKR rendelet) 15. § (2) bek., valamint – üzemzavar esetén – 16. §-ának rendelkezései az irányadóak.

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű nem
A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról
  A megrendelés elektronikus úton történik
x Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
x A fizetés elektronikus úton történik
VI.3) További információk:
VI.3.1) Feltételes közbeszerzés
  Ajánlatkérő felhívja a gazdasági szereplők figyelmét, hogy az eljárást eredménytelenné nyilváníthatja, ha valamely meghatározott, ellenőrzési körén kívül eső, bizonytalan jövőbeli esemény az ajánlattételi, illetve részvételi határidő lejártát követően következik be.
Ajánlatkérő ellenőrzési körén kívül eső, bizonytalan jövőbeli esemény meghatározása:
VI.3.2) Az ajánlati biztosíték (ajánlati felhívás esetében)
  Az eljárásban való részvétel ajánlati biztosíték adásához kötött.
Az ajánlati biztosíték mértéke:
A befizetés helye:
vagy az ajánlatkérő fizetési számlaszáma:
Az ajánlati biztosíték befizetése (teljesítése) igazolásának módja:
VI.3.3) Konzultációra vonatkozó információk
  Kiegészítő tájékoztatást ajánlatkérő konzultáció formájában is megadja.
A konzultáció időpontja: (éééé/hh/nn) és helye:
VI.3.4) Ajánlat érvénytelenségére vonatkozó összeg ár vagy költség esetében
Ajánlatkérő az alábbi értéket meghaladó árat vagy költséget tartalmazó ajánlatot a bírálat során érvénytelenné nyilvánítja
 
VI.3.5) Az ajánlatok értékelési szempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám:
0-10
VI.3.6) A módszer(ek) meghatározása, amellyel a VI.3.5) pont szerinti ponthatárok közötti pontszámot megadásra kerül:
VI.3.9) 18. pont szerint
VI.3.7) Életciklusköltség-számítási módszer alkalmazására vonatkozó információ
  Ajánlatkérő az áru, szolgáltatás vagy építési beruházás értékeléskor figyelembe vett költségét életciklusköltség-számítási módszer alkalmazásával határozza meg.
VI.3.8) A bírálatra vonatkozó további információk
  Az ajánlatkérő előírja a kizáró okok, az alkalmassági követelmények, valamint a Kbt. 82. § (5) bekezdése szerinti objektív kritériumok tekintetében a közbeszerzési dokumentumokban meghatározott igazolásoknak a részvételi jelentkezésben vagy az ajánlatban történő benyújtását.
VI.3.9) További információk: 1. Rövidítések: AK-ajánlatkérő AT-ajánlattevő AV-alvállalkozó KD-Közbeszerzési Dokumentumok KH-Közbeszerzési Hatóság EKR rendelet: az elektronikus közbeszerzés részletes szabályairól szóló 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet Kbt. - a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény Ptk. - a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény Kr.- 321/2015. (X.30.) Kormányrendelet.
2. A közbeszerzési eljárás lebonyolítása a Kbt. 40. § (1) bek. alapján az EKR-ben történik, az EKR rendelet szabályai szerint.
3. Az EKR (https://ekr.gov.hu) használatához az EKR rendelet 6. §-a szerint regisztráció szükséges. Az EKR üzemeltetését és fenntartását a 213/2021. (XI. 29.) MvM rendelet alapján az Új Világ Nonprofit Szolgáltató Kft. végzi.
4. Ajánlatkérő nem alkalmazza a Kbt. 81. § (5) bekezdését.
5. Közös ajánlat esetében a Kbt. 35. § szerinti előírások az irányadók. Részletek a Közbeszerzési Dokumentumokban.
6. Ajánlattevőnek ajánlatában a megajánlott termékek gyártmányát ás típusát meg kell jelölnie, mely megajánlást Ajánlatkérő szakmai ajánlatnak tekint. Nyilatkoznia kell arról, hogy valamennyi a műszaki leírásban szereplő előírásnak és funkcionalitásnak megfelel a megajánlott termék és szolgáltatás. Ajánlattevőnek a megajánlott fúvók műszaki leírásnak való megfelelőségét és munkaponton mért teljesítményét is a termék műszaki dokumentációjával vagy amennyiben a műszaki dokumentációban nem szerepel ezt az adatot gyártói nyilatkozattal kell igazolnia. Ajánlatkérő a beszerelést követően is ellenőrzi a megfelelőséget és a megadott adatok helyességét a próbaüzem során is.
7. Kiegészítő tájékoztatás a Kbt. 56. § és a 114. § (6) bekezdése alapján. Ajánlatkérő a közbeszerzési dokumentumot és a kiegészítő tájékoztatásokat a gazdasági szereplők részére az EKR-ben, a https://ekr.gov.hu elérhetőségen teszi hozzáférhetővé.
8. A cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi V. törvény (a továbbiakban: Ctv.) hatálya alá tartozó, ezért cégnek minősülő ajánlattevő/ alkalmasság igazolásában részt vevő szervezet részéről az ajánlatban nyilatkozatot tevő, kötelezettséget vállaló cégjegyzésre jogosult személy(ek) közjegyzői aláírás hitelesítéssel ellátott cégaláírási nyilatkozatát (aláírási címpéldányát/címpéldányait) vagy ügyvéd vagy kamarai jogtanácsos által a Ctv. 9. §-a szerint ellenjegyzett aláírás mintáját egyszerű másolatban.
9. Az eljárást megindító felhívásban nem szabályozott kérdések vonatkozásában a Kbt. előírásai szerint kell eljárni. Az EKR-ben továbbított dokumentumokkal, az EKR-ben elektronikus úton megtett nyilatkozatokkal szemben támasztott követelményekkel, valamint képviselet esetén elektronikus úton megtett nyilatkozatokkal kapcsolatos egyéb előírásokat a 424/2017. (XII. 19.) Kr. 10-13.§-ai tartalmazzák. Az EKR használatához az e-Kr. 6. §-a szerint regisztráció szükséges. Az EKR használatával kapcsolatos útmutató elérhető: https://ekr.gov.hu/portal/tamogatas; illetve http://nekszt.hu/tamogatas/
10. Ajánlat benyújtásával kapcsolatos további információ a közbeszerzési dokumentumban található.
11. AK nem alkalmazza a Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pontját.
12. Nemzeti elbánás: Kbt. 2. § (5) bek., 74. § (3) bek. és 307/2015.(X.27.) Kr. 5.§, azaz AK a Kbt. 74. § (2) alapján kizárja az eljárásból azt az AT-t, akinek nem kell nemzeti elbánást nyújtani, ill. azt az AT-t, aki ajánlatában - az áruk összértéke tekintetében - 50 %-ot meghaladóan - olyan származású árut ajánl, melynek nem kell nemzeti elbánást nyújtani. Az ajánlathoz csatolni kell az AT nyilatkozatát a megajánlott áruk származási országáról.
13. AK a 321/2015. Korm. rendelet 30. § (4) bekezdése szerint ezúton tájékoztatja ajánlattevőket (a továbbiakban: AT), hogy jelen eljárásban a műszaki-szakmai alkalmassági feltételt a minősített AT-k jegyzékéhez képest szigorúbban határozta meg.
14. Az eljárás nyelve magyar, más nyelven nem nyújtható be ajánlat
15. Ajánlatkérő ajánlati biztosítékot nem ír elő.
16. AK az alábbi helyszínen és időpontban helyszíni bejárást tart: 2022. május 18-án 10:00 órakor, helye: 2330 Dunaharaszti, szennyvíztisztító telep, 0168/9-0168/14 hrsz Találkozó helye: 2330 Dunaharaszti, szennyvíztisztító telep bejáratánál, 0168/9-0168/14 hrsz.
17. Ajánlattevőnek a részletes árajánlatát az Árrészletező dokumentum útján nettó FT-ban kell megadnia és annak mindösszesen értékét a Felolvasólapon feltüntetnie, mint értékelésre kerülő mindösszesen nettó ajánlati árat.
18. Ajánlatkérő az ajánlatokat az alábbi részszempontok és súlyszámok szerinti értékeli: 1. Ajánlati ár (súlyszám: 70), 2. Többlet jótállási idő vállalása (súlyszám: 30).
A VI.3.5) pontban rögzített ponthatárok közötti pontkiosztás módszere: relatív arányosítás (1. részszempont: fordított arányosítás, 2. részszempont: (az AK által kötelezően előírt 12 hónap jótálláson felüli többletjótállás hónapokban) – a Közbeszerzési Hatóság útmutatójának V. pontja (KÉ 2020. évi 60. szám; 2020. március 25.) szerint. A módszerek részletes leírását a Közbeszerzési dokumentum tartalmazza.
Jótállási idő kezdete a szerződéstervezet szerint.
VI.4) E hirdetmény feladásának dátuma:
2022/05/12 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem szükséges