Ugrás a tartalomra Ugrás a láblécre

Publikus Core
Közbeszerzési Értesítő száma: 2022/92
Beszerzés tárgya: Árubeszerzés
Hirdetmény típusa: Ajánlati/részvételi felhívás/2020 KÉ
Eljárás fajtája: Nyílt eljárás
Közzététel dátuma: 2022.05.13.
Iktatószám: 9312/2022
CPV Kód: 30192000-1
Ajánlatkérő: Vas Megyei Kormányhivatal
Teljesítés helye: Vas megyében a Vas Megyei Kormányhivatal és szervezeti egységei, mindösszesen 45 cím megadásával -a karakterkorlátozásra tekintettel -a Közbeszerzési Dokumentumban foglaltak szerint.;Vas megyében a Vas Megyei Kormányhivatal és szervezeti egységei, mindösszesen 45 cím megadásával -a karakterkorlátozásra tekintettel -a Közbeszerzési Dokumentumban foglaltak szerint.
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő: 2022.05.23.
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa: Regionális/helyi szintű
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre: általános közigazgatás
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Ajánlati/részvételi felhívás
A Kbt. 112. § (1) bekezdés b) pont szerinti eljárások esetében.
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Vas Megyei Kormányhivatal
Nemzeti azonosítószám: 15789408218
Postai cím: Berzsenyi Dániel Tér 1
Város: Szombathely
NUTS-kód: HU222
Postai irányítószám: 9700
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Galankó Márta
Telefon: +36 94517126
E-mail: galanko.marta@vas.gov.hu
Fax: +36 94517105
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.kormanyhivatal.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
  Meghatalmazott ajánlatkérő nélkül.
  Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: (adja meg ajánlatkérő nevét)
  Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került feltüntetésre: (adja meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és azonosítószámát)
  Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Kommunikáció
x A közbeszerzési dokumentumok korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000417082022/reszletek (URL)
  A közbeszerzési dokumentumokhoz történő hozzáférés korlátozott. További információ a következő helyről érhető el: (URL)
További információ a következő címen szerezhető be
x a fent említett cím
  másik cím: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó
x elektronikus úton: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000417082022/reszletek (URL)
x a fent említett címre
  a következő címre: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
  Az elektronikus kommunikáció olyan eszközök és berendezések használatát igényli, amelyek nem általánosan hozzáférhetők. Ezen eszközök és berendezések korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: (URL)
I.4) Az ajánlatkérő típusa
  Központi szintű
x Regionális/helyi szintű
  Közjogi szervezet
  Közszolgáltató
  Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2) bekezdés]
  Egyéb:
I.5) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
x Egyéb tevékenység: általános közigazgatás
I.6) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
  Villamos energia
  Földgáz és kőolaj kitermelése
  Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
  Víz
  Postai szolgáltatások
  Vasúti szolgáltatások
  Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
  Kikötői tevékenységek
  Repülőtéri tevékenységek
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1) Elnevezés:
Fax, nyomtató és fénymásoló kellékanyag beszerzés
Hivatkozási szám: EKR000417082022
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 30192000-1
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
x Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
Fax-, nyomtató-, és multifunkciós eszköz kellékanyag beszerzés
I. rész: Fax-, nyomtató kellékanyag
A dokumentációban részletezettek szerint eredeti, utántöltött és utángyártott fax-, nyomtató kellékanyag (toner/patron/kazetta/dob) összesen 1222 db egyedi megrendelés alapján szállítva.
Ajánlatkérő, a rendelkezésére álló fedezet mértékéig, a Közbeszerzési Dokumentum Műszaki leírásában meghatározott alapmennyiségtől (összesen 1222 db) + 30%-kal (mindösszesen 367 db/12 hónap mennyiségi keret erejéig) eltérhet.
II. rész: Multifunkciós eszköz kellékanyag
A dokumentációban részletezettek szerint eredeti, utántöltött és utángyártott multifunkciós eszköz-, fax-, nyomtató kellékanyag (toner/patron/kazetta/dob) összesen 574 db egyedi megrendelés alapján szállítva.
Az opció 1. pontjaként megadott kellékanyagok esetében a valós szükséglet alapján típusonként legfeljebb 1 db/év beszerzésre kerülhet sor, a Közbeszerzési Dokumentum Műszaki leírásában megadott táblázat szerint. Megrendelésükre típusonként és kizárólag abban az esetben kerül sor, amennyiben ilyen irányú igényünk keletkezik.
Az opció 2. pontjaként Ajánlatkérő, a rendelkezésére álló fedezet mértékéig, a Közbeszerzési Dokumentum Műszaki leírásában meghatározott alapmennyiségtől (összesen 574 db) az opció keretében a szerződés teljes időtartama alatt + 30%-kal (mindösszesen 172 db/12 hónap mennyiségi keret erejéig) eltérhet, beleszámítva az opció 1. pontjában felmerülő mennyiséget is.
II.1.5) Becsült érték:
Pénznem:
(ÁFA nélkül; keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében a szerződéseknek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)
II.1.6) Részekre bontás
x Részajánlat tételére lehetőség van.
Ajánlatok benyújthatók x valamennyi részre   legfeljebb a következő számú részre:   csak egy részre
x Az egy ajánlattevőnek odaítélhető részek maximális száma: 2
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a következő részek vagy részcsoportok kombinációjával ítéljen oda szerződéseket:
  Részajánlat tételének lehetősége nem biztosított.
A részajánlat tételének kizárásának indoka(i):
II.2) A közbeszerzés ismertetése
 
II.2.1) Elnevezés:
Fax-, nyomtató kellékanyag beszerzés
Rész száma: 1
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 30192112-9
További tárgyak: 30192113-6
30192300-4
30192320-0
30192340-6
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU222 A teljesítés helye: Vas megyében a Vas Megyei Kormányhivatal és szervezeti egységei, mindösszesen 45 cím megadásával -a karakterkorlátozásra tekintettel -a Közbeszerzési Dokumentumban foglaltak szerint.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
I. rész: Fax-, nyomtató kellékanyag
A dokumentációban részletezettek szerint eredeti, utántöltött és utángyártott fax-, nyomtató kellékanyag (toner/patron/kazetta/dob) összesen 1222 db egyedi megrendelés alapján szállítva.
Ajánlatkérő, a rendelkezésére álló fedezet mértékéig, a Közbeszerzési Dokumentum Műszaki leírásában meghatározott alapmennyiségtől (összesen 1222 db) + 30%-kal (mindösszesen 367 db/12 hónap mennyiségi keret erejéig) eltérhet.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
Az alábbi értékelési szempontok
  Minőségi szempont –
  Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: Ajánlati ár (nettó HUF) / Súlyszám:
II.2.6) Becsült érték:
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében ennek a résznek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)
II.2.7) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 12 vagy napban:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható igen
A meghosszabbítás leírása: Amennyiben Ajánlatkérő a szerződés aláírásától számított 12. hónap utolsó napjáig a vonatkozó rész keretösszegét nem meríti ki, a szerződést a Kbt. 141. § (4) bekezdés a) pontja alapján meghosszabbíthatja annak kimerítéséig, de legfeljebb az eredeti időtartam lejártától számított 12. hónap utolsó napjáig. Fenti feltételek fennállása esetén Ajánlatkérő a szerződést az eredeti időtartam lejártát legkésőbb 15 nappal megelőzően egyoldalú nyilatkozatával jogosult meghosszabbítani.
II.2.8) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárás kivételével)
A gazdasági szereplők tervezett száma (keretszáma):
vagy
Tervezett minimum: > / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.9) Változatokra (alternatív ajánlatokra) vonatkozó információk
Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok) nem
II.2.10) Opciókra vonatkozó információ
Opciók igen
Opciók leírása: Az Ajánlattételi felhívás vonatkozó rész II.2.4. pontja valamint a Közbeszerzési Dokumentum műszaki leírásában foglaltak szerint.
Ajánlatkérő, a rendelkezésére álló fedezet mértékéig, a Közbeszerzési Dokumentum Műszaki leírásában meghatározott alapmennyiségtől (összesen 1222 db) + 30%-kal (mindösszesen 367 db/12 hónap mennyiségi keret erejéig) eltérhet.
II.2.11) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.12) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.13) További információ
Az ajánlatban a legalacsonyabb ár értékelési szempont esetén a bírálat alapját képező ajánlati árat (mely az I/b. ártáblázat mindösszesen nettó sorában megadott érték) nettó módon, egy összegben és forintban (HUF) kell megadni.
Az I/b ártáblázat rendkívüli szállítási költség nettó Ft sorában a műszaki leírásban részletezett rendkívüli igény szállítására vonatkozó ajánlati árat kéri Ajánlattevő feltüntetni.
A megajánlott árnak részenként az árubeszerzés tárgyával, a feladat elvégzésével kapcsolatban felmerülő minden költséget (pl. csomagolási, szállítási, /kivéve rendkívüli szállítás/, rakodási, a hibás termékek cseréjével kapcsolatos költségek, stb.) tartalmaznia kell, amely a szerződésszerű teljesítéshez szükséges.

II.2.1) Elnevezés:
Multifunciós eszköz kellékanyag beszerzés
Rész száma: 2
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 30192112-9
További tárgyak: 30192113-6
30192300-4
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU222 A teljesítés helye: Vas megyében a Vas Megyei Kormányhivatal és szervezeti egységei, mindösszesen 45 cím megadásával -a karakterkorlátozásra tekintettel -a Közbeszerzési Dokumentumban foglaltak szerint.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
II. rész: Multifunkciós eszköz kellékanyag
A dokumentációban részletezettek szerint eredeti, utántöltött és utángyártott multifunkciós eszköz-, fax-, nyomtató kellékanyag (toner/patron/kazetta/dob) összesen 574 db egyedi megrendelés alapján szállítva.
Az opció 1. pontjaként megadott kellékanyagok esetében a valós szükséglet alapján típusonként legfeljebb 1 db/év beszerzésre kerülhet sor, a Közbeszerzési Dokumentum Műszaki leírásában megadott táblázat szerint. Megrendelésükre típusonként és kizárólag abban az esetben kerül sor, amennyiben ilyen irányú igényünk keletkezik.
Az opció 2. pontjaként Ajánlatkérő, a rendelkezésére álló fedezet mértékéig, a Közbeszerzési Dokumentum Műszaki leírásában meghatározott alapmennyiségtől (összesen 574 db) az opció keretében a szerződés teljes időtartama alatt + 30%-kal (mindösszesen 172 db/12 hónap mennyiségi keret erejéig) eltérhet, beleszámítva az opció 1. pontjában felmerülő mennyiséget is.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
Az alábbi értékelési szempontok
  Minőségi szempont –
  Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: Ajánlati ár (nettó HUF) / Súlyszám:
II.2.6) Becsült érték:
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében ennek a résznek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)
II.2.7) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 12 vagy napban:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható igen
A meghosszabbítás leírása: Amennyiben Ajánlatkérő a szerződés aláírásától számított 12. hónap utolsó napjáig a vonatkozó rész opcióval növelt keretösszegét nem meríti ki, a szerződést a Kbt. 141. § (4) bekezdés a) pontja alapján meghosszabbíthatja annak kimerítéséig, de legfeljebb az eredeti időtartam lejártától számított 12. hónap utolsó napjáig. Fenti feltételek fennállása esetén Ajánlatkérő a szerződést az eredeti időtartam lejártát legkésőbb 15 nappal megelőzően egyoldalú nyilatkozatával jogosult meghosszabbítani.
II.2.8) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárás kivételével)
A gazdasági szereplők tervezett száma (keretszáma):
vagy
Tervezett minimum: > / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.9) Változatokra (alternatív ajánlatokra) vonatkozó információk
Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok) nem
II.2.10) Opciókra vonatkozó információ
Opciók igen
Opciók leírása: Az Ajánlattételi felhívás vonatkozó rész II.2.4. pontja valamint a Közbeszerzési Dokumentum műszaki leírásában foglaltak szerint.
Az opció 1. pontjaként megadott kellékanyagok esetében a valós szükséglet alapján típusonként legfeljebb 1 db/év beszerzésre kerülhet sor, a Közbeszerzési Dokumentum Műszaki leírásában megadott táblázat szerint. Megrendelésükre típusonként és kizárólag abban az esetben kerül sor, amennyiben ilyen irányú igényünk keletkezik.
Az opció 2. pontjaként Ajánlatkérő, a rendelkezésére álló fedezet mértékéig, a Közbeszerzési Dokumentum Műszaki leírásában meghatározott alapmennyiségtől (összesen 574 db) az opció keretében a szerződés teljes időtartama alatt + 30%-kal (mindösszesen 172 db/12 hónap mennyiségi keret erejéig) eltérhet, beleszámítva az opció 1. pontjában felmerülő mennyiséget is.
II.2.11) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.12) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.13) További információ
Az ajánlatban a legalacsonyabb ár értékelési szempont esetén a bírálat alapját képező ajánlati árat (mely az II/b. ártáblázat mindösszesen nettó sorában megadott érték) nettó módon, egy összegben és forintban (HUF) kell megadni.
Az II/b ártáblázat rendkívüli szállítási költség nettó Ft sorában a műszaki leírásban részletezett rendkívüli igény szállítására vonatkozó ajánlati árat kéri Ajánlattevő feltüntetni.
A megajánlott árnak részenként az árubeszerzés tárgyával, a feladat elvégzésével kapcsolatban felmerülő minden költséget (pl. csomagolási, szállítási, /kivéve rendkívüli szállítás/, rakodási, a hibás termékek cseréjével kapcsolatos költségek, stb.) tartalmaznia kell, amely a szerződésszerű teljesítéshez szükséges.

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Részvételi feltételek
III.1.1) Kizáró okok és a szakmai tevékenység végzésére vonatkozó jogosultság
A kizáró okok felsorolása: Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, aki a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdéseiben foglalt kizáró okok hatálya alá tartozik.
A Kbt. 74. § (1) bekezdés a) és b) pontja alapján az ajánlatkérőnek ki kell zárnia az eljárásból azt az ajánlattevőt, alvállalkozót vagy az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetet, aki
a) az előírt kizáró okok hatálya alá tartozik;
b) részéről az előírt kizáró ok az eljárás során következett be.
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: Ajánlattevő(k)nek a 321/2015. (X.30.) Korm.rendelet (továbbiakban: Kr.) 17. § (1) bekezdése szerint kell igazolnia a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdéseiben foglalt kizáró okok fenn nem állását, továbbá a Kbt. 114. § (2) bekezdése szerint Ajánlatkérő a Kr.-ben részletezettek szerint ellenőrzi továbbá a kizáró ok hiányát a rendelkezésre álló elektronikus nyilvántartásokból is.
A Kbt. 62. § (1) bek k) pont kb) alpontját illetően az ajánlattevőnek a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvény 3. § 38. pont a)-b) vagy d) alpontjára vonatkozóan kell a nyilatkozatát megtennie az EKR-ben rendelkezésre álló űrlap kitöltésével.
A Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kc) alpontja tekintetében az ajánlattevőnek a Kr. 8. § i) pontja ic) alpontja szerint illetve 10. § g) pontja gc) alpontja rendelkezései szerint kell igazolnia.
A Kbt. 67. § (4) bekezdése szerint az ajánlatban be kell nyújtani az Ajánlattevő vagy részvételre jelentkező arra vonatkozó
nyilatkozatát, hogy nem vesz igénybe a szerződés teljesítéséhez a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdései szerint meghatározott kizáró okok hatálya alá tartozó alvállalkozót. A nyilatkozatot akkor is be kell nyújtani, ha az ajánlatkérő az eljárásban nem írta elő a már ismert alvállalkozók megnevezését.
Alvállalkozó és az alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezet vonatkozásában (adott esetben) a Kr. 17.§ (2) bekezdésében foglaltak szerint kell igazolni, hogy nem tartoznak az eljárásban előírt kizáró okok hatálya alá, figyelemmel a Kr. 4.§-ára is, az EKR-ben rendelkezésre álló űrlap kitöltésével.
A kizáró okok fenn nem állására vonatkozó nyilatkozatok tekintetében Ajánlatkérő felhívja Ajánlattevők figyelmét a K.r. 1. § (7) bekezdésében, a Kr. 17. § (1a) és (1b) bekezdésében, valamint a Kbt. 64. §-ában foglaltakra.
Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság előírása [Kbt. 65. § (1) bekezdés c) pont]: AK az eljárásban nem határoz meg szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasságot, jelen rész kizárólag a karakterkorlát miatt került kitöltésre azon okból, hogy AK felhívásban szükséges információkat AT rendelkezésére bocsáthassa.
A felhívás VI.3.9. pontjának folytatása:
20. Az AK az ajánlatokat – valamennyi rész esetében - a közbeszerzési dokumentumban szereplő becsült mennyiségre vonatkozó nettó ajánlati ár alapján értékeli, azonban a szerződés teljesítése során az egyedi megrendeléseket az ajánlatban szereplő egységárak szerint kell teljesíteni. A becsült mennyiség (darabszám) csupán a megrendelések összetételére és volumenére vonatkozó tájékoztatásul szolgál, a tényleges teljesítés során az AK – legfeljebb a rendelkezésre álló fedezet mértékéig az 1.-2. részek tekintetében + 30% darabszámmal eltérhet.
21. A megajánlott termékeknek meg kell felelniük a 14/2012. (VI.8.) NFM utasítás mellékletét képező 3. sz. függelék 0300000000 besoroló azonosító számú Irodatechnikai berendezések és szolgáltatások kiemelt termékkör kellékanyagaira vonatkozó előírások figyelembe vétele mellett meghatározott, az eljárást megindító felhívásban és dokumentációban előírt követelményeknek. Ajánlattevő nyilatkozatával köteles igazolni, hogy a termékek megfelelnek a Nemzeti Fejlesztési Miniszter 14/2012. (VI.8.) NFM utasítás mellékletét képező 3. sz. függelék 0300000000 besoroló azonosító számú Irodatechnikai berendezések és szolgáltatások kiemelt termékkör kellékanyagaira vonatkozó valamint a dokumentáció műszaki leírásában foglalt előírásainak.
22. Ajánlattevőnek továbbá nyilatkoznia kell arról, hogy az általa az ajánlatkérő részére szállított kellékanyagok tekintetében:
- az 5000 lap vagy afeletti lapkapacitású kazettákban a fotóhengert minden esetben újra cseréli
- a megajánlott termékek 5% fedettség mellett értendő lapkapacitása nem alacsonyabb, mint az OEM (Original Equipment Manufaturer) megfelelője
- azon típusok esetében, ahol a gyári OEM kazetta chippel van ellátva, a kazetta által jelzett festékszintet tele szintre állítja vagy új chippel látja el.
- legalább negyedévente gondoskodik az általa szállított, kiürült kazettatestek elszállításáról és megfelelő kezeléséről.
23. A beszerzendő, kellékanyagok típusának megjelölése csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében, történt figyelemmel a 321/2015. (X.30.) Korm.rendelet 46. § (3) bekezdésére ajánlatkérő rögzíti, hogy valamennyi kellékanyag tekintetében a műszakilag teljes mértékben egyenértékű terméket is elfogadja.
Ajánlatkérő azonban kiköti, hogy az ajánlattevő csak abban az esetben ajánlhat meg a fenti táblázatban nem szereplő típusú terméket, ha csatolja a kellékanyag gyártójától származó hivatalos igazolást arra nézve, hogy a termék műszakilag teljes mértékben egyenértékű a gyártó által javasolt termékkel.
24. AT szakmai (tartalmi) ajánlatát - valamennyi rész tekintetében - a Közbeszerzési Dokumentum mellékleteként szerkeszthető Microsoft Excell formátumban is átadott „Ártáblázatok” elnevezésű táblázat teljes körű kitöltésével és nyilatkozatként, cégszerűen aláírt formában az ajánlatba történő becsatolásával adja meg.
25. AT által az ajánlatával megegyező adatokat tartalmazó, kitöltött részletes ártáblázatokat részenként - AK által a Közbeszerzési Dokumentum mellékleteként átadott - szerkeszthető formában (Microsoft ExceIl fájlban) is be kell nyújtani az ajánlat részeként.
26. Amennyiben az AT az alkalmasság igazolásában résztvevő szervezet nevében az ajánlatban - átalakulásra való hivatkozással - jogelődje bármely adatát fel kívánja használni, az ajánlathoz csatolnia kell a jogutódlás tényét, körülményeit bizonyító cégdokumentumokat egyszerű másolatban, így különösen a kiválási, szétválási szerződést, átalakulással kapcsolatos cégiratokat.
27. Az olyan nyilatkozatokat, amely közvetlenül valamely követelés érvényesítésének alapjául szolgál (különösen garanciavállaló vagy kezességvállalásról szóló nyilatkozat) elektronikus okiratként meg kell, hogy feleljen a polgári perrendtartásról szóló törvény szerinti teljes bizonyító erejű magánokirat követelményeinek.
28. Az eljárás, a kapcsolattartás és a levelezés nyelve magyar, joghatás kiváltására csak magyar nyelvű okiratok alkalmasak, az ajánlatban minden iratanyagnak magyar nyelvűnek kell lennie. AK nem követeli meg hiteles fordítás benyújtását, a Kbt. 47. § (2) bekezdésének megfelelően elfogadja az AT általi fordítást is. AT által történt fordítás alatt AK az olyan fordítást érti, amely tekintetében ajánlattevő képviseletére jogosult személy cégszerűen nyilatkozik, hogy a magyar nyelvű irat mindenben megfelel az eredeti szövegnek. A fordítás tartalmának helyességéért az AT a felelős. AK kizárólag a magyar nyelvű fordítást vizsgálja. Az idegen nyelven benyújtott irat, dokumentum és annak fordítása közötti eltérésből adódó esetleges hátrányos jogkövetkezményeket az AT-nek viselni kell.
29. Ajánlatkérő nem alkalmazza a Kbt. 114. § (11) bekezdésében foglaltakat.
30. AK a Kbt. 131. § (4) bekezdése értelmében az eljárás nyertesével kötheti meg a szerződést vagy –a nyertes visszalépése esetén - az ajánlatok értékelése során a következő legkedvezőbb AT-nek minősített szervezettel (személlyel), ha őt az ajánlatok elbírálásáról szóló írásbeli összegzésben megjelölte.
31. Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban Áht.) 41. § (6) bekezdése alapján nyertes -vagy adott esetben a nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb - AT-nek legkésőbb a szerződéskötés időpontjáig nyilatkozatot kell benyújtania arról, hogy a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 3. § (1) bekezdés 1. b) pontja szerint átlátható szervezetnek minősül.
Karakterkorlát miatti folytatás a következő pontban.
Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság igazolása: Előző pont folytatása:
32. AT-nek az ajánlatában be kell nyújtani a szerződés teljesítésére vonatkozó nyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy a szerződés teljesítéséhez szükséges valamennyi feltételnek megfelel.
33. AK felhívja AT-k figyelmét a Kbt. 138. § (1)-(2) bekezdésében foglalt előírásokra.
34. A Kbt. 47. § (2a) bekezdésében foglaltak szerint Ha a 41/C. § (1) bekezdés e)-f) pontja alapján az ajánlatok benyújtása egészében papíralapon történik és ahol e törvény vagy e törvény felhatalmazása alapján megalkotott jogszabály alapján az ajánlatkérő a közbeszerzési eljárás során valamely dokumentum benyújtását írja elő, a dokumentum - ha jogszabály eltérően nem rendelkezik - egyszerű másolatban is benyújtható.
35. Az ajánlatnak tartalmaznia kell a felhívásban külön ki nem emelt, azonban a Kbt. vagy annak végrehajtási rendeletei által előírt egyéb nyilatkozatokat, igazolásokat és dokumentumokat.
36. Jelen felhívásban és a KD-ban nem szabályozott kérdésekben az eljárás megindításának időpontjában hatályos Kbt. illetve végrehajtási rendeletei, az EKR rendelet, valamint a 321/2015. (X.30) Korm.rendelet és a hatályos Ptk., valamint a kapcsolódó jogszabályok előírásai irányadóak.
III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: Ajánlattevőnek ajánlatában a Kbt. 114. § (2) bekezdésében foglaltaknak megfelelően a Kbt- 67. § (1) bekezdése szerinti nyilatkozat benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy megfelel a Kbt. 65. §-a alapján az ajánlatkérő által meghatározott alkalmassági követelményeknek.
Ajánlatkérő Kbt. 69. § (4) - (6) bekezdése szerinti felhívására ajánlattevőnek be kell nyújtania
P)
a 321/2015. (X.30) Korm. rendelet 19.§ (1) b) pontja szerint ajánlattevő vagy jogelődje tekintetében az eljárást megindító felhívás feladását megelőző, kettő lezárt üzleti évre vonatkozó vagy amennyiben az ajánlattevő ezen időszak kezdete után kezdte meg tevékenységét, annak megfelelő időponttól, a számviteli jogszabályok szerinti általános üzleti évet záró beszámoló eredménykimutatása egyszerű másolatát (a kiegészítő mellékletek csatolása nélkül), amennyiben a letelepedése szerinti ország joga előírja közzétételét. Ha a közzététel nem kötelező, akkor az általános üzleti évet záró beszámoló mérlege szerinti adózás előtti eredmény összegéről szóló cégszerű nyilatkozatot az eljárást megindító hirdetmény feladását megelőző kettő lezárt üzleti év vonatkozásában.
Ha az általános üzleti évet záró beszámoló eredménykimutatása a céginformációs szolgálat honlapján (11/2009. (IV.28.) IRM-MeHVM-PM együttes rendelet 3. §-ában meghatározott internetes honlap) elérhető, annak csatolása nem szükséges.
Amennyiben az ajánlattevő az eljárást megindító felhívás feladását megelőző, kettő lezárt üzleti évre vonatkozó általános üzleti évet záró beszámoló eredménykimutatásával azért nem rendelkezik, mert az időszak kezdete után kezdte meg működését,az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított, időszakra vonatkozó, az eljárást megindító felhívás feladását megelőző, kettő lezárt üzleti évre vonatkozó közbeszerzés tárgya - 1. része esetében: Fax-, nyomtató kellékanyag szállítása, a 2. rész tekintetében: Multifunkciós eszköz kellékanyag szállítása - szerinti nettó árbevételéről szóló nyilatkozatot attól függően, hogy az ajánlattevő mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét, amennyiben ezek az adatok rendelkezésre állnak.
Az előírt alkalmassági minimumkövetelményeknek a Kbt. 65. § (6)-(7) bekezdéseiben meghatározott módon is meg lehet felelni.
A fentiekben megjelölt alkalmassági követelménynek a közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek, illetőleg az alkalmassági követelménynek az ajánlattevő bármely más szervezet vagy személy kapacitására támaszkodva is megfelelhet, a közöttük fennálló kapcsolat jogi jellegétől függetlenül. Utóbbi esetben az ajánlatban meg kell jelölni a kapacitást biztosító szervezetet és az ajánlati felhívás vonatkozó pontjának megjelölésével azon alkalmassági követelmény(eke)t, amelynek igazolása érdekében az ajánlattevő ezen szervezet erőforrására vagy arra is támaszkodik, továbbá csatolni kell az ajánlatban a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet olyan szerződésben, előszerződésben vagy más formában vállalt kötelezettségvállalását tartalmazó okiratot, amely alátámasztja, hogy a szerződés teljesítéséhez szükséges erőforrások rendelkezésre állnak majd a szerződés teljesítésének időtartama alatt, vagy annak igazolását, hogy az a szervezet, amelynek adatait az ajánlattevő a gazdasági és pénzügyi alkalmasság igazolásához felhasználja, a Ptk. 6:419. §-ában foglaltak szerint kezesként felel az ajánlatkérőt az ajánlattevő teljesítésének elmaradásával vagy hibás teljesítésével összefüggésben ért kár megtérítéséért. [Kbt. 65. § (6)-(8)]
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a 321/2015. (X.30.) Korm.rendelet 1. § (7) és 19. § (3) bekezdéseiben foglaltakra.
Alkalmassági minimumkövetelmény(ek) meghatározása: Alkalmatlan az ajánlattevő
P)
ha az eljárást megindító felhívás feladását megelőző, kettő lezárt üzleti évre vonatkozó általános üzleti évet záró beszámoló eredménykimutatása szerinti adózás előtti eredménye/ egyéni vállalkozó esetén a Nemzeti Adó és Vámhivatal részére benyújtott adózás alapját képező nyeresége (költségekkel csökkentett árbevétele) az eljárást megindító felhívás feladását megelőző kettő lezárt üzleti évben egynél többször negatív. Amennyiben az ajánlattevő az eljárást megindító felhívás feladását megelőző, kettő lezárt üzleti évre vonatkozó általános üzleti évet záró eredménykimutatásával azért nem rendelkezik, mert az időszak kezdete után kezdte meg működését, a közbeszerzés tárgya tekintetében - 1. része esetében: Fax-, nyomtató kellékanyag szállítására vonatkozó, összesen 3.000.000,- nettó HUF árbevétellel, a 2. rész tekintetében: Multifunkciós eszköz kellékanyag szállítására vonatkozó összesen szintén legalább 3.000.000,- nettó HUF árbevétellel kell rendelkeznie.
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása Ajánlattevőnek ajánlatában a Kbt. 114. § (2) bekezdésében foglaltaknak megfelelően a Kbt. 67. § (1) bekezdése szerinti nyilatkozat benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy megfelel a Kbt. 65. §-a alapján az ajánlatkérő által meghatározott alkalmassági követelményeknek.
Ajánlatkérő Kbt. 69. § (4) - (6) bekezdése szerinti felhívására Ajánlattevőnek be kell nyújtania
M)
a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (1) bekezdés a) pontja alapján és a 23. §-a szerint az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított 36 hónapban szerződésszerűen teljesített, a felhívás III.1.3. pont alkalmasság minimumkövetelményei rovatában előírt követelményeknek megfelelő, legjelentősebb közbeszerzés tárgyára - 1. rész esetében: Fax-, nyomtató kellékanyag szállítása, a 2. rész tekintetében: Multifunkciós eszköz kellékanyag szállítása- vonatkozó szállításainak ismertetését, az alábbi tartalommal:
- a szerződést kötő másik fél neve,székhelye
- a teljesítés kezdő és befejező időpontja (év/hó/nap),
- a beszerzés tárgya olyan részletesen, hogy abból egyértelműen megállapítható legyen az alkalmasságnak való megfelelés
- a szerződés nettó ellenszolgáltatásának összege (saját teljesítés összege),
- és nyilatkozatot arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e,
- ha a teljesítést nem önállóan végezte, annak feltüntetése, hogy a referenciát bemutató szervezet a teljesítésben milyen mennyiséggel és értékkel vett részt.
A benyújtott dokumentumokból kétséget kizáróan megállapíthatónak kell lennie a felhívás III.1.3. alkalmasság minimumkövetelményei rovat M) alpontjában előírt alkalmassági minimumkövetelmények meglétének, akkor is, ha a referenciát bemutató gazdasági szereplő a csatolni kívánt referenciát közös ajánlattevőként teljesítette.
A bemutatott referenciákkal szemben követelmény, hogy azok befejezett, szerződésszerűen teljesített szállításokra vonatkozzanak.
Amennyiben az alkalmasságot igazolni kívánó teljesítést konzorciumban végezte, az ismertetésben szerepelnie kell, hogy a teljesítésben pontosan milyen feladatokat (a vonatkozó esetben mekkora ellenszolgáltatás ellenében) végzett el.
A referenciák körében az alkalmasság igazolására szolgáló adatokat úgy kell megjeleníteni, hogy abból az igazolni kívánt alkalmassági követelményeknek való megfelelés egyértelműen megállapítható legyen.
Az alkalmasság igazolása tekintetében irányadóak a Kbt. 65. § (6)-(11) bekezdései, valamint a 321/2015. (X. 30.) Korm. r. vonatkozó rendelkezései.

Alkalmassági minimumkövetelmény(ek): Alkalmatlan az ajánlattevő
M)
ha nem rendelkezik az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított 3 évben (azaz visszafelé számított 36 hónapban) összesen legalább az alábbi referencia munkával/munkákkal:
az 1. rész esetében
— Az eljárást megindító felhívás megküldését megelőző 36 hónapon belül rendelkezik a közbeszerzés tárgya szerinti irodatechnikai eszközhöz (fax, nyomtató) tartozó, legalább nettó 10 000 000,- Ft összértékű kellékanyag értékesítésére/szállítására vonatkozó szerződésszerűen és előírásszerűen teljesített referenciával.
a 2. rész esetében
— Az eljárást megindító felhívás megküldését megelőző 36 hónapon belül rendelkezik a közbeszerzés tárgya szerinti irodatechnikai eszközhöz (multifunkciós eszköz) tartozó, összesen legalább nettó 3 000 000,- Ft összértékű kellékanyag értékesítésére/szállítására vonatkozó szerződésszerűen és előírásszerűen teljesített referenciával.

Mindkettő rész esetében a minimumkövetelmény több referenciával is igazolható.
A csatolt nyilatkozatokból, referencia igazolásokból derüljenek ki egyértelműen az előírt alkalmassági követelmények.
A teljesítés időtartama kapcsán ajánlatkérő kizárólag azon referenciákat fogadja el, amelyeknél a teljesítés időpontja, azaz a sikeres szállítás befejezése az eljárást megindító felhívás megküldését megelőző három évben (azaz visszafelé számított 36 hónapban) volt. és a szállítás megkezdésének időpontja megfelel a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet. 21. § 1a) bekezdés a) pontjában foglaltaknak.
A referencia esetében a konzorciumi teljesítést a ténylegesen elvégzett munkák függvényében veszi figyelembe ajánlatkérő az értékelés során, ennek megfelelően a referenciákat is a referenciát bemutató által ténylegesen elvégzett munka és érték feltüntetésével kell megadni.
III.1.4) A részvételre vonatkozó objektív szabályok és kritériumok (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
A szabályok és kritériumok felsorolása, rövid ismertetése:
III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
  A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a fogyatékkal élő vagy hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja
  A szerződés teljesítése védett munkahely-teremtési programok keretében történik
  A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
III.1.6) A szerződés biztosítékai:
Valamennyi rész esetében:
Késedelmi kötbér: késedelmes teljesítés esetén a késedelemmel érintett termék nettó értékének 2 %-a minden nap után, de maximum a teljes nettó szerződéses ellenérték 30%-a.A késedelmi kötbér megfizetése nem mentesít a teljesítési kötelezettség alól.
Hibás teljesítési kötbér: Az Eladó nem megfelelő - szerződésben vállalt - minőségi/mennyiségi teljesítése esetén, a hibás teljesítést követő 4. munkanaptól a kijavított, szerződésszerű teljesítés, azaz minden tekintetben kifogástalan áru Vevő részére történő leszállításáig, minden nap után a hibás teljesítéssel érintett kellékanyagok - szerződés szerinti – nettó ellenértékének 4 %-a. Vevőnek jogában áll az esedékessé vált kötbért a szolgáltatási díjból visszatartani.
Meghiúsulási kötbér: érintett rész(ek) tekintetében az éves nettó szerződéses ellenérték (a műszaki leírás szerint megadott típus és darabszám valamint az ajánlati ár szorzata) 20%-a. A karakterkorlátozásra tekintettel, a fizetési feltételek részletes, pontos szabályait a KD-k tartalmazzák.
III.1.7) Az ellenszolgáltatás teljesítésének feltételei és / vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre:
A felek Kbt. 135. § (1) bekezdése alapján - a szerződésben az ellenérték kifizetésére irányadó jogszabályokat figyelembe véve - rendelkeznek a teljesítés tényének írásbeli elismeréséről,(teljesítésigazolás), a teljesítésigazolás kiállításáról.
Ajánlatkérő az ellenszolgáltatást, a negyedévente történő megrendelés alapján a Közbeszerzési Dokumentumokban meghatározott módon és tartalommal való teljesítés esetén a teljesítésigazolást követően, átutalással teljesíti (a Kbt. 135. § (5)-(6) és Ptk. 6:130 § (1)-(2) bekezdésében foglaltak szerint, a Kbt. 131. § (4) bekezdése szerinti szervezet által szabályszerűen kiállított számla és benyújtott teljesítésigazolás igazolt kézhezvételét követően. Az ajánlati ár tartalmazza a szerződés teljesítéséhez szükséges valamennyi költséget, az ajánlati ár a szerződés időtartama alatt semmilyen jogcímen nem emelhető.A megrendelés kifizetése teljesítési helyenként, a teljes megrendelt mennyiség után történik, teljesítési hely tekintetében részszámlázásra ajánlatkérő nem biztosít lehetőséget. Ajánlatkérő előleget, részszámlázást nem biztosít.Késedelmes fizetése esetén a Ptk. 6:155 §-a az irányadó.A fizetési feltételek részletes szabályait a Közbeszerzési Dokumentumok tartalmazzák.
III.1.8) A nyertes közös ajánlattevők által létrehozandó gazdálkodó szervezet:
Ajánlatkérő kizárja projekttársaság létrehozását.
III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk (csak szolgáltatásmegrendelés esetében)
  A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve
A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás:
III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:
III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
  Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és szakképzettségét

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
(klasszikus ajánlatkérők esetében)
x Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Nyílt eljárás
  Meghívásos eljárás
  Tárgyalásos eljárás
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
IV.1.2) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
  Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma:
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
  A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják
IV.1.3) A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalásos eljárás vagy a versenypárbeszéd során történő csökkentésére irányuló információ
  Több fordulóban lebonyolítandó tárgyalások igénybe vétele annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsék a megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát.
IV.1.4) Információ a tárgyalásról (klasszikus ajánlatkérők esetében; kizárólag tárgyalásos eljárás esetében)
  Ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a szerződést az eredeti ajánlat alapján, tárgyalások lefolytatása nélkül ítélje oda.
IV.1.5) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
További információk az elektronikus árlejtésről:
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
/ (KÉ-szám/évszám)
IV.2.2) Ajánlattételi, részvételi vagy regisztrációs kérelem benyújtási határidő
Dátum: 2022/05/23 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 10:00 (óó:pp)
IV.2.3) Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének tervezett napja (részvételi felhívás esetében)
Dátum: (éééé/hh/nn)
IV.2.4) Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók: HU
IV.2.5) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama: (ajánlati felhívás esetében)
Az ajánlati kötöttség végső dátuma: (éééé/hh/nn)
vagy
Az időtartam hónapban: vagy napban: 30 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.6) Az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések felbontásának feltételei
Datum: 2022/05/23 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 12:00 (óó:pp) Hely: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000417082022/reszletek
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: Ajánlatkérő az ajánlatok bontására vonatkozóan a Kbt. 68. § (1)-(4) és (6) bekezdésében foglaltak szerint jár el. Ajánlatkérő felhívja Ajánlattevők figyelemét a 424/2017. (XII.19.) Korm.rendelet 15. §-ában foglaltakra.

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű nem
A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról
x A megrendelés elektronikus úton történik
x Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
  A fizetés elektronikus úton történik
VI.3) További információk:
VI.3.1) Feltételes közbeszerzés
  Ajánlatkérő felhívja a gazdasági szereplők figyelmét, hogy az eljárást eredménytelenné nyilváníthatja, ha valamely meghatározott, ellenőrzési körén kívül eső, bizonytalan jövőbeli esemény az ajánlattételi, illetve részvételi határidő lejártát követően következik be.
Ajánlatkérő ellenőrzési körén kívül eső, bizonytalan jövőbeli esemény meghatározása:
VI.3.2) Az ajánlati biztosíték (ajánlati felhívás esetében)
  Az eljárásban való részvétel ajánlati biztosíték adásához kötött.
Az ajánlati biztosíték mértéke:
A befizetés helye:
vagy az ajánlatkérő fizetési számlaszáma:
Az ajánlati biztosíték befizetése (teljesítése) igazolásának módja:
VI.3.3) Konzultációra vonatkozó információk
  Kiegészítő tájékoztatást ajánlatkérő konzultáció formájában is megadja.
A konzultáció időpontja: (éééé/hh/nn) és helye:
VI.3.4) Ajánlat érvénytelenségére vonatkozó összeg ár vagy költség esetében
Ajánlatkérő az alábbi értéket meghaladó árat vagy költséget tartalmazó ajánlatot a bírálat során érvénytelenné nyilvánítja
 
VI.3.5) Az ajánlatok értékelési szempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám:
0-10
VI.3.6) A módszer(ek) meghatározása, amellyel a VI.3.5) pont szerinti ponthatárok közötti pontszámot megadásra kerül:
Ajánlatkérő az ajánlatokat a Kbt. 76. § (2) bekezdés a) pontja szerint a legalacsonyabb ár értékelési szempont alapján bírálja el.
VI.3.7) Életciklusköltség-számítási módszer alkalmazására vonatkozó információ
  Ajánlatkérő az áru, szolgáltatás vagy építési beruházás értékeléskor figyelembe vett költségét életciklusköltség-számítási módszer alkalmazásával határozza meg.
VI.3.8) A bírálatra vonatkozó további információk
  Az ajánlatkérő előírja a kizáró okok, az alkalmassági követelmények, valamint a Kbt. 82. § (5) bekezdése szerinti objektív kritériumok tekintetében a közbeszerzési dokumentumokban meghatározott igazolásoknak a részvételi jelentkezésben vagy az ajánlatban történő benyújtását.
VI.3.9) További információk: 1. Ajánlatkérő (továbbiakban: AK) felhívja Ajánlattevő(k) (továbbiakban: AT) figyelmét, hogy tekintettel az EKR jelen pontra is érvényes szigorú karakterkorlátozásra, AK érintett, VI.3.9. pontban nem tudja a közbeszerzési eljáráshoz szükséges további információk teljes tartalmát meghatározni, ezért azok a közbeszerzési dokumentumokban (továbbiakban: KD) kerülnek részletes kifejtésre.
2. Az ajánlat elkészítésével és benyújtásával kapcsolatos összes költség az ajánlattevőt terheli.
3. A KD-ok és a nyertes ajánlat a megkötendő szerződés részét képezi.
4. A kiegészítő tájékoztatás (továbbiakban: KIEGTÁJ) megadásának határideje körében AK tájékoztatja AT-ket, hogy AK a Kbt. 114. § (6) bekezdése szerinti „észszerű időnek” az ajánlattételi határidő lejárta előtti 4. munkanapot tekinti és a Kbt. 56. §-a alkalmazása során ennek megfelelően jár el. AK fenntartja magának azt a jogot, hogy a KIEGTÁJ-t csak akkor adja meg, ha annak elkészítése és megküldése még az ajánlattételi határidő letelte előtt lehetséges. A KIEGTÁJ során adott válaszok a közbeszerzési eljárás részét képezik, ezeket az ajánlat elkészítése során figyelembe kell venni.
5. Az ajánlatban benyújtandóak a KD-ban részletezett tartalommal a Kbt. 66. § (2) bekezdése szerinti nyilatkozat eredeti, aláírt példánya, a Kbt 47. § (2) bekezdése szerint, illetve részenként a Kbt. 65. § (7) illetve a Kbt. 66. § (6) bekezdésében előírt nyilatkozat(ok), (nemleges tartalommal is), továbbá a Kbt. 66. § (5) bekezdésében előírt felolvasólap a Kbt. 68. § (4) bekezdése szerinti tartalommal.
6. Adott esetben az alkalmasság igazolásához igénybe vett szervezet részéről a Kbt. 65. § (12) bekezdése szerinti meghatalmazás csatolandó.
7. AT-nek (közös AT-nek), alvállalkozó(k)nak, az alkalmasság igazolásában résztvevő szervezetnek nyilatkoznia kell, hogy vele szemben nem állnak fenn a Kbt. 25. § (3)-(4) bekezdésében foglalt összeférhetetlenségi okok.
8. AK felhívja AT figyelmét, a Kbt. 73.§ (4) bekezdésében foglalt érvénytelenségi okra, melyre tekintettel AT-nek nyilatkozatot kell benyújtaniuk arról, hogy a fentebb hivatkozott feltételeknek, előírásoknak megfelelnek.
9. Hivatkozva a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 13. §-ára, amennyiben változásbejegyzési eljárás van folyamatban, az ajánlathoz fel kell tölteni a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkeztetéséről a cégbíróság által megküldött igazolást(a kérelemről kiállított elektronikus tanúsítványt, igazolást) PDF formátumban. A nyilatkozatot az ajánlatban nemleges tartalom esetén is kifejezetten meg kell tenni és be kell nyújtani.
10. Az ajánlathoz csatolni kell a 2006. évi V. törvény 9. § (1) –(2) bek. foglaltaknak megfelelő, az ajánlatban szereplő dokumentumokat aláíró, AT és az alvállalkozó, valamint az alkalmasság igazolásában résztvevő gazdasági szereplő írásbeli képviseletére jogosult személy (cég esetében a cégjegyzésre jogosult) aláírási címpéldányát vagy ügyvéd által ellenjegyzett aláírás mintáját, illetve meghatalmazott esetében a meghatalmazást.
11. Amennyiben valamely nyilatkozatminta az EKR-ben elektronikus űrlapként a nyilatkozat megtételének nyelvén rendelkezésre áll, a nyilatkozatot az elektronikus űrlap kitöltése útján kell az ajánlat részeként megtenni.
12. AK nem alkalmazza a Kbt. 75. (2) e) pontjában foglaltakat.
13. AK az eljárásban a hiánypótlás lehetőségét a Kbt. 71. §-nak előírásai szerint biztosítja. Új gazdasági szereplő bevonása esetén az AK összesen egy alkalommal rendel el újabb hiánypótlást arra vonatkozóan, ha a hiánypótlással az AT az ajánlatban korábban nem szereplő gazdasági szereplőt von be az eljárásba, és e gazdasági szereplőre tekintettel lenne szükséges az újabb hiánypótlás.
14. Közös ajánlattétel esetén meg kell jelölni azt az AT-t, aki képviseli a közös AT-ket az eljárásban (konzorciumvezetőt), valamint közös nyilatkozatot kell becsatolni az AK-vel szembeni egyetemleges felelősségvállalásról, melynek a Kbt. 35.§ (2)-(2a) bek. szerinti meghatalmazást is tartalmaznia kell. Közös ajánlattétel vonatkozásában az eljárás során AK a Kbt. 35.§ -ában foglaltak szerint jár el figyelemmel az EKR rendeletben foglaltakra és ezen rendelkezések betartását a közös ajánlattevőktől is megköveteli.
15. AT általa a szerződés teljesítéséhez igénybevett alvállalkozó(k) teljesítéséért, mint sajátjáért felel. AT-nek a legkésőbb a szerződés aláírásával egyidőben be kell nyújtania a szerződés mellékletét képező alvállalkozói nyilatkozatot.
16. AK az alkalmasság megállapításához szükséges pénzügyi adatokat – annak szükségessége esetén – a Magyar Nemzeti Banknak, a felhívás feladásának napján érvényes hivatalos deviza középárfolyamai alapján számítja át magyar forintra.
17. AK tájékoztatja a gazdasági szereplőket, hogy az eljárással kapcsolatos valamennyi határidővel kapcsolatosan az EKR rendszerideje az irányadó, az EKR rendszer üzemzavara esetén AK a határidőt a www.pontosido.hu weboldal ’a pontos idő Budapesten” adata alapján állapítja meg.
18. AK felhívja AT-k figyelmét a 321/2015. Korm. rendelet 30. § (4) bekezdésére hivatkozással, hogy a jelen felhívásban AT-nek a szerződés teljesítésére való alkalmasságának feltételeit és ennek igazolását a minősített ajánlattevők jegyzékéhez képest szigorúbban határozta meg a P) és az M) pontok tekintetében.
19. AK alkalmazza a Kbt. 81. § (4) bekezdésében foglaltakat.
A karakterkorlátra tekintettel folytatás az Ajánlattételi felhívás III.1.1. Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság előírása [Kbt. 65. § (1) bekezdés c) pont] pontjában.
VI.4) E hirdetmény feladásának dátuma:
2022/05/10 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem szükséges