Ugrás a tartalomra Ugrás a láblécre

Publikus Core
Közbeszerzési Értesítő száma: 2022/92
Beszerzés tárgya: Árubeszerzés
Hirdetmény típusa: Ajánlati/részvételi felhívás/2020 KÉ
Eljárás fajtája: Nyílt eljárás
Közzététel dátuma: 2022.05.13.
Iktatószám: 9187/2022
CPV Kód: 34928500-3
Ajánlatkérő: Pásztó Városi Önkormányzat
Teljesítés helye: Pásztó város közigazgatási területe
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő: 2022.05.31.
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa: Regionális/helyi szintű
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre: Általános közszolgáltatások
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Ajánlati/részvételi felhívás
A Kbt. 112. § (1) bekezdés b) pont szerinti eljárások esetében.
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Pásztó Városi Önkormányzat
Nemzeti azonosítószám: 15735313212
Postai cím: Kölcsey Utca 35.
Város: Pásztó
NUTS-kód: HU313
Postai irányítószám: 3060
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Dénes Anita
Telefon: +36 32460155
E-mail: denes.anita@paszto.hu
Fax: +36 32460918
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.paszto.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
  Meghatalmazott ajánlatkérő nélkül.
  Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: (adja meg ajánlatkérő nevét)
  Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került feltüntetésre: (adja meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és azonosítószámát)
  Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Kommunikáció
x A közbeszerzési dokumentumok korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000503352022/reszletek (URL)
  A közbeszerzési dokumentumokhoz történő hozzáférés korlátozott. További információ a következő helyről érhető el: (URL)
További információ a következő címen szerezhető be
x a fent említett cím
  másik cím: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó
x elektronikus úton: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000503352022/reszletek (URL)
x a fent említett címre
  a következő címre: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
  Az elektronikus kommunikáció olyan eszközök és berendezések használatát igényli, amelyek nem általánosan hozzáférhetők. Ezen eszközök és berendezések korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: (URL)
I.4) Az ajánlatkérő típusa
  Központi szintű
x Regionális/helyi szintű
  Közjogi szervezet
  Közszolgáltató
  Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2) bekezdés]
  Egyéb:
I.5) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
x Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
  Egyéb tevékenység:
I.6) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
  Villamos energia
  Földgáz és kőolaj kitermelése
  Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
  Víz
  Postai szolgáltatások
  Vasúti szolgáltatások
  Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
  Kikötői tevékenységek
  Repülőtéri tevékenységek
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1) Elnevezés:
Pásztó - korszerűsített közvil. rendszer bérlete
Hivatkozási szám: EKR000503352022
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 34928500-3
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
x Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
Ajánlattevőnek saját költségén kell a közvilágítási rendszerhez eszközöket beszerezni, korszerűsíteni, a kiadott terv szerinti mértékben bővíteni, melyet a korszerűsítés után bérbe ad az ajánlatkérőnek. Az ajánlatba minden Ajánlattevőnek be kell építeni a tervezés díját, melyre Ajánlatkérő szerződést kötött. A tervező nem tartozik a kizáró okok alá. Ajánlatkérő bérleti és üzemeltetési díjat fizet. A bérleti és üzemeltetési díj fedezetét az energia és egyéb közvilágítással kapcsolatos költségmegtakarítás fedezi, ezért az elvárt beépített teljesítmény csökkenés mértéke legalább 43,9% (korszerűsítés utáni beépített teljesítmény legfeljebb 56,6 kW). A beruházás mértékére tekintettel a szerződés 180 hónapos felmondási tilalommal védett a Kbt.133. § (1) bekezdéssel összhangban.
II.1.5) Becsült érték:
Pénznem:
(ÁFA nélkül; keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében a szerződéseknek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)
II.1.6) Részekre bontás
  Részajánlat tételére lehetőség van.
Ajánlatok benyújthatók   valamennyi részre   legfeljebb a következő számú részre:   csak egy részre
  Az egy ajánlattevőnek odaítélhető részek maximális száma:
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a következő részek vagy részcsoportok kombinációjával ítéljen oda szerződéseket:
x Részajánlat tételének lehetősége nem biztosított.
A részajánlat tételének kizárásának indoka(i): Ajánlattevőnek saját költségén kell az eszközöket beszerezni, korszerűsíteni, melyet bérbe ad az Ajánlatkérőnek. Ajánlattevő beruházása egy egységként kezelendő az üzemeltetéssel, a garancia csökkenti az üzemeltetési költségeket, melynek érvényesítése így egyértelműbb. A bérleti és üzemeltetési rész külön nem értelmezhető.
II.2) A közbeszerzés ismertetése
 
II.2.1) Elnevezés:
Pásztó - korszerűsített közvil. rendszer bérlete
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 34928500-3
További tárgyak: 50232100-1
50232110-4
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU313 A teljesítés helye: Pásztó város közigazgatási területe
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
1 db a dokumentáció részeként kiadott tervben előírt paraméterű közvilágítási rendszer bérbe vétele és üzemeltetési tevékenységeinek ellátása.
Ajánlattevőnek a jelen közbeszerzés alapján megkötésre kerülő szerződés teljesítésének megkezdéséhez saját költségén az alábbi tevékenységeket kell elvégezni.
Saját költségen történő korszerűsítés, majd ezt követő bérbeadás.
Tájékoztatásképp a Tervben szereplő adatok:
Leszerelendő lámpatestek típusa; mennyisége:
ALEKA 2X36W 49 db
ALTRA 24W 10 db
ALTRA 36W 25 db
ATTASÉ 24W 3 db
AX 11W 315 db
AX 70W 4 db
Axiál 24W 5 db
BUDAVÁR 70W 17 db
Eclat 100W 32 db
Eclat 150W 4 db
Eclat 70W 6 db
EKA 2x100W 1 db
EKA 70W 1 db
EKA UNI 70W 2 db
FGS104 24W 444 db
FGS104 36W 13 db
FLORIDA 36W 1 db
GLOB 70W 7 db
MALAGA 100W 1 db
ONIX-2 100W 5 db
Pannon 100W 32 db
SITECO 36W 3 db
Z1 100W 10 db
Z1 70W 265 db
Z2 100W 251 db
Z2 150W 18 db
ZAFÍR 100W 6 db
ZAFÍR 150W 9 db
ZAFÍR 70W 3 db
Bontandó közvilágítási lámpatestek összesen: 1542 db
Építendő lámpatestek típusa (,vagy azzal egyenértékű típus) mennyisége:
megnevezés mennyiség egység kW/db kW
ALAGÚT LED 20W körszim 49 db 0,02 0,98
GLÓRIA SMART 36W ERS 6 db 0,036 0,216
GLÓRIA SMART 36W T5 1 db 0,036 0,036
HOF. 1x16LED T2 500mA 27W 3000K (BUDAVÁR) 9 db 0,027 0,243
HOF. 1x16LED T5 500mA 27W 3000K (BUDAVÁR) 8 db 0,027 0,216
HOF. 2x16 43W T2 (ERS) (PANNON) 7 db 0,043 0,301
HOF. 3x16LED 52W verB Pannon (ZÖLD) 4 db 0,052 0,208
HOF. 3x16LED 66W verB Pannon 19 db 0,066 1,254
HOF. 3x16LED 84W verB Pannon 2 db 0,084 0,168
TWEET 15W ERE 19 db 0,015 0,285
TWEET 15W ERS 32 db 0,015 0,48
TWEET 20W ERE 5 db 0,02 0,1
TWEET 20W ERL 1 db 0,02 0,02
TWEET 20W ERS 389 db 0,02 7,78
TWEET 20W LRL 86 db 0,02 1,72
TWEET 27W ERE 4 db 0,027 0,108
TWEET 27W ERL 55 db 0,027 1,485
TWEET 27W ERS 241 db 0,027 6,507
TWEET 27W LRL 34 db 0,027 0,918
TWEET 37W ERL 3 db 0,037 0,111
TWEET 37W ERS 69 db 0,037 2,553
TWEET 37W LRL 22 db 0,037 0,814
TWEET 43W ERL 1 db 0,043 0,043
TWEET 43W ERS 98 db 0,043 4,214
TWEET 43W LRL 12 db 0,043 0,516
TWEET 54W ERE 1 db 0,054 0,054
TWEET 54W ERS 161 db 0,054 8,694
TWEET 54W LRL 22 db 0,054 1,188
TWEET 68W ERL 9 db 0,068 0,612
TWEET 68W ERS 126 db 0,068 8,568
TWEET 68W LRL 22 db 0,068 1,496
TWEET 84W ERL 1 db 0,084 0,084
TWEET 84W ERS 5 db 0,084 0,42
TWEET 84W LRL 19 db 0,084 1,596
TWEET 84W LRS 5 db 0,084 0,42
TWEET 112W ERS 4 db 0,112 0,448
Építendő tervezett lámpatestek összesen: 1551 db legfeljebb 54,856 kW
Meglévő maradó, de üzemeltetendő lámpatestek:
Fényvető 100W 2 db
Fényvető 150W 1 db
Fényvető 250W 1 db
BGP303 30W 3 db
FÉNYVETŐ 400W 2 db
FÉNYVETŐ LED 1 db
Maradó közvilágítási lámpatestek összesen: 10 db
Üzemeltetendő lámpatestek száma összesen: 1561 db
Bontandó lámpakarok össz.: 323 db
Építendő lámpakarok össz.: 370 db
Az üzemeltetés kezdő időpontja a műszaki átadást követő hónap első napja.
Ügyfélszolgálat működtetése az üzemeltetési időszakban.
Ajánlatkérő a villamos energia díját közvetlenül a szolgáltatónak fizeti meg.
A nyertes ajánlattevő feladatai a jelen közbeszerzés alapján megkötésre kerülő szerződés teljesítésének megkezdéséhez a beruházás tervezése, kivitelezése és a szükséges engedélyek beszerzése. Ajánlatkérő megrendelte a tender és kiviteli tervet, melynek összege: 4 800 000,- Ft + Áfa. Ezt az összeget minden ajánlattevő építse be az ajánlatába. A nyertes ajánlattevőnek legalább erre az összegre kell a tervezővel a szerződést megkötnie, és a tervezői díjat megfizetnie. Amennyiben nyertes ajánlattevő a kiadott tervektől eltérő típusú lámpatesteket alkalmaz, az ebből adódó többlet költség, tervek átdolgoztatásának, újra terveztetésének költségei is Ajánlattevőt terhelik. Ajánlattevőnek újra tervezés esetén nem kötelező a jelenlegi tervező igénybevétele, de a jelenlegi tervező által elkészített, dokumentációhoz csatolt anyagokat fenti áron ebben az esetben is ki kell fizetnie .
Felhívjuk figyelmüket, hogy a tervező ismert alvállalkozónak minősül. A tervező nem tartozik a kizáró okok alá.
Ahol a felhívásban, dokumentációban konkrét típus megjelölés szerepel (pl.tervek, AF jelen pontja, ...) az „azzal egyenértékű” típusok elfogadottak, melyet a tervtől való eltérés esetén részletesen be kell mutatni a szakmai ajánlatban. Az egyenértékűség vizsgálatánál a kiadott dokumentáció "VOL3_Pásztó_TENDER_TERV_22_04_11.PDF" dokumentumban leírt paraméterek kerülnek vizsgálatra. A tervektől eltérő gyártmányú/típusú lámpatestek megajánlása esetén magyar nyelvű (ajánlattevő általi fordítás elfogadott) gyártói adatlapokkal és a gyártói adatlapokról hiányzó adatok esetében egyértelmű tételes adatokat tartalmazó nyilatkozatokkal kell az egyenértékűséget igazolni. A szakmai ajánlat része a beárazott költségvetés is, ahol eltérés esetén pontos gyártmány és típusmegjelöléssel be kell mutatni az ajánlat műszaki tartalmát.
Eltérés esetén a beépített teljesítmény csak alacsonyabb lehet a tervekben meghatározott teljesítménynél.
Felhívjuk figyelmüket, hogy a típus megjelölés és eltérés esetén az egyenértékűség bizonyítása a szakmai ajánlat része, ami nem módosítható.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
Az alábbi értékelési szempontok
  Minőségi szempont –
  Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: 1 év alatt kifiz. bérleti és üzem. díj nettó Ft / Súlyszám:
II.2.6) Becsült érték:
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében ennek a résznek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)
II.2.7) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 999 vagy napban:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbítás leírása:
II.2.8) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárás kivételével)
A gazdasági szereplők tervezett száma (keretszáma):
vagy
Tervezett minimum: > / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.9) Változatokra (alternatív ajánlatokra) vonatkozó információk
Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok) nem
II.2.10) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.11) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.12) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.13) További információ
A szerződés a Kbt.133. § (1) bekezdéssel összhangban ("nyertes ajánlattevő által eszközölt befektetés" indokolja) határozatlan idejű,
a II.2.7) pontban beállított időpont csak az elektronikus rendszer működése miatt (határozatlan idejű szerződés nem beállítható) került az adott formában kitöltésre,
AK a bérelni kívánt eszközöket műszakilag olyan szinten körülírta (lásd.: kiadott terv), hogy az áron kívül egyéb értékelési szempont nem indokolt.

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Részvételi feltételek
III.1.1) Kizáró okok és a szakmai tevékenység végzésére vonatkozó jogosultság
A kizáró okok felsorolása: Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó és nem vehet részt alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 62. § (1) bekezdés c; h)-k); és m) pontja szerinti kizáró okok bármelyike fennáll [Kbt. 114. § (1) bekezdése alapján].
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: Ajánlattevőnek a Kbt. 67. § (1), valamint a Kbt. 114. § (2) bekezdésében foglaltak alapján nyilatkoznia kell a Kbt. 62. § (1) bekezdés c; h )-k); és m) pontja szerinti kizáró okok fenn nem állásáról, továbbá a közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és a kizáró okok igazolásának, valamint a közbeszerzési műszaki leírás meghatározásának módjáról szóló 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet ( továbbiakban: Korm.r.) 17. § (1) bekezdésében foglaltak alapján a Kbt. 62. § (1) bekezdésének k) pont kb) alpontját a Korm.r. 8. § i) pont ib) alpontjában, illetve a 10.§ g) pont gb) alpontjában foglaltak szerint kell igazolnia. Ajánlattevő az alvállalkozója és adott esetben az alkalmasság igazolásában részt vevő, kapacitást rendelkezésre bocsátó szervezet vonatkozásában a Kbt. 67. § (4) bekezdése, valamint a Korm.r. 17. § (2) bekezdése szerinti nyilatkozatot köteles benyújtani a Kbt. 62. § (1) bekezdés c), h)-k), és m) pontja szerinti kizáró okok fenn nem állásáról. Az egységes európai közbeszerzési dokumentum jelen eljárásban nem alkalmazandó, azonban az Ajánlatkérő elfogadja, ha az Ajánlattevő a Korm.r. 7. §-a szerinti - korábbi közbeszerzési eljárásban felhasznált - egységes európai közbeszerzési dokumentumot nyújt be, feltéve, hogy az abban foglalt információk megfelelnek a valóságnak, és tartalmazzák az Ajánlatkérő által a kizáró okok tekintetében megkövetelt információkat [Korm.r. 17. § (1) bekezdés].
Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság előírása [Kbt. 65. § (1) bekezdés c) pont]: Jelen eljárásban nem releváns
Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság igazolása: Jelen eljárásban nem releváns
III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: G1.: az előző legfeljebb három, mérlegfordulónappal lezárt üzleti évre vonatkozóan a közbeszerzés tárgyából származó - általános forgalmi adó nélkül számított - árbevételéről szóló - adott esetben az egységes európai közbeszerzési dokumentumba foglalt - ajánlattevői nyilatkozat, attól függően,hogy az ajánlattevő vagy részvételre jelentkező mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét, ha ezek az adatok rendelkezésre állnak; 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 19. § (1) c) Ha az ajánlattevő (AT) a fenti irattal azért nem rendelkezik, mert olyan jogi formában működik, amely tekintetében az árbevételről szóló nyilatkozat benyújtása nem lehetséges, a G1 pontban előírt alkalmassági követelmény és igazolási mód helyett bármely, az ajánlatkérő által megfelelőnek tekintett egyéb nyilatkozattal vagy dokumentummal igazolhatja pénzügyi és gazdasági alkalmasságát. Az érintett ajánlattevő kiegészítő tájékoztatás kérése során köteles alátámasztani, hogy olyan jogi formában működik, amely tekintetében az árbevételről szóló nyilatkozat benyújtása nem lehetséges és tájékoztatást kérni az e ponttal kapcsolatban előírt alkalmassági követelmény és igazolási mód helyett az alkalmasság igazolásának ajánlatkérő által elfogadott módjáról.
G2.: Tevékenységi körében harmadik személy(ek)nek okozott károkra szakmai felelősségbiztosítás fennállásáról szóló igazolás 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 19. § (1) d)
A G1. és G2. alkalmasság körében az igazolás módjára a Kbt. 114. § (2) bekezdése is irányadó.
Amennyiben AT az alkalmassága igazolásához más szervezet kapacitására támaszkodik, a Kbt. 65. § (7) bekezdésének megfelelően az ajánlatában meg kell jelölnie ezt a szervezetet és az eljárást megindító felhívás vonatkozó pontjának megjelölésével azon alkalmassági követelményt vagy követelményeket, amelynek igazolása érdekében az AT ezen szervezet erőforrására vagy arra is támaszkodik. AK előírja, hivatkozva a Kbt. 65. § (12) bekezdésére, hogy az alkalmasság igazolásához igénybe vett, az AT-n kívüli más szervezet részéről a Kbt. 65. § (7) bekezdése szerint csatolandó, kötelezettségvállalást tartalmazó okiratnak tartalmaznia kell az AT részére szóló meghatalmazást arra, hogy az EKR-ben elektronikus úton teendő nyilatkozatok megtételekor az adott szervezet képviseletében eljárhat.
Alkalmassági minimumkövetelmény(ek) meghatározása: G1.: Alkalmas az ajánlattevő, ha rendelkezik az előző legfeljebb három, mérlegfordulónappal lezárt üzleti évben a közbeszerzés tárgyából (lámpatestek szállítása/üzembehelyezése és ezt követő bérbeadása) származó - általános forgalmi adó nélkül számított - összesen legalább 36.000.000,- Ft-ot elérő értékű árbevétellel. Ha Ajánlattevő működését olyan rövid idő óta folytatja, hogy működésének megkezdése óta nem rendelkezik mérlegfordulónappal lezárt üzleti évvel, akkor alkalmas az Ajánlattevő ha a felhívás feladását megelőző működési ideje alatt rendelkezik a közbeszerzés tárgyából (lámpatestek szállítása/üzembehelyezése és ezt követő bérbeadása) származó - általános forgalmi adó nélkül számított - összesen legalább 36.000.000,- Ft-ot elérő értékű árbevétellel
G2.: Alkalmas az ajánlattevő, (közös ajánlattevő) ha rendelkezik az ajánlattétel időpontjában minimum 10 millió forint/év kártérítési limitre, tevékenységi körökben harmadik személy(ek)nek okozott károkra fennálló szakmai felelősségbiztosítással. (A kártérítési limitet közúton -veszélyes üzem-, időnként rossz látási viszonyok között -éjszaka, nem világító lámpatest- végzett üzemeltetési tevékenység indokolja.)
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása Ajánlattevő (AT), illetve az alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezet nyilatkozata, vagy a szerződést kötő másik fél által adott igazolás az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított három év legjelentősebb szállításainak ismertetésével; 321/2015. (X. 30.) Korm. r. 21. § (1) a). A nyilatkozat/igazolás tartalmazza legalább a következő adatokat: a teljesítés ideje, a szerződést kötő másik fél, a szállítás vagy szolgáltatás tárgya, mennyisége vagy az ellenszolgáltatás összege, továbbá nyilatkozni kell arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e.
Amennyiben AT az alkalmassága igazolásához más szervezet kapacitására támaszkodik, a Kbt. 65. § (7) bekezdésének megfelelően az ajánlatában meg kell jelölnie ezt a szervezetet és az eljárást megindító felhívás vonatkozó pontjának megjelölésével azon alkalmassági követelményt vagy követelményeket, amelynek igazolása érdekében az AT ezen szervezet erőforrására vagy arra is támaszkodik. AK előírja, hivatkozva a Kbt. 65. § (12) bekezdésére, hogy az alkalmasság igazolásához igénybe vett, az AT-n kívüli más szervezet részéről a Kbt. 65. § (7) bekezdése szerint csatolandó, kötelezettségvállalást tartalmazó okiratnak tartalmaznia kell az AT részére szóló meghatalmazást arra, hogy az EKR-ben elektronikus úton teendő nyilatkozatok megtételekor az adott szervezet képviseletében eljárhat.
Alkalmassági minimumkövetelmény(ek): M1: Alkalmas az ajánlattevő, ha rendelkezik az ajánlati felhívás feladásától visszafelé számított három évben, a vizsgált időszak alatt befejezett, de legfeljebb hat éven belül megkezdett közvilágítási rendszer szállítására korszerűsítésére, és ezt követően bérbeadására vonatkozó referenciával, ahol a leszállított (korszerűsített) lámpatestek darabszáma összesen eléri a 1100 db-ot. A bérbeadásnál műszaki átadás-átvétellel lezárt, üzemelő közvilágítási rendszer bérbeadásról szóló referenciát fogad el ajánlatkérő.
M2: Alkalmas az ajánlattevő, ha rendelkezik az ajánlati felhívás feladásától visszafelé számított három évben, a vizsgált időszak alatt befejezett, de legfeljebb hat éven belül megkezdett, minimum 1100 darab közvilágítási lámpatest üzemeltetésére vonatkozó szerződésszerűen teljesített referenciával, melynek üzemeltetése eléri az 1 évet. A két referencia lehet azonos is ha mindkét feltételt teljesíti.
Azon követelményeknek, amelyek értelemszerűen kizárólag egyenként vonatkoztathatóak a gazdasági szereplőkre, az együttes megfelelés lehetősége értelmében elegendő, ha közülük egy felel meg. Kbt. 65. § (6) Az előírt alkalmassági követelményeknek az ajánlattevők, vagy részvételre jelentkezők bármely más szervezet vagy személy kapacitására támaszkodva is megfelelhetnek a Kbt. 65. § (7)-(11) szerint, a közöttük fennálló kapcsolat jogi jellegétől függetlenül.
III.1.4) A részvételre vonatkozó objektív szabályok és kritériumok (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
A szabályok és kritériumok felsorolása, rövid ismertetése:
III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
  A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a fogyatékkal élő vagy hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja
  A szerződés teljesítése védett munkahely-teremtési programok keretében történik
  A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
III.1.6) A szerződés biztosítékai:
A fizetési határidőt követő 15 (tizenöt) nap után, illetve a VÁLLALKOZÓ felszólításától számított 8 (nyolc) napon túli tartozás esetén, Vállalkozó jogosult a közvilágítási berendezések használatát korlátozni, illetőleg azok üzemeltetését szüneteltetni.
Azonnali beszedési megbízásra vonatkozó felhatalmazás, amikor az Önkormányzat a szerződésből eredően szerződés szerint számított esedékes fizetési kötelességeinek nem tesz eleget és a késedelmes napok száma eléri, vagy meghaladja a 30 (harminc) napot.
Garancia a beépített teljesítmény csökkenésre:
Kötbér éves mértéke = éves bérleti díj - éves bérleti díj* (teljesítmény megtakarítás (beépített tényleges) kW / teljesítmény megtakarítás (tervekben szereplő beépített) kW)
Felmondási tilalom alatti felmondás:
Kötbér összege = a szerződés megszűnésének időpontjában aktuálisan fizetendő bérleti díj alapulvételével felmondási tilalom időszakából még hátralévő időre számított elmaradt bérleti díj összege.
Késedelmes szolgáltatási kötbér 5%
Biztosíték a bérleti szolgáltatás határidőben történő megkezdésére:
A közbeszerzési eljárás során befizetett Ajánlati biztosíték jelen szerződés aláírásával a szerződést biztosító kötelezettséggé válik. A szerződés aláírásának feltétele, hogy Ajánlattevő, amennyiben az ajánlati biztosítékot nem átutalással teljesítette, az ajánlati biztosíték összegét az aláírás előtt átutalja Ajánlatkérő számlájára. Ezt a biztosítékot a bérleti szolgáltatás feltételeinek megteremtéséig kell rendelkezésre bocsátani, azaz a kiépítésre kerülő közvilágítási lámpatestek műszaki átvételének időpontjáig. A határidőben történő műszaki átvétel esetén a befizetett összeg a műszaki átvételt követő 8 napon belül visszafizetésre kerül. A Bérleti jogviszony megkezdésének alapját képező közvilágítási beruházás műszaki átadási határidejének (szerződés 3.4 pont ; 2 hónap) bármekkora késedelme esetén Ajánlattevő a Beruházás mértékével arányosan a határidő lejártát követő 8 napon belül 11 000 000,- forint kötbért köteles fizetni, melybe Ajánlatkérő az ajánlati biztosíték címén (szerződés 9.12 pont szerint) befizetett összeget beszámítja

III.1.7) Az ellenszolgáltatás teljesítésének feltételei és / vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre:
A bérleti és üzemeltetési díj átutalása minden hónap 30. napján esedékes az Ajánlattevő által kiállított számla alapján Ptk.6:130.§(1)-(2).
A bérleti és üzemeltetési díj évente, a tárgyévet megelőző év KSH által közzétett szolgáltatásokra vonatkozó fogyasztói árindexének mértékével minden év január 1-i hatállyal automatikusan változtatásra kerül.
Önkormányzat késedelmes fizetése esetén Ajánlattevő a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 6:155. §-ában meghatározott mértékű késedelmi kamat felszámítására jogosult.
A fizetési feltételekkel kapcsolatos egyéb részleteket a közbeszerzési dokumentáció szerződéstervezete tartalmazza. Alkalmazandók: 2013. évi V. törvény 2011. évi CXCV. törvény; 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet; 2017. évi CL. törvény; 465/2017 (XII.28.) Korm. rendelet; 2007. évi CXXVII. törvény; 2015. évi CXLIII.törvény
III.1.8) A nyertes közös ajánlattevők által létrehozandó gazdálkodó szervezet:
Ajánlatkérő projekttársaság létrehozását kizárja mind Ajánlattevő, mind közös Ajánlattevők vonatkozásában.
III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk (csak szolgáltatásmegrendelés esetében)
  A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve
A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás:
III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:
Kbt. 136.§ (1) bekezdésnem megfelelően Ajánlattevő
a) nem fizethet, illetve számolhat el a szerződés teljesítésével összefüggésben olyan költségeket, amelyek a 62. § (1) bekezdés k) pont ka)–kb) alpontja szerinti feltételeknek nem megfelelő társaság tekintetében merülnek fel, és amelyek a nyertes ajánlattevő adóköteles jövedelmének csökkentésére alkalmasak;
b) Ajánlattevőnek a szerződés teljesítésének teljes időtartama alatt tulajdonosi szerkezetét az ajánlatkérő számára megismerhetővé kell tennie és a Kbt. 143. § (3) bekezdése szerinti
ügyletekről az ajánlatkérőt haladéktalanul értesíti értesítenie kell.
Kbt. 136.§ (2) bekezdésnem megfelelően külföldi adóilletőségű nyertes ajánlattevő köteles a szerződéshez arra vonatkozó meghatalmazást csatolni, hogy az illetősége szerinti adóhatóságtól a magyar adóhatóság közvetlenül beszerezhet a nyertes ajánlattevőre vonatkozó adatokat az országok közötti jogsegély igénybevétele nélkül.
Kbt. 138.§ (3) bekezdésnem megfelelően a nyertes ajánlattevő a szerződés megkötésének időpontjában, majd – a később bevont alvállalkozók tekintetében – a szerződés teljesítésének időtartama alatt köteles előzetesen az ajánlatkérőnek valamennyi olyan alvállalkozót bejelenteni, amely részt vesz a szerződés teljesítésében, és – ha a megelőző közbeszerzési eljárásban az adott alvállalkozót még nem nevezte meg – a bejelentéssel együtt nyilatkozni vagy az érintett alvállalkozó nyilatkozatát benyújtani arról is, hogy az általa igénybe venni kívánt alvállalkozó nem áll a megelőző közbeszerzési eljárásban előírt kizáró okok hatálya alatt.
Az ajánlatkérő a szerződésen alapuló ellenszolgáltatásból eredő tartozásával szemben csak a jogosult által elismert, egynemű és lejárt követelését számíthatja be. Kbt. 135.§ (6)
III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
  Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és szakképzettségét

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
(klasszikus ajánlatkérők esetében)
x Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Nyílt eljárás
  Meghívásos eljárás
  Tárgyalásos eljárás
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
IV.1.2) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
  Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma:
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
  A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják
IV.1.3) A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalásos eljárás vagy a versenypárbeszéd során történő csökkentésére irányuló információ
  Több fordulóban lebonyolítandó tárgyalások igénybe vétele annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsék a megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát.
IV.1.4) Információ a tárgyalásról (klasszikus ajánlatkérők esetében; kizárólag tárgyalásos eljárás esetében)
  Ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a szerződést az eredeti ajánlat alapján, tárgyalások lefolytatása nélkül ítélje oda.
IV.1.5) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
További információk az elektronikus árlejtésről:
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
/ (KÉ-szám/évszám)
IV.2.2) Ajánlattételi, részvételi vagy regisztrációs kérelem benyújtási határidő
Dátum: 2022/05/31 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 10:00 (óó:pp)
IV.2.3) Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének tervezett napja (részvételi felhívás esetében)
Dátum: (éééé/hh/nn)
IV.2.4) Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók: HU
IV.2.5) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama: (ajánlati felhívás esetében)
Az ajánlati kötöttség végső dátuma: (éééé/hh/nn)
vagy
Az időtartam hónapban: vagy napban: 30 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.6) Az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések felbontásának feltételei
Datum: 2022/05/31 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 12:00 (óó:pp) Hely: Az ajánlatok bontását az EKR az ajánlattételi határidő lejártát követően, kettő órával később kezdi meg. Az ajánlatnak az ajánlattételi határidő lejártának időpontjáig kell elektronikusan beérkeznie. A beérkezés időpontjáról az EKR visszaigazolást küld
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: A bontási eljárás a Kbt. 68. §-a és a 424/2017. (XII.19.) Korm. rend. 15. §-a szerint történik.
Az ajánlatok felbontásáról és a Kbt. 68. § (4)–(5) bekezdés szerinti adatok ismertetéséről AK jegyzőkönyvet készít, amelyet a bontástól számított öt napon belül (Kbt. 68. § (6)) megküld az összes AT-nek.
Határidő után érkezett ajánlatokról szintén jegyzőkönyv készül és kerül megküldésre összes AT-nek.

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű nem
A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról
  A megrendelés elektronikus úton történik
x Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
x A fizetés elektronikus úton történik
VI.3) További információk:
VI.3.1) Feltételes közbeszerzés
  Ajánlatkérő felhívja a gazdasági szereplők figyelmét, hogy az eljárást eredménytelenné nyilváníthatja, ha valamely meghatározott, ellenőrzési körén kívül eső, bizonytalan jövőbeli esemény az ajánlattételi, illetve részvételi határidő lejártát követően következik be.
Ajánlatkérő ellenőrzési körén kívül eső, bizonytalan jövőbeli esemény meghatározása:
VI.3.2) Az ajánlati biztosíték (ajánlati felhívás esetében)
x Az eljárásban való részvétel ajánlati biztosíték adásához kötött.
Az ajánlati biztosíték mértéke: 500 000 HUF
A befizetés helye: bármely OTP Bank fiók, vagy Posta
vagy az ajánlatkérő fizetési számlaszáma: 11741024-15450827
Az ajánlati biztosíték befizetése (teljesítése) igazolásának módja: kedvezményezett: Pásztó Városi Önkormányzat
utalási közlemény: KÖZVIL 2022 ajánlati biztosíték
-----
utalási, befizetési bizonylat másolata, vagy Kbt.54.§(2) szerinti bankgarancia, készfizető kezesség, biztosító által kiállított nyilatkozat esetén elektronikus okiratként PP. tv. szerint teljes bizonyító erejű magánokirattal. Kbt. 41/A.§(2)
Közös ajánlattétel esetén elegendő, ha egy AT bocsátja rendelkezésre az ajánlati biztosítékot. Kbt.35.§ (5)
Az utalással teljesítet ajánlati biztosíték a szerződés megkötése esetén a szerződés 9.12; 9.13 pont szerint a szerződést biztosító mellékkötelezettség részévé válik. Ha ajánlattevő az ajánlati biztosítékot egyéb formában teljesíti, a Biztosíték összegének befizetése a szerződés aláírásának feltétele.
Ha az AT az ajánlati biztosítékot az előírt határidőre nem, vagy az előírt mértéknél kisebb összegben bocsátja rendelkezésre, ajánlata érvénytelen lesz.
AK felhívja AT-k figyelmét a Kbt. 54.§(4)-(6) bekezdéseire.
VI.3.3) Konzultációra vonatkozó információk
  Kiegészítő tájékoztatást ajánlatkérő konzultáció formájában is megadja.
A konzultáció időpontja: (éééé/hh/nn) és helye:
VI.3.4) Ajánlat érvénytelenségére vonatkozó összeg ár vagy költség esetében
Ajánlatkérő az alábbi értéket meghaladó árat vagy költséget tartalmazó ajánlatot a bírálat során érvénytelenné nyilvánítja
 
VI.3.5) Az ajánlatok értékelési szempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám:
VI.3.6) A módszer(ek) meghatározása, amellyel a VI.3.5) pont szerinti ponthatárok közötti pontszámot megadásra kerül:
VI.3.7) Életciklusköltség-számítási módszer alkalmazására vonatkozó információ
  Ajánlatkérő az áru, szolgáltatás vagy építési beruházás értékeléskor figyelembe vett költségét életciklusköltség-számítási módszer alkalmazásával határozza meg.
VI.3.8) A bírálatra vonatkozó további információk
  Az ajánlatkérő előírja a kizáró okok, az alkalmassági követelmények, valamint a Kbt. 82. § (5) bekezdése szerinti objektív kritériumok tekintetében a közbeszerzési dokumentumokban meghatározott igazolásoknak a részvételi jelentkezésben vagy az ajánlatban történő benyújtását.
VI.3.9) További információk: Az eljárással kapcsolatos költségeiket AT-k viselik.
Az ajánlatban szereplő dokumentumokat, cégszerűen aláíró (AT/ alkalmasságot igazoló gazdasági szereplő/alvállalkozó) cégjegyzésre jogosult személy(ek) aláírási címpéldányát vagy ügyvéd által ellenjegyzett aláírás mintáját egyszerű másolatban az ajánlathoz csatolni kell.
AT-nek, az alkalmasság igazolásában résztvevő gazdasági szereplőnek az alábbi cégokmányok egyszerű másolatát az ajánlathoz csatolni kell:
- folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetében az AT vagy részvételre jelentkező, az ajánlathoz, illetve a részvételi jelentkezéshez köteles csatolni a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást.
- a cégkivonatban vagy cégmásolatban nem szereplő ajánlatot aláíró kötelezettségvállaló(k) esetében az erre vonatkozó meghatalmazott aláírását is tartalmazó írásos eredeti meghatalmazást.
Közös ajánlattétel esetén a közös AT-ket a jelen eljárásban teljes jogkörrel képviselő AT-t meg kell jelölni, és az ajánlatukhoz csatolniuk kell a közös egyetemleges felelősségvállalásról szóló, a szerződés mellékletét képező konzorciumi megállapodást a dokumentációban meghatározott minimális tartalmi követelményeknek megfelelően.
AK projekttársaság létrehozását kizárja mind AT mind közös AT-k vonatkozásában.(Kbt. 35.§(8)bekezdés)
A Kbt.66.§(6)bekezdés a) és b) pontjában foglaltakat az ajánlatban meg kell jelölni. Nemleges tartalom esetén a nyilatkozatot nemleges tartalommal kell csatolni.
Ajánlatkérő (AK) felhívja az AT-k figyelmét a Kbt .65.§(7)-(10)bekezdésre.
AT-nek nyilatkoznia kell a Kbt. 67.§(4)bekezdése alapján. A nyilatkozatot akkor is be kell nyújtani, ha az AK az eljárásban nem írta elő a már ismert alvállalkozók megnevezését.
Az ajánlatnak tartalmaznia kell AT kifejezett nyilatkozatát az ajánlati felhívás feltételeire, a szerződés megkötésére és teljesítésére, valamint a kért ellenszolgáltatásra vonatkozóan Kbt. 66.§(2)bekezdés.
Az ajánlathoz csatolni kell az ajánlati ár bontását, alátámasztását a felolvasólapnak megfelelően.
Irányadó idő magyarországi helyi idő szerint értendő.
AK a Kbt.114§(6) bekezdés szerinti kiegészítő tájékoztatás kérésre vonatkozó észszerű határidőnek az ajánlattételi határidő lejárta előtti 6. napot tekinti.
A Kbt.44.§(1)bekezdése alapján a AT az ajánlatban, részvételi jelentkezésben, hiánypótlásban, valamint a 72.§ szerinti indokolásban elkülönített módon elhelyezett, üzleti titkot (ideértve a védett ismeretet is) Ptk.2:47.§ tartalmazó iratok nyilvánosságra hozatalát megtilthatja. Ez kizárólag olyan információkat tartalmazhat, amelyek nyilvánosságra hozatala a AT üzleti tevékenysége szempontjából aránytalan sérelmet okozna. AT az üzleti titkot tartalmazó, elkülönített irathoz indokolást köteles csatolni, amelyben részletesen alátámasztja, hogy az adott információ miért üzleti titok.
Ajánlatkérő felhívja ajánlattevők figyelmét a Kbt.44.§(2)-(3)bekezdésében foglaltakra.
A kötbérre, valamint a biztosítékokra vonatkozó előírások a dokumentáció részét képező vállalkozási szerződés tervezetben kerülnek pontosításra.
Az ajánlatot az EKR felületen elektronikus példányban kell benyújtani. Az elektronikus példánynak a teljes ajánlatot elektronikusan megjeleníthető formátumban kell tartalmaznia.
Az ajánlatnak felolvasólapot kell tartalmaznia, amelyet AT az EKR-ben rendelkezésre bocsátott elektronikus űrlap formájában köteles az ajánlat részeként kitölteni.
AK a hiánypótlás lehetőségét a Kbt .71.§-a szerint biztosítja.
Az eljárás a Kbt. 75.§(2)bekezdés b)pontja alapján eredménytelenné nyilvánítható.
AK a Kbt. 75.§(2) bekezdés e) pontját nem alkalmazza.
AK az eljárást lezáró döntésről a Kbt.70.§(1)-(2)bekezdés szerint értesíti AT-ket.
Szerződéskötésre a Kbt. 131. § (6) bekezdése szerinti időpontban kerül sor.
A bérleti jogviszony kezdete a műszaki átadás időpontját követő hónap első napja. Az üzemeltetési jogviszony kezdete a jelenlegi üzemeltetési szolgáltatás megszűnésének napja, illetve ha az hamarabb bekövetkezik, a műszaki átadás időpontját követő hónap első napja.
Az eljárásban a Gazdasági szereplő saját rendszere által igazolt EKR.GOV.HU rendszerhiba időpont nem fogadható el. Bármely ilyen, vagy ehhez hasonló jellegű technikai kockázatot a gazdasági szereplő visel.
Bírálati szempont: legalacsonyabb összegű ajánlati ár (1 év alatt kifizetendő nettó bérleti és üzemeltetési díj Ft) (indoklás: AK a bérelni kívánt eszközöket az elkészült tervben, illetve az egyenértékűség vizsgálatnál műszakilag olyan szinten körülírta, hogy az áron kívül nem indokolt egyéb feltételt vizsgálni)
A szerződés határozatlan idejű, a II.2.7) pontokban beállított időpont csak az elektronikus rendszer működése miatt került az adott formában kitöltésre.
AK tájékoztatja AT-ket, hogy az alkalmassági követelményeket a Minősített ajánlattevők hivatalos jegyzékébe bekerülési feltételeknél szigorúbban határozta meg. 321/2011. (X. 30.) Korm. rend. 30. § (4)
FAKSZ.: Juhász Imre (MJ Kanizsa Consulting Kft); lajstromszám: 00607
A szerződéshez rendelt elnevezés: „Pásztó - korszerűsített közvil. rendszer bérlete”
Nyertes ajánlattevőnek a közbeszerzési eljárás alapján megkötésre kerülő szerződés teljesítésének megkezdése előtt saját költségén létre kell hozni az eljárásban körülírt, Ajánlatkérő által bérbe venni kívánt eszközt (közvilágítási rendszert), majd ezt bérbe adva, a szerződés teljes ideje alatt üzemeltetni kell.
VI.4) E hirdetmény feladásának dátuma:
2022/05/13 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem szükséges