Ugrás a tartalomra Ugrás a láblécre

Publikus Core
Közbeszerzési Értesítő száma: 2022/92
Beszerzés tárgya: Szolgáltatásmegrendelés
Hirdetmény típusa: Ajánlati/részvételi felhívás/2020 KÉ
Eljárás fajtája: Nyílt eljárás
Közzététel dátuma: 2022.05.13.
Iktatószám: 8758/2022
CPV Kód: 79340000-9
Ajánlatkérő: Zsolnay Örökségkezelő Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság
Teljesítés helye: 7621 Pécs, Apáca u. 8., 7621 Pécs, Szent István tér (Ókeresztény Mauzóleum), 7621 Pécs, Sétatér (Cella Septichora Látogatóközpont)
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő: 2022.05.31.
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa: Közjogi szervezet
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre: Szabadidő, kultúra és vallás
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Ajánlati/részvételi felhívás
A Kbt. 112. § (1) bekezdés b) pont szerinti eljárások esetében.
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Zsolnay Örökségkezelő Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: 20367664202
Postai cím: Zsolnay Vilmos Utca 37.
Város: Pécs
NUTS-kód: HU231
Postai irányítószám: 7630
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Kőszegi Sámuel
Telefon: +36 301808791
E-mail: koszegi.samuel@zsn.hu
Fax: +36 72500360
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): https://www.zsokkft.hu/
A felhasználói oldal címe (URL): https://www.zsokkft.hu/
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
  Meghatalmazott ajánlatkérő nélkül.
  Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: (adja meg ajánlatkérő nevét)
  Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került feltüntetésre: (adja meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és azonosítószámát)
  Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Kommunikáció
x A közbeszerzési dokumentumok korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000549442022/reszletek (URL)
  A közbeszerzési dokumentumokhoz történő hozzáférés korlátozott. További információ a következő helyről érhető el: (URL)
További információ a következő címen szerezhető be
x a fent említett cím
  másik cím: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó
x elektronikus úton: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000549442022/reszletek (URL)
x a fent említett címre
  a következő címre: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
  Az elektronikus kommunikáció olyan eszközök és berendezések használatát igényli, amelyek nem általánosan hozzáférhetők. Ezen eszközök és berendezések korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: (URL)
I.4) Az ajánlatkérő típusa
  Központi szintű
  Regionális/helyi szintű
x Közjogi szervezet
  Közszolgáltató
  Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2) bekezdés]
  Egyéb:
I.5) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
x Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
  Egyéb tevékenység:
I.6) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
  Villamos energia
  Földgáz és kőolaj kitermelése
  Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
  Víz
  Postai szolgáltatások
  Vasúti szolgáltatások
  Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
  Kikötői tevékenységek
  Repülőtéri tevékenységek
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1) Elnevezés:
ZSÖK GINOP - médiavásárlás
Hivatkozási szám: EKR000549442022
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 79340000-9
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
  Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
Az ajánlattevő feladata a Zsolnay Örökségkezelő Nonprofit Kft. által koordinált GINOP-7.1.6-16-2017-00006 – A Pécsi „Világörökségi Negyed” fejlesztése projekt kommunikációs (és marketingkommunikációs) feladatai ellátásának támogatása érdekében tájékoztatás céljából történő médiavásárlás és egyéb, a médiavásárláshoz kapcsolódó médiaügynökségi szolgáltatás (különösen marketingkommunikációs és egyéb kommunikációs tevékenység, archívumkészítés, jelentések készítése) biztosítása és nyújtása a ZSÖK folyamatosan felmerülő igényeinek megfelelően, amelynek főbb irányvonalai az alábbiak:
• A Pécsi „Világörökségi Negyed” fejlesztése projekt széleskörű megismertetése, elfogadtatása és társadalmi támogatottságának megteremtése, a lehető legtöbb fizetőképes látogató megszólítása, helyi, regionális, országos és nemzetközi tömegkommunikációs csatornán keresztül.
• Médiatervezési és médiavásárlási, valamint az ehhez szükséges ügynökségi szolgáltatások ellátása.
• A Pécsi „Világörökségi Negyed” fejlesztése pályázathoz kapcsolódó kommunikációs és marketingkommunikációs feladatok végrehajtása érdekében teljes körű, szakszerű és határidőre történő tájékoztatási feladatok megvalósítása, ezen belül a médiastratégia megtervezése és megvalósítása, valamint ezen tevékenységek összehangolása, kapcsolattartás a ZSÖK NKft. ezen területeinek munkatársaival, a médiumok képviselőivel.
• A feladatleírásban szereplő médiatartalmak előállítása, gyártása.
II.1.5) Becsült érték:
Pénznem:
(ÁFA nélkül; keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében a szerződéseknek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)
II.1.6) Részekre bontás
  Részajánlat tételére lehetőség van.
Ajánlatok benyújthatók   valamennyi részre   legfeljebb a következő számú részre:   csak egy részre
  Az egy ajánlattevőnek odaítélhető részek maximális száma:
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a következő részek vagy részcsoportok kombinációjával ítéljen oda szerződéseket:
x Részajánlat tételének lehetősége nem biztosított.
A részajánlat tételének kizárásának indoka(i): A műszaki leírásban is rögzített feladatok ellátása teljes körű, komplex stratégiai megközelítést kíván. A feladatellátás kizárólag egységesen, összefogottan tud eredményesen megvalósulni.
A médiakampányok megfelelő felületeken való kommunikálása egy teljeskörű stratégiai megközelítést kíván a nyertes ajánlattevő részéről, mely egymásra épülő részfolyamatokból áll (médiakutatás, média-mix kialakítása, komplex és integrált, több médiatípust magába foglaló médiakampány összeállítása adott esetben tervezéssel).
II.2) A közbeszerzés ismertetése
 
II.2.1) Elnevezés:
ZSÖK GINOP - médiavásárlás
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 79340000-9
További tárgyak: 79341000-6
79341100-7
79341200-8
79341400-0
79342200-5
79342000-3
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU231 A teljesítés helye: 7621 Pécs, Apáca u. 8., 7621 Pécs, Szent István tér (Ókeresztény Mauzóleum), 7621 Pécs, Sétatér (Cella Septichora Látogatóközpont)
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 46. § (3) bek. alapján, amennyiben a dokumentáció (közbeszerzési műszaki leírás) meghatározott szabványra, műszaki engedélyre, műszaki előírásokra, műszaki ajánlásra, illetve gyártmányra, eredetű vagy típusú dologra, eljárásra, tevékenységre, személyre, szabadalomra vagy védjegyre hivatkozik, úgy a megnevezés csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt, és a megnevezés mellett a „vagy azzal egyenértékű” kifejezést is érteni kell.
Ajánlatkérő keretszerződést kíván kötni a GINOP-7.1.6-16-2017-00006 – A Pécsi „Világörökségi Negyed” fejlesztése projekt lezárásáig, de maximum a szerződés aláírását követő 18 hónapig, határozott időtartamra, a keretösszeg 70 %-ának lehívási kötelezettsége mellett.
A szerződés keretösszege: nettó 24 000 000 HUF.
A nyertes ajánlattevő feladata a Zsolnay Örökségkezelő Nonprofit Kft. (továbbiakban: ZSÖK NKft.) által koordinált A Pécsi „Világörökségi Negyed” fejlesztése projekt kommunikációs (és marketingkommunikációs) feladatai ellátásának támogatása érdekében tájékoztatás céljából történő médiavásárlás és egyéb, a médiavásárláshoz kapcsolódó médiaügynökségi szolgáltatás (különösen marketingkommunikációs és egyéb kommunikációs tevékenység, archívumkészítés, jelentések készítése) biztosítása és nyújtása a ZSÖK NKft. folyamatosan felmerülő igényeinek megfelelően, amelynek főbb irányvonalai az alábbiak:
• A Pécsi „Világörökségi Negyed” fejlesztése projekt széleskörű megismertetése, elfogadtatása és társadalmi támogatottságának megteremtése, a lehető legtöbb fizetőképes látogató megszólítása, helyi, regionális, országos és nemzetközi tömegkommunikációs csatornán keresztül.
• Médiatervezési és médiavásárlási, valamint az ehhez szükséges ügynökségi szolgáltatások ellátása.
• A Pécsi „Világörökségi Negyed” fejlesztése pályázathoz kapcsolódó kommunikációs és marketingkommunikációs feladatok végrehajtása érdekében teljes körű, szakszerű és határidőre történő tájékoztatási feladatok megvalósítása, ezen belül a médiastratégia megtervezése és megvalósítása, valamint ezen tevékenységek összehangolása, kapcsolattartás a ZSÖK NKft. ezen területeinek munkatársaival, a médiumok képviselőivel.
• A feladatleírásban szereplő médiatartalmak előállítása, gyártása.
• Médiastratégia és médiaterv kidolgozása, eszközök, timing meghatározása A Pécsi „Világörökségi Negyed” fejlesztése pályázatban megfogalmazottakkal összhangban, annak végrehajtása, kapcsolódó ügynökségi szolgáltatások ellátása
• A kiválasztott médiafelületek megvásárlása
• Médiavásárlás, ügynökség által generált reklám és pr-megjelenések teljes dokumentálása, támpéldányok gyűjtése, rendszerezése és átadása, adathordozón való rögzítés, adathordozók átadása
• Fentiekkel kapcsolatos valamennyi beszámoló és jelentés, médiaértékelés, megjelenések igazolása.A részletes műszaki leírást és feltételeket a közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.
Tervezetten 3db átfogó, integrált több médiatípuson futó kampány a projekthelyszínek bezárásához és átadásához, valamint a kiállítási tartalmak elkészítéséhez illesztve.
(Részletes mennyiségi adatok és specifikációk a műszaki leírásban és árazatlan költségvetésben találhatóak
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
Az alábbi értékelési szempontok
  Minőségi szempont –
  Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: Nettó ajánlati ár (HUF) / Súlyszám:
II.2.6) Becsült érték:
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében ennek a résznek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)
II.2.7) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 18 vagy napban:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbítás leírása:
II.2.8) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárás kivételével)
A gazdasági szereplők tervezett száma (keretszáma):
vagy
Tervezett minimum: > / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.9) Változatokra (alternatív ajánlatokra) vonatkozó információk
Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok) nem
II.2.10) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.11) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.12) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: GINOP-7.1.6-16-2017-00006
II.2.13) További információ
1. Ajánlatkérő jelen felhívás II.2.5. pontjának kiegészítéseként rögzíti, hogy az „Nettó ajánlati ár (HUF)” az alábbi alszempontokból áll:
1.1. Kedvezmények átlagos mértéke a mindenkori listaárhoz képest (%) az ár részletező tábla szerint / Súlyszám: 80
1.2. Nettó egységárak alapján kalkulált nettó ajánlati ár (HUF) az ár részletező táblázatban foglaltak szerint / Súlyszám: 20
Fogalmak:
Lisatár: az adott médiatulajdonos által publikált, adott médiumra vonatkozó és érvényben lévő, kedvezmények nélküli hirdetési ár.
Net-net ár: az árrészletező excel tábla t sorszámokkal jelölt automatikusan képződő (sárga hátterű) cellái, olyan vállalt százalékos kedvezménnyel csökkentett listaárai (az I oszlopban található megjegyzések figyelembevételével), amelyek lehetővé teszik az adott %-os árkedvezmények fordítottan arányos összehasonlítását.
A Net-net ár kiszámítása az alábbiak szerint történik: 100*(1-Ajánlattevő listaárhoz képest vállalt árkedvezménye %-ban, az adott médiumra).
Listaárból kapott kedvezmény: az ügynökség (Ajánlattevő) által megajánlandó kedvezmény egységár (%), melyet az árrészletező excel tábla t sorszámokkal jelölt (kék hátterű) D oszlopában található cellákban kell megadni.
Ügynökségi kedvezménynek tekintjük mindazon kedvezményeket, amelyet a kereskedelmi gyakorlat szerint az ügynökségek (Ajánlattevő) az egyes médiumoktól kapnak a legtöbbször egy éves időszakra előre vállalt médiavásárlási volumeneik teljesítése függvényében.
Ügynökségi jutaléknak, munkadíjnak tekintjük mindazon jutalékot, munkadíjat, amelyet a hirdető (Ajánlatkérő) fizet az ügynökség (Ajánlattevő) számára, ennek értéke a gazdasági reklámról szóló törvény szabályozása alapján a médiaköltség 15%-a.
.
Nettó ár: A 1.2. részszempont árrészletező excel tábla sorszámokkal jelölt, (kék hátterű) D oszlopában található cellái, melyekre az Ajánlattevő egyenként ajánlati egységárat jelöl meg (Ft/db) (az I oszlopban található megjegyzések figyelembevételével) és a (sárga hátterű) F oszlopban található automatikusan képződő cellák.
2., KIEGÉSZÍTÉS A II.2.5) PONTHOZ: Ajánlatkérő jelen eljárásban a legalacsonyabb ár egyedüli értékelési szempontját alkalmazza, mivel az ajánlatkérő igényeinek a közbeszerzési dokumentumokban konkrétan meghatározott minőségi és műszaki követelményeknek megfelelő szolgáltatások felelnek meg és a gazdaságilag legelőnyösebb ajánlat kiválasztását további minőségi jellemzők nem, csak a legalacsonyabb ár értékelése szolgálja [Kbt. 76. § (5)]
3., AK a II.2.7. (A szerződés, keretmegállapodás vagy DBR időtartama) pontban rögzített 18 hónap alatt 540 naptári napot ért.
4., A közbeszerzési eljárás teljes neve (karakterkorlátozás miatt nem szerepel korábban): GINOP-7.1.6-16-2017-00006 - A Pécsi „Világörökségi Negyed” fejlesztése projekthez kapcsolódó marketing és kommunikációs feladatok ellátásához szükséges médiatervezés és médiavásárlás, kommunikációs felületek megteremtése, valamint a kapcsolódó ügynökségi szolgáltatások ellátása.

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Részvételi feltételek
III.1.1) Kizáró okok és a szakmai tevékenység végzésére vonatkozó jogosultság
A kizáró okok felsorolása: A közbeszerzési eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó, és nem vehet részt olyan gazdasági szereplő, akivel vagy amellyel szemben a Kbt. 62. § (1) bekezdés h)-k) és m) pontjai szerinti kizáró okok bármelyike fennáll. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 74. § (1) bekezdésére.
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: A Kbt. 114/A. § alapján az alábbi igazolásokat az ajánlattal együtt kell benyújtani minden Ajánlattevőnek.
Az ajánlattevőnek (továbbiakban: AT) az ajánlatban a közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és a kizáró okok igazolásának, valamint a közbeszerzési műszaki leírás meghatározásának módjáról szóló 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 17. § -ának megfelelően egyszerű nyilatkozatot kell benyújtania arról, hogy nem tartozik a felhívásban előírt kizáró okok hatálya alá.
A Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontja tekintetében az AT nyilatkozata arról, hogy olyan társaságnak minősül-e, amely a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvény 3. § 38. pont a)-b) vagy d) alpontja szerint definiált valamennyi tényleges tulajdonosa nevének és lakóhelyének bemutatását tartalmazza; ha a gazdasági szereplőnek nincs a pénzmosásról szóló törvény 3. § 38. pont a)-b) vagy d) alpontja szerinti tényleges tulajdonosa, úgy erre vonatkozó nyilatkozatot szükséges csatolni.
AT-nek nyilatkoznia kell arról, hogy van-e folyamatban változásbejegyzési eljárása a cégbíróság előtt. Amennyiben igen, úgy a 321/2015. (X.30.) Korm. rend. 13. § alapján az ajánlathoz csatolni kell a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást.
Ajánlatkérő (továbbiakban: AK) nem írja elő, de elfogadja, ha az AT a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 7. § szerinti – korábbi közbeszerzési eljárásban felhasznált – egységes európai közbeszerzési dokumentumot (EEKD) nyújtja be, feltéve, hogy az abban foglalt információk megfelelnek a valóságnak, és tartalmazzák az AK által a kizáró okok igazolása tekintetében megkövetelt információkat. Az EEKD-ban foglalt információk valóságtartalmáért az AT felel.
Az ajánlatban be kell nyújtani az AT arra vonatkozó nyilatkozatát, hogy nem vesz igénybe a szerződés teljesítéséhez olyan alvállalkozót, akivel szemben a Kbt. 62. § (1) és (2) bekezdése szerinti kizáró okok fennállnak.
Amennyiben az AT vagy az alvállalkozó valamely a felhívásban vagy a dokumentációban előírt igazolás helyett a Kbt. 69. § (11) bekezdése szerint kíván tényt vagy adatot igazolni, úgy nyilatkozatban köteles megadni, hogy melyik tényt vagy adatot kívánja így igazolni, továbbá, hogy mi az e tényt vagy adatot tartalmazó ingyenes, a közbeszerzési eljárás nyelvén rendelkezésre álló, elektronikus, hatósági nyilvántartás elektronikus elérhetősége.
A kizáró okok fenn nem állásának igazolása a Kbt. 69. § (11a) bekezdése alapján is történhet.
Ajánlatkérő előírja, hogy szerződéskötés feltétele, hogy a nyertes ajánlattevő a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 3. § (1) bekezdésének 1. pontja szerinti átlátható szervezetnek minősüljön.
Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság előírása [Kbt. 65. § (1) bekezdés c) pont]:
Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság igazolása:
III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: Ajánlatkérő nem ír elő gazdasági és pénzügyi alkalmassági minimumkövetelményt
Karakterkorlátozás miatt a VI.3.9. pont folytatása:
16. Az ajánlatnak tartalmaznia kell:
• felolvasólapot (EKR űrlap kitöltésével)
• Szakmai ajánlat (Kbt. 3. § 37. pontja szerint): AT-nek csatolnia kell ajánlatához a kiadott árrészletezőt értelemszerűen kitöltve [pdf. formátumú fájlként, valamint excel formátumú fájlként (azaz az excel táblázatokat nyomtatva, cégszerűen aláírva, majd scannelve) is bocsássák AK rendelkezésére].AK felhívja a figyelmet arra, hogy az xls formátumú dokumentum alapján,az MS Excel program alkalmazásával fogja a kerekítés szabályai szerint megállapítani az értékelés során a költségvetésben figyelembe vehető értékeket a pontszámok szabályszerű kiosztása, a pontazonosság elkerülése érdekében. A pdf formátumú dokumentum biztosítja, hogy az AT által az ajánlatban benyújtott tartalom módosíthatatlan legyen. Fentiekre tekintettel amennyiben az ajánlatban az Árazott költségvetés csak excel vagy csak pdf formátumban kerül benyújtásra, AK a Kbt. 71. § alapján hiánypótlást rendel el. Amennyiben AT a hiánypótlásnak nem tesz eleget,sem a PDF,sem az EXCEL formátumú dokumentum hiánya nem tekinthető formai hiányosságnak, az ajánlat ezért a Kbt. 73.§ (1) bekezdés e) pontja szerint érvénytelen.
A munkalap valamennyi nyitott (kék) cellája kitöltendő, kivéve, ha kiegészítő tájékoztatás során Ajánlatkérő ettől eltérően rendelkezik (akkor is, ha valamely ajánlattevő jelzi ezt a tényt), figyelemmel arra, ha a táblázatban szereplő csatornák/médiumok/felületek egyike időközben megszűnt, vagy átmenetileg szünetelteti a tevékenységét. Ebben az esetben a táblázat megfelelő cellájába kérjük a „0” értéket beírni. Amennyiben valamely csatorna/médium/felület vonatkozásában igazolhatóan nem lehetséges hirdetési tevékenység, akkor a táblázat megfelelő sorában szintén a „0” érteket kell szerepeltetni, abban az esetben is, ha kiegészítő tájékoztatásra külön nem kerül sor. Szintén kérjük a "0" értéket beírni, amennyiben Ajánlattevő az adott csatorna/médium/felület vonatkozásában nem tud a listaárhoz képest kedvezményt biztosítani.
17. Az ajánlatok értékelésének értékelési szempontja a Kbt. 76. § (2) bekezdés a) pontja szerinti, legalacsonyabb árat
megjelenítő értékelési szempont, a fordított arányosítás módszerének alkalmazásával, a dokumentációban rögzítettek szerint. Ajánlatkérő értékelési szempontként a Kbt. 76.§ (5) bekezdése alapján a legalacsonyabb árat határozza meg, mert igényeinek a műszaki dokumentációban konkrétan meghatározott minőségi és műszaki követelményeknek megfelelő szolgáltatás felel meg és a gazdaságilag legelőnyösebb ajánlat kiválasztását további minőségi jellemzők nem, csak a legalacsonyabb ár értékelése szolgálja, megvizsgálva a Kbt. 76. § (3) bekezdése szerinti példálózó felsorolást is. Az ajánlatok értékelési alszempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám: 0-10.
18. Ajánlatkérő a IV.2.6) pontban (Az ajánlati kötöttség minimális időtartama) rögzített 1 hónap alatt 30 naptári napot ért.
19. Kbt. 81.§ (4) és (5) bekezdés alkalmazásra kerül az eljárásban.
20. Ajánlatkérő felhívja ajánlattevők figyelmét a 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet 11. § (1)-(4) és (7).
21. A közbeszerzés nem ismétlődő jellegű.
22. Az adott szerződésre vonatkozóan korábbi közzétételre nem került sor.
23. Az ajánlatkérő nem más ajánlatkérő nevében folytatja le jelen közbeszerzési eljárást.
24. Az ajánlattételi felhívás közbeszerzés megvalósítására irányul.
25. Az ajánlati árat forintban (HUF) kell megadni, az nem köthető semmilyen más külföldi fizetőeszköz árfolyamához.
26. Ajánlatkérő nem alkalmazza a Kbt. 33-34. §-ait
27.Ajánlatkérő felhívja ajánlattevők figyelmét a Kbt. 65. § (11) bekezdésében foglaltakra. Ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét [a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 30. § (4) bekezdésével összhangban], hogy a jelen felhívásban az ajánlattevőnek a szerződés teljesítésére való műszaki és szakmai alkalmasságának feltételeit és ennek igazolását a minősített ajánlattevő jegyzékéhez képest szigorúbban határozta meg, tehát a jegyzékén való szereplés nem igazolja az alkalmassági követelményeknek történő megfelelést.
Alkalmassági minimumkövetelmény(ek) meghatározása: Ajánlatkérő nem ír elő gazdasági és pénzügyi alkalmassági minimumkövetelményt
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása A Kbt. 114/A. § alapján az alábbi igazolásokat az ajánlattal együtt kell benyújtani minden Ajánlattevőnek.
M1) Az ajánlati felhívás feladásától visszafelé számított három év (36 hónap) legjelentősebb közbeszerzés tárgya szerinti szolgáltatásainak ismertetésével, megjelölve a szerződést kötő másik felet (neve, címe, elérhetősége (telefon és vagy e-mail)); a referencia tárgyát (olyan részletességgel, hogy abból az előírt alkalmassági minimumkövetelménynek való megfelelés kétséget kizáróan megállapítható legyen), és az ellenszolgáltatás összegét, valamint a teljesítés idejét (a teljesítés kezdő- és befejezési időpontját év/hónap/nap bontásban), továbbá nyilatkozni kell arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e [Kbt. 65.§ (1) b), 321/2015.(X.30.) Korm.rendelet (Kr.) 21.§ (3) bek. a)].
AK az alkalmassági feltétel esetében a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 24. § (1) bekezdése szerinti igazolást is elfogadja.
Csatolni kell a teljesítésekkel kapcsolatos, a 321/2015 (X. 30.) Korm. rendelet 23. § szerinti referenciaigazolásokat vagy nyilatkozatokat.
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy amennyiben olyan referencia (referenciák) kerül(nek) bemutatásra, amelye(ke)t az ajánlattevő projekttársaság vagy közös ajánlattevők tagjaként teljesített, úgy az adott referenciát a projekttársaság vagy közös ajánlattevők mindazon tulajdonosai bemutathatják, akik a teljesítésben ténylegesen részt vettek – a részvétel mértékéig –, akkor is, ha a projekttársaság időközben megszűnt [Kbt. 140. § (9)].
AT az előírt alkalmassági követelményeknek a Kbt. 65. § (7) bekezdésében foglaltaknak megfelelően bármely más szervezet (személy) kapacitására támaszkodva is megfelelhet. Kapacitást biztosító bevonása esetén meg kell jelölni az ajánlatban ezt a szervezetet és azon alkalmassági követelményt, amelynek igazolása érdekében az AT ezen szervezet erőforrására vagy arra is támaszkodik. A kapacitásait rendelkezésre bocsátó az előírt igazolási módokkal azonos módon köteles igazolni az adott alkalmassági feltételnek történő megfelelést, továbbá köteles nyilatkozni, hogy a szerződés teljesítéséhez szükséges erőforrások rendelkezésre állnak majd a szerződés teljesítésének időtartama alatt. Az alkalmasság igazolásához igénybe vett, az ATn kívüli más szervezet részéről a Kbt. 65. § (7) bekezdése szerint csatolandó, kötelezettségvállalást tartalmazó okiratnak tartalmaznia kell - a Kbt. 65. § (8) bekezdése szerinti szervezet részéről az ajánlatban csatolni kell - az AT részére szóló meghatalmazást arra, hogy az EKR-ben elektronikus úton teendő nyilatkozatok megtételekor az adott szervezet képviseletében eljárhat. Amennyiben az AT, alvállalkozó vagy az alkalmasság igazolásában résztvevő gazdasági szereplő valamely előírt igazolás helyett a Kbt. 69. § (11) bekezdése szerint kíván tényt vagy adatot igazolni, nyilatkozatban köteles megadni, hogy melyik tényt vagy adatot kívánja a Kbt. 69. § (11) bekezdése szerint igazolni, és hogy mi az e tényt vagy adatot tartalmazó ingyenes, a közbeszerzési eljárás nyelvén rendelkezésre álló, elektronikus, hatósági nyilvántartás elektronikus elérhetősége.
Alkalmassági minimumkövetelmény(ek): Alkalmatlan az ajánlattevő műszaki és szakmai szempontból, ha:
M1) nem rendelkezik az ajánlati felhívás feladásától visszafelé számított három évben (36 hónapban) az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően teljesített legalább 1 db átfogó, integrált több médiatípuson futó helyi vagy országos médiumban megjelentetett médiatervezési és médiavásárlási szolgáltatás nyújtására irányuló médiakampány referenciával (referenciákkal) [Kbt. 65.§ (1) b), 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet (Kr.) 21.§ (3) a)]
Egy referencia (szerződés) keretében a fenti tárgyakból több is bemutatható.
Ajánlatkérő az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően teljesített referenciát fogad el.
Az M1) pont szerinti alkalmassági követelményhez kapcsolódva az Ajánlatkérő közli, hogy a bemutatott referencia akkor tekinthető az ajánlati felhívás feladásának napját megelőző három éven (36 hónapon) belül megvalósítottnak, ha a teljesítés időpontja (teljesítés befejezése) erre az időszakra esik, figyelemmel a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (3a) bekezdésében foglaltakra. Előbbiekkel összhangban Ajánlatkérő az ajánlati felhívás feladásának napjától számítva legfeljebb hat éven belül megkezdett és három éven belül befejezett teljesítéseket veszi figyelembe, tekintettel a következő bekezdésben írtakra is.
Figyelemmel a szerződés tárgyát képező szolgáltatás oszthatóságára Ajánlatkérő az M1) alpont szerinti alkalmassági követelmény tekintetében a referenciaként előírt szolgáltatás tárgyaként elfogadja a még folyamatban lévő referenciá(ka)t is, amennyiben az abban bemutatott korábbi teljesítés tekintetében a megfelelőség az ajánlati felhívás feladását megelőző időtartamra megállapítható (az igénybe vett helyi és/vagy országos médiumban megjelentetett kampány befejeződött/befejeződtek), és a kérdéses időtartamban bemutatott referencia (referenciák) teljesítése szerződésszerűen történt (ilyenként a bemutatott referencia lezártnak tekinthető).
III.1.4) A részvételre vonatkozó objektív szabályok és kritériumok (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
A szabályok és kritériumok felsorolása, rövid ismertetése:
III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
  A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a fogyatékkal élő vagy hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja
  A szerződés teljesítése védett munkahely-teremtési programok keretében történik
  A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
III.1.6) A szerződés biztosítékai:
Késedelmi kötbér:
Késedelmes teljesítés esetén a késedelmi kötbér mértéke az egyedi megrendelés alapján elszámolt nettó vállalkozói díj 1%-a minden késedelemmel érintett nap után. A késedelmi kötbér legmagasabb összege az egyedi megrendelés alapján elszámolt, ÁFA nélkül számított ellenszolgáltatás (nettó vállalkozási díj) 20 %-a.
Hibás teljesítési kötbér alapja: hibás teljesítéssel érintett egyedi megrendelés alapján elszámolt nettó vállalkozói díj, mértéke: 10 %
A vállalkozót a keretszerződés számára felróható okból történő meghiúsulása esetén kötbér (meghiúsulási kötbér) fizetési kötelezettség terheli, melynek mértéke: a nettó keretösszeg 20 %-a. A meghiúsulási kötbér összege a teljesítés arányában csökken.
További részletek a szerződéstervezetben.
III.1.7) Az ellenszolgáltatás teljesítésének feltételei és / vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre:
Ajánlatkérő előleget nem fizet. Az elszámolás és a kifizetés pénzneme: magyar forint (HUF).
A vállalkozási díj kifizetése az egyedi megrendelésben meghatározott szerződésszerű, igazolt teljesítést követően a szerződéstervezetben részletezettek szerint.
Az ellenszolgáltatás teljesítése a Kbt. 135. § (1), (5) és (6) bekezdésében foglaltak, továbbá a dokumentációban rögzítettek szerint, átutalással történik, figyelemmel a Ptk. 6:130. § (1) -(2) bekezdéseiben foglaltakra, a kiállított számla kézhezvételétől számított 30 napon belül. A fizetés elektronikus úton történik.
Ajánlatkérő fizetési késedelme esetén a Ptk. 6:155. §-ban meghatározott mértékű késedelmi kamat illeti meg nyertes ajánlattevőt. A kamat vetítési alapja a kiegyenlítetlen számla értéke.
AK a szerződés ellenértékét támogatásból (GINOP-7.1.6-16-2017-00006) finanszírozza. A támogatás intenzitása 100% (utófinanszírozás)
III.1.8) A nyertes közös ajánlattevők által létrehozandó gazdálkodó szervezet:
Ajánlatkérő nem teszi lehetővé a szerződés teljesítése érdekében gazdálkodó szervezet (projekttársaság) létrehozását sem önálló, sem közös ajánlattétel esetén.
III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk (csak szolgáltatásmegrendelés esetében)
  A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve
A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás:
III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:
A szerződés teljesítésével kapcsolatos részletes feltételeket az egyéb közbeszerzési dokumentumok (szerződéstervezet) tartalmazzák.
III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
  Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és szakképzettségét

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
(klasszikus ajánlatkérők esetében)
x Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Nyílt eljárás
  Meghívásos eljárás
  Tárgyalásos eljárás
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
IV.1.2) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
  Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma:
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
  A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják
IV.1.3) A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalásos eljárás vagy a versenypárbeszéd során történő csökkentésére irányuló információ
  Több fordulóban lebonyolítandó tárgyalások igénybe vétele annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsék a megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát.
IV.1.4) Információ a tárgyalásról (klasszikus ajánlatkérők esetében; kizárólag tárgyalásos eljárás esetében)
  Ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a szerződést az eredeti ajánlat alapján, tárgyalások lefolytatása nélkül ítélje oda.
IV.1.5) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
További információk az elektronikus árlejtésről:
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
/ (KÉ-szám/évszám)
IV.2.2) Ajánlattételi, részvételi vagy regisztrációs kérelem benyújtási határidő
Dátum: 2022/05/31 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 12:00 (óó:pp)
IV.2.3) Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének tervezett napja (részvételi felhívás esetében)
Dátum: (éééé/hh/nn)
IV.2.4) Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók: HU
IV.2.5) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama: (ajánlati felhívás esetében)
Az ajánlati kötöttség végső dátuma: (éééé/hh/nn)
vagy
Az időtartam hónapban: 1 vagy napban: (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.6) Az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések felbontásának feltételei
Datum: 2022/05/31 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 14:00 (óó:pp) Hely: Elektronikus Közbeszerzési Rendszer (EKR)
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: Az ajánlatok felbontása elektronikusan történik az EKR-ben. Az elektronikus bontás szabályait a Kbt. 68. §-a és az elektronikus közbeszerzés részletes szabályairól szóló 424/2017. (XII.19.) Korm. rendelet (továbbiakban: e-Kr.) 15. §-a tartalmazza.

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű nem
A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról
  A megrendelés elektronikus úton történik
x Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
x A fizetés elektronikus úton történik
VI.3) További információk:
VI.3.1) Feltételes közbeszerzés
  Ajánlatkérő felhívja a gazdasági szereplők figyelmét, hogy az eljárást eredménytelenné nyilváníthatja, ha valamely meghatározott, ellenőrzési körén kívül eső, bizonytalan jövőbeli esemény az ajánlattételi, illetve részvételi határidő lejártát követően következik be.
Ajánlatkérő ellenőrzési körén kívül eső, bizonytalan jövőbeli esemény meghatározása:
VI.3.2) Az ajánlati biztosíték (ajánlati felhívás esetében)
  Az eljárásban való részvétel ajánlati biztosíték adásához kötött.
Az ajánlati biztosíték mértéke:
A befizetés helye:
vagy az ajánlatkérő fizetési számlaszáma:
Az ajánlati biztosíték befizetése (teljesítése) igazolásának módja:
VI.3.3) Konzultációra vonatkozó információk
  Kiegészítő tájékoztatást ajánlatkérő konzultáció formájában is megadja.
A konzultáció időpontja: (éééé/hh/nn) és helye:
VI.3.4) Ajánlat érvénytelenségére vonatkozó összeg ár vagy költség esetében
Ajánlatkérő az alábbi értéket meghaladó árat vagy költséget tartalmazó ajánlatot a bírálat során érvénytelenné nyilvánítja
 
VI.3.5) Az ajánlatok értékelési szempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám:
VI.3.6) A módszer(ek) meghatározása, amellyel a VI.3.5) pont szerinti ponthatárok közötti pontszámot megadásra kerül:
VI.3.7) Életciklusköltség-számítási módszer alkalmazására vonatkozó információ
  Ajánlatkérő az áru, szolgáltatás vagy építési beruházás értékeléskor figyelembe vett költségét életciklusköltség-számítási módszer alkalmazásával határozza meg.
VI.3.8) A bírálatra vonatkozó további információk
x Az ajánlatkérő előírja a kizáró okok, az alkalmassági követelmények, valamint a Kbt. 82. § (5) bekezdése szerinti objektív kritériumok tekintetében a közbeszerzési dokumentumokban meghatározott igazolásoknak a részvételi jelentkezésben vagy az ajánlatban történő benyújtását.
VI.3.9) További információk: 1. Ajánlatkérő (továbbiakban: AK) a jelen eljárást a közbeszerzésekért felelős miniszter által üzemeltetett elektronikus közbeszerzési rendszerben (EKR) folytatja le. Minden kommunikáció és az ajánlatok benyújtása is az EKR-ben történik figyelemmel a Kbt. 40. §-ában foglaltakra. Útmutató elérhető: https://ekr.gov.hu/portal/tamogatas. Az EKR informatikai rendszer használatával kapcsolatos bármi nemű segítséget és tájékoztatást a Új Világ Nonprofit Szolgáltató Kft. helpdesk-je biztosítja. Az EKR üzemzavarával kapcsolatos telefonhívások fogadására fenntartott hívószám az EKR rendszert üzemeltető szervezet honlapján érhető el. (https://ujvilag.gov.hu/ekr) Az AK felhívja a figyelmet az elektronikus közbeszerzés részletes szabályairól szóló 424/2017. (XII. 19.) Korm.rendelet (továbbiakban: e-Kr ) 6. §-ának (1), és (6a)- (10) bekezdéseiben, valamint a 16. § - 17. §-aiban, továbbá a Kbt. 41/A §-ában és 55. § (7) bekezdésében foglaltakra. Az AK az EKR-ben elektronikus úton tett nyilatkozat képviseleti jogának és a közös ajánlattevőkre vonatkozó képviseleti jog megfelelőségét a Kbt. 41/A (4) bek., 35. § (2a) bek. és 65. § (12) bek. alapján vizsgálja.
2. AK a hiánypótlásra a Kbt. 71. §-a szerint biztosít lehetőséget figyelemmel az e-Kr. 11. § (2) és (3) bekezdéseire. AK nem rendel el újabb hiánypótlást arra vonatkozóan, ha a hiánypótlással az ajánlattevő (továbbiakban: AT) az ajánlatban korábban nem szereplő gazdasági szereplőt von be az eljárásba, és e gazdasági szereplőre tekintettel lenne szükséges az újabb hiánypótlás.
3. A benyújtandó elektronikus dokumentumokkal kapcsolatos részletes műszaki, tartalmi és formai követelményeket a közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.
4. Közös ajánlattétel esetén az ajánlattételnek meg kell felelnie a Kbt. 35. §-ában foglalt feltételeknek, különös figyelemmel a (2)-(3) bekezdésre. Az ajánlathoz csatolni kell a konzorciumi megállapodást, mely tartalmazza a közös egyetemleges felelősségvállalásról szóló megállapodást, a hatáskörök bemutatását és megnevezi azt az ATt, aki a közös AT-k képviseletét ellátja és nevükben hatályos jognyilatkozatot tehet. A megállapodásnak ki kell terjednie arra, hogy a közös ajánlattevők képviseletére jogosult gazdasági szereplő az EKR-ben elektronikus úton teendő nyilatkozatok megtételekor az egyes közös ajánlattevők képviseletében eljárhat.
5. Az ajánlathoz csatolni kell adott esetben [bármely olyan irat csatolása esetén, amely Ajánlattevő (Közös Ajánlattevő) és/vagy alvállalkozó és képviselője részéről aláírásra került] az ajánlattevő cégjegyzésre jogosult azon képviselőjének/inek aláírási címpéldányát vagy aláírás-mintáját a 2006. évi V. törvény 9. § (1)-(3a) bekezdéseire figyelemmel, aki aláírásával ellátta az ajánlatot.
Ha az ajánlatban szereplő bármely iratot nem a cégjegyzésre jogosultak írtak alá, az általuk aláírt és a meghatalmazott aláírását is tartalmazó meghatalmazást is csatolni kell. Természetes személy, ill. egyéni vállalkozó esetében aláírási címpéldány/minta helyett részükről két tanú előtt tett aláírás-minta csatolandó. Amennyiben az ajánlat benyújtására a kötelezettségvállalásra jogosult részéről elektronikus aláírás-hitelesítéssel ellátottan kerül sor, szükségtelen a nyilatkozatokat kézi aláírással ellátni, és aláírási címpéldányt vagy aláírásmintát csatolni.
6. AK a Kbt. 140. §-ban foglaltakkal kapcsolatban rögzíti, hogy nem teszi lehetővé gazdálkodó szervezet (projekttársaság) létrehozását, sem önálló, sem közös AT-k tekintetében.
7. AT-nek (közös AT-nek) az ajánlatba a Kbt. 66.§ (2) bekezdése szerinti nyilatkozatot, valamint a 66. § (5) bekezdése szerinti felolvasólapot az EKR-ben biztosított űrlap kitöltésével kötelező csatolni.
8. Amennyiben a felhívás vagy a dokumentáció bármely pontjában a közbeszerzés tárgyának egyértelmű és közérthető meghatározása szükségessé tette meghatározott gyártmányú, eredetű, típusú dologra, eljárásra, tevékenységre, személyre, illetőleg szabadalomra vagy védjegyre való hivatkozást, azt minden esetben úgy kell értelmezni, hogy a megnevezés csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt, és úgy értelmezendő, hogy a „vagy azzal egyenértékű” kifejezés is szerepel mellette.
9. AT-nek a Kbt. 66. § (6) bek. a) - b) pontjai alapján az ajánlatban meg kell jelölni a közbeszerzésnek azokat a részeit, amelyek teljesítéséhez alvállalkozót kíván igénybe venni, továbbá ezen részek tekintetében igénybe venni kívánt és az ajánlat benyújtásakor már ismert alvállalkozókat, valamint meg kell adni a Kbt. 65. § (7) bek.-ben előírt adatokat. A nyilatkozatokat nemleges tartalom esetén is kifejezetten meg kell tenni.
10.A Kbt. 75. § (6) bekezdésére figyelemmel AK a jelen eljárásban nem alkalmazza a Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pontjában foglalt eredménytelenségi okot.
11. A felhívás karakterkorlátozása miatt a dokumentáció további előírásokat tartalmaz, figyelmen kívül hagyásuk az ajánlat érvénytelenségét okozhatja.
12. Az ajánlatban minden iratanyagnak magyar nyelvűnek kell lennie. Az idegen nyelvű iratokat magyar fordításban is csatolni kell az ajánlathoz.
13. Az eljárás lefolytatásához igénybe vett FAKSZ (név/lajstromszám): Bodorics István/00374.
14. Az eljárással kapcsolatos minden információkérést kizárólag írásban lehet benyújtani elektronikus úton az EKR-ben. A válaszadásra a Kbt. 56. §-ában foglalt rendelkezések az irányadók.
15. Kiegészítő tájékoztatás: A kiegészítő tájékoztatás kérésére és nyújtására a Kbt. 56. § szakaszban foglaltak az irányadók, figyelemmel a Kbt. 114. § (6) bekezdésében foglalt eltérésekre. A kiegészítő tájékoztatás kérésre és a tájékoztatás nyújtására az EKRben kerül sor. AK ésszerű határidőn belül megadottnak tekinti azon válaszokat, melyeket az ajánlattételi határidő lejárta előtt 2 munkanappal megküld az ajánlattevők részére. AK ezen határidőt azon kérdések vonatkozásában köteles és képes betartani, melyek az ajánlattételi határidő lejártát 4 munkanappal megelőzően benyújtásra kerültek.
Karakterkorlátozás miatt folyt.a III.1.2. pontban
VI.4) E hirdetmény feladásának dátuma:
2022/05/11 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem szükséges