Ugrás a tartalomra Ugrás a láblécre

Közbeszerzési Hatóság

Publikus Core
Közbeszerzési Értesítő száma: 2023/8
Beszerzés tárgya: Építési beruházás
Hirdetmény típusa: Ajánlati/részvételi felhívás/2020 KÉ
Eljárás fajtája: Nyílt eljárás
Közzététel dátuma: 2023.01.11.
Iktatószám: 28764/2022
CPV Kód: 45000000-7
Ajánlatkérő: Szerencs Város Önkormányzata
Teljesítés helye: Magyarország_3900_Szerencs_Gyár _utca_1_2023/15
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő: 2023.01.30.
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa: Regionális/helyi szintű
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre: általános közigazgatás
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Ajánlati/részvételi felhívás
A Kbt. 112. § (1) bekezdés b) pont szerinti eljárások esetében.
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Szerencs Város Önkormányzata
Nemzeti azonosítószám: 15726391205
Postai cím: Rákóczi Út 89
Város: Szerencs
NUTS-kód: HU311
Postai irányítószám: 3900
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Nyiri Tibor
Telefon: +36 47565200
E-mail: polgarmester@szerencs.hu
Fax: +36 47565200
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.szerencs.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
  Meghatalmazott ajánlatkérő nélkül.
  Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: (adja meg ajánlatkérő nevét)
  Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került feltüntetésre: (adja meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és azonosítószámát)
  Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Kommunikáció
x A közbeszerzési dokumentumok korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR002094742022/reszletek (URL)
  A közbeszerzési dokumentumokhoz történő hozzáférés korlátozott. További információ a következő helyről érhető el: (URL)
További információ a következő címen szerezhető be
x a fent említett cím
  másik cím: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó
x elektronikus úton: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR002094742022/reszletek (URL)
x a fent említett címre
  a következő címre: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
  Az elektronikus kommunikáció olyan eszközök és berendezések használatát igényli, amelyek nem általánosan hozzáférhetők. Ezen eszközök és berendezések korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: (URL)
I.4) Az ajánlatkérő típusa
  Központi szintű
x Regionális/helyi szintű
  Közjogi szervezet
  Közszolgáltató
  Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2) bekezdés]
  Egyéb:
I.5) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
x Egyéb tevékenység: általános közigazgatás
I.6) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
  Villamos energia
  Földgáz és kőolaj kitermelése
  Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
  Víz
  Postai szolgáltatások
  Vasúti szolgáltatások
  Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
  Kikötői tevékenységek
  Repülőtéri tevékenységek
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1) Elnevezés:
Szerencs - Volt cukorgyári irodaépület felújítása
Hivatkozási szám: EKR002094742022
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45000000-7
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
A volt cukorgyár területén lévő egykori központi irodaépület részben alápincézett földszint + egy emelet szintszámú épület, hasznos alapterülete: pince 326 m2, földszint 612 m2, 1. emelet 669 m2 Az épület műemléki védelem alatt áll, műemléki nyilvántartási száma: 17794.
Jelen kivitelezési tevékenység örökségvédelmi bejelentéssel (és nem engedéllyel) érintett.
A kivitelezés elsősorban állagmegóvásra, és felújításra irányul. Az állagmegóvás
elsődleges feladata a tető rendbetétele. Jelenleg a fedés több helyen hiányos, és a
bádogozás is felújításra szorul. A fa fedélszerkezet viszonylag jó állapotú, szerkezeti elemek cseréje megközelítőleg 15% faanyag pótlással tervezett.
A beázások következtében a homlokzaton vakolatleválások fedezhetőek fel.
A fa homlokzati nyílászárók felújítandóak. „Az épület külső fa nyílászárói nagyrészt pallótokosak, illetve a bejárati ajtók egyedi kialakítású szintén fából készültek A külső ablakok nagy többsége jelenleg is használható állapotú, nyitható-zárható. Belső oldalon alapvetően a festés is elfogadható, de kívülről új felületkezelés szükséges minden nyílászáró esetében. A felújítás során minden nyílászáró esetében biztosítandó az ép üvegezés, működőképesség, és a felületkezelés. Amennyiben a felületképzés nem hiányos, felpattogzott felületű, ép, akkor nem szükséges az új felületképzés. Mivel az összes nyílászáró szinte különböző állapotban van, ezért helyszíni szemle feltétlenül szükséges.”
Az épület vizesedésének csökkentése érdekében a meglévő épület körüli járda bontását követően 1,5m mély, és 1m széles szikkasztó árkok tervezett, amely csökkenti a fal nedvességet a belső szárító vakolattal együtt. A szikkasztó árok aljába geotextíliás bélés kerül, amelyet kulékaviccsal kell feltölteni. Az árok aljába dréncsövezést kell elhelyezni, amelyet el kell vezetni telekhatár keleti oldalán található csapadékvíz elvezető árokba.
II.1.5) Becsült érték:
Pénznem:
(ÁFA nélkül; keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében a szerződéseknek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)
II.1.6) Részekre bontás
  Részajánlat tételére lehetőség van.
Ajánlatok benyújthatók   valamennyi részre   legfeljebb a következő számú részre:   csak egy részre
  Az egy ajánlattevőnek odaítélhető részek maximális száma:
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a következő részek vagy részcsoportok kombinációjával ítéljen oda szerződéseket:
x Részajánlat tételének lehetősége nem biztosított.
A részajánlat tételének kizárásának indoka(i): Az elvégzendő feladatok, az építési beruházás jellege, a műszaki egység, valamint a gazdasági ész-szerűség a kivitelezés során nem teszi lehetővé az eljárás részekre bontását. A jelen közbeszerzési eljárás esetén, figyelemmel annak műszaki tartalmára a részekre történő ajánlattétel biztosítása azt jelentené, hogy az egymással összefüggő ugyanazon épületen végzendő szakági munkákra lehetne külön-külön ajánlatot tenni. A megvalósítandó feladatok szakmailag is szorosan kapcsolódnak egymáshoz, illetve az egyes munkanemek megvalósítása során a munkafázisok lebonyolítása szoros összehangolást igényel. A munka nem tartalmaz olyan részfeladatokat, melyek a többitől gazdaságosan, műszakilag elválaszthatóan, önálló egységként kezelhetőek, továbbá az egyes építési munkálatok megbontása nem lenne gazdaságos és a felelősségérvényesítését tekintve sem ésszerű. Az egymásra épülő munkanemek megosztása jótállási problémákat vethet fel. A kötelező munkaterület lehatárolás következményeként a kivitelező felelős mindenért (anyagmozgatás, munkavégzés, megközelítés, stb.), ami azon belül történik. A fentieken túlmenően a részajánlattétel azért sem lehetséges, mivel több különálló kivitelező organizációs és vonulási irányait nem lehet úgy biztosítani, hogy azok ne idézzenek elő élet- és balesetveszélyes állapotot, lásd.: helyszínrajzon épületek és ingatlan bejárat viszonylata. Gazdaságilag, projekt szempontból, műszaki szempontból az egyidejű munkavégzés szükséges részajánlat esetén, amelynél annak műszaki biztosítása, megszervezése nem, vagy csak jelentős többletköltséggel/idővel biztosítható.
II.2) A közbeszerzés ismertetése
 
II.2.1) Elnevezés:
Szerencs - Volt cukorgyári irodaépület felújítása
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45453100-8
További tárgyak: 45210000-2
45315100-9
45350000-5
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU311 A teljesítés helye: Magyarország_3900_Szerencs_Gyár _utca_1_2023/15
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Építészet és szakipari munkák, főbb mennyiségek:
A meglévő külső egyedi pallótokos nyílászárók felújítása 267 m2
Meglévő azbeszt tartalmú kiselemes palafedés bontása a műszaki leírásban foglalt feltételek pontos betartásával, új síkpalafedés készítése, meglévő lécezés bontása, új tetőlécezés készítése 1031 m2
Törött korhadt fa tetőszerkezeti elemek cseréje 128 m2
Rongálódott, eresz és falszegély, hajlatbádogozás cseréje 185 m
Homlokzatvakolati vakolatjavítás 1147 m2
Földszinten szellőző falszárító vakolat készítése 1,5 m magasságig, meglévő vakolat leverésével, fugák tisztításával 835 m2
Parketta burkolatok bontása, laminált padló fektetése 490 m2
Belső festés felületelőkészítéssel 5376 m2
Elektromos ellátás:
Az épület jelenleg áramtalanítva van fogyasztásméréssel nem rendelkezik , kivitelező feladata az új elektromos csatlakozás kiépítése földkábellel. Az elektromos csatlakozás kiépítése mellett felújításra kerül az épület belső elektromos hálózata.
Főbb mennyiségek:
Elektromos betáplálás kiépítése 50 m
Védőcső bontása falhoronyból 1800 m
Vezeték bontása 2200 m
Szerelvények bontása: 350 db
Védőcső és vezetékek elhelyezése 5891 m
Világítási és telekommunikációs szerelvények elhelyezése 322 db
Felületre szerelt lámpatestek 382 db
Épületgépészet:
A gépészeti munkák keretében az épület fűtési rendszere kerül felújításra.
Jelenleg három gázkazán található az épületben, amelyek évek óta használaton
kívüliek. Az épület fűtésére melegvizes központi fűtés tervezett, két fűtési körrel, a meglévő
három gázkazánra csatlakoztatva.
A hőleadók lapradiátoroktermosztatikus radiátor szeleppel. Épületen belül azalapvezetékek födém alatt, szabadon szerelve kerülnek kialakításra.
Főbb mennyiségek:
Csővezeték bontása 704 m
Öntöttvas radiátorok bontása 81 db
Fűtési csővezeték szerelése 492 m
Lapradiátor szerelése termosztatikus szeleppel 86 db
Azbesztartalmú pala bontásával kapcsolatos előírások:
Az azbeszttel kapcsolatos kockázatoknak kitett munkavállalók védelméről szóló 12/2006. (III. 23.) EüM rendeletben előírtaknak megfelelően a munkáltatónak a munka megkezdése előtt 15 nappal írásban be kell jelentenie az OMMF munkavégzés helye szerint illetékes területi munkavédelmi felügyelőségének azokat az eseteket, amikor a munkavégzés során a munkavállalók azbesztből vagy azbeszttartalmú termékből, illetve azbeszttartalmú termékkel végzett tevékenységből származó kockázatnak (azbesztexpozíciónak) ténylegesen vagy feltételezhetően ki vannak téve. (A közmű meghibásodása miatt végzett, előre nem tervezhető, azbesztexpozíció kockázatával járó munkavégzés esetén a bejelentést a munka megkezdését követő három munkanapon belül kell megtenni.)
A kivitelezés során kizárólagosan birtokolja az ingatlant a nyertes vállalkozó.
Az öntöttvas radiátorokra és kibontott fém fűtéscsövekre igényt tart Ajánlatkérő, egyéb bontott anyagokat építési hulladékként kell kezelni.
Az épülethez tartozó telken belül 1000 m2 nagyságú felvonulási terület biztosítható, melynek lekerítése és őrzése kivitelező feladata.
Tárgyi építési beruházás nem építési engedélyköteles tevékenység, és nem tartalmaz tervezési feladatokat.
A Nyertes ajánlattevő energiaigényét saját maga köteles biztosítani, arra Megrendelő nem köteles, azaz a kivitelezéshez szükséges ideiglenes áram és vízellátás kiépítése, elbontása és ennek költsége, továbbá az elfogyasztott szolgáltatások ellenértéke és felmerülő minden további költség vállalkozót terheli.
AK a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 46. § (3) bekezdése alapján rögzíti, hogy az eljárást megindító felhívásban és a közbeszerzési dokumentumokban meghatározott gyártmányú, eredetű, típusú dologra, eljárásra, tevékenységre, személyre, szabadalomra vagy védjegyre való hivatkozás csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt, és a megnevezés alatt a „vagy azzal egyenértékű”-t kell érteni. Az egyenértékűség bizonyítása AT feladata. A kiadott tervek, és ezekhez kapcsolódó műszaki leírások, egyéb dokumentumok, valamint a megküldött költségvetések együttesen értelmezendők.
A közbeszerzés ismertetése csak a főbb feladatokat/mennyiségeket tartalmazza tájékoztató jelleggel, AT felelőssége a mennyiségek ajánlattételt megelőző ellenőrzése.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
Az alábbi értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 2. M.1.alk. köv.-re bemutatott szakember, alk. köv. felüli MV-É-R vagy azzal egyenértékű felelős műszaki vezetői jogosultság megszerzéséhez szükséges szakm. tap. felüli többlet szakmai tap. (0-36 hó) 15
2 3. A munkaterületen a vállalkozó, ill. közreműködői által termelt hulladék szelektív gyűjtésének, továbbá elszállításának és elhelyezésének biztosítása (igen /nem)  5
3 4. Többlet jótállás időtartama. Ajánlatkérő a kötelezően előírti 36 hónapon felüli vállalást értékeli (0- 24 hónap), ajánlati elem legkedvezőbb szintje 24 hónap 10
  Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: 1. Nettó ajánlati ár összesen (HUF) / Súlyszám: 70
II.2.6) Becsült érték:
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében ennek a résznek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)
II.2.7) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban:
vagy Kezdés: 2023/03/01 (éééé/hh/nn) / Befejezés: 2023/07/30 (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbítás leírása:
II.2.8) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárás kivételével)
A gazdasági szereplők tervezett száma (keretszáma):
vagy
Tervezett minimum: > / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.9) Változatokra (alternatív ajánlatokra) vonatkozó információk
Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok) nem
II.2.10) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.11) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.12) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: TOP 1.1.1.-16. - B01-2019-000014
II.2.13) További információ
Kiegészítés a II.2.7) ponthoz: II.2.7. pontban jelzett kezdési időpont tájékoztató jellegű, mely az eljárás lebonyolításának időtartamára tekintettel későbbi időpontra tolódhat, így kizárólag az eljárás megindíthatósága érdekében került megadásra.. Vállalkozó teljesítési határideje: 2023. 07. 30., amely időtartamba beletartozik az átadás-átvétel legfeljebb 15 napos határideje is.

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Részvételi feltételek
III.1.1) Kizáró okok és a szakmai tevékenység végzésére vonatkozó jogosultság
A kizáró okok felsorolása: A kizáró okok felsorolása:
Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 62. § (1) bekezdés c), h)-k) és m) pontja szerinti kizáró okok bármelyike fennáll.
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: Ajánlatkérő az eljárásban alkalmazza a Kbt. 114/A. §-át, mely során a bírálat keretében a kizáró okok, és az alkalmassági követelmények tekintetében a közbeszerzési dokumentumokban meghatározott igazolásokat ajánlattevők az ajánlatukban kötelesek benyújtani, azaz Ajánlatkérő valamennyi ajánlattevő ajánlatát teljes körűen bírálja el, és szólítja fel hiánypótlásra. Irányadó még a 114/A. § (2) – (6) bekezdései. Nem alkalmazandó: Kbt. 67. § (1) bekezdés, a 69. § (2)-(9) bekezdés, valamint a 114. § (2) bekezdés.
Ajánlattevő vonatkozásában:
Ajánlattevőnek a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet (továbbiakban: Kr.) 17. § (1) bekezdés szerint EKR űrlapon, egyszerű nyilatkozatot kell benyújtania arról, hogy nem tartozik a felhívásban előírt kizáró okok hatálya alá, valamint a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) pontját a Kr. 8. § i) pont ib) alpontja és a 10. § g) pont gb) alpontja szerint kell igazolnia az Ajánlatkérő által kiadott, kitöltött űrlap benyújtásával.
Alvállalkozó és adott esetben alkalmasság igazolásában résztvevő más szervezet vonatkozásában:
Ajánlattevő a Kbt. 67. § (4) bekezdésében foglaltaknak megfelelően, a Kr. 17. § (2) bekezdése alapján csak nyilatkozni köteles arról, hogy a szerződés teljesítéséhez nem vesz igénybe a Kbt. 62. § (1) bekezdés c), h)-k) és m) pontja szerinti kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót, valamint az általa alkalmasságának igazolására igénybe vett más szervezet nem tartozik a Kbt. 62. § (1) bekezdés c), h)–k) és m) pontja szerinti kizáró okok hatálya alá, EKR űrlapon.
A Kr. 17. § (1) bekezdése alapján az egységes európai közbeszerzési dokumentum (EEKD) nem alkalmazandó, azonban az Ajánlatkérő köteles elfogadni, ha az ajánlattevő a Kr. 7. § szerinti - korábbi közbeszerzési eljárásban felhasznált – EEKD-t nyújt be, feltéve, hogy az abban foglalt információk megfelelnek a valóságnak, és tartalmazzák az Ajánlatkérő által a kizáró okok és az alkalmasság igazolása tekintetében megkövetelt információkat. Az EEKD-ban foglalt információk valóságtartalmáért az ajánlattevő felel.
Öntisztázás a Kbt. 64. § alapján.
Ajánlattevő vonatkozásában folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetén az ajánlathoz csatolandó a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelem és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolás is. Amennyiben ajánlattevő vonatkozásában nincs folyamatban változásbejegyzési eljárás, úgy kérjük, nemleges tartalmú változásbejegyzési nyilatkozatot szíveskedjenek az ajánlat részeként benyújtani [Kr. 13. §] EKR űrlapon.
A Kr. 1. § (7) bek. alapján a kizáró okokra és az alkalmassági követelményekre vonatkozóan a közbeszerzés megkezdését megelőzően kiállított igazolások is benyújthatóak (felhasználhatóak) mindaddig, ameddig az igazolásokban foglalt tény, illetve adat tartalma valós. Az ajánlatkérő – ellenkező bizonyításig – az adat valóságtartalmát az ajánlattevő erre vonatkozó külön nyilatkozata nélkül vélelmezi.
Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság előírása [Kbt. 65. § (1) bekezdés c) pont]:
Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság igazolása:
III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása:
Alkalmassági minimumkövetelmény(ek) meghatározása:
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása Ajánlatkérő az eljárásban alkalmazza a Kbt. 114/A. §-át, mely során a bírálat keretében a kizáró okok, és az alkalmassági követelmények tekintetében a közbeszerzési dokumentumokban meghatározott igazolásokat a gazdasági szereplők az ajánlatukban kötelesek benyújtani, azaz ajánlatkérő valamennyi ajánlattevő ajánlatát teljes körűen bírálja el, és szólítja fel (esetlegesen) hiánypótlásra. Irányadó még a 114/A. § (2) – (6) bekezdései. Nem alkalmazandó: Kbt. 67. § (1) bekezdés, a 69. § (2)-(9) bekezdés, valamint a 114. § (2) bekezdés.
M/1. Ajánlattevő a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (2) bekezdés b) pontja alapján mutassa be azt a szakembert, akit be kíván vonni a teljesítésbe.
Csatolandó dokumentumok:
- a szakember szakmai tapasztalatát és végzettségét ismertető saját kezűleg aláírt szakmai önéletrajza (a továbbiakban önéletrajz); amelyből a szakember végzettsége, előírt szakmai tapasztalat megléte, az ajánlat benyújtáskori munkáltatója minden kétséget kizáróan megállapítható. A szakmai gyakorlat időtartamát év, hónap pontossággal szükséges megadni, az időben párhuzamos gyakorlati idők csak egyszer számítanak bele a szakember szakmai gyakorlati idejébe.
- végzettséget (képzettséget) igazoló dokumentumok egyszerű másolata;
- más tagállamban szerzett jogosultság esetében a küldő vagy származási országban szerzett, a fentiekkel egyenértékű jogosultságot igazoló dokumentum magyar nyelvű fordítása;
- a szakember által aláírt rendelkezésre állási nyilatkozata, mely tartalmazza, hogy eljárásba történő bevonásáról tudomással bír.
Ha az M.1. pontra megajánlott szakember az előírt jogosultsággal rendelkezik, úgy a jogosultság megszerzéséhez szükséges végzettség és szakmai tapasztalat igazolására egyéb dokumentum csatolása nem szükséges, azokat az érvényes jogosultság igazolja, azonban a szakember szakmai önéletrajza ez esetben is csatolandó úgy, hogy abban rögzítésre kerül az adott jogosultság vonatkozásában a megszerzésének legelső/kezdő időpontja (év-hónap pontossággal).
Az M.1. alkalmassági követelménynek közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek a Kbt. 65. § (6) bekezdés alapján.
Ajánlattevő az előírt alkalmassági követelményeknek bármely más szervezet (vagy személy) kapacitására támaszkodva is megfelelhet a Kbt. 65. § (7), (9), (11)-(12) bekezdésében, illetve a Kbt. 67. § (3) bekezdésében foglaltaknak megfelelően.
Ajánlatkérő a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 24. § (1) bekezdését nem alkalmazza, mert az alkalmassági követelményt a 28. §-ban és a 36. §-ban meghatározott minősített ajánlattevők hivatalos jegyzékében való szereplés kritériumainál szigorúbban határozta meg.
Alkalmassági minimumkövetelmény(ek): M.1.) Alkalmatlan az AT, ha nem rendelkezik:
M.1.minimum egy fő, a 266/2013. (VII.11.) Korm. rendelet szerinti „MV-É-R” kategóriájú felelős műszaki vezetői (Építési szakterület részszakterülete) jogosultsággal (vagy azzal egyenértékű jogosultsággal) vagy a jogosultság megszerzéséhez szükséges (vagy azzal egyenértékű) (a 266/2013. (VII.11.) Korm. rendelet 1. melléklete VI./1. rész 3. pontjában meghatározott, vagy azzal egyenértékű) végzettséggel és szakmai tapasztalattal rendelkező, a teljesítésbe bevonni kívánt szakemberrel.
Ajánlatkérő elfogadja a fenti jogosultság megszerzéséhez szükséges szakképzettséggel egyenértékű szakképzettséget is, mely egyenértékűséget az Ajánlattevőnek igazolnia kell.
A Kbt. 65. § (7) bekezdés alapján csatolni kell az ajánlatban a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet olyan szerződéses, előszerződésben vagy más formában vállalt kötelezettségvállalását tartalmazó okiratot, amely alátámasztja, hogy a szerződés teljesítéséhez szükséges erőforrások rendelkezésre állnak majd a szerződés teljesítésének időtartama alatt. Ezen okiratnak tartalmaznia kell az ajánlattevő részére szóló meghatalmazást arra, hogy az EKR-ben elektronikus úton teendő nyilatkozatok megtételekor az adott szervezet képviseletében eljárhat a Kbt. 65 § (12) bekezdésében foglaltak szerint.
AK felhívja a figyelmet, hogy a Ptk. 6:73. § (1) bekezdése alapján „az előszerződésnek a megkötendő szerződés lényeges feltételeit tartalmaznia kell.” A szerződés vagy előszerződés lényeges feltételei közé tartozik a szolgáltatás és az ellenszolgáltatás meghatározása is.
A szerződéskötés feltétele, hogy az M.1.) pontban előírt szakembernek szerepelnie kell a Magyar Mérnöki Kamara (www.mmk.hu), továbbá más jogszabályban meghatározott névjegyzékben, melyet a szerződés megkötéséig és a szerződés teljes időtartama alatt biztosítani kell (melyre vonatkozóan AT-nek ajánlatában nyilatkozatot szükséges benyújtania.). Amennyiben a bemutatott szakember az elektronikus nyilvántartásban adminisztrációs okokból nem szerepel, úgy az előírt jogosultság fennállása az illetékes kamara által kiállított, a tárgyévre vonatkozó érvényes igazolással is igazolható. A nyilvántartásba vétel elmaradása a szerződéskötéstől való visszalépést jelenti a Kbt. 131. § (4) bekezdése alapján és AK a második legkedvezőbb ajánlattevővel köti meg szerződést, amennyiben a második helyezett az összegezésben megjelölésre került.
III.1.4) A részvételre vonatkozó objektív szabályok és kritériumok (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
A szabályok és kritériumok felsorolása, rövid ismertetése:
III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
  A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a fogyatékkal élő vagy hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja
  A szerződés teljesítése védett munkahely-teremtési programok keretében történik
  A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
III.1.6) A szerződés biztosítékai:
Késedelmi kötbér: Vállalkozó amennyiben olyan okból, amiért felelős, (Ptk. 6:186.§) a teljesítési határidőt nem tartja be (késedelem), késedelmi kötbért fizet. A késedelmi kötbér mértéke a nettó vállalkozói díj 1%-a naptári naponta, minden megkezdett naptári napra. A 10 napot meghaladó késedelem esetén Megrendelő jogosult azonnali hatállyal elállni (felmondani), mely okán Vállalkozó a meghiúsulási kötbérfizetésre lesz kötelezett.
Meghiúsulási kötbér: Vállalkozó meghiúsulási kötbér megfizetésére köteles, ha olyan okból, amiért felelős a szerződés teljesítésbe menése meghiúsul. A kötbér alapja a nettó vállalkozói díj, mértéke a kötbéralap 25%-a. Amennyiben a meghiúsulás oka a késedelem, a késedelmi és a meghiúsulási kötbér együttesen nem alkalmazható. Ez esetben a meghiúsulási kötbér jár.
Általános jótállás min. 36 hónap (értékelési szempont) (a műszaki átadás-átvételi eljárás lezárásától számított).
Részletes leírás a közbeszerzési dokumentumokban.
III.1.7) Az ellenszolgáltatás teljesítésének feltételei és / vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre:
Tartalékkeret: nincs
Fizetési feltételek: Az ajánlattétel, a szerződés és a kifizetések pénzneme magyar forint (HUF).
Részszámlázás biztosított a szerződéstervezetben rögzítettek szerint. készültségi szintek: 60%, 100%.
AK Kbt. 135. § (8) bekezdése szerint biztosítja az előleg igénylésének lehetőségét, a nettó nélküli vállalkozói díj 30%-nak megfelelő mértékben, azzal, hogy annak nem feltétele előleg-visszafizetési biztosíték szolgáltatása. Az előleggel a rész és a végszámlában kell elszámolni egyenlő arányban.
AK a fedezetet részben támogatási forrásból, részben szükség szerint egyéb forrásból (TOP 1.1.1.-16. - B01-2019-000014 Iparterület fejlesztése Szerencsen III. ütem Régi cukorgyár irodaépület felújítása) biztosítja. Megrendelő rögzíti, hogy a forrás a jelen szerződésben foglaltak figyelembevételével álll rendelkezésre. A fenti támogatás ill. az egyéb forrás nem érintett ún. szállítói finanszírozással. A támogatási forrás támogatási intenzitása: 100%AK rögzíti, hogy a források nem érintettek ún. szállítói kifizetéssel.
Ellenszolgáltatás kifizetésének jogszabályi rendelkezései: Kbt. 135. § (1) és (3); (5)-(6) bekezdései, alvállalkozó esetén a 322/2015.(X. 30.) Korm. rendelet 32/A.§-a, Ptk. 6:130.§ (1) és (2) bekezdés.
A kivitelezés nem engedélyköteles.
Részletes fizetési feltételeket: szerződéstervezet.
III.1.8) A nyertes közös ajánlattevők által létrehozandó gazdálkodó szervezet:
AK gazdálkodó szervezet alapítását kizárja mind AT, mind közös ATk vonatkozásában. AK felhívja a figyelmet a Kbt. 35. § (1)-(8) bek-re
III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk (csak szolgáltatásmegrendelés esetében)
  A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve
A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás:
III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:
III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
x Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és szakképzettségét

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
(klasszikus ajánlatkérők esetében)
x Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Nyílt eljárás
  Meghívásos eljárás
  Tárgyalásos eljárás
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
IV.1.2) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
  Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma:
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
  A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják
IV.1.3) A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalásos eljárás vagy a versenypárbeszéd során történő csökkentésére irányuló információ
  Több fordulóban lebonyolítandó tárgyalások igénybe vétele annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsék a megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát.
IV.1.4) Információ a tárgyalásról (klasszikus ajánlatkérők esetében; kizárólag tárgyalásos eljárás esetében)
  Ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a szerződést az eredeti ajánlat alapján, tárgyalások lefolytatása nélkül ítélje oda.
IV.1.5) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
További információk az elektronikus árlejtésről:
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
/ (KÉ-szám/évszám)
IV.2.2) Ajánlattételi, részvételi vagy regisztrációs kérelem benyújtási határidő
Dátum: 2023/01/30 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 12:00 (óó:pp)
IV.2.3) Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének tervezett napja (részvételi felhívás esetében)
Dátum: (éééé/hh/nn)
IV.2.4) Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók: HU
IV.2.5) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama: (ajánlati felhívás esetében)
Az ajánlati kötöttség végső dátuma: (éééé/hh/nn)
vagy
Az időtartam hónapban: vagy napban: 60 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.6) Az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések felbontásának feltételei
Datum: 2023/01/30 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 14:00 (óó:pp) Hely: https://ekr.gov.hu/
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: Az ajánlatok elektronikus bontásának szabályait a 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet 15. §-a tartalmazza.

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű nem
A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról
x A megrendelés elektronikus úton történik
x Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
x A fizetés elektronikus úton történik
VI.3) További információk:
VI.3.1) Feltételes közbeszerzés
x Ajánlatkérő felhívja a gazdasági szereplők figyelmét, hogy az eljárást eredménytelenné nyilváníthatja, ha valamely meghatározott, ellenőrzési körén kívül eső, bizonytalan jövőbeli esemény az ajánlattételi, illetve részvételi határidő lejártát követően következik be.
Ajánlatkérő ellenőrzési körén kívül eső, bizonytalan jövőbeli esemény meghatározása: AK a Kbt. 53. § (5) – (6) bekezdés alapján feltételes közbeszerzésként indítja az eljárást tekintettel arra, hogy a forrás teljes egészében nem áll rendelkezésre. A szerződés azon a napon lép hatályba, amely napon a szerződésben rögzített támogatási forrásra vonatkozóan a szerződés létrejöttét megelőzően benyújtott támogatási jogviszony-módosítás a projekt záró időpontja vonatkozásában hatályba lép és arról a Megrendelő a Vállalkozót írásban értesíti (ezen nyilatkozat megküldésének napján), rendelkezésre áll. Amennyiben a fenti feltétel legkésőbb 2023. 03. 30-ig nem következik be, akkor a jelen szerződés nem lép hatályba
VI.3.2) Az ajánlati biztosíték (ajánlati felhívás esetében)
  Az eljárásban való részvétel ajánlati biztosíték adásához kötött.
Az ajánlati biztosíték mértéke:
A befizetés helye:
vagy az ajánlatkérő fizetési számlaszáma:
Az ajánlati biztosíték befizetése (teljesítése) igazolásának módja:
VI.3.3) Konzultációra vonatkozó információk
  Kiegészítő tájékoztatást ajánlatkérő konzultáció formájában is megadja.
A konzultáció időpontja: (éééé/hh/nn) és helye:
VI.3.4) Ajánlat érvénytelenségére vonatkozó összeg ár vagy költség esetében
Ajánlatkérő az alábbi értéket meghaladó árat vagy költséget tartalmazó ajánlatot a bírálat során érvénytelenné nyilvánítja
 
VI.3.5) Az ajánlatok értékelési szempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám:
0-10
VI.3.6) A módszer(ek) meghatározása, amellyel a VI.3.5) pont szerinti ponthatárok közötti pontszámot megadásra kerül:
1. é. sz. (ár): fordított arányosítás, 2. é. sz. (szakember) és 4. é. sz. (jótállás): egyenes arányosítás, 3. é.sz.: pontkiosztás.
VI.3.7) Életciklusköltség-számítási módszer alkalmazására vonatkozó információ
  Ajánlatkérő az áru, szolgáltatás vagy építési beruházás értékeléskor figyelembe vett költségét életciklusköltség-számítási módszer alkalmazásával határozza meg.
VI.3.8) A bírálatra vonatkozó további információk
x Az ajánlatkérő előírja a kizáró okok, az alkalmassági követelmények, valamint a Kbt. 82. § (5) bekezdése szerinti objektív kritériumok tekintetében a közbeszerzési dokumentumokban meghatározott igazolásoknak a részvételi jelentkezésben vagy az ajánlatban történő benyújtását.
VI.3.9) További információk: 1. Részletes szabályok a közbeszerzési dokumentumokban (továbbiakban: KD)
2. Az eljárásban minden kommunikáció kizárólag az EKR rendszerben történik, azonban a Kbt. 41/C. § (4) bekezdés szerinti esetekben, ha nincs lehetőség az EKR-ben történő kommunikációra, úgy a következő elérhetőségek is használhatók: fax: +36 17896943, e-mail: titkarsag@witzrt.hu
3. Az EKR-ben továbbított dokumentumokkal, az EKR-ben elektronikus úton megtett nyilatkozatokkal szemben támasztott követelményekkel, illetve a képviselettel kapcsolatos előírásokat az elektronikus úton megtett nyilatkozatokkal kapcsolatban a Kbt. 40-41/C §-a az irányadó.
4. Az AK gazdálkodó szervezet alapítását kizárja mind ajánlattevő (továbbiakban:AT), mind közös ajánlattevők vonatkozásában.
5. Közös ajánlattétel esetén a Kbt. 35.§-ban és a Kbt. 41/A. § (5) bekezdésben foglaltak szerint kell eljárni, továbbá az ajánlathoz csatolni kell a közös ajánlattevők erre vonatkozó megállapodását.
6. Kiegészítő tájékoztatás a Kbt. 56. § és Kbt. 114. § (6) bekezdése alapján a KD-ban részletezettek szerint.
7. AK konzultációt nem tart.
8. AK helyszíni bejárást tart. Helyszín: 3900 Szerencs, Gyár utca 1; Időpont: A hirdetmény megjelenését követő 3. munkanapon 10:00 óra.
9. Az ajánlatnak tartalmaznia kell az EKR-ben megadott űrlapokon, a Kbt. 66. § (2) bek. szerinti nyilatkozatot, továbbá a Kbt. 66. § (5) bek. szerinti felolvasólapot a megfelelő cellák kitöltésével, amelynek tartalmaznia kell a Kbt. 68. § (4) bek.-ben meghatározott információkat.
10. AK jelen eljárásban előírja a Kbt. 66. § (6) bek. szerinti alvállalkozókra vonatkozó információk, valamint a Kbt. 65. § (7) bek. szerinti nyilatkozat ajánlatban történő feltüntetését (nemleges nyilatkozatok is csatolandók) az EKR űrlap kitöltésével.
11. Ajánlattevőknek csatolnia kell a költségvetést kitöltött formában (pdf. formátumban cégszerűen aláírva, és .xls formátumban is).
12. Hiánypótlás a Kbt. 71. §-ban foglaltaknak megfelelően.
13. FAKSZ: dr. Supák-Kalán Nikoletta, lajstromszám: 01145
14. AK alkalmazza a Kbt. 75. § (2) bekezdésének e) pontját.
15. A jelen ajánlattételi felhívásban nem szabályozott kérdések vonatkozásában a közbeszerzésről szóló 2015. évi CXLIII. törvény és végrehajtási rendeletei szerint kell eljárni.
16. AT-nek a szerződéskötés időpontjára - feltételes közbeszerzés esetén a szerződés hatálybalépését követően a szerződésben meghatározott időpontig - rendelkezni kell, vagy meglévő felelősségbiztosítását jelen szerződésre ki kell terjesztenie, melyre vonatkozóan AT-nek ajánlatában nyilatkozatot szükséges benyújtania. A jelen közbeszerzési eljárás során előírt általános felelősségbiztosítás mértéke, terjedelme legalább 120 M ft/év és 20 M ft/év káresemény mértékű teljes körű építés-szerelési felelősségbiztosítást, amely kellő fedezetet nyújt, és kiterjed a teljes szerződés szerinti munkákra, a káreseménnyel kapcsolatos többletköltségekre (romeltakarítás, szakértői költségek stb.), a meglévő és szomszédos építményekre.
17. Ajánlatkérő az árazatlan költségvetést az ajánlat könnyebb összeállításának érdekében képletezte be, így a képletek tájékoztató jellegűek. Előbbiek okán azok helyesség felülvizsgálata ajánlattevő felelősségi körét is képezik, ezért az ajánlatokat megfelelően képletezve szükséges ajánlattevőnek elkészítenie és benyújtania.
18. AK a Kbt. 53. § (5) – (6) bekezdés alapján feltételes közbeszerzésként indítja az eljárást tekintettel arra, hogy a forrás teljes egészében nem áll rendelkezésre. Részletek a szerződéstervezetben
VI.4) E hirdetmény feladásának dátuma:
2023/01/10 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem szükséges