Ugrás a tartalomra Ugrás a láblécre

Közbeszerzési Hatóság

Publikus Core
Közbeszerzési Értesítő száma: 2022/233
Beszerzés tárgya: Szolgáltatásmegrendelés
Hirdetmény típusa: Ajánlati/részvételi felhívás/2020 KÉ
Eljárás fajtája: Nyílt eljárás
Közzététel dátuma: 2022.11.30.
Iktatószám: 25666/2022
CPV Kód: 50000000-5
Ajánlatkérő: Tolna Megyei Rendőr-főkapitányság
Teljesítés helye: Nyertes Ajánlattevő telephelye illetve amennyiben igénybe vesz alvállalkozót, úgy annak telephelye.;Nyertes Ajánlattevő telephelye illetve amennyiben igénybe vesz alvállalkozót, úgy annak telephelye.;Nyertes Ajánlattevő telephelye illetve amennyiben igénybe vesz alvállalkozót, úgy annak telephelye.
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő: 2022.12.14.
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa: Regionális/helyi szintű
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre: Közrend és biztonság
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Ajánlati/részvételi felhívás
A Kbt. 112. § (1) bekezdés b) pont szerinti eljárások esetében.
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Tolna Megyei Rendőr-főkapitányság
Nemzeti azonosítószám: 15720728251
Postai cím: Mészáros Lázár Utca 19-21.
Város: Szekszárd
NUTS-kód: HU233
Postai irányítószám: 7100
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Krekó Károly
Telefon: +36 19994093
E-mail: krekok@kr.police.hu
Fax: +36 14435001
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.police.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
  Meghatalmazott ajánlatkérő nélkül.
  Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: (adja meg ajánlatkérő nevét)
  Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került feltüntetésre: (adja meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és azonosítószámát)
  Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Kommunikáció
x A közbeszerzési dokumentumok korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR001743032022/reszletek (URL)
  A közbeszerzési dokumentumokhoz történő hozzáférés korlátozott. További információ a következő helyről érhető el: (URL)
További információ a következő címen szerezhető be
x a fent említett cím
  másik cím: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó
x elektronikus úton: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR001743032022/reszletek (URL)
x a fent említett címre
  a következő címre: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
  Az elektronikus kommunikáció olyan eszközök és berendezések használatát igényli, amelyek nem általánosan hozzáférhetők. Ezen eszközök és berendezések korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: (URL)
I.4) Az ajánlatkérő típusa
  Központi szintű
x Regionális/helyi szintű
  Közjogi szervezet
  Közszolgáltató
  Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2) bekezdés]
  Egyéb:
I.5) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
x Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
  Egyéb tevékenység:
I.6) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
  Villamos energia
  Földgáz és kőolaj kitermelése
  Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
  Víz
  Postai szolgáltatások
  Vasúti szolgáltatások
  Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
  Kikötői tevékenységek
  Repülőtéri tevékenységek
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1) Elnevezés:
Gépjárművek eseti javítása, karbantartása
Hivatkozási szám: EKR001743032022
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 50000000-5
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
  Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
A Tolna Megyei Rendőr-főkapitányság üzemeltetésében álló szolgálati gépjárművek eseti javítása, kárjavítása és karbantartása 24 hónapra vagy a keretösszeg kimerüléséig az alábbi részajánlattételi körökben:
Részajánlattételi körök:
Részajánlattételi körök Keretösszeg (nettó Ft)
1. rész (45 db gépjármű) 31 611 118
2. rész (22 db gépjármű) 15 454 324
3. rész (6 db motor) 4 214 816

Ajánlatkérőnek az egyes részajánlattételi körök vonatkozásában a rendelkezésre álló keretösszeg 70%-áig keletkezik lehívási kötelezettsége.
Részajánlattételi körök Lehívási kötelezettség (nettó Ft)
1. rész (45 db gépjármű) 22 127 783
2. rész (22 db gépjármű) 10 818 027
3. rész (6 db gépjármű) 2 950 371
A közbeszerzés pontos tárgyát, mennyiségét, a nyertes ajánlattevő feladatait részletesen a KKD 7. számú mellékleteként kiadott Műszaki leírás tartalmazza.
II.1.5) Becsült érték:
Pénznem:
(ÁFA nélkül; keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében a szerződéseknek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)
II.1.6) Részekre bontás
x Részajánlat tételére lehetőség van.
Ajánlatok benyújthatók x valamennyi részre   legfeljebb a következő számú részre:   csak egy részre
  Az egy ajánlattevőnek odaítélhető részek maximális száma:
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a következő részek vagy részcsoportok kombinációjával ítéljen oda szerződéseket:
  Részajánlat tételének lehetősége nem biztosított.
A részajánlat tételének kizárásának indoka(i):
II.2) A közbeszerzés ismertetése
 
II.2.1) Elnevezés:
45 db gépjármű
Rész száma: 1
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 50000000-5
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU233 A teljesítés helye: Nyertes Ajánlattevő telephelye illetve amennyiben igénybe vesz alvállalkozót, úgy annak telephelye.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
45 db gépjármű eseti javítása, kárjavítása és karbantartása a szerződés aláírásának napjától számított 24 hónapig, de legfeljebb a nettó 31 611 118 Ft keretösszeg kimerüléséig (amelyik hamarabb teljesül).
Ajánlatkérőnek a rendelkezésre álló keretösszeg 70%-áig, nettó 22 127 783 Ft-ig keletkezik lehívási kötelezettsége.
A részletes műszaki leírást a a KKD 7. számú melléklete tartalmazza.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
Az alábbi értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 Alkatrész árából biztosított kedvezmény mértéke %-ban (a KKD 14.4. pontjában részletezettek szerint) (min. 10%, max. 40%) 20
  Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: / Súlyszám: 80
II.2.6) Becsült érték:
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében ennek a résznek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)
II.2.7) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 24 vagy napban:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbítás leírása:
II.2.8) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárás kivételével)
A gazdasági szereplők tervezett száma (keretszáma):
vagy
Tervezett minimum: > / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.9) Változatokra (alternatív ajánlatokra) vonatkozó információk
Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok) nem
II.2.10) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.11) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.12) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.13) További információ
a.) Az ajánlatok részszempontok és alszempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám alsó és felső határa: 0 – 10.
Értékelési módszer:
1. részszempont: Ajánlati ár (nettó Ft) SÚLYSZÁM: 80 az alábbi alpontok szerint:
Ajánlatkérő minden alszempont (1.1; 1.2; 1.3; 1.4) tekintetében a Közbeszerzési Hatóság útmutatója a nyertes ajánlattevő kiválasztására szolgáló értékelési szempontrendszer alkalmazásáról (KÉ 2020. évi 60. szám) 1. számú melléklet A.1. pont aa) alpontja szerinti fordított arányosítás módszerével számítja Ajánlatkérő.
1.1 értékelési alszempont: Gépjármű szerelés nettó rezsióradíja (Ft). A legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat kap 10 pontot. SÚLYSZÁM:20
1.2 értékelési alszempont: Karosszéria lakatos munka nettó rezsióradíja (Ft). A legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat kap 10 pontot.SÚLYSZÁM:20
1.3 értékelési alszempont: Fényezés nettó rezsióradíja (Ft). A legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat kap 10 pontot. SÚLYSZÁM: 20.
1.4 értékelési alszempont: Autóvillamossági szerelés nettó rezsióradíja (Ft). A legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat kap 10 pontot. SÚLYSZÁM: 20.
2. részszempont:- Alkatrész referencia árból adott kedvezmény mértéke %-ban. (a KKD 14.4. pontjában részletezettek szerint) (min. 10%, max. 40%). Ajánlatkérő a Felolvasólapon szereplő kedvezmény mértékkét (%) értékeli. A 10%-nál alacsonyabb megajánlás az ajánlat érvénytelenségét vonja maga után. 40%-os vagy magasabb megajánlás esetén ajánlatkérő 10 pontot ad. SÚLYSZÁM: 20: Ajánlatkérő a 2. részszempont esetében a pontszámot a Miniszterelnökségnek a Kbt. 77. § (1) bekezdése szerinti legkedvezőbb szint, illetve legkedvezőtlenebb elvárás meghatározásához - a Közbeszerzési Hatóság honlapján is elérhető – megnevezésű útmutatójában szereplő képlet szerint határozza meg.
b.) A közbeszerzési eljárás eredményeként megkötendő szerződés: Vállalkozási keretszerződés
c.) Szerződés hatálya: A szerződés minden fél általi aláírásának napjától számított 24 hónapig, de legfeljebb a nettó 31 611 118 Ft keretösszeg kimerüléséig tart(amelyik hamarabb teljesül).
d.) Teljesítés hatálya: Az ajánlattevőnek garantálnia kell, hogy a munkákat az általa adott árajánlat Megrendelő általi jóváhagyását követő – azonnal megjavítható hibáknál illetve karbantartásnál 4 órán, szerviz és gyors javítás esetén 4 munkanapon, fődarabok cseréje esetén pedig 10 munkanapon – belül elvégezi.
e.) Jótállás:
1. A Vállalkozó jótállást vállal az általa végzett gépjármű javítás szerződésszerű teljesítésére. A javítási tevékenység vonatkozásában a jótállási idő kezdete a javított gépjármű Megrendelő általi átvételének a napja, időtartama 6 hónap.
2. A beépítésre kerülő alkatrészek vonatkozásában a kötelező jótállás időtartama 1 év, kivéve, ha az alkatrész forgalmazója ennél hosszabb időtartamú jótállást nyújt. A jótállás kezdő időpontja az alkatrész üzembe helyezésének a napja.

II.2.1) Elnevezés:
22 db gépjármű
Rész száma: 2
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 50000000-5
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU233 A teljesítés helye: Nyertes Ajánlattevő telephelye illetve amennyiben igénybe vesz alvállalkozót, úgy annak telephelye.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
22 db gépjármű eseti javítása, kárjavítása és karbantartása a szerződés aláírásának napjától számított 24 hónapig, de legfeljebb a nettó 15 454 324 Ft keretösszeg kimerüléséig (amelyik hamarabb teljesül).
Ajánlatkérőnek a rendelkezésre álló keretösszeg 70%-áig, nettó 10 818 027 Ft-ig keletkezik lehívási kötelezettsége.
A részletes műszaki leírást a a KKD 7. számú melléklete tartalmazza.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
Az alábbi értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 Alkatrész árából biztosított kedvezmény mértéke %-ban (a KKD 14.4. pontjában részletezettek szerint) (min. 10%, max. 40%) 20
  Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: / Súlyszám: 80
II.2.6) Becsült érték:
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében ennek a résznek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)
II.2.7) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 24 vagy napban:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbítás leírása:
II.2.8) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárás kivételével)
A gazdasági szereplők tervezett száma (keretszáma):
vagy
Tervezett minimum: > / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.9) Változatokra (alternatív ajánlatokra) vonatkozó információk
Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok) nem
II.2.10) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.11) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.12) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.13) További információ
a.) Az ajánlatok részszempontok és alszempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám alsó és felső határa: 0 – 10.
Értékelési módszer:
1. részszempont: Ajánlati ár (nettó Ft) SÚLYSZÁM: 80 az alábbi alpontok szerint:
Ajánlatkérő minden alszempont (1.1; 1.2; 1.3; 1.4) tekintetében a Közbeszerzési Hatóság útmutatója a nyertes ajánlattevő kiválasztására szolgáló értékelési szempontrendszer alkalmazásáról (KÉ 2020. évi 60. szám) 1. számú melléklet A.1. pont aa) alpontja szerinti fordított arányosítás módszerével számítja Ajánlatkérő.
1.1 értékelési alszempont: Gépjármű szerelés nettó rezsióradíja (Ft). A legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat kap 10 pontot. SÚLYSZÁM:20
1.2 értékelési alszempont: Karosszéria lakatos munka nettó rezsióradíja (Ft). A legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat kap 10 pontot.SÚLYSZÁM:20
1.3 értékelési alszempont: Fényezés nettó rezsióradíja (Ft). A legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat kap 10 pontot. SÚLYSZÁM: 20.
1.4 értékelési alszempont: Autóvillamossági szerelés nettó rezsióradíja (Ft). A legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat kap 10 pontot. SÚLYSZÁM: 20.
2. részszempont:- Alkatrész referencia árból adott kedvezmény mértéke %-ban. (a KKD 14.4. pontjában részletezettek szerint) (min. 10%, max. 40%). Ajánlatkérő a Felolvasólapon szereplő kedvezmény mértékkét (%) értékeli. A 10%-nál alacsonyabb megajánlás az ajánlat érvénytelenségét vonja maga után. 40%-os vagy magasabb megajánlás esetén ajánlatkérő 10 pontot ad. SÚLYSZÁM: 20: Ajánlatkérő a 2. részszempont esetében a pontszámot a Miniszterelnökségnek a Kbt. 77. § (1) bekezdése szerinti legkedvezőbb szint, illetve legkedvezőtlenebb elvárás meghatározásához - a Közbeszerzési Hatóság honlapján is elérhető – megnevezésű útmutatójában szereplő képlet szerint határozza meg.
b.) A közbeszerzési eljárás eredményeként megkötendő szerződés: Vállalkozási keretszerződés
c.) Szerződés hatálya: A szerződés minden fél általi aláírásának napjától számított 24 hónapig, de legfeljebb a nettó 15 454 324 Ft keretösszeg kimerüléséig tart(amelyik hamarabb teljesül).
d.) Teljesítés hatálya: Az ajánlattevőnek garantálnia kell, hogy a munkákat az általa adott árajánlat Megrendelő általi jóváhagyását követő – azonnal megjavítható hibáknál illetve karbantartásnál 4 órán, szerviz és gyors javítás esetén 4 munkanapon, fődarabok cseréje esetén pedig 10 munkanapon – belül elvégezi.
e.) Jótállás:
1. A Vállalkozó jótállást vállal az általa végzett gépjármű javítás szerződésszerű teljesítésére. A javítási tevékenység vonatkozásában a jótállási idő kezdete a javított gépjármű Megrendelő általi átvételének a napja, időtartama 6 hónap.
2. A beépítésre kerülő alkatrészek vonatkozásában a kötelező jótállás időtartama 1 év, kivéve, ha az alkatrész forgalmazója ennél hosszabb időtartamú jótállást nyújt. A jótállás kezdő időpontja az alkatrész üzembe helyezésének a napja.

II.2.1) Elnevezés:
6 db motorkerékpár
Rész száma: 3
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 50000000-5
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU233 A teljesítés helye: Nyertes Ajánlattevő telephelye illetve amennyiben igénybe vesz alvállalkozót, úgy annak telephelye.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
6 db motorkerékpár eseti javítása, kárjavítása és karbantartása a szerződés aláírásának napjától számított 24 hónapig, de legfeljebb a nettó 4 214 816 Ft keretösszeg kimerüléséig (amelyik hamarabb teljesül).
Ajánlatkérőnek a rendelkezésre álló keretösszeg 70%-áig, nettó 2 950 371 Ft-ig keletkezik lehívási kötelezettsége.
A részletes műszaki leírást a a KKD 7. számú melléklete tartalmazza.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
Az alábbi értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 Alkatrész árából biztosított kedvezmény mértéke %-ban (a KKD 14.4. pontjában részletezettek szerint) (min. 10%, max. 40%) 20
  Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: / Súlyszám: 80
II.2.6) Becsült érték:
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében ennek a résznek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)
II.2.7) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 24 vagy napban:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbítás leírása:
II.2.8) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárás kivételével)
A gazdasági szereplők tervezett száma (keretszáma):
vagy
Tervezett minimum: > / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.9) Változatokra (alternatív ajánlatokra) vonatkozó információk
Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok) nem
II.2.10) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.11) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.12) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.13) További információ
a.) Az ajánlatok részszempontok és alszempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám alsó és felső határa: 0 – 10.
Értékelési módszer:
1. részszempont: Ajánlati ár (nettó Ft) SÚLYSZÁM: 80 az alábbi alpontok szerint:
Ajánlatkérő minden alszempont (1.1; 1.2; 1.3; 1.4) tekintetében a Közbeszerzési Hatóság útmutatója a nyertes ajánlattevő kiválasztására szolgáló értékelési szempontrendszer alkalmazásáról (KÉ 2020. évi 60. szám) 1. számú melléklet A.1. pont aa) alpontja szerinti fordított arányosítás módszerével számítja Ajánlatkérő.
1.1 értékelési alszempont: Gépjármű szerelés nettó rezsióradíja (Ft). A legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat kap 10 pontot. SÚLYSZÁM:20
1.2 értékelési alszempont: Karosszéria lakatos munka nettó rezsióradíja (Ft). A legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat kap 10 pontot.SÚLYSZÁM:20
1.3 értékelési alszempont: Fényezés nettó rezsióradíja (Ft). A legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat kap 10 pontot. SÚLYSZÁM: 20.
1.4 értékelési alszempont: Autóvillamossági szerelés nettó rezsióradíja (Ft). A legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat kap 10 pontot. SÚLYSZÁM: 20.
2. részszempont:- Alkatrész referencia árból adott kedvezmény mértéke %-ban. (a KKD 14.4. pontjában részletezettek szerint) (min. 10%, max. 40%). Ajánlatkérő a Felolvasólapon szereplő kedvezmény mértékkét (%) értékeli. A 10%-nál alacsonyabb megajánlás az ajánlat érvénytelenségét vonja maga után. 40%-os vagy magasabb megajánlás esetén ajánlatkérő 10 pontot ad. SÚLYSZÁM: 20: Ajánlatkérő a 2. részszempont esetében a pontszámot a Miniszterelnökségnek a Kbt. 77. § (1) bekezdése szerinti legkedvezőbb szint, illetve legkedvezőtlenebb elvárás meghatározásához - a Közbeszerzési Hatóság honlapján is elérhető – megnevezésű útmutatójában szereplő képlet szerint határozza meg.
b.) A közbeszerzési eljárás eredményeként megkötendő szerződés: Vállalkozási keretszerződés
c.) Szerződés hatálya: A szerződés minden fél általi aláírásának napjától számított 24 hónapig, de legfeljebb a nettó 4 214 816 Ft keretösszeg kimerüléséig tart(amelyik hamarabb teljesül).
d.) Teljesítés hatálya: Az ajánlattevőnek garantálnia kell, hogy a munkákat az általa adott árajánlat Megrendelő általi jóváhagyását követő – azonnal megjavítható hibáknál illetve karbantartásnál 4 órán, szerviz és gyors javítás esetén 4 munkanapon, fődarabok cseréje esetén pedig 10 munkanapon – belül elvégezi.
e.) Jótállás:
1. A Vállalkozó jótállást vállal az általa végzett gépjármű javítás szerződésszerű teljesítésére. A javítási tevékenység vonatkozásában a jótállási idő kezdete a javított gépjármű Megrendelő általi átvételének a napja, időtartama 6 hónap.
2. A beépítésre kerülő alkatrészek vonatkozásában a kötelező jótállás időtartama 1 év, kivéve, ha az alkatrész forgalmazója ennél hosszabb időtartamú jótállást nyújt. A jótállás kezdő időpontja az alkatrész üzembe helyezésének a napja.

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Részvételi feltételek
III.1.1) Kizáró okok és a szakmai tevékenység végzésére vonatkozó jogosultság
A kizáró okok felsorolása: Az eljárásban nem lehet Ajánlattevő, alvállalkozó és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, aki esetében a Kbt. 62. § (1) bekezdésében h)-k) és m) pontjaiban meghatározott kizáró okok fennállnak.
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: Az ajánlattevőnek a közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és a kizáró okok igazolásának, valamint a közbeszerzési műszaki leírás meghatározásának módjáról szóló 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) 17.§ (1) bekezdése szerint ajánlatában nyilatkozatot kell benyújtania, hogy nem tartozik a Kbt. 62. § (1) bekezdésében h)-k) és m) pontjaiban meghatározott kizáró okok hatálya alá, valamint a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) pontját a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 8. § i) pont ib) alpontja és a 10. § g) pont gb) alpontjában foglaltak szerint kell igazolnia.
Az egységes európai közbeszerzési dokumentum – figyelemmel a Kbt. 114.§ (2) bekezdésében foglaltakra – nem alkalmazandó, azonban az ajánlatkérő köteles elfogadni, ha az ajánlattevő a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 7.§-a szerinti – korábbi közbeszerzési eljárásban felhasznált – egységes európai közbeszerzési dokumentumot nyújt be, feltéve, hogy az abban foglalt információk megfelelnek a valóságnak, és tartalmazzák az ajánlatkérő által a kizáró okok és az alkalmasság igazolása tekintetében a megkövetelt információkat. Az egységes európai közbeszerzési dokumentumban foglalt információk valóságtartalmáért az ajánlattevő felel.
Az alvállalkozó és adott esetben az alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezet vonatkozásában az ajánlattevő a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 17. § (2) bekezdése alapján nyilatkozatot köteles benyújtani arról, hogy az érintett gazdasági szereplők vonatkozásában nem állnak fenn Kbt. 62. § (1) bekezdésében h)-k) és m) pontjaiban meghatározott kizáró okok. A Kbt. 67. § (4) bekezdése szerinti nyilatkozat megtételéhez az EKR rendszerben található űrlap kitöltése szükséges.
Az ajánlatkérő a kizáró okok hiányát a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendeletben részletezettek szerint, továbbá a rendelkezésre álló elektronikus nyilvántartásokból ellenőrzi.
A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 13. §-ában foglaltak szerint folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetében az Ajánlattevőnek az ajánlathoz csatolnia kell a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást. Amennyiben nincs folyamatban változásbejegyzési eljárás, úgy a nemleges tartalmú változásbejegyzési nyilatkozatot is be kell nyújtani. A nyilatkozat megtételéhez az EKR rendszerben található űrlap kitöltése szükséges.
A kizáró okokra és az alkalmassági követelményekre vonatkozóan a közbeszerzés megkezdését megelőzően kiállított igazolások is benyújthatóak (felhasználhatóak) mindaddig, ameddig az igazolásokban foglalt tény, illetve adat tartalma valós. Az ajánlatkérő - ellenkező bizonyításig - az adat valóságtartalmát az ajánlattevő erre vonatkozó külön nyilatkozata nélkül vélelmezi.
Ajánlatkérő hivatkozik a Kbt. 69. § (11a) bekezdésére, valamint a Kbt. 64. §-ra.
Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság előírása [Kbt. 65. § (1) bekezdés c) pont]:
Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság igazolása:
III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása:
Alkalmassági minimumkövetelmény(ek) meghatározása:
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása M1.) AT – figyelemmel a Kbt. 65.§ (1) bekezdés b) pontjára – a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 21.§ (3) bekezdés b) pontja alapján rendelkezzen járműszerelő tevékenységre vonatkozóan az 1/1990 (IX.29) KHVM rendelet 1. melléklet 1. pontjában meghatározott - autószerelő szakmunkás - vagy azzal egyenértékű vagy magasabb végzettséggel rendelkező legalább 1 fő szakemberrel és legalább 3 év (36 hónap) járműszerelő tevékenységre vonatkozó tapasztalattal.
Ugyanaz a szakember több rész vonatkozásában is megjelölhető, de kizárólag egy alkalmassági követelményt igazolhat, tekintettel az esetlegesen időben párhuzamosan felmerülő, különböző szakembert igénylő javításokra, karbantartásokra.
M2.) AT – figyelemmel a Kbt. 65.§ (1) bekezdés b) pontjára – a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 21.§ (3) bekezdés b) pontja alapján karosszériajavító tevékenységre vonatkozóan az 1/1990 (IX.29) KHVM rendelet 1. melléklet 3. pontjában meghatározott – karosszérialakatos szakmunkás - vagy azzal egyenértékű vagy magasabb végzettséggel rendelkező legalább 1 fő szakemberrel és legalább 3 év (36 hónap) karosszériajavító tevékenységre vonatkozó tapasztalattal.
Ugyanaz a szakember több rész vonatkozásában is megjelölhető, de kizárólag egy alkalmassági követelményt igazolhat, tekintettel az esetlegesen időben párhuzamosan felmerülő, különböző szakembert igénylő javításokra, karbantartásokra.
M3.) AT – figyelemmel a Kbt. 65.§ (1) bekezdés b) pontjára – a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 21.§ (3) bekezdés b) pontja alapján jármű-villamossági javító tevékenységre vonatkozóan az 1/1990 (IX.29) KHVM rendelet 1. melléklet 2. pontjában meghatározott – autóvillamossági szerelő szakmunkás vagy autóelektronikai műszerész - vagy azzal egyenértékű vagy magasabb végzettséggel rendelkező legalább 1 fő szakemberrel és legalább 3 év (36 hónap) jármű-villamossági javító tevékenységre vonatkozó tapasztalattal.
Ugyanaz a szakember több rész vonatkozásában is megjelölhető, de kizárólag egy alkalmassági követelményt igazolhat, tekintettel az esetlegesen időben párhuzamosan felmerülő, különböző szakembert igénylő javításokra, karbantartásokra.
Igazolás az M1.), M2.) és M3.) alkalmassági követelmények esetében:
AT-nek ajánlatában egyszerű nyilatkozatot kell benyújtani a Kbt. 114. § (2) bekezdése szerint arra vonatkozóan, hogy megfelel az Ajánlati felhívásban előírt M1.), M2.) és M3.) alkalmassági követelménynek. Az alapajánlat részeként továbbá AT nyújtsa be „Az eljárást megindító felhívásban előírt alkalmassági előírások vonatkozásában bemutatott szakemberek” megnevezésű EKR űrlapot.
A Kbt. 69. § (4) bekezdése alapján az eljárás eredményéről szóló döntés meghozatalát megelőzően az AK az értékelési szempontokra figyelemmel legkedvezőbbnek tekinthető AT-t felhívja az M1.), M2.) és M3.) alkalmassági követelményekhez kapcsolódó alábbi igazolások benyújtására:
• Szakemberek végzettségét, képzettségét igazoló dokumentumok egyszerű másolata;
• Szakemberek önéletrajza és a szerződés teljesítésének idejére vonatkozó rendelkezésre állási nyilatkozata a KKD. 4. számú melléklete alapján.
A szolgáltatási szerződés hatálya alatt a szakember személyében történt változásokat nyertes AT köteles azonnal jelezni, és az új szakmai önéletrajzot, képzettséget igazoló dokumentumot valamint rendelkezésre állási nyilatkozatot AK-nek bemutatni.
Ajánlatkérő hivatkozik a Kbt. 65. § (6) – (7) és (9) bekezdéseire.
Alkalmassági minimumkövetelmény(ek): M1) Alkalmatlan az Ajánlattevő, ha nem rendelkezik legalább 1 fő, a teljesítésbe bevonásra kerülő, az 1/1990 (IX.29) KHVM rendelet 1. melléklet 1. pontjában meghatározott - autószerelő szakmunkás - vagy azzal egyenértékű vagy magasabb végzettséggel rendelkező legalább 1 fő szakemberrel és legalább 3 év (36 hónap) járműszerelő tevékenységre vonatkozó tapasztalattal.
Ugyanaz a szakember több rész vonatkozásában is megjelölhető, de kizárólag egy alkalmassági követelményt igazolhat, tekintettel az esetlegesen időben párhuzamosan felmerülő, különböző szakembert igénylő javításokra, karbantartásokra.
A szakmai tapasztalat igazolására megjelölt munkák időtartamai esetében fellépő időintervallum átfedés, az ugyanazon időszak alatt megszerzett szakmai tapasztalat nem minősíthető többszörös szakmai tapasztalati időként.
Az egyenértékűség igazolása Ajánlattevő felelőssége.
M2) Alkalmatlan az Ajánlattevő, ha nem rendelkezik legalább 1 fő, a teljesítésbe bevonásra kerülő, 1/1990 (IX.29) KHVM rendelet 1. melléklet 3. pontjában meghatározott – karosszérialakatos szakmunkás - vagy azzal egyenértékű vagy magasabb végzettséggel rendelkező legalább 1 fő szakemberrel és legalább 3 év (36 hónap) karosszériajavító tevékenységre vonatkozó tapasztalattal.
Ugyanaz a szakember több rész vonatkozásában is megjelölhető, de kizárólag egy alkalmassági követelményt igazolhat, tekintettel az esetlegesen időben párhuzamosan felmerülő, különböző szakembert igénylő javításokra, karbantartásokra.
A szakmai tapasztalat igazolására megjelölt munkák időtartamai esetében fellépő időintervallum átfedés, az ugyanazon időszak alatt megszerzett szakmai tapasztalat nem minősíthető többszörös szakmai tapasztalati időként.
Az egyenértékűség igazolása Ajánlattevő felelőssége.
M3) Alkalmatlan az Ajánlattevő, ha nem rendelkezik legalább 1 fő, a teljesítésbe bevonásra kerülő, az 1/1990 (IX.29) KHVM rendelet 1. melléklet 2. pontjában meghatározott – autóvillamossági szerelő szakmunkás vagy autóelektronikai műszerész - vagy azzal egyenértékű vagy magasabb végzettséggel rendelkező legalább 1 fő szakemberrel és legalább 3 év (36 hónap) jármű-villamossági javító tevékenységre vonatkozó tapasztalattal.
Ugyanaz a szakember több rész vonatkozásában is megjelölhető, de kizárólag egy alkalmassági követelményt igazolhat, tekintettel az esetlegesen időben párhuzamosan felmerülő, különböző szakembert igénylő javításokra, karbantartásokra.
A szakmai tapasztalat igazolására megjelölt munkák időtartamai esetében fellépő időintervallum átfedés, az ugyanazon időszak alatt megszerzett szakmai tapasztalat nem minősíthető többszörös szakmai tapasztalati időként.
Az egyenértékűség igazolása Ajánlattevő felelőssége.
III.1.4) A részvételre vonatkozó objektív szabályok és kritériumok (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
A szabályok és kritériumok felsorolása, rövid ismertetése:
III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
  A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a fogyatékkal élő vagy hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja
  A szerződés teljesítése védett munkahely-teremtési programok keretében történik
  A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
III.1.6) A szerződés biztosítékai:
Kötbér:
1. Amennyiben – a szerződésben vállalt teljesítési határidőn belül – Vállalkozó elmulasztja a szerződésben vállalt kötelezettségeinek teljesítését, úgy a Megrendelő – a szerződésszegésből fakadó egyéb kárigényen túl – késedelmi kötbérre jogosult. A késedelmes teljesítés esetén a kötbér mértéke az eredménytelenül eltelt teljesítési határidőt követő minden késedelmesen eltelt nap után a megrendelés nettó értékének 1%-a, legfeljebb azonban a megrendelés nettó értékének 20 %-a.
2. Amennyiben Vállalkozó nem a szerződésnek megfelelő minőségben teljesít, Megrendelő hibás teljesítési kötbérre jogosult az alábbiak szerint. Megrendelő felhívására Vállalkozó a szerződésnek nem megfelelő teljesítést az erre vonatkozó igénybejelentéstől számított 30 (harminc) napon belül köteles kijavítani, az esetleges alkatrészeket cserélni, pótolni. Amennyiben Vállalkozó jelen bekezdésben meghatározott határidőben kicserélési, pótlási kötelezettségének nem tesz eleget, Megrendelő hibás teljesítési kötbér érvényesítésére jogosult. A hibás teljesítési kötbér alapja a hibásan teljesült megrendelés szerződéses nettó értéke, mértéke megegyezik a késedelmi kötbér mértékével. Megrendelő a Vállalkozó hibás teljesítéséből adódó kárát áthárítja a Vállalkozóra. Felek tudomásul veszik, hogy a hibás teljesítés miatti kötbér mellett nem érvényesíthető szavatossági igény.
3. Amennyiben jelen szerződés teljesítése Vállalkozónak felróható okból meghiúsul, meghiúsulási kötbér fizetésre köteles, amelynek alapja a keretösszegből még hátralévő nettó összeg, mértéke a kötbéralap 20%-a.
4. Felek rögzítik, hogy ugyanazon kötbéralap tekintetében csak egy kötbér alkalmazható.
5. Megrendelő a kötbérigényről kötbérértesítőt állít ki, melynek összegét a Megrendelő jogosult a fizetési kötelezettségébe beszámítani.
III.1.7) Az ellenszolgáltatás teljesítésének feltételei és / vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre:
Ajánlatkérő előleget nem fizet. Az ajánlattétel, az elszámolás és kifizetés pénzneme a magyar forint (HUF).
A szerződés teljesítésével kapcsolatos részletes feltételeket, a fizetésifeltételeket a Kiegészítő Közbeszerzési Dokumentum részeként kiadott szerződéstervezet tartalmazza.
Ajánlatkérő hivatkozik az Áht.41. § (6) bekezdésére, a Kbt. 27/A. §, 135. § (1) és (6) bekezdéseire és a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bekezdésére.
III.1.8) A nyertes közös ajánlattevők által létrehozandó gazdálkodó szervezet:
III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk (csak szolgáltatásmegrendelés esetében)
  A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve
A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás:
III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:
III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
  Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és szakképzettségét

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
(klasszikus ajánlatkérők esetében)
x Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Nyílt eljárás
  Meghívásos eljárás
  Tárgyalásos eljárás
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
IV.1.2) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
  Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma:
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
  A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják
IV.1.3) A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalásos eljárás vagy a versenypárbeszéd során történő csökkentésére irányuló információ
  Több fordulóban lebonyolítandó tárgyalások igénybe vétele annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsék a megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát.
IV.1.4) Információ a tárgyalásról (klasszikus ajánlatkérők esetében; kizárólag tárgyalásos eljárás esetében)
  Ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a szerződést az eredeti ajánlat alapján, tárgyalások lefolytatása nélkül ítélje oda.
IV.1.5) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
További információk az elektronikus árlejtésről:
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
/ (KÉ-szám/évszám)
IV.2.2) Ajánlattételi, részvételi vagy regisztrációs kérelem benyújtási határidő
Dátum: 2022/12/14 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 10:00 (óó:pp)
IV.2.3) Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének tervezett napja (részvételi felhívás esetében)
Dátum: (éééé/hh/nn)
IV.2.4) Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók: HU
IV.2.5) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama: (ajánlati felhívás esetében)
Az ajánlati kötöttség végső dátuma: (éééé/hh/nn)
vagy
Az időtartam hónapban: vagy napban: 30 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.6) Az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések felbontásának feltételei
Datum: 2022/12/14 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 12:00 (óó:pp) Hely: https://ekr.gov.hu
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: Az ajánlatnak az ajánlati felhívás IV. 2.2) pont szerinti ajánlattételi határidő lejártának időpontjáig kell elektronikusan beérkeznie. Ajánlatkérő bontás során a Kbt. 68. § (1), (4) és (6) bekezdésében foglaltakat, valamint a 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet 15. §-t alkalmazza.

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű nem
A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról
x A megrendelés elektronikus úton történik
x Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
x A fizetés elektronikus úton történik
VI.3) További információk:
VI.3.1) Feltételes közbeszerzés
  Ajánlatkérő felhívja a gazdasági szereplők figyelmét, hogy az eljárást eredménytelenné nyilváníthatja, ha valamely meghatározott, ellenőrzési körén kívül eső, bizonytalan jövőbeli esemény az ajánlattételi, illetve részvételi határidő lejártát követően következik be.
Ajánlatkérő ellenőrzési körén kívül eső, bizonytalan jövőbeli esemény meghatározása:
VI.3.2) Az ajánlati biztosíték (ajánlati felhívás esetében)
  Az eljárásban való részvétel ajánlati biztosíték adásához kötött.
Az ajánlati biztosíték mértéke:
A befizetés helye:
vagy az ajánlatkérő fizetési számlaszáma:
Az ajánlati biztosíték befizetése (teljesítése) igazolásának módja:
VI.3.3) Konzultációra vonatkozó információk
  Kiegészítő tájékoztatást ajánlatkérő konzultáció formájában is megadja.
A konzultáció időpontja: (éééé/hh/nn) és helye:
VI.3.4) Ajánlat érvénytelenségére vonatkozó összeg ár vagy költség esetében
Ajánlatkérő az alábbi értéket meghaladó árat vagy költséget tartalmazó ajánlatot a bírálat során érvénytelenné nyilvánítja
 
VI.3.5) Az ajánlatok értékelési szempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám:
0-10
VI.3.6) A módszer(ek) meghatározása, amellyel a VI.3.5) pont szerinti ponthatárok közötti pontszámot megadásra kerül:
Ajánlatkérő az ár szempontok esetében a fordított arányosítással, míg a minőségi szempont esetében a legkedvezőbb szint, illetve legkedvezőtlenebb elvárás meghatározásához használt képlet alapján határozza meg a pontszámokat.
VI.3.7) Életciklusköltség-számítási módszer alkalmazására vonatkozó információ
  Ajánlatkérő az áru, szolgáltatás vagy építési beruházás értékeléskor figyelembe vett költségét életciklusköltség-számítási módszer alkalmazásával határozza meg.
VI.3.8) A bírálatra vonatkozó további információk
  Az ajánlatkérő előírja a kizáró okok, az alkalmassági követelmények, valamint a Kbt. 82. § (5) bekezdése szerinti objektív kritériumok tekintetében a közbeszerzési dokumentumokban meghatározott igazolásoknak a részvételi jelentkezésben vagy az ajánlatban történő benyújtását.
VI.3.9) További információk: a) AK jelen közbeszerzési eljárásra a Kbt. 40. § (1) bekezdése alapján az EKR-ben történő lebonyolítást írja elő.
b) Az EKR rendelet 11. § (5) bekezdése alapján érdeklődő gazdasági szereplőnek csak az tekinthető, aki az eljárás iránti érdeklődését az eljárásra vonatkozóan az EKR-ben jelezte. Azon gazdasági szereplők tekintetében, amelyek érdeklődésüket egyéb módon (pl. e-mailben) jelezték, az AK mentesül a Kbt. által előírt egyidejű tájékoztatási, megküldési, értesítési kötelezettsége alól.
c) A közbeszerzési dokumentumok az ajánlattételi határidő lejártáig korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: www.ekr.gov.hu
d) Az ajánlat benyújtásának követelményeit és az ajánlatok értékelésére vonatkozó szabályokat a KKD tartalmazza.
e) Az AK az eljárásban való részvételt nem köti ajánlati biztosítékhoz.
f) AK az eljárás során a Kbt.71.§ alapján a hiánypótlás lehetőségét biztosítja, a Kbt.71. § (6) bek szerinti korlátozást nem alkalmazza.
g) AK felhívja az AT-ők figyelmét, hogy alkalmazza a Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pontjában foglalt eredménytelenségi okot.
h) AK a minősített AT-k hivatalos jegyzékéhez képest szigorúbban állapította meg az AT-k műszaki, illetve szakmai alkalmasságának feltételeit és azok igazolását, valamennyi alkalmassági követelmény tekintetében.
i) AK nem követeli meg, és nem teszi lehetővé gazdálkodó szervezet létrehozását a szerződés teljesítéséhez.
j) AK hivatkozik a Kbt. 47.§ (2) és (2a) bekezdésekre.
k) AT nyújtsa be a Kbt. 66. § (2) bekezdése szerinti nyilatkozatot.
l) AT nyújtsa be a Kbt. 66. § (6) bekezdése szerinti nyilatkozatot.
m) AT nyújtsa be a Kbt. 65. § (7) bekezdése szerinti nyilatkozatot.
n) Nyilatkozat az M1), M2) és M3) műszaki-szakmai alkalmassági követelményekre vonatkozóan – EKR űrlap szerint
o) Nyilatkozat kizáró okokról az alvállalkozók és a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezetek vonatkozásában- EKR űrlap
p) AT-nek az ajánlata részeként szükséges benyújtania a nyilatkozatát a nemzeti vagyonról szóló 2011.évi CXCVI.tv. átlátható szervezet fogalmára vonatkozó feltételeknek való megfelelőségről a KKD 3. sz. melléklet szerint.
q) Az ajánlattételkor benyújtandó további dokumentumokat a KKD 18.4. pontja tartalmazza.
r) Az ajánlattételi határidőre az EKR Rendelet 17. § (1) bekezdése nem alkalmazandó. Az ajánlattételi határidőre az EKR rendelet 15. § (1) bekezdése irányadó. Az ajánlattételi határidőt befolyásoló üzemzavar esetén az AK az EKR Rendelet 16. § (1)-(4) bekezdéseiben foglaltak szerint köteles eljárni.
s) AT nyújtsa be az ajánlatban szereplő nyilatkozatokat aláíró, az AT és az alkalmasság igazolásában résztvevő gazdasági szereplő írásbeli képviseletére jogosult személy (cég esetében a cégjegyzésre jogosult) aláírási címpéldányát vagy ügyvéd, vagy kamarai jogtanácsos által ellenjegyzett aláírás mintáját. Amennyiben az ajánlatot nem az írásbeli képviseletre jogosult személy írja alá, akkor az adott személy(ek)nek az ajánlat aláírására vonatkozó, a meghatalmazott aláírás mintáját is tartalmazó, a képviseletre jogosult általi, cégszerű aláírással ellátott meghatalmazását is szükséges csatolni
t) Az EKR-rel kapcsolatos rendszerinformációval a rendszer üzemeltetője az Új Világ Nonprofit Szolgáltató Kft.
Ügyfélszolgálata az ekrhelpdesk@ujvilag.gov.hu e-mail címen, valamint a +361 465 8899 / 1-es melléken áll rendelkezésre munkanapokon 8:00-16:00 óra között.
u) AK tárgyi közbeszerzési eljárásban - valamennyi részajánlattételi kör - esetében az ajánlatokat a Kbt. 76. § (2) bekezdés c) pont (a legjobb ár-érték arányt megjelenítő értékelési szempont) alapján értékeli.
v) AK hiv. a Kbt. 27/A §-ára, amely szerint AK - kivéve az 5. § (2)-(4) bek. szerinti AK-t - köteles fogadni és feldolgozni az olyan elektronikus számlákat, amelyek megfelelnek az EN16931-1:2017 számú EU-i szabványnak és az Európai Bizottság által e szabványhoz az EU Hivatalos Lapjában közzétett szintaxislistának.
w) A Kbt. 81. (5) bekezdése alapján AK tájékoztatja AT-ket, hogy az ajánlatok bírálatát – az egységes európai közbeszerzési dokumentumban foglalt nyilatkozat alapján – az ajánlatok értékelését követően végzi el. Ebben az esetben csak az értékelési sorrendben legkedvezőbb és az azt követő legkedvezőbb AT tekintetében végzi el a bírálatot.
x) AK szerződéskötési feltételként legkésőbb a szerződés aláírásáig az alábbiakat írja elő:
1. Nyertes AT-nek a szakmai felelősségbiztosítási kötvényének másolatát szükséges benyújtania, amelyből egyértelműen megállapítható, hogy fedezetet nyújt a szolgáltatás végzése során bekövetkezett károk megtérítésére, beleértve a szolgáltatás tárgyában bekövetkezett károkat is. A biztosítás mértékének el kell érnie a dologi és személyi károk esetében:
• az 1. és a 2. részajánlattételi kör tekintetében: 1 M Ft/kár, 13 M Ft/év kártérítési határt;
• a 3. részajánlattételi kör tekintetében: 1 M Ft/kár, 2 M Ft/év kártérítési határt
A szakmai felelősségbiztosítási kötvény kizárólag vis maior esetére tartalmazhat korlátozó rendelkezéseket.
2. Nyertes Ajánlattevőnek a szerződéstervezet II./14. pontjában meghatározott szervízépület valamint berendezés meglétét alátámasztó alábbi dokumentumokat szükséges benyújtania:
• nyertes Ajánlattevőnek fényképpel szükséges igazolnia a 3 db személygépjármű fogadására alkalmas szervízépület meglétét azon a telephelyen, amelyet az ajánlatában megjelölt;
• nyertes Ajánlattevőnek a rendelkezésére álló, legalább 1 db kalibrált fékpad gyártmányát, típusát és azonosító adatait szükséges megadnia.
VI.4) E hirdetmény feladásának dátuma:
2022/11/28 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem szükséges