Ugrás a tartalomra Ugrás a láblécre

Közbeszerzési Hatóság

Publikus Core
Közbeszerzési Értesítő száma: 2022/233
Beszerzés tárgya: Építési beruházás
Hirdetmény típusa: Ajánlati/részvételi felhívás/2020 KÉ
Eljárás fajtája: Nyílt eljárás
Közzététel dátuma: 2022.11.30.
Iktatószám: 25635/2022
CPV Kód: 45200000-9
Ajánlatkérő: Vértesszőlős Község Önkormányzata
Teljesítés helye: Vértesszőlős Hernád dűlő ( hrsz. 2005; hrsz. 1577 ) külterületi helyi közút
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő: 2022.12.21.
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa: Regionális/helyi szintű
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre: Általános közszolgáltatások
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Ajánlati/részvételi felhívás
A Kbt. 112. § (1) bekezdés b) pont szerinti eljárások esetében.
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Vértesszőlős Község Önkormányzata
Nemzeti azonosítószám: 15729985211
Postai cím: Templom Utca 57 247
Város: Vértesszőlős
NUTS-kód: HU212
Postai irányítószám: 2837
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Nagy Csaba
Telefon: +36 34379091
E-mail: polgarmester@vertesszolos.hu
Fax: +36 34379091
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.vertesszolos.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
  Meghatalmazott ajánlatkérő nélkül.
  Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: (adja meg ajánlatkérő nevét)
  Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került feltüntetésre: (adja meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és azonosítószámát)
  Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Kommunikáció
x A közbeszerzési dokumentumok korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR001759022022/reszletek (URL)
  A közbeszerzési dokumentumokhoz történő hozzáférés korlátozott. További információ a következő helyről érhető el: (URL)
További információ a következő címen szerezhető be
x a fent említett cím
  másik cím: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó
x elektronikus úton: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR001759022022/reszletek (URL)
x a fent említett címre
  a következő címre: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
  Az elektronikus kommunikáció olyan eszközök és berendezések használatát igényli, amelyek nem általánosan hozzáférhetők. Ezen eszközök és berendezések korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: (URL)
I.4) Az ajánlatkérő típusa
  Központi szintű
x Regionális/helyi szintű
  Közjogi szervezet
  Közszolgáltató
  Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2) bekezdés]
  Egyéb:
I.5) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
x Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
  Egyéb tevékenység:
I.6) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
  Villamos energia
  Földgáz és kőolaj kitermelése
  Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
  Víz
  Postai szolgáltatások
  Vasúti szolgáltatások
  Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
  Kikötői tevékenységek
  Repülőtéri tevékenységek
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1) Elnevezés:
Vértesszőlős útfelújítási munkálatok
Hivatkozási szám: EKR001759022022
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45200000-9
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
Vállalkozási szerződés keretében Vértesszőlős Hernád dűlő ( hrsz. 2005; hrsz. 1577 ) külterületi helyi közút útfelújítása.
A tervezett állapoton feltüntetett és nevesített előre gyártott termékek csak a műszaki tulajdonságok és paraméterek miatt kerültek megnevezésre. A kivitelezés során a tervezett termékekkel azonos tulajdonságú és műszaki paraméterekkel bíró termékek is beépíthetők, amennyiben a megfelelőséget a gyártó és a kivitelező megfelelően tanúsítani tudja!
II.1.5) Becsült érték:
Pénznem:
(ÁFA nélkül; keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében a szerződéseknek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)
II.1.6) Részekre bontás
  Részajánlat tételére lehetőség van.
Ajánlatok benyújthatók   valamennyi részre   legfeljebb a következő számú részre:   csak egy részre
  Az egy ajánlattevőnek odaítélhető részek maximális száma:
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a következő részek vagy részcsoportok kombinációjával ítéljen oda szerződéseket:
x Részajánlat tételének lehetősége nem biztosított.
A részajánlat tételének kizárásának indoka(i): Ajánlatkérő megvizsgálta a részajánlattétel lehetőségét és azt nem tartja gazdaságilag ésszerűnek, az építési beruházás nem osztható oly módon, hogy az a közpénzek hatékony felhasználását eredményezné. Gazdasági, műszaki és minőségi szempontok miatt egyaránt ésszerűtlen különböző gazdasági szereplőkkel több külön szerződést kötni. A műszaki tartalomban szereplő feladatok szervesen egymásra épülnek, szakmailag összekapcsolódnak, a feladatok megosztása számos problémát vetne fel. A munka és felvonulási terület, anyagszállítási útvonalak organizációs szempontból nem elkülöníthetők.
II.2) A közbeszerzés ismertetése
 
II.2.1) Elnevezés:
Vértesszőlős útfelújítási munkálatok-Hernád dűlő
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45200000-9
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU212 A teljesítés helye: Vértesszőlős Hernád dűlő ( hrsz. 2005; hrsz. 1577 ) külterületi helyi közút
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Vértesszőlős Község Önkormányzata a Településrendezési és Szabályozási Tervével összhangban, folyamatosan gondoskodik a település közlekedési infrastrukturális létesítményeinek kiépítéséről, fejlesztéséről, jó karba helyezéséről, fő célkitűzései közt kiemelt figyelmet fordítva a települési zártkerti területrészek, mezőgazdasági területek megközelíthetőségét biztosító földutak fejlesztésére
is. Az Önkormányzat ezen programja keretében tervezi a Vértesszőlős település közigazgatási területén található hrsz. 2005; hrsz.
1577 földutak szilárd burkolatú kiépítését.
A tárgyi érintett Vértesszőlős hrsz. 2005 és hrsz. 1577 út tervezéssel érintett szakaszai Vértesszőlős település közigazgatási
területén, a Baromállási szőlők településrészén találhatóak
az út burkolata a hrsz. 1577 útszakaszon 4,00 m, míg a hrsz. 2005 útszakaszon 3,50 méter szélességgel kerül kialakításra,
A tervezett aszfaltburkolatot a hrsz. 1577 útszakaszon, annak bal oldalán a kezdőszelvénytől a 0+035 szelvényig süllyesztett
szegélysor megtámasztás határolja, melynek mentén zúzalékolt felületű padka és csapadékvíz szikkasztó árok kerül kialakításra. Az
út jobb oldalán 0,5 m szélességű, zúzalékolt felületű padka épül. A 0+035 szelvénytől a 0+405 szelvényig az út bal oldalát kiemelt
szegélysor határolja, mögötte zúzalékolt felületet kialakítva. A jobb oldalon ez esetben is 0,5 m szélességű, zúzalékolt felületű padka
épül. Ezt követően a kísérő szegélysor az oldalesés váltáshoz igazodóan, a 0+408 szelvénytől a Duna dűlői útcsatlakozásig a jobb oldalon halad, a bal oldalon 0,5 m szélességű nemesített padkát kialakítva A Duna dűlői útcsatlakozástól a végszelvényig az út jobb oldalán süllyesztett szegélysor megtámasztás készül nemesített padkával 1,0 m szélességben, míg az út bal oldalán 1,0 m szélességű zúzottköves padka kerül kialakításra.
Az alábbi pályaszerkezeti rétegek kerülnek beépítésre:
4,0 cm AC 11 kopó N 50/70 aszfalt kopóréteg)
• 25,0 cm FZKA 0/63 alapréteg
• 15,0 cm M63 mechanikai stabilizációs fagyvédő, javító réteg ( mely a földmű része )
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
Az alábbi értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 2. Az M1) pontra megjelölt szakember többlet szakmai tapasztalata (hónap) (min 0, max 36 hónap) 10
2 3.Vállalt többlet jótállás időtartama (hónap, minimum 0, maximum 36 hónap)  10
3 4. A munkaterületen a vállalkozó ill. a közreműködő által termelt hulladék szelektív gyűjtésének biztosítása (igen/nem) 5
4 5.A szerződés teljesítése során használt teher-gépjárművek megfelelnek az EURO III normáknak vagy annál korszerűbbek (igen/nem) 5
  Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: / Súlyszám:
II.2.6) Becsült érték:
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében ennek a résznek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)
II.2.7) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 2 vagy napban:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbítás leírása:
II.2.8) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárás kivételével)
A gazdasági szereplők tervezett száma (keretszáma):
vagy
Tervezett minimum: > / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.9) Változatokra (alternatív ajánlatokra) vonatkozó információk
Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok) nem
II.2.10) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.11) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.12) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: VP-7.2.1.1-21
II.2.13) További információ
FONTOS! A tervezett állapot részletes ismertetését az engedélyezési és kiviteli tervdokumentációk tartalmazzák. A megvalósítás során a tervdokumentációkban és az engedélyben megfogalmazott előírásokat maradéktalanul figyelembe kell venni és be kell tartani.
Ajánlatkérő az 1. részszempont ajánlati elemének pontszámát az alábbi képlettel számolja:
P=[(Alegjobb / Avizsgált) x ( Pmax-Pmin) ]+ Pmin
2. értékelési részszempontnál Ajánlatkérőnek a Kbt. 76. § (3) bekezdés b) pontja által biztosított lehetőség szerint különösen fontos érdeke fűződik ahhoz, hogy a kivitelezés megvalósítása során a legnagyobb szakmai tapasztalattal/gyakorlattal rendelkező szakember kerüljön bevonásra, mellyel a kivitelezés szakmai minősége és a kivitelezési feladatok ellátásának szakmai színvonala emelhető.
A tervezett állapoton feltüntetett és nevesített előre gyártott termékek csak a műszaki tulajdonságok és paraméterek miatt kerültek megnevezésre. A kivitelezés során a tervezett termékekkel azonos tulajdonságú és műszaki paraméterekkel bíró termékek is beépíthetők, amennyiben a megfelelőséget a gyártó és a kivitelező megfelelően tanúsítani tudja!
Az 2. értékelési részszempont vonatkozásában az értékelés módszere a KH 25.03.2020-i útmutatója („Útm.”) 1. számú m. A. 1. ab) pontja szerinti egyenes arányosítás módszere; a legkedvezőbb megajánlás: 36 hónap, 0 hónapos megajánlások esetén 0 pontot kap ajánlattevő. Ajánlatkérő rögzíti, hogy a képletbe abban az esetben is a Kbt. 77. § (1) bekezdés alapján legkedvezőbbként meghatározott érték (36 hónap) kerül behelyettesítésre, amennyiben a legkedvezőbb ajánlat tartalmi eleme ezen értéknél kedvezőbb.
P = A vizsgált / A legjobb x (P max – P min) + P min
Az értékelés módszere a 3. részszempont esetében az egyenes arányosítás, azaz az ajánlatkérő számára legelőnyösebb (legmagasabb) ajánlati elem kapja a maximális pontot, a többi matematikai aránypárral megállapított pontértéket kap.
Ajánlatkérő az ajánlati elem pontszámát az alábbi képlettel számolja:
P=[(Avizsgált / Alegjobb) x ( Pmax-Pmin) ]+ Pmin
4.értékelési részszempont:
Ezen részszempont esetén az abszolút értékelési módszer alapján végezzük a pontszámok meghatározását. Az értékelés során adható
pontszám 0 vagy 10 pont. Az igen válasz 10 pontot a nem válasz 0 pontot kap.
5. értékelési részszempont:
Ezen részszempont esetén az abszolút értékelési módszer alapján végezzük a pontszámok meghatározását. Az értékelés során adható pontszám 0 vagy 10 pont. Az igen válasz 10 pontot a nem válasz 0 pontot kap.

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Részvételi feltételek
III.1.1) Kizáró okok és a szakmai tevékenység végzésére vonatkozó jogosultság
A kizáró okok felsorolása: Az eljárásban nem lehet ajánlattevő vagy alvállalkozó, vagy az alkalmasság igazolásában részt vevő olyan gazdasági szereplő, akire/amelyre fennállnak a Kbt. 62. § (1) bekezdés h)–k) és m) pont szerinti kizáró okok.
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: Igazolási mód: A Kbt. 114/A. § és a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet (továbbiakban: Rendelet) 17. § alábbi rendelkezései szerint.
Ajánlatkérő a Kbt. 114/A. § (1) bekezdése alapján előírja, hogy a kizáró okok tekintetében a közbeszerzési dokumentumokban meghatározott igazolásokat az Ajánlattevőnek az ajánlatában be kell nyújtania.
A Kbt. 114/A. §:
„114/A. § (1) Az ajánlatkérő – kivéve a 3. melléklet szerinti szolgáltatás esetében, ha annak becsült értéke az uniós értékhatárt eléri vagy meghaladja – az eljárást megindító felhívásban előírhatja, hogy az e § szerinti bírálat keretében a kizáró okok, az alkalmassági követelmények, valamint a 82. § (5) bekezdése szerinti objektív kritériumok tekintetében a közbeszerzési dokumentumokban meghatározott igazolásokat a gazdasági szereplők a részvételi jelentkezésükben vagy az ajánlatukban nyújtsák be. Ebben az esetben a (2)–(6) bekezdés rendelkezéseit kell alkalmazni, a 67. § (1) bekezdés, a 69. § (2)–(9) bekezdés, valamint a 114. § (2) bekezdés rendelkezéseit nem kell alkalmazni. A 69. § (11) bekezdés szerinti adatbázisok adatait az ajánlatkérő a bírálat során valamennyi gazdasági szereplő ajánlata vonatkozásában ellenőrzi.
(2) Az ajánlatkérő köteles megállapítani, hogy mely ajánlat vagy részvételi jelentkezés érvénytelen, és hogy van-e olyan gazdasági szereplő, akit az eljárásból ki kell zárni. Az érvényesnek talált ajánlatokat az ajánlatkérő az értékelési szempontok szerint értékeli.
(3) A kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezetnek csak az alkalmassági követelmények tekintetében kell az igazolásokat benyújtani.
(4) A 69. § (11a) bekezdését azzal az eltéréssel kell alkalmazni, hogy a gazdasági szereplő a részvételi jelentkezésében vagy ajánlatában nyilatkozik arról, hogy mely korábbi eljárásban benyújtott igazolást kéri figyelembe venni a bírálat során.
(5) A 84. § (1) bekezdés d) pontját azzal az eltéréssel kell alkalmazni, hogy az ajánlattételi felhívásnak tartalmaznia kell - ha szükséges - az ajánlathoz csatolandó azon nyilatkozatok, dokumentumok meghatározását, amelyek igazolják, hogy az ajánlattevő, illetve alvállalkozója és az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezet az ajánlattételi szakaszban sem tartozik a kizáró okok hatálya alá.
(6) A 104. § (5) bekezdése azzal az eltéréssel alkalmazandó, hogy több ajánlattevővel kötendő keret-megállapodás esetén a (4) bekezdés minden, a keretmegállapodásban részes ajánlattevőre vonatkozik.”
Rendelet 17. §:
„(1) Az ajánlattevőnek és a részvételre jelentkezőnek ajánlatában, illetve részvételi jelentkezésében a Kbt. Harmadik Része szerint lefolytatott közbeszerzési eljárásban egyszerű nyilatkozatot kell benyújtania arról, hogy nem tartozik a felhívásban előírt kizáró okok hatálya alá, valamint a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) pontját a 8. § i) pont ib) alpontja és a 10. § g) pont gb) alpontjában foglaltak szerint kell igazolnia. Az egységes európai közbeszerzési dokumentum nem alkalmazandó, azonban az ajánlatkérő köteles elfogadni, ha az ajánlattevő vagy a részvételre jelentkező a 7. § szerinti - korábbi közbeszerzési eljárásban felhasznált - egységes európai közbeszerzési dokumentumot nyújt be, feltéve, hogy az abban foglalt információk megfelelnek a valóságnak, és tartalmazzák az ajánlatkérő által a kizáró okok és az alkalmasság igazolása tekintetében megkövetelt információkat. Az egységes európai közbeszerzési dokumentumban foglalt információk valóságtartalmáért az ajánlattevő felel.
(1a) Ha a gazdasági szereplőt a Kbt. 62. § (1) bekezdés h) vagy j) pontja szerinti okból az e pontokban meg-határozott határidőn belül korábbi közbeszerzési vagy koncessziós beszerzési eljárásból kizárták, és a kizárás tekintetében jogorvoslatra nem került sor, vagy ha a 63. § (1) bekezdés a) és b) pontjában foglalt kizáró ok szerinti valamely körülmény fennáll, az ajánlattevő vagy részvételre jelentkező (1) bekezdés szerinti nyilatkozatának tartalmaznia kell a korábbi kizárás körülményeinek, illetve az érintett cselekménynek a részletes leírását.
(…)
(2) Az alvállalkozó és adott esetben az alkalmasság igazolásában résztvevő más szervezet vonatkozásában az ajánlattevő vagy részvételre jelentkező nyilatkozatot nyújt be arról, hogy az érintett gazdasági szereplők vonatkozásában nem állnak fenn az eljárásban előírt kizáró okok.”
A kizáró okokra vonatkozóan a közbeszerzés megkezdését megelőzően kiállított igazolások is be-nyújthatóak (felhasználhatóak) mindaddig, ameddig az igazolásokban foglalt tény, illetve adat tartalma valós. (321/2015. Korm. r. 1. § (7) bekezdés)
Az ajánlatkérőnek ki kell zárnia az eljárásból azt az ajánlattevőt, alvállalkozót vagy az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetet, aki
a) a kizáró okok hatálya alá tartozik;
b) részéről a kizáró ok az eljárás során következett be.
Az ajánlattevő köteles nyilatkozni arról, hogy a szerződés teljesítéséhez nem vesz igénybe a Kbt. 62. § (1) bekezdés h)–k) és m) pontja szerinti kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót, valamint adott esetben az általa alkalmasságának igazolására igénybe vett más szervezet nem tartozik a Kbt. 62. § (1) bekezdés h)–k) és m) pontja szerinti kizáró okok hatálya alá.
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 64. §-a szerinti öntisztázás lehetőségére.
A Kbt. 69. § (11a) bekezdése értelmében a kizáró okok fenn nem állása igazolásának körében nem kérhető a gazdasági szereplőtől olyan igazolás benyújtása, amelyet ugyanazon ajánlatkérő részére a gazdasági szereplő korábbi közbeszerzési vagy koncessziós beszerzési eljárásban az EKR-ben elektronikus úton már benyújtott. Ebben az esetben az ajánlatkérő Kbt. 69. § (4) vagy (6)-(8) bekezdés szerinti felhívására a gazdasági szereplő nyilatkozik arról, hogy mely korábbi eljárásban benyújtott igazolást kéri figyelembe venni a bírálat során.
Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság előírása [Kbt. 65. § (1) bekezdés c) pont]:
Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság igazolása:
III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: Ajánlatkérő nem ír elő gazdasági és pénzügyi alkalmassági kritériumot.
Alkalmassági minimumkövetelmény(ek) meghatározása:
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása Az alkalmassági követelményeknek közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek.
Az előírt alkalmassági követelményeknek az Ajánlattevők más szervezet kapacitására támaszkodva is megfelelhetnek (Kbt. 65. § (7) bekezdése, különös figyelemmel a Kbt. 65. § (9) bekezdésére is). Ajánlattevő alkalmasságát a 321/2015. (X. 30.) Kormányrendelet 24. §-ában foglaltak szerint is igazolhatja.
Ajánlatkérő a Kbt. 114/A. § (1) bekezdése alapján előírja, hogy az alkalmassági követelményeknek való megfelelés tekintetében a közbeszerzési dokumentumokban meghatározott igazolásokat az Ajánlattevőnek az ajánlatában be kell nyújtania.
Az alkalmassági követelmények teljesítésére vonatkozó részletes adatokat tartalmazó, a jelen pontban meghatározott dokumentumokat az ajánlattevő az ajánlatában köteles benyújtani.
A Kbt. 69. § (11a) bekezdése értelmében nem kérhető a gazdasági szereplőtől olyan igazolás benyújtása, amelyet ugyanazon ajánlatkérő részére a gazdasági szereplő korábbi közbeszerzési vagy koncessziós beszerzési eljárásban az EKR-ben elektronikus úton már benyújtott. A Kbt. 114/A. § (4) be-kezdése szerint az előző bekezdést azzal az eltéréssel kell alkalmazni, hogy a gazdasági szereplő az ajánlatában nyilatkozik arról, hogy mely korábbi eljárásban benyújtott igazolást kéri figyelembe venni a bírálat során.
M1. Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód:
M.1. A Kbt. 65. § (1) b) és a Kr. 21. § (2) b) alapján cégszerű nyilatkozat csatolása azon szakemberek/szervezetek(különösen a minőségellenőrzésért felelősök) megnevezésével, végzettségük, illetve képzettségük, szakmai tapasztalatuk ismertetésével, az adott szakemberrel igazolni kívánt alkalmassági köv. megj.-ével, akiket az AT be kíván vonni a teljesítésbe. Az előírt végzettség az isk.-i okl. egyszerű másolatának; a szakmai tapasztalat s.k. aláírt szakmai önéletrajz benyújtásával igazolandó. Csatolandó a teljesítésbe bevonni kívánt szakemberek s.k. aláírt rendelkezésre állási nyilatkozat.-a. Ha az M.1.a) pontra ajánlott szakember a szakmagyakorlási jogosultságot igazoló kamarai nyilvántartás szerint a felhívás adott pontjában előírt jogosultsággal rendelkezik, akkor a jogosultság szerző vég-zettség/gyakorlat egyéb dokumentum nélkül is az érvényes jogosultsággal igazolt. Az ajánlatban fel-tüntetendő az elektronikus elérési út az adott jogosultság-fennállás ellenőrzéséhez. Ha a jogosultságot – ha a Kbt. 69. § (11) szerinti nyilvántartásokban a von. adatok/tények ingyenes ellenőrzésére nincs mód –a jogosultság megszerzéséhez szükséges végzettséget/gyakorlatot az AT más módon nem igazolta, a jogosultság érvényességét igazoló dokumentumokat kell egyszerű másolatban benyújtani. A szakember vonatkozásában előírt jogosultsághoz nem kapcsolódó további szakmai tapasztalat az M.1. pontban részletezettek szerint igazolandó. Amennyiben a szakember egy időben több tárgyi projektben is részt vett, úgy az egyes projektek során szerzett gyakorlatainak hónapszáma nem összeadható, vagyis egy évben maximálisan 12 hónap számítható.
AK felhívja a figyelmet: Kbt. 65. § (6)–(7) és (9) és (11a), 321/2015. (X.30.) Kr. 1. § (7) és 24. § (1)–(2) bek.re. A 321/2015. Korm. rendelet 25. § (2) bekezdés alapján az AK elfogadja az AT arra vonatkozó nyilatkozatát, hogy megfelel az AK által előírt műszaki-szakmai alkalmassági minimumkövetelménynek

Ajánlattevő nyertessége esetén az M1. pont szerinti szakembereknek a szerződéskötés időpontjára szerepelnie kell a szakmagyakorlási jogosultságot igazoló kamarai nyilvántartásban és rendelkeznie kell az előírt érvényes szakterületi felelős műszaki vezetői vagy azzal egyenértékűnek tekintett jogosultsággal.
A nyilvántartásba vétel elmaradása a szerződéskötéstől való visszalépést jelenti a Kbt. 131. § (4) alapján és ebben az esetben ajánlatkérő a második legkedvezőbb ajánlatot tevővel köt szerződést, amennyiben őt az ajánlatok elbírálásáról szóló írásbeli összegezésben megjelölte.

Ajánlatkérő a párhuzamos gyakorlati időket csak egyszer veszi figyelembe, amennyiben a megajánlott szakember a szakmagyakorlási jogosultságot igazoló kamarai nyilvántartás (kamarai névjegyzék) szerint a felhívás adott pontja tekintetében ajánlatkérő által meghatározott jogosultsággal még nem rendelkezik. Az alkalmassági követelményeknek közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek.
Az előírt alkalmassági követelményeknek az Ajánlattevők más szervezet kapacitására támaszkodva is megfelelhetnek (Kbt. 65. § (7) bekezdése, különös figyelemmel a Kbt. 65. § (9) bekezdésére is). Ajánlattevő alkalmasságát a 321/2015. (X. 30.) Kormányrendelet 24. §-ában foglaltak szerint is igazolhatja.
Alkalmassági minimumkövetelmény(ek): M.1 Alkalmatlan az ajánlattevő, ha nem rendelkezik legalább az alábbi teljesítésbe bevonni kívánt:
Legalább 1 fő olyan szakembert, aki végzettsége és szakmai gyakorlata alapján megfelel a 266/2013 Korm.r 1. sz. melléklet VI.Felelős műszaki vezetés 3. rész általános építmények felelős műszaki vezetői szakterületek 2. pont közlekedési építmények szakterület MV-KÉ jelölésű – vagy azzal egyenértékű – felelős műszaki vezetői kategóriára vonatkozó kamarai nyilvántartásba vételhez szükséges jogszabályi feltételeknek.
Ajánlatkérő a jogosultság megszerzéséhez szükséges képzettséggel/végzettséggel egyenértékű vég-zettséget/képzettséget is elfogadja.
Ajánlatkérő felhívja Ajánlattevők figyelmét arra, hogy kizárólag annak a szakembernek a tapasztalatával igazolható az alkalmasság, akinek a szakmai többlettapasztalata értékelési szempontként értékelés-re kerül.
Ajánlatkérő a párhuzamos gyakorlati időket csak egyszer veszi figyelembe, amennyiben a megajánlott szakember a szakmagyakorlási jogosultságot igazoló kamarai nyilvántartás (kamarai névjegyzék) szerint a felhívás adott pontja tekintetében ajánlatkérő által meghatározott jogosultsággal még nem rendelkezik.


III.1.4) A részvételre vonatkozó objektív szabályok és kritériumok (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
A szabályok és kritériumok felsorolása, rövid ismertetése:
III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
  A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a fogyatékkal élő vagy hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja
  A szerződés teljesítése védett munkahely-teremtési programok keretében történik
  A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
III.1.6) A szerződés biztosítékai:
A jótállás tekintetében az Ajánlatkérő az alábbiak szerint rendelkezik:
Ajánlattevő az általa elvégzett munkákra az Ajánlatkérő által előírt 24 hónap + a vállalt hónap időtartam jótállást vállal a sikeres műszaki átadás-átvételtől számítva.
Késedelmi Kötbér: A Késedelmi Kötbér mértéke a késedelem minden megkezdett napjára vonatkozóan a nettó Vállalkozói Díj 1%-a, de legfeljebb a teljes nettó vállalkozói díj 15%-a.
Meghiúsulási Kötbér: Amennyiben a teljesítés a Vállalkozó felróható magatartása, a teljesítés meg-tagadása vagy lehetetlenülése, jelentős késedelme vagy hibás teljesítése miatt meghiúsul, a Vállalkozó a teljes nettó Vállalkozói Díj 20%-ának, megfelelő meghiúsulási kötbért köteles megfizetni és köteles a Megrendelő ezt meghaladó esetleges kárát, ideértve a Ptk. 6:141. § szerinti kárát is megtéríteni, a polgári jog általános szabályai szerint. A Késedelmi Kötbér mértéke a Meghiúsulási Kötbérbe beszámítandó.
További részletek a szerződéstervezetben találhatóak.
III.1.7) Az ellenszolgáltatás teljesítésének feltételei és / vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre:
A szerződés finanszírozása VP-7.2.1.1-21, az Európai Unió és a Magyar Állami Költségvetés forrásából, tervezetten a 3295264913 kódszámú támogatásából történik, a támogatási intenzitás 95 % (utófinanszírozási konstrukció- további információ: a 2014-2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI. 5.) kormányrendeletben meghatározott szabályok) a fennmaradó 5% finanszírozása az Önkormányzat költségvetéséből történik.
A fizetési feltételekre a Kbt. 135.§ (1)-(7) bekezdés, a Ptk. 6:130.§ (1)-(2) bekezdés, a 322/2015. (X.30) Kr. 30, 32. §-ai alkalmazandók.
Fizetési szabályok:
A nyertes Ajánlattevő 1 db előlegszámla, 5 db részszámla és 1 db végszámla benyújtására jogosult a Ajánlatkérő műszaki ellenőre által igazolt műszaki teljesítés és Ajánlatkérő műszaki teljesítés igazolásai alapján.
Ajánlatkérő tartalékkeretet nem köt ki.

III.1.8) A nyertes közös ajánlattevők által létrehozandó gazdálkodó szervezet:
Közös ajánlattétel esetén nem követelmény, és nem megengedett a Kbt. 35. § alapján projekttársaság létrehozása. Projekttársaság létrehozása mind a közös ajánlattevők, mind az önálló ajánlattevők esetében kizárt.
III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk (csak szolgáltatásmegrendelés esetében)
  A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve
A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás:
III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:
A szerződés tervezetben foglaltaknak megfelelően.
III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
x Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és szakképzettségét

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
(klasszikus ajánlatkérők esetében)
x Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Nyílt eljárás
  Meghívásos eljárás
  Tárgyalásos eljárás
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
IV.1.2) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
  Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma:
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
  A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják
IV.1.3) A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalásos eljárás vagy a versenypárbeszéd során történő csökkentésére irányuló információ
  Több fordulóban lebonyolítandó tárgyalások igénybe vétele annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsék a megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát.
IV.1.4) Információ a tárgyalásról (klasszikus ajánlatkérők esetében; kizárólag tárgyalásos eljárás esetében)
  Ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a szerződést az eredeti ajánlat alapján, tárgyalások lefolytatása nélkül ítélje oda.
IV.1.5) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
További információk az elektronikus árlejtésről:
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
/ (KÉ-szám/évszám)
IV.2.2) Ajánlattételi, részvételi vagy regisztrációs kérelem benyújtási határidő
Dátum: 2022/12/21 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 12:00 (óó:pp)
IV.2.3) Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének tervezett napja (részvételi felhívás esetében)
Dátum: (éééé/hh/nn)
IV.2.4) Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók: HU
IV.2.5) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama: (ajánlati felhívás esetében)
Az ajánlati kötöttség végső dátuma: (éééé/hh/nn)
vagy
Az időtartam hónapban: vagy napban: 60 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.6) Az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések felbontásának feltételei
Datum: 2022/12/21 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 14:00 (óó:pp) Hely: Kbt. 68. § (1b) bekezdése szerint.
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: Kbt. 68. § (1),(1b),(1c) (4), (6) bekezdése és a 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet 15. § (2) bekezdése szerint.

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű nem
A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról
  A megrendelés elektronikus úton történik
x Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
x A fizetés elektronikus úton történik
VI.3) További információk:
VI.3.1) Feltételes közbeszerzés
  Ajánlatkérő felhívja a gazdasági szereplők figyelmét, hogy az eljárást eredménytelenné nyilváníthatja, ha valamely meghatározott, ellenőrzési körén kívül eső, bizonytalan jövőbeli esemény az ajánlattételi, illetve részvételi határidő lejártát követően következik be.
Ajánlatkérő ellenőrzési körén kívül eső, bizonytalan jövőbeli esemény meghatározása:
VI.3.2) Az ajánlati biztosíték (ajánlati felhívás esetében)
  Az eljárásban való részvétel ajánlati biztosíték adásához kötött.
Az ajánlati biztosíték mértéke:
A befizetés helye:
vagy az ajánlatkérő fizetési számlaszáma:
Az ajánlati biztosíték befizetése (teljesítése) igazolásának módja:
VI.3.3) Konzultációra vonatkozó információk
  Kiegészítő tájékoztatást ajánlatkérő konzultáció formájában is megadja.
A konzultáció időpontja: (éééé/hh/nn) és helye:
VI.3.4) Ajánlat érvénytelenségére vonatkozó összeg ár vagy költség esetében
Ajánlatkérő az alábbi értéket meghaladó árat vagy költséget tartalmazó ajánlatot a bírálat során érvénytelenné nyilvánítja
 
VI.3.5) Az ajánlatok értékelési szempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám:
0-10
VI.3.6) A módszer(ek) meghatározása, amellyel a VI.3.5) pont szerinti ponthatárok közötti pontszámot megadásra kerül:
Ajánlatkérő az 1. részszempont ajánlati elemének pontszámát az alábbi képlettel számolja: P=[(Alegjobb / Avizsgált) x ( Pmax-Pmin) ]+ Pmin,Az 2. értékelési részszempont vonatkozásában P = A vizsgált / A legjobb x (P max – P min
VI.3.7) Életciklusköltség-számítási módszer alkalmazására vonatkozó információ
  Ajánlatkérő az áru, szolgáltatás vagy építési beruházás értékeléskor figyelembe vett költségét életciklusköltség-számítási módszer alkalmazásával határozza meg.
VI.3.8) A bírálatra vonatkozó további információk
x Az ajánlatkérő előírja a kizáró okok, az alkalmassági követelmények, valamint a Kbt. 82. § (5) bekezdése szerinti objektív kritériumok tekintetében a közbeszerzési dokumentumokban meghatározott igazolásoknak a részvételi jelentkezésben vagy az ajánlatban történő benyújtását.
VI.3.9) További információk: VI.3.6 Kiegészítése: 1. részszempont: fordított arányosítás, 2. részszempont: egyenes arányosítás, 3. részszempont: egyenes arányosítás P=[(Avizsgált / Alegjobb) x ( Pmax-Pmin) ]+ Pmin, 4. és 5. részszempont: Ezen részszempont esetén az abszolút értékelési módszer alapján végezzük a pontszámok meghatározását. Az értékelés során adható pontszám 0 vagy 10 pont. Az igen válasz 10 pontot a nem válasz 0 pontot kap.
Ajánlatkérő tájékoztatja az ajánlattevőket, hogy a dokumentációban esetlegesen szereplő eszközök, anyagok, eljárások márkajelzésének, típusának, gyártmányának stb. megnevezésére kizárólag a közbeszerzés tárgyának egyértelmű és közérthető meghatározása miatt került sor, a megnevezés csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt, az ajánlatkérő azokkal egyen-értékű eszközt, anyagot, eljárást elfogad.
Amennyiben a beérkező minden érvényes ajánlat összege meghaladja a rendelkezésre álló anyagi fedezet mértékét, úgy az ajánlatkérő jogosult az eljárást eredménytelenné nyilvánítani a Kbt. 75. § (2) bekezdés b) pontja alapján.
Figyelemmel a Kbt. 75. § (6) bekezdésére az Ajánlatkérő tájékoztatja az Ajánlattevőket, hogy az eljárás során alkalmazza a Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pont szerinti eredménytelenségi okot.
Kiegészítő tájékoztatás kérése: A dokumentáció pontosítását igénylő ajánlattevő írásban, elektronikus úton fordulhat kiegészítő információért az ajánlatkérő nevében eljáró személyhez.
Kérjük ajánlattevőt, hogy kérdéseit az Elektronikus Közbeszerzési Rendszer (EKR) felületén elektronikus úton (.doc, vagy azzal egyenértékű szerkeszthető formátumban is) megküldeni szíveskedjen.
Ajánlatkérő ésszerű határidőnek tekinti, az ajánlattételi határidőt megelőző 4. napot.
Ajánlatkérő helyszíni bejárást nem tart, a helyszín szabadon megközelíthető.
A 322/2015. (X.30.) Korm. rendelet 26. §-a alapján , a nyertes ajánlattevő a szerződés teljesítésének teljes időtartama alatt rendelkezzen a kivitelezés teljes időtartamára legalább 25.000.000.,- Ft összegű káreseményenkénti és 60.000.000,- Ft összegű kárévenkénti kártérítési limitű, összkockázatú építés- és szerelésbiztosítással (C.A.R..), amelynek fedezeti hatálya kiterjed a megkötésre kerülő szerződés tárgyában okozott károkra és a következményi károkra egyaránt.

A nyertes ajánlattevő köteles − legkésőbb a szerződéskötés időpontjára, amennyiben az aláírással nem lép hatályba, úgy a szerződés hatálybalépését követően a szerződésben meghatározott időpontig − a fent előírt mértékű és terjedelmű felelősségbiztosításra vonatkozó szerződést megkötni vagy meglévő felelősségbiztosítását kiterjeszteni.
Tárgyi eljárás során Ajánlatkérő alkalmazza a Kbt. 81. § (5) bekezdésében foglaltakat. Az Ajánlatkérő az ajánlatok bírálatát az ajánlatok értékelését követően végzi el, az ajánlatok bírálatára csak az értékelési sorrendben legkedvezőbb és az azt követő legkedvezőbb ajánlattevő tekintetében kerül sor.
Ajánlatkérő a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 30. § (4) bekezdése alapján felhívja az ajánlattevők figyelmét, hogy ajánlatkérő az ajánlattevők műszaki, illetőleg szakmai alkalmasságának fel-tételeit és igazolását a minősített ajánlattevők hivatalos jegyzékébe történő felvétel feltételét képező minősítési szempontokhoz képest szigorúbban állapította meg
Felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó: Borsó-Mórocz Nikolett, lajstromszám:00470
VI.4) E hirdetmény feladásának dátuma:
2022/11/29 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem szükséges