Ugrás a tartalomra Ugrás a láblécre

Közbeszerzési Hatóság

Publikus Core
Közbeszerzési Értesítő száma: 2022/233
Beszerzés tárgya: Szolgáltatásmegrendelés
Hirdetmény típusa: Ajánlati/részvételi felhívás/2020 KÉ
Eljárás fajtája: Nyílt eljárás
Közzététel dátuma: 2022.11.30.
Iktatószám: 25631/2022
CPV Kód: 98341120-2
Ajánlatkérő: Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt.
Teljesítés helye: 1016 Budapest, Gellérthegy u. 30-32. szám alatti ingatlan
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő: 2022.12.06.
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa: Közjogi szervezet
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre: Gazdasági és pénzügyek
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Ajánlati/részvételi felhívás
A Kbt. 112. § (1) bekezdés b) pont szerinti eljárások esetében.
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt.
Nemzeti azonosítószám: 23300576241
Postai cím: Gellérthegy Utca 30-32.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1016
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Hajducsek Dániel
Telefon: +36 17952662
E-mail: daniel.hajducsek@bgazrt.hu
Fax: +36 17952662
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.bgazrt.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.bgazrt.hu
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
  Meghatalmazott ajánlatkérő nélkül.
  Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: (adja meg ajánlatkérő nevét)
  Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került feltüntetésre: (adja meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és azonosítószámát)
  Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Kommunikáció
x A közbeszerzési dokumentumok korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR001800162022/reszletek (URL)
  A közbeszerzési dokumentumokhoz történő hozzáférés korlátozott. További információ a következő helyről érhető el: (URL)
További információ a következő címen szerezhető be
x a fent említett cím
  másik cím: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó
x elektronikus úton: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR001800162022/reszletek (URL)
x a fent említett címre
  a következő címre: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
  Az elektronikus kommunikáció olyan eszközök és berendezések használatát igényli, amelyek nem általánosan hozzáférhetők. Ezen eszközök és berendezések korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: (URL)
I.4) Az ajánlatkérő típusa
  Központi szintű
  Regionális/helyi szintű
x Közjogi szervezet
  Közszolgáltató
  Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2) bekezdés]
  Egyéb:
I.5) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
x Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
  Egyéb tevékenység:
I.6) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
  Villamos energia
  Földgáz és kőolaj kitermelése
  Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
  Víz
  Postai szolgáltatások
  Vasúti szolgáltatások
  Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
  Kikötői tevékenységek
  Repülőtéri tevékenységek
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1) Elnevezés:
BGA – portaszolgálati feladatok ellátása
Hivatkozási szám: EKR001800162022
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 98341120-2
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
  Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
BGA – Portaszolgálati feladatok ellátása
II.1.5) Becsült érték:
Pénznem:
(ÁFA nélkül; keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében a szerződéseknek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)
II.1.6) Részekre bontás
  Részajánlat tételére lehetőség van.
Ajánlatok benyújthatók   valamennyi részre   legfeljebb a következő számú részre:   csak egy részre
  Az egy ajánlattevőnek odaítélhető részek maximális száma:
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a következő részek vagy részcsoportok kombinációjával ítéljen oda szerződéseket:
x Részajánlat tételének lehetősége nem biztosított.
A részajánlat tételének kizárásának indoka(i): Az eljárás tárgyát képező szolgáltatást egy épület vonatkozásában kell nyújtani, így a feladatok részekre bontása sem gazdasági/gazdaságossági, sem pedig funkcionális szempontból nem indokolt. Az ellátandó feladatok részekre bontása munkaszervezési és -ellenőrzési, valamint szavatossági igények érvényesíthetősége szempontjából sem indokolt.
II.2) A közbeszerzés ismertetése
 
II.2.1) Elnevezés:
BGA – Portaszolgálati feladatok ellátása
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 79713000-5
További tárgyak: 79992000-4
98341120-2
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés helye: 1016 Budapest, Gellérthegy u. 30-32. szám alatti ingatlan
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
A feladat tárgya az Ajánlatkérő (AK) vagyonkezelésében lévő, 1016 Budapest, Gellérthegy u. 30-32. szám alatti épület portaszolgálati feladatainak ellátása, 1 szolgálati helyen, minden nap 0:00-24:00 óra időtartamban. A szolgálat ellátásához és a jelen feladatleírás szerinti feladatok jogszabály szerinti teljesítéséhez szükséges formaruhát, felszerelést a szolgálatot ellátó állomány részére a nyertes Ajánlattevő (AT) biztosítja. Az AK-vel való kapcsolattartáshoz szükséges mobiltelefon készüléket az AK biztosítja. A feladat ellátása a személy- és vagyonvédelmi, valamint a magánnyomozói tevékenység szabályairól szóló 2005. évi CXXXIII. törvény szerinti személy- és vagyonvédelmi tevékenységre irányul.
1. Ellátandó feladatok:
a) Portaszolgálat:
• A lopások, rongálások, egyéb, jogszabályba ütköző cselekmények irányadó jogszabályi kereteken belül történő megelőzése, jelentése.
• Épület bejárása épületen belül és kívül munkanapokon 23:00 órakor és 05:00 órakor, munkaszüneti napokon 08:00 órakor és 22:00 órakor. A bejárás az épület folyosóira és vizesblokkjaira vonatkozik, az irodákba csak abban az esetben kell bemenni, ha a Portás a folyosón járőrözve bűncselekményre vagy műszaki meghibásodásra, tűzre utaló jelet tapasztal.
• Munkanapokon 20.00 órát követően az épületben tartózkodó személyek jogosultságának ellenőrzése.
• Az épületbe be- és kilépők ellenőrzése, olyan módon, hogy amennyiben a belépő nem BGA Zrt. állományához tartozó vendég, a Portás vendégkártyát ad ki a részére, a nevét, a belépés időpontját és a személyt, akihez érkezett feljegyzi, majd kiléptetéskor a kártyát visszaveszi.
• Az épületben felszerelt biztonsági kamerák kameraképének figyelése.
b) Recepciós és telefonkezelői feladatok:
• Küldemények átvétele, szükség szerinti továbbítása az aláírási kötelezettség nélkül átvehető küldemények esetén.
• A portanapló vezetése, amelyben a szolgálat folyamán előforduló rendkívüli eseményeket bejegyzik, a fontos információkat a váltótársnak átadják.
• Dokumentált, ellenőrizhető kulcskezelés, a Megrendelő által rendszeresített és biztosított kulcsnapló vezetése.
• Az épület előtti parkolóhelyek használatára vonatkozó engedélyek kiadása és visszavétele a Beszerzési és üzemeltetési osztálytól kapott utasítások alapján, jogosulatlan parkoló használat telefonos bejelentése az I. kerületi közterület-felügyeletnek.
• Felvilágosítás adás, tájékoztatás, irányítás ügyfelek és vendégek részére.
c) Az épület üzemeltetésével kapcsolatos feladatok:
• Nyílászárók állapotának (nyitva-zárva) és épségének, zárhatóságának ellenőrzése járőrözéskor, szükség esetén zárásuk, vagy jelzés a karbantartók számára. A jelzést a portanaplóban rögzíteni kell.
• Vizesblokkok ellenőrzése, felesleges vízfolyások megszakítása, megszüntetése, meghibásodás esetén jelzés a karbantartók számára. A jelzést a portanaplóban rögzíteni kell.
• Az épületben üzemelő berendezések (személyfelvonók, kártyás beléptető rendszer, tűzjelző stb.) meghibásodásának jelzése a karbantartók számára.
• Világító berendezések észlelt meghibásodásainak jelzése a karbantartók számára. A jelzést a portanaplóban rögzíteni kell.
• A világító berendezések felesleges használatának megszüntetése.
• Az épületen belüli munkavédelmi, tűzvédelmi szabályok betartása, betartatása.
• Elemi csapás, elemi kár bekövetkeztekor a szükséges értesítések megtétele után az élet és vagyonmentés megkezdése.
• Tűzjelző berendezés napi ellenőrzésének elvégzése, a napi ellenőrzésre vonatkozó bejegyzés a tűzjelző karbantartási naplóban, illetve műszaki hiba, rendellenes működés esetén a hiba rögzítése a karbantartási naplóban és a meghibásodás jelzése a Beszerzési és üzemeltetési osztály részére.
A Portás köteles az általa észlelt, vagy részére jelzett összes rendellenességet és rendkívüli eseményt a portanaplóban rögzíteni, és a Beszerzési és üzemeltetési osztálytól vezetője felé haladéktalanul jelezni. Köteles ezen kívül a szolgálati hely elhagyásának időpontját a portanaplóba bejegyezni, illetve a szolgálati hely munkaidőben (07:30-17:30) történő elhagyását a Beszerzési és üzemeltetési osztály felé jelezni.
2.) A szolgálat felvétele, illetve leadása
• A szolgálatba lépő portás mindenkor a szolgálati idő kezdete előtt legalább 15 perccel köteles megjelenni a szolgálat felvétele céljából, a szolgálat ellátására alkalmas állapotban.
• A portanaplóban minden esetben rögzíteni kell a szolgálati eseményeket, rendkívüli eseményeket, járőrözés időpontját, riasztók ki- és beriasztását, valamint az ellenőrzéseket (az ellenőrző személy nevét, az ellenőrzés idejének pontos megjelölésével). A szolgálati váltásokat és a szolgálati idő kezdetét a szolgálatban lévő portás nevét, valamint a szolgálatban történt eseményeket.
• A szerződésszerű szolgálatellátást a nyertes AT köteles szükség szerint rendszeresen vagy szúrópróbaszerűen ellenőrizni, az Ajánlatkérő pedig jogosult bármikor ellenőrizni.
3.) Eljárások rendkívüli eseményeknél
Tűzriasztáskor:
AK által előzetesen kidolgozott és a nyertes AT rendelkezésére bocsátott "Tűzriadó Terv"-et kell a Portásnak végrehajtani.
Bűncselekmény észlelése esetén:
Betörés észlelésekor vagy a riasztó rendszer jelzésére azonnali ellenőrzés és intézkedés megtétele.
A helyszínen a tettes visszatartása a rendőrség megérkezéséig. Amennyiben tettes a helyszínen nincs, a helyszín szakszerű biztosítása.
Baleset bekövetkezésekor:
Helyszíni elsősegély-nyújtás.
Műszaki meghibásodás esetén:
A Megrendelő által átadott információk alapján kárenyhítésre vonatkozó intézkedések megtétele (áram lekapcsolása, csőtörés esetén a meghibásodott csővezeték lezárása).
A rendkívüli esemény esetén értesítendő egység(ek), szerv(ek) nevét és elérhetőségét, valamint az értesítés sorrendjét a Műszaki Leírás tartalmazza. Minden feladat ellátása során a nyertes AT legalább a szakmai standardoknak megfelelő szolgáltatás nyújtására köteles. A portaszolgálati feladatok ellátására vonatkozó további részletes leírást a Műszaki Leírás és a szerződés tervezet tartalmazza.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
Az alábbi értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 Az M.2.1. pontban írt szakember alkalmassági minimumkövetelményen felüli többlettapasztalata (min. 0 – max. 12 hónap) 20
  Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: Nettó Havi Ajánlati Ár (HUF/hó) / Súlyszám: 80
II.2.6) Becsült érték:
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében ennek a résznek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)
II.2.7) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 24 vagy napban:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható igen
A meghosszabbítás leírása: Megrendelő, legkésőbb a Szerződés lejáratát megelőző 30. napig a Vállalkozóval közölt egyoldalú írásbeli nyilatkozattal jogosult a Szerződés időtartamát 3 (három) naptári hónap időtartammal, a szerződés szerinti feltételekkel meghosszabbítani, amely esetben a Szerződés lejárata a meghosszabbítás 3. (harmadik) naptári hónapjának az utolsó napja.
II.2.8) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárás kivételével)
A gazdasági szereplők tervezett száma (keretszáma):
vagy
Tervezett minimum: > / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.9) Változatokra (alternatív ajánlatokra) vonatkozó információk
Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok) nem
II.2.10) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.11) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.12) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.13) További információ
1) Tárgyi eljárásra történő jelentkezés előfeltétele az EKR rendszerben történő ajánlattevői regisztráció összhangban a 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet rendelkezéseivel.
2) A 2. értékelési részszemponttal kapcsolatban Ajánlatkérő tájékoztatja Ajánlattevőket, hogy a Kbt. 71. § (9) bekezdésében foglaltak alapján, ha a Kbt. 76. § (3) bek. b) pontja szerinti értékeléshez bemutatott szakemberekre vonatkozó, a felolvasólapon feltüntetett adat és az ajánlatban a szakemberre vonatkozóan csatolt dokumentum tartalma között ellentmondás van (a felolvasólapon szereplő adat az értékeléskor kedvezőbb, mint a csatolt dokumentum), és nem sikerül felvilágosítás vagy a már bemutatott szakemberre vonatkozó dokumentum hiánypótlása keretében a felolvasólapon feltüntetett adatot alátámasztani, az Ajánlatkérő az ajánlatot érvénytelenné nyilvánítja.
Az ajánlatkérő a Kbt. 77. § (1) bekezdése alapján meghatározta a 2. értékelési részszempont szerinti ajánlati elem legkedvezőbb szintjét (12 hónap). A Kbt. 71.§ (9a) bekezdése alapján, amennyiben az ajánlatban ezen elemre vonatkozó adatokban ellentmondás van, de megállapítható, hogy az ajánlati elemre ettől függetlenül is az elérhető legmagasabb pontszámot kell adni, az ajánlat nem nyilvánítható érvénytelenné és a Kbt. 71. § (9) bekezdés b) pontja nem alkalmazandó.

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Részvételi feltételek
III.1.1) Kizáró okok és a szakmai tevékenység végzésére vonatkozó jogosultság
A kizáró okok felsorolása: Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó, és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdés szerinti kizáró okok bármelyike fennáll. A Kbt. 74. § (1) bekezdés b) pontja alapján ajánlatkérő kizárja az eljárásból azt az ajánlattevőt, közös ajánlattevőt, az alvállalkozót, az alkalmasság igazolásában részvevő gazdasági szereplőt, aki részéről a kizáró ok az eljárás során következett be.
Az öntisztázás vonatkozásában a Kbt. 64.§-a az irányadó.
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: Ajánlattevőnek a kizáró okok fenn nem állását a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet (Kr.) 17. § (1), (1a), (1b) bekezdés alapján kell igazolnia.
a) Ajánlattevőnek a Kr. 17. § (1) bekezdése szerint egyszerű nyilatkozatot kell benyújtania arról, hogy nem tartozik a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdésben meghatározott kizáró okok hatálya alá, valamint a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontját a Kr. 8. § i) pont ib) alpontjában foglaltak szerint kell igazolnia.
b) Ajánlattevőnek ajánlatában nyilatkoznia kell arra vonatkozólag, hogy a szerződés teljesítéséhez nem vesz igénybe a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdésben meghatározott kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót, valamint az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetet, figyelemmel a Kr. 17. § (2) bekezdésére.
Az egységes európai közbeszerzési dokumentum (EEKD) nem alkalmazandó, azonban az ajánlatkérő köteles elfogadni, ha az ajánlattevő a Kr. 7. § szerinti – korábbi közbeszerzési eljárásban felhasznált – EEKD-t nyújt be, feltéve, hogy az abban foglalt információk megfelelnek a valóságnak, és tartalmazzák az ajánlatkérő által a kizáró okok és az alkalmasság igazolása tekintetében megkövetelt információkat. Az EEKD-ban foglalt információk valóságtartalmáért az ajánlattevő felel.
A kizáró okok fenn nem állásának igazolása a Kbt. 69. § (11a) bekezdése alapján is történhet. Az igazolások kapcsán a Kr. 1.§ (7) bek. is irányadó.
Ha a gazdasági szereplőt a Kbt. 62. § (1) bek. h) vagy j) pontja szerinti okból az e pontokban meghatározott határidőn belül korábbi közbeszerzési vagy koncessziós beszerzési eljárásból kizárták, és a kizárás tekintetében jogorvoslatra nem került sor, vagy ha a 63. § (1) bekezdés a) és b) pontjában foglalt kizáró ok szerinti valamely körülmény fennáll, az ajánlattevő Kr. 17. § (1) bek. szerinti nyilatkozatának tartalmaznia kell a korábbi kizárás körülményeinek, illetve az érintett cselekménynek a részletes leírását.
A Kbt. 62. § (1) bek. c) pontjában foglalt helyzetek fennállása esetén a Kbt. 62. § (1a) bekezdése tekintetében az ajánlattevő Kr. 17. § (1) bek. szerinti nyilatkozatának tartalmaznia kell a szerződés teljesítésére való képességével kapcsolatos információkat.
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet arra, hogy a Kbt. 114/A. § (1) bekezdés alapján a kizáró okok, valamint az alkalmassági követelmények tekintetében a közbeszerzési dokumentumokban meghatározott igazolásokat a gazdasági szereplőknek az ajánlatukban kell benyújtani. Ajánlatkérő a Kbt. 114/A. § (2)-(6) bekezdése szerint jár el, a Kbt. 69. § (2)-(9) bek., és a 114. § (2) bek. rendelkezéseit nem alkalmazza.
Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság előírása [Kbt. 65. § (1) bekezdés c) pont]:
Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság igazolása:
III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása:
Alkalmassági minimumkövetelmény(ek) meghatározása:
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása M1) Ajánlattevőnek a Kbt. 114/A. (1) bekezdés alapján az ajánlatában csatolnia kell a jelen ajánlati felhívás feladásának napját megelőző 36 hónapban az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően teljesített referenciát (ahol a teljesítés kezdő időpontja legfeljebb a jelen ajánlati felhívás feladását megelőző 72 hónapra és befejező időpontja, azaz a teljesítésigazolás kiállításának időpontja az ajánlati felhívás feladását megelőző 36 hónapon belüli időpontra esik) a 321/2015. (X. 30.) Korm. rend. 23. § szerint.
Az igazolást/nyilatkozatot legalább az alábbi tartalommal kell benyújtani:
a) ajánlattevő (a szerződést teljesítő kedvezményezett) neve, címe,
b) a szerződést kötő másik fél (megrendelő) neve, címe, elérhetősége,
c) a referenciamunka rövid ismertetése (a szerződés tárgya, minimálisan az alkalmassági minimumkövetelményeknek megfelelően
részletezett műszaki tartalmi és mennyiségi tartalommal),
d) a teljesítés kezdetének és befejezésének (teljesítésigazolás kiállítás) időpontja (év, hónap, nap részletezettséggel),
e) A 321/2015 (X. 30.) Korm. rendelet 22. § (5) bekezdése szerinti esetben, amennyiben a teljesítés közös ajánlattevőként történt, a szerződés szerinti teljes ellenszolgáltatás összegét (HUF-ban), valamint a saját teljesítésnek a teljes szerződés szerinti ellenszolgáltatáshoz viszonyított százalékos arányát is kéri ajánlatkérő megadni.
f) nyilatkozat arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e.
A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21/A. §-ában foglaltakra tekintettel az ajánlatkérő a teljesítés igazolásaként köteles elfogadni annak igazolását is, ha a referencia követelményben foglalt eredmény vagy tevékenység a szerződés részteljesítéseként valósult meg.
Ajánlatkérő a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (3) bek. a) pontját és a Korm. rendelet 21. § (3a) bekezdés a) pontját alkalmazza.
Az M1) alkalmassági minimumkövetelmény igazolásának részletes szabályait a közbeszerzési dokumentum tartalmazza.
M2) Ajánlattevőnek a Kbt. 114/A. (1) bekezdés alapján az ajánlatában nyilatkoznia kell az M2) alkalmassági pontban megjelölt feltételeknek megfelelő szakemberről, amely nyilatkozat tartalmazza a szakember nevét, képzettségét/végzettségét, aki a szolgáltatás teljesítéséért felelős. A szükséges képzettség/végzettség az azt igazoló dokumentumok (bizonyítvány, oklevél, igazolvány) benyújtásával, illetve a nyilvántartás megjelölésével, a szakmai tapasztalat igazolása a szakember saját kezűleg aláírt önéletrajzának aláírásával lehetséges. A szakembernek nyilatkoznia kell arról, hogy az ajánlattevő nyertessége esetében, a szerződés teljesítése során rendelkezésre fog állni. [321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 21.§ (3) bek. b) pont]
Az ajánlatban ajánlattevőnek be kell nyújtania nyilatkozatát azon szakemberekről, akiket be kíván vonni a teljesítésbe.
A nyilatkozatnak tartalmazni kell az alábbiakat:
• a szakember neve,
• annak a pozíciónak a megjelölése, amely pozícióba a szakembert bevonni kívánja,
• nyilatkozat arról, hogy a szakemberrel a szerződés teljesítésének időtartama alatt rendelkezni fog;
A fenti nyilatkozathoz csatolni kell továbbá:
A szakember végzettségét igazoló dokumentum másolatát, valamint a szakember aláírt szakmai önéletrajzát, melynek tartalmaznia kell az alábbiakat:
• a szakember neve, végzettsége,
• a szakember munkáltatójának foglalkoztatójának a megjelölése, annak érdekében, hogy a szakember közbeszerzési eljárásba történő bevonásának módja (ajánlattevő szakembere vagy alvállalkozó szervezet szakembere vagy a szakember maga alvállalkozó)
megállapítható legyen,
• a szakember által aláírt nyilatkozatot arról, hogy az ajánlattevő nyertessége esetén rendelkezésre áll, közreműködik a teljesítésben, az ajánlatban szereplő pozícióban, és nincs más olyan kötelezettsége a teljesítés időszakában, amely a szerződés teljesítésében való munkavégzését bármilyen szempontból akadályozná.
Az alkalmasság igazolására szolgáló valamennyi dokumentumot egyszerű másolatban is elegendő benyújtani.
Az alkalmasság igazolására irányadó a Kbt. 65. § (6), (7), (9) és (11)-(12) bekezdése is.
A Kbt. 65. § (6) bek. alapján az előírt műszaki és szakmai alkalmassági minimumkövetelményeknek közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek.
Ajánlatkérő rögzíti a 321/2015. (X.30.) Korm. rend. 1.§ (2) bekezdése alapján, hogy az alkalmassági követelményeket az ajánlattevőnek a Korm. rend. IV. fejezetének megfelelően kell igazolnia, hogy megfelel az M1) – M2) pontokban meghatározott alkalmassági követelményeknek.
A minősített ajánlattevői jegyzéken való szerepléssel kapcsolatban a 321/2015. (X.30.) Korm. rend. 1.§ (4) bekezdése az irányadó.
Ajánlatkérő a Kbt. 114/A. § (1) bekezdés szerint jár el, ajánlatkérő előírja, hogy a kizáró okok, az alkalmassági követelmények, valamint a 82. § (5) bekezdése szerinti objektív kritériumok tekintetében a közbeszerzési dokumentumokban meghatározott igazolásokat a gazdasági szereplők az ajánlatukban nyújtsák be.
Alkalmassági minimumkövetelmény(ek): M1) Ajánlattevő alkalmatlan a szerződés teljesítésére, ha nem rendelkezik a jelen felhívás feladásától visszafelé számított 36 hónapban befejezett, de legfeljebb 72 hónapon belül megkezdett, legalább 1 darab, az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően teljesített portaszolgálati és/vagy őrzés-védelmi feladatok ellátására vonatkozó referenciával.
M2.) Alkalmatlan az ajánlattevő, ha nem rendelkezik:
M.2.1. legalább 1 fő, portaszolgálati és/vagy őrzés-védelmi feladatok ellátásával összefüggő legalább 1 éves (12 hónapos) gyakorlattal és OKJ-s biztonságszervező, vagy azzal egyenértékű végzettséggel rendelkező szakemberrel. (Ajánlatkérő egyenértékű végzettségnek tekinti az OKJ-s biztonságtechnikai szerelő, kezelő OKJ-s végzettséget.)
M.2.2. legalább 1 fő, legalább 12 hónap portaszolgálati és/vagy őrzés-védelmi tapasztalattal rendelkező, személy- és vagyonvédelmi igazolvánnyal rendelkező szakemberrel.
Az M2.1. és a M.2.2. pontban írt szakemberek között az átfedés lehetséges.
A szükséges végzettség/képzettség az azt igazoló dokumentumok (bizonyítvány, oklevél, stb.) benyújtásával, míg a szakmai tapasztalat a szakember által saját kezűleg aláírt önéletrajz benyújtásával igazolható.
A fentieken túl szükséges a szakember saját kezűleg aláírt nyilatkozata, amelyben nyilatkozik, hogy az ajánlattevő nyertessége esetén a szerződés teljesítése során rendelkezésre fog állni.
A végzettség egyenértékűségének bizonyítása az ajánlattevő kötelessége és felelőssége. Ajánlatkérő a gyakorlati idő meglétét az önéletrajz alapján ellenőrzi. Ajánlatkérő felhívja az ajánlattevő figyelmét, hogy az időben párhuzamos gyakorlati idők csak egyszer számítanak bele az adott szakember gyakorlati idejébe.
Az önéletrajzban a szakmai (többlet) tapasztalatot év/hónap bontásban kell megadni. Ajánlatkérő csak egész hónapokat vesz figyelembe.
III.1.4) A részvételre vonatkozó objektív szabályok és kritériumok (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
A szabályok és kritériumok felsorolása, rövid ismertetése:
III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
  A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a fogyatékkal élő vagy hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja
  A szerződés teljesítése védett munkahely-teremtési programok keretében történik
  A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
III.1.6) A szerződés biztosítékai:
A szerződés teljesítésével kapcsolatos biztosíték nem kerül előírásra.
III.1.7) Az ellenszolgáltatás teljesítésének feltételei és / vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre:
- Ajánlatkérő előleget nem fizet.
- A nyertes ajánlattevő a tárgyhónapról kiállított teljesítésigazolás birtokában, a teljesítésigazolásnak megfelelően jogosult az esedékes Vállalkozói díjról számlát kiállítani.
- A számlák kifizetése a Kbt. 135.§ (5)-(6) bekezdése, valamint a Ptk. 6:130.§ (1)-(2) bekezdése szerint, a számla Megrendelő általi befogadásától számított 30 (harminc) naptári napon belül történik.
III.1.8) A nyertes közös ajánlattevők által létrehozandó gazdálkodó szervezet:
Ajánlatkérő kizárja projekttársaság létrehozásának lehetőségét.
III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk (csak szolgáltatásmegrendelés esetében)
  A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve
A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás:
III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:
- Hibás teljesítési kötbér: összege hibás teljesítésenként 10.000,- Ft (azaz tízezer forint), azzal, hogy a hibás teljesítési kötbér mértéke legfeljebb évente 100.000,- Ft (azaz százezer) forint lehet.
- Meghiúsulási kötbér: összege a Szerződés első 12 (tizenkettő) hónapjában érvényes nettó havi vállalkozói díjak együttes összegének a 15 (tizenöt) százaléka.
III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
x Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és szakképzettségét

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
(klasszikus ajánlatkérők esetében)
x Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Nyílt eljárás
  Meghívásos eljárás
  Tárgyalásos eljárás
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
IV.1.2) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
  Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma:
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
  A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják
IV.1.3) A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalásos eljárás vagy a versenypárbeszéd során történő csökkentésére irányuló információ
  Több fordulóban lebonyolítandó tárgyalások igénybe vétele annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsék a megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát.
IV.1.4) Információ a tárgyalásról (klasszikus ajánlatkérők esetében; kizárólag tárgyalásos eljárás esetében)
  Ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a szerződést az eredeti ajánlat alapján, tárgyalások lefolytatása nélkül ítélje oda.
IV.1.5) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
További információk az elektronikus árlejtésről:
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
/ (KÉ-szám/évszám)
IV.2.2) Ajánlattételi, részvételi vagy regisztrációs kérelem benyújtási határidő
Dátum: 2022/12/06 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 12:00 (óó:pp)
IV.2.3) Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének tervezett napja (részvételi felhívás esetében)
Dátum: (éééé/hh/nn)
IV.2.4) Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók: HU
IV.2.5) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama: (ajánlati felhívás esetében)
Az ajánlati kötöttség végső dátuma: (éééé/hh/nn)
vagy
Az időtartam hónapban: vagy napban: 30 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.6) Az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések felbontásának feltételei
Datum: 2022/12/06 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 14:00 (óó:pp) Hely: EKR
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: Az ajánlatok benyújtására és felbontására a Kbt. 68. § (1) bekezdés (1b), (1c), (4)-(6) bekezdése, valamint a 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet 15. §-a irányadó.

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű nem
A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról
  A megrendelés elektronikus úton történik
x Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
x A fizetés elektronikus úton történik
VI.3) További információk:
VI.3.1) Feltételes közbeszerzés
  Ajánlatkérő felhívja a gazdasági szereplők figyelmét, hogy az eljárást eredménytelenné nyilváníthatja, ha valamely meghatározott, ellenőrzési körén kívül eső, bizonytalan jövőbeli esemény az ajánlattételi, illetve részvételi határidő lejártát követően következik be.
Ajánlatkérő ellenőrzési körén kívül eső, bizonytalan jövőbeli esemény meghatározása:
VI.3.2) Az ajánlati biztosíték (ajánlati felhívás esetében)
  Az eljárásban való részvétel ajánlati biztosíték adásához kötött.
Az ajánlati biztosíték mértéke:
A befizetés helye:
vagy az ajánlatkérő fizetési számlaszáma:
Az ajánlati biztosíték befizetése (teljesítése) igazolásának módja:
VI.3.3) Konzultációra vonatkozó információk
  Kiegészítő tájékoztatást ajánlatkérő konzultáció formájában is megadja.
A konzultáció időpontja: (éééé/hh/nn) és helye:
VI.3.4) Ajánlat érvénytelenségére vonatkozó összeg ár vagy költség esetében
Ajánlatkérő az alábbi értéket meghaladó árat vagy költséget tartalmazó ajánlatot a bírálat során érvénytelenné nyilvánítja
 
VI.3.5) Az ajánlatok értékelési szempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám:
0-100
VI.3.6) A módszer(ek) meghatározása, amellyel a VI.3.5) pont szerinti ponthatárok közötti pontszámot megadásra kerül:
Fordított arányosítás, egyenes arányosítás. (Ld. VI.3.9. pont)
VI.3.7) Életciklusköltség-számítási módszer alkalmazására vonatkozó információ
  Ajánlatkérő az áru, szolgáltatás vagy építési beruházás értékeléskor figyelembe vett költségét életciklusköltség-számítási módszer alkalmazásával határozza meg.
VI.3.8) A bírálatra vonatkozó további információk
x Az ajánlatkérő előírja a kizáró okok, az alkalmassági követelmények, valamint a Kbt. 82. § (5) bekezdése szerinti objektív kritériumok tekintetében a közbeszerzési dokumentumokban meghatározott igazolásoknak a részvételi jelentkezésben vagy az ajánlatban történő benyújtását.
VI.3.9) További információk: 1) Ajánlatkérő a Kbt. 71. § szerint teljes körben biztosítja a hiánypótlás lehetőségét.
2) Az ajánlathoz elektronikus űrlap formájában csatolni kell az alábbi nyilatkozatokat:
- a Kbt. 66. § (2) bek. szerinti nyilatkozat,
- Nyilatkozat a kizáró okok tekintetében,
- Nyilatkozat a Kbt. 62. § (1) bek. k) pont kb) alpontja tekintetében,
- Nyilatkozat kizáró okokról az alvállalkozók és a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezetek vonatkozásában
- Nyilatkozat a folyamatban lévő változásbejegyzési eljárásról (nemleges válasz esetén is), az ajánlathoz csatolni kell változásbejegyzési eljárás esetén a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelem és annak érkeztetéséről a cégbíróság által megküldött igazolás másolatát is (321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 13. §),
- a Kbt. 66. § (6) bek. szerinti nyilatkozat,
- a Kbt. 65. § (7) bek. szerinti nyilatkozat,
- Nyilatkozat az alk. követelményekre vonatkozóan,
- Nyilatkozat az üzleti titokról (nemleges válasz esetén is) ajánlattevő a Kbt. 44. § (1) bek. szerint az ajánlatban elkülönített módon elhelyezett üzleti titkot tartalmazó iratok nyilvánosságra hozatalát megtilthatja (EKR-ben erre szolgáló funkció alkalmazásával) Ezzel kapcsolatban ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét a Kbt. 44. § (2) bekezdésében foglaltakra.
- Nyilatkozat a bemutatott szakemberekről,
- a Kbt. 66. § (5) bekezdése szerinti felolvasólap,
3) A III.1.1), III.1.2) és III.1.3.) pontok szerinti alkalmassági feltételek és ezek igazolási módja a minősített ajánlattevők hivatalos jegyzékébe történő felvétel feltételét képező minősítési szempontokhoz képest szigorúbb.
4) Az adható pontszám alsó és felső határa valamennyi értékelési részszempont esetében: 0-100 pont.
5) Ajánlatkérő az 1. értékelési részszempont esetében a Közbeszerzési Hatóság 2020. március 25. napi útmutatójának (KÉ 2020. évi 60. szám) 1. mell. A.1.aa.pontja szerinti fordított arányosítás módszerével számolja ki a pontszámokat.
6) A 2. értékelési részszempont esetében a Közbeszerzési Hatóság 2020. március 25. napi útmutatójának (KÉ 2020. évi 60. szám) 1. mell. A.1.ab szerinti egyenes arányosítás módszere kerül alkalmazásra.
7) Ajánlatkérő a szerződés teljesítése érdekében nem teszi lehetővé gazdálkodó szervezet létrehozását.
8) Ajánlatkérő az eljárásban alkalmazza a Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pontját.
9) Felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó: dr. Magyar Balázs (lajstrom szám: 00356) és dr. Fillinger György (lajstrom szám: 01203).
10) Ajánlatkérő a GDPR rendelet alapján tájékoztatja az ajánlattevőket, hogy az eljárás keretében a gazdasági szereplők részéről közlésre kerülő személyes adatokat a jogszabályokban meghatározott feladatok ellátása és a közbeszerzési eljárás lefolytatása és a szerződéskötés céljából és határidőig kezeli.
11) Közös ajánlattétel esetén a Kbt. 35. §-a alapján kell eljárni.
12) Kiegészítő tájékoztatás kérések során ajánlatkérő a Kbt. 114. § (6) bek. alapján jár el.
13) Amennyiben az ajánlattevő a 2 értékelési részszempont vonatkozásában 0-nál nagyobb értéket ajánl meg, a megajánlott szakember szakmai önéletrajzával kell alátámasztani a megajánlott adatokat, továbbá az értékelési részszempontra megajánlott szakember nevét a „Nyilatkozat a bemutatott szakemberekről” EKR nyilatkozatban fel kell tüntetni.
14) A Nyilatkozat összeállítóban tett, az értékelésre jelölt szakember megnevezését tartalmazó nyilatkozat szakmai ajánlatnak minősül!
15) Nyertes ajánlattevőnek (közös ajánlattétel esetén legalább az egyik közös ajánlattevőnek) a szerződéskötés időpontjára rendelkeznie kell érvényes személy- és vagyonvédelmi tevékenységre vonatkozó felelősségbiztosítással, legalább évi 25.000.000,- (azaz huszonötmillió) forint és 5.000.000,- (azaz ötmillió) forint/káresemény értékű kockázatátvállalással. A felelősségbiztosításról ajánlattevőnek nyilatkoznia kell az ajánlatában.
16) A nyertes ajánlattevőnek a szerződés megkötésekor rendelkeznie kell a 2005. évi CXXXIII. tv. szerint rendőrség által kiadott érvényes személy- és vagyonvédelmi tevékenység végzésére szóló működési engedéllyel.
17) Az információk további pontjait a közbeszerzési dokumentum tartalmazza.
VI.4) E hirdetmény feladásának dátuma:
2022/11/25 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem szükséges