Ugrás a tartalomra Ugrás a láblécre

Közbeszerzési Hatóság

Publikus Core
Közbeszerzési Értesítő száma: 2022/233
Beszerzés tárgya: Árubeszerzés
Hirdetmény típusa: Ajánlati/részvételi felhívás/2020 KÉ
Eljárás fajtája: Nyílt eljárás
Közzététel dátuma: 2022.11.30.
Iktatószám: 25491/2022
CPV Kód: 44114250-9
Ajánlatkérő: Budapest Közút Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Teljesítés helye: Budapest, Magyarország A megrendelt termékek átadásának helyszíne a Közvetlen Megrendeléseken/ Egyedi Megrendeléseken kerül feltüntetésre.
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő: 2022.12.05.
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa: Közjogi szervezet
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre: Általános közszolgáltatások
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Ajánlati/részvételi felhívás
A Kbt. 112. § (1) bekezdés b) pont szerinti eljárások esetében.
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Budapest Közút Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosítószám: 23501894244
Postai cím: Bánk bán Utca 8-12.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1115
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Tímár Judit
Telefon: +36 202967019
E-mail: Judit.Timar@budapestkozut.hu
Fax: +36 17766211
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): http://budapestkozut.hu/
A felhasználói oldal címe (URL): http://budapestkozut.hu/
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
  Meghatalmazott ajánlatkérő nélkül.
  Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: (adja meg ajánlatkérő nevét)
  Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került feltüntetésre: (adja meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és azonosítószámát)
  Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Kommunikáció
x A közbeszerzési dokumentumok korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR001714892022/reszletek (URL)
  A közbeszerzési dokumentumokhoz történő hozzáférés korlátozott. További információ a következő helyről érhető el: (URL)
További információ a következő címen szerezhető be
x a fent említett cím
  másik cím: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó
x elektronikus úton: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR001714892022/reszletek (URL)
x a fent említett címre
  a következő címre: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
  Az elektronikus kommunikáció olyan eszközök és berendezések használatát igényli, amelyek nem általánosan hozzáférhetők. Ezen eszközök és berendezések korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: (URL)
I.4) Az ajánlatkérő típusa
  Központi szintű
  Regionális/helyi szintű
x Közjogi szervezet
  Közszolgáltató
  Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2) bekezdés]
  Egyéb:
I.5) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
x Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
  Egyéb tevékenység:
I.6) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
  Villamos energia
  Földgáz és kőolaj kitermelése
  Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
  Víz
  Postai szolgáltatások
  Vasúti szolgáltatások
  Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
  Kikötői tevékenységek
  Repülőtéri tevékenységek
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1) Elnevezés:
Keretmeg. - Beton útburkoló elemek és úttartozékok
Hivatkozási szám: EKR001714892022
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 44114250-9
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
x Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
A szerződés megnevezése: Adásvételi keretmegállapodás beton útburkoló elemek és úttartozékok beszerzésére
A közbeszerzés tárgya: árubeszerzés
A közbeszerzési eljárás alapján keretmegállapodás megkötésére kerül sor, amely a Kbt. 104. § (3) bekezdésben foglalt felhatalmazás alapján a Kbt. 105. § (1) bek. a) és c) pontja szerinti vegyes keretmegállapodásnak minősül. Erre tekintettel az ajánlati dokumentáció II. kötetét képező szerződéstervezetben részletesen definiált különböző esetek szerint Ajánlatkérő vagy a közvetlen megrendelés (Közvetlen Megrendelés) jogával él, vagy Írásbeli Konzultációt kezdeményez, amelynek során számára megfelelő Egyedi Ajánlat esetén megrendeléssel (Megrendelés) élhet.
Felek rögzítik, hogy a Keretmegállapodás a szerződéskötéstől számított 12 hónapig tartó határozott időtartamra, vagy amennyiben ez előbb bekövetkezik, a Keretösszeg kimerüléséig jön létre.
Ajánlatkérő az alábbiakban ismerteti a Műszaki Leírásban nevesített azon termékeket, amelyek vonatkozásában ajánlattevőnek ki kell tölteni az Ajánlatkérő által kiadott Árazatlan Költségvetést:
1. Kiemelt útszegélykő (24 cm x 15 cm felület, vastagság 25 cm) szürke
2. Kerti szegélykő (100 cm x 20 cm felület, vastagság 5 cm)
3. K-szegélykő (25 cm x 15 cm felület, vastagság 25 cm)
4. Süllyesztett szegélykő (40x20x15 cm) 40x20 cm-es oldalán van a kopóréteg
5. Süllyesztett szegélykő (40x15x20 cm) 40x15 cm-es oldalán van a kopóréteg
6. Taktilis jelzőkő pogácsás fehér (12 cm x 20 cm felület, vastagság 6 cm)
7. Taktilis jelzőkő bordás fehér (30 cm x 30 cm felület, vastagság 6 cm)
8. Figyelmeztető kő elsodrási sávhoz piros (20 cm x 20 cm felület, vastagság 6 cm)
9. Víznyelő akna felsőelem (méret: d 640x320 mm, belső átmérő: 320 mm, falvastagság: 160 mm, magasság: 100 mm)
10. Víznyelő felsőelem 640x640 v fe 50/5 l
11. 50/10 l víznyelő aknagyűrű (belső átmérő: 500 mm, falvastagság: 70 mm, magasság: 100 mm)
12. (200 mm-es kifolyással) Víznyelő (belső átmérő: 500 mm, falvastagság: 70 mm, magasság: 500 mm)
13. (300 mm-es kifolyással) Átf. víznyelő fenékelem csatl.elemmel (belső átmérő: 500 mm, falvastagság: 70 mm, magasság: 500 mm)
14. (2x200 mm-es kifolyással) Átf. víznyelő fenékelem csatl.elemmel (belső átmérő: 500 mm, falvastagság: 70 mm, magasság: 500 mm)
15. Aknagyűrű (80/50 cm)
16. Aknaszűkítő (belső átmérő alsó: 800 mm, belső átmérő felső: 600 mm, falvastagság: 100 mm, magasság: 300 mm)
17. Víznyelő (belső átmérő: 500 mm, falvastagság: 70 mm, magasság: 250 mm)
18. Víznyelő aknagyűrű (belső átmérő: 500 mm, falvastagság: 70 mm, magasság: 500 mm)
19. Aknagyűrű (belső átmérő: 1000 mm, falvastagság: 90 mm, magasság: 250 mm)
20. Aknagyűrű (belső átmérő: 1000 mm, falvastagság: 90 mm, magasság: 500 mm)
21. Aknagyűrű (belső átmérő: 1000 mm, falvastagság: 90 mm, magasság: 1000 mm)
22. Aknaszűkítő (belső átmérő alsó: 1000 mm, belső átmérő felső: 625 mm, falvastagság: 90 mm, magasság: 600 mm)
23. Viacolor vagy azzal egyenértékű térkő (10 cm x 20 cm felület, vastagság 6 cm) sárga
24. Viacolor vagy azzal egyenértékű térkő (10 cm x 20 cm felület, vastagság 6 cm) piros
25. Viacolor vagy azzal egyenértékű térkő (10 cm x 20 cm felület, vastagság 6 cm) szürke
26. Viacolor vagy azzal egyenértékű térkő (10 cm x 20 cm felület, vastagság 8 cm) sárga
27. Viacolor vagy azzal egyenértékű térkő (10 cm x 20 cm felület, vastagság 8 cm) piros
28. Viacolor vagy azzal egyenértékű térkő (10 cm x 20 cm felület, vastagság 8 cm) szürke
29. Mederlap (60 cm x 40 cm felület, vastagság 10 cm)
30. Verde gyeprács (60 cm x 40 cm felület, vastagság 10 cm) szürke
Ajánlatkérő rögzíti, hogy a fenti típusú Termékek vonatkozásában kerülhet sor Közvetlen Megrendelésre az ajánlattevő által benyújtott Árazott Költségvetésben foglalt ajánlati árak alapján.
A szerződés hatályba lépését követően esetlegesen felmerülő igény alapján, Ajánlatkérő megrendelhet egyedi ajánlattevői árajánlat alapján Ajánlattevőtől egyedi beton útburkoló eleme(ke)t és úttartozéko(ka)t a szerződés keretösszegének maximum 30%-ának értékéig. Ilyen esetben írásbeli konzultációra kerül sor a Szerződéstervezetben foglalt részletes rendelkezések szerint. Az ajánlattevő által benyújtott Egyedi Ajánlat alapján Ajánlatkérő Egyedi Megrendeléssel élhet.
II.1.5) Becsült érték:
Pénznem:
(ÁFA nélkül; keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében a szerződéseknek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)
II.1.6) Részekre bontás
  Részajánlat tételére lehetőség van.
Ajánlatok benyújthatók   valamennyi részre   legfeljebb a következő számú részre:   csak egy részre
  Az egy ajánlattevőnek odaítélhető részek maximális száma:
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a következő részek vagy részcsoportok kombinációjával ítéljen oda szerződéseket:
x Részajánlat tételének lehetősége nem biztosított.
A részajánlat tételének kizárásának indoka(i): Az ajánlatkérő nem biztosítja a részekre történő ajánlattételt tekintettel arra, hogy a szerződés tárgyát képező termékeknek egységes minőségűnek és arculatúnak kell lenniük, így ebben a vonatkozásban a részajánlat-tétel lehetősége nem adott.
II.2) A közbeszerzés ismertetése
 
II.2.1) Elnevezés:
Keretmeg. - Beton útburkoló elemek és úttartozékok
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 44114250-9
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés helye: Budapest, Magyarország
A megrendelt termékek átadásának helyszíne a Közvetlen Megrendeléseken/ Egyedi Megrendeléseken kerül feltüntetésre.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
A keretmegállapodás keretösszege: nettó 20.000.000,- Ft
A ténylegesen megrendelendő mennyiség előre pontosan nem határozható meg. A felmerülő igények függvényében kerül sor a közvetlen megrendelésekre vagy az egyedi megrendelésekre.
A III.1.3) pontban foglalt M.1 alkalmassági követelmény alátámasztása érdekében Ajánlatkérő rögzíti, hogy a Keretmegállapodás alapján várhatóan sor kerül legalább 42.000 db szegélykő, 320 db akna elem és 17.000 db útburkoló elem megrendelésére. Ajánlatkérő az egyértelműség érdekében rögzíti, hogy a fentiek tájékoztató jellegű információnak minősülnek, ez alapján Ajánlatkérőnek nincs megrendelési kötelezettsége, és nem vállal megrendelési kötelezettséget egyebekben sem a Keretmegállapodás terhére.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
Az alábbi értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 Közvetlen Megrendelésekre vonatkozóan vállalt szállítási határidő (munkanap) 15
  Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: Ajánlati ár (nettó Ft) / Súlyszám: 85
II.2.6) Becsült érték:
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében ennek a résznek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)
II.2.7) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 12 vagy napban:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbítás leírása:
II.2.8) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárás kivételével)
A gazdasági szereplők tervezett száma (keretszáma):
vagy
Tervezett minimum: > / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.9) Változatokra (alternatív ajánlatokra) vonatkozó információk
Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok) nem
II.2.10) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.11) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.12) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.13) További információ

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Részvételi feltételek
III.1.1) Kizáró okok és a szakmai tevékenység végzésére vonatkozó jogosultság
A kizáró okok felsorolása: Az eljárásban nem lehet ajánlattevő (AT), alvállalkozó (AV), és nem vehet részt alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő (AISZ), akivel szemben a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdésében meghatározott kizáró okok fennállnak.
Karakterkorlátozás miatt folytatás a következő rovatból ("Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása:"):
A kizáró okok vonatkozásában AK hivatkozni kíván a Kbt. 64. § szerinti öntisztázással kapcsolatos rendelkezésekre [valamint a kapcsolódó Kr. rendelkezésekre, különös tekintettel a 4. § (3) bekezdésében foglaltakra], továbbá a Kbt. 74. §-ában foglalt azon rendelkezésekre, hogy AK-nak mely gazdasági szereplőt kell kizárnia az eljárásból, és mely gazdasági szereplőt áll jogában kizárni.
Ajánlatkérő hivatkozni kíván továbbá a Kr. 4. § (1a), (1b) és (2a) bekezdéseiben, valamint a Kbt. 62. § (1a) bekezdésében foglaltakra.
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: Az AT-nek a 321/2015 (X.30) Korm. rend. (a továbbiakban: Kr.) 17. § (1) bek. szerint egyszerű nyilatkozatot kell benyújtania arról, hogy nem tartozik a felhívásban előírt kizáró okok hatálya alá, valamint a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) pontját a Kr. 8. § i) pont ib) alpontja és a nem Mo-on letelepedett AT a Kr. 10. § g) pont gb) alpontjában foglaltak szerint kell igazolnia.
Az egységes európai közbeszerzési dokumentum (EEKD) nem alkalmazandó, azonban az ajánlatkérő elfogadja, ha az AT a Kr. 7. § szerinti - korábbi közbeszerzési eljárásban felhasznált - EEKD-t nyújt be, feltéve, hogy az abban foglalt információk megfelelnek a valóságnak, és tartalmazzák az AK által a kizáró okok és az alkalmasság igazolása tekintetében megkövetelt információkat. Az EEKD-ban foglalt információk valóságtartalmáért az AT felel.
Az AV vagy az AISZ vonatkozásában az AT a Kr. 17. § (2) bek. alapján nyilatkozatot nyújt be arról, hogy az adott esetben igénybe vett alvállalkozók és az alkalmasság igazolásában résztvevő más szervezetek/személyek vonatkozásában nem állnak fenn az eljárásban előírt kizáró okok.
AK a Kbt. 114/A. §-a alapján előírja, hogy a kizáró okok tekintetében a kb- dokumentumokban (és a jelen felhívásban) meghatározott igazolásokat a gazdasági szereplők már az ajánlatukban nyújtsák be. [A fentiek alapján a Kbt. 69. § (4) bek. szerinti felhívás kibocsátására a jelen eljárás keretében nem kerül sor.]
Ennek keretében AT a következő igazolások (nyilatkozatok) benyújtását írja elő:
- Az EKR rendszerben rögzített elektronikus űrlap („Nyilatkozat kizáró okok fenn nem állásáról”).
- Az EKR rendszerben rögzített elektronikus űrlap („Nyilatkozat Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontja tekintetében”).
- Az EKR rendszerben rögzített elektronikus űrlap („Nyilatkozat kizáró okokról az alvállalkozók és a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezetek vonatkozásában”) (AK az utóbbi űrlap vonatkozásában rögzíti, hogy adott esetben, kapacitásait rendelkezésre bocsátó személyre vonatkozóan is a tárgyi űrlap benyújtása szükséges. AK a benyújtott űrlapot szervezetekre és személyekre egyaránt elfogadja.)
A Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontja szerinti nyilatkozattal összefüggésben AK a következőket rögzíti: A Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontja szerinti kizáró ok vonatkozásában be kell nyújtani az AT nyilatkozatát a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvény (Pénzmosásról Szóló Törvény) 3. § 38. pont a)-b) vagy d) alpontja szerint definiált valamennyi tényleges tulajdonosa nevének és lakóhelyének bemutatásával; ha a gazdasági szereplőnek nincs a Pénzmosásról Szóló Törvény 3. § 38. pont a)-b) vagy d) alpontja szerinti tényleges tulajdonosa, úgy az erre vonatkozó nyilatkozatot szükséges megtenni.
A Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontja vonatkozásában benyújtandó nyilatkozat szabatosságának (és a nevezett jogszabályhely megfelelő értelmezése érdekében) ajánlatkérő felhívja a figyelmet a következő jogszabályi rendelkezésekre:
A Pénzmosásról Szóló Törvény 3. § 38. pont a)-b) vagy d) alpontjaiban foglaltak szerint:
„38. tényleges tulajdonos:
a) az a természetes személy, aki jogi személyben vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetben közvetlenül vagy - a Polgári Törvénykönyvről szóló törvény (a továbbiakban: Ptk.) 8:2. § (4) bekezdésében meghatározott módon - közvetve a szavazati jogok vagy a tulajdoni hányad legalább huszonöt százalékával rendelkezik, vagy egyéb módon tényleges irányítást, ellenőrzést gyakorol a jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet felett, ha a jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet nem a szabályozott piacon jegyzett társaság, amelyre a közösségi jogi szabályozással vagy azzal egyenértékű nemzetközi előírásokkal összhangban lévő közzétételi követelmények vonatkoznak,
b) az a természetes személy, aki jogi személyben vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetben - a Ptk. 8:2. § (2) bekezdésében meghatározott - meghatározó befolyással rendelkezik,[..]
d) alapítványok esetében az a természetes személy,
da) aki az alapítvány vagyona legalább huszonöt százalékának a kedvezményezettje, ha a leendő kedvezményezetteket már meghatározták,
db) akinek érdekében az alapítványt létrehozták, illetve működtetik, ha a kedvezményezetteket még nem határozták meg,
dc) aki tagja az alapítvány kezelő szervének, vagy meghatározó befolyást gyakorol az alapítvány vagyonának legalább huszonöt százaléka felett, vagy
dd) a da)–dc) alpontban meghatározott természetes személy hiányában aki az alapítvány képviseletében eljár,”
A Ptk. 8:2. § (4) bekezdésében foglaltak szerint:
„Közvetett befolyással rendelkezik a jogi személyben az, aki a jogi személyben szavazati joggal rendelkező más jogi személyben (köztes jogi személy) befolyással bír. A közvetett befolyás mértéke a köztes jogi személy befolyásának olyan hányada, amilyen mértékű befolyással a befolyással rendelkező a köztes jogi személyben rendelkezik. Ha a befolyással rendelkező a szavazatok felét meghaladó mértékű befolyással rendelkezik a köztes jogi személyben, akkor a köztes jogi személynek a jogi személyben fennálló befolyását teljes egészében a befolyással rendelkező közvetett befolyásaként kell figyelembe venni.”
AK felhívja a figyelmet, hogy a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpont szerinti kizáró ok vonatkozásában benyújtott nyilatkozatban ajánlattevő kizárólag akkor nyilatkozhat akként, hogy nincs a Pénzmosásról Szóló Törvény szerinti tényleges tulajdonosa, ha a fenti jogszabályhelyekre tekintettel alátámasztható e nyilatkozata.
A kizáró okok von. AK hivatkozni kíván a Kbt. 64. § szerinti öntisztázással kapcsolatos rendelkezésekre, továbbá a Kbt. 74. §-ában foglalt azon rendelkezésekre, hogy AK-nak mely gazdasági szereplőt kell kizárnia az eljárásból, és mely gazdasági szereplőt áll jogában kizárni.
Karakterkorlátozás miatt folytatás a megelőző rovatban ("A kizáró okok felsorolása:").
Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság előírása [Kbt. 65. § (1) bekezdés c) pont]:
Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság igazolása:
III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: Az ajánlattevőnek a szerződés teljesítéséhez szükséges gazdasági és pénzügyi alkalmassága az alábbiak szerint igazolható:
P.1. A Kbt. 65. § (1) bek. a) pontja és a Kr. 19. § (1) bek. c) pontja alapján AT-nek az eljárást megindító felhívás feladását megelőző három, mérlegfordulónappal lezárt üzleti évre vonatkozó - általános forgalmi adó nélkül számított –teljes árbevételéről szóló nyilatkozatával, attól függően, hogy az AT mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét, ha ezek az adatok rendelkezésre állnak.
Jelen alkalmassági feltétel tekintetében a Kr. 19. § (3) bekezdése megfelelően alkalmazandó. Ez alapján, ha az AT a P.1 alkalmassági feltétel szerinti irattal azért nem rendelkezik, mert olyan jogi formában működik, amely tekintetében az árbevételről szóló nyilatkozat benyújtása nem lehetséges, a nevezett alk. köv. és igazolási mód helyett bármely, az AK által megfelelőnek tekintett egyéb nyilatkozattal vagy dokumentummal igazolhatja pénzügyi és gazdasági alkalmasságát. Az érintett AT kiegészítő tájékoztatás kérése során köteles alátámasztani, hogy olyan jogi formában működik, amely tekintetében az árbevételről szóló nyilatkozat benyújtása nem lehetséges és köteles tájékoztatást kérni a nevezett alkalmassági feltétellel kapcsolatban az alkalmasság igazolásának AK által elfogadott módjáról.
Az előírt alk. köv-nek a közös AT-k a Kbt. 65. § (6) bek. szerint felelhetnek meg.
Az alkalmasság igazolása során az AT a Kbt. 65. § (7), (8), (11) és (12) bekezdései alapján támaszkodhat kapacitást rendelkezésre bocsátó szervezetre.
Ajánlatkérő a Kbt. 114/A. §-ban foglaltakra tekintettel előírja, hogy az ajánlattevők az alkalmassági követelmények tekintetében a közbeszerzési dokumentumokban (és a jelen felhívásban) meghatározott igazolásokat már az ajánlatukban nyújtsák be. [A fentiek alapján a Kbt. 69. § (4) bek. szerinti felhívás kibocsátására a jelen eljárás keretében nem kerül sor.]
Alkalmassági minimumkövetelmény(ek) meghatározása: Alkalmatlan az ajánlattevő, ha:
P.1. az eljárást megindító felhívás feladását megelőző három, mérlegfordulónappal lezárt üzleti évre vonatkozó - általános forgalmi adó nélkül számított – teljes árbevétele összesen nem éri el a nettó 15.000.000,- Ft-ot.
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása Az ajánlattevőnek a szerződés teljesítéséhez szükséges műszaki, szakmai alkalmassága az alábbiak szerint igazolható:
M.1 a Kbt. 65. § (1) bek. b) pontja és a Kr. 21. § (1) bek. a) pontja alapján az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított három év alatt AT által teljesített legjelentősebb szállítások ismertetésével. A Kr. 23. §-ra tekintettel ennek vonatkozásában benyújtandó az AT, illetve az AISZ nyilatkozata, vagy a szerződést kötő másik fél által adott igazolás. A referenciára vonatkozó nyilatkozatnak vagy a szerződést kötő másik fél által adott igazolásnak tartalmaznia kell a következőket: szerződés teljesítésének időpontja (kezdő- ÉS befejező időpont év,hónap,nap formátumban), a szerződést kötő másik fél megnevezése; referenciaszemély megnevezése és elérhetősége (email vagy telefonszám), a szállítás tárgya és mennyisége (amelyből megállapítható valamennyi minimumkövetelmény szerinti tényező megtörténte); nyilatkozat arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e.
A Kr. 21. § (1a) bek. a) pont alapján az Ajánlatkérő a vizsgált időszak alatt befejezett, de legfeljebb hat éven belül megkezdett szállításokat veszi figyelembe.
A közös AT-k a Kbt. 65. § (6) bekezdése szerint együttesen is megfelelhetnek az alkalmassági követelményeknek. Azon követelménynek, amely értelemszerűen kizárólag egyenként vonatkoztatható a gazdasági szereplőkre, az együttes megfelelés lehetősége értelmében elegendő, ha közülük egy felel meg.
Az alkalmasság igazolása során az ajánlattevő a Kbt. 65. § (7), (9) és (12) bekezdései alapján támaszkodhat kapacitást rendelkezésre bocsátó szervezetre.
Ajánlatkérő a Kbt. 114/A. §-ban foglaltakra tekintettel előírja, hogy az ajánlattevők az alkalmassági követelmények tekintetében a közbeszerzési dokumentumokban (és a jelen felhívásban) meghatározott igazolásokat már az ajánlatukban nyújtsák be. [A fentiek alapján a Kbt. 69. § (4) bek. szerinti felhívás kibocsátására a jelen eljárás keretében nem kerül sor.]
Alkalmassági minimumkövetelmény(ek): Alkalmatlan az ajánlattevő, ha:
M.1 nem rendelkezik az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított három évben legalább olyan referenciával vagy referenciákkal, amelyek kiterjedtek legalább a következők szállítására:
- legalább 31.500 db szegélykő;
- legalább 240 db aknaelem;
- legalább 12.750 db útburkoló elem.
AK rögzíti, hogy a fentiek szerinti különböző típusú termékek szállítására vonatkozó referenciák igazolhatók akár egy, akár több szállításra vonatkozó szerződéssel, továbbá az egyes terméktípusok szerinti mennyiségek is igazolhatók akár egy, akár több szállításra vonatkozó szerződéssel.
III.1.4) A részvételre vonatkozó objektív szabályok és kritériumok (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
A szabályok és kritériumok felsorolása, rövid ismertetése:
III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
  A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a fogyatékkal élő vagy hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja
  A szerződés teljesítése védett munkahely-teremtési programok keretében történik
  A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
III.1.6) A szerződés biztosítékai:
Késedelmi Kötbér: A késedelemmel érintett Termékek nettó ellenértéke 2%-ának megfelelő összegű napi mérték.
Szerződésszegési Kötbér: mértéke szerződésszegésenként 50.000,- Ft.
Megrendelés Meghiúsulási Kötbére: a Közvetlen Megrendelés vagy Egyedi Megrendelés ellenértékének 20 %-a.
Meghiúsulási kötbér: Keretösszeg 20%-a.
III.1.7) Az ellenszolgáltatás teljesítésének feltételei és / vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre:
Ajánlatkérő előleget nem fizet. Az ellenérték teljesítésére a teljesítés ajánlatkérői igazolását követően benyújtott, a számla Ajánlatkérő által kézhezvételétől számított 30 napos fizetési határidővel, átutalással kerül sor figyelemmel a Kbt. 135. § (1) és (6) bekezdése, a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bekezdése, valamint a Ptk. 6: 42-45. § rendelkezéseire is.
Ajánlattétel, elszámolás, kifizetés pénzneme: magyar forint.
Eladó havonta jogosult számla benyújtására.
Az ÁFA megfizetése a hatályos adójogszabályok szerint történik.
III.1.8) A nyertes közös ajánlattevők által létrehozandó gazdálkodó szervezet:
Ajánlatkérő a Kbt. 35. § (8)-(9) bek. szerinti gazdálkodó szerezet alapítását (projekttársaság létrehozását) nem írja elő és nem teszi lehetővé.
III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk (csak szolgáltatásmegrendelés esetében)
  A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve
A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás:
III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:
III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
  Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és szakképzettségét

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
(klasszikus ajánlatkérők esetében)
x Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Nyílt eljárás
  Meghívásos eljárás
  Tárgyalásos eljárás
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
IV.1.2) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
x A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
x Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
  Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma:
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
  A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják
IV.1.3) A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalásos eljárás vagy a versenypárbeszéd során történő csökkentésére irányuló információ
  Több fordulóban lebonyolítandó tárgyalások igénybe vétele annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsék a megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát.
IV.1.4) Információ a tárgyalásról (klasszikus ajánlatkérők esetében; kizárólag tárgyalásos eljárás esetében)
  Ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a szerződést az eredeti ajánlat alapján, tárgyalások lefolytatása nélkül ítélje oda.
IV.1.5) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
További információk az elektronikus árlejtésről:
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
/ (KÉ-szám/évszám)
IV.2.2) Ajánlattételi, részvételi vagy regisztrációs kérelem benyújtási határidő
Dátum: 2022/12/05 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 12:00 (óó:pp)
IV.2.3) Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének tervezett napja (részvételi felhívás esetében)
Dátum: 2022/12/05 (éééé/hh/nn)
IV.2.4) Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók: HU
IV.2.5) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama: (ajánlati felhívás esetében)
Az ajánlati kötöttség végső dátuma: (éééé/hh/nn)
vagy
Az időtartam hónapban: vagy napban: 30 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.6) Az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések felbontásának feltételei
Datum: 2022/12/05 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 14:00 (óó:pp) Hely: A bontási eljárás az EKR-ben történik. A Kbt. 68. § és a 424/2017. (XII.19.) Korm. rendelet (továbbiakban: e-Kr.) 15. § szerint.
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: Az EKR az ajánlattételi határidő lejártát követően, kettő órával később kezdi meg az ajánlatok bontását. Az ajánlatnak az ajánlattételi határidő lejártának időpontjáig kell elektronikusan beérkeznie. A beérkezés időpontjáról az EKR visszaigazolást küld. Az elektronikusan benyújtott ajánlatok felbontását az EKR végzi, elektronikusan.

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű nem
A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról
x A megrendelés elektronikus úton történik
x Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
x A fizetés elektronikus úton történik
VI.3) További információk:
VI.3.1) Feltételes közbeszerzés
  Ajánlatkérő felhívja a gazdasági szereplők figyelmét, hogy az eljárást eredménytelenné nyilváníthatja, ha valamely meghatározott, ellenőrzési körén kívül eső, bizonytalan jövőbeli esemény az ajánlattételi, illetve részvételi határidő lejártát követően következik be.
Ajánlatkérő ellenőrzési körén kívül eső, bizonytalan jövőbeli esemény meghatározása:
VI.3.2) Az ajánlati biztosíték (ajánlati felhívás esetében)
  Az eljárásban való részvétel ajánlati biztosíték adásához kötött.
Az ajánlati biztosíték mértéke:
A befizetés helye:
vagy az ajánlatkérő fizetési számlaszáma:
Az ajánlati biztosíték befizetése (teljesítése) igazolásának módja:
VI.3.3) Konzultációra vonatkozó információk
  Kiegészítő tájékoztatást ajánlatkérő konzultáció formájában is megadja.
A konzultáció időpontja: (éééé/hh/nn) és helye:
VI.3.4) Ajánlat érvénytelenségére vonatkozó összeg ár vagy költség esetében
Ajánlatkérő az alábbi értéket meghaladó árat vagy költséget tartalmazó ajánlatot a bírálat során érvénytelenné nyilvánítja
 
VI.3.5) Az ajánlatok értékelési szempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám:
0-10
VI.3.6) A módszer(ek) meghatározása, amellyel a VI.3.5) pont szerinti ponthatárok közötti pontszámot megadásra kerül:
I. értékelési szempont: fordított arányosság. II. értékelési szempont: a legkedvezőbb és a legkedvezőtlenebb szintekhez/értékekhez való arányosítás. Részletesen a VI.3.9) pontban és az ajánlati dokumentáció I. kötetében.
VI.3.7) Életciklusköltség-számítási módszer alkalmazására vonatkozó információ
  Ajánlatkérő az áru, szolgáltatás vagy építési beruházás értékeléskor figyelembe vett költségét életciklusköltség-számítási módszer alkalmazásával határozza meg.
VI.3.8) A bírálatra vonatkozó további információk
x Az ajánlatkérő előírja a kizáró okok, az alkalmassági követelmények, valamint a Kbt. 82. § (5) bekezdése szerinti objektív kritériumok tekintetében a közbeszerzési dokumentumokban meghatározott igazolásoknak a részvételi jelentkezésben vagy az ajánlatban történő benyújtását.
VI.3.9) További információk: 1) A jelen eljárás a Kbt. 112. § (1) bek. b) pont szerint indított, Kbt. Harmadik rész szerinti nyílt közbeszerzési eljárás.
2) A közbeszerzési eljárás a Kbt. 40. § (1) bek. és az e-Kr. alapján az EKR-ben kerül lebonyolításra. A közbeszerzési dokumentumok minden AT részére elérhetőek az EKR rendszeren keresztül. Az ajánlat és a közbeszerzési eljárás során csatolásra kerülő valamennyi dokumentum benyújtásának vonatkozásában AK hivatkozni kíván a Kbt. 40-41/C. §-ban és az e-Kr. 11-12. §-ban foglaltakra.
3) AK az ajánlatokat a Kbt. 76. § (2) bekezdés c) pontja szerinti, a jelen AF II.2.5) pontjában meghatározott legjobb ár-érték arányt megjelenítő szempontok szerint értékeli, amelyek a hozzárendelt súlyszámokkal együtt a következők:
I. Ajánlati ár (nettó Ft) [85]
1. alszempont: Az ajánlati felhívás II.1.4) rovatban rögzített 1-8. sorszámú termékek egységáraira vonatkozó összesített ajánlati ár (nettó Ft) [45]
2. alszempont: Az ajánlati felhívás II.1.4) rovatban rögzített 9-22. sorszámú termékek egységáraira vonatkozó összesített ajánlati ár (nettó Ft) [25]
3. alszempont: Az ajánlati felhívás II.1.4) rovatban rögzített 23-30. sorszámú termékek egységáraira vonatkozó összesített ajánlati ár (nettó Ft) [15]
II. Közvetlen Megrendelésekre vonatkozóan vállalt szállítási határidő (munkanap) [15]
AK az egyes értékelési szempontok tekintetében 0-tól 10-ig ad pontot.
AK az I. értékelési szempont alszempontjai esetében a fordított arányosítás módszerét alkalmazza az AD I. kötetben részletesen kifejtésre kerülő rendelkezések szerint. AK az Árazatlan Költségvetés érintett tételcsoportjainak AT általi beárazása alapján az adott alszempont esetében érintett egységárak összesített értékét, mint az alszempont esetében összesített ajánlati árat értékeli.
AK a II. értékelési szempont esetében a legkedvezőbb és a legkedvezőtlenebb szintekhez/értékekhez való arányosítás módszerét alkalmazza az AD I. kötetben részletesen kifejtésre kerülő rendelkezések szerint.
A II. értékelési szempont esetében AK azt értékeli el, hogy AT az Árazatlan Költségvetésben nevesített termékekre vonatkozóan milyen időtartamú szállítási határidőt vállal.
A II. értékelési szempont esetében AK a Kbt. 77. § (1) bek. alapján a következőket rögzíti:
- Az adott ajánlati elem azon legkedvezőbb szintje, amelyre (és az ennél kedvezőbb, rövidebb időtartamot tartalmazó vállalásokra) az értékelési ponthatár felső határával azonos számú pontot ad: 2 munkanap
- 5 munkanapnál kedvezőtlenebb (hosszabb időtartamú) vállalás nem tehető (ennél hosszabb időtartam megajánlása esetén az ajánlat ÉRVÉNYTELEN!).
- 0 munkanap megajánlása szintén kizárt. 0 munkanap megajánlása esetén az ajánlat ÉRVÉNYTELEN!
4) Az eljárás nyelve magyar. Ha AT valamely dok-ot más nyelven csatol, az idegen nyelvű dok-hoz egyszerű fordítást is csatolnia kell. A Kbt. 47.§ (2) bek alapján AK a nem magyar nyelven benyújtott dokumentumok AT általi fordítását is elfogadja.
5) Azon alk.köv.-ek megjelölése, amelyek a minősített AT-k hivatalos jegyzékébe történő felvétel feltételét képező minősítési szempontokhoz képest szigorúbbak: P.1,M.1
6) Az ajánlathoz csatolni kell az EKR-ben AK által generált elektr. nyil.minták kitöltésével képzett nyilatkozatokat, valamint az AD I. kötetben rendelkezésre bocsátott egyéb nyil.minták alapján nyomtatott, aláírt, szkennelt pdf formátumú nyilatkozatokat is a Közb. Dok-okban foglaltak szerint.
7) AK az elj. kb. dok.-ait az e-Kr. szerint kizárólag az EKR rendszerben regisztrált AT-k részére biztosítja. Az EKR útmutató elérhető: https://ekr.gov.hu/portal/tamogatas
8) Az ajánlatban meg kell jelölni a kb-nek azt a részét, amelynek telj-hez AT alvállalkozót (AV) kíván igénybe venni, és az ezen részek tekintetében igénybe venni kívánt és az ajánlat benyújtásakor már ismert AV-kat [Kbt. 66. § (6) bek.] (A tárgyi nyilatkozatot az EKR rendszerben foglalt űrlapon kell megtenni. (Adott esetben a nemleges nyil-ot is be kell nyújtani – von-ó rendelkezések az AD I. kötetben!)
9) Ha az AT igénybe vesz kapacitást nyújtó szervezetet vagy személyt, az ajánlatban be kell nyújtani az EKR rendszerben foglalt űrlap alkalmazásával a Kbt. 65. § (7) bek. szerinti nyilatkozatot az igénybe vett kapacitást nyújtó szervezet vagy személy vonatkozásában, a tárgyi alkalmassági követelmény megjelölésével. (Adott esetben a nemleges nyil-ot is be kell nyújtani – von-ó rendelkezések az AD I. kötetben!)
10) A Kbt. 75. § (6) bekezdésére tekintettel AK rögzíti, hogy a jelen eljárásban a 75. § (2) bekezdés e) pontját alkalmazza.
11) Az Ajánlatkérő alkalmazza a Kbt. 81. § (4)-(5) bek. szerinti bírálatot könnyítő szabályokat.
12) AK felhívja a figyelmet arra, hogy a Kbt. 114. § (6a) bekezdése alapján nem köteles az aránytalanul alacsony ár és egyéb aránytalan vállalások vizsgálatára. Az AK a Kbt. 73. § (2) bekezdését nem köteles alkalmazni, annak alapján azonban csak akkor nyilváníthat egy ajánlatot érvénytelennek, ha a Kbt. 72. §-ban foglaltaknak megfelelően járt el.
13) A Kbt. 71. § (6) bekezdése alapján AK nem köteles újabb hiánypótlást elrendelni, ha a hiánypótlással az ajánlattevő az ajánlatban korábban nem szereplő gazdasági szereplőt von be az eljárásba, és e gazdasági szereplőre tekintettel lenne szükséges az újabb hiánypótlás.
VI.4) E hirdetmény feladásának dátuma:
2022/11/25 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem szükséges