Ugrás a tartalomra Ugrás a láblécre

Közbeszerzési Hatóság

Publikus Core
Közbeszerzési Értesítő száma: 2022/233
Beszerzés tárgya: Árubeszerzés
Hirdetmény típusa: Ajánlati/részvételi felhívás/2020 KÉ
Eljárás fajtája: Nyílt eljárás
Közzététel dátuma: 2022.11.30.
Iktatószám: 25269/2022
CPV Kód: 38434510-4
Ajánlatkérő: Debreceni Egyetem
Teljesítés helye: Debreceni Egyetem Klinikai Központ Laboratóriumi Medicina Intézet (4032 Debrecen, Nagyerdei krt. 98.)
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő: 2022.12.06.
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa: Közjogi szervezet
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre: Egészségügy
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Ajánlati/részvételi felhívás
A Kbt. 112. § (1) bekezdés b) pont szerinti eljárások esetében.
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Debreceni Egyetem
Nemzeti azonosítószám: 19308667409
Postai cím: Egyetem Tér 1.
Város: Debrecen
NUTS-kód: HU321
Postai irányítószám: 4032
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Dóka Edit
Telefon: +36 5251270072173
E-mail: dokaedit@fin.unideb.hu
Fax: +36 52512730
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.unideb.hu
A felhasználói oldal címe (URL): https://kancellaria.unideb.hu/
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
  Meghatalmazott ajánlatkérő nélkül.
  Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: (adja meg ajánlatkérő nevét)
  Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került feltüntetésre: (adja meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és azonosítószámát)
  Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Kommunikáció
x A közbeszerzési dokumentumok korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR001531532022/reszletek (URL)
  A közbeszerzési dokumentumokhoz történő hozzáférés korlátozott. További információ a következő helyről érhető el: (URL)
További információ a következő címen szerezhető be
x a fent említett cím
  másik cím: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó
x elektronikus úton: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR001531532022/reszletek (URL)
x a fent említett címre
  a következő címre: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
  Az elektronikus kommunikáció olyan eszközök és berendezések használatát igényli, amelyek nem általánosan hozzáférhetők. Ezen eszközök és berendezések korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: (URL)
I.4) Az ajánlatkérő típusa
  Központi szintű
  Regionális/helyi szintű
x Közjogi szervezet
  Közszolgáltató
  Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2) bekezdés]
  Egyéb:
I.5) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
x Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
  Egyéb tevékenység:
I.6) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
  Villamos energia
  Földgáz és kőolaj kitermelése
  Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
  Víz
  Postai szolgáltatások
  Vasúti szolgáltatások
  Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
  Kikötői tevékenységek
  Repülőtéri tevékenységek
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1) Elnevezés:
DEK-1174: Áramlási citometriai készülék beszerzése
Hivatkozási szám: EKR001531532022
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 38434510-4
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
x Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
DEK-1174: Debreceni Egyetem Klinikai Központ részére áramlási citometriai készülék beszerzése
II.1.5) Becsült érték:
Pénznem:
(ÁFA nélkül; keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében a szerződéseknek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)
II.1.6) Részekre bontás
  Részajánlat tételére lehetőség van.
Ajánlatok benyújthatók   valamennyi részre   legfeljebb a következő számú részre:   csak egy részre
  Az egy ajánlattevőnek odaítélhető részek maximális száma:
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a következő részek vagy részcsoportok kombinációjával ítéljen oda szerződéseket:
x Részajánlat tételének lehetősége nem biztosított.
A részajánlat tételének kizárásának indoka(i): Ajánlatkérő egy darab terméket kíván beszerezni, ezért a részekre bontás nem lehetséges.
II.2) A közbeszerzés ismertetése
 
II.2.1) Elnevezés:
DEK-1162: 6 db fogászati kezelőegység beszerzése
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 38434510-4
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU321 A teljesítés helye: Debreceni Egyetem Klinikai Központ Laboratóriumi Medicina Intézet (4032 Debrecen, Nagyerdei krt. 98.)
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
DEK-1174: Debreceni Egyetem Klinikai Központ részére áramlási citometriai készülék beszerzése.
Szerződés típusa: adásvételi szerződés.
Mennyisége: 1 db áramlási citometriai készülék.
Kiegészítő egységek: 1 db számítógép, 1 db nyomtató, 1 db szünetmentes tápegység.
A beszerzés magában foglalja a szállítást és üzembe helyezést is, és a kezelés betanítását, továbbá a jótállási idő alatt a szakszerviz szolgáltatás biztosítását, a szerződés szerinti tartalommal.
Az adásvételi szerződés alapján megvásárolni kívánt termékek további minőségi és funkcionális követelményeit a közbeszerzési dokumentum részét képező műszaki leírás részletesen tartalmazza.
Ajánlattevőnek gyári új állapotú, korábban használatban nem lévő terméket kell megajánlania, nyertes ajánlattevőnek szavatolnia kell, hogy az általa eladott áruk gyári új állapotúak, korábban használatban nem voltak.
A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 46. § (3) bek. alapján, amennyiben a dokumentáció (közbeszerzési műszaki leírás) meghatározott szabványra, műszaki engedélyre, műszaki előírásokra, műszaki ajánlásra, illetve gyártmányra, eredetű vagy típusú dologra, eljárásra, tevékenységre, személyre, szabadalomra vagy védjegyre hivatkozik, úgy a megnevezés csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt, és a megnevezés mellett a „vagy azzal egyenértékű” kifejezést is érteni kell, mely alapján az Ajánlatkérő köteles elfogadni az egyenértékű vagy a dokumentációban rögzítetteknél jobb megoldást is. Ajánlattevő - amennyiben a hivatkozással érintett műszaki tartalom helyett egyenértékű eszközt, megoldást, stb. kíván megajánlani ajánlatában - a szakmai ajánlatában köteles benyújtani az egyenértékűség alátámasztására szolgáló dokumentumo(ka)t. Ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét, hogy az egyenértékűség alátámasztására szolgáló dokumentum lehet különösen (de nem kizárólagosan) a gyártótól származó műszaki dokumentáció vagy valamely független, szakmailag elismert szervezet minősítése.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
Az alábbi értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 1. Érzékenység (szenzitivitás, MESF-FITC alapján) 10
2 2. Mért adatok megjelenítési tartománya (dekád) 10
3 3. Mintacsövek egyenkénti vortexelése (igen/nem) 5
  Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: Nettó ajánlati ár összesen (Ft) / Súlyszám: 75
II.2.6) Becsült érték:
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében ennek a résznek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)
II.2.7) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 3 vagy napban:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbítás leírása:
II.2.8) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárás kivételével)
A gazdasági szereplők tervezett száma (keretszáma):
vagy
Tervezett minimum: > / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.9) Változatokra (alternatív ajánlatokra) vonatkozó információk
Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok) nem
II.2.10) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.11) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.12) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.13) További információ
Csak a teljes mennyiségre tehető ajánlat.

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Részvételi feltételek
III.1.1) Kizáró okok és a szakmai tevékenység végzésére vonatkozó jogosultság
A kizáró okok felsorolása: A kizáró okok felsorolása valamennyi rész tekintetében:
Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdésében felsorolt kizáró okok fennállnak. A Kbt. 74. § (1) bekezdése a) pontja alapján az ajánlatkérő köteles kizárni az eljárásból azt a gazdasági szereplőt, amelyre vonatkozóan valamelyik, az eljárásban alkalmazandó kizáró ok fennáll. A Kbt. 74. § (1) bekezdés b) pontja alapján az ajánlatkérő kizárja az eljárásból azt az ajánlattevőt, alvállalkozót vagy az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetet, aki részéről a kizáró ok az eljárás során következett be.
Ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét, hogy a Kbt. 74. § (2) bekezdésének a) és b) pontjaiban foglaltak értelmében a lefolytatandó közbeszerzési eljárás során kizárhatja az eljárásból - azt az ajánlattevőt, aki számára nem kell nemzeti elbánást nyújtani [Kbt.2. § (5) bekezdése], - azt az ajánlattevőt, aki ajánlatában olyan származású árut ajánl, amely számára nem kell nemzeti elbánást nyújtani [Kbt.2. § (5) bekezdése].
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: A Kbt. 114/A. § (1) bekezdése alapján Ajánlatkérő előírja, hogy a kizáró okok hatálya alá tartozásról szóló dokumentumokat a gazdasági szereplők az ajánlatukban nyújtsák be.
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 114/A. § (3) -(4) bekezdéseire.
A Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontja tekintetében szükséges benyújtani a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvény 3. § 38. pont a)-b) vagy d) alpontja szerint definiált valamennyi tényleges tulajdonos nevének és lakóhelyének bemutatását tartalmazó nyilatkozatot; ha a gazdasági szereplőnek nincs a pénzmosásáról szóló törvény 3. § 38. pont a)-b) vagy d) alpontja szerinti tényleges tulajdonosa, úgy erre vonatkozó nyilatkozatot szükséges csatolni.
A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 3. § (5) bekezdése alapján közös ajánlattétel esetén a közös ajánlattevők képviseletében a kizáró okok hatálya alá tartozásról a nyilatkozatot az ajánlatot benyújtó gazdasági szereplő teszi meg az EKR-ben.
A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 17. § (2) bekezdése alapján az alvállalkozó és adott esetben az alkalmasság igazolásában résztvevő más szervezet vonatkozásában az ajánlattevő nyilatkozatot nyújt be arról, hogy az érintett gazdasági szereplők vonatozásában nem állnak fenn az eljárásban előírt kizáró okok.
A Kbt. 67. § (4) bekezdésére tekintettel az ajánlatban be kell nyújtani az ajánlattevő arra vonatkozó nyilatkozatát, hogy nem vesz igénybe a szerződés teljesítéséhez a 62. § (1)-(2) bekezdés szerinti kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót. A nyilatkozatot akkor is be kell nyújtani, ha az ajánlatkérő az eljárásban nem írta elő a már ismert alvállalkozók megnevezését.
Ajánlatkérő felhívja továbbá a figyelmet a Kbt. 64. §-ára.
Cégbírósághoz már benyújtott, de még el nem bírált változás bejegyzési kérelem esetén a 321/2015. (X.30.) kormányrendelet 13. § szerint kell eljárni. Amennyiben ajánlattevő tekintetében nincs változásbejegyzési eljárás folyamatban, úgy erről ajánlattevő ajánlatában nyilatkozni köteles.
A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 1. § (7) bekezdése alapján a kizáró okokra vonatkozóan a közbeszerzés megkezdését megelőzően kiállított igazolások is benyújthatóak (felhasználhatóak) mindaddig, ameddig az igazolásokban foglalt tény, illetve adat tartalma valós. Az ajánlatkérő - ellenkező bizonyításig - az adat valóságtartalmát az ajánlattevő erre vonatkozó külön nyilatkozata nélkül vélelmezi.
Ajánlatkérő felhívja ajánlattevők figyelmét a Kbt. 64. § (1) és (2) bekezdéseire, továbbá a Kbt. 69. § (11a) bekezdésében foglaltakra.
Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság előírása [Kbt. 65. § (1) bekezdés c) pont]: Ajánlatkérő jelen közbeszerzési eljárásban nem határoz meg szakmai tevékenység végzésére vonaktozó alkalmassági követelményt.
Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság igazolása: Ajánlatkérő jelen közbeszerzési eljárásban nem határoz meg szakmai tevékenység végzésére vonaktozó alkalmassági követelményt.
III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: Ajánlatkérő jelen közbeszerzési eljárásban nem határoz meg gazdasági és pénzügyi alkalmassági követelményt.
Alkalmassági minimumkövetelmény(ek) meghatározása: Ajánlatkérő jelen közbeszerzési eljárásban nem határoz meg gazdasági és pénzügyi alkalmassági követelményt.
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása AK az eljárásban a bírálatot a Kbt. 114/A. §-a alapján (egy szakaszban) végzi. AK a Kbt. 114/A. § (1) bekezdése alapján előírja, hogy AJT-k az alkalmassági követelmények tekintetében az alábbiakban előírt részletes igazolásokat az ajánlat részeként nyújtsák be.
Ajánlattevő, közös ajánlattevő csatolja Kbt. 65. § (1) b) pontjára tekintettel a következőket:
M.1.) A 321/2015. (X. 30) Korm. rendelet 21. § (1) bek. a) pont alapján az eljárást megindító felhívás feladásának napjától (lásd felhívás VI.4. pont) visszafelé számított megelőző három évből (36 hónapból) származó, a közbeszerzés tárgya (klinikai áramlási citométer) szerinti szállítás(ok) ismertetését, az ismertetett szállításra vonatkozó referenciaigazolásokat illetve referencianyilatkozatokat a Korm. rendelet 23. § szerint. Minimális tartalom:
- a teljesítés ideje (kezdő és záró időpontja év/hónap/nap formában),
- a szerződést kötő másik fél neve, székhelye,
- referenciáról információt nyújtó személy neve, elérhetősége,
- a szállítás tárgya olyan tartalommal, hogy az alkalmassági feltételnek történő megfelelés megállapítható legyen,
- a szállítás adatai (értéke) olyan tartalommal, hogy az alkalmassági feltételnek történő megfelelés megállapítható legyen,
- teljesítés aránya (%-ban, közös ajánlattétel esetén),
- továbbá nyilatkozni kell arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e.
AK az alkalmasság megítélésére kért adatokat illetve azok értékét külföldi pénznemben történő megadásesetén forintra számolja át a teljesítés napján érvényes Magyar Nemzeti Bank honlapján közzétett hivatalos devizaárfolyam alapján. Az ajánlatban szereplő, nem magyar forintban megadott összegek tekintetében az átszámítást tartalmazó iratot szintén az ajánlathoz kell csatolni.
A Kbt. 65. § (7) bekezdés alapján az előírt alkalmassági követelménynek az ajánlattevők bármely más szervezet kapacitására támaszkodva is megfelelhetnek. Ebben az esetben meg kell jelölni az ajánlatban ezt a szervezetet és az eljárást megindító felhívás vonatkozó pontjának megjelölésével azon alkalmassági követelményt vagy követelményeket, amelynek igazolása érdekében az ajánlattevő ezen szervezet erőforrására vagy arra is támaszkodik.
A kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet az előírt igazolási módokkal azonos módon köteles igazolni az adott alkalmassági feltételnek történő megfelelést, továbbá csatolni kell az ajánlatban a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet olyan szerződéses, előszerződésben vagy más formában vállalt kötelezettségvállalását tartalmazó okiratot, amely alátámasztja, hogy a szerződés teljesítéséhez szükséges erőforrások rendelkezésre állnak majd a szerződés teljesítésének időtartama alatt.
Ajánlatkérő felhívja ajánlattevők figyelmét a Kbt. 65. § (7), (9), (11), (12) bekezdéseire valamint a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 22. § (5) bekezdésére.
Alkalmassági minimumkövetelmény(ek): Alkalmatlan az ajánlattevő, ha nem rendelkezik
M.1.) az eljárást megindító felhívás feladásának napjától visszafelé számított megelőző három évben (36 hónapban) az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően teljesített olyan referenciával, mely legalább min. 25 millió Ft értékben klinikai áramlási citométer szállítását és/vagy értékesítését és/vagy forgalmazását tartalmazza.
Az M.1.) alkalmassági feltételben szereplő követelmény egy vagy több, a közbeszerzés tárgya szerinti szerződés bemutatásával is igazolható, vagyis a kért érték több referencia összértékével is teljesíthető.
A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (1) bekezdés a) pont szerint az M.1.) pontban előírt alkalmassági követelmény (referencia) esetében a 21. § (1a) bekezdésére tekintettel Ajánlatkérő a vizsgált időszak (eljárást megindító felhívás feladásának napjától visszafelé számított 3 év) alatt befejezett, de legfeljebb hat éven belül megkezdett szállításokat veszi figyelembe.
AK felhívja a figyelmet a 321/2015. (X.30.) Kr. 21/A.§-ára: az AK a teljesítés igazolásaként köteles elfogadni annak igazolását is, ha a referencia követelményben foglalt eredmény vagy tevékenység a szerződés részteljesítéseként valósult meg.
Amennyiben a bemutatni kívánt szerződés a közbeszerzés tárgyán kívül egyéb szállításokat is magában foglal, Ajánlatkérő kizárólag a közbeszerzés tárgya szerinti (klinikai áramlási citométer) szállítás szerződéses értékét veszi figyelembe az ajánlattevő alkalmasságának megállapítása során.
Amennyiben ajánlattevő vagy az alkalmasságot igazolni kívánó szervezet a teljesítést közös ajánlattevőként végezte, a referenciaigazolásban/nyilatkozatban szerepelnie kell, hogy a teljesítésben milyen arányban (százalékban) vett részt, és ajánlatkérő az alkalmasság megállapításánál csak a saját teljesítés arányát veszi figyelembe.
A Kbt. 65. § (6) bek. alapján az előírt alkalmassági követelményeknek a közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek, illetve ezek közül azoknak, amelyek értelemszerűen kizárólag egyenként vonatkoztathatóak a gazdasági szereplőkre, elegendő, ha közülük egy felel meg.
A fenti M.1.) feltétel és előírt igazolási módja a minősített ajánlattevők hivatalos jegyzékébe történő felvétel feltételét képező minősítési szempontokhoz képest szigorúbb.
III.1.4) A részvételre vonatkozó objektív szabályok és kritériumok (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
A szabályok és kritériumok felsorolása, rövid ismertetése:
III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
  A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a fogyatékkal élő vagy hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja
  A szerződés teljesítése védett munkahely-teremtési programok keretében történik
  A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
III.1.6) A szerződés biztosítékai:
Ajánlatkérő a szerződésben biztosítékot nem köt ki.
III.1.7) Az ellenszolgáltatás teljesítésének feltételei és / vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre:
Ajánlatkérő előleget nem biztosít. Ajánlattevő 1 db számla benyújtására jogosult, az eszköz leszállításának, üzembe helyezésének és a kezelés betanításának elismerését követően. Ajánlatkérő előteljesítés elfogad.
Az ajánlattétel, az elszámolás és a kifizetés pénzneme a forint (HUF).
Ajánlatkérő a kiállított számla átvétele után 60 napon belül átutalással teljesít a Kbt. 135. § (1), (6) bekezdéseiben, a Ptk. 2013. évi V. törvény (a továbbiakban:) 6:130. § (1)-(2) bekezdéseiben, valamint az 1997. évi LXXXIII. tv. 9/A. §-ban foglaltak szerint.
Ajánlatkérő a Kbt. 27/A. §-ban foglaltakat biztosítja. Nyertes ajánlattevő benyújthat elektronikus számlát, amely megfelel az EN 16931-1:2017 számú európai szabványnak és az Európai Bizottság által e szabványhoz az Európai Unió Hivatalos
Lapjában közzétett szintaxislistának.
Késedelem esetén AK a Ptk. 6:155. § szerinti mértékű késedelmi kamat megfizetésére köteles.
A részletes fizetési feltételeket a szerződéstervezet tartalmazza.
III.1.8) A nyertes közös ajánlattevők által létrehozandó gazdálkodó szervezet:
Nincs lehetőség a Kbt. 35. § szerinti szervezet létrehozására. Ajánlatkérő a projekttársaság alapítását az önálló ajánlattevők és a közös ajánlattevők tekintetében is kizárja.
III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk (csak szolgáltatásmegrendelés esetében)
  A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve
A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás:
III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:
A Ptk. 6:186. § (1) bekezdése alapján nyertes ajánlattevő - ha olyan okból, amelyért felelős, megszegi a szerződést - késedelmes teljesítése esetén a késedelemmel érintett termékek vételárának 1 %-ának megfelelő késedelmi kötbért köteles fizetni naponta. A késedelmi kötbér maximális összege a késedelemmel érintett termék(ek) nettó vételárának 15 %-a. A kötbér maximum elérése esetén elállás vagy felmondás.
Ajánlattevő hibás teljesítése esetén Ajánlatkérő hibás teljesítési kötbérre jogosult, melynek alapja az érintett termék nettó vételára, mértéke hibás teljesítésenként 5 %.
Nyertes ajánlattevő a szerződés teljesítésének meghiúsulása esetére a nettó vállalkozói díj 20%-ával megegyező összegű meghiúsulási kötbér megfizetését vállalja.
Jótállás: 12 hónap, a jótállási idő alatt szervizelés biztosításával.
A szerződést biztosító mellékkötelezettség további feltételeit a szerződéstervezet tartalmazza.
III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
  Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és szakképzettségét

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
(klasszikus ajánlatkérők esetében)
x Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Nyílt eljárás
  Meghívásos eljárás
  Tárgyalásos eljárás
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
IV.1.2) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
  Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma:
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
  A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják
IV.1.3) A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalásos eljárás vagy a versenypárbeszéd során történő csökkentésére irányuló információ
  Több fordulóban lebonyolítandó tárgyalások igénybe vétele annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsék a megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát.
IV.1.4) Információ a tárgyalásról (klasszikus ajánlatkérők esetében; kizárólag tárgyalásos eljárás esetében)
  Ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a szerződést az eredeti ajánlat alapján, tárgyalások lefolytatása nélkül ítélje oda.
IV.1.5) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
További információk az elektronikus árlejtésről:
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
/ (KÉ-szám/évszám)
IV.2.2) Ajánlattételi, részvételi vagy regisztrációs kérelem benyújtási határidő
Dátum: 2022/12/06 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 11:00 (óó:pp)
IV.2.3) Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének tervezett napja (részvételi felhívás esetében)
Dátum: (éééé/hh/nn)
IV.2.4) Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók: HU
IV.2.5) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama: (ajánlati felhívás esetében)
Az ajánlati kötöttség végső dátuma: (éééé/hh/nn)
vagy
Az időtartam hónapban: 1 vagy napban: (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.6) Az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések felbontásának feltételei
Datum: 2022/12/06 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 13:00 (óó:pp) Hely: www.ekr.gov.hu
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: A bontási eljárás elektronikusan, a 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet 15. §-ban foglaltak szerint történik.

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű nem
A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról
  A megrendelés elektronikus úton történik
x Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
x A fizetés elektronikus úton történik
VI.3) További információk:
VI.3.1) Feltételes közbeszerzés
  Ajánlatkérő felhívja a gazdasági szereplők figyelmét, hogy az eljárást eredménytelenné nyilváníthatja, ha valamely meghatározott, ellenőrzési körén kívül eső, bizonytalan jövőbeli esemény az ajánlattételi, illetve részvételi határidő lejártát követően következik be.
Ajánlatkérő ellenőrzési körén kívül eső, bizonytalan jövőbeli esemény meghatározása:
VI.3.2) Az ajánlati biztosíték (ajánlati felhívás esetében)
  Az eljárásban való részvétel ajánlati biztosíték adásához kötött.
Az ajánlati biztosíték mértéke:
A befizetés helye:
vagy az ajánlatkérő fizetési számlaszáma:
Az ajánlati biztosíték befizetése (teljesítése) igazolásának módja:
VI.3.3) Konzultációra vonatkozó információk
  Kiegészítő tájékoztatást ajánlatkérő konzultáció formájában is megadja.
A konzultáció időpontja: (éééé/hh/nn) és helye:
VI.3.4) Ajánlat érvénytelenségére vonatkozó összeg ár vagy költség esetében
Ajánlatkérő az alábbi értéket meghaladó árat vagy költséget tartalmazó ajánlatot a bírálat során érvénytelenné nyilvánítja
 
VI.3.5) Az ajánlatok értékelési szempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám:
0-10
VI.3.6) A módszer(ek) meghatározása, amellyel a VI.3.5) pont szerinti ponthatárok közötti pontszámot megadásra kerül:
Módszerek a Közbeszerzési Hatóság 2020. 03. 25. napján megjelent útmutatója szerint: minőségi értékelési részszempontok: pontozás, ajánlati ár: fordított arányosítás. Részletek a közbesz. dokumentációban.
VI.3.7) Életciklusköltség-számítási módszer alkalmazására vonatkozó információ
  Ajánlatkérő az áru, szolgáltatás vagy építési beruházás értékeléskor figyelembe vett költségét életciklusköltség-számítási módszer alkalmazásával határozza meg.
VI.3.8) A bírálatra vonatkozó további információk
x Az ajánlatkérő előírja a kizáró okok, az alkalmassági követelmények, valamint a Kbt. 82. § (5) bekezdése szerinti objektív kritériumok tekintetében a közbeszerzési dokumentumokban meghatározott igazolásoknak a részvételi jelentkezésben vagy az ajánlatban történő benyújtását.
VI.3.9) További információk: Rövidítések: AK: ajánlatkérő, AT: ajánlattevő.
1. Az ajánlat elkészítésének formai követelményeire a közbeszerzési dokumentációban előírtak irányadóak. Az ajánlatokat elektronikusan az EKR rendszeren keresztül kell benyújtani.
2. Ha bármely, az ajánlathoz csatolt okirat, igazolás, nyilatkozat stb. nem magyar nyelven kerül kiállításra, úgy azt az AT magyar nyelvű fordításban is köteles becsatolni. A fordítás helyessége az AT felelőssége.
3. AT-nek, közös ajánlattétel esetén valamennyi AT-nek, és adott esetben az alk. igazolásában részt vevő más szervezetnek az ajánlathoz csatolni kell az AT és kapacitást biztosító szervezet nevében aláíró személy aláírási címpéldányát vagy a 2006. évi V. tv. 9. § (3) bek. szerinti ügyvéd vagy kamarai jogtanácsos által ellenjegyzett aláírás mintáját. Ha a cégjegyzésre jogosult és a kötelezettségvállaló személye különböző, akkor a kötelezettségvállaló aláírását is tartalmazó, legalább teljes bizonyító erejű okiratba foglalt meghatalmazást kell csatolni. Egyéni vállalkozás/magánszemély esetén aláírási címpéldány/minta csatolása nem kötelező.
4. AK felhívja AT-k figyelmét a Kbt. 114/A. § (1) bekezdésére, mely szerint AK előírja, hogy a kizáró okok és az alkalmassági feltételek tekintetében az ajánlattételi felhívásban meghatározott igazolásokat a gazdasági szereplők már az ajánlatukban kötelesek benyújtani.
5. Az ajánlatban nyilatkozni kell a Kbt. 66. § (2) és Kbt. 67. § (4) bek. vonatkozásában.
6. A Kbt. 65. § (7) bek. szerinti nyilatkozat – nemleges tartalom esetén is - csatolandó
7. Hiánypótlás: a Kbt. 71. § és 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet 11. § (2) és (3) bek. szerint. AK a Kbt. 71. § (6) alapján nem rendel el újabb HP-t arra vonatkozóan, ha a hiánypótlással az AT az ajánlatban korábban nem szereplő gazdasági szereplőt von be az eljárásba, és e gazdasági szereplőre tekintettel lenne szükséges az újabb HP.
8. Közös ajánlattétel esetén kérjük benyújtani a közös AT-k együttműködési megállapodását (Kbt. 35. §).
9. A Kbt. 66. § (5) bek-e alapján az ajánlatnak felolvasólapot kell tartalmaznia, amelyen AT feltünteti a Kbt. 68. § (4) bek-e szerinti összes adatot.
10. A Kbt. 66. § (6) bek. szerint kell nyilatkozni az alvállalkozókról (nemleges tartalommal is).
11. Ajánlattevőnek ajánlatához szakmai ajánlatot kell benyújtania. A szakmai ajánlat tartalma: Ajánlattevőnek csatolnia kell a közbeszerzési dokumentumok részét képező ártáblázatot ajánlattevő által beárazva (xls fájlként és aláírva pdf fájlként is), valamint az AK által kiadott Műszaki leírást ajánlattevő által kitöltve.
AK nem vállal felelősséget az árazatlan ártáblázatban esetlegesen szereplő képletezési hibákért és hiányosságokért.
A szakmai ajánlat hiánypótlása kapcsán felhívjuk AT-k figyelmét a Kbt. 71. § (8) bekezdés b) pontjára.
12. Ajánlattevőnek csatolnia kell továbbá a megajánlott termékek fényképpel vagy rajzzal ellátott magyar nyelvű specifikációját tartalmazó gyártói termékleírását (gyártói/forgalmazói katalógus magyar nyelvű fordítását), amelyből Ajánlatkérő meg tudja állapítani, hogy az Ajánlattevő mely termékeket ajánlotta meg és megfelelnek-e a közbeszerzési dokumentumokban meghatározott műszaki elvárásoknak. A szünetmentes tápegység esetén gyártói vagy magyarországi forgalmazói igazolást kell az AT-nek benyújtani az ajánlatban.
13. Ha az AK az Összegzésben a 2. legkedvezőbb AT-t is meghatározza, akkor a nyertes visszalépése esetén az ajánlatok értékelése során a következő legkedvezőbb AT-nek megjelölt szervezettel köti meg a szerződést.
14. AK a Kbt. 114. § (6) bekezdése szerinti „észszerű időnek” a következőt tekinti: kiegészítő tájékoztatás iránti kérelem az ajánlattételi határidő lejárta előtti 5. munkanap, kiegészítő tájékoztatás megadása az ajánlattételi határidő előtt 3. munkanap.
15. AK figyelemmel a Kbt. 81. § (4)-(5) bek-re az ajánlatok bírálatát az ajánlatok értékelését követően végzi el.
16. AK tájékoztatja a gazdasági szereplőket, hogy jelen eljárásban alkalmazza a Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pontjában meghatározott eredménytelenségi okot.
17. FAKSZ: Dóka Edit (lajstromszám: 00707).
18. Az ajánlati felhívásban és a közbeszerzési dok-ban meghatározott időpontokra a közép-európai idő (CET) az irányadó.
19. Ajánlati kötöttség ideje: Kbt. 81. § (11) alapján az ajánlattételi határidőt követő 30. nap.
20. AK felhívja AT-k figyelmét, hogy a Kbt. 114. § (8) teljesülése esetén AK köteles az eljárást eredménytelenné nyilvánítani.
21. AK a műszaki, illetve szakmai alkalmasságának feltételeit és igazolását a minősített ajánlattevők jegyzékéhez képest szigorúbban határozta meg.
22. Amennyiben AT, alvállalkozó, vagy az alk. igazolására igénybe vett más szervezet az ajánlatban - átalakulásra hivatkozással - jogelődje bármely adatát fel kívánja használni, az ajánlathoz csatolnia kell a jogutódlás tényét, körülményeit bizonyító cégiratokat, így különösen a szétválási, kiválási szerződést, átalakulási cégiratokat is.
23. A 16/2012.(II.16.) Korm. r. 9. § (2) bek-e alapján Nyertes Ajánlattevő szerződéskötésre a megajánlott termékek megfelelőségét gyártói megfelelőségi nyilatkozattal és – ha az orvostechnikai eszköz forgalomba hozatalához az MDR, illetve az orvostechnikai eszközökről szóló rendelet alapján szükséges – CE megfelelőség értékelési tanúsítvánnyal köteles igazolni.
24. AK helyszíni bejárást, konzultációt nem tart.
25. AT-nek csatolnia kell a készülék szervizeléséről szóló nyilatkozatot, melyben vállalja, hogy nyertes ajánlattétel esetén a tárgyi eljárásban megajánlott készülék üzemszerű működéséhez szükséges szervizszolgáltatást a jótállás időtartama alatt külön díjazás nélkül biztosítja.
26. AT-nek ajánlatában nyilatkoznia kell az ukrajnai helyzetet destabilizáló orosz intézkedések miatt hozott korlátozó intézkedésekről szóló 833/2014/EU tanácsi rend. 5k. cikk (1) bek. szerinti tilalomról.
27. Jelen felhívásban nem szabályozott kérdésekben e felhívás feladásának napján hatályos Kbt., Ptk. és a kapcsolódó jogszabályok előírásai szerint kell eljárni.
VI.4) E hirdetmény feladásának dátuma:
2022/11/25 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem szükséges