Ugrás a tartalomra Ugrás a láblécre

Közbeszerzési Hatóság

Publikus Core
Közbeszerzési Értesítő száma: 2022/233
Beszerzés tárgya: Szolgáltatásmegrendelés
Hirdetmény típusa: Ajánlati/részvételi felhívás/2020 KÉ
Eljárás fajtája: Nyílt eljárás
Közzététel dátuma: 2022.11.30.
Iktatószám: 25155/2022
CPV Kód: 79952100-3
Ajánlatkérő: Nemzeti Artista- Előadó és Cirkuszművészeti Központ Nonprofit Kft
Teljesítés helye: Fővárosi Nagycirkusz (1146 Budapest, Állatkerti körút 12/A)
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő: 2022.12.12.
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa: Kbt. 5. § (1) bekezdés e) pont szerinti szervezet
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre: Szabadidő, kultúra és vallás
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Ajánlati/részvételi felhívás
A Kbt. 112. § (1) bekezdés b) pont szerinti eljárások esetében.
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Nemzeti Artista- Előadó és Cirkuszművészeti Központ Nonprofit Kft
Nemzeti azonosítószám: 20671675242
Postai cím: Állatkerti Körút 12/a
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1146
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Stráhl Tamás
Telefon: +36 304871913
E-mail: dr.strahl.tamas@circus.hu
Fax: +36 13224416
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): https://www.fnc.hu/
A felhasználói oldal címe (URL):
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
  Meghatalmazott ajánlatkérő nélkül.
  Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: (adja meg ajánlatkérő nevét)
  Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került feltüntetésre: (adja meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és azonosítószámát)
  Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Kommunikáció
x A közbeszerzési dokumentumok korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR001767212022/reszletek (URL)
  A közbeszerzési dokumentumokhoz történő hozzáférés korlátozott. További információ a következő helyről érhető el: (URL)
További információ a következő címen szerezhető be
x a fent említett cím
  másik cím: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó
x elektronikus úton: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR001767212022/reszletek (URL)
x a fent említett címre
  a következő címre: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
  Az elektronikus kommunikáció olyan eszközök és berendezések használatát igényli, amelyek nem általánosan hozzáférhetők. Ezen eszközök és berendezések korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: (URL)
I.4) Az ajánlatkérő típusa
  Központi szintű
  Regionális/helyi szintű
  Közjogi szervezet
  Közszolgáltató
  Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2) bekezdés]
x Egyéb: Kbt. 5. § (1) bekezdés e) pont szerinti szervezet
I.5) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
x Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
  Egyéb tevékenység:
I.6) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
  Villamos energia
  Földgáz és kőolaj kitermelése
  Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
  Víz
  Postai szolgáltatások
  Vasúti szolgáltatások
  Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
  Kikötői tevékenységek
  Repülőtéri tevékenységek
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1) Elnevezés:
Porta- és közönségkapcsolati szolgálat ellátása
Hivatkozási szám: EKR001767212022
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 79952100-3
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
  Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
A Fővárosi Nagycirkuszban porta- és közönségkapcsolati szolgálat ellátása az alábbiak szerint:
I. Ajánlattevő által nyújtott portaszolgáltatások leírása
1. Éjszaki portaszolgálat
A Fővárosi Nagycirkuszra történő be- és kiszállítási folyamatoknak a felügyeletére 1 fő biztosítása napi 12 órában, 19-7 óra között (éjszaki portaszolgálat). A nappali portaszolgálatot 7-19 óra között az Ajánlatkérő saját személyzetével, munkaviszony keretében látja el.
Az éjszaki portaszolgálat feladata:
- a telephely vagyonbiztonságának megőrzése, az ott tartózkodó személyek élete és testi megóvása
- telephelyre történő belépést csak portán keresztül, a szolgálat felügyelete mellett lehetséges
További feladatok:
- a telephely egy állandó gépjárműbehajtóval és egy személy bejáróval rendelkezik
- az épület hátsó udvarához egy távirányítású kapu tartozik, melyet külön engedéllyel lehet csak használni
- meg kell akadályozni, hogy illetéktelen személyek a területre bejussanak, onnan bármilyen a megrendelő tulajdonát képző tárgyat, eszközt értéket eltulajdonítsanak
- a belépéshez a munkavállalóknak minden esetben a munka-időnyilvántartóhoz kapcsolódó tokent kell használni. Nem munkavállalók esetében a belépésnél minden esetben rögzíteni kell a belépő személy nevét és a belépés időpontját, valamint hogy milyen célból érkezett az intézménybe. Az azonosítást követően a portás köteles értesíteni a látogatás célja szerinti érintett munkavállalót, szükség esetén köteles bekísérni a vendéget. Nem munkavállaló esetében a belépést addig köteles megtagadni, amíg a látogatás célja szerinti munkavállalótól engedély nem érkezik a belépésre.
2. Előadások idején biztonsági feladatok ellátása
- Előadások kezdetekor és eladások alatt a portaszolgálat munkájának segítése a be- és kiléptetéskor
- A hostess szolgálat munkájának segítése, a nézői beléptetés figyelemmel kísérése, incidens esetén intézkedések foganatosítása, vezetőség értesítése.
- A szolgálatot a Fővárosi Nagycirkusz játékrendjéhez igazodva, a játszási időszakban, maximum hetente 5 napon, heti 32 órában kell ellátni.
- A szolgálati idő a beléptetés megelőzően 1 órával kezdőik és az előadások vége után 30 perccel ér véget.
3. Az Ajánlatkérő egyéb telephelyein, vagyonkezelésében levő helyszínein portaszolgálat teljesítése, rendezvénybiztosítás
- Az Ajánlatkérő telephelyeinek, vagyonkezelésben levő helyszíneinek őrzés-védése, egyedi rendezvényeink biztonsági feladatainak ellátása, egyedi megrendelések alapján, alkalomszerűen
4. A Szolgálat átadás-átvétele alatt az Ajánlatkérő a következőket érti:
- A szolgálati telefonon a vagyonvédelmi központ ügyeletén „Bejelentkezés” telefonszámára 2 alkalommal történő telefonos ki-bejelentkezés. Az első hívást az átadás-átvétel megkezdésekor, a második hívást pedig az átadás-átvétel végezetekor kell kezdeményezni.
- Előző napon szolgálati eseményeinek, feladatainak átvétele, a szolgálati napló, az üzemeltetési utasítás dosszié és az üzenő füzet átolvasásával
- A szolgálati napló és teljesítési igazolás kitöltése
- A tűzjelző üzemeltetési napló kitöltése
- A technikai eszközök, szolgálati felszerelések meglétének, működésének és állapotának az ellenőrzése.
II. Ajánlattevő által nyújtott host és hostess szolgáltatások leírása
1. Irányító személyzet
A host és hostess feladatok ellátása során legalább 1 fő irányító személyzet biztosítandó, aki a rendezvények lebonyolításának időszakában telefonon elérhető. Az irányító személyzet főbb feladatai a következők:
a) a legalább heti rendszerességű (vagy Ajánlatkérői jelzés alapján) munkarendi és produkciós értekezleten vezetői jelenlét biztosítása,
b) a Létesítmény biztonsági (biztonsági, tűz- és vagyonvédelmi) szabályzataiban foglaltak betartása és betartatása,
c) a Létesítmény területének, illetve cirkusztörténeti alapinformációknak alapismerete
d) a személyzet felkészítése a rendezvényre, a Létesítmény adottságainak, belső szabályzatainak megismertetése a beosztott munkatársakkal,
e) a beosztott munkatársak Létesítmény-specifikus ismereteinek oktatása, felkészültségének, ismereteinek naprakész ellenőrzése, szükség szerint intézkedés a hiányosságok pótlásáról,
f) a közönségforgalmi területek bejárása és ellenőrzése,(kifejezetten az új produkcióknál a főpróbahéten való helyszínbejárás és ellenőrzés)
g) az esetleges műszaki problémák jelzése a vezetőség felé,
2. Beosztott munkatársak
A host és hostess feladatok ellátása során a rendezvény-specifikus, az adott rendezvényre pontosított megrendelés szerinti létszámú host és hostess beosztott munkatárs biztosítandó.
Munkaidő és munkavégzés helye
- kezdés: első előadás kezdése előtt egy órával,
- befejezés: utolsó előadás vége után fél órával,
- helye: Fővárosi Nagycirkusz (1146 Budapest, Állatkerti körút 12/A)
Munkaruha:
- a szolgálat ellátása egyenruhában történik,
- a Megrendelő által biztosított időszakos formaruhában, mely az aktuális műsorhoz kapcsolódik, lényegi elemei a következőek:
o ősszel-télen: női: nadrág+ blézer+body;f érfi:zakó+nyakkendő+hózentróger;
o tavasszal-nyáron: női: szoknya+blézer+body/topp,
férfi: zakó+nyakkendő+hózentróger
Munka megrendelése:
- a szolgálat ellátása a Fővárosi Nagycirkusz előadásrendjéhez igazodik,
- egyes előadásokon a szolgálatot ellátó személyzet száma 6 és 20 fő közt változik
- a pontos létszámot az Megrendelő minden vasárnap, a következő egész hétre vonatkozóan megadja a nyertes ajánlattevő részére (heti beosztás).
A keretszerződés időtartama alatt (12 hónap) körülbelül 350 darab kulturális rendezvény (előadás) várható.
A keretszerződés keretmennyisége 28760 óra.
Várható megosztás a tevékenységek között:
Hostess szolgálat: 20 000 óra
Portaszolgálat: 8760 óra
Ajánlatkérő kötelezettséget vállal a keretmennyiség 70%-ának megrendelésére. Ajánlatkérő nem köteles a keretmennyiséget kimeríteni.
II.1.5) Becsült érték:
Pénznem:
(ÁFA nélkül; keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében a szerződéseknek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)
II.1.6) Részekre bontás
  Részajánlat tételére lehetőség van.
Ajánlatok benyújthatók   valamennyi részre   legfeljebb a következő számú részre:   csak egy részre
  Az egy ajánlattevőnek odaítélhető részek maximális száma:
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a következő részek vagy részcsoportok kombinációjával ítéljen oda szerződéseket:
x Részajánlat tételének lehetősége nem biztosított.
A részajánlat tételének kizárásának indoka(i): Ajánlatkérő megvizsgálta a részajánlat tétel lehetőségét és azt nem tartja gazdaságilag ésszerűnek, a beszerzés tárgya nem osztható oly módon, hogy az a közpénzek hatékony felhasználását eredményezné.
II.2) A közbeszerzés ismertetése
 
II.2.1) Elnevezés:
Porta- és közönségkapcsolati szolgálat ellátása
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 79952100-3
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés helye: Fővárosi Nagycirkusz (1146 Budapest, Állatkerti körút 12/A)
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
A Fővárosi Nagycirkuszban porta- és közönségkapcsolati szolgálat ellátása az alábbiak szerint:
I. Ajánlattevő által nyújtott portaszolgáltatások leírása
1. Éjszaki portaszolgálat
A Fővárosi Nagycirkuszra történő be- és kiszállítási folyamatoknak a felügyeletére 1 fő biztosítása napi 12 órában, 19-7 óra között (éjszaki portaszolgálat). A nappali portaszolgálatot 7-19 óra között az Ajánlatkérő saját személyzetével, munkaviszony keretében látja el.
Az éjszaki portaszolgálat feladata:
- a telephely vagyonbiztonságának megőrzése, az ott tartózkodó személyek élete és testi megóvása
- telephelyre történő belépést csak portán keresztül, a szolgálat felügyelete mellett lehetséges
További feladatok:
- a telephely egy állandó gépjárműbehajtóval és egy személy bejáróval rendelkezik
- az épület hátsó udvarához egy távirányítású kapu tartozik, melyet külön engedéllyel lehet csak használni
- meg kell akadályozni, hogy illetéktelen személyek a területre bejussanak, onnan bármilyen a megrendelő tulajdonát képző tárgyat, eszközt értéket eltulajdonítsanak
- a belépéshez a munkavállalóknak minden esetben a munka-időnyilvántartóhoz kapcsolódó tokent kell használni. Nem munkavállalók esetében a belépésnél minden esetben rögzíteni kell a belépő személy nevét és a belépés időpontját, valamint hogy milyen célból érkezett az intézménybe. Az azonosítást követően a portás köteles értesíteni a látogatás célja szerinti érintett munkavállalót, szükség esetén köteles bekísérni a vendéget. Nem munkavállaló esetében a belépést addig köteles megtagadni, amíg a látogatás célja szerinti munkavállalótól engedély nem érkezik a belépésre.
2. Előadások idején biztonsági feladatok ellátása
- Előadások kezdetekor és eladások alatt a portaszolgálat munkájának segítése a be- és kiléptetéskor
- A hostess szolgálat munkájának segítése, a nézői beléptetés figyelemmel kísérése, incidens esetén intézkedések foganatosítása, vezetőség értesítése.
- A szolgálatot a Fővárosi Nagycirkusz játékrendjéhez igazodva, a játszási időszakban, maximum hetente 5 napon, heti 32 órában kell ellátni.
- A szolgálati idő a beléptetés megelőzően 1 órával kezdőik és az előadások vége után 30 perccel ér véget.
3. Az Ajánlatkérő egyéb telephelyein, vagyonkezelésében levő helyszínein portaszolgálat teljesítése, rendezvénybiztosítás
- Az Ajánlatkérő telephelyeinek, vagyonkezelésben levő helyszíneinek őrzés-védése, egyedi rendezvényeink biztonsági feladatainak ellátása, egyedi megrendelések alapján, alkalomszerűen
4. A Szolgálat átadás-átvétele alatt az Ajánlatkérő a következőket érti:
- A szolgálati telefonon a vagyonvédelmi központ ügyeletén „Bejelentkezés” telefonszámára 2 alkalommal történő telefonos ki-bejelentkezés. Az első hívást az átadás-átvétel megkezdésekor, a második hívást pedig az átadás-átvétel végezetekor kell kezdeményezni.
- Előző napon szolgálati eseményeinek, feladatainak átvétele, a szolgálati napló, az üzemeltetési utasítás dosszié és az üzenő füzet átolvasásával
- A szolgálati napló és teljesítési igazolás kitöltése
- A tűzjelző üzemeltetési napló kitöltése
- A technikai eszközök, szolgálati felszerelések meglétének, működésének és állapotának az ellenőrzése.
II. Ajánlattevő által nyújtott host és hostess szolgáltatások leírása
1. Irányító személyzet
A host és hostess feladatok ellátása során legalább 1 fő irányító személyzet biztosítandó, aki a rendezvények lebonyolításának időszakában telefonon elérhető. Az irányító személyzet főbb feladatai a következők:
a) a legalább heti rendszerességű (vagy Ajánlatkérői jelzés alapján) munkarendi és produkciós értekezleten vezetői jelenlét biztosítása,
b) a Létesítmény biztonsági (biztonsági, tűz- és vagyonvédelmi) szabályzataiban foglaltak betartása és betartatása,
c) a Létesítmény területének, illetve cirkusztörténeti alapinformációknak alapismerete
d) a személyzet felkészítése a rendezvényre, a Létesítmény adottságainak, belső szabályzatainak megismertetése a beosztott munkatársakkal,
e) a beosztott munkatársak Létesítmény-specifikus ismereteinek oktatása, felkészültségének, ismereteinek naprakész ellenőrzése, szükség szerint intézkedés a hiányosságok pótlásáról,
f) a közönségforgalmi területek bejárása és ellenőrzése,(kifejezetten az új produkcióknál a főpróbahéten való helyszínbejárás és ellenőrzés)
g) az esetleges műszaki problémák jelzése a vezetőség felé,
2. Beosztott munkatársak
A host és hostess feladatok ellátása során a rendezvény-specifikus, az adott rendezvényre pontosított megrendelés szerinti létszámú host és hostess beosztott munkatárs biztosítandó.
Munkaidő és munkavégzés helye
- kezdés: első előadás kezdése előtt egy órával,
- befejezés: utolsó előadás vége után fél órával,
- helye: Fővárosi Nagycirkusz (1146 Budapest, Állatkerti körút 12/A)
Munkaruha:
- a szolgálat ellátása egyenruhában történik,
- a Megrendelő által biztosított időszakos formaruhában, mely az aktuális műsorhoz kapcsolódik, lényegi elemei a következőek:
o ősszel-télen: női: nadrág+ blézer+body;f érfi:zakó+nyakkendő+hózentróger;
o tavasszal-nyáron: női: szoknya+blézer+body/topp,
férfi: zakó+nyakkendő+hózentróger
Munka megrendelése:
- a szolgálat ellátása a Fővárosi Nagycirkusz előadásrendjéhez igazodik,
- egyes előadásokon a szolgálatot ellátó személyzet száma 6 és 20 fő közt változik
- a pontos létszámot az Megrendelő minden vasárnap, a következő egész hétre vonatkozóan megadja a nyertes ajánlattevő részére (heti beosztás).
A keretszerződés időtartama alatt (12 hónap) körülbelül 350 darab kulturális rendezvény (előadás) várható.
A keretszerződés keretmennyisége 28760 óra.
Várható megosztás a tevékenységek között:
Hostess szolgálat: 20 000 óra
Portaszolgálat: 8760 óra
Ajánlatkérő kötelezettséget vállal a keretmennyiség 70%-ának megrendelésére. Ajánlatkérő nem köteles a keretmennyiséget kimeríteni.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
Az alábbi értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 Rendkívüli esetben az ajánlattevő által a módosításra biztosított idő (órában megadva, min. megadható érték: 6 óra; a max. megadható érték: 24 óra) (a kötbérmentes lemondásra biztosított idő) 20
  Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: Mindösszesen ajánlati ár Ft (képzett érték) / Súlyszám: 80
II.2.6) Becsült érték:
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében ennek a résznek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)
II.2.7) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 12 vagy napban:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbítás leírása:
II.2.8) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárás kivételével)
A gazdasági szereplők tervezett száma (keretszáma):
vagy
Tervezett minimum: > / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.9) Változatokra (alternatív ajánlatokra) vonatkozó információk
Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok) nem
II.2.10) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.11) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.12) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.13) További információ
A keretszerződés mindkét fél általi aláírás napjától kezdődő 12 hónap határozott ideig tart. A keretszerződés ezt megelőzően is megszűnik, ha Ajánlatkérő által a keretszerződés alapján megrendelt órák száma a keretmennyiséget eléri. A keretmennyiség felhasználása kizárólag Ajánlatkérő egyoldalú döntésétől függ, ajánlattevő semmilyen erre vonatkozó igénnyel nem jogosult fellépni, kivéve a megrendelés alapján ajánlattevőt megillető díjat. Ajánlatkérő nem köteles a keretmennyiséget kimeríteni.

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Részvételi feltételek
III.1.1) Kizáró okok és a szakmai tevékenység végzésére vonatkozó jogosultság
A kizáró okok felsorolása: Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó, és nem vehet részt alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 62. § (1) bekezdésében meghatározott kizáró okok valamelyike fenn áll. A gazdasági szereplő akkor sem lehet ajánlattevő, alvállalkozó, és nem vehet részt alkalmasság igazolásában, amennyiben vele szemben a Kbt. 62. § (2) bekezdésében meghatározott kizáró ok fenn áll. A Kbt. 74. § (1) bekezdés b) pontja alapján az ajánlatkérő kizárja az eljárásból azt az ajánlattevőt, alvállalkozót vagy az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetet, aki részéről a kizáró ok az eljárás során következett be.
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: A közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és a kizáró okok igazolásának, valamint a közbeszerzési műszaki leírás
meghatározásának módjáról szóló 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet] 17. § (1) bekezdésében foglaltak értelmében az ajánlattevőnek ajánlatában elektronikus űrlapon egyszerű nyilatkozatot kell benyújtania arról, hogy nem tartozik a felhívásban előírt kizáró okok hatálya alá, valamint a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) pontját elektronikus űrlapon a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 8. § i) pont ib) alpontja és a 10. § g) pont gb) alpontjában foglaltak szerint kell igazolnia.
Az egységes európai közbeszerzési dokumentum nem alkalmazandó, azonban az Ajánlatkérő köteles elfogadni, ha az ajánlattevő a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 7. § szerinti - korábbi közbeszerzési eljárásban felhasznált - egységes európai közbeszerzési dokumentumot nyújt be, feltéve, hogy az abban foglalt információk megfelelnek a valóságnak, és tartalmazzák az ajánlatkérő által a kizáró okok tekintetében megkövetelt információkat. Az egységes európai közbeszerzési dokumentumban foglalt információk valóságtartalmáért az ajánlattevő felel.
A Kbt. 67. § (4) bekezdésében és a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 17. § (2) bekezdésében foglaltak értelmében az alvállalkozó és/vagy az alkalmasság igazolásában részt vevő (kapacitásait rendelkezésre bocsátó) szervezet/személy vonatkozásában az ajánlattevő ajánlatában elektronikus űrlapon nyilatkozatot nyújt be arról, hogy tekintetükben nem állnak fenn az eljárásban előírt kizáró okok. A nyilatkozatot az ajánlattevőnek abban az esetben is szükséges az ajánlathoz csatolnia, amennyiben a közbeszerzési szerződés teljesítésével összefüggésben nem kíván alvállalkozót és/vagy az alkalmasság igazolásában részt vevő (kapacitásait rendelkezésre bocsátó) szervezetet/személyt igénybe venni.
Ajánlatkérő a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendeletben részletezettek szerint ellenőrzi továbbá a kizáró okok hiányát a rendelkezésre álló elektronikus nyilvántartásokból is.
Ajánlattevőnek ajánlatában elektronikus űrlapon nyilatkoznia szükséges, hogy van-e folyamatban vele kapcsolatban változásbejegyzési eljárás. Folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetében csatolni kell a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött (a benyújtott kérelem informatikai szempontú megfelelőségéről szóló) igazolást. A változásbejegyzésre vonatkozó nyilatkozatot nemleges tartalom esetén is csatolni kell.
A Kbt. 114/A. § alapján Ajánlatkérő előírja, hogy ajánlattevőnek ajánlatával együtt be kell nyújtania a kizáró okok tekintetében az ajánlati felhívásban előírt igazolásokat.
Ajánlatkérő jelen közbeszerzési eljárás vonatkozásában felhívja továbbá a figyelmet a Kbt. 64. § (1)-(2) bekezdéseiben részletezett jogintézmény (öntisztázás) biztosította lehetőségekre.
Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság előírása [Kbt. 65. § (1) bekezdés c) pont]: Ajánlattevő rendelkezzen a 2005. évi CXXXIII. törvényben meghatározott működési engedéllyel, a feladatot ellátók a tevékenység személyes végzésére jogosító igazolvánnyal.
Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság igazolása: Igazolási mód: Ajánlatkérő ellenőrzi az országos szakmai kamara névjegyzékében.
A Kbt. 114/A. § alapján Ajánlatkérő előírja, hogy ajánlattevőnek ajánlatával együtt be kell nyújtania a kizáró okok tekintetében az ajánlati felhívásban előírt igazolásokat.
III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: Ajánlatkérő nem ír elő gazdasági és pénzügyi alkalmassági feltételt.
Alkalmassági minimumkövetelmény(ek) meghatározása: Ajánlatkérő nem ír elő gazdasági és pénzügyi alkalmassági feltételt.
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása M.1. Az ajánlattevőnek csatolnia kell a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (3) bek. a) pontja alapján az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított három (3) év legjelentősebb közbeszerzés tárgya szerinti (host és/vagy hostess tevékenységre és/vagy kulturális rendezvény biztosítására) referenciák ismertetését, amelyben az alábbiakat kell megadni:
- a teljesítés idejét (év/hó/nap, kezdő és befejező időpontja),
- a szerződést kötő másik fél nevét és elérhetőségét,
- a szolgáltatás tárgya, mennyisége, bemutatása olyan részletességgel, hogy abból az alkalmassági feltételnek való megfelelés egyértelműen megállapítható legyen,
- nyilatkozat arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt.
A referencia igazolásának módja a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 23. §-a alapján történik. Szolgáltatás megrendelés esetén a Kbt. Harmadik Része szerint lefolytatott közbeszerzési eljárásban az ajánlattevő, illetve az alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezet nyilatkozatával, vagy a szerződést kötő másik fél által adott igazolással lehet igazolni, amelyben meg kell adni legalább a fenti referenciabemutatás tartalmában előírt valamennyi adatot és nyilatkozni kell arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e.
A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 21. § (3a) pontja alapján Ajánlatkérő a vizsgált időszak alatt befejezett, de legfeljebb hat éven belül megkezdett szolgáltatásokat veszi figyelembe.
M.2. A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (3) bekezdés b) pontja alapján azoknak a szakembereknek a megnevezését, végzettségük vagy képzettségük, gyakorlatuk és tapasztalatuk szakember által aláírt szakmai önéletrajzzal történő ismertetését, végzettséget igazoló okirat másolatokkal, akiket be kíván vonni a teljesítésbe. A szakembernek nyilatkoznia kell arról, hogy az ajánlattevő nyertessége esetén a szerződés teljesítésében személyesen részt vesz. Ajánlatkérő a
felsőfokú végzettség alatt államilag elismert főiskolai és/vagy egyetemi diplomát, oklevelet ért, vagy külföldön megszerzett felsőfokú végzettség esetén ezzel egyenértékűen honosított végzettséget igazoló okiratot. Amennyiben a szakember egyazon időben több tárgyi projektben is részt vett, úgy az egyes projektek során szerzett gyakorlatainak hónapszáma (pozitív egész számban kifejezve) nem összeadható, vagyis egy évben maximálisan 12 hónap számítható függetlenül attól, hogy a szakember esetleg egy időben több projekten is dolgozott. Ajánlatkérő az előírt iskola végzettséget követően megszerzett szakmai tapasztalatot veszi figyelembe.
A Kbt. 114/A. § alapján Ajánlatkérő előírja, hogy ajánlattevőnek ajánlatával együtt be kell nyújtania az alkalmassági követelmények tekintetében az ajánlati felhívásban előírt igazolásokat.
A Kbt. 65. § (6) bekezdése alapján az előírt alkalmassági követelményeknek a közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek. Azon követelményeknek, amelyek értelemszerűen kizárólag egyenként vonatkoztathatóak a gazdasági szereplőkre, az együttes megfelelés lehetősége értelmében elegendő, ha közülük egy felel meg.
A Kbt. 65. § (7) bekezdése alapján az előírt alkalmassági követelményeknek az ajánlattevők bármely más szervezet vagy személy kapacitására támaszkodva is megfelelhetnek, a közöttük fennálló kapcsolat jogi jellegétől függetlenül.
Ebben az esetben meg kell jelölni az ajánlatban ezt a szervezetet és az ajánlati felhívás vonatkozó pontjának megjelölésével azon alkalmassági követelményt (követelményeket), amelyeknek igazolása érdekében az ajánlattevő ezen szervezet erőforrására vagy arra is támaszkodik. A Kbt. 65. § (8) bekezdésben foglalt eset kivételével csatolni kell az ajánlatban a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet (személy) olyan – szerződésben, előszerződésben vagy más formában vállalt – kötelezettségvállalását tartalmazó okiratot, amely alátámasztja, hogy a szerződés teljesítéséhez szükséges erőforrások rendelkezésre állnak majd a szerződés teljesítésének időtartama alatt.
Az alkalmasság igazolásához igénybe vett, az ajánlattevőn kívüli más szervezet (személy) részéről a Kbt. 65. § (7) bekezdése szerint csatolandó, kötelezettségvállalást tartalmazó okiratnak tartalmaznia kell - a Kbt. 65. § (8) bekezdése szerinti szervezet (személy) részéről az ajánlatban csatolni kell - az ajánlattevő részére szóló meghatalmazást arra, hogy az EKR-ben elektronikus úton teendő nyilatkozatok megtételekor az adott szervezet (személy) képviseletében eljárhat.
A Kbt. 65. § (9) bekezdése alapján az M.1. pontban előírt releváns szakmai tapasztalatot igazoló referenciákra vonatkozó követelmény teljesítésének igazolására az ajánlattevő csak akkor veheti igénybe más szervezet (személy) kapacitásait, ha az adott szervezet (személy) olyan mértékben részt vesz a szerződés, vagy a szerződés azon részének teljesítésében, amelyhez e kapacitásokra szükség van, amely - az ajánlattevő saját kapacitásával együtt - biztosítja az alkalmassági követelményben elvárt szakmai tapasztalat érvényesülését a teljesítésben.
Alkalmassági minimumkövetelmény(ek): M.1. Alkalmatlan az ajánlattevő, ha nem rendelkezik az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított három évből összesen legalább az alábbi referenciával: kulturális és/vagy oktatási és/vagy konferencia szervezési tevékenységet végző megrendelőknél/intézményeknél/gazdasági szereplő(k)nél legalább 8 hónapon keresztül folyamatosan (megszakítás nélkül) végzett, a közbeszerzés tárgya szerinti tevékenységre (host és/vagy hostess tevékenységre és/vagy kulturális rendezvény biztosítására) vonatkozó referenciával, ahol a kulturális rendezvények száma meghaladta összesen a 100 db-ot. Az előírt alkalmassági feltétel maximum 4 db referencia bemutatásával igazolható.
Ajánlatkérő „kulturális tevékenységet végző” megrendelő alatt az alábbiakat érti: A kulturális tevékenységet végző megrendelő/intézmény/gazdasági szereplő az aktív közösségi művelődést és a kulturális javak és értékek (szolgáltatások) közvetítésén keresztül végzi. Ön- és társadalomfejlesztő tevékenységrendszer, amelynek végső célja a művelődésszervezés, felnőttoktatás és kultúraközvetítés, mely hatással van az életminőség javítására és a humán
erőforrás fejlesztésre. Ajánlatkérő kulturális tevékenységnek tekinti különösen a színházi, irodalmi, komolyzenei, képzőművészeti, múzeumi, könyvtári / levéltári tevékenységeket; a növény-, állatkerti, vagy természetvédelmi terület működtetését; történelmi hely, építmény vagy egyéb látványosság működtetését, melynek célja, hogy az emberiség által létrehozott anyagi és szellemi értékek összességét bemutatva a művelődés szolgálja. Ajánlatkérő „kulturális rendezvény” alatt az alábbiakat érti: Olyan rendezvény, amely a személy művelődési aktivitását felkeltő, segítő és lehetővé tevő feltétel-, és tevékenységrendszer, amely lehetőséget nyújt az önművelődésre, a civil önszerveződésre és a közösségi művelődésre, mely magában foglalja a szellemi, különösen a kulturális és művészeti tevékenységet és e tevékenységek termékeit.
A rendezvénybiztosítási feladatok alatt Ajánlatkérő a műszaki leírásban meghatározottakat érti.
M.2. Alkalmatlan az ajánlattevő, ha nem rendelkezik legalább 2 fő államilag elismert felsőfokú (egyetemi vagy
főiskolai) végzettségű, irányító szakemberrel, akik közül mindegyik rendelkezik legalább egy idegen nyelv (angol vagy német) középfokú nyelvvizsga bizonyítvánnyal vagy azzal egyenértékű az adott nyelv ismeretét igazoló dokumentummal és 2 év a közbeszerzési tárgya szerinti (host és/vagy hostess tevékenységre és/vagy kulturális rendezvény biztosítására) szakmai tapasztalattal.
A Fővárosi Nagycirkusz fővárosunk egyik kiemelt turisztikai célpontja, évről-évre több külföldi vendég látogatja az intézményt, továbbá számos esetben külföldi produkció(k) kerül(nek) bemutatásra, ahol mindennapi feladat a kapcsolattartás és a kommunikáció mind a látogatók, mind a fellépők/résztvevők irányában. A fentiek alapján a közönségforgalmi feladatokat ellátó személyzet felé alapvető elvárásként fogalmazódik meg legalább egy idegen nyelv ismerete. Ez hatványozottan fontos az irányító beosztásban jelenlévő munkatársak esetében, és elengedhetetlen az elvárt magas minőségű szolgáltatás ellátása érdekében.
Ajánlatkérő a Kbt. 65. § (10) bekezdése alapján meghatározza, hogy a 2 fő államilag elismert felsőfokú (egyetemi vagy
főiskolai) végzettségű, irányító szakember esetében kizárja az alvállalkozó (kapacitást nyújtó szervezet/személy) igénybevételét, tehát ajánlattevő a szerződés teljesítése/az alkalmassági követelmény igazolása érdekében nem jogosult alvállalkozót (kapacitást nyújtó szervezetet/személyt) igénybe venni, további vállalkozással szerződést kötni a szakemberek által ellátott tevékenység és feladat végzésére.
III.1.4) A részvételre vonatkozó objektív szabályok és kritériumok (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
A szabályok és kritériumok felsorolása, rövid ismertetése:
III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
  A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a fogyatékkal élő vagy hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja
  A szerződés teljesítése védett munkahely-teremtési programok keretében történik
  A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
III.1.6) A szerződés biztosítékai:
Késedelmi kötbér az adott eseti megrendeléssel érintett, késedelmesen teljesített szolgáltatás nettó árára vetítve 3 %, megkezdett óránként. Maximum a késedelmesen teljesített szolgáltatás nettó árára vetítve 30%. Hibás teljesítési kötbér: mértéke a kötbéralap 15 %-a. Meghiúsulási kötbér eseti megrendeléssel érintett szolgáltatás teljesítésének az ajánlattevő magatartása miatt meghiúsul, vagy a teljesítést az ajánlattevő megtagadja, az adott megrendelés szerinti díj 30%-a. Ha a szerződés teljesítése az ajánlattevő magatartása miatt meghiúsul, vagy az ajánlattevő a szerződés teljesítését megtagadja, az ajánlattevő számára a meghatározott kötbér érvényesítéséig kifizetésre került havi díjak átlagának 30%-a. Ajánlatkérő jogosult bármely kötbér követelését az ajánlattevő által kiállított számlába beszámítani és azt az esedékes számlából levonni. A szerződésben megkövetelt biztosítékokra vonatkozó részletes információkat a szerződés-tervezet tartalmazza.
III.1.7) Az ellenszolgáltatás teljesítésének feltételei és / vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre:
Az ajánlattétel, a szerződés és a kifizetés pénzneme magyar forint (HUF). Az Ajánlatkérő a Kbt. 135. § (1) bekezdés szerint igazolt teljesítést követően kiállított számla ellenértékét a Ptk. 6:130. § (1) és (2) bekezdés szerint 30 naptári napon belül átutalással fizeti meg, havonta, a Kbt. 135. § (5) és (6) bekezdés figyelembevételével. Ajánlatkérő a kifizetéseket az Áht. rendelkezéseinek figyelembevételével teljesíti. Ajánlatkérő előleget nem ad. Ajánlatkérő ajánlati biztosítékot nem ír elő. Ajánlatkérőként szerződő fél késedelmes fizetése esetén a nyertes ajánlattevőt a Ptk. 6:155. § (1) bekezdés szerinti
késedelmi kamat illeti meg. A Ptk. 6:186. § (1) bekezdése alapján nyertes ajánlattevő kötbér fizetésére akkor is kötelezett, ha olyan okból, amelyért felelős, megszegi a szerződést. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 27/A. §-ra. A pénzügyi teljesítés részletes feltételeit a szerződés-tervezet tartalmazza.
III.1.8) A nyertes közös ajánlattevők által létrehozandó gazdálkodó szervezet:
Az ajánlatkérő a Kbt. 35. § (8) bekezdés alapján a nyertes ajánlattevő(k)nek nem teszi lehetővé gazdálkodó szervezet alapítását.
III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk (csak szolgáltatásmegrendelés esetében)
x A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve
A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás: Ajánlattevő rendelkezzen a 2005. évi CXXXIII. törvényben meghatározott működési engedéllyel, a feladatot ellátók a tevékenység személyes végzésére jogosító igazolvánnyal.
III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:
III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
  Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és szakképzettségét

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
(klasszikus ajánlatkérők esetében)
x Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Nyílt eljárás
  Meghívásos eljárás
  Tárgyalásos eljárás
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
IV.1.2) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
  Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma:
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
  A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják
IV.1.3) A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalásos eljárás vagy a versenypárbeszéd során történő csökkentésére irányuló információ
  Több fordulóban lebonyolítandó tárgyalások igénybe vétele annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsék a megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát.
IV.1.4) Információ a tárgyalásról (klasszikus ajánlatkérők esetében; kizárólag tárgyalásos eljárás esetében)
  Ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a szerződést az eredeti ajánlat alapján, tárgyalások lefolytatása nélkül ítélje oda.
IV.1.5) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
További információk az elektronikus árlejtésről:
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
/ (KÉ-szám/évszám)
IV.2.2) Ajánlattételi, részvételi vagy regisztrációs kérelem benyújtási határidő
Dátum: 2022/12/12 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 10:00 (óó:pp)
IV.2.3) Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének tervezett napja (részvételi felhívás esetében)
Dátum: (éééé/hh/nn)
IV.2.4) Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók: HU
IV.2.5) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama: (ajánlati felhívás esetében)
Az ajánlati kötöttség végső dátuma: (éééé/hh/nn)
vagy
Az időtartam hónapban: vagy napban: 30 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.6) Az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések felbontásának feltételei
Datum: 2022/12/12 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 12:00 (óó:pp) Hely: https://ekr.gov.hu
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: Az elektronikus bontás szabályait az elektronikus közbeszerzés részletes szabályairól szóló 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet (e-Kr. ) 15. § szerint. Az ajánlat kizárólag elektronikus úton, az EKR rendszeren keresztül, az eljárás erre megadott felületén nyújtható be. (https://ekr.gov.hu) A bontási eljárás a Kbt. 68. § (1), (4) és (6) bekezdés szerint történik.

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű nem
A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról
  A megrendelés elektronikus úton történik
x Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
x A fizetés elektronikus úton történik
VI.3) További információk:
VI.3.1) Feltételes közbeszerzés
  Ajánlatkérő felhívja a gazdasági szereplők figyelmét, hogy az eljárást eredménytelenné nyilváníthatja, ha valamely meghatározott, ellenőrzési körén kívül eső, bizonytalan jövőbeli esemény az ajánlattételi, illetve részvételi határidő lejártát követően következik be.
Ajánlatkérő ellenőrzési körén kívül eső, bizonytalan jövőbeli esemény meghatározása:
VI.3.2) Az ajánlati biztosíték (ajánlati felhívás esetében)
x Az eljárásban való részvétel ajánlati biztosíték adásához kötött.
Az ajánlati biztosíték mértéke: 1000000
A befizetés helye: Magyar Államkincstár
vagy az ajánlatkérő fizetési számlaszáma: 10032000-00286301-00000017
Az ajánlati biztosíték befizetése (teljesítése) igazolásának módja: - Ajánlatkérő számlaszámára való átutalással (közlemény: „Porta- és közönségkapcsolati szolgálat ellátása – ajánlati biztosíték”). Az átutalás teljesítését a pénzügyi intézmény által kiállított igazolással kell igazolni.
- eredeti vagy közjegyző által hitelesített másolati példányban benyújtott, pénzügyi intézmény vagy biztosító által vállalt garancia vagy készfizető kezesség biztosításával
- eredeti vagy közjegyző által hitelesített másolati példányban benyújtott, biztosítási szerződés alapján kiállított - készfizető kezességvállalást tartalmazó – kötelezvénnyel.
Ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét arra, hogy a Kbt. 73. § (6) bekezdés b) pontja alapján érvénytelen az ajánlat, ha az ajánlattevő az ajánlati biztosítékot határidőre nem vagy az előírt mértéknél kisebb összegben bocsátotta rendelkezésre.
VI.3.3) Konzultációra vonatkozó információk
  Kiegészítő tájékoztatást ajánlatkérő konzultáció formájában is megadja.
A konzultáció időpontja: (éééé/hh/nn) és helye:
VI.3.4) Ajánlat érvénytelenségére vonatkozó összeg ár vagy költség esetében
Ajánlatkérő az alábbi értéket meghaladó árat vagy költséget tartalmazó ajánlatot a bírálat során érvénytelenné nyilvánítja
 
VI.3.5) Az ajánlatok értékelési szempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám:
0-10
VI.3.6) A módszer(ek) meghatározása, amellyel a VI.3.5) pont szerinti ponthatárok közötti pontszámot megadásra kerül:
Ajánlatkérő az 1. értékelési szempont esetén a fordított arányosítás, a 2. értékelési szempont esetén a legkedvezőtlenebb elvárás meghatározása módszere szerint értékeli az egyes ajánlatok tartalmi elemeit.
VI.3.7) Életciklusköltség-számítási módszer alkalmazására vonatkozó információ
  Ajánlatkérő az áru, szolgáltatás vagy építési beruházás értékeléskor figyelembe vett költségét életciklusköltség-számítási módszer alkalmazásával határozza meg.
VI.3.8) A bírálatra vonatkozó további információk
x Az ajánlatkérő előírja a kizáró okok, az alkalmassági követelmények, valamint a Kbt. 82. § (5) bekezdése szerinti objektív kritériumok tekintetében a közbeszerzési dokumentumokban meghatározott igazolásoknak a részvételi jelentkezésben vagy az ajánlatban történő benyújtását.
VI.3.9) További információk: 1. Ajánlatkérő a Kbt. 40. § (1) és 41. § (3) bekezdése alapján az eljárás EKR-ben való lebonyolítását írja elő,az elektronikus
közbeszerzés részletes szabályairól szóló 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet (e-Kr.) szabályai szerint.
2. Ajánlatkérő a közbeszerzési dokumentumokat az eljárás megindításakor az EKR rendszeren elektronikusan elérhetővé teszi. Amennyiben valamely nyilatkozatminta EKR-ben elektronikus űrlapként a nyilatkozatmegtételének nyelvén rendelkezésre áll, a nyilatkozatot az elektronikus űrlap kitöltése útján kell az ajánlatrészeként megtenni. Az EKR-ben továbbított dokumentumokkal, az EKR-ben elektronikus úton megtett nyilatkozatokkal szemben támasztott követelményekkel, valamint képviselet esetén elektronikus úton megtett nyilatkozatokkal kapcsolatos egyéb előírásokat az e-Kr. tartalmaz. Ajánlatkérő valamennyi értesítést (így különösen: jegyzőkönyv, hiánypótlás, tájékoztatás, válasz, összegezés) az EKR-en keresztül küld meg ajánlattevők részére.
3. Az ajánlat részletes formai követelményeit a közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.
4. Az ajánlati felhívásban, illetőleg a közbeszerzési dokumentumokban foglaltakkal kapcsolatban az ajánlattevő kiegészítő tájékoztatást kérhet az Ajánlatkérőtől. A kiegészítő tájékoztatáskérést az EKR-ben lehet megtenni. A kiegészítő tájékoztatást Ajánlatkérő az ajánlattételi határidő lejárta előtt ésszerű időben válaszolja meg. Az Ajánlatkérő tájékoztatja az ajánlattevőket, hogy a fentiekre tekintettel az Ajánlatkérő csak az ajánlattételi határidő lejártát megelőző 4. munkanapig beérkezett kiegészítő tájékoztatás kérés megválaszolását tudja garantálni; a később beérkezett kiegészítő tájékoztatás kérés esetében az Ajánlatkérő dönthet úgy, hogy nem válaszolja meg a kiegészítő tájékoztatás kérést, vagy alkalmazza a Kbt. 52. § (3)-(4) bekezdését.
5. Ajánlatkérő a hiányok pótlását a Kbt. 71. §-a szerint engedi meg. Ajánlatkérő tájékoztatja az ajánlattevőket,hogy a Kbt. 71. § (6) bekezdése alapján az ajánlatban korábban nem szereplő gazdasági szereplő hiánypótlással történő eljárásba bevonása esetében újabb hiánypótlást nem köteles elrendelni.
6. Ajánlatkérő nem alkalmazza a Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pontját. Az ajánlatkérő eredménytelenné nyilváníthatja az eljárást a Kbt. 75. § (2) bekezdésében foglalt eseteken túl akkor is, ha az EKR működési hibája olyan jogsértést eredményez, amely a Kbt.-ben meghatározott alapelvek érvényesülését biztosító módon nem orvosolható.
7. Ajánlatkérő a szolgáltatás tevékenységével összefüggő, a szerződés időtartama alatt keletkező károkért nem vállal felelősséget. Ajánlattevő a szerződés aláírásával kijelenti és jótáll azért, hogy rendelkezik érvényes minimum 50 millió Ft/év és minimum 30 millió Ft/káresemény kártérítési limitű szakmai felelősségbiztosítással. Ajánlattevő kötelezettséget vállal arra, hogy a felelősségbiztosítást a szerződés hatálya alatt fenntartja. A szakmai felelősségbiztosítás nélkül a szerződés érvényesen nem köthető meg.
8. Nyertes ajánlattevőnek szerződés teljes időtartama alatt rendelkeznie kell érvényes URH frekvenciaengedéllyel.
9. Ajánlatkérő szakmai ajánlat benyújtását írja elő a közbeszerzési dokumentumok szerint. A szakmai ajánlatot szöveges és táblázatos formában összesen minimum 15-20 oldalban kéri Ajánlatkérő kifejteni. Amennyiben ajánlattevő bármely intézkedést nem mutat be az egyes vizsgált aspektusok tekintetében, ajánlatkérő az ajánlatát érvénytelennek minősíti, az nem hiánypótolható.
10. Ajánlatkérő a műszaki, illetve szakmai alkalmasság feltételeit és igazolását a minősített ajánlattevők jegyzékéhez képest szigorúbban határozza meg.
11. Ajánlatkérő alkalmazza a Kbt. 66. § (6) bekezdését.
12. Felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó: dr. Stráhl Tamás (lajstromszáma: 00383)
13. Ajánlatkérő a közbeszerzési eljárás során alkalmazza a Kbt. 81. § (4) és (5) bekezdésében foglaltakat.
14. Az ajánlati felhívásban nem szabályozott kérdések vonatkozásában a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény és annak végrehajtási rendeletei előírásai szerint kell eljárni, valamint a közbeszerzési eljárás alapján megkötött szerződésre a Kbt.-ben foglalt eltérésekkel a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V.törvény rendelkezéseit kell alkalmazni.
VI.4) E hirdetmény feladásának dátuma:
2022/11/29 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem szükséges