Ugrás a tartalomra Ugrás a láblécre

Közbeszerzési Hatóság

Publikus Core
Közbeszerzési Értesítő száma: 2022/233
Beszerzés tárgya: Árubeszerzés
Hirdetmény típusa: Ajánlati/részvételi felhívás/2020 KÉ
Eljárás fajtája: Nyílt eljárás
Közzététel dátuma: 2022.11.30.
Iktatószám: 24973/2022
CPV Kód: 03121000-5
Ajánlatkérő: Szegedi Környezetgazdálkodási Nonprofit Kft.
Teljesítés helye: Szeged Megyei Jogú Város közigazgatási határán belül, a megrendelésekben jelzett ültetési helyszínek.;Szeged Megyei Jogú Város közigazgatási határán belül, a megrendelésekben jelzett ültetési helyszínek.;Ajánlatkérő, Szeged Belvárosi részlegének raktára (6721 Szeged, Szilágyi u. 6/B);Szeged Megyei Jogú Város közigazgatási határán belül, a megrendelésekben jelzett ültetési helyszínek.;Szeged Megyei Jogú Város közigazgatási határán belül, a megrendelésekben jelzett ültetési helyszínek.;Az eladó telephelye.;Az eladó telephelye.;6728 Szeged, Városgazda sor 1., vagy Szeged Megyei Jogú Város közigazgatási határán belül, a megrendelésekben jelzett ültetési helyszínek.
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő: 2023.01.09.
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa: nonprofit kft
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre: Általános közszolgáltatások
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Ajánlati/részvételi felhívás
A Kbt. 112. § (1) bekezdés b) pont szerinti eljárások esetében.
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Szegedi Környezetgazdálkodási Nonprofit Kft.
Nemzeti azonosítószám: 18455058206
Postai cím: Városgazda Sor 1
Város: Szeged
NUTS-kód: HU333
Postai irányítószám: 6728
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Molnár Zoltán
Telefon: +36 62420280
E-mail: drmolnar@mmgy.hu
Fax: +36 62420280
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.szkht.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
  Meghatalmazott ajánlatkérő nélkül.
  Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: (adja meg ajánlatkérő nevét)
  Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került feltüntetésre: (adja meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és azonosítószámát)
  Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Kommunikáció
x A közbeszerzési dokumentumok korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR001413652022/reszletek (URL)
  A közbeszerzési dokumentumokhoz történő hozzáférés korlátozott. További információ a következő helyről érhető el: (URL)
További információ a következő címen szerezhető be
x a fent említett cím
  másik cím: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó
x elektronikus úton: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR001413652022/reszletek (URL)
x a fent említett címre
  a következő címre: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
  Az elektronikus kommunikáció olyan eszközök és berendezések használatát igényli, amelyek nem általánosan hozzáférhetők. Ezen eszközök és berendezések korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: (URL)
I.4) Az ajánlatkérő típusa
  Központi szintű
  Regionális/helyi szintű
  Közjogi szervezet
  Közszolgáltató
  Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2) bekezdés]
x Egyéb: nonprofit kft
I.5) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
x Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
  Egyéb tevékenység:
I.6) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
  Villamos energia
  Földgáz és kőolaj kitermelése
  Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
  Víz
  Postai szolgáltatások
  Vasúti szolgáltatások
  Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
  Kikötői tevékenységek
  Repülőtéri tevékenységek
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1) Elnevezés:
Növények beszerzése
Hivatkozási szám: EKR001413652022
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 03121000-5
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
x Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
Adásvételi keretszerződés keretében az ajánlatkérő által gondozott közterületi parkok, fasorok fenntartásához és felújításához szükséges növények beszerzése a dokumentációban meghatározott műszaki paraméterekkel és mennyiségben, a szerződéses időszakban kért egyedi megrendelések alapján.
A dokumentációban, műszaki leírásban előforduló, nevesített típus név, márkanév stb. a termék jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt, a 321/2015. Korm. rendelet 46.§ (3) bekezdés alapján az azzal egyenértékű minőségű terméket az ajánlatkérő elfogad. Az egyenértékűséget az ajánlattevőnek kell bizonyítania.
A közbeszerzés mennyiségére adott árajánlatban megadott árakat a nyertes ajánlattevőnek a keretszerződés teljes időtartama alatt változatlanul fenn kell tartania.
II.1.5) Becsült érték:
Pénznem:
(ÁFA nélkül; keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében a szerződéseknek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)
II.1.6) Részekre bontás
x Részajánlat tételére lehetőség van.
Ajánlatok benyújthatók x valamennyi részre   legfeljebb a következő számú részre:   csak egy részre
x Az egy ajánlattevőnek odaítélhető részek maximális száma: 8
x Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a következő részek vagy részcsoportok kombinációjával ítéljen oda szerződéseket: Nem
  Részajánlat tételének lehetősége nem biztosított.
A részajánlat tételének kizárásának indoka(i):
II.2) A közbeszerzés ismertetése
 
II.2.1) Elnevezés:
Egynyári növények
Rész száma: 1
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 03121000-5
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU333 A teljesítés helye: Szeged Megyei Jogú Város közigazgatási határán belül, a megrendelésekben jelzett ültetési helyszínek.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
A keretszerződés hatálya alatt a tervezett mennyiség 57.250 db egynyári növény, nettó 11.107.000 forint vételár erejéig. Ajánlatkérő a keretösszeg 80%-a, azaz nettó 8.885.600- Ft erejéig, de legfeljebb 45 800 db egynyári növényre vállal lehívási kötelezettséget. A fennmaradó 20%-os keretre vonatkozóan az ajánlatkérőt megrendelési kötelezettség nem terheli, ezzel kapcsolatban az ajánlattevőként szerződő fél semmilyen követeléssel nem élhet. Az egyes növények pontos megnevezését és termékenkénti mennyiségét, műszaki/szakmai minimumkövetelményeket az Árajánlat kitöltendő és a Műszaki leírás elnevezésű dokumentumok tartalmazzák.
Ajánlatkérő a Kbt. 141. § (4) bekezdés a) pontja alapján fenntartja a jogot, hogy a keretszerződés hatálya alatt a szerződés mellékletében fel nem sorolt, a közbeszerzési eljárás tárgyát képező más terméket is megrendeljen. A nyertes ajánlattevőnek az egyedi ajánlatában meg kell jelölnie a termék pontos megnevezését, paramétereit, leírását, annak árát, csomagolási, szállítási költségeit, illetve a szállítási határidőt. A szerződés mellékletében nem szereplő termék esetében az egyedi árajánlatban megadott árakat a nyertes ajánlattevőnek a keretszerződés teljes időtartama alatt változatlanul fenn kell tartania.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
Az alábbi értékelési szempontok
  Minőségi szempont –
  Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: Legalacsonyabb ár (nettó HUF) / Súlyszám:
II.2.6) Becsült érték:
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében ennek a résznek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)
II.2.7) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 18 vagy napban:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható igen
A meghosszabbítás leírása: Amennyiben a meghatározott keretösszeg a szerződés 18 hónapos időtartama alatt nem merül ki, abban az esetben a keretösszeg kimerüléséig, de legfeljebb további 6 hónappal a szerződés a Kbt. 141.§ (4) bekezdése a) pontja szerint meghosszabbítható a Vevő által az Eladóhoz címzett, lejárat előtt tett egyoldalú jognyilatkozatával.
A meghosszabbításról a Vevő az Eladót legkésőbb a szerződés határozott idejének lejártát megelőző 30 nappal köteles értesíteni. A szerződés a meghosszabbítás esetén legkésőbb a szerződés hatálybalépésétől számított 24. hó végén automatikusan megszűnik.
Amennyiben a Vevő a szerződés hatálybalépésétől számított, meghosszabbított 24 hónap alatt nem hívja le a keretszerződés keretösszegét, illetve amennyiben a keretösszeg a szerződés hatálybalépésétől számított, meghosszabbított 24 hónap lejárta előtt kimerül, a keretszerződés megszűnik.
II.2.8) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárás kivételével)
A gazdasági szereplők tervezett száma (keretszáma):
vagy
Tervezett minimum: > / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.9) Változatokra (alternatív ajánlatokra) vonatkozó információk
Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok) nem
II.2.10) Opciókra vonatkozó információ
Opciók igen
Opciók leírása: Ajánlatkérő jogosult bármely termék keretösszegének maximális értékén felül, annak 10 %-os mértékéig - az ajánlat részeként adott egységárakon – a szerződéses feltételek szerint további megrendelést adni.(értékbeli opció).

II.2.11) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.12) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.13) További információ
Kbt. 76. § (2) bek a) pontjának és (5) bekezdésének alkalmazásával a legalacsonyabb ár az egyetlen értékelési szempont, tekintettel arra, hogy az ajánlatkérő igényeinek a Műszaki leírásban és az Árajánlat kitöltendő táblában meghatározott minőségi és műszaki követelményeknek megfelelő termékek felelnek meg, így a gazdaságilag legelőnyösebb ajánlat kiválasztását csak a legalacsonyabb ár értékelése szolgálja.

II.2.1) Elnevezés:
Kétnyári növények
Rész száma: 2
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 03121000-5
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU333 A teljesítés helye: Szeged Megyei Jogú Város közigazgatási határán belül, a megrendelésekben jelzett ültetési helyszínek.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
A keretszerződés hatálya alatt a tervezett mennyiség 76.000 db kétnyári növény, nettó 9.900.000 forint vételár erejéig. Ajánlatkérő a keretösszeg 80%-a, azaz nettó 7.920.000,- Ft erejéig, de legfeljebb 60.800 db kétnyári növényre vállal lehívási kötelezettséget. A fennmaradó 20%-os keretre vonatkozóan az ajánlatkérőt megrendelési kötelezettség nem terheli, ezzel kapcsolatban az ajánlattevőként szerződő fél semmilyen követeléssel nem élhet. Az egyes növények pontos megnevezését és termékenkénti mennyiségét, műszaki/szakmai minimumkövetelményeket az Árajánlat kitöltendő és a Műszaki leírás elnevezésű dokumentumok tartalmazzák.
Ajánlatkérő a Kbt. 141. § (4) bekezdés a) pontja alapján fenntartja a jogot, hogy a keretszerződés hatálya alatt a szerződés mellékletében fel nem sorolt, a közbeszerzési eljárás tárgyát képező más terméket is megrendeljen. A nyertes ajánlattevőnek az egyedi ajánlatában meg kell jelölnie a termék pontos megnevezését, paramétereit, leírását, annak árát, csomagolási, szállítási költségeit, illetve a szállítási határidőt. A szerződés mellékletében nem szereplő termék esetében az egyedi árajánlatban megadott árakat a nyertes ajánlattevőnek a keretszerződés teljes időtartama alatt változatlanul fenn kell tartania.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
Az alábbi értékelési szempontok
  Minőségi szempont –
  Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: Legalacsonyabb ár (nettó HUF) / Súlyszám:
II.2.6) Becsült érték:
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében ennek a résznek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)
II.2.7) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 12 vagy napban:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható igen
A meghosszabbítás leírása: Amennyiben a meghatározott keretösszeg a szerződés 12 hónapos időtartama alatt nem merül ki, abban az esetben a keretösszeg kimerüléséig, de legfeljebb további 6 hónappal a szerződés a Kbt. 141.§ (4) bekezdése a) pontja szerint meghosszabbítható a Vevő által az Eladóhoz címzett, lejárat előtt tett egyoldalú jognyilatkozatával.
A meghosszabbításról a Vevő az Eladót legkésőbb a szerződés határozott idejének lejártát megelőző 30 nappal köteles értesíteni. A szerződés a meghosszabbítás esetén legkésőbb a szerződés hatálybalépésétől számított 18. hó végén automatikusan megszűnik.
Amennyiben a Vevő a szerződés hatálybalépésétől számított, meghosszabbított 18 hónap alatt nem hívja le a keretszerződés keretösszegét, illetve amennyiben a keretösszeg a szerződés hatálybalépésétől számított, meghosszabbított 18 hónap lejárta előtt kimerül, a keretszerződés megszűnik.
II.2.8) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárás kivételével)
A gazdasági szereplők tervezett száma (keretszáma):
vagy
Tervezett minimum: > / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.9) Változatokra (alternatív ajánlatokra) vonatkozó információk
Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok) nem
II.2.10) Opciókra vonatkozó információ
Opciók igen
Opciók leírása: Ajánlatkérő jogosult bármely termék keretösszegének maximális értékén felül, annak 10 %-os mértékéig - az ajánlat részeként adott egységárakon – a szerződéses feltételek szerint további megrendelést adni.(értékbeli opció).
II.2.11) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.12) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.13) További információ
Kbt. 76. § (2) bek a) pontjának és (5) bekezdésének alkalmazásával a legalacsonyabb ár az egyetlen értékelési szempont, tekintettel arra, hogy az ajánlatkérő igényeinek a Műszaki leírásban és az Árajánlat kitöltendő táblában meghatározott minőségi és műszaki követelményeknek megfelelő termékek felelnek meg, így a gazdaságilag legelőnyösebb ajánlat kiválasztását csak a legalacsonyabb ár értékelése szolgálja.

II.2.1) Elnevezés:
Hagymás növények
Rész száma: 3
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 03121000-5
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU333 A teljesítés helye: Ajánlatkérő, Szeged Belvárosi részlegének raktára (6721 Szeged, Szilágyi u. 6/B)
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
A keretszerződés hatálya alatt a tervezett mennyiség 28.000 db hagymás növény, nettó 4.400.000 forint vételár erejéig. Ajánlatkérő a keretösszeg 80%-a, azaz nettó 3.520.000,- Ft erejéig, de legfeljebb 22.400 db hagymás növényre vállal lehívási kötelezettséget. A fennmaradó 20%-os keretre vonatkozóan az ajánlatkérőt megrendelési kötelezettség nem terheli, ezzel kapcsolatban az ajánlattevőként szerződő fél semmilyen követeléssel nem élhet. Az egyes növények pontos megnevezését és termékenkénti mennyiségét, műszaki/szakmai minimumkövetelményeket az Árajánlat kitöltendő és a Műszaki leírás elnevezésű dokumentumok tartalmazzák.
Ajánlatkérő a Kbt. 141. § (4) bekezdés a) pontja alapján fenntartja a jogot, hogy a keretszerződés hatálya alatt a szerződés mellékletében fel nem sorolt, a közbeszerzési eljárás tárgyát képező más terméket is megrendeljen. A nyertes ajánlattevőnek az egyedi ajánlatában meg kell jelölnie a termék pontos megnevezését, paramétereit, leírását, annak árát, csomagolási, szállítási költségeit, illetve a szállítási határidőt. A szerződés mellékletében nem szereplő termék esetében az egyedi árajánlatban megadott árakat a nyertes ajánlattevőnek a keretszerződés teljes időtartama alatt változatlanul fenn kell tartania.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
Az alábbi értékelési szempontok
  Minőségi szempont –
  Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: Legalacsonyabb ár (nettó HUF) / Súlyszám:
II.2.6) Becsült érték:
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében ennek a résznek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)
II.2.7) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 12 vagy napban:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható igen
A meghosszabbítás leírása: Amennyiben a meghatározott keretösszeg a szerződés 12 hónapos időtartama alatt nem merül ki, abban az esetben a keretösszeg kimerüléséig, de legfeljebb további 6 hónappal a szerződés a Kbt. 141.§ (4) bekezdése a) pontja szerint meghosszabbítható a Vevő által az Eladóhoz címzett, lejárat előtt tett egyoldalú jognyilatkozatával.
A meghosszabbításról a Vevő az Eladót legkésőbb a szerződés határozott idejének lejártát megelőző 30 nappal köteles értesíteni. A szerződés a meghosszabbítás esetén legkésőbb a szerződés hatálybalépésétől számított 18. hó végén automatikusan megszűnik.
Amennyiben a Vevő a szerződés hatálybalépésétől számított, meghosszabbított 18 hónap alatt nem hívja le a keretszerződés keretösszegét, illetve amennyiben a keretösszeg a szerződés hatálybalépésétől számított, meghosszabbított 18 hónap lejárta előtt kimerül, a keretszerződés megszűnik.
II.2.8) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárás kivételével)
A gazdasági szereplők tervezett száma (keretszáma):
vagy
Tervezett minimum: > / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.9) Változatokra (alternatív ajánlatokra) vonatkozó információk
Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok) nem
II.2.10) Opciókra vonatkozó információ
Opciók igen
Opciók leírása: Ajánlatkérő jogosult bármely termék keretösszegének maximális értékén felül, annak 10 %-os mértékéig - az ajánlat részeként adott egységárakon – a szerződéses feltételek szerint további megrendelést adni.(értékbeli opció).
II.2.11) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.12) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.13) További információ
Kbt. 76. § (2) bek a) pontjának és (5) bekezdésének alkalmazásával a legalacsonyabb ár az egyetlen értékelési szempont, tekintettel arra, hogy az ajánlatkérő igényeinek a Műszaki leírásban és az Árajánlat kitöltendő táblában meghatározott minőségi és műszaki követelményeknek megfelelő termékek felelnek meg, így a gazdaságilag legelőnyösebb ajánlat kiválasztását csak a legalacsonyabb ár értékelése szolgálja.

II.2.1) Elnevezés:
Muskátlik, balkon növények
Rész száma: 4
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 03121000-5
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU333 A teljesítés helye: Szeged Megyei Jogú Város közigazgatási határán belül, a megrendelésekben jelzett ültetési helyszínek.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
A keretszerződés hatálya alatt a tervezett mennyiség 4.791 db muskátlit, balkon növény, nettó 2.900.000 forint vételár erejéig. Ajánlatkérő a keretösszeg 80%-a, azaz nettó 2.320.000,- Ft erejéig, de legfeljebb 3833 db muskátlira, balkon növényre vállal lehívási kötelezettséget. A fennmaradó 20%-os keretre vonatkozóan az ajánlatkérőt megrendelési kötelezettség nem terheli, ezzel kapcsolatban az ajánlattevőként szerződő fél semmilyen követeléssel nem élhet. Az egyes növények pontos megnevezését és termékenkénti mennyiségét, műszaki/szakmai minimumkövetelményeket az Árajánlat kitöltendő és a Műszaki leírás elnevezésű dokumentumok tartalmazzák.
Ajánlatkérő a Kbt. 141. § (4) bekezdés a) pontja alapján fenntartja a jogot, hogy a keretszerződés hatálya alatt a szerződés mellékletében fel nem sorolt, a közbeszerzési eljárás tárgyát képező más terméket is megrendeljen. A nyertes ajánlattevőnek az egyedi ajánlatában meg kell jelölnie a termék pontos megnevezését, paramétereit, leírását, annak árát, csomagolási, szállítási költségeit, illetve a szállítási határidőt. A szerződés mellékletében nem szereplő termék esetében az egyedi árajánlatban megadott árakat a nyertes ajánlattevőnek a keretszerződés teljes időtartama alatt változatlanul fenn kell tartania.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
Az alábbi értékelési szempontok
  Minőségi szempont –
  Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: Legalacsonyabb ár(nettó HUF) / Súlyszám:
II.2.6) Becsült érték:
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében ennek a résznek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)
II.2.7) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 12 vagy napban:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható igen
A meghosszabbítás leírása: Amennyiben a meghatározott keretösszeg a szerződés 12 hónapos időtartama alatt nem merül ki, abban az esetben a keretösszeg kimerüléséig, de legfeljebb további 6 hónappal a szerződés a Kbt. 141.§ (4) bekezdése a) pontja szerint meghosszabbítható a Vevő által az Eladóhoz címzett, lejárat előtt tett egyoldalú jognyilatkozatával.
A meghosszabbításról a Vevő az Eladót legkésőbb a szerződés határozott idejének lejártát megelőző 30 nappal köteles értesíteni. A szerződés a meghosszabbítás esetén legkésőbb a szerződés hatálybalépésétől számított 18. hó végén automatikusan megszűnik.
Amennyiben a Vevő a szerződés hatálybalépésétől számított, meghosszabbított 18 hónap alatt nem hívja le a keretszerződés keretösszegét, illetve amennyiben a keretösszeg a szerződés hatálybalépésétől számított, meghosszabbított 18 hónap lejárta előtt kimerül, a keretszerződés megszűnik.
II.2.8) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárás kivételével)
A gazdasági szereplők tervezett száma (keretszáma):
vagy
Tervezett minimum: > / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.9) Változatokra (alternatív ajánlatokra) vonatkozó információk
Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok) nem
II.2.10) Opciókra vonatkozó információ
Opciók igen
Opciók leírása: Ajánlatkérő jogosult bármely termék keretösszegének maximális értékén felül, annak 10 %-os mértékéig - az ajánlat részeként adott egységárakon – a szerződéses feltételek szerint további megrendelést adni.(értékbeli opció).
II.2.11) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.12) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.13) További információ
Kbt. 76. § (2) bek a) pontjának és (5) bekezdésének alkalmazásával a legalacsonyabb ár az egyetlen értékelési szempont, tekintettel arra, hogy az ajánlatkérő igényeinek a Műszaki leírásban és az Árajánlat kitöltendő táblában meghatározott minőségi és műszaki követelményeknek megfelelő termékek felelnek meg, így a gazdaságilag legelőnyösebb ajánlat kiválasztását csak a legalacsonyabb ár értékelése szolgálja.

II.2.1) Elnevezés:
Évelő növények
Rész száma: 5
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 03121000-5
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU333 A teljesítés helye: Szeged Megyei Jogú Város közigazgatási határán belül, a megrendelésekben jelzett ültetési helyszínek.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
A keretszerződés hatálya alatt a tervezett mennyiség 1.500 db évelő növény, nettó 1.000.000 forint vételár erejéig. Ajánlatkérő a keretösszeg 80%-a, azaz nettó 800.000,- Ft erejéig, de legfeljebb 1.200 db évelő növényre vállal lehívási kötelezettséget. A fennmaradó 20%-os keretre vonatkozóan az ajánlatkérőt megrendelési kötelezettség nem terheli, ezzel kapcsolatban az ajánlattevőként szerződő fél semmilyen követeléssel nem élhet. Az egyes növények pontos megnevezését és termékenkénti mennyiségét, műszaki/szakmai minimumkövetelményeket az Árajánlat kitöltendő és a Műszaki leírás elnevezésű dokumentumok tartalmazzák.
Ajánlatkérő a Kbt. 141. § (4) bekezdés a) pontja alapján fenntartja a jogot, hogy a keretszerződés hatálya alatt a szerződés mellékletében fel nem sorolt, a közbeszerzési eljárás tárgyát képező más terméket is megrendeljen. A nyertes ajánlattevőnek az egyedi ajánlatában meg kell jelölnie a termék pontos megnevezését, paramétereit, leírását, annak árát, csomagolási, szállítási költségeit, illetve a szállítási határidőt. A szerződés mellékletében nem szereplő termék esetében az egyedi árajánlatban megadott árakat a nyertes ajánlattevőnek a keretszerződés teljes időtartama alatt változatlanul fenn kell tartania.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
Az alábbi értékelési szempontok
  Minőségi szempont –
  Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: Legalacsonyabb ár (nettó HUF) / Súlyszám:
II.2.6) Becsült érték:
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében ennek a résznek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)
II.2.7) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 12 vagy napban:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható igen
A meghosszabbítás leírása: Amennyiben a meghatározott keretösszeg a szerződés 12 hónapos időtartama alatt nem merül ki, abban az esetben a keretösszeg kimerüléséig, de legfeljebb további 6 hónappal a szerződés a Kbt. 141.§ (4) bekezdése a) pontja szerint meghosszabbítható a Vevő által az Eladóhoz címzett, lejárat előtt tett egyoldalú jognyilatkozatával.
A meghosszabbításról a Vevő az Eladót legkésőbb a szerződés határozott idejének lejártát megelőző 30 nappal köteles értesíteni. A szerződés a meghosszabbítás esetén legkésőbb a szerződés hatálybalépésétől számított 18. hó végén automatikusan megszűnik.
Amennyiben a Vevő a szerződés hatálybalépésétől számított, meghosszabbított 18 hónap alatt nem hívja le a keretszerződés keretösszegét, illetve amennyiben a keretösszeg a szerződés hatálybalépésétől számított, meghosszabbított 18 hónap lejárta előtt kimerül, a keretszerződés megszűnik.
II.2.8) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárás kivételével)
A gazdasági szereplők tervezett száma (keretszáma):
vagy
Tervezett minimum: > / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.9) Változatokra (alternatív ajánlatokra) vonatkozó információk
Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok) nem
II.2.10) Opciókra vonatkozó információ
Opciók igen
Opciók leírása: Ajánlatkérő jogosult bármely termék keretösszegének maximális értékén felül, annak 10 %-os mértékéig - az ajánlat részeként adott egységárakon – a szerződéses feltételek szerint további megrendelést adni.(értékbeli opció).
II.2.11) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.12) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.13) További információ
Kbt. 76. § (2) bek a) pontjának és (5) bekezdésének alkalmazásával a legalacsonyabb ár az egyetlen értékelési szempont, tekintettel arra, hogy az ajánlatkérő igényeinek a Műszaki leírásban és az Árajánlat kitöltendő táblában meghatározott minőségi és műszaki követelményeknek megfelelő termékek felelnek meg, így a gazdaságilag legelőnyösebb ajánlat kiválasztását csak a legalacsonyabb ár értékelése szolgálja.

II.2.1) Elnevezés:
Cserjék
Rész száma: 6
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 03451300-9
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU333 A teljesítés helye: Az eladó telephelye.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
A keretszerződés hatálya alatt a tervezett mennyiség 1.440 db cserje, nettó 1.554.000 forint vételár erejéig. Ajánlatkérő a keretösszeg 80%-a, azaz nettó 1.243.200,- Ft erejéig, de legfeljebb 1.152 db cserje növényre vállal lehívási kötelezettséget. A fennmaradó 20%-os keretre vonatkozóan az ajánlatkérőt megrendelési kötelezettség nem terheli, ezzel kapcsolatban az ajánlattevőként szerződő fél semmilyen követeléssel nem élhet.Az egyes növények pontos megnevezését és termékenkénti mennyiségét, műszaki/szakmai minimumkövetelményeket az Árajánlat kitöltendő és a Műszaki leírás elnevezésű dokumentumok tartalmazzák.
Ajánlatkérő a Kbt. 141. § (4) bekezdés a) pontja alapján fenntartja a jogot, hogy a keretszerződés hatálya alatt a szerződés mellékletében fel nem sorolt, a közbeszerzési eljárás tárgyát képező más terméket is megrendeljen. A nyertes ajánlattevőnek az egyedi ajánlatában meg kell jelölnie a termék pontos megnevezését, paramétereit, leírását, annak árát, csomagolási, szállítási költségeit, illetve a szállítási határidőt. A szerződés mellékletében nem szereplő termék esetében az egyedi árajánlatban megadott árakat a nyertes ajánlattevőnek a keretszerződés teljes időtartama alatt változatlanul fenn kell tartania.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
Az alábbi értékelési szempontok
  Minőségi szempont –
  Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: Legalacsonyabb ár (nettó HUF) / Súlyszám:
II.2.6) Becsült érték:
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében ennek a résznek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)
II.2.7) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 12 vagy napban:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható igen
A meghosszabbítás leírása: Amennyiben a meghatározott keretösszeg a szerződés 12 hónapos időtartama alatt nem merül ki, abban az esetben a keretösszeg kimerüléséig, de legfeljebb további 6 hónappal a szerződés a Kbt. 141.§ (4) bekezdése a) pontja szerint meghosszabbítható a Vevő által az Eladóhoz címzett, lejárat előtt tett egyoldalú jognyilatkozatával.
A meghosszabbításról a Vevő az Eladót legkésőbb a szerződés határozott idejének lejártát megelőző 30 nappal köteles értesíteni. A szerződés a meghosszabbítás esetén legkésőbb a szerződés hatálybalépésétől számított 18. hó végén automatikusan megszűnik.
Amennyiben a Vevő a szerződés hatálybalépésétől számított, meghosszabbított 18 hónap alatt nem hívja le a keretszerződés keretösszegét, illetve amennyiben a keretösszeg a szerződés hatálybalépésétől számított, meghosszabbított 18 hónap lejárta előtt kimerül.
II.2.8) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárás kivételével)
A gazdasági szereplők tervezett száma (keretszáma):
vagy
Tervezett minimum: > / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.9) Változatokra (alternatív ajánlatokra) vonatkozó információk
Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok) nem
II.2.10) Opciókra vonatkozó információ
Opciók igen
Opciók leírása: Ajánlatkérő jogosult bármely termék keretösszegének maximális értékén felül, annak 10 %-os mértékéig - az ajánlat részeként adott egységárakon – a szerződéses feltételek szerint további megrendelést adni.(értékbeli opció).
II.2.11) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.12) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.13) További információ
Kbt. 76. § (2) bek a) pontjának és (5) bekezdésének alkalmazásával a legalacsonyabb ár az egyetlen értékelési szempont, tekintettel arra, hogy az ajánlatkérő igényeinek a Műszaki leírásban és az Árajánlat kitöltendő táblában meghatározott minőségi és műszaki követelményeknek megfelelő termékek felelnek meg, így a gazdaságilag legelőnyösebb ajánlat kiválasztását csak a legalacsonyabb ár értékelése szolgálja.

II.2.1) Elnevezés:
Fák
Rész száma: 7
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 03452000-3
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU333 A teljesítés helye: Az eladó telephelye.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
A keretszerződés hatálya alatt a tervezett mennyiség 100 db fa, nettó 3.158.000 forint vételár erejéig. Ajánlatkérő a keretösszeg 80%-a, azaz nettó 2.526.400,- Ft erejéig, de legfeljebb 80 db fára vállal lehívási kötelezettséget. A fennmaradó 20%-os keretre vonatkozóan az ajánlatkérőt megrendelési kötelezettség nem terheli, ezzel kapcsolatban az ajánlattevőként szerződő fél semmilyen követeléssel nem élhet. Az egyes növények pontos megnevezését és termékenkénti mennyiségét, műszaki/szakmai minimumkövetelményeket az Árajánlat kitöltendő és a Műszaki leírás elnevezésű dokumentumok tartalmazzák.
Ajánlatkérő a Kbt. 141. § (4) bekezdés a) pontja alapján fenntartja a jogot, hogy a keretszerződés hatálya alatt a szerződés mellékletében fel nem sorolt, a közbeszerzési eljárás tárgyát képező más terméket is megrendeljen. A nyertes ajánlattevőnek az egyedi ajánlatában meg kell jelölnie a termék pontos megnevezését, paramétereit, leírását, annak árát, csomagolási, szállítási költségeit, illetve a szállítási határidőt. A szerződés mellékletében nem szereplő termék esetében az egyedi árajánlatban megadott árakat a nyertes ajánlattevőnek a keretszerződés teljes időtartama alatt változatlanul fenn kell tartania.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
Az alábbi értékelési szempontok
  Minőségi szempont –
  Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: Legalacsonyabb ár (nettó HUF) / Súlyszám:
II.2.6) Becsült érték:
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében ennek a résznek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)
II.2.7) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 12 vagy napban:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható igen
A meghosszabbítás leírása: Amennyiben a meghatározott keretösszeg a szerződés 12 hónapos időtartama alatt nem merül ki, abban az esetben a keretösszeg kimerüléséig, de legfeljebb további 6 hónappal a szerződés a Kbt. 141.§ (4) bekezdése a) pontja szerint meghosszabbítható a Vevő által az Eladóhoz címzett, lejárat előtt tett egyoldalú jognyilatkozatával.
A meghosszabbításról a Vevő az Eladót legkésőbb a szerződés határozott idejének lejártát megelőző 30 nappal köteles értesíteni. A szerződés a meghosszabbítás esetén legkésőbb a szerződés hatálybalépésétől számított 18. hó végén automatikusan megszűnik.
Amennyiben a Vevő a szerződés hatálybalépésétől számított, meghosszabbított 18 hónap alatt nem hívja le a keretszerződés keretösszegét, illetve amennyiben a keretösszeg a szerződés hatálybalépésétől számított, meghosszabbított 18 hónap lejárta előtt kimerül, a keretszerződés megszűnik.
II.2.8) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárás kivételével)
A gazdasági szereplők tervezett száma (keretszáma):
vagy
Tervezett minimum: > / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.9) Változatokra (alternatív ajánlatokra) vonatkozó információk
Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok) nem
II.2.10) Opciókra vonatkozó információ
Opciók igen
Opciók leírása: Ajánlatkérő jogosult bármely termék keretösszegének maximális értékén felül, annak 10 %-os mértékéig - az ajánlat részeként adott egységárakon – a szerződéses feltételek szerint további megrendelést adni.(értékbeli opció).
II.2.11) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.12) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.13) További információ
Kbt. 76. § (2) bek a) pontjának és (5) bekezdésének alkalmazásával a legalacsonyabb ár az egyetlen értékelési szempont, tekintettel arra, hogy az ajánlatkérő igényeinek a Műszaki leírásban és az Árajánlat kitöltendő táblában meghatározott minőségi és műszaki követelményeknek megfelelő termékek felelnek meg, így a gazdaságilag legelőnyösebb ajánlat kiválasztását csak a legalacsonyabb ár értékelése szolgálja.

II.2.1) Elnevezés:
Rózsák
Rész száma: 8
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 03121000-5
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU333 A teljesítés helye: 6728 Szeged, Városgazda sor 1., vagy Szeged Megyei Jogú Város közigazgatási határán belül, a megrendelésekben jelzett ültetési helyszínek.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
A keretszerződés hatálya alatt a tervezett mennyiség 110 db rózsa, nettó 132.000 forint vételár erejéig. Ajánlatkérő a keretösszeg 80%-a, azaz nettó 105.600,- Ft erejéig, de legfeljebb 88 db rózsára vállal lehívási kötelezettséget. A fennmaradó 20%-os keretre vonatkozóan az ajánlatkérőt megrendelési kötelezettség nem terheli, ezzel kapcsolatban az ajánlattevőként szerződő fél semmilyen követeléssel nem élhet. Az egyes növények pontos megnevezését és termékenkénti mennyiségét, műszaki/szakmai minimumkövetelményeket az Árajánlat kitöltendő és a Műszaki leírás elnevezésű dokumentumok tartalmazzák.
Ajánlatkérő a Kbt. 141. § (4) bekezdés a) pontja alapján fenntartja a jogot, hogy a keretszerződés hatálya alatt a szerződés mellékletében fel nem sorolt, a közbeszerzési eljárás tárgyát képező más terméket is megrendeljen. A nyertes ajánlattevőnek az egyedi ajánlatában meg kell jelölnie a termék pontos megnevezését, paramétereit, leírását, annak árát, csomagolási, szállítási költségeit, illetve a szállítási határidőt. A szerződés mellékletében nem szereplő termék esetében az egyedi árajánlatban megadott árakat a nyertes ajánlattevőnek a keretszerződés teljes időtartama alatt változatlanul fenn kell tartania.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
Az alábbi értékelési szempontok
  Minőségi szempont –
  Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: Legalacsonyabb ár (nettó HUF) / Súlyszám:
II.2.6) Becsült érték:
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében ennek a résznek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)
II.2.7) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 12 vagy napban:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható igen
A meghosszabbítás leírása: Amennyiben a meghatározott keretösszeg a szerződés 12 hónapos időtartama alatt nem merül ki, abban az esetben a keretösszeg kimerüléséig, de legfeljebb további 6 hónappal a szerződés a Kbt. 141.§ (4) bekezdése a) pontja szerint meghosszabbítható a Vevő által az Eladóhoz címzett, lejárat előtt tett egyoldalú jognyilatkozatával.
A meghosszabbításról a Vevő az Eladót legkésőbb a szerződés határozott idejének lejártát megelőző 30 nappal köteles értesíteni. A szerződés a meghosszabbítás esetén legkésőbb a szerződés hatálybalépésétől számított 18. hó végén automatikusan megszűnik.
Amennyiben a Vevő a szerződés hatálybalépésétől számított, meghosszabbított 18 hónap alatt nem hívja le a keretszerződés keretösszegét, illetve amennyiben a keretösszeg a szerződés hatálybalépésétől számított, meghosszabbított 18 hónap lejárta előtt kimerül, a keretszerződés megszűnik.
II.2.8) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárás kivételével)
A gazdasági szereplők tervezett száma (keretszáma):
vagy
Tervezett minimum: > / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.9) Változatokra (alternatív ajánlatokra) vonatkozó információk
Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok) nem
II.2.10) Opciókra vonatkozó információ
Opciók igen
Opciók leírása: Ajánlatkérő jogosult bármely termék keretösszegének maximális értékén felül, annak 10 %-os mértékéig - az ajánlat részeként adott egységárakon – a szerződéses feltételek szerint további megrendelést adni.(értékbeli opció).
II.2.11) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.12) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.13) További információ
Kbt. 76. § (2) bek a) pontjának és (5) bekezdésének alkalmazásával a legalacsonyabb ár az egyetlen értékelési szempont, tekintettel arra, hogy az ajánlatkérő igényeinek a Műszaki leírásban és az Árajánlat kitöltendő táblában meghatározott minőségi és műszaki követelményeknek megfelelő termékek felelnek meg, így a gazdaságilag legelőnyösebb ajánlat kiválasztását csak a legalacsonyabb ár értékelése szolgálja.

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Részvételi feltételek
III.1.1) Kizáró okok és a szakmai tevékenység végzésére vonatkozó jogosultság
A kizáró okok felsorolása: Nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó, és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, aki a Kbt. 62. § (1) és (2) bekezdéseiben meghatározott kizáró okok hatálya alatt áll.
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: A kizáró okok fenn nem állását az ajánlattevőnek a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 17. § (1)-(2) bekezdése szerint kell igazolnia az alábbiak szerint:
Ajánlatkérő a Kbt. 114/A. §-ának alkalmazásával előírja, hogy az ajánlattevők a kizáró okok tekintetében a közbeszerzési dokumentumokban meghatározott igazolásokat az ajánlatukban nyújtsák be
Az ajánlattevőnek az ajánlatában egyszerű nyilatkozatot kell benyújtania arról, hogy nem tartozik a felhívásban előírt kizáró okok hatálya alá, valamint a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) pontját a 8. § i) pont ib) alpontja és a 10. § g) pont gb) alpontjában foglaltak szerint kell igazolnia.
Az egységes európai közbeszerzési dokumentum nem alkalmazandó, azonban az ajánlatkérő köteles elfogadni, ha az ajánlattevő a 7. § szerinti - korábbi közbeszerzési eljárásban felhasznált - egységes európai közbeszerzési dokumentumot nyújt be, feltéve, hogy az abban foglalt információk megfelelnek a valóságnak, és tartalmazzák az ajánlatkérő által a kizáró okok tekintetében megkövetelt információkat. Az egységes európai közbeszerzési dokumentumban foglalt információk valóságtartalmáért az ajánlattevő felel.
Az alvállalkozó vonatkozásában az ajánlattevő nyilatkozatot nyújt be arról, hogy az érintett gazdasági szereplők vonatkozásában nem állnak fenn az eljárásban előírt kizáró okok.
Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság előírása [Kbt. 65. § (1) bekezdés c) pont]:
Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság igazolása:
III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: Az ajánlatkérő nem ír elő gazdasági és pénzügyi alkalmassági feltételt.
Alkalmassági minimumkövetelmény(ek) meghatározása:
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása Az ajánlatkérő alkalmazza a Kbt. 114/A. §-át. Ennek alapján előírja, hogy az ajánlattevők az alkalmassági követelmények tekintetében a közbeszerzési dokumentumokban meghatározott igazolásokat az ajánlatukban nyújtsák be.
Csatoljon referenciaigazolást / nyilatkozatot az ajánlattételi felhívás feladásától visszafelé számított 3 év alatt befejezett, azaz szerződésszerűen teljesített, de legfeljebb hat éven belül megkezdett , összesen legalább
1. 30000 db egynyári növény,
2. 39900 db kétnyári növény,
3. 14700 db hagymás növény,
4. 2500 db muskátli és balkon növény,
5. 780 db évelő,
6. 750 db cserje,
7. 50 db fa,
8. 50 db rózsa

mennyiségű termék értékesítésére vonatkozó szállításról (321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (1) a) pont).
Az igazolás, illetve nyilatkozat tartalmazza legalább a következő adatokat:
- a szerződést kötő másik fél megnevezése, címe;
- a szerződés teljesítésének ideje: kezdő és befejező időpontja (év, hónap, nap bontásban);
- a szállítás tárgyának ismertetése az alkalmasság megállapításához szükséges tartalommal és részletességgel,
- a szállítás mennyisége;
- nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e.
A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 23. § alapján a szerződést kötő másik fél vagy az ajánlattevő illetve az alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezet nyilatkozatával lehet igazolni az alkalmasságot.
Alkalmassági minimumkövetelmény(ek): Az ajánlattevőnek rendelkeznie kell az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított 3 évben teljesített, de legfeljebb 6 éven belül megkezdett, összesen legalább
1. 30000 db egynyári növény,
2. 39900 db kétnyári növény,
3. 14700 db hagymás növény,
4. 2500 db muskátli és balkon növény,
5. 780 db évelő,
6. 750 db cserje,
7. 50 db fa,
8. 50 db rózsa
mennyiséget elérő termék értékesítésére vonatkozó referenciával.
A referencia akkor tekinthető az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított 3 éven belül teljesítettnek, ha a szerződésszerű teljesítés, azaz a sikeres átadás-átvétel időpontja, erre az időszakra esik.
III.1.4) A részvételre vonatkozó objektív szabályok és kritériumok (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
A szabályok és kritériumok felsorolása, rövid ismertetése:
III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
  A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a fogyatékkal élő vagy hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja
  A szerződés teljesítése védett munkahely-teremtési programok keretében történik
  A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
III.1.6) A szerződés biztosítékai:
Teljesítési késedelem esetén a késedelmi kötbér mértéke a késedelem minden megkezdett napjára naptári naponként az alábbi:
1. rész: 10.000 Ft/nap, max. 200.000 Ft,
2. rész: 10.000 Ft/nap, max. 200.000 Ft
3. rész: 5.000 Ft/nap, max. 100.000 Ft
4. rész: 5.000 Ft/nap, max. 100.000 Ft
5. rész: 5.000 Ft/nap, max. 100.000 Ft
6. rész: 5.000 Ft/nap, max. 100.000 Ft
7. rész: 10.000 Ft/nap, max.200.000 Ft
8. rész: 5.000 Ft/nap, max. 100.000 Ft.
Hibás teljesítési kötbér: A szerződés tárgyának jellege miatt szavatossági igényként elsődlegesen kijavítás nem, csak kicserélés kérhető. A kicserélés időpontjáig a hibás teljesítési kötbér a késedelemmel azonos mértékű kötbér.
Amennyiben az ajánlatkérő szavatossági igényt nem érvényesít, a hibás teljesítési kötbér a hibás teljesítéssel érintett termék nettó vételárának 15%-a.
Meghiúsulási kötbér, melynek mértéke az alábbi:
1. rész: 1.500.000 Ft
2. rész: 1.500.000 Ft
3. rész: 200.000 Ft
4. rész: 200.000 Ft
5. rész: 200.000 Ft
6. rész: 200.000 Ft
7. rész: 1.500.000 Ft
8. rész: 200.000 Ft
III.1.7) Az ellenszolgáltatás teljesítésének feltételei és / vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre:
A vételárat az ajánlatkérő az elfogadott részteljesítést követően a benyújtott számlák alapján számla ellenében, a Ptk. 6:130. § (1)-(2) és a Kbt. 135.§ (1) bekezdése alapján teljesíti átutalással. A fizetési határidő a számla keltétől számított 30 nap.
A kifizetések pénzneme: HUF.
A részletes fizetési feltételeket a szerződéstervezet tartalmazza.

III.1.8) A nyertes közös ajánlattevők által létrehozandó gazdálkodó szervezet:
Az ajánlatkérő a nyertes közös ajánlattevőktől nem követeli meg gazdálkodó szervezet alapítását.
III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk (csak szolgáltatásmegrendelés esetében)
  A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve
A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás:
III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:
A közbeszerzési dokumentáció részét képező szerződéstervezetek tartalmazzák.
III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
  Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és szakképzettségét

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
(klasszikus ajánlatkérők esetében)
x Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Nyílt eljárás
  Meghívásos eljárás
  Tárgyalásos eljárás
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
IV.1.2) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
  Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma:
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
  A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják
IV.1.3) A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalásos eljárás vagy a versenypárbeszéd során történő csökkentésére irányuló információ
  Több fordulóban lebonyolítandó tárgyalások igénybe vétele annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsék a megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát.
IV.1.4) Információ a tárgyalásról (klasszikus ajánlatkérők esetében; kizárólag tárgyalásos eljárás esetében)
  Ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a szerződést az eredeti ajánlat alapján, tárgyalások lefolytatása nélkül ítélje oda.
IV.1.5) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
További információk az elektronikus árlejtésről:
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
/ (KÉ-szám/évszám)
IV.2.2) Ajánlattételi, részvételi vagy regisztrációs kérelem benyújtási határidő
Dátum: 2023/01/09 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 10:00 (óó:pp)
IV.2.3) Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének tervezett napja (részvételi felhívás esetében)
Dátum: (éééé/hh/nn)
IV.2.4) Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók: HU
IV.2.5) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama: (ajánlati felhívás esetében)
Az ajánlati kötöttség végső dátuma: (éééé/hh/nn)
vagy
Az időtartam hónapban: vagy napban: 30 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.6) Az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések felbontásának feltételei
Datum: 2023/01/09 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 12:00 (óó:pp) Hely: Elektronikus Közbeszerzési Rendszer (EKR)
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: Az ajánlatok felbontása elektronikusan történik az EKR-ben. Az elektronikus bontás szabályait a Kbt. 68. §-a és az elektronikus közbeszerzés részletes szabályairól szóló 424/2017. (XII.19.) Korm. rendelet (EKR.) 15. §-a tartalmazza.

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű nem
A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról
x A megrendelés elektronikus úton történik
x Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
x A fizetés elektronikus úton történik
VI.3) További információk:
VI.3.1) Feltételes közbeszerzés
  Ajánlatkérő felhívja a gazdasági szereplők figyelmét, hogy az eljárást eredménytelenné nyilváníthatja, ha valamely meghatározott, ellenőrzési körén kívül eső, bizonytalan jövőbeli esemény az ajánlattételi, illetve részvételi határidő lejártát követően következik be.
Ajánlatkérő ellenőrzési körén kívül eső, bizonytalan jövőbeli esemény meghatározása:
VI.3.2) Az ajánlati biztosíték (ajánlati felhívás esetében)
  Az eljárásban való részvétel ajánlati biztosíték adásához kötött.
Az ajánlati biztosíték mértéke:
A befizetés helye:
vagy az ajánlatkérő fizetési számlaszáma:
Az ajánlati biztosíték befizetése (teljesítése) igazolásának módja:
VI.3.3) Konzultációra vonatkozó információk
  Kiegészítő tájékoztatást ajánlatkérő konzultáció formájában is megadja.
A konzultáció időpontja: (éééé/hh/nn) és helye:
VI.3.4) Ajánlat érvénytelenségére vonatkozó összeg ár vagy költség esetében
Ajánlatkérő az alábbi értéket meghaladó árat vagy költséget tartalmazó ajánlatot a bírálat során érvénytelenné nyilvánítja
 
VI.3.5) Az ajánlatok értékelési szempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám:
VI.3.6) A módszer(ek) meghatározása, amellyel a VI.3.5) pont szerinti ponthatárok közötti pontszámot megadásra kerül:
VI.3.7) Életciklusköltség-számítási módszer alkalmazására vonatkozó információ
  Ajánlatkérő az áru, szolgáltatás vagy építési beruházás értékeléskor figyelembe vett költségét életciklusköltség-számítási módszer alkalmazásával határozza meg.
VI.3.8) A bírálatra vonatkozó további információk
x Az ajánlatkérő előírja a kizáró okok, az alkalmassági követelmények, valamint a Kbt. 82. § (5) bekezdése szerinti objektív kritériumok tekintetében a közbeszerzési dokumentumokban meghatározott igazolásoknak a részvételi jelentkezésben vagy az ajánlatban történő benyújtását.
VI.3.9) További információk: 1. A tervezett mennyiséggel megszorzott egységárat minden termék tekintetében meg kell adni. Az így kapott összesített nettó HUF összegben meghatározott eredmény a bírálat alapját képező nettó ajánlati ár. Az Excel táblában szereplő minden tételre kötelező ajánlatot adni. Ennek hiányában az ajánlat érvénytelen.
2. A megajánlott termékeknek meg kell felelniük a dokumentációban, a Műszaki leírásban és az Árajánlat kitöltendő nevű dokumentumban szereplő minőségi, műszaki feltételeknek.
3. Ajánlatkérő a Kbt.75.§ (2) bek e) pontja szerinti eredménytelenségi okot nem alkalmazza.
4. Hiánypótlás a Kbt. 71. § (6) bek. szerinti korlátozással biztosított.
5. Közös ajánlattétel esetén a közös ajánlattevőknek együttműködési megállapodást kell kötni a
dokumentációban foglaltak szerint, amelyben a képviselő közös ajánlattevőt meg kell jelölni, és
a közös ajánlattevőknek a szerződés teljesítésére egyetemleges felelősséget vállalnak. Közös
ajánlattétel esetén az ajánlatban csatolni kell a Kbt. 35. § (2) bekezdése szerinti
meghatalmazást tartalmazó okiratot.
6. Az ajánlatot „PDF" formátumban kell benyújtani egy vagy több file-ban. A szakmai ajánlat
részeként benyújtandó, hiánytalanul kitöltött Árajánlat kitöltendő nevű dokumentumot cégszerűen aláírva „.xls" vagy „.xlsx" (Excel-fájlban) szerkeszthető formában is be kell nyújtani.
7. Ajánlattevőnek - arra vonatkozó űrlap kitöltésével - nyilatkoznia kell a Kbt. 66. § (2)
bekezdésében foglaltak szerint.
8. Az ajánlatnak - arra vonatkozó űrlap kitöltésével - felolvasólapot kell tartalmaznia, amely
feltünteti a Kbt. 68. § (4) bekezdése szerinti információkat.
9. Folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetében az ajánlattevő az ajánlathoz köteles
csatolni a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a
cégbíróság által megküldött igazolást.
10. Az eljárás és az ajánlattétel nyelve a magyar. Az ajánlatkérő a nem magyar nyelven
benyújtott dokumentumok ajánlattevő általi fordítását is elfogadja.
11.Az ajánlatban szereplő dokumentumokat cégszerűen (ajánlattevő, illetve adott esetben alvállalkozó) aláíró cégjegyzésre jogosult személy(ek) aláírási címpéldányát, vagy ügyvéd által ellenjegyzett aláírás mintáját az ajánlathoz csatolni kell.
12. Tájékozódási kötelezettség: Az ajánlattevők kötelesek tájékozódni a környezetvédelmi, szociális és munkajogi követelményekről, amelyeknek a teljesítés helyén és a szerződés teljesítése során meg kell felelni. A tájékoztatást az illetékes szervek ingyenesen teszik elérhetővé. A Kbt. 73. § (5) bekezdés alapján információt biztosító szervek listáját a dokumentáció tartalmazza.
13. Az ajánlat részeként csatolandó az ukrajnai helyzetet destabilizáló orosz intézkedések miatt
hozott korlátozó intézkedésekről szóló 833/2014/EU tanácsi rendelet 5k. cikk (1) bekezdése szerinti tilalomról szóló nyilatkozat.
14. Az ajánlatkérő a műszaki, illetve szakmai alkalmasság feltételeit és igazolását a minősített ajánlattevők jegyzékéhez képest szigorúbban határozza meg,
VI.4) E hirdetmény feladásának dátuma:
2022/11/28 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem szükséges