Ugrás a tartalomra Ugrás a láblécre

Publikus Core
Közbeszerzési Értesítő száma: 2022/186
Beszerzés tárgya: Építési beruházás
Hirdetmény típusa: Ajánlati/részvételi felhívás/2020 KÉ
Eljárás fajtája: Nyílt eljárás
Közzététel dátuma: 2022.09.23.
Iktatószám: 20379/2022
CPV Kód: 45232450-1
Ajánlatkérő: Hidas Község Önkormányzat
Teljesítés helye: Hidas, 086., 718., 655., 663., 662., 036/1., 677/3., 035/5., 034/2., 592., 593., 597/1. hrsz
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő: 2022.10.21.
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa: Regionális/helyi szintű
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre: Általános közszolgáltatások
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Ajánlati/részvételi felhívás
A Kbt. 112. § (1) bekezdés b) pont szerinti eljárások esetében.
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Hidas Község Önkormányzat
Nemzeti azonosítószám: 15724131202
Postai cím: Kossuth Lajos Utca 50/II.
Város: Hidas
NUTS-kód: HU231
Postai irányítószám: 7696
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Szőke Boglárka
Telefon: +36 72457101
E-mail: hidas.ph@gmail.com
Fax: +36 72457101
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): http://www.hidas.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
  Meghatalmazott ajánlatkérő nélkül.
  Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: (adja meg ajánlatkérő nevét)
  Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került feltüntetésre: (adja meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és azonosítószámát)
  Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Kommunikáció
x A közbeszerzési dokumentumok korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000910882022/reszletek (URL)
  A közbeszerzési dokumentumokhoz történő hozzáférés korlátozott. További információ a következő helyről érhető el: (URL)
További információ a következő címen szerezhető be
x a fent említett cím
  másik cím: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó
x elektronikus úton: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000910882022/reszletek (URL)
x a fent említett címre
  a következő címre: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
  Az elektronikus kommunikáció olyan eszközök és berendezések használatát igényli, amelyek nem általánosan hozzáférhetők. Ezen eszközök és berendezések korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: (URL)
I.4) Az ajánlatkérő típusa
  Központi szintű
x Regionális/helyi szintű
  Közjogi szervezet
  Közszolgáltató
  Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2) bekezdés]
  Egyéb:
I.5) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
x Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
  Egyéb tevékenység:
I.6) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
  Villamos energia
  Földgáz és kőolaj kitermelése
  Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
  Víz
  Postai szolgáltatások
  Vasúti szolgáltatások
  Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
  Kikötői tevékenységek
  Repülőtéri tevékenységek
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1) Elnevezés:
Belterületi vízrendezés Hidas községben
Hivatkozási szám: EKR000910882022
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45232450-1
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
TOP-2.1.3-16-BA1-2021-00068 azonosítószámú pályázat keretében belterületi vízrendezés Hidas községben.
II.1.5) Becsült érték:
Pénznem:
(ÁFA nélkül; keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében a szerződéseknek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)
II.1.6) Részekre bontás
  Részajánlat tételére lehetőség van.
Ajánlatok benyújthatók   valamennyi részre   legfeljebb a következő számú részre:   csak egy részre
  Az egy ajánlattevőnek odaítélhető részek maximális száma:
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a következő részek vagy részcsoportok kombinációjával ítéljen oda szerződéseket:
x Részajánlat tételének lehetősége nem biztosított.
A részajánlat tételének kizárásának indoka(i): Az Ajánlatkérő tárgyi eljárásban a műszaki dokumentáció tartalmának vizsgálata, a kivitelezés helyszínének átfedése, az egyidejű megvalósítás követelménye miatt műszaki, munkaszervezési és ezáltal gazdaságossági okokra figyelemmel részajánlattételre, illetőleg többváltozatú (alternatív) ajánlattételre nem biztosít lehetőséget, a közbeszerzés részekre bontása a gazdasági ésszerűsség követelményével nem összeegyeztethető. [Kbt. 61. § (4) bek.]
II.2) A közbeszerzés ismertetése
 
II.2.1) Elnevezés:
Belterületi vízrendezés Hidas községben
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45232130-2
További tárgyak: 45232450-1
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU231 A teljesítés helye: Hidas, 086., 718., 655., 663., 662., 036/1., 677/3., 035/5., 034/2., 592., 593., 597/1. hrsz
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Hidas község csapadékvíz elvezető rendszerének fejlesztése projekt tekintetében az alábbi részek szerint valósul meg, összesen 602 fm hosszban.
Beruházással érintett területek Hidas közigazgatási területén találhatók és az érintett területek egy része az önkormányzat, míg egy másik része magán tulajdonban vannak.
I. szakasz – Hordalékvisszatartó kőmű (GABION)
A külterületről érkező hordalék visszatartása korábban egy földművel volt megakadályozva, viszont az évek-évtizedek alatt ez a mű megsemmisült, funkcióját már nem tölti be. A mű stabilizálását a beruházás keretében GABION kőkosarakból kívánjuk állandósítani. A tervezett kőmű helyszínrajzi elhelyezkedését a 2.1 tervszámú részletes helyszínrajz tartalmazza.
A Gabion kőkosarak és tisztító műtárgy helyén a gyökérzónás feltalajt a 6.1. számú tervlap alapján változó vastagságban el kell távolítani és lépcsőzni szükséges. A kiszedett feltalaj alatt a rendezett tükröt Try=90%-os tömörségű fokra kell tömöríteni. A rendezett tükörre 150 g/m2 sűrűségű szűrő-védő elválasztó szőtt geotextília réteget kell elhelyezni és leszúró tüskékkel rögzíteni. A kőkosarak alapozását 15 cm szerelőbetonra kell elkészíteni. A kőkosarakat tervlapok szerinti kötésben kell elhelyezni.
RENO matrac:
A hordalékfogó kőmű alatti szakaszon a meglévő árkot és kapcsolódó átereszeket szükséges tisztítani. A kőmű alatti 19 fm-es alvízi részt szükséges stabilizálni RENO matraccal, illetve a kapcsolódó árokszakasz két erodált szakaszát is.
Kőszórás:
A kőmű alatti RENO szakasz után található egy cserjékkel és bokrokkal benőtt vízmosás. A vízmosás az esőzések alkalmával folyamatosan rágódik be a domb irányába és növekszik a nyiladék. A vízmosás növekedésének megakadályozása érdekélben szükséges a vízmosás stabilizálása kőszórással. A kőszórást a meder 0+147,9 - 0+167,9 km közötti szakaszán szükséges elvégezni.
Meglévő földárok jókarba helyezése:
A Széchenyi utca kereszteződésétől felfelé, párhuzamosan a Rózsa utcával található vízelvezető árok több helyen feliszapolódott. Az árkot az eredeti mederprofil szerint kívánjuk helyreállítani.
A helyreállítás mederkotrást jelent, mederfenék helyreállítás és rézsűképzés. A kikerülő földanyagot a 662 hrsz-ú ingatlan irányában kell elhelyezni depónia szerűen.
Átereszek tisztítása:
A beruházással érintett szakaszon 7 db olyan áteresz található, amelynek a tisztítása szükséges az eredeti vízelvezető kapacitás biztosításához.
Meglévő burkolt árok jókarba helyezése:
A meder 0+000 – 0+024,3 km szelvényei között jelenleg 40x40 cm-es mederlap burkolattal került kiburkolásra. Ezen a 24,3 m hosszú szakaszon kisebb iszaplerakódások találhatóak, illetve a mederlap burkolat hézagolásainál pótlások szükségesek.
II. szakasz – Hordalékvisszatartó kőmű (14 db kőkúp)
A szűk és meredek völgyben a víz és hordalék nagy sebességgel rohan le és folyik ki az Árpád utca vápás szakaszára. A sebességek mérséklésére korábban földből készült fenékbordákkal védekeztek, de ezek az évek alatt megsemmisültek. Ezek rekonstrukcióját kívánjuk elvégezni stabilabb kőszórással, kőkúpok formájában. A kövek frakcióját úgy választottuk meg, hogy a rohanó vízmozgás se tudjon kárt okozni a művekben. A kőkúpok elhelyezését a 2.2. számú tervlap szerint kívánjuk megvalósítani, míg a magassági vonalvezetését és kialakítását a 3.2. tervszámú hossz-szelvény szerint.
III. szakasz – Hordalékvisszatartó övárok
Az Árpád utcával párhuzamosan a kertek végében dél-nyugat irányból észak-keleti irányban húzódik egy meglévő övárok, ami a lakóingatlanok védelmét szolgálja. Az árok jelenleg eliszapolódott állapotban van, funkcióját csak korlátozottan tölti be. Az övárok eredeti méreteinek a helyreállítását kívánjuk a beruházás során elvégezni.
Meglévő burkolt árok tisztítása:
Az övárok észak-keleti végén 24,7 m hosszúságban burkolt meder található, amely részben feliszapolódott. Ezen a 24,7 m hosszú szakaszon kisebb iszaplerakódások találhatóak, illetve a mederlap burkolat hézagolásainál pótlások szükségesek.
Egyenértékűség: 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 46. § (3)-(6) bek. A kivitelezési munkával kapcsolatos részletes információt és a feladatok részletes meghatározását, a műszaki, és anyagminőséggel szemben támasztott követelményeket, mennyiségeket a KD mellékleteként megküldött tervdokumentáció, műszaki leírás, árazatlan költségvetések tartalmazzák.
Nem vízjogi engedélyköteles tevékenység.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
Az alábbi értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 A többletjótállás vállalt időtartama (hibajelentési időszak) egész hónapban megadva (hónap)(min. 0 hónap; max. 24 hónap) 10
2 M.2.1/ alpontban előírt alk köv igazolására bemutatott szakembernek az alkalmasság keretében előírt tárgyú, az ott meghatározottakon túli többlet tapasztalata egész hónapban (min 0, max 36 hó) 10
3 M.2.2/ alpontban előírt alk köv igazolására bemutatott szakembernek az alkalmasság keretében előírt tárgyú, az ott meghatározottakon túli vízrendezési projektek területén szerzett többlettapasztalata (min 0, max 24 hó) 10
  Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: Egyösszegű Nettó Ajánlati Ár (HUF) / Súlyszám: 70
II.2.6) Becsült érték:
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében ennek a résznek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)
II.2.7) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 6 vagy napban:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbítás leírása:
II.2.8) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárás kivételével)
A gazdasági szereplők tervezett száma (keretszáma):
vagy
Tervezett minimum: > / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.9) Változatokra (alternatív ajánlatokra) vonatkozó információk
Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok) nem
II.2.10) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.11) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.12) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: TOP-2.1.3-16-BA1-2021-00068
II.2.13) További információ
Ajánlattevőnek az AF III.1.3.) M.2. pontjában előírt szakemberek szakmai önéletrajzát, végzettséget igazoló okiratát és rendelkezésre állási nyilatkozatát az ajánlathoz csatolni kell a minőségi kritérium 2-3. ért részszempontra tett megajánlás alátámasztására. Adható pontszám: 0-10 pont. Értékelés módszere: Ár:fordított arányosítás. Minőségi kritérium 1-3. ért.: egyenes arányosítás (legkedvezőtlenebb szint 0 hónap(jótállás 0 hónap), legkedvezőbb szint 36 hónap, ill. 24 hónap (jótállás 24 hónap).
A bemutatni kívánt szakemberek nevét az ajánlatban kötelező feltüntetni, annak elmulasztása a Kbt. 71. § (8) bekezdés b) pontjára figyelemmel a Kbt. 73.§ (1) bekezdés e) pontja alapján az ajánlat érvénytelenségét eredményezi.
A minőségi értékelési szemponthoz kapcsolódó alkalmassági követelmény ellenőrzése érdekében a szakemberek önéletrajzát teljes körűen (mind az alkalmasság szempontjából releváns tapasztalat, mind az értékelés szempontjából releváns többlettapasztalat bemutatásával) szükséges ajánlattevőknek már az ajánlatban benyújtaniuk.

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Részvételi feltételek
III.1.1) Kizáró okok és a szakmai tevékenység végzésére vonatkozó jogosultság
A kizáró okok felsorolása: Az eljárásban nem lehet Ajánlattevő (közös ajánlattétel esetén közös Ajánlattevő), alvállalkozó, és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 62. § (1) bekezdés h)-k) és m) pontja szerinti kizáró okok bármelyike fennáll.
Az Ajánlatkérő kizárja az eljárásból azt az Ajánlattevőt, alvállalkozót vagy az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetet, akinek részéről a fent meghatározott kizáró ok valamelyike az eljárás során következik be. [Kbt. 74.§ (1) bekezdése b) pont]
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: Az Ajánlattevőnek a 321/2015. (X.30.) Korm.rendelet 17. § (1) bekezdése alapján nyilatkoznia kell arról, hogy nem tartozik a Kbt. 62. § (1) bekezdés h)-k) és m) pontja szerinti kizáró okok hatálya alá.
Az Ajánlattevőnek a Kbt. 67. § (4) bekezdése és a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 17.§ (2) bekezdés alapján az ajánlatában továbbá nyilatkoznia kell arról, hogy a szerződés teljesítéséhez nem vesz igénybe a Kbt. 62.§ (1) bekezdés h)-k) és m) pontja szerinti kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót, továbbá nyilatkoznia kell arról, hogy az alkalmasság igazolására igénybe vett más szervezet nem tartozik a Kbt. 62. § (1) bekezdés h)-k) és m) pontjában meghatározott kizáró okok hatálya alá. Az Ajánlattevő a Kbt. 62. § (1) bekezdés h)-k) és m) alpontja szerinti kizáró ok hiányát a „közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és a kizáró okok igazolásának, valamint a közbeszerzési műszaki leírás meghatározásának módjáról” szóló 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 17. § (1), (1a), (1b) és (2) bekezdésében foglalt rendelkezések szerint köteles igazolni.
Az Ajánlattevő a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) pontja szerinti kizáró ok hiányát a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontja, illetve a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 8.§ i) pont ib) alpontja és a 10.§ g) pont gb) alpontjában foglaltak szerint köteles igazolni.
A tárgyi eljárásban az egységes európai közbeszerzési dokumentum nem alkalmazandó, azonban az Ajánlatkérő köteles elfogadni, ha bármely gazdasági szereplő a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 7. §-a szerinti korábbi közbeszerzési eljárásban felhasznált egységes európai közbeszerzési dokumentumot nyújt be, feltéve, hogy az abban foglalt információk megfelelnek a valóságnak, és tartalmazzák az Ajánlatkérő által a kizáró okok és az alkalmasság igazolása
tekintetében megkövetelt információkat, figyelemmel a Kbt. 114.§ (2) bekezdés rendelkezéseire.
A kizáró okok hiányát, valamint az alkalmassági feltételeket igazoló adatbázisokhoz való hozzáférés és a gazdasági szereplők által ezen adatbázisok elérhetőségének feltüntetése vonatkozásában a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 6. §-a irányadó. Az egységes európai közbeszerzési dokumentumban foglalt információk valóságtartalmáért az Ajánlattevő felel.
Folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetében az Ajánlattevő az ajánlathoz köteles csatolni a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást. Amennyiben az Ajánlattevő tekintetében nincs folyamatban változásbejegyzési eljárás, úgy erre vonatkozó nemleges nyilatkozat benyújtása szükséges.
A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 1. § (7) bekezdés rendelkezése alapján a kizáró okokra és az alkalmassági követelményekre vonatkozóan a közbeszerzés megkezdését megelőzően kiállított igazolások is benyújthatóak (felhasználhatóak) mindaddig, ameddig az igazolásokban foglalt tény, illetve adat tartalma valós. Az ajánlatkérő - ellenkező bizonyításig - az adat valóságtartalmát az ajánlattevő erre vonatkozó külön nyilatkozata nélkül vélelmezi. Ajánlatkérő a kizáró okok vizsgálatát a Kbt. 64. § rendelkezéseire is figyelemmel végzi.
Ajánlatkérő felhívja a T. Gazdasági szereplők figyelmét: A Kbt. 69.§ (11a) bekezdés rendelkezése alkalmazandó! A kizáró okok fenn nem állása igazolásának körében nem kérhető a gazdasági szereplőtől olyan igazolás benyújtása, amelyet ugyanazon ajánlatkérő részére a gazdasági szereplő korábbi közbeszerzési eljárásban az EKR-ben elektronikus úton már benyújtott. Ebben az esetben a gazdasági szereplő nyilatkozik arról, hogy mely korábbi eljárásban benyújtott igazolást kéri figyelembe venni a bírálat során. Az ajánlatkérő attól függetlenül vizsgálja meg, hogy a korábban benyújtott igazolás megfelel-e az adott közbeszerzési eljárásban benyújtandó igazolásra irányadó tartalmi követelményeknek, hogy a korábbi igazolás adott esetben megjelöli, hogy azt mely közbeszerzési eljárásban való felhasználás céljára állították ki.
Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság előírása [Kbt. 65. § (1) bekezdés c) pont]:
Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság igazolása:
III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása:
Alkalmassági minimumkövetelmény(ek) meghatározása:
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása ATk a műszaki, illetve szakmai alkalmasságot – ide nem értve a Kbt. 69. § szerinti utólagos igazolási kötelezettség teljesítését – a Dokban meghat tartalmú, Kbt. 67. § (2) bek-e szerinti nyilatkozat benyújtásával igazolhatják, figyelemmel a Kbt. 114. § (2) bek rendelkezéseire. Felhívjuk a t. GSZk figyelmét arra, hogy a nyilatkozat benyújtása az AT, Közös AT, illetve az alkalmasság igazolásában résztvevő GSZ részéről külön-külön követelmény. A tárgyi eljárásban az EEKD nem alkalmazandó, azonban, ha bármely GSZ – korábbi közbeszerzési eljárásban felhasznált – EEKDot nyújt be, az AK azt elfogadja, feltéve, hogy az abban foglalt információk megfelelnek a valóságnak, és tartalmazzák az AK által az alkalmasság igazolása tekintetében megkövetelt információkat. Az EEKDban foglalt információk valóságtartalmáért az ATk felelnek. Kizárólag az AK által a Kbt. 69. § (4) bek-e alapján felhívott, az értékelési szempontokra figyelemmel
legkedvezőbbnek tekinthető ajánlattevő, illetőleg adott esetben a Kbt. 69. § (6) bek-e alapján az értékelési sorrendben azt követő következő legkedvezőbb AT által az utólagos igazolási kötelezettség körében, a műszaki, illetve szakmai alkalmasság alátámasztása céljából benyújtandó igazolások: AT(közös ajánlattétel esetén bármelyik AT) vagy az alkalmasság igazolásában részt vevő GSZ csatolja:
M.1./ az Ajánlati felhívás feladásától visszafelé számított 5 éven belül szerződésszerűen teljesített és sikeres műszaki átadás – átvétellel befejezett, de maximum 8 éven belül megkezdett, a közbeszerzés tárgykörében teljesített építési munkáit ismertető, a (321/2015 (X.30.) Korm. rendelet (továbbiakban KR.) 23. § szerint kiállított referenciaigazolást, amelynek tartalmaznia kell legalább: a)a szerződést kötő másik fél megnevezését, címét, b)az építési beruházás tárgyát, valamint mennyiségét, leírását, c)a teljesítés idejét (a kezdő és a befejezés időpontját év-hónap-nap pontossággal megjelölve), és a teljesítés helyét; d)a műszaki átadás-átvétel időpontját (év-hónap-nap pontossággal megjelölve), vagy arra történő hivatkozást, hogy a műszaki átadás-átvételi eljárás sikeresen befejeződött; e)a referencia tárgyára vonatkozó mennyiségi adatokat, és a saját teljesítés arányát (a saját teljesítés arányát abban az esetben kell megadni, amennyiben az igazolás több kötelezett közös teljesítésről szól és a teljesítés oszthatatlan) f)arra vonatkozó információt, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e; g)a referenciáról információt nyújtó személy nevét és
elérhetőségét, [Kbt. 65. § (1) bek b) pont; KR 21. § (2) bek a) pont, valamint a KR 22. § (3a) és (5) bek és 23. §]
M.2./ azoknak a szakembereknek (szervezeteknek) - különösen a minőség-ellenőrzésért felelősöknek - a megnevezésével,
végzettségük, illetve képzettségük, szakmai tapasztalatuk ismertetésével, akiket be kíván vonni a teljesítésbe; [Kbt. 65. § (1) bek b) pont; KR 21. § (2) bek b) pont] Nyilatkozat mellett csatolandó: a)a szakember saját kezű aláírását tartalmazó, a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet alapján, a vonatkozó szakirányhoz tartozó jogosultság megszerzéséhez szükséges szakmai tapasztalatot (a szakmai tapasztalat kezdő és befejező időpontját év/hónap pontossággal feltüntetve) igazoló önéletrajz, mely tartalmazza a mind az alkalmasság szempontjából releváns tapasztalatot, mind az értékelés szempontjából releváns többlettapasztalatot/gyakorlatot év/hónap pontossággal, és a szakember jelenlegi
munkahelyét is. b)szakemberek végzettséget igazoló okiratainak (bizonyítványok) egyszerű másolata, valamint
c)a szakemberek által aláírt rendelkezésre állási nyilatkozatok.
Alkalmassági minimumkövetelmény(ek): Ajánlatkérő alkalmatlannak minősíti az Ajánlattevőt (vagy közös Ajánlattevőket), ha nem rendelkezik (vagy együttesen nem rendelkeznek):
M.1./ olyan szerződésszerűen teljesített, a közbeszerzés tárgyára vonatkozó referenciával, amely beruházást az Ajánlati felhívás feladásától visszafelé számított 5 éven belül szerződésszerűen teljesített és sikeres műszaki átadás – átvétellel befejezett, de maximum 8 éven belül megkezdett az alábbiak szerint:
Legalább 1 db csapadékvíz-csatorna építésre és / vagy rekonstrukcióra és ezekhez kapcsolódó mélyépítési munkára vonatkozó referenciával, amelynek hossza min.400 m.
Az M.1./ pontban rögzített előírás maximum két szerződésből teljesíthető.
M.2./ legalább az alábbi végzettségekkel, képzettségekkel rendelkező szakemberrel:
M.2.1/ legalább 1 fő, a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet 1. melléklet VI. felelős műszaki vezetés 3. rész 7. D) pontjában
meghatározott (MV-VZ –vízgazdálkodási építmények szakterület) kategóriájú vagy azzal egyenértékű jogosultsággal rendelkező, vagy a jogosultság megszerzéséhez szükséges végzettséggel vagy egyenértékű végzettséggel és a hivatkozott jogszabályban előírt szakmai gyakorlati idővel rendelkező szakemberrel vagy a hatályos átsorolás előtti 244/2006 (XII.5.) Korm. rendelet szerinti szakirányú, illetve azzal egyenértékűnek tekintett végzettséggel és szükséges szakmai gyakorlati idővel rendelkezik.
M.2.2/ legalább 1 fő, legalább 12 hónap vízgazdálkodási építmények szakterületen építésvezetőként szerzett gyakorlattal rendelkező szakemberrel. "Építésvezető" alatt AK azt a szakembert érti, aki a kivitelezési tevékenységet a munkaterületen
irányítja, vagy a 191/2009. (IX.15.) Korm. rendelet szerinti felelős műszaki vezető. AK szerződéses feltételként továbbá előírja, hogy az építésvezető szakembernek a kivitelezés teljes időtartama alatt a helyszínen folyamatosan rendelkezésre kell állni. A szakemberek közötti átfedés lehetséges.
A szerződéskötés feltétele, hogy a nyertes Ajánlattevő legkésőbb a szerződés megkötésének időpontjára (ezt követően a szerződés időtartama alatt) az M.2.1. pont szerinti alkalmassági feltétel teljesítése kapcsán megajánlott szakemberek kamarai nyilvántartásba vételéről gondoskodik. A nyilvántartásba vétel elmaradása a szerződéskötéstől való visszalépést jelenti a Kbt. 131. § (4) alapján és ebben az esetben ajánlatkérő a második legkedvezőbb ajánlatot tevővel köt szerződést, amennyiben őt az ajánlatok elbírálásáról szóló írásbeli összegezésben megjelölte.
III.1.4) A részvételre vonatkozó objektív szabályok és kritériumok (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
A szabályok és kritériumok felsorolása, rövid ismertetése:
III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
  A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a fogyatékkal élő vagy hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja
  A szerződés teljesítése védett munkahely-teremtési programok keretében történik
  A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
III.1.6) A szerződés biztosítékai:
1.1.A Vállalkozó a Ptk. 6:186.§ (1) bekezdése alapján pénz fizetésére kötelezi magát arra az esetre, ha olyan okból, amiért felelős megszegi a szerződést. Mentesül a kötbér fizetési kötelezettség alól, ha szerződésszegését kimenti.
1. Késedelmi kötbér:
A Vállalkozó a Ptk. 6:186.§ (1) bekezdése alapján, ha olyan okból, amelyért felelős a kivitelezési munkákat a szerződésben rögzített a teljesítési határidőn túl késedelmesen teljesít, kötbér (késedelmi kötbér) fizetésére köteles.
A késedelmi kötbér a késedelembeesés napjától esedékes.
A késedelmes naponként fizetendő késedelmi kötbér alapja:
A késedelemmel érintett munkarészre vonatkozó nettó ellenszolgáltatás.
A késedelmi kötbér mértéke: 0,50 %/ naptári nap.
A késedelmi kötbér maximális mértéke: A késedelemmel érintett munkarészre vonatkozó nettó ellenszolgáltatás 10 %-a.
2. Meghiúsulási kötbér: A nyertes Ajánlattevő a Ptk. 6:186.§ (1) bekezdése alapján pénz fizetésére kötelezi magát arra az esetre, ha olyan okból, amiért felelős az építési beruházás meghiúsul.
Amennyiben a nyertes Ajánlattevő késedelme olyan okból, amelyért felelős a teljesítési határidőhöz képest eléri a kötbérmértékhez tartozó késedelmes napok számának maximumát, azt a Megrendelő súlyos szerződésszegésnek minősíti és jogosult a Vállalkozási szerződést érdekmúlásának bizonyítása nélkül mások félhez intézett nyilatkozattal azonnali hatállyal felmondani, és a szerződéstől indokolási kötelezettség nélkül elállni, (amennyiben a szerződés
teljesítését vállalkozó nem kezdte meg) mely esetben a nyertes ajánlattevőt meghiúsulási kötbér fizetési kötelezettség terheli.
A meghiúsulási kötbér alapja a szerződés szerinti, általános forgalmi adó nélkül számított ellenszolgáltatás („Egyösszegű Nettó Ajánlati Ár”), mely a vetítési alap a teljesítés arányában csökken.
Mértéke 20,00%.
A meghiúsulási kötbér érvényesítése esetén a nyertes Ajánlattevőt késedelmi kötbér nem terheli.
3. Teljes körű jótállás: Ajánlattevőt a Ptk. 6:171.§ - 6:173.§- a alapján teljes körű jótállási kötelezettség terheli a műszaki átadás-átvételi eljárás lezárását követő naptól kezdődően.
A jótállás ideje alatt az esetleges meghibásodások javítása, elhárítása díjtalan.
A teljes körű jótállás mértékét - a meghatározott kezdő időponttól kezdődően - ajánlatkérő az értékelési részszempontok körében értékelni kívánja (Minőségi kritériumok 1. értékelési részszempont).
Mértéke a nyertes ajánlattevő ajánlata szerint, de min. 36 hónap.
Szavatossági igények: A szavatossági igények érvényesítésére és a nyertes Ajánlattevő ezzel kapcsolatos kötelezettségeire a Ptk. rendelkezései irányadók.
A szerződést biztosító mellékkötelezettségekre vonatkozó részletes szabályokat a Közbeszerzési Dokumentum rögzíti.
III.1.7) Az ellenszolgáltatás teljesítésének feltételei és / vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre:
A Megrendelő jelen közbeszerzésben meghatározott feladatok teljesítéséhez a Kbt. 135. § (7) bekezdése alapján a szerződésben foglalt - áfa nélkül számított - teljes ellenszolgáltatás 5%-ának megfelelő összegű, de legfeljebb 250 millió (kétszázötvenmillió) forint előleg igénybe vételének lehetőségét biztosítja. Az előleg elszámolása végszámlában történik.A szerződés finanszírozása a TOP-2.1.3-16-BA1-2021-00068 projekt keretén belül az EU forrásaiból valósul meg. A támogatás mértéke 100,000000 %. A kifizetésre a Kbt. 135. §(1),(3) és (5)-(6)bek, a Ptk. 6:130§ (1) -(2)bek,alvállalkozó igénybevétele esetén 322/2015(X.30.) KR 32/A§ irányadó. ÁFA finanszírozása a hatályos jogszabályok előírásai szerint (2007.évi CXXVII. tv, 142 §) AK 4 db rész és 1 db végszámla benyújtásának lehetőségét biztosítja a nettó szerződéses érték 15%-25%-50%-80% és 100%át elérő megvalósult teljesítés esetén. A számlák kifizetése utófinanszírozás szabályai alapján történik. Tartalékkeret: nettó 2.200.000,- Ft összeget Ajánlatkérő biztosít, mely nem képezi az Egyösszegű Nettó Ajánlati Ár részét. Az ajánlattétel, a szerződés és a kifizetés pénzneme a forint. A fizetés és az elszámolás részletes szabályait a Közbeszerzési
Dokumentum tartalmazza.
III.1.8) A nyertes közös ajánlattevők által létrehozandó gazdálkodó szervezet:
Az Ajánlatkérő kiköti, hogy a közös ajánlatot tevő nyertesek nem hozhatnak létre közös gazdálkodó szervezetet, illetve jogi személyt (projekttársaságot).
III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk (csak szolgáltatásmegrendelés esetében)
  A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve
A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás:
III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:
A projekt megvalósítása során az Önkormányzat törekszik arra, hogy a beruházás során a nyertes Ajánlattevő számára kötelező legyen legalább 3 fő hátrányos helyzetű lakos bevonás a kivitelezési munkákba.
A foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. évi IV. törvény 57/B§ (4) bekezdés rendelkezései alapján
1. Hátrányos helyzetű munkavállaló, aki
a) az előző 6 hónapban nem állt munkaviszonyban, munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban, vagy
b) nem szerzett középfokú végzettséget vagy szakképesítést (ISCED 3), vagy
c) 50 éven felüli személy, vagy
d) egy vagy több eltartottal egyedül élő felnőtt, vagy
e) valamely tagállam olyan ágazatában vagy szakmájában dolgozik, amelyben 25%-kal nagyobb a nemi egyensúlyhiány, mint e tagállam valamennyi gazdasági ágazatára jellemző átlagos egyensúlyhiány, és ezen alulreprezentált nemi csoportba tartozik, vagy
f) egy tagállam nemzetiséghez tartozik, és akinek szakmai, nyelvi képzésének vagy szakmai tapasztalatának megerősítésére van szüksége ahhoz, hogy javuljanak munkába állási esélyei egy biztos munkahelyen;
Az Ajánlatkérő felhívja a T. Gazdasági szereplők figyelmét az alábbiakra:
Ajánlatkérő szerződéses feltételként írja elő a nyertes Ajánlattevő számára legalább 3 fő hátrányos helyzetű lakos bevonását a fentiekben felsorolt, általuk elvégezhető munkálatokba a projekt megvalósítása során, annak időtartama alatt.
Ajánlatkérő súlyos szerződésszegésnek tekinti ezen kötelezettség be nem tartását.
A vállalás teljesítésének igazolását a Szerződéstervezet rögzíti.
III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
  Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és szakképzettségét

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
(klasszikus ajánlatkérők esetében)
x Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Nyílt eljárás
  Meghívásos eljárás
  Tárgyalásos eljárás
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
IV.1.2) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
  Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma:
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
  A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják
IV.1.3) A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalásos eljárás vagy a versenypárbeszéd során történő csökkentésére irányuló információ
  Több fordulóban lebonyolítandó tárgyalások igénybe vétele annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsék a megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát.
IV.1.4) Információ a tárgyalásról (klasszikus ajánlatkérők esetében; kizárólag tárgyalásos eljárás esetében)
  Ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a szerződést az eredeti ajánlat alapján, tárgyalások lefolytatása nélkül ítélje oda.
IV.1.5) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
További információk az elektronikus árlejtésről:
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
/ (KÉ-szám/évszám)
IV.2.2) Ajánlattételi, részvételi vagy regisztrációs kérelem benyújtási határidő
Dátum: 2022/10/21 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 10:00 (óó:pp)
IV.2.3) Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének tervezett napja (részvételi felhívás esetében)
Dátum: (éééé/hh/nn)
IV.2.4) Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók: HU
IV.2.5) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama: (ajánlati felhívás esetében)
Az ajánlati kötöttség végső dátuma: (éééé/hh/nn)
vagy
Az időtartam hónapban: vagy napban: 60 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.6) Az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések felbontásának feltételei
Datum: 2022/10/21 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 12:00 (óó:pp) Hely: EKR
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: Az ajánlatok felbontása az EKR-ben történik, melyre a Kbt. 68.§-a és a 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet az irányadó.

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű nem
A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról
  A megrendelés elektronikus úton történik
x Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
x A fizetés elektronikus úton történik
VI.3) További információk:
VI.3.1) Feltételes közbeszerzés
x Ajánlatkérő felhívja a gazdasági szereplők figyelmét, hogy az eljárást eredménytelenné nyilváníthatja, ha valamely meghatározott, ellenőrzési körén kívül eső, bizonytalan jövőbeli esemény az ajánlattételi, illetve részvételi határidő lejártát követően következik be.
Ajánlatkérő ellenőrzési körén kívül eső, bizonytalan jövőbeli esemény meghatározása: Ajánlatkérő jelen eljárásban foglalt építési beruházás finanszírozása érdekében amennyiben a legkedvezőbb Ajánlattevő által megajánlott Egyösszegű nettó ajánlati ár a rendelkezésre fedezet összegét meghaladja, további támogatásra irányuló igényt nyújt be. Amennyiben Ajánlatkérő a támogatást nem vagy az igényeltnél kisebb összegben kapja meg, azt olyan körülménynek kell tekinteni, amely miatt az eljárást eredménytelenné nyilváníthatja [Kbt. 53.§ (5) bekezdés]. Ajánlatkérő az előzőek mellett a támogatás folyósítását a közbeszerzési eljárás eredményeként megkötendő vállalkozási szerződés hatályba lépéséhez felfüggesztő feltételként is kiköti. [Kbt.135.§ (12) bekezdés]
VI.3.2) Az ajánlati biztosíték (ajánlati felhívás esetében)
  Az eljárásban való részvétel ajánlati biztosíték adásához kötött.
Az ajánlati biztosíték mértéke:
A befizetés helye:
vagy az ajánlatkérő fizetési számlaszáma:
Az ajánlati biztosíték befizetése (teljesítése) igazolásának módja:
VI.3.3) Konzultációra vonatkozó információk
  Kiegészítő tájékoztatást ajánlatkérő konzultáció formájában is megadja.
A konzultáció időpontja: (éééé/hh/nn) és helye:
VI.3.4) Ajánlat érvénytelenségére vonatkozó összeg ár vagy költség esetében
Ajánlatkérő az alábbi értéket meghaladó árat vagy költséget tartalmazó ajánlatot a bírálat során érvénytelenné nyilvánítja
 
VI.3.5) Az ajánlatok értékelési szempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám:
0-10
VI.3.6) A módszer(ek) meghatározása, amellyel a VI.3.5) pont szerinti ponthatárok közötti pontszámot megadásra kerül:
Ár:fordított arányosítás. Minőségi kritérium 1-3. ért.: egyenes arányosítás (legkedvezőtlenebb szint 0 hónap(jótállás 0 hónap), legkedvezőbb szint 36 hónap, ill. 24 hónap (jótállás 24 hónap)
VI.3.7) Életciklusköltség-számítási módszer alkalmazására vonatkozó információ
  Ajánlatkérő az áru, szolgáltatás vagy építési beruházás értékeléskor figyelembe vett költségét életciklusköltség-számítási módszer alkalmazásával határozza meg.
VI.3.8) A bírálatra vonatkozó további információk
  Az ajánlatkérő előírja a kizáró okok, az alkalmassági követelmények, valamint a Kbt. 82. § (5) bekezdése szerinti objektív kritériumok tekintetében a közbeszerzési dokumentumokban meghatározott igazolásoknak a részvételi jelentkezésben vagy az ajánlatban történő benyújtását.
VI.3.9) További információk: 1.A KD-okhoz: AK a Kbt. 57. § (1) bekezdése szerint KD-ot készít a jelen közbeszerzéshez kapcsolódóan. Az AK a KD-okat az ekr.gov.hu elektronikus felületen teszi hozzáférhetővé.
2.A kiegészítő tájékoztatás: A kieg táj nyújtására a Kbt. 56. § (1)-(5) és (7) bek-eiben, a Kbt. 114. § (6) bek-ben, valamint a KDban foglaltak az irányadók A GSZk kieg táj-t az EKR rendszeren keresztül kérhetik. Az AK a kieg táj iránti kérelem megküldése vonatkozásában ésszerű határidőnek tekinti az ajánlattételi határidő lejártát megelőző 4.munkanapot, a kiegészítő tájékoztatás megadása kapcsán ésszerű határidőnek tekinti az ajánlattételi határidő lejártát megelőző 2.munkanapot. Ha a kiegészítő tájékoztatás iránti kérelmet az ajánlattételi határidőt megelőző 4.munkanapnál később nyújtották be, és az AK úgy ítéli meg, hogy a kérdés megválaszolása az megfelelő ajánlattételhez szükséges, az ajánlattételi határidőt a Kbt. 52. § (4)-(5) bek-ével összhangban módosíthatja.
3.Helyszíni bejárás: Ajánlatkérő helyszíni bejárást nem tart. Ajánlatkérő a megalapozott ajánlattétel tekintetében javasolja a helyszíni egyénileg történő megtekintését.
4.Ajánlatok benyújtása: Az ajánlatoknak az ajánlattételi határidő lejártáig az EKR rendszeren keresztül kell elektronikusan beérkeznie.
5.Az ajánlat formai feltételei: Az ajánlatnak Acrobat Reader programmal olvasható pdf kiterjesztésűnek kell lennie. Az elektronikus formában benyújtott ajánlatnak jelszó nélkül olvashatónak, de nem módosíthatónak kell lennie. Az AT-knek árazott költségvetésüket excel (.xls) formátumban is csatolniuk kell.
6.Közös ajánlattétel: Ha több AT közösen nyújtott be ajánlatot, akkor az arról szóló megállapodást csatolni kell a KD-ban
meghatározott tartalommal, figyelemmel a 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet előírásaira. A közös AT-knek a szerződés teljesítéséért egyetemleges felelősséget kell vállalniuk.
Felhívjuk a T. GSZk figyelmét: A közös ajánlatot benyújtó gazdasági szereplők közül az ajánlattételi határidő lejárta után valamely gazdasági szereplő kiválása esetén a fennmaradó gazdasági szereplők akkor vehetnek részt az eljárás további részében, ha továbbra is megfelelnek az eljárásban előírt valamennyi alkalmassági feltételnek és a változás nem jár a verseny tisztaságának sérelmével.
7.Az AT az EKR-ben elektronikus űrlap formájában köteles az ajánlat részeként kitölteni:
a)Felolvasólapot
b)Kbt. 66. § (2) bek szerinti nyil-ot
c)Kbt. 62. § (1) bek k) pont kb) alpontja szerinti nyil-ot
d) nyil-ot kizáró okok tekintetében
e) nyil-ot kizáró okokról az alvállalkozók és a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezetek tekintetében
f)nyil-ot a folyamatban levő változásbej-i elj-ról
g) nyil-ot az alkalmassági követelmények tekintetében
h)Kbt. 66. § (6) bek szerinti nyil-ot
i) Kbt. 65. § (7) bek szerinti nyil-ot. Az AT vagy közös AT számára – amennyiben alvállalkozó vagy alkalmasság igazolásában részt vevő szervezet bevonására nem kerül sor – a Kbt. 66. § (6) bek a)-b) pontja és a Kbt. 65. § (7) bek-e tekintetében nemleges tartalmú nyil. benyújtása kötelező.
j) nyil-ot üzleti titokról (adott esetben)
k) nyil-ot a bemutatott szakemberekről.
Árazott költségvetés: Az Ajánlattevőnek az ajánlata részeként szakmai ajánlatként a kiadott árazatlan költségvetéssel megegyező árazott költségvetést is csatolni kell. Érvénytelen az ajánlat, ha az ajánlattevő ajánlatához nem nyújtja be az árazott költségvetést.
Minősített ajánlattevőkre vonatkozó információk: Az Ajánlatkérő a műszaki, illetve szakmai alkalmassági feltételeket és ezek előírt igazolási módját a minősített ajánlattevők hivatalos jegyzékébe történő felvétel feltételét képező minősítési szempontokhoz képest szigorúbban határozta meg. A minősített ajánlattevőknek a közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és a kizáró okok igazolásának, valamint közbeszerzési műszaki leírás meghatározásának módjáról szóló 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 30. § (3)-(4) bekezdése alapján a szerződés teljesítésére vonatkozó alkalmasságukat külön kell igazolni jelen felhívás szerint. Azon alkalmassági követelmények, amelyek a minősített ajánlattevők hivatalos jegyzékébe történő felvétel feltételét képező minősítési szempontokhoz képest szigorúbbak jelen felhívás III.1.3) M.1.-M.2./ pont.
AK a Kbt. 75.§ (2) bek e) pontját és a Kbt. 81.§ (5) bekezdését alkalmazza.
Biztosítás: AT a munkaterület átadással egyidejűleg, ezt követően pedig a szerz fennállása alatt köteles felelősségbiztosítási szerződést kötni vagy meglévő felelősségbiztosítását kiterjeszteni és igazolni, hogy rendelkezik: min. 60.000.000,- HUF/év és káreseményenként min. 10.000.000,- HUF összegre szóló építési építés-szerelési munkára vonatkozó - az alvállalkozói keresztfelelősségre is kiterjedő építési szerelési biztosítással.
Részajánlattétel kizárásának indoka: Az Ajánlatkérő tárgyi eljárásban a műszaki dokumentáció tartalmának vizsgálata, a kivitelezés helyszínének átfedése, az egyidejű megvalósítás követelménye miatt műszaki, munkaszervezési és ezáltal gazdaságossági okokra figyelemmel részajánlattételre, illetőleg többváltozatú (alternatív) ajánlattételre nem biztosít lehetőséget, a közbeszerzés részekre bontása a gazdasági ésszerűsség követelményével nem összeegyeztethető. [Kbt. 61. § (4)]
FAKSZ: dr. Turi Ákos, lajstromszám 00416
VI.4) E hirdetmény feladásának dátuma:
2022/09/22 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem szükséges