Ugrás a tartalomra Ugrás a láblécre

Publikus Core
Közbeszerzési Értesítő száma: 2022/186
Beszerzés tárgya: Árubeszerzés
Hirdetmény típusa: Ajánlati/részvételi felhívás/2020 KÉ
Eljárás fajtája: Nyílt eljárás
Közzététel dátuma: 2022.09.23.
Iktatószám: 20330/2022
CPV Kód: 33100000-1
Ajánlatkérő: Sajószentpéteri Gyógyító- Megelőző Intézmény
Teljesítés helye: 3770 Sajószentpéter, Kossuth Lajos út 200.;3770 Sajószentpéter, Kossuth Lajos út 200.
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő: 2022.10.05.
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa: Regionális/helyi szintű
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre: Egészségügy
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Ajánlati/részvételi felhívás
A Kbt. 112. § (1) bekezdés b) pont szerinti eljárások esetében.
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Sajószentpéteri Gyógyító- Megelőző Intézmény
Nemzeti azonosítószám: 15548380105
Postai cím: Kossuth Út 200.
Város: Sajószentpéter
NUTS-kód: HU311
Postai irányítószám: 3770
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Kovács Márta
Telefon: +36 20536254
E-mail: kozberr.kft@gmail.com
Fax: +36 48521068
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): http://www.sajoszentpeter.hu/_new/i233/
A felhasználói oldal címe (URL):
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
  Meghatalmazott ajánlatkérő nélkül.
  Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: (adja meg ajánlatkérő nevét)
  Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került feltüntetésre: (adja meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és azonosítószámát)
  Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Kommunikáció
x A közbeszerzési dokumentumok korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR001268052022/reszletek (URL)
  A közbeszerzési dokumentumokhoz történő hozzáférés korlátozott. További információ a következő helyről érhető el: (URL)
További információ a következő címen szerezhető be
x a fent említett cím
  másik cím: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó
x elektronikus úton: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR001268052022/reszletek (URL)
x a fent említett címre
  a következő címre: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
  Az elektronikus kommunikáció olyan eszközök és berendezések használatát igényli, amelyek nem általánosan hozzáférhetők. Ezen eszközök és berendezések korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: (URL)
I.4) Az ajánlatkérő típusa
  Központi szintű
x Regionális/helyi szintű
  Közjogi szervezet
  Közszolgáltató
  Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2) bekezdés]
  Egyéb:
I.5) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
x Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
  Egyéb tevékenység:
I.6) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
  Villamos energia
  Földgáz és kőolaj kitermelése
  Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
  Víz
  Postai szolgáltatások
  Vasúti szolgáltatások
  Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
  Kikötői tevékenységek
  Repülőtéri tevékenységek
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1) Elnevezés:
Orvosi eszközök beszerzése 2 részben
Hivatkozási szám: EKR001268052022
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 33100000-1
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
x Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
Orvosi eszközök beszerzése 2 részben EFOP projekt keretében:
Adásvételi szerződés Orvosi eszközök, felszerelések beszerzésére vonatkozóan - 2 részben a felhívás II.2.4 pontjában foglaltak szerint.
1. rész Orvosi eszközök beszerzése
2. rész Betegirányító rendszer beszerzése
II.1.5) Becsült érték:
Pénznem:
(ÁFA nélkül; keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében a szerződéseknek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)
II.1.6) Részekre bontás
x Részajánlat tételére lehetőség van.
Ajánlatok benyújthatók x valamennyi részre   legfeljebb a következő számú részre:   csak egy részre
  Az egy ajánlattevőnek odaítélhető részek maximális száma:
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a következő részek vagy részcsoportok kombinációjával ítéljen oda szerződéseket:
  Részajánlat tételének lehetősége nem biztosított.
A részajánlat tételének kizárásának indoka(i):
II.2) A közbeszerzés ismertetése
 
II.2.1) Elnevezés:
Orvosi eszközök, felszerelések beszerzése
Rész száma: 1
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 33100000-1
További tárgyak: 33112200-0
33191000-5
33191100-6
33192210-7
37441300-4
37441900-0
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU311 A teljesítés helye: 3770 Sajószentpéter, Kossuth Lajos út 200.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Orvosi eszközök, felszerelések beszerzése az alábbiak szerint.
1. UH diagnosztikai készülék 1 db
2. Kolposzkóp 1 db
3. CTG készülék 1 db
4. Sterilizátor 2 db
5. Gerinchúzó gravitációs pad 1 db
6. Gimnasztikai eszközkészlet tárolóban 1 db
7. Autorefrakto-keratometer 1 db
8. Idegentest lándzsa 1 db
9. Szemészeti fúró 1 db
10. Tonométer asztali 1 db
11. Mágnesterápiás készülék kezelőmatraccal 1 db
12. Szobakerékpár 1 db
13. Elliptikus tréner 1 db
14. Nőgyógyászati vizsgálószék – elektromos 1 db
15. Fóliahegesztőgép 2 db
Az ajánlati árnak magában kell foglalnia minimum 1 év – jogszabály szerinti - jótállást, az eszközök II.2.3) pontban megjelölt telephelyre történő szállításának, átadásának, helyszíni összeszerelés vagy üzembe helyezés költségeit.
Ajánlatkérő előírja, hogy kizárólag olyan új, első üzembe-helyezésű eszközök ajánlhatóak meg, amelyek megfelelnek a vonatkozó európai irányelveknek, illetve az azokat harmonizáló magyar jogszabályi előírásoknak, szabványoknak.
Felhívjuk a Tisztelt Ajánlattevők figyelmét, hogy ha a felhívás, vagy a rendelkezésre bocsátott közbeszerzési dokumentumok meghatározott gyártmányú, eredetű, típusú dologra, eljárásra, védjegyre, szabadalomra, tevékenységre való hivatkozást tartalmaznak, a megnevezés csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt, és akár szerepel a megnevezés mellett, akár nem, Ajánlatkérő azokkal – a Kbt. 58. § (4) bekezdésében hivatkozott 321/2015. (X. 30) Kormányrendelet 46. § (3) bekezdése alapján– egyenértékű megajánlásokat is elfogad.
Az egyenértékűséget az ajánlattevőknek kell igazolnia.
Az eszközök pontos megnevezését és mennyiségét, műszaki/szakmai minimumkövetelményeket, műszaki leírását a Közbeszerzési Dokumentumok között található ártáblázat tartalmazza. Az ajánlattevő köteles csatolni az ajánlatához a táblázatot, hiánytalanul beárazva, pdf és xls formátumban is.
A beárazott táblázat szakmai ajánlatnak minősül. Az ártáblázaton túl ajánlattevőnek csatolnia kell az ártáblázatban megjelölt konkrét eszközök (ártáblázat „K” oszlop szerint) műszaki leírását /brosúráját, melyből a megajánlott eszköz műszaki paramétereknek való megfelelősége kétséget kizáróan, teljes körűen ellenőrizhető.
A beszerzés tárgyát képező termékek részletes szakmai-műszaki leírása, az elvárt követelmények a közbeszerzési dokumentumok részét képező műszaki leírásban (táblázatban) találhatóak.
Érvénytelen az ajánlat, amennyiben bármely megajánlott eszköz nem felel meg maradéktalanul a műszaki leírásban foglaltaknak.
Nyertes ajánlattevő feladata az eszközök saját költségen történő leszállítása, összeszerelése és az üzembe helyezése (beállítása, installációja). A megajánlott eszközöket AK részére egyszerre szükséges leszállítani, azaz részteljesítés nem lehetséges.
A teljesítés továbbá magában foglalja az érvényes forgalomba hozatali engedély; az üzembe helyezési jegyzőkönyv felvételét, a kezelőszemélyzet betanítását rögzítő jegyzőkönyv felvételét, valamint a felhasználói kézikönyvek, használati utasítások magyar nyelven, nyomtatott formában, és/vagy elektronikus formában (CD-ROM) történő (szoftverek esetében angol nyelv is elfogadható) átadását.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
Az alábbi értékelési szempontok
  Minőségi szempont –
  Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: Ajánlati ár (nettó HUF) / Súlyszám:
II.2.6) Becsült érték:
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében ennek a résznek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)
II.2.7) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban: 120
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbítás leírása:
II.2.8) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárás kivételével)
A gazdasági szereplők tervezett száma (keretszáma):
vagy
Tervezett minimum: > / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.9) Változatokra (alternatív ajánlatokra) vonatkozó információk
Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok) nem
II.2.10) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.11) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.12) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: EFOP-2.2.19-17-2017-00052
II.2.13) További információ
1. AK a Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pontja szerinti eredménytelenségi okot alkalmazza.
2. Kiegészítés a II.2.5) ponthoz: Az ajánlatok a Kbt. 76. § (2) bekezdés a) pontja szerint a legalacsonyabb ár értékelési szempontja alapján kerülnek értékelésre, mivel Ajánlatkérő igényeinek a műszaki leírásban konkrétan meghatározott minőségi és műszaki követelményeknek megfelelő áruk felelnek meg, és a gazdaságilag legelőnyösebb ajánlat kiválasztását további minőségi jellemzők nem, csak a legalacsonyabb ár értékelése szolgálja.

II.2.1) Elnevezés:
Beteg-irányító rendszer beszerzése
Rész száma: 2
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 48814100-8
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU311 A teljesítés helye: 3770 Sajószentpéter, Kossuth Lajos út 200.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
1 db betegirányító rendszer beszerzése a műszaki leírásban részletezettek szerint.
Az ajánlati árnak magában kell foglalnia minimum 1 év – jogszabály szerinti - jótállást, az eszköz II.2.3) pontban megjelölt telephelyre történő szállításának, átadásának, helyszíni összeszerelés vagy üzembe helyezés költségeit.
Ajánlatkérő előírja, hogy kizárólag olyan új, első üzembe-helyezésű eszköz ajánlható meg, amely megfelel a vonatkozó európai irányelveknek, illetve az azokat harmonizáló magyar jogszabályi előírásoknak, szabványoknak.
Felhívjuk a Tisztelt Ajánlattevők figyelmét, hogy ha a felhívás, vagy a rendelkezésre bocsátott közbeszerzési dokumentumok meghatározott gyártmányú, eredetű, típusú dologra, eljárásra, védjegyre, szabadalomra, tevékenységre való hivatkozást tartalmaznak, a megnevezés csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt, és akár szerepel a megnevezés mellett, akár nem, Ajánlatkérő azokkal – a Kbt. 58. § (4) bekezdésében hivatkozott 321/2015. (X. 30) Kormányrendelet 46. § (3) bekezdése alapján– egyenértékű megajánlásokat is elfogad.
Az egyenértékűséget az ajánlattevőknek kell igazolnia.
Az eszköz pontos megnevezését és mennyiségét, műszaki/szakmai minimumkövetelményeket, műszaki leírását a Közbeszerzési Dokumentumok között található ártáblázat tartalmazza. Az ajánlattevő köteles csatolni az ajánlatához a táblázatot, hiánytalanul beárazva.
A beárazott táblázat szakmai ajánlatnak minősül. Az ártáblázaton túl ajánlattevőnek csatolnia kell az ártáblázatban megjelölt konkrét eszköz (Ártáblázat „J” oszlop szerint) műszaki leírását /brosúráját, melyből a megajánlott eszköz műszaki paramétereknek való megfelelősége kétséget kizáróan, teljes körűen ellenőrizhető.
A beszerzés tárgyát képező termék részletes szakmai-műszaki leírása, az elvárt követelmények a közbeszerzési dokumentumok részét képező műszaki leírásban (táblázatban) találhatóak.
Érvénytelen az ajánlat, amennyiben a megajánlott eszköz nem felel meg maradéktalanul a műszaki leírásban foglaltaknak.
Nyertes ajánlattevő feladata az eszköz saját költségen történő leszállítása, összeszerelése és az üzembe helyezése (beállítása, installációja).
A teljesítés továbbá magában foglalja az érvényes forgalomba hozatali engedély; az üzembe helyezési jegyzőkönyv felvételét, a kezelőszemélyzet betanítását rögzítő jegyzőkönyv felvételét, valamint a felhasználói kézikönyv, használati utasítás magyar nyelven, nyomtatott formában, és/vagy elektronikus formában (CD-ROM) történő (szoftverek esetében angol nyelv is elfogadható) átadását.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
Az alábbi értékelési szempontok
  Minőségi szempont –
  Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: Ajánlati ár (nettó HUF) / Súlyszám:
II.2.6) Becsült érték:
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében ennek a résznek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)
II.2.7) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban: 120
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbítás leírása:
II.2.8) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárás kivételével)
A gazdasági szereplők tervezett száma (keretszáma):
vagy
Tervezett minimum: > / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.9) Változatokra (alternatív ajánlatokra) vonatkozó információk
Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok) nem
II.2.10) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.11) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.12) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: EFOP-2.2.19-17-2017-00052
II.2.13) További információ
1. AK a Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pontja szerinti eredménytelenségi okot alkalmazza.
2. Kiegészítés a II.2.5) ponthoz: Az ajánlatok a Kbt. 76. § (2) bekezdés a) pontja szerint a legalacsonyabb ár értékelési szempontja alapján kerülnek értékelésre, mivel Ajánlatkérő igényeinek a műszaki leírásban konkrétan meghatározott minőségi és műszaki követelményeknek megfelelő áruk felelnek meg, és a gazdaságilag legelőnyösebb ajánlat kiválasztását további minőségi jellemzők nem, csak a legalacsonyabb ár értékelése szolgálja.

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Részvételi feltételek
III.1.1) Kizáró okok és a szakmai tevékenység végzésére vonatkozó jogosultság
A kizáró okok felsorolása: Az eljárásban nem lehet ajánlattevő (közös ajánlattevő), alvállalkozó és nem vehet részt alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 62. § (1) bekezdés h)–k) és m) pontja szerinti kizáró ok bármelyike fennáll. AK-nek a Kbt. 74. § (1) bekezdés b) pontja alapján az eljárásból ki kell zárnia az olyan ajánlattevőt, alvállalkozót, vagy az alkalmasság igazolásában résztvevő gazdasági szereplőt, akivel szemben az eljárást megindító felhívásban meghatározott kizáró okok az eljárás során következtek be.
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: A Kbt. 114/A § (1) bekezdése, valamint a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet (továbbiakban: Kr.) 17. § (1) bekezdése alapján az ajánlattevőnek ajánlatában egyszerű nyilatkozatot kell benyújtania arról (EKR űrlap), hogy nem tartozik az eljárást megindító felhívásban előírt kizáró okok hatálya alá, valamint a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) pontját az EKR rendszerben található űrlap kitöltésével kell igazolnia.
Alvállalkozó és adott esetben alkalmasság igazolásában résztvevő más szervezet vonatkozásában: Ajánlattevő a Kbt. 67. § (4) bekezdésében foglaltaknak megfelelően, a Kr. 17. § (2) bekezdése alapján csak nyilatkozni köteles arról, hogy a szerződés teljesítéséhez nem vesz igénybe az eljárást megindító felhívásban előírt kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót, valamint az általa alkalmasságának igazolására igénybe vett más szervezet nem tartozik az eljárást megindító felhívásban előírt kizáró okok hatálya alá (EKR űrlap).
A Kr. 1. § (7) bekezdése alapján a kizáró okokra vonatkozóan a közbeszerzés megkezdését megelőzően kiállított igazolások is benyújthatóak (felhasználhatóak) mindaddig, ameddig az igazolásokban foglalt tény, illetve adat tartalma valós. Az AK - ellenkező bizonyításig - az adat valóságtartalmát az ajánlattevő erre vonatkozó külön nyilatkozata nélkül vélelmezi.
A Kbt. 63. § (3) bekezdése alapján a 62. § (1) bekezdés h) és j) pontjában meghatározott időtartamot mindig a kizáró ok fenn nem állásának ellenőrzése időpontjától kell számítani.
Ajánlattevőnek az EKR rendszerben rendelkezésre álló űrlap kitöltésével nyilatkoznia kell, hogy van-e vele szemben változásbejegyzési eljárás. A Kr. 13. § alapján folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetében az ajánlattevő az ajánlathoz köteles csatolni a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet (annak mellékleteivel együtt) és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást. A Kbt. 114/A. § nyomán az AK a Kr.-ben részletezettek szerint ellenőrzi továbbá a kizáró okok hiányát a rendelkezésre álló elektronikus nyilvántartásokból is. Öntisztázás a Kbt. 64. §-a szerint.
AK felhívja a figyelmet a Kbt. 114/A.§ (4) bekezdésére.
Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság előírása [Kbt. 65. § (1) bekezdés c) pont]:
Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság igazolása:
III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: Ajánlatkérő nem ír elő.
Alkalmassági minimumkövetelmény(ek) meghatározása:
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása Az ajánlattevőnek a Kbt. 114/A. § szerint az ajánlatában kell benyújtania a műszaki, illetve szakmai alkalmassági minimumkövetelményekre vonatkozó igazolásokat az alábbiak szerint:
M.1) Ajánlattevőnek csatolnia kell a minimumkövetelményben meghatározott referenciák ismertetéséről szóló nyilatkozatát vagy a szerződést kötő másik fél által adott igazolást (Kr. 23. §-a).
A referencianyilatkozat vagy a szerződést kötő másik fél által kiadott igazolás minimálisan tartalmazza:
(i) szerződést kötő másik fél megnevezését és székhelyét, a felvilágosítást adó személy nevét és elérhetőségét,
(ii) a szerződés tárgyát (úgy, hogy abból az előírt alkalmassági minimumkövetelmény teljesülése egyértelműen megállapítható legyen),
(iii) a szállítás mennyiségét, a saját teljesítés mértékét,
(iv) a teljesítés időpontját (év, hónap és nap pontossággal) és
(v) a nyilatkozatot arra vonatkozóan, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e.
AK felhívja a figyelmet arra, hogy a Kr. 23. § szakasza alapján az ajánlattevő, illetve az alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezet nyilatkozatával, vagy a szerződést kötő másik fél által adott igazolással lehet igazolni. Az igazolás módjára irányadó a Kr. 21. § (1) bekezdés a) pont, 21/A. §.
A műszaki-szakmai alkalmasság (M1) igazolás módjára irányadó a Kbt. 65. § (7)-(9), és (11)-(12).
A Kbt. 65. § (6) bekezdése alapján az előírt alkalmassági követelményeknek a közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek illetve azon követelményeknek, amelyek értelemszerűen kizárólag egyenként vonatkoztathatóak a gazdasági szereplőkre, az együttes megfelelés lehetősége értelmében elegendő, ha közülük egy felel meg. További információ KD-ben található.
Alkalmassági minimumkövetelmény(ek): M.1) Alkalmatlan az ajánlattevő a szerződés teljesítésére, amennyiben nem rendelkezik az eljárást megindító felhívás feladásának napjától visszafelé számított három évben (36 hónapban) az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően teljesített (leszállított) alábbi referenciákkal:
- 1. részfeladatban összesen legalább 10 db orvosi eszközök szállítására vonatkozó,
- 2. részfeladat összesen legalább 1 db betegirányító rendszer szállítására vonatkozó
előírásoknak és a szerződésnek megfelelő referenciával.
Orvosi eszköz alatt ajánlatkérő az alábbiakat érti: a közbeszerzési dokumentum részét képező műszaki leírásban (ártáblázat) meghatározott termék vagy ezekkel egyenértékű termék.
Ajánlatkérő szállítás alatt a termékek szállítását és/vagy eladását és/vagy forgalmazását és/vagy értékesítését érti. Az alkalmassági minimumkövetelmény az 1. részfeladat esetében egy vagy több, de legfeljebb 3 db referenciával igazolható (vagyis a referenciák mennyiségét együttesen kell elérnie a megadott mennyiségnek).
Az előírt alkalmassági követelmények igazolására bemutatandó szerződés(ek)nek az ajánlati felhívás feladásától visszafelé számított legfeljebb hat éven (72 hónap) belül megkezdett és három éven (36 hónap) belül befejezett szállítás(oka)t kell magában foglalnia a 321/2015. (X.30.) Kr. 21. § (1a) bek. értelmében, valamint folyamatban lévő szerződés is bemutatható azzal a feltétellel, hogy a (rész)teljesítésnek a vizsgált időszakra kell esnie.
III.1.4) A részvételre vonatkozó objektív szabályok és kritériumok (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
A szabályok és kritériumok felsorolása, rövid ismertetése:
III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
  A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a fogyatékkal élő vagy hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja
  A szerződés teljesítése védett munkahely-teremtési programok keretében történik
  A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
III.1.6) A szerződés biztosítékai:
III.1.7) Az ellenszolgáltatás teljesítésének feltételei és / vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre:
Az 1. rész tekintetében rész- és végszámla benyújtására az AK által igazolt teljesítéssel arányosan van lehetőség. A teljesítés folyamán a Nyertes AT az alábbi számlák benyújtására jogosult:
Előlegszámla: az előleg kifizetését követő 5 napon belül.
1. Részszámla: legalább a nettó vételár 50%-át elérő, megvalósult és igazolt teljesítés esetén a nettó vételár 50%-ának megfelelő összegű számla..
Végszámla: a nettó vételár 100%-át elérő, megvalósult teljesítés esetén a nettó vételár 50%-a összegű számla, az átadás-átvételi eljárás hiba- és hiánymentes lezárását, valamennyi Szerződésben foglalt szolgáltatás elvégzését és a teljesítési igazolás AK által történő aláírását követően.
Az 1. rész esetében AK a Kbt. 135. § (8) bekezdésének megfelelően a Nyertes AT által kért mértékben, de max. a nettó vételár 10 %-át biztosítja előlegként a Nyertes AT részére. Az Eladó az előleggel a részszámlában számol el.
A 2. rész tekintetében részteljesítés nem megengedett és előleg biztosítására sincs mód.
Mindkét rész esetében:
Ajánlatkérő az ellenszolgáltatást : EFOP-2.2.19-17-2017-00052 támogatási szerződés terhére, uniós forrásból nyújtott támogatásból kívánja fedezni..
Az ajánlattétel, a szerződések, számlázás és kifizetés devizaneme: magyar forint (HUF).
Kifizetés az igazolt teljesítést követően kiállított számla alapján a számla kézhezvételétől 15 napon belül, a Kbt. 135. § (1) és (5)-(6) bekezdéseiben és a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bekezdésében foglaltak szerint. A kifizetésre irányadó továbbá: Áht, Ávr, Áfa tv. valamint a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rend. vonatkozó rendelkezései alapján.
Az ellenszolgáltatás európai uniós támogatásból kerül finanszírozásra, a 272/2014. (XI. 05.) Korm. rendelet alapján utófinanszírozással. Az európai uniós támogatás intenzitása 100 %.
További feltételek a szerződéstervezetben.
Irányadó Kbt. 27/A.§-a.
III.1.8) A nyertes közös ajánlattevők által létrehozandó gazdálkodó szervezet:
AK nem írja elő és nem teszi lehetővé a nyertes ajánlattevő számára a szerződés teljesítése érdekében gazdálkodó szervezet (projekttársaság) létrehozását.
III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk (csak szolgáltatásmegrendelés esetében)
  A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve
A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás:
III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:
Mindkét rész esetében:
A szerződést megerősítő mellékkötelezettségek:
Késedelmi kötbér a nettó ellenszolgáltatás 1%-a/naptári nap. Az érvényesíthető késedelmi kötbér maximális mértéke a szerződés szerinti, áfa nélkül számított ellenszolgáltatás 20 %-a. A késedelmi kötbér maximumának elérése egyben a szerződés meghiúsulását jelenti.
Meghiúsulási kötbér , a nettó ellenszolgáltatás 20 %-a.
Jótállás: Ajánlattevőnek legalább a termék átadásától/beüzemelésétől számított 12 hónap korlátozás nélküli jótállást kell vállalnia teljesítéséért, valamint a hibás teljesítésből eredő károk megtérítésére.
Ajánlatkérő a Ptk. 6:155. §-ában foglaltak szerint fizet késedelmi kamatot. A részletes információkat a szerződéstervezet tartalmazza.
III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
  Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és szakképzettségét

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
(klasszikus ajánlatkérők esetében)
x Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Nyílt eljárás
  Meghívásos eljárás
  Tárgyalásos eljárás
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
IV.1.2) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
  Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma:
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
  A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják
IV.1.3) A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalásos eljárás vagy a versenypárbeszéd során történő csökkentésére irányuló információ
  Több fordulóban lebonyolítandó tárgyalások igénybe vétele annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsék a megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát.
IV.1.4) Információ a tárgyalásról (klasszikus ajánlatkérők esetében; kizárólag tárgyalásos eljárás esetében)
  Ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a szerződést az eredeti ajánlat alapján, tárgyalások lefolytatása nélkül ítélje oda.
IV.1.5) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
További információk az elektronikus árlejtésről:
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
/ (KÉ-szám/évszám)
IV.2.2) Ajánlattételi, részvételi vagy regisztrációs kérelem benyújtási határidő
Dátum: 2022/10/05 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 16:00 (óó:pp)
IV.2.3) Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének tervezett napja (részvételi felhívás esetében)
Dátum: (éééé/hh/nn)
IV.2.4) Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók: HU
IV.2.5) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama: (ajánlati felhívás esetében)
Az ajánlati kötöttség végső dátuma: (éééé/hh/nn)
vagy
Az időtartam hónapban: vagy napban: 30 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.6) Az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések felbontásának feltételei
Datum: 2022/10/05 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 18:00 (óó:pp) Hely: www.ekr.gov.hu
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: A bontási eljárásra a Kbt. 68. § (1), (4) és (6) bekezdésében, valamint a 424/2017.(XII.19.) Korm. rendelet 15. § (2)-(3) bekezdéseiben foglaltak irányadóak.

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű nem
A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról
  A megrendelés elektronikus úton történik
  Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
x A fizetés elektronikus úton történik
VI.3) További információk:
VI.3.1) Feltételes közbeszerzés
  Ajánlatkérő felhívja a gazdasági szereplők figyelmét, hogy az eljárást eredménytelenné nyilváníthatja, ha valamely meghatározott, ellenőrzési körén kívül eső, bizonytalan jövőbeli esemény az ajánlattételi, illetve részvételi határidő lejártát követően következik be.
Ajánlatkérő ellenőrzési körén kívül eső, bizonytalan jövőbeli esemény meghatározása:
VI.3.2) Az ajánlati biztosíték (ajánlati felhívás esetében)
  Az eljárásban való részvétel ajánlati biztosíték adásához kötött.
Az ajánlati biztosíték mértéke:
A befizetés helye:
vagy az ajánlatkérő fizetési számlaszáma:
Az ajánlati biztosíték befizetése (teljesítése) igazolásának módja:
VI.3.3) Konzultációra vonatkozó információk
  Kiegészítő tájékoztatást ajánlatkérő konzultáció formájában is megadja.
A konzultáció időpontja: (éééé/hh/nn) és helye:
VI.3.4) Ajánlat érvénytelenségére vonatkozó összeg ár vagy költség esetében
Ajánlatkérő az alábbi értéket meghaladó árat vagy költséget tartalmazó ajánlatot a bírálat során érvénytelenné nyilvánítja
 
VI.3.5) Az ajánlatok értékelési szempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám:
VI.3.6) A módszer(ek) meghatározása, amellyel a VI.3.5) pont szerinti ponthatárok közötti pontszámot megadásra kerül:
VI.3.7) Életciklusköltség-számítási módszer alkalmazására vonatkozó információ
  Ajánlatkérő az áru, szolgáltatás vagy építési beruházás értékeléskor figyelembe vett költségét életciklusköltség-számítási módszer alkalmazásával határozza meg.
VI.3.8) A bírálatra vonatkozó további információk
x Az ajánlatkérő előírja a kizáró okok, az alkalmassági követelmények, valamint a Kbt. 82. § (5) bekezdése szerinti objektív kritériumok tekintetében a közbeszerzési dokumentumokban meghatározott igazolásoknak a részvételi jelentkezésben vagy az ajánlatban történő benyújtását.
VI.3.9) További információk: Mindkét rész esetében:
1. Ajánlatban benyújtandó űrlapok: Felolvasólap; NYILATKOZAT kizáró okok tekintetében; NYILATKOZAT a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontja tekintetében; NYILATKOZAT Kbt. 65. § (7) bek. szerint (nemleges válasz esetén is); NYILATKOZAT a Kbt. 66. § (2) bekezdés szerint; NYILATKOZAT kizáró okokról az alvállalkozók és a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezetek vonatkozásában; NYILATKOZAT folyamatban levő változásbejegyzési eljárásról; NYILATKOZAT üzleti titokról (nemleges válasz esetén is).
2. Csatolni kell az ajánlatban szereplő nyilatkozatokat aláíró, az AT és az alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplő írásbeli képviseletére (cégképviselet) jogosult személy aláírási címpéldányát/aláírás-mintáját a KD-ben részletezettek szerint.
3. A KD az EKR-ben érhető el.
4. Közös ajánlattétel esetén a Kbt. 35. §-ban foglaltak szerint kell eljárni, továbbá az ajánlathoz csatolni kell a közös AT-k erre vonatkozó megállapodását.
5. Bármely gazdasági szereplő kiegészítő tájékoztatást kizárólag az EKR-en keresztül kérhet. AK valamennyi érdeklődő gazdasági szereplő részére írásban megküldi a választ az EKR rendszeren keresztül, illetve hozzáférhetővé teszi az EKR rendszerben. AK a Kbt. 114. § (6) bek. vonatkozásában, a kiegészítő tájékoztatás esetében észszerű időnek tekinti az alábbiakat: az ajánlattételi határidő lejártát megelőző második munkanapon vagy azt megelőzően (tájékoztatás megküldésére), feltéve, hogy a kérdések az ajánlattételi határidő lejártát megelőző negyedik munkanapon vagy azt megelőzően megérkeznek AK-hoz.
6. AK a Kr. 30. § (4) bek. alapján meghat. minősítési szempontokhoz képest szigorúbban állapította meg valamennyi alkalmassági követelményt.
7. AT köteles ajánlatában beadni a KD részeként kiadott Ártáblázatot teljes körűen beárazva, cégszerű aláírással ellátva, amely alapján megállapítható az ajánlatkérő által meghatározott műszaki követelményeknek történő megfelelés, valamint a megajánlott eszközök gyártmánya, típusa és származási helye.
8. AK az ártáblázatot szakmai ajánlatnak minősíti. AK felhívja a figyelmet a Kbt. 71. § (8) bek.-ére.
9. Felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó: dr. Kovács Márta (lajstromszám: 00198)
10. AK a közbesz. elj.-t az Új Világ Nonprofit Szolgáltató Kft. által üzemeltetett EKR-ben folytatja le, ezért a nyilatkozatétel kizárólag elektronikus úton lehetséges. Minden komm. és az ajánlatok benyújtása is az EKR-ben történik figyelemmel a Kbt. 41. § (1) bek.-ében foglaltakra, a Kbt. 41/A § szerinti formában. Irányadó Jog: AF-ben nem szab. kérdések vonatkozásában a 2015. évi CXLIII. törvény és végrehajtási rend., valamint a Ptk. előírásai.
11. A megjelölt határidők az EKR rendszeridő szerint értendők.
12. Ajánlatkérő az alábbi rövidítéseket alkalmazza a felhívásban: Ajánlatkérő rövidítése – AK; Ajánlattevő rövidítése – AT; dokumentáció rövidítése - KD; 321/2015 Korm. rendelet rövidítése - Kr.; bekezdés - bek.
13. A II.2.7) ponthoz: A szerződés az utolsóként aláíró fél aláírásának napján lép hatályba.
14. AK a Kbt. 81. § (4)-(5) bekezdését alkalmazza.
15. AK a hiánypótlás lehetőségét a Kbt. 71. § szerint teljeskörűen biztosítja.
VI.4) E hirdetmény feladásának dátuma:
2022/09/21 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem szükséges