Ugrás a tartalomra Ugrás a láblécre

Publikus Core
Közbeszerzési Értesítő száma: 2022/186
Beszerzés tárgya: Építési beruházás
Hirdetmény típusa: Ajánlati/részvételi felhívás/2020 KÉ
Eljárás fajtája: Nyílt eljárás
Közzététel dátuma: 2022.09.23.
Iktatószám: 20294/2022
CPV Kód: 45232130-2
Ajánlatkérő: Eperjes Község Önkormányzata
Teljesítés helye: Eperjes külterület 0313,0386,0388,0391/1 Hrsz Eperjes belterület 24;62;63;64;92;124;143;188;202;203;233 Hrsz
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő: 2022.10.07.
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa: Regionális/helyi szintű
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre: Általános közszolgáltatások
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Ajánlati/részvételi felhívás
A Kbt. 112. § (1) bekezdés b) pont szerinti eljárások esetében.
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Eperjes Község Önkormányzata
Nemzeti azonosítószám: 15357085206
Postai cím: Petőfi Utca 1
Város: Eperjes
NUTS-kód: HU333
Postai irányítószám: 6624
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Kabai Mátyás
Telefon: +36 63455527
E-mail: ph.eperjes@gmail.com
Fax: +36 63455527
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.eperjes.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
  Meghatalmazott ajánlatkérő nélkül.
  Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: (adja meg ajánlatkérő nevét)
  Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került feltüntetésre: (adja meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és azonosítószámát)
  Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Kommunikáció
x A közbeszerzési dokumentumok korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR001389922022/reszletek (URL)
  A közbeszerzési dokumentumokhoz történő hozzáférés korlátozott. További információ a következő helyről érhető el: (URL)
További információ a következő címen szerezhető be
x a fent említett cím
  másik cím: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó
x elektronikus úton: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR001389922022/reszletek (URL)
x a fent említett címre
  a következő címre: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
  Az elektronikus kommunikáció olyan eszközök és berendezések használatát igényli, amelyek nem általánosan hozzáférhetők. Ezen eszközök és berendezések korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: (URL)
I.4) Az ajánlatkérő típusa
  Központi szintű
x Regionális/helyi szintű
  Közjogi szervezet
  Közszolgáltató
  Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2) bekezdés]
  Egyéb:
I.5) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
x Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
  Egyéb tevékenység:
I.6) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
  Villamos energia
  Földgáz és kőolaj kitermelése
  Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
  Víz
  Postai szolgáltatások
  Vasúti szolgáltatások
  Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
  Kikötői tevékenységek
  Repülőtéri tevékenységek
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1) Elnevezés:
Csapadékvíz elvezető rendszer fejlesztése Eperjes
Hivatkozási szám: EKR001389922022
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45232130-2
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
Vállalkozási-építési szerződés „Csapadékvíz elvezető rendszer fejlesztése Eperjesen” tárgyban, a közbeszerzési műszaki leírásban részletezett műszaki tartalommal.
Tervezett csapadékvíz elvezetés koncepciója – külterületi szakasz
A jelenleg meglevő földmedrű útárok nyomvonalán a meglevő fenékszint mélyítésével biztosítható a belterületi csapadékvíz elvezetése a befogadó csatornába. Ehhez szükséges mintegy 1270 m útárok kotrása, valamint a meglevő átereszek és a torkolati tiltós műtárgy tervezett 81.19 mBf szintre történő átépítése. A tervezett csatorna felújítás során 1:1–s árok rézsű kialakítással történik. A felújítandó átereszek egységesen NA60 betoncsőből , kétoldali támfalas kialakítással készülnek. A befogadó magas üzemi vízszintje esetén (öntözési idény) a befogadóba történő provizórikus szivattyúzással (Eperjes Önkormányzat ) valamint a 8SZ jelű szivattyútelep előürítéses üzemével ( Szentes és Környéke Vízgazdálkodási Társulat ) van lehetőség a csapadékvíz befogadóba történő bejuttatására.
Tervezett csapadékvíz elvezetés koncepciója – belterületi szakasz
A település meglevő belterületi csapadékvíz hálózata jellemzően földmedrű vízelvezető – szikkasztó árokrendszerrel rendelkezik. A Szabadság u. páratlan oldalon zárt csapadékcsatorna található , mely a páros oldali nyílt árokba van bevezetve. A belterületi csapadékvíz jellemzően az árkokban kerül elszikkasztásra , azonban a mértékadó csapadékot meghaladó, illetve tartósan csapadékos időjárási körülmények esetén a többletvizek a kultúrtóba, mint befogadóba kerülnek elvezetésre. A meglévő árokrendszer műszaki állapota jelenleg nem biztosítja a belvizek kártétel nélküli elvezetését – elszikkasztását. A meglevő kapubejáró átereszek jelentős része összetört, leromlott műszaki állapottal rendelkezik .
Meglevő árok rekonstrukció:
Meglévő földmedrű árok feliszapolódásának megszüntetésével, valamint a fenékesési viszonyok kialakításával biztosítható a csapadékvíz szabályozott elszikkasztása és a többletvizek elvezetése. A tervezett kis fenékesés biztosítja a vizek helyben tartását, az árkok vízelvezetési funkciója elsősorban , tartósan csapadékos időszakban , illetve belvizes időszak alatt biztosítja a többletvizek elvezetését a befogadóba. A hossz-szelvényeken feltüntetésre került a földmedrű árkok jelenlegi feliszapolódott fenékszintje, valamint a rekonstrukció tervezett fenékszintjei. A meglévő árkok esetében a torkolati átereszek (jellemzően útalatti átvezetések) fenékszintjéhez igazodva.
Új vízelvezető árok kialakítása:
A települési csapadékvíz elvezető rendszer egységes, összefüggő rendszerének kialakításához szükséges új vízelvezető földmedrű árkok kialakítása. A tervezett fenékesés és kapubejáró áteresz mérete ezen esetben is elsősorban a vizek helyben tartását (szikkasztás) szolgálja.
Kapubejárók, átereszek, útalatti átvezetések:
Meglevő, nem megfelelő műszaki állapotú, funkciójának ellátására nem alkalmas kapubejárók elbontásra kerülnek, és egységesen 4,0 fm széles, támfalas kapubejáróvá kerülnek átépítésre NA20 – NA30-s betoncsőből.
A leromlott állapotú, csak javításokat igénylő, de funkciójukat ellátó kapubejárók felújítása.
A tervezett új árokrendszeren az ingatlanokra történő bejutás biztosítása érdekében új, egységesen 4,0 fm széles, támfalas kapubejáróvá kerülnek kialakításra. Az áteresz támfalak előre gyártott elemekből készülhetnek.
Vízkormányzó műtárgy :
A belterületi csapadék visszatartása, illetve elvezetésének szabályozása érdekében tiltós műtárgy kialakítása szükséges a 24 hrsz –ú területen a külterületi szakaszba történő csatlakozási pontban.
Ezen műtárgy beépítése lehetővé teszi a csapadékvíz tározó tó előürítését provizórikus szivattyús átemelését a külterületi csatorna szakaszon keresztül.
Összesítve:
Meglevő földmedrű árok felújítás: 3749 m
Tervezett új földmedrű árok: 390 m
Meglevő kapubejáró átépítés: 70 db
Új kapubejáró építés: 10 db
Meglevő kapubejáró felújítás: 18 db
Meglevő járda átvezetés felújítás: 12 db
Új zárt szakasz építés ( út alatti áteresz ): 22 m
Új tiltós műtárgy: 2 db

A Vállalkozó kötelezettsége a kivitelezés során:
- a lakosság folyamatos tájékoztatása a soron következő munkálatokról, útlezárásról;
- az egyes lakóingatlanokhoz a személyi közlekedést folyamatosan biztosítani kell;
- az egyes ingatlanokra gépjárművel történő behajtás lehetőségét ingatlanonként csak egy alkalommal, legfeljebb 48 órára szabad elzárni.
Részletes leírások a csatolt dokumentumokban.
II.1.5) Becsült érték:
Pénznem:
(ÁFA nélkül; keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében a szerződéseknek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)
II.1.6) Részekre bontás
  Részajánlat tételére lehetőség van.
Ajánlatok benyújthatók   valamennyi részre   legfeljebb a következő számú részre:   csak egy részre
  Az egy ajánlattevőnek odaítélhető részek maximális száma:
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a következő részek vagy részcsoportok kombinációjával ítéljen oda szerződéseket:
x Részajánlat tételének lehetősége nem biztosított.
A részajánlat tételének kizárásának indoka(i): A részajánlattétel lehetőségét az Ajánlatkérő megvizsgálta és ez alapján a részajánlattételt nem biztosítja az alábbiak miatt: A tervezett csatornaszakaszok megvalósítása építési organizáció (felvonulási, deponálási, munkaterület lehatárolási, megközelítési, stb) szempontok figyelembevétele miatt nem bontható külön részekre. A részekre bontás az építés alatti víztelenítési munkák miatt sem lehetséges. A mélypontból a magas pont felé haladó szakaszok építése a víztelenítés miatt meghatározott ütemben valósíthatóak meg.
II.2) A közbeszerzés ismertetése
 
II.2.1) Elnevezés:
Csapadékvíz elvezető rendszer fejlesztése Eperjes
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45232130-2
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU333 A teljesítés helye: Eperjes külterület 0313,0386,0388,0391/1 Hrsz
Eperjes belterület 24;62;63;64;92;124;143;188;202;203;233 Hrsz
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Vállalkozási-építési szerződés „Csapadékvíz elvezető rendszer fejlesztése Eperjesen” tárgyban, a közbeszerzési műszaki leírásban részletezett műszaki tartalommal.
Tervezett csapadékvíz elvezetés koncepciója – külterületi szakasz
A jelenleg meglevő földmedrű útárok nyomvonalán a meglevő fenékszint mélyítésével biztosítható a belterületi csapadékvíz elvezetése a befogadó csatornába. Ehhez szükséges mintegy 1270 m útárok kotrása, valamint a meglevő átereszek és a torkolati tiltós műtárgy tervezett 81.19 mBf szintre történő átépítése. A tervezett csatorna felújítás során 1:1–s árok rézsű kialakítással történik. A felújítandó átereszek egységesen NA60 betoncsőből , kétoldali támfalas kialakítással készülnek. A befogadó magas üzemi vízszintje esetén (öntözési idény) a befogadóba történő provizórikus szivattyúzással (Eperjes Önkormányzat ) valamint a 8SZ jelű szivattyútelep előürítéses üzemével ( Szentes és Környéke Vízgazdálkodási Társulat ) van lehetőség a csapadékvíz befogadóba történő bejuttatására.
Tervezett csapadékvíz elvezetés koncepciója – belterületi szakasz
A település meglevő belterületi csapadékvíz hálózata jellemzően földmedrű vízelvezető – szikkasztó árokrendszerrel rendelkezik. A Szabadság u. páratlan oldalon zárt csapadékcsatorna található , mely a páros oldali nyílt árokba van bevezetve. A belterületi csapadékvíz jellemzően az árkokban kerül elszikkasztásra , azonban a mértékadó csapadékot meghaladó, illetve tartósan csapadékos időjárási körülmények esetén a többletvizek a kultúrtóba, mint befogadóba kerülnek elvezetésre. A meglévő árokrendszer műszaki állapota jelenleg nem biztosítja a belvizek kártétel nélküli elvezetését – elszikkasztását. A meglevő kapubejáró átereszek jelentős része összetört, leromlott műszaki állapottal rendelkezik .
Meglevő árok rekonstrukció:
Meglévő földmedrű árok feliszapolódásának megszüntetésével, valamint a fenékesési viszonyok kialakításával biztosítható a csapadékvíz szabályozott elszikkasztása és a többletvizek elvezetése. A tervezett kis fenékesés biztosítja a vizek helyben tartását, az árkok vízelvezetési funkciója elsősorban , tartósan csapadékos időszakban , illetve belvizes időszak alatt biztosítja a többletvizek elvezetését a befogadóba. A hossz-szelvényeken feltüntetésre került a földmedrű árkok jelenlegi feliszapolódott fenékszintje, valamint a rekonstrukció tervezett fenékszintjei. A meglévő árkok esetében a torkolati átereszek (jellemzően útalatti átvezetések) fenékszintjéhez igazodva.
Új vízelvezető árok kialakítása:
A települési csapadékvíz elvezető rendszer egységes, összefüggő rendszerének kialakításához szükséges új vízelvezető földmedrű árkok kialakítása. A tervezett fenékesés és kapubejáró áteresz mérete ezen esetben is elsősorban a vizek helyben tartását (szikkasztás) szolgálja.
Kapubejárók, átereszek, útalatti átvezetések:
Meglevő, nem megfelelő műszaki állapotú, funkciójának ellátására nem alkalmas kapubejárók elbontásra kerülnek, és egységesen 4,0 fm széles, támfalas kapubejáróvá kerülnek átépítésre NA20 – NA30-s betoncsőből.
A leromlott állapotú, csak javításokat igénylő, de funkciójukat ellátó kapubejárók felújítása.
A tervezett új árokrendszeren az ingatlanokra történő bejutás biztosítása érdekében új, egységesen 4,0 fm széles, támfalas kapubejáróvá kerülnek kialakításra. Az áteresz támfalak előre gyártott elemekből készülhetnek.
Vízkormányzó műtárgy :
A belterületi csapadék visszatartása, illetve elvezetésének szabályozása érdekében tiltós műtárgy kialakítása szükséges a 24 hrsz –ú területen a külterületi szakaszba történő csatlakozási pontban.
Ezen műtárgy beépítése lehetővé teszi a csapadékvíz tározó tó előürítését provizórikus szivattyús átemelését a külterületi csatorna szakaszon keresztül.
Összesítve:
Meglevő földmedrű árok felújítás: 3749 m
Tervezett új földmedrű árok: 390 m
Meglevő kapubejáró átépítés: 70 db
Új kapubejáró építés: 10 db
Meglevő kapubejáró felújítás: 18 db
Meglevő járda átvezetés felújítás: 12 db
Új zárt szakasz építés ( út alatti áteresz ): 22 m
Új tiltós műtárgy: 2 db

A Vállalkozó kötelezettsége a kivitelezés során:
- a lakosság folyamatos tájékoztatása a soron következő munkálatokról, útlezárásról;
- az egyes lakóingatlanokhoz a személyi közlekedést folyamatosan biztosítani kell;
- az egyes ingatlanokra gépjárművel történő behajtás lehetőségét ingatlanonként csak egy alkalommal, legfeljebb 48 órára szabad elzárni.
Részletes leírások a csatolt dokumentumokban.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
Az alábbi értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 Többlet jótállás ideje 36 hó + …. hó (min. 0 hó max. 24 hónap) 10
2 Az M/2-1 pontjában meghatározott szakember szakmagyakorlási jogosultsághoz szükséges tapasztalati időt meghaladó többlet tapasztalati ideje (0-36 hó) 10
3 Az M/2-2 pontjában meghatározott szakember szakmagyakorlási jogosultsághoz szükséges tapasztalati időt meghaladó többlet tapasztalati ideje (0-36 hó) 10
  Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: mindösszesen nettó ajánlati ár HUF / Súlyszám: 70
II.2.6) Becsült érték:
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében ennek a résznek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)
II.2.7) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban: 165
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbítás leírása:
II.2.8) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárás kivételével)
A gazdasági szereplők tervezett száma (keretszáma):
vagy
Tervezett minimum: > / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.9) Változatokra (alternatív ajánlatokra) vonatkozó információk
Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok) nem
II.2.10) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.11) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.12) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: TOP-2.1.3-16-CS1-2021-00023
II.2.13) További információ
A II.2.7. ponthoz:
A kivitelezést a szerződés hatálybalépését követő 10 napon belül átadott munkaterület átvételének napján kell megkezdeni legkésőbb a munkaterület átadásától számítottan 165 naptári nap alatt kell a kivitelezést befejezni, majd a műszaki átadás átvételt megkezdeni.
A II.2.12. ponthoz:
A kifizetés az alábbi pályázati forrásból történik, utófinanszírozással:
Csapadékvíz elvezető rendszer fejlesztése Eperjesen” című „TOP-2.1.3-16-CS1-2021-00023”
támogatás intenzitása: 100,000%

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Részvételi feltételek
III.1.1) Kizáró okok és a szakmai tevékenység végzésére vonatkozó jogosultság
A kizáró okok felsorolása: Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó, és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdésében meghatározott kizáró okok fennállnak.
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: Ajánlatkérő tájékoztatja az ajánlattevőket, hogy a kizáró okokra vonatkozóan csak az EKR-ben az adott dokumentumra vonatkozó elektronikus űrlap kitöltésével szükséges nyilatkozni, mind az ajánlattevők, mind a részükre adott esetben
kapacitást nyújtó szervezetek tekintetében.
Az EKR-ben elektronikus űrlap benyújtásával teendő nyilatkozatokat a közös ajánlattevők, valamint az alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezetek képviseletében az ajánlatot benyújtó gazdasági szereplő teszi meg, a Kbt. 35. § (2a), a 41/A.§ (5) és a 65. § (12) bekezdéseire is figyelemmel.
A kizáró okok igazolása körében az ajánlattevők kötelesek figyelembe venni a közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és kizáró okok igazolásának, valamint a közbeszerzési műszaki leírás meghatározásának módjáról szóló 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 17. §-ában foglaltakat és a Kbt. 114/A. § előírásait.
A kizáró okokra vonatkozóan a közbeszerzés megkezdését megelőzően kiállított igazolások is benyújthatóak (felhasználhatóak) mindaddig, ameddig az igazolásokban foglalt tény, illetve adat tartalma valós.
A Kbt. 69. § (11a) bekezdése alapján az alkalmassági követelményeknek megfelelés és a kizáró okok fenn nem állása igazolásának körében nem kérhető a gazdasági szereplőtől olyan igazolás benyújtása, amelyet ugyanazon ajánlatkérő részére a gazdasági szereplő korábbi közbeszerzési eljárásban az EKR-ben elektronikus úton már benyújtott. Ebben az esetben a gazdasági szereplő nyilatkozik arról, hogy mely korábbi eljárásban benyújtott igazolást kéri figyelembe venni a bírálat során. Az ajánlatkérő attól függetlenül vizsgálja meg, hogy a korábban benyújtott igazolás megfelel-e az adott közbeszerzési eljárásban benyújtandó igazolásra irányadó tartalmi
követelményeknek, hogy a korábbi igazolás adott esetben megjelöli, hogy azt mely közbeszerzési eljárásban való felhasználás céljára állították ki.
Ajánlatkérő az eljárásból kizárja azt az ajánlattevőt, akivel szemben a kizáró okok az eljárás során következnek be.
Adott esetben a Kbt. 64. § szerint a Közbeszerzési Hatóság a 188. § (4) bekezdése szerinti véglegessé vált határozata, vagy annak megtámadására irányuló közigazgatási per esetén a bíróság 188. § (5) bekezdése szerinti jogerős határozata benyújtása szükséges, öntisztázás igazolására.
Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság előírása [Kbt. 65. § (1) bekezdés c) pont]: Alkalmatlan az ajánlattevő, amennyiben az építési kivitelezési tevékenységet végző gazdasági szereplő nem szerepel az Étv. szerinti, építőipari kivitelezési tevékenységet végzők névjegyzékében, a nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplő nincs bejegyezve az Irányelv XI. melléklete szerinti hasonló nyilvántartásba.
Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság igazolása: Az névjegyzékben szereplés tényét az ajánlatkérő ellenőrzi a nyilvánosan elérhető adatbázisból.
III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása:
Alkalmassági minimumkövetelmény(ek) meghatározása:
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása M/1. Ismertesse az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított 5 évben befejezett, sikeres műszaki átadás-átvétellel lezárt, az alkalmasság minimum követelményeinél meghatározottaknak megfelelő építési beruházásait/321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (2) a)/. A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 21. § (2a) bekezdése alapján a vizsgált időszak alatt befejezett, de legfeljebb 8 éven belül megkezdett építési beruházások vehetők figyelembe a fentiek szerinti referenciakörben.
Az alkalmassági igazolásához a szerződést kötő másik fél által adott igazolás szükséges, amely tartalmazza legalább a következő adatokat: a kivitelezés tárgyát, valamint mennyiségét (méter), a teljesítés ideje (kezdete és vége - év, hó, nap) és helye, a szerződést kötő másik fél, valamint a részéről információt nyújtó személy neve és telefonszáma vagy e-mail címe, továbbá nyilatkozni kell arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt.
Ajánlatkérő befejezett referenciaként olyan építési beruházást fogad el, ahol a beruházás sikeres műszaki átadás-átvétele megtörtént.
A közös ajánlattevőként teljesített referencia esetében felhívjuk ajánlattevők figyelmét a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 22. § (5) bek.-ben foglaltakra.
M/2. Mutassa be azon műszaki vezető szakemberét, akit be kíván vonni a teljesítésbe, a szakember által aláírt szakmai önéletrajz csatolásával, amely tartalmazza a szakmajogosultsági feltételhez szükséges képesítést és szakmai tapasztalatot év/hó részletezettséggel, továbbá csatolja a végzettséget/képzettséget igazoló okirat egyszerű másolatát Amennyiben a szakember hatályos kamarai regisztrációval rendelkezik, úgy adja meg a regisztrációs számát, amelyet az ajánlatkérő ellenőriz a nyilvánosan elérhető kamarai névjegyzékből, ebben az esetben az Önéletrajznak nem szükséges tartalmazni a jogosultsághoz szükséges tapasztalati időt és a végzettség/képzettség igazolása sem szükséges. Csatolja a szakember rendelkezésre állási nyilatkozatát a jelen Dokumentáció 4. számú melléklete benyújtásával, mely szerint az ajánlattevő nyertessége esetén kész dolgozni és nincs olyan más kötelezettsége, amely ezen vállalását akadályozná. /321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (2) b)/.
Ajánlatkérő előírja, hogy az alkalmassági követelmény tekintetében bemutatott szakembernek a kivitelezés felelős műszaki vezetőjeként kell részt vennie a teljesítésben.
A bemutatott szakembernek a szerződéskötésre kell rendelkeznie az alkalmasság minimumkövetelménye szerinti kamarai regisztrációval. Ajánlatkérő a 266/2013. (VII.11.) Korm. rendeletben szereplő végzettséggel egyenértékű végzettséget is elfogad.
Ajánlatkérő lehetővé teszi, hogy ugyanazon szakember bármely alkalmassági szempont tekintetében bemutatható.
Figyelem! Amennyiben a bemutatott szakember az ajánlattevő munkavállalója vagy tagja, vagy cégvezetője, úgy az igazolás az ajánlattevő saját igazolásának számít.
Amennyiben a bemutatott szakember munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban foglalkoztatott (megbízási szerződéssel esetileg vagy állandóan foglalkoztatott vagy foglalkoztatni kívánt), úgy a szakember alvállalkozónak és erre tekintettel kapacitást nyújtó szervezetnek is minősül a dokumentációban részletezettek szerint, mivel a bemutatott szakembereknek kell részt venni a teljesítésben.

A fenti igazolások tekintetében adott esetben alkalmazható a 321/2015. (X.30.) Kormányrendelet 22. § (4)-(5), 24. § (1)-(2) bekezdése is.
Ajánlatkérő tájékoztatja az ajánlattevőket, hogy a Kbt. 114/A. § (1) bekezdés alapján a kizáró okok és az alkalmassági feltételeknek való megfelelésre vonatkozóan a közbeszerzési dokumentumokban meghatározott igazolásokat a gazdasági szereplők már AZ AJÁNLATUKBAN KÖTELESEK BENYÚJTANI.

3.4. Az előírt alkalmassági követelményeknek a közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek, továbbá a Kbt. 65. § (7), (9)-(11) bekezdése szerinti szervezetek (személyek) bevonására lehetőség van.
Alkalmassági minimumkövetelmény(ek): M/1. Alkalmatlanság: Az ajánlattevő műszaki és szakmai szempontból alkalmatlan, ha nem rendelkezik az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított 8 éven belül megkezdett és 5 éven belül befejezett sikeres műszaki átadás-átvétellel lezárt legalább 2.500 méter földmedrű árok felújítása vagy 250 méter új földmedrű árok kialakítása építési referenciával.
M/2.Alkalmatlanság: Az ajánlattevő műszaki és szakmai szempontból alkalmatlan, ha nem rendelkezik az építésügyi és az építésüggyel összefüggő szakmagyakorlási tevékenységekről szóló 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet szerinti
M/2-1. 1 fő, MV- M kódszámú (Mélyépítési és mélyépítési műtárgyak szakterület) vagy azzal egyenértékű hatályos kamarai regisztrációval rendelkező felelős műszaki vezető szakemberrel vagy olyan szakemberrel, aki rendelkezik az MV-M kódszámú vagy azzal egyenértékű szakmajogosultsági feltételnek megfelelő képesítéssel és szakmai tapasztalattal.
M/2-2. 1 fő, MV- VZ kódszámú (Vízgazdálkodási építmények szakterület) vagy azzal egyenértékű hatályos kamarai regisztrációval rendelkező felelős műszaki vezető szakemberrel vagy olyan szakemberrel, aki rendelkezik az MV-VZ kódszámú vagy azzal egyenértékű szakmajogosultsági feltételnek megfelelő képesítéssel és szakmai tapasztalattal.
III.1.4) A részvételre vonatkozó objektív szabályok és kritériumok (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
A szabályok és kritériumok felsorolása, rövid ismertetése:
III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
  A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a fogyatékkal élő vagy hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja
  A szerződés teljesítése védett munkahely-teremtési programok keretében történik
  A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
III.1.6) A szerződés biztosítékai:
1. Ajánlati biztosíték: Ajánlatkérő az ajánlat benyújtását ajánlati biztosítékhoz köti 500.000-Ft (azaz Ötszázezer Ft) összegben, amelyet a Kbt. 54. § (1)-(2) bekezdés szerint kell rendelkezésre bocsátani az ajánlat benyújtásával egy időben. Közös ajánlattétel esetén, a Kbt. 35. § (5) bekezdése alapján elegendő egyszer rendelkezésre bocsátani. Készpénzbefizetés esetén kedvezményezett: Eperjes Község Önkormányzata, számlaszám: 80600017-10042281-00000000, közlemény: ajánlati biztosíték EKR001389922022
2. A Vállalkozó a végszámla benyújtásakor a kötelező jótállási időszak (36 hónap) végéig érvényes, a szerződés hibás teljesítésével kapcsolatos garanciális igények biztosítékaként a nettó szerződéses ellenérték 3 %-ának megfelelő összegű garanciális biztosítékot köteles adni Megrendelőnek a Kbt. 134. § (3), (4), és (6) a) pontja, valamint (8) bekezdések szerint. A jótállás időszakát meghaladóan biztosíték csak okirati formában biztosítható.
3.Szerződést biztosító mellékkötelezettségek és megerősítő biztosítékok:
Késedelmi kötbér: A szerződésben rögzített bármely kötelezettsége késedelmes teljesítés esetén, ha az olyan okból következett be, amelyért a Vállalkozó felelős, kötbért köteles fizetni a Megrendelőnek. Késedelmes teljesítés a határidőt követő teljesítés.
A kötbér akkor is jár, ha a Megrendelőnek kára nem merült fel. A késedelmi kötbér a véghatáridő tekintetében a teljes nettó ellenérték naptári napi 0,5%-a de legfeljebb a teljes nettó ellenérték 20%-a. A kötbérmaximum elérését követően a Megrendelő a szerződést felmondhatja.
Meghiúsulási kötbér: A Vállalkozó, az olyan okból történő meghiúsulás vagy nemteljesítés esetére, amelyért felelős, a teljes nettó ellenérték 30 %-a mértékű meghiúsulási kötbért köteles fizetni.
III.1.7) Az ellenszolgáltatás teljesítésének feltételei és / vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre:
Teljesítésigazolás: A műszaki ellenőr javaslatára a Megrendelő a saját eljárási rendjében állítja ki a 191/2009. (IX.15.) Kormányrendeletben előírt műszaki átadás átvétel alapján.
Előlegfizetés: Az ajánlatkérő igény esetén előleget fizet, az előleg mértéke a szerződésben foglalt nettó ellenszolgáltatás 5%-ának megfelelő összeg, a Kbt. 135. § (7) bekezdése és a 322/2015. (X.30.) Korm. rendelet 30.§ (1)-(3) bekezdése alapján.
Az előleget az ajánlatkérő az ajánlattevő kérésére legkésőbb az építési munkaterület átadását követő 15 napon belül köteles kifizetni. Az előleg biztosítékául a Kbt. 135. § (7) bekezdése alapján biztosíték nem kérhető.
Elszámolás az előleggel: a végszámlában
Számlázás:
Az ajánlattevő 1 részszámlát és 1 végszámlát jogosult benyújtani az alábbiak szerint:
1. részszámla: a műszaki teljesítés 50 %-os készültségének elérését követően a vállalkozási díj 50 %-a mértékében.
Végszámla: A teljes kivitelezés befejezése, az építmények minden rendszerének működőképes és rendeltetésszerű használatra alkalmas állapotában és hiánytalan, eredményes műszaki átadása és a 191/2009. (IX.15.) Korm. rendeletben előírtak teljesítése után, a nettó ellenérték fennmaradó 50%-a összegéről nyújtható be végszámla, amellyel a teljes 100%-os díj kifizetésre kerül.
A számla kiállítása a hatályos ÁFA törvénynek megfelelően történik, tekintettel arra, hogy a kivitelezés engedélyköteles, így a kiállított számla ÁFÁ-t nem tartalmaz, azt a Megrendelő fizeti meg (fordított ÁFA).
Az ajánlatkérőként szerződő fél a szerződés teljesítésének elismeréséről (teljesítésigazolás) vagy az elismerés megtagadásáról az ÁFA tv. és a Ptk. előírása szerint köteles nyilatkozni.
Ha az ajánlattevőként szerződő fél írásbeli értesítésére (készre jelentés) az ajánlatkérőként szerződő fél a szerződésben az átadás-átvételi eljárás megkezdésére meghatározott határidőt követő tizenöt napon belül nem kezdi meg az átadás-átvételi eljárást, vagy megkezdi, de a szerződésben a Ptk. 6:247. § (2) bekezdésére figyelemmel meghatározott határidőben nem fejezi be, az ajánlattevőként szerződő fél kérésére a teljesítésigazolást köteles kiadni.
Fizetési folyamat:
322/2015. (X.30.) Korm. rendelet 32/A. § szerint.
Amennyiben a nyertes ajánlattevőként szerződő fél a teljesítéshez alvállalkozót nem vesz igénybe a kifizetést a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bekezdése szerint teljesíti Ajánlatkérő, a teljesítést követően benyújtott szerződésszerű és a jogszabályoknak megfelelő számla alapján, leigazolt szerződésszerű teljesítést követően.
A késedelmi kamatra vonatkozóan a Ptk. 6:155. § (1) bekezdése az irányadó. Ajánlatkérő a szerződésen alapuló ellenszolgáltatásból eredő tartozásával szemben csak a jogosult által elismert és lejárt követelését számíthatja be.
A kifizetés részletes leírása a szerződéstervezetben.
Az eljárásban alkalmazandó az adóigazgatási eljárás részletszabályairól szóló 465/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet 24. § előírása, továbbá 2014 - 2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet is.
Az ajánlattétel, a szerződéskötés és a kifizetés pénzneme a magyar forint (HUF).
III.1.8) A nyertes közös ajánlattevők által létrehozandó gazdálkodó szervezet:
Ajánlatkérő a Kbt. 35. § (8) bekezdése alapján nem teszi lehetővé a közös ajánlatot tevő
nyertesek által gazdálkodó szervezet, illetve jogi személy létrehozását a szerződés
teljesítéséhez.
III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk (csak szolgáltatásmegrendelés esetében)
  A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve
A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás:
III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:
1.A nyertes ajánlattevőnek a kivitelezés időtartalmára, legkésőbb a szerződéskötés időpontjára, a tárgyi munkára építés-szerelési biztosítást kell kötnie 10 millió forint / kár és 20 millió forint/év limitösszeggel vagy a fennálló biztosítását erre a munkára kiterjesztenie.
2. A Vállalkozó kötelezettsége a kivitelezés során:
- a lakosság folyamatos tájékoztatása a soron következő munkálatokról, útlezárásról;
- az egyes lakóingatlanokhoz a személyi közlekedést folyamatosan biztosítani kell;
- az egyes ingatlanokra gépjárművel történő behajtás lehetőségét ingatlanonként csak egy alkalommal, legfeljebb 48 órára szabad elzárni.
III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
x Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és szakképzettségét

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
(klasszikus ajánlatkérők esetében)
x Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Nyílt eljárás
  Meghívásos eljárás
  Tárgyalásos eljárás
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
IV.1.2) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
  Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma:
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
  A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják
IV.1.3) A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalásos eljárás vagy a versenypárbeszéd során történő csökkentésére irányuló információ
  Több fordulóban lebonyolítandó tárgyalások igénybe vétele annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsék a megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát.
IV.1.4) Információ a tárgyalásról (klasszikus ajánlatkérők esetében; kizárólag tárgyalásos eljárás esetében)
  Ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a szerződést az eredeti ajánlat alapján, tárgyalások lefolytatása nélkül ítélje oda.
IV.1.5) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
További információk az elektronikus árlejtésről:
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
/ (KÉ-szám/évszám)
IV.2.2) Ajánlattételi, részvételi vagy regisztrációs kérelem benyújtási határidő
Dátum: 2022/10/07 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 10:00 (óó:pp)
IV.2.3) Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének tervezett napja (részvételi felhívás esetében)
Dátum: (éééé/hh/nn)
IV.2.4) Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók: HU
IV.2.5) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama: (ajánlati felhívás esetében)
Az ajánlati kötöttség végső dátuma: (éééé/hh/nn)
vagy
Az időtartam hónapban: vagy napban: 60 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.6) Az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések felbontásának feltételei
Datum: 2022/10/07 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 12:00 (óó:pp) Hely: Az ajánlatok bontása az EKR rendszerben történik a 424/2017. (XII. 19.) Korm rendelet 15. §
rendelkezései szerint.
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: A Kbt. 68. § (1b) szerint.

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű nem
A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról
  A megrendelés elektronikus úton történik
x Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
x A fizetés elektronikus úton történik
VI.3) További információk:
VI.3.1) Feltételes közbeszerzés
  Ajánlatkérő felhívja a gazdasági szereplők figyelmét, hogy az eljárást eredménytelenné nyilváníthatja, ha valamely meghatározott, ellenőrzési körén kívül eső, bizonytalan jövőbeli esemény az ajánlattételi, illetve részvételi határidő lejártát követően következik be.
Ajánlatkérő ellenőrzési körén kívül eső, bizonytalan jövőbeli esemény meghatározása:
VI.3.2) Az ajánlati biztosíték (ajánlati felhívás esetében)
x Az eljárásban való részvétel ajánlati biztosíték adásához kötött.
Az ajánlati biztosíték mértéke: 500000
A befizetés helye: banki befizetés
vagy az ajánlatkérő fizetési számlaszáma: 80600017-10042281-00000000
Az ajánlati biztosíték befizetése (teljesítése) igazolásának módja: Az ajánlati biztosítékot a Kbt. 54. § (1)-(2) bekezdés szerint kell
rendelkezésre bocsátani az ajánlat benyújtásával egy időben. Közös ajánlattétel esetén, a Kbt. 35. § (5) bekezdése alapján elegendő egyszer rendelkezésre bocsátani.
VI.3.3) Konzultációra vonatkozó információk
  Kiegészítő tájékoztatást ajánlatkérő konzultáció formájában is megadja.
A konzultáció időpontja: (éééé/hh/nn) és helye:
VI.3.4) Ajánlat érvénytelenségére vonatkozó összeg ár vagy költség esetében
Ajánlatkérő az alábbi értéket meghaladó árat vagy költséget tartalmazó ajánlatot a bírálat során érvénytelenné nyilvánítja
 
VI.3.5) Az ajánlatok értékelési szempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám:
0-10
VI.3.6) A módszer(ek) meghatározása, amellyel a VI.3.5) pont szerinti ponthatárok közötti pontszámot megadásra kerül:
Az ár tekintetében fordított arányosítás, a jótállás és a többlettapasztalat tekintetében egyenes arányosítás a dokumentációban részletezettek szerint.
VI.3.7) Életciklusköltség-számítási módszer alkalmazására vonatkozó információ
  Ajánlatkérő az áru, szolgáltatás vagy építési beruházás értékeléskor figyelembe vett költségét életciklusköltség-számítási módszer alkalmazásával határozza meg.
VI.3.8) A bírálatra vonatkozó további információk
x Az ajánlatkérő előírja a kizáró okok, az alkalmassági követelmények, valamint a Kbt. 82. § (5) bekezdése szerinti objektív kritériumok tekintetében a közbeszerzési dokumentumokban meghatározott igazolásoknak a részvételi jelentkezésben vagy az ajánlatban történő benyújtását.
VI.3.9) További információk: 1.Az ajánlatkérő térítésmentesen és teljes terjedelmében közvetlenül elektronikus úton bocsátja a közbeszerzési dokumentumokat az ajánlattevők rendelkezésére a felhívás megjelenésének napjától a https://ekr.gov.hu/ címen.
2. Hiánypótlás 71. § (6) alapján biztosított
3.Az ajánlattevő csatolja az ajánlatban aláíró személy 2006. évi V. törvény 9. § ( 1) szerinti aláírási címpéldányát /aláírás-mintáját az
ajánlatkérési dokumentációban rögzítettek szerint. Folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetében a 321/ 2015. (X.30) Korm.
rend. 13. §-a is irányadó. Nemleges nyilatkozat csatolása is kötelező adott esetben. Nem Magyarországon letelepedett gazdasági
szereplők esetében kérjük csatolni a gazdálkodó szervezet cégkivonatát és annak egyszerű, magyar
nyelvű fordítását, mivel esetükben ajánlatkérő nem tudja ellenőrizni acégjegyzék-adatokat a céginformációs szolgálattól lekérhető
cégkivonatból.
4. Amennyiben több ajánlattevő közösen nyújt be ajánlatot ( közös ajánlattevők), akkor az EKR-ben elektronikus űrlap benyújtásával
teendő nyilatkozatokat a közös ajánlattevők képviseletében az ajánlatot benyújtó gazdasági szereplő teszi meg. A közös ajánlattevők a szerződés teljesítéséért az ajánlatkérő felé egyetemlegesen felelnek.
5. Az ajánlatnak tartalmaznia kell az ajánlattevő Kbt. 66.§ (6) bekezdés a) és b) pontja szerinti, nyilatkozatát, nemleges tartalommal is, továbbá a Kbt. 67. § (4), és Kbt. 66. § (2) bekezdés szerinti nyilatkozatokat
6.Az ajánlatokat elektronikus úton, az EKR rendszeren keresztül kell benyújtani. Az ajánlat elkészítése során, amennyiben valamely
nyilatkozatminta az EKR-ben eletronikus űrlapként rendelkezésre áll, a nyilatkozatot az elektronikus űrlap kitöltése útján kell az
ajánlat részeként megtenni. Azon dokumentumok, amelyek tekintetében az EKR rendszerben nem áll rendelkezésre elektronikus
űrlap, ajánlatkérő a papír alapú dokumentum egyszerű elektronikus, pdf vagy jpg formátumú másolatának csatolását írja elő.
7. Az alkalmassági feltételek és ezek előírt igazolási módja a minősített ajánlattevői jegyzékbe történő felvétel feltételét képező
minősítési szempontokhoz képest szigorúbbak.
8. Ajánlatkérő nem alkalmazza a Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pontja szerinti eredménytelenséget.
9. eljáró FAKSZ: Dr. Nagymihály Tamás ügyvéd, lajstromszáma: 00014.
10. Ajánlatkérő tájékoztatja az ajánlattevőket, hogy alkalmazza a Kbt. 81. § (4) és (5) bekezdését.
11. Ajánlatkérő nem alkalmaz tartalékkeretet.
12. Ajánlatkérő nem tart helyszíni bejárást.
További előírások a csatolt dokumentációban.
VI.4) E hirdetmény feladásának dátuma:
2022/09/21 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem szükséges