Ugrás a tartalomra Ugrás a láblécre

Publikus Core
Közbeszerzési Értesítő száma: 2022/186
Beszerzés tárgya: Szolgáltatásmegrendelés
Hirdetmény típusa: Ajánlati/részvételi felhívás/2020 KÉ
Eljárás fajtája: Nyílt eljárás
Közzététel dátuma: 2022.09.23.
Iktatószám: 20286/2022
CPV Kód: 79993000-1
Ajánlatkérő: Készenléti Rendőrség
Teljesítés helye: 1078 Budapest, István u. 23-25.
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő: 2022.10.14.
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa: Regionális/helyi szintű
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre: Közrend és biztonság
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Ajánlati/részvételi felhívás
A Kbt. 112. § (1) bekezdés b) pont szerinti eljárások esetében.
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Készenléti Rendőrség
Nemzeti azonosítószám: 15720199251
Postai cím: Kerepesi Út 47-49
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1101
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Nagyné Juhász Klára
Telefon: +36 19994082
E-mail: nagynejk@kr.police.hu
Fax: +36 14327400
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.police.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
  Meghatalmazott ajánlatkérő nélkül.
  Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: (adja meg ajánlatkérő nevét)
  Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került feltüntetésre: (adja meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és azonosítószámát)
  Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Kommunikáció
x A közbeszerzési dokumentumok korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR001327902022/reszletek (URL)
  A közbeszerzési dokumentumokhoz történő hozzáférés korlátozott. További információ a következő helyről érhető el: (URL)
További információ a következő címen szerezhető be
x a fent említett cím
  másik cím: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó
x elektronikus úton: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR001327902022/reszletek (URL)
x a fent említett címre
  a következő címre: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
  Az elektronikus kommunikáció olyan eszközök és berendezések használatát igényli, amelyek nem általánosan hozzáférhetők. Ezen eszközök és berendezések korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: (URL)
I.4) Az ajánlatkérő típusa
  Központi szintű
x Regionális/helyi szintű
  Közjogi szervezet
  Közszolgáltató
  Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2) bekezdés]
  Egyéb:
I.5) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
x Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
  Egyéb tevékenység:
I.6) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
  Villamos energia
  Földgáz és kőolaj kitermelése
  Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
  Víz
  Postai szolgáltatások
  Vasúti szolgáltatások
  Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
  Kikötői tevékenységek
  Repülőtéri tevékenységek
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1) Elnevezés:
KR István u. objektum épületüzemeltetési feladatok
Hivatkozási szám: EKR001327902022
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 79993000-1
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
  Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
A KR István utca 23-25. szám alatti objektum (épület teljes területe ~6380 m2, udvar ~1353 m2) épületüzemeltetési feladatainak ellátása, rendkívüli hibaelhárítási feladatok ellátása valamint tisztasági festés biztosítása 24 hónapos keretszerződés keretében a műszaki leírásban foglaltak szerint.
II.1.5) Becsült érték:
Pénznem:
(ÁFA nélkül; keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében a szerződéseknek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)
II.1.6) Részekre bontás
  Részajánlat tételére lehetőség van.
Ajánlatok benyújthatók   valamennyi részre   legfeljebb a következő számú részre:   csak egy részre
  Az egy ajánlattevőnek odaítélhető részek maximális száma:
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a következő részek vagy részcsoportok kombinációjával ítéljen oda szerződéseket:
x Részajánlat tételének lehetősége nem biztosított.
A részajánlat tételének kizárásának indoka(i): A gazdasági és műszaki szempontok vizsgálata során ajánlatkérő megállapította, hogy a közbeszerzés egy részére történő ajánlattétel nem egyeztethető össze a gazdasági észszerűséggel, a beszerzés tárgyát képező szolgáltatás részekbe történő csoportosítása műszaki és gazdasági szempontból is indokolatlan.
II.2) A közbeszerzés ismertetése
 
II.2.1) Elnevezés:
KR István u. objektum épületüzemeltetési feladatok
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 79993000-1
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU11 A teljesítés helye: 1078 Budapest, István u. 23-25.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
épület teljes területe ~6380 m2, udvar ~1353 m2
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
Az alábbi értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 Hátrányos helyzetű munkavállaló foglalkoztatása 5
  Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: Ajánlati ár (nettó Ft) / Súlyszám: 95
II.2.6) Becsült érték:
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében ennek a résznek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)
II.2.7) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 24 vagy napban:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható igen
A meghosszabbítás leírása: Amennyiben a keretszerződés lejártáig a keretösszeg nem merül ki, a szerződés időtartama 2 hónappal meghosszabbítható.
II.2.8) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárás kivételével)
A gazdasági szereplők tervezett száma (keretszáma):
vagy
Tervezett minimum: > / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.9) Változatokra (alternatív ajánlatokra) vonatkozó információk
Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok) nem
II.2.10) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.11) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.12) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.13) További információ
Ajánlatkérő a helyszíni bejárás lehetőségét biztosítja. Kezdési ideje: 2022. október 04. 10:00 óra
Találkozó helyszíne: 1078 Budapest, István u. 23-25. szám alatti objektum bejárata.
Kapcsolattartó: Kaposvári Csaba, e-mail: kaposvarics@kr.police.hu, Tel: +36 30 822 8901
A belépés megkönnyítése érdekében 2022. október 03-án 15:00 óráig a kapcsolattartó e-mail címére kérjük megküldeni az EKR-be feltöltött "Belépési nyilatkozat helyszíni bejáráshoz" elnevezésű dokumentumot kitöltve, aláírva. A belépési nyilatkozat a helyszínen is kitölthető.

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Részvételi feltételek
III.1.1) Kizáró okok és a szakmai tevékenység végzésére vonatkozó jogosultság
A kizáró okok felsorolása: Az eljárásban nem lehet Ajánlattevő, alvállalkozó és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, aki esetében a Kbt. 62. § (1) bekezdés h)-k) és m) pontjaiban meghatározott kizáró okok fennállnak.
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: Az ajánlattevőnek a közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és a kizáró okok igazolásának, valamint a közbeszerzési műszaki leírás meghatározásának módjáról szóló 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 17. § (1) bekezdése szerint
ajánlatában nyilatkozatot kell benyújtania, hogy nem tartozik a Kbt. 62. § (1) bekezdés h)-k) és m) pontjaiban meghatározott kizáró okok hatálya alá, valamint a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) pontját 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 8. § i) pont ib) alpontja és a 10. § g) pont gb) alpontjában foglaltak szerint kell igazolnia.
Az alvállalkozó és adott esetben az alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezet vonatkozásában az ajánlattevő a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 17. § (2) bekezdése alapján nyilatkozatot köteles benyújtani arról, hogy az érintett gazdasági szereplők vonatkozásában nem állnak fenn a Kbt. 62. § (1) bekezdés h)-k) és m) pontjaiban meghatározott kizáró okok. A Kbt. 67. § (4) bekezdése szerinti nyilatkozat megtételéhez az EKR-ben található űrlap kitöltése
szükséges.
Az ajánlatkérő a kizáró okok hiányát a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendeletben részletezettek szerint, továbbá a rendelkezésre álló elektronikus nyilvántartásokból ellenőrzi.
A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 13. §-ában foglaltak szerint folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetében az
Ajánlattevőnek az ajánlathoz csatolnia kell a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást. Amennyiben nincs folyamatban változásbejegyzési eljárás, úgy a nemleges tartalmú változásbejegyzési nyilatkozatot is be kell nyújtani. A nyilatkozat megtételéhez az EKR-ben található űrlap kitöltése szükséges.
A kizáró okokra és az alkalmassági követelményekre vonatkozóan a közbeszerzés megkezdését megelőzően kiállított igazolások is benyújthatók (felhasználhatók) mindaddig, ameddig az igazolásokban foglalt tény, illetve adat tartalma valós. Az ajánlatkérő - ellenkező bizonyításig - az adat valóságtartalmát az ajánlattevő erre vonatkozó külön nyilatkozata nélkül vélelmezi.
Ajánlatkérő hivatkozik a Kbt. 69. § (11a) bekezdésére valamint a Kbt. 64. §-ra.
Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság előírása [Kbt. 65. § (1) bekezdés c) pont]:
Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság igazolása:
III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása:
Alkalmassági minimumkövetelmény(ek) meghatározása:
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása M1) Ajánlattevő – figyelemmel a Kbt. 65. § (1) bekezdés b) pontjára – a Korm. r. 21. § (3) bekezdés b) pontja alapján ismertesse azoknak a szakembereknek a nevét, végzettségét, illetve képzettségét, szakmai tapasztalatát, akiket be kíván vonni a teljesítésbe. Ennek keretében ajánlattevőnek be kell nyújtania a bevonni kívánt szakemberekről szóló nyilatkozatot, valamint a szakmai önéletrajzot, a rendelkezésre állási nyilatkozatot (adott esetben az önéletrajz
részeként), a végzettséget, illetve képzettséget igazoló dokumentum másolatát.
A Kbt. 114/A. § (1) bekezdése alapján Ajánlatkérő előírja, hogy az M1) pont szerinti alkalmassági követelmény tekintetében meghatározott igazolásokat Ajánlattevőnek már az AJÁNLATÁBAN be kell nyújtania. Ajánlatkérő a Kbt. 114/A. § (2)-(6) bekezdés rendelkezései szerint jár el, a Kbt. 67. § (1) bekezdés, a Kbt. 69. § (2)-(9) bekezdés, valamint a Kbt. 114. § (2)
bekezdés rendelkezéseit nem kell alkalmazni.
A Kbt. 65. § (6) bekezdése alapján az előírt alkalmassági követelménynek a közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek. Azon követelményeknek, amelyek értelemszerűen kizárólag egyenként vonatkoztathatók a gazdasági szereplőkre, az együttes megfelelés lehetősége értelmében elegendő, ha közülük egy felel meg. Az előírt alkalmassági követelménynek az ajánlattevők bármely más szervezet vagy személy kapacitására támaszkodva is megfelelhetnek,
a közöttük fennálló kapcsolat jogi jellegétől függetlenül a Kbt. 65. § (7) bekezdésében foglaltak szerint. A kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet az előírt igazolási módokkal azonos módon köteles igazolni az adott alkalmassági feltételnek történő megfelelést. Ajánlatkérő hivatkozik a Kbt. 65. § (11) bekezdésére.
Alkalmassági minimumkövetelmény(ek): M1) Ajánlattevő alkalmatlan, ha nem rendelkezik minimum 4 fő, az alábbi-, vagy az alábbiakkal egyenértékű végzettséggel rendelkező szakemberrel:
- 1 fő központifűtés- és gázhálózat rendszerszerelő végzettségű szakember, OKJ száma: 34 582 09,
- 1 fő gáz- és hőtermelő berendezés-szerelő végzettségű szakember, OKJ száma: 35 582 01
- 1 fő víz-, csatorna- és közmű-rendszerszerelő szakember, OKJ száma: 34 582 12
- 1 fő villanyszerelő szakember, OKJ száma: 34 552 04.
Egy szakember több pozícióra is jelölhető.
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy az ajánlatkérő által meghatározottaktól eltérő végzettség megadása esetén az egyenértékűséget ajánlattevőnek kell igazolnia.
III.1.4) A részvételre vonatkozó objektív szabályok és kritériumok (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
A szabályok és kritériumok felsorolása, rövid ismertetése:
III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
  A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a fogyatékkal élő vagy hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja
  A szerződés teljesítése védett munkahely-teremtési programok keretében történik
  A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
III.1.6) A szerződés biztosítékai:
III.1.7) Az ellenszolgáltatás teljesítésének feltételei és / vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre:
Ajánlatkérő előleget nem fizet. Az ajánlattétel, az elszámolás és kifizetés pénzneme magyar forint (HUF).
Ajánlatkérő az igazolt teljesítés alapján, átutalással, a kincstári rendnek megfelelően a nyertes Ajánlattevő által kiállított számla, és kötelező mellékletei ellenében fizeti meg annak ellenértékét, a Ptk. 6:130. § (1)-(2) szerint, a számla kézhezvételétől számított 30 napos fizetési határidő alkalmazásával.
A szerződés teljesítésével kapcsolatos részletes feltételeket, a fizetési– és kötbérfeltételeket a KKD részeként kiadott szerződés tervezet tartalmazza.
Ajánlatkérő hivatkozik az Áht.41. § (6) bekezdésére, a Kbt. 27/A. §, 135. § (1) és (6) bekezdéseire.
III.1.8) A nyertes közös ajánlattevők által létrehozandó gazdálkodó szervezet:
Ajánlatkérő nem követeli meg, és nem teszi lehetővé gazdálkodó szervezet létrehozását a
szerződés teljesítéséhez.
III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk (csak szolgáltatásmegrendelés esetében)
  A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve
A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás:
III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:
Vállalkozó késedelmes teljesítése esetén kötbér fizetésére köteles Megrendelő felé.
Késedelmes teljesítés esetén a kötbér mértéke az eredménytelenül eltelt határidőt követő
a) üzemeltetési feladatok és eseti javítás esetében minden késedelmesen eltelt nap – de legfeljebb 25 nap – után a késedelemmel érintett szolgáltatás nettó havi díjának 1%-a, de minimum 5000 Ft/nap,
b) rendkívüli hibaelhárítás esetében minden késedelmesen eltelt óra – de legfeljebb 48 óra – után 5 000 Ft/óra.
Amennyiben Megrendelő késedelmes vagy hibás teljesítésre hivatkozva jogszerűen eláll a Szerződéstől (amennyiben még nem történt teljesítés), illetőleg felmondja a Szerződést, úgy Megrendelő meghiúsulási kötbérre jogosult. A meghiúsulási kötbér alapja a nettó három havi üzemeltetési díj, mértéke a nettó kötbéralap 25%-a.
III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
x Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és szakképzettségét

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
(klasszikus ajánlatkérők esetében)
x Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Nyílt eljárás
  Meghívásos eljárás
  Tárgyalásos eljárás
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
IV.1.2) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
  Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma:
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
  A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják
IV.1.3) A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalásos eljárás vagy a versenypárbeszéd során történő csökkentésére irányuló információ
  Több fordulóban lebonyolítandó tárgyalások igénybe vétele annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsék a megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát.
IV.1.4) Információ a tárgyalásról (klasszikus ajánlatkérők esetében; kizárólag tárgyalásos eljárás esetében)
  Ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a szerződést az eredeti ajánlat alapján, tárgyalások lefolytatása nélkül ítélje oda.
IV.1.5) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
További információk az elektronikus árlejtésről:
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
/ (KÉ-szám/évszám)
IV.2.2) Ajánlattételi, részvételi vagy regisztrációs kérelem benyújtási határidő
Dátum: 2022/10/14 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 12:00 (óó:pp)
IV.2.3) Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének tervezett napja (részvételi felhívás esetében)
Dátum: (éééé/hh/nn)
IV.2.4) Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók: HU
IV.2.5) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama: (ajánlati felhívás esetében)
Az ajánlati kötöttség végső dátuma: (éééé/hh/nn)
vagy
Az időtartam hónapban: vagy napban: 30 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.6) Az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések felbontásának feltételei
Datum: 2022/10/14 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 14:00 (óó:pp) Hely: Az ajánlatok bontása az EKR-en keresztül történik.
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: Az EKR rendelet 15. § (2) bekezdés alapján az elektronikusan beérkezett ajánlatok bontását az EKR végzi az ajánlattételi határidőt követően kettő órával később. A Kbt. 68. § (4)-(5) bekezdés szerinti adatokat az EKR a bontás időpontjától
kezdve elérhetővé teszi valamennyi ajánlattevő számára.
EKR üzemzavar esetén ajánlatkérő felhívja a figyelmet az EKR rendelet 16. §-ára.

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű nem
A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról
x A megrendelés elektronikus úton történik
x Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
x A fizetés elektronikus úton történik
VI.3) További információk:
VI.3.1) Feltételes közbeszerzés
  Ajánlatkérő felhívja a gazdasági szereplők figyelmét, hogy az eljárást eredménytelenné nyilváníthatja, ha valamely meghatározott, ellenőrzési körén kívül eső, bizonytalan jövőbeli esemény az ajánlattételi, illetve részvételi határidő lejártát követően következik be.
Ajánlatkérő ellenőrzési körén kívül eső, bizonytalan jövőbeli esemény meghatározása:
VI.3.2) Az ajánlati biztosíték (ajánlati felhívás esetében)
  Az eljárásban való részvétel ajánlati biztosíték adásához kötött.
Az ajánlati biztosíték mértéke:
A befizetés helye:
vagy az ajánlatkérő fizetési számlaszáma:
Az ajánlati biztosíték befizetése (teljesítése) igazolásának módja:
VI.3.3) Konzultációra vonatkozó információk
  Kiegészítő tájékoztatást ajánlatkérő konzultáció formájában is megadja.
A konzultáció időpontja: (éééé/hh/nn) és helye:
VI.3.4) Ajánlat érvénytelenségére vonatkozó összeg ár vagy költség esetében
Ajánlatkérő az alábbi értéket meghaladó árat vagy költséget tartalmazó ajánlatot a bírálat során érvénytelenné nyilvánítja
 
VI.3.5) Az ajánlatok értékelési szempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám:
0-10
VI.3.6) A módszer(ek) meghatározása, amellyel a VI.3.5) pont szerinti ponthatárok közötti pontszámot megadásra kerül:
A VI.3.9) pontban leírtak szerint.
VI.3.7) Életciklusköltség-számítási módszer alkalmazására vonatkozó információ
  Ajánlatkérő az áru, szolgáltatás vagy építési beruházás értékeléskor figyelembe vett költségét életciklusköltség-számítási módszer alkalmazásával határozza meg.
VI.3.8) A bírálatra vonatkozó további információk
x Az ajánlatkérő előírja a kizáró okok, az alkalmassági követelmények, valamint a Kbt. 82. § (5) bekezdése szerinti objektív kritériumok tekintetében a közbeszerzési dokumentumokban meghatározott igazolásoknak a részvételi jelentkezésben vagy az ajánlatban történő benyújtását.
VI.3.9) További információk: a. Ajánlatkérő jelen közbeszerzési eljárásra a Kbt. 41. § (3) bekezdése alapján az EKR-ben történő lebonyolítást írja elő.
b. Az elektronikus közbeszerzés részletes szabályairól szóló 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet (EKR rendelet) 11. § (5) bekezdése alapján érdeklődő gazdasági szereplőnek csak az tekinthető, aki az eljárás iránti érdeklődését az eljárásra vonatkozóan az EKR-ben (!) jelezte. Azon gazdasági szereplők tekintetében, amelyek érdeklődésüket egyéb módon (pl. e-mailben) jelezték, az ajánlatkérő mentesül a Kbt. által előírt egyidejű tájékoztatási, megküldési, értesítési kötelezettsége alól.
c. Az ajánlat benyújtásának formai követelményeit a KKD tartalmazza.
d. Ajánlatkérő a műszaki-szakmai alkalmassági feltételeket a minősített ajánlattevők jegyzékéhez képest szigorúbban
határozta meg.
e. Ajánlatkérő hivatkozik a Kbt. 47. § (2) bekezdésére.
f. Ajánlatkérő nem alkalmazza a Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pontját.
g. Ajánlattevő nyújtsa be az ajánlatban szereplő nyilatkozatokat aláíró, az Ajánlattevő és az alkalmasság igazolásában
résztvevő gazdasági szereplő írásbeli képviseletére jogosult személy (cég esetében a cégjegyzésre jogosult) aláírási címpéldányát vagy ügyvéd vagy kamarai jogtanácsos által ellenjegyzett aláírás mintáját. Amennyiben az ajánlatot nem az írásbeli képviseletre jogosult személy írja alá, akkor az adott személy(ek)nek az ajánlat aláírására vonatkozó, a meghatalmazott aláírását is tartalmazó, a képviseletre jogosult általi, cégszerű aláírással ellátott meghatalmazása.
h. Ajánlattevő nyújtsa be a Kbt. 66. § (2) bekezdése szerinti nyilatkozatot.
i. Ajánlattevő - figyelemmel az államháztartásról szóló 2011.évi CXCV. törvény (Áht.) 41.§ (6) bekezdésben foglaltakra - átláthatósági nyilatkozatot köteles benyújtani.
j. Az ajánlattételi határidőre az EKR Rendelet 17. § (1) bekezdése nem alkalmazandó. Az ajánlattételi határidőt befolyásoló üzemzavar esetén az ajánlatkérő az EKR Rendelet 16. § (1)-(3) bekezdéseiben foglaltak szerint köteles eljárni.
k. Ajánlatkérő a Kbt. 71. §-a szerint biztosítja a hiánypótlás, felvilágosítás kérés lehetőségét.
l. Értékelés: Az 1. részszempont (Ajánlati ár nettó Ft) áron belül ajánlatkérő az 1.1. Épületüzemeltetési feladatok
(nettó Ft/hónap), súlyszám 80, valamint az 1.2. Rendkívüli hibaelhárítási feladatok (nettó Ft/óra/fő), súlyszám 10, 1.3. Tisztasági festés (nettó Ft/m2), súlyszám 5 alszempontokat értékeli. Ajánlatkérő az 1. részszempont esetén a fordított arányosítás módszerével, a 2. részszempont esetén a pontkiosztás módszerével értékeli az egyes ajánlatok tartalmi elemeit. Az értékelés részletes szabályait a KKD tartalmazza.
VI.4) E hirdetmény feladásának dátuma:
2022/09/22 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem szükséges