Ugrás a tartalomra Ugrás a láblécre

Publikus Core
Közbeszerzési Értesítő száma: 2022/186
Beszerzés tárgya: Építési beruházás
Hirdetmény típusa: Ajánlati/részvételi felhívás/2020 KÉ
Eljárás fajtája: Nyílt eljárás
Közzététel dátuma: 2022.09.23.
Iktatószám: 20198/2022
CPV Kód: 45232130-2
Ajánlatkérő: Narda Község Önkormányzata
Teljesítés helye: Narda, Petőfi u., Határ u. 352/1, 352/2 361, 305, 345/1, 345/2, 289 , 033, 07 , 228/1, 02. hrsz.
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő: 2022.10.07.
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa: Regionális/helyi szintű
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre: Általános közszolgáltatások
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Ajánlati/részvételi felhívás
A Kbt. 112. § (1) bekezdés b) pont szerinti eljárások esetében.
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Narda Község Önkormányzata
Nemzeti azonosítószám: 15424659118
Postai cím: Kossuth Utca 1
Város: Narda
NUTS-kód: HU222
Postai irányítószám: 9793
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Nemes Miklós
Telefon: +36 94351036
E-mail: nemes.miklos@se.hu
Fax: +36 94999299
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.narda.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
  Meghatalmazott ajánlatkérő nélkül.
  Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: (adja meg ajánlatkérő nevét)
  Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került feltüntetésre: (adja meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és azonosítószámát)
  Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Kommunikáció
x A közbeszerzési dokumentumok korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR001342422022/reszletek (URL)
  A közbeszerzési dokumentumokhoz történő hozzáférés korlátozott. További információ a következő helyről érhető el: (URL)
További információ a következő címen szerezhető be
x a fent említett cím
  másik cím: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó
x elektronikus úton: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR001342422022/reszletek (URL)
x a fent említett címre
  a következő címre: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
  Az elektronikus kommunikáció olyan eszközök és berendezések használatát igényli, amelyek nem általánosan hozzáférhetők. Ezen eszközök és berendezések korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: (URL)
I.4) Az ajánlatkérő típusa
  Központi szintű
x Regionális/helyi szintű
  Közjogi szervezet
  Közszolgáltató
  Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2) bekezdés]
  Egyéb:
I.5) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
x Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
  Egyéb tevékenység:
I.6) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
  Villamos energia
  Földgáz és kőolaj kitermelése
  Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
  Víz
  Postai szolgáltatások
  Vasúti szolgáltatások
  Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
  Kikötői tevékenységek
  Repülőtéri tevékenységek
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1) Elnevezés:
Csapadékvíz elvezetés kivitelezés
Hivatkozási szám: EKR001342422022
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45232130-2
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
Petőfi Sándor utca és Határ utca csapadékvíz elvezető rendszerének kiépítése
II.1.5) Becsült érték:
Pénznem:
(ÁFA nélkül; keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében a szerződéseknek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)
II.1.6) Részekre bontás
  Részajánlat tételére lehetőség van.
Ajánlatok benyújthatók   valamennyi részre   legfeljebb a következő számú részre:   csak egy részre
  Az egy ajánlattevőnek odaítélhető részek maximális száma:
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a következő részek vagy részcsoportok kombinációjával ítéljen oda szerződéseket:
x Részajánlat tételének lehetősége nem biztosított.
A részajánlat tételének kizárásának indoka(i): Részajánlat kizárt tekintettel a beruházás egységes térbeli és időbeli organizációjára. A beruházásban szereplő vízelvezető
rendszerben a mederelemek egységes szerkezetek és a több kisebb tételű beszerzés kedvezőtlenebb árakat eredményezve rontaná a
beruházás költséghatékonyságát. Organizációs és műszaki szempontból nem lehetséges, hogy a munkaterületen több kivitelező is
munkát végezzen.
Gazdaságilag sem előnyös az organizációs költségeket duplán megfizetni. Több kivitelező egymást akadályozná a megvalósításban,
több rész biztosítása technikailag túlságosan bonyolult lenne, a már említett területi sajátosságra tekintettel a felvonulási,
anyagtárolási, logisztikai funkciók tekintetében a kivitelezők kizárólag ugyanazon helyszínt tudnák használni, a kivitelezéssel érintett
településen teljességgel lehetetlen organizációs szempontból több vállalkozó felvonulását biztosítani (több ugyanolyan munkagép,
forgalomkorlátozások…stb.), a több vállalkozó koordinációja a szerződés teljesítését és a fenntartást is veszélyeztetné.
II.2) A közbeszerzés ismertetése
 
II.2.1) Elnevezés:
Csapadékvíz elvezetés kivitelezés
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45232130-2
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU222 A teljesítés helye: Narda, Petőfi u., Határ u. 352/1, 352/2 361, 305, 345/1, 345/2, 289 , 033, 07 , 228/1, 02. hrsz.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
2760,5 m csapadékvíz elvezető rendszer kialakítása
Főbb mennyiségek:
Meglévő árok szelvénybővítése rézsűképzéssel (1 m3/fm) 1162 m3
Kitermelt föld járműre rakással gépi erővel, elszállítása 2 km -re 1025 m3
II/60/70 -100 cm-es könnyített beton mederelemburkolat készítése 77 m
Földvisszatöltés tömörítéssel 1812 m2
Érintett terület rendezése, füvesítése 3102 m2
Közmű feltárása kézi erővel 125 m3
Egyes fák kitermelése tuskóirtással,legallyazással és darabolással 24 db
Tükörkészítés tömörítés nélkül, sík felületen 1459 m2
I/40/40 -100 cm-es könnyített beton mederelem fektetése 1477 db
I/20/40 -100 cm-es könnyített beton mederelem fektetése 226 db
Kapubejáró építése 0,40/8,00 m-es 37 db
Kapubejáró építése 0,30/8,00 m-es 4 db
Beton folyóka építés 50/200 cm-es íves folyókaelemmel 58 db


(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
Az alábbi értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 24 hónapot meghaladó többlet jótállás mértéke (minimum 0- maximum 36 hónap)  10
2 M.2.1 alkalmassági követelményre megajánlott szakember többlet szakmai tapasztalata (0-36 hónap) 10
3 M.2.2 alkalmassági követelményre megajánlott szakember többlet szakmai tapasztalata (0-36 hónap) 10
  Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: Egyösszegű ajánlati ár (nettó Ft) / Súlyszám: 70
II.2.6) Becsült érték:
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében ennek a résznek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)
II.2.7) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban: 150
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbítás leírása:
II.2.8) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárás kivételével)
A gazdasági szereplők tervezett száma (keretszáma):
vagy
Tervezett minimum: > / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.9) Változatokra (alternatív ajánlatokra) vonatkozó információk
Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok) nem
II.2.10) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.11) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.12) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: TOP-2.1.3-16-VS1-2021-00036
II.2.13) További információ
A II.2.7) pontban megadott időtartam a munkaterület átadástól értendő. A munkaterület átadására legkésőbb a szerződés hatályba lépését követő 15 napon belül kerül sor.

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Részvételi feltételek
III.1.1) Kizáró okok és a szakmai tevékenység végzésére vonatkozó jogosultság
A kizáró okok felsorolása: Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, aki a Kbt.
62. § (1) bekezdés h)-k) és m) pontjának hatálya alá tartozik. Ajánlatkérő kizárja az eljárásból azon ajánlattevőt, alvállalkozót,
alkalmasság igazolásában résztvevő más szervezetet, akivel szemben a kizáró okok az eljárás során következnek be.
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: Ajánlattevőnek a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet (továbbiakban: Kr.) 17. § (1) bekezdés szerint EKR űrlapon, egyszerű nyilatkozatot kell benyújtania arról, hogy nem tartozik a felhívásban előírt kizáró okok hatálya alá, valamint a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) pontját a Kr. 8. § i) pont ib) alpontja és a 10. § g) pont gb) alpontja szerint kell igazolnia az Ajánlatkérő által kiadott, űrlap benyújtásával. Adott esetben alkalmasság igazolásában résztvevő más szervezet vonatkozásában: AT a Kbt. 67. § (4) bekezdésében foglaltaknak megfelelően, a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 17. § (2) bekezdése alapján csak nyilatkozni köteles arról, hogy az általa az alkalmasságának igazolására igénybe vett más szervezet nem tartozik a Kbt. 62. § (1) bekezdés h)–k), és m) pontja szerinti kizáró okok hatálya alá. A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 17. § (1) bek. alapján az EEKD nem alkalmazandó, azonban az ajánlatkérő köteles elfogadni, ha az ajánlattevő a 321/2015. (X .30.) Korm. rendelet 7. § szerinti - korábbi közbeszerzési eljárásban felhasznált - EEKD-t nyújt be, feltéve, hogy az abban foglalt információk megfelelnek a valóságnak, és tartalmazzák az ajánlatkérő által a kizáró okok tekintetében megkövetelt információkat. Az EEKD-ban foglalt információk valóságtartalmáért az AT felel. Öntisztázás a Kbt. 64. § alapján. AT vonatkozásában folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetén az ajánlathoz csatolandó a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelem és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolás is. Amennyiben AT vonatkozásában nincs folyamatban változásbejegyzési eljárás, nemleges nyilatkozat is csatolandó. [321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 13. §]. Az EKR-ben az AK a KD között elektronikus űrlapként létrehozta a Változásbejegyezésre, valamint a Kbt. 62. § (1) bekezdés kb) pontjára vonatkozó nyilatkozat mintáját, amelyet az ajánlattevő az elektronikus űrlap formájában köteles kitölteni. A kizáró okokra vonatkozóan a közbeszerzés megkezdését megelőzően kiállított igazolások is benyújthatóak (felhasználhatóak) mindaddig, ameddig az igazolásokban foglalt tény, illetve adat tartalma valós. Az AK - ellenkező bizonyításig - az adat valóságtartalmát az ajánlattevő erre vonatkozó külön nyilatkozata nélkül vélelmezi. A Kbt. 69. § (11a) bekezdése irányadó.
AK alkalmazza a Kbt. 114/A. §-t.
Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság előírása [Kbt. 65. § (1) bekezdés c) pont]: Alkalmatlan az AT a szerződés teljesítésére, amennyiben az építőipari kivitelezési tevékenységet folytató gazdasági szereplő nem szerepel az 1997.évi LXXVIII. tv. szerinti, építőipari kivitelezési tevékenységet végzők névjegyzékében, illetve a nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplők esetén a letelepedés szerinti ország kivitelezői nyilvántartásában nem szerepelnek, vagy a letelepedés szerinti országban a kivitelezési tevékenység vonatkozásában előírt engedéllyel, jogosítvánnyal, vagy szervezeti, kamarai tagsággal nem rendelkeznek.
A nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplő esetén a 2014/24/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv XI. mellékletében felsorolt nyilvántartások szerinti igazolást (kivonatot) vagy egyéb igazolást, vagy nyilatkozatot kell igazolásként benyújtani.
Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság igazolása: AK a nyilvántartásban szereplés tényét a Kbt.69.§(11) bekezdése szerinti nyilvántartásokban ellenőrzi. A nyilvántartásban szereplés tényét-amennyiben a Kbt.69.§(11)bek.-e szerinti nyilvántartásokban a vonatkozó adatok, illetve tények ingyenes ellenőrzésére nincsen mód -a nyilvántartás kivonatának, a nyilvántartást vezető szerv által kiállított igazolásnak vagy a nyilvántartásban szereplés tényét igazoló dokumentumnak egyszerű másolatban történő benyújtásával Szükséges igazolni. Az alk. igazolására a Kbt. 65.§(7),(9) bek. és 69.§(11),(11a) bek. és Kr. 1. § (7) bekezdése is irányadók.
AK felhívja a figyelmet a Kbt. 35.§ (2a) bek.,41/A.§ (4)és(5) bek.,65.§(12) bek., 69.§(11a) bek.-re.
III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: P1. Az ajánlattevőnek alkalmasságát minden, a cégnyilvántartás szerinti pénzforgalmi számlája vonatkozásában igazolnia kell a pénzügyi intézménytől származó, az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított kettő évre vonatkozó megfelelő nyilatkozattal, irányadó a 321/2015 (X.30.) Korm. rendelet 19. § (1) bekezdés a) pontja. Sorba állítás alatt kitétel alatt Ajánlatkérő a 2009. évi LXXXV. tv. 2. § 25. pontjában meghatározott fogalmat érti. Ajánlatkérő a vizsgált intervallumban esetlegesen megszűnt számlákra vonatkozóan is kéri csatolni az igazolást.
AK alkalmazza a Kbt. 114/A. §-t.
Alkalmassági minimumkövetelmény(ek) meghatározása: Alkalmatlan az ajánlattevő a szerződés teljesítésére, amennyiben
P1. Alkalmatlan az ajánlattevő, amennyiben bármely pénzforgalmi számlaszáma vonatkozásában a hirdetmény feladását megelőző 2 évben (24 hónapban) 15 napot meghaladó sorba állítás volt.
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása M1.AT csatolja a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (2) bekezdés a) pontja szerint az eljárás megindításától visszafelé számított 5 évben (60 hónap) teljesített közbeszerzés tárgyának megfelelő tárgyú referencia munkáinak ismertetését, a 321/2015. (X. 30.) kr. 22. § (3) bekezdése alapján a szerződést kötő másik fél által adott igazolással. Ajánlatkérő a 321/2015. (X. 30.) kr. 21. § (2a) bekezdés a) pontja alapján a vizsgált időszak alatt befejezett, de legfeljebb nyolc éven belül megkezdett építési beruházásokat veszi figyelembe. A referenciaigazolásnak minimálisan tartalmaznia kell alábbiakat: - teljesítés ideje (kezdő-befejező időpontja „év/hónap/nap” pontossággal)- teljesítés helye - a szerződést kötő másik fél - a építés tárgya, valamint mennyisége - továbbá nyilatkozni kell arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e A 21. § (2) bekezdés a) pontja szerinti esetben, ha a nyertes közös ajánlattevőként teljesített építési beruházásra, vonatkozó referencia igazolás vagy nyilatkozat - a teljesítés oszthatatlansága miatt - nem állítható ki az egyes AT-k által végzett munkák, illetve teljesített szolgáltatások elkülönítésével, úgy az ajánlatkérő a referencia igazolást vagy nyilatkozatot bármelyik, a teljesítésben részt vett AT részéről az ismertetett építési beruházás tekintetében olyan arányban köteles elfogadni, amilyen arányban az igazolást benyújtó ajánlattevő az általa elvégzett teljesítés alapján az ellenszolgáltatásból részesült. A 21/A. §-ban foglaltak szerint ajánlatkérő elfogadja annak igazolását is, ha a referencia követelményben foglalt eredmény vagy tevékenység a szerződés részteljesítéseként valósult meg.
M2.) A Kbt. 65. § (1) bekezdés b) pontja, valamint a Kbt. 65. § (4) bekezdése és a Kr. 21. § (2) bekezdés b) pontja alapján AT nyilatkozata azoknak a szakembereknek (szervezeteknek) a megnevezésével, és az M2. szerinti megfelelő pozíció megjelölésével, akiket az AT be kíván vonni a teljesítésbe. Az alkalmasság igazolható kamarai névjegyzékben való szerepléssel, ebben az esetben a pontos elérési út (url) továbbá a jogosultság megszerzésének idejének megadása szükséges, ezáltal további dokumentum csatolása nem szükséges. Amennyiben az alkalmassági követelményre megajánlott szakember magyarországi kamarai névjegyzékben nem szerepel, abban az esetben csatolandó a szakember végzettségének igazolása, valamint az előírt szakmai tapasztalat igazolásaként sajátkezűleg aláírt szakmai önéletrajz. A szakmai gyakorlat alátámasztására az adatokat min. az alábbi részletezettséggel kell megadni: az ellátott feladat, tevékenység ismertetése; és a tevékenység kezdő és befejező ideje (év, hónap pontossággal). Az önéletrajznak olyan részletezettségűnek kell lennie, hogy az alkalmassági követelményeknek való megfelelés egyértelműen megállapítható legyen. Az ajánlattevő köteles nyilatkozni arról, hogy nyertessége esetén a szakember a 266/2013. (VII.11) kr. szerinti kamarai névjegyzékbe való bejegyzéséről gondoskodni fog, ennek elmaradása a szerződéskötés megtagadását jelenti AK részéről.
Ajánlattevő az alkalmassági minimumkövetelményeknek a Kbt. 65. § (7) bekezdésében foglaltak alapján bármely más szerv (vagy személy) kapacitására támaszkodva megfelelhet a közöttük fennálló kapcsolat jogi jellegétől függetlenül. A Kbt. 65. § (8) bekezdésben foglalt eset kivételével csatolni kell az ajánlatban a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet olyan szerződésben, előszerződésben vagy más formában vállalt kötelezettségvállalását tartalmazó okiratot, amely alátámasztja, hogy a szerződés teljesítéséhez szükséges erőforrások rendelkezésre állnak majd a szerződés teljesítésének időtartama alatt. Az alkalmassági követelményeknek való megfelelés igazolása keretében alkalmazandók a Kbt. 65. § (6) bekezdésében foglaltak. Az alkalmasság tekintetében a Kbt. 65. § további rendelkezései is megfelelően alkalmazandók.
AK alkalmazza a Kbt. 114/A. §-t.
Alkalmassági minimumkövetelmény(ek): M.1. Alkalmatlan az ajánlattevő a szerződés teljesítésére, amennyiben nem rendelkezik az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított öt évben (60 hónapban) teljesített, de nyolc évben (96 hónapban) megkezdett legalább összesen, 2000 m
hosszúságú csapadékvíz elvezető csatorna és/vagy árok építésére és/vagy felújítására vonatkozó referenciával,
Ajánlattevő tárgyi alkalmassági követelménynek való megfelelését több szerződéssel is igazolhatja.
M.2.
Alkalmatlan az ajánlattevő a szerződés teljesítésére, amennyiben nem rendelkezik
M.2.1./ legalább 1 fő szakemberrel, aki a 266/2013. (VII.11.) Korm. rendelet szerinti MV-VZ vagy azzal egyenértékű felelős műszaki vezetői jogosultságra vonatkozó nyilvántartásba vétel megszerzéséhez szükséges végzettséggel és szakmai gyakorlati idővel rendelkezik;
M.2.2/ legalább 1 fő szakemberrel, aki a 266/2013. (VII.11.) Korm. rendelet szerinti MV-KÉ vagy azzal egyenértékű felelős műszaki vezetői jogosultságra vonatkozó nyilvántartásba vétel megszerzéséhez szükséges végzettséggel és szakmai gyakorlati idővel rendelkezik.

Egy szakember több pozícióra is jelölhető.
III.1.4) A részvételre vonatkozó objektív szabályok és kritériumok (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
A szabályok és kritériumok felsorolása, rövid ismertetése:
III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
  A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a fogyatékkal élő vagy hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja
  A szerződés teljesítése védett munkahely-teremtési programok keretében történik
x A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
III.1.6) A szerződés biztosítékai:
Jótállás: ajánlattevő vállalása szerint, de minimum 24 hónap. Késedelmi kötbér: Vállalkozó, ha neki vagy alvállalkozójának, teljesítési segédjének felróható okból késedelembe esik, a nettó vállalkozási díj 1 %-ának megfelelő mértékű napi késedelmi kötbért köteles megfizetni minden késedelemmel érintett naptári nap után. A késedelmi kötbért legfeljebb 20 napi tétel tekintetében lehet érvényesíteni. A késedelmi kötbér megfizetése nem mentesíti a Vállalkozót a szerződésszerű teljesítés alól. Meghiúsulási kötbér: Megrendelő fenntartja magának a jogot, hogy a 20 napot meghaladó, Vállalkozó érdekkörében felmerült, felróható késedelem esetén a szerződéstől egyoldalú nyilatkozattal elálljon. Elállás esetén a Vállalkozó a nettó vállalkozói díj (ajánlati ár) 30%-ának megfelelő összegű meghiúsulási kötbér megfizetésére köteles.
Jótállási biztosíték: nettó ajánlati ár 5%-a. Részletek a szerződéstervezetben!
III.1.7) Az ellenszolgáltatás teljesítésének feltételei és / vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre:
Az ajánlattétel, a szerződés és a kifizetés pénzneme magyar forint. AK - a Kbt. 135. § (7)-(8) bekezdésében foglaltaknak megfelelően – 5 % előleget biztosít. Az előleggel a 3. részszámlában köteles nyertes AT elszámolni. Nyertes AT a Műszaki ellenőr által igazolt 4 db részszámla és 1 db végszámla benyújtására jogosult. Nyertes AT 15, 40, 60, 80 százalékos teljesítést követően, a műszaki ellenőr és a Megrendelő által kiállított igazolás alapján jogosult részszámlát benyújtani. Az egyes részszámlák összege a szerződéses összeg 15, 25, 20,20 %-a. .Felhívjuk AT-k figyelmét, hogy a Kbt. 138. § (1) bekezdésében foglaltakra. A számlák kifizetése: - a Kbt. 135. § (1),(3), (5)-(7) és (9) bekezdésben, - a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (továbbiakban: Ptk.) 6:130. § (1)-(2) bekezdése, alvállalkozó igénybevétele esetén a 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 32/A, - a 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 30. §-a szerint történik figyelemmel az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvényben foglaltakra.
III.1.8) A nyertes közös ajánlattevők által létrehozandó gazdálkodó szervezet:
AK nem írja elő és nem teszi lehetővé.
III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk (csak szolgáltatásmegrendelés esetében)
  A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve
A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás:
III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:
Az ajánlati biztosíték a Kbt. 54. § (2) bekezdése alapján az ajánlattevő választása szerint teljesíthető az előírt pénzösszegnek az ajánlatkérő 72100237-10148105-00000000 számú fizetési számlájára történő befizetésével, pénzügyi intézmény vagy biztosító által vállalt garancia vagy készfizető kezesség biztosításával, vagy biztosítási szerződés alapján kiállított –készfizető kezességvállalást tartalmazó –kötelezvénnyel. Az ajánlati biztosíték rendelkezésre bocsátásának határideje azonos az ajánlat benyújtásának határidejével. Az ajánlati biztosítéknak érvényben kell maradnia az ajánlati kötöttség ideje alatt. Az ajánlattevő az ajánlati biztosíték rendelkezésre bocsátását az ajánlatában köteles a terhelési értesítővel, garancia-nyilatkozattal vagy kötelezvénnyel úgy igazolni, hogy az eredeti vagy közjegyző által hitelesített másolati igazolást az EKR rendszerbe feltölti. A Kbt. 35. § (5) bekezdése alapján a közös ajánlattevőknek az ajánlati biztosítékot elegendő ez ajánlati biztosítékot egyszer rendelkezésre bocsátaniuk. Az ajánlati kötöttségnek bármelyik közös ajánlattevő részéről történt megsértése (Kbt. 54. § (4) bekezdése) esetén a biztosíték az ajánlatkérőt illeti meg. A Kbt. 73. § (6) bekezdés b) pontja alapján az ajánlat érvénytelen, ha az ajánlattevő az ajánlati biztosítékot az ajánlatkérő által előírt határidőre nem, vagy az előírt mértéknél kisebb összegben bocsátja rendelkezésre. Átutalás esetén a közlemény rovatban szükséges szerepeltetni az „ajánlati biztosíték” kifejezést. Ajánlatkérő fokozottan felhívja a figyelmet a Kbt. 41/A. § (2) bekezdésére, miszerint az olyan nyilatkozat, amely közvetlenül valamely követelés érvényesítésének alapjául szolgál (különösen garanciavállaló nyilatkozat vagy kezességvállalásról szóló nyilatkozat), elektronikus okiratként feleljen meg a polgári perrendtartásról szóló törvény szerinti teljes bizonyító erejű magánokirat követelményeinek. [A polgári perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény 325. § (1) bekezdés]
III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
  Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és szakképzettségét

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
(klasszikus ajánlatkérők esetében)
x Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Nyílt eljárás
  Meghívásos eljárás
  Tárgyalásos eljárás
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
IV.1.2) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
  Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma:
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
  A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják
IV.1.3) A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalásos eljárás vagy a versenypárbeszéd során történő csökkentésére irányuló információ
  Több fordulóban lebonyolítandó tárgyalások igénybe vétele annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsék a megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát.
IV.1.4) Információ a tárgyalásról (klasszikus ajánlatkérők esetében; kizárólag tárgyalásos eljárás esetében)
  Ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a szerződést az eredeti ajánlat alapján, tárgyalások lefolytatása nélkül ítélje oda.
IV.1.5) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
További információk az elektronikus árlejtésről:
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
/ (KÉ-szám/évszám)
IV.2.2) Ajánlattételi, részvételi vagy regisztrációs kérelem benyújtási határidő
Dátum: 2022/10/07 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 10:00 (óó:pp)
IV.2.3) Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének tervezett napja (részvételi felhívás esetében)
Dátum: (éééé/hh/nn)
IV.2.4) Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók: HU
IV.2.5) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama: (ajánlati felhívás esetében)
Az ajánlati kötöttség végső dátuma: (éééé/hh/nn)
vagy
Az időtartam hónapban: vagy napban: 60 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.6) Az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések felbontásának feltételei
Datum: 2022/10/07 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 12:00 (óó:pp) Hely: www.ekr.gov.hu
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: Az elektronikusan benyújtott ajánlatok felbontását az EKR végzi úgy, hogy a bontás időpontjában az ajánlatok az ajánlatkérő számára hozzáférhetővé válnak. Az ajánlatokat tartalmazó iratok felbontását az EKR az ajánlattétel határidő lejártát követően, kettő órával később kezdi meg. Irányadó a 424/2017 (XII.19.) Korm. rendelet 15. §, illetve Kbt. 68. §-a.

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű nem
A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról
  A megrendelés elektronikus úton történik
x Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
x A fizetés elektronikus úton történik
VI.3) További információk:
VI.3.1) Feltételes közbeszerzés
x Ajánlatkérő felhívja a gazdasági szereplők figyelmét, hogy az eljárást eredménytelenné nyilváníthatja, ha valamely meghatározott, ellenőrzési körén kívül eső, bizonytalan jövőbeli esemény az ajánlattételi, illetve részvételi határidő lejártát követően következik be.
Ajánlatkérő ellenőrzési körén kívül eső, bizonytalan jövőbeli esemény meghatározása: Megrendelő a TOP-2.1.3-16-VS1-2021-00036 azonosító számú pályázatban a Támogatónál többlettámogatás iránti kérelmet fog benyújtani.
VI.3.2) Az ajánlati biztosíték (ajánlati felhívás esetében)
x Az eljárásban való részvétel ajánlati biztosíték adásához kötött.
Az ajánlati biztosíték mértéke: 900.000,- Ft
A befizetés helye: Takarékbank
vagy az ajánlatkérő fizetési számlaszáma: 72100237-10148105-00000000
Az ajánlati biztosíték befizetése (teljesítése) igazolásának módja: Karakterkorlát miatt lsd. a III.2.2.) Szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek pontban.
VI.3.3) Konzultációra vonatkozó információk
  Kiegészítő tájékoztatást ajánlatkérő konzultáció formájában is megadja.
A konzultáció időpontja: (éééé/hh/nn) és helye:
VI.3.4) Ajánlat érvénytelenségére vonatkozó összeg ár vagy költség esetében
Ajánlatkérő az alábbi értéket meghaladó árat vagy költséget tartalmazó ajánlatot a bírálat során érvénytelenné nyilvánítja
 
VI.3.5) Az ajánlatok értékelési szempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám:
0-10
VI.3.6) A módszer(ek) meghatározása, amellyel a VI.3.5) pont szerinti ponthatárok közötti pontszámot megadásra kerül:
ár: fordított arányosítás, jótállás: egyenes arányosítás, szakember: egyenes arányosítás
VI.3.7) Életciklusköltség-számítási módszer alkalmazására vonatkozó információ
  Ajánlatkérő az áru, szolgáltatás vagy építési beruházás értékeléskor figyelembe vett költségét életciklusköltség-számítási módszer alkalmazásával határozza meg.
VI.3.8) A bírálatra vonatkozó további információk
x Az ajánlatkérő előírja a kizáró okok, az alkalmassági követelmények, valamint a Kbt. 82. § (5) bekezdése szerinti objektív kritériumok tekintetében a közbeszerzési dokumentumokban meghatározott igazolásoknak a részvételi jelentkezésben vagy az ajánlatban történő benyújtását.
VI.3.9) További információk: 1. AK felhívja a figyelmet, hogy az EKR használatához, így az ajánlat elkészítéséhez és benyújtásához az arra jogosult személy részéről történő regisztráció szükséges [EKR r. 6.§ (1) bek.].
2. AK az EKR-ben e. úton tett nyilatkozatot benyújtó személy képviseleti jogának és a közös ajánlattevőkre vonatkozó képviseleti jog megfelelőségét a Kbt. 41/A.§(4)-(5) bek,Kbt. 35.§(2a) bek,Kbt. 65.§(12) bek. alapján vizsgálja.
3. AK az előírt alkalmassági követelményeket a minősített ATk jegyzékéhez képest szigorúbban határozta meg.
4. Ajánlatban az EKRr. 11.§-ának(1)bek. alapján az EKR-ben biztosított űrlap megfelelő kitöltésével kell a felolvasólapot az ajánlathoz csatolni.
5. Ajánlatnak tartalmaznia kell ATnek a Kbt.66.§(2) bek.szerinti nyilatkozatát.
6. AT-nek csatolnia kell a Kbt.66.§ (6) bek. szerinti nyilatkozatot, nemleges nyilatkozatot is.
AT-nek ajánlatában nyilatkozatot kell benyújtania a Kbt.65.§(7) bek-nek megfelelően, nemleges nyilatkozatot is.
AT-nek és adott esetben az alkalmasság igazolásában részt vevő más GSZ-nek az ajánlathoz csatolni kell a nyilatkozatételre jogosultak aláírási címpéldányát, vagy a 2006.évi V. törvény 9.§(1) bek.szerinti aláírásmintáját. Meghatalmazás esetén a cégkivonatban nem szereplő kötelezettségvállaló(k) esetében a cégjegyzésre jogosult személytől származó, az ajánlat aláírására vonatkozó teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt meghatalmazást.
8. Üzleti titokra irányadó a Kbt.44.§(1)-(4) bek.
9. 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 26. §-a szerint szerinti felelősségbiztosítás (C.A.R. biztosítás): legalább 90 millió HUF/év és legalább 45 millió HUF/káresemény. Vállalkozó köteles a beruházás összegének megfelelő mértékű vagyonbiztosítással rendelkezni.
10. Az AT szakmai ajánlata részeként köteles csatolni az árazatlan költségvetés(ek)et teljes körűen beárazva szerkeszthető xls(excel) formátumban is).
11. Ajánlatkérő a Kbt. 75. § (6) bekezdés alapján Kbt. 75. § (2) e) pontját alkalmazza.
12. AK az eljárásban a hp. lehetőséget a Kbt. 71.§-ban foglaltaknak megf. biztosítja azzal,hogy a Kbt.71.§(6) bek. szerinti korlátozást alkalmazza új gsz. bevonása esetén.
13. AK a Kbt. 35. § (9) bek. figyelemmel nem teszi lehetővé a szerződés teljesítése érdekében gazdálkodó szervezet (projekttársaság) létrehozását.
14. Az ajánlatok összeállításával és benyújtásával kapcsolatban felmerülő összes költség az ajánlattevőt terheli.
15. A Kbt. 73. § (4)-(5) alapján a kötelező tájékoztatási kötelezettséget a dokumentáció tartalmazza.
16. Ajánlatkérő a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 46. §-át megfelelően alkalmazza.
17. Kiegészítő tájékoztatás kérés esetén kérjük, hogy a kérdéseket szerkeszthető formában is szíveskedjenek megküldeni.
18. Ajánlattevő a Kbt. 41/B. § (2) bekezdése szerint köteles eljárni a nyilatkozatok megtétele során.
19. AK felhívja ajánlattevők figyelmét a Kbt. 35. § (2a) bekezdésére, a Kbt. 41./A-B §-aira, valamint a Kbt. 65. § (12) bekezdésére, valamint az EKR rendelet 11. § (4) és (8) bekezdésére.
20. Ajánlatkérő a kizáró okok és az alkalmassági követelmények tekintetében alkalmazza a Kbt. 114/A §-ában foglaltakat és már az ajánlattétel keretében kéri benyújtani a kizáró okok és alkalmassági követelmények igazolásához szükséges dokumentumokat.
21.AK a kieg.táj.-t ésszerű határidőn belül, de legkésőbb az at. határidő lejártát megelőző 3 nappal adja meg, amennyiben a kiegtáj iránti kérelem legkésőbb a válaszadási határidőt megelőző három nappal benyújtásra került. AK a határidőn túl érkezett kieg.táj iránti kérelemre is válaszolhat, amennyiben a válaszadás az ajánlattételhez szükséges.
22. AK a 114. §(11) bek. szerinti árbevételt ajánlattevők ill. a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezetek vonatkozásában a https://e-beszamolo.im.gov.hu oldalon közzétett adatok alapján ellenőrzi, egyéb alvállalkozóra vonatkozóan nyilatkozat szükséges.
23. Ajánlatkérő alkalmazza a Kbt. 81. § (5) bekezdését.
24. Az eljárás feltételes a Kbt. 53.§ (6) bekezdése alapján.
25. AK helyszíni bejárást tart, melynek időpontja: 2022.09.29. 14.00., helyszíne: Narda, Kossuth utca 1.
25. FAKSZ: Krizmanich Gergely (lajstromszám: 00086)
VI.4) E hirdetmény feladásának dátuma:
2022/09/22 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem szükséges