Ugrás a tartalomra Ugrás a láblécre

Publikus Core
Közbeszerzési Értesítő száma: 2022/186
Beszerzés tárgya: Építési beruházás
Hirdetmény típusa: Ajánlati/részvételi felhívás/2020 KÉ
Eljárás fajtája: Nyílt eljárás
Közzététel dátuma: 2022.09.23.
Iktatószám: 20187/2022
CPV Kód: 45000000-7
Ajánlatkérő: Magyar-Szlovák Két Tanítási Nyelvű Nemzetiségi Általános Iskola és Kollégium
Teljesítés helye: 3980 Sátoraljaújhely, Balassi Bálint u. 4. sz., Hrsz. 1175/1
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő: 2022.10.11.
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa: Közjogi szervezet
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre: Oktatás
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Ajánlati/részvételi felhívás
A Kbt. 112. § (1) bekezdés b) pont szerinti eljárások esetében.
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Magyar-Szlovák Két Tanítási Nyelvű Nemzetiségi Általános Iskola és Kollégium
Nemzeti azonosítószám: 15598842205
Postai cím: Balassi B. Utca 4.
Város: Sátoraljaújhely
NUTS-kód: HU311
Postai irányítószám: 3980
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Kuczik Júlia
Telefon: +36 47321060
E-mail: j.kuczik@szlovak-sujhely.edu.hu
Fax: +36 47321060
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): http://www.szlovak-sujhely.extra.hu/index.php
A felhasználói oldal címe (URL):
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
  Meghatalmazott ajánlatkérő nélkül.
  Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: (adja meg ajánlatkérő nevét)
  Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került feltüntetésre: (adja meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és azonosítószámát)
  Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Kommunikáció
x A közbeszerzési dokumentumok korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR001421082022/reszletek (URL)
  A közbeszerzési dokumentumokhoz történő hozzáférés korlátozott. További információ a következő helyről érhető el: (URL)
További információ a következő címen szerezhető be
x a fent említett cím
  másik cím: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó
x elektronikus úton: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR001421082022/reszletek (URL)
x a fent említett címre
  a következő címre: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
  Az elektronikus kommunikáció olyan eszközök és berendezések használatát igényli, amelyek nem általánosan hozzáférhetők. Ezen eszközök és berendezések korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: (URL)
I.4) Az ajánlatkérő típusa
  Központi szintű
  Regionális/helyi szintű
x Közjogi szervezet
  Közszolgáltató
  Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2) bekezdés]
  Egyéb:
I.5) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
x Oktatás
  Egyéb tevékenység:
I.6) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
  Villamos energia
  Földgáz és kőolaj kitermelése
  Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
  Víz
  Postai szolgáltatások
  Vasúti szolgáltatások
  Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
  Kikötői tevékenységek
  Repülőtéri tevékenységek
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1) Elnevezés:
Kollégium épület felújítása
Hivatkozási szám: EKR001421082022
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45000000-7
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
A közbeszerzési eljárás keretében Ajánlatkérő a meglévő kollégium épület egy részének – a szükséges bontási munkák utáni - átalakítását és teljes körű felújítását kívánja megvalósítani. A meglévő helyiségek átalakításával, felújításával ki kell alakítani egy portásfülkét, 4 db irodát, egy konferencia/kiállító termet, egy tankonyhai egységet szaktanteremmel, valamint 4 db tantermet, továbbá fel kell újítani a kapcsolódó vizesblokkokat, közlekedő tereket gépészeti és villamos felújítással együttesen. Az épület határoló szerkezetei szigetelést kapnak. A munka részét képezi a bevilágító kupolák felújítása. A külső, udvari munka részeként térburkolt parkoló és járda készül.
Az átalakítással, felújítással érintett alapterület: 651 m2.
II.1.5) Becsült érték:
Pénznem:
(ÁFA nélkül; keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében a szerződéseknek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)
II.1.6) Részekre bontás
  Részajánlat tételére lehetőség van.
Ajánlatok benyújthatók   valamennyi részre   legfeljebb a következő számú részre:   csak egy részre
  Az egy ajánlattevőnek odaítélhető részek maximális száma:
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a következő részek vagy részcsoportok kombinációjával ítéljen oda szerződéseket:
x Részajánlat tételének lehetősége nem biztosított.
A részajánlat tételének kizárásának indoka(i): Ajánlatkérő a részajánlattétel lehetőségét nem biztosítja jelen eljárás során tekintettel arra, hogy jelen építési beruházás, olyan gazdasági és műszaki egységet alkot, amely gazdasági műszaki szempontból költséghatékonyabban megoldható az építés részegységekre való szétbontása nélkül, egységes koordinációval. Ajánlatkérő szempontjából továbbá fontos és egységesen kezelendő az érvényesíthető és esetlegesen érvényesítendő jótállási és szavatossági igénye. Így a munkálatok összehangolása egyszerűbb, a javítás és a karbantartás pedig olcsóbb, így költséghatékonyabb a beszerzés. Ajánlatkérő a részajánlattétel lehetőségét nem biztosítja, mivel az iskolaépület felújításának és bővítésének jelen eljárásban meghatározott munkái egymással szoros, egymásra épülő és összekapcsolódó műszaki egységet képeznek, egy területen, közvetlen egymás közelében megvalósítandóak, egymás nélkül, vagy eltérő feltételek szerint történő megvalósításuk esetén az épület használhatósága csökkenne és műszaki funkciója korlátozódna, valamint a felvonulási terület sem alkalmas arra, hogy több vállalkozó tudjon a külön szakember és munkagép állományával a területre felvonulni. A lehetséges befektetők számára a szerződés ilyen módon történő teljesítése jelentősen kedvezőtlenebb műszaki tartalmat biztosítana, ezáltal Ajánlatkérő számszerűsíthető gazdasági haszontól esne el. Műszaki okok tételesen: A munkarészek egymásra utaltsága, Egységes, gördülékeny műszaki ellenőrzés és koordináció érvényesítése ezáltal magasabb minőségű munka, Környezetvédelmi szempontok egységes érvényesíthetősége; szükséges egyeztetések, utazások és környezetterhelés csökkentése, határidők egységes koordinációja Gazdasági okok tételesen: Ajánlatkérői megtakarítások érvényesítése a jótállási igények egységes kezelésével, Kedvezőbb környezet a lehetséges befektetők számára, kedvező befektetői környezet által nyújtott gazdasági haszon. Az infrastruktúra kiépítése egymással összefügg, sem térben, sem időben nem elválasztható.
II.2) A közbeszerzés ismertetése
 
II.2.1) Elnevezés:
Kollégium épület felújítása
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45200000-9
További tárgyak: 45210000-2
45214200-2
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU311 A teljesítés helye: 3980 Sátoraljaújhely, Balassi Bálint u. 4. sz., Hrsz. 1175/1
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
A közbeszerzési eljárás keretében Ajánlatkérő a meglévő kollégium épület egy részének – a szükséges bontási munkák utáni - átalakítását és teljes körű felújítását, kívánja megvalósítani. A meglévő helyiségek átalakításával ki kell alakítani egy portásfülkét, 4 db irodát, egy konferencia/kiállító termet, egy tankonyhai egységet szaktanteremmel, valamint 4 db tantermet, továbbá fel kell újítani a kapcsolódó vizesblokkokat, közlekedő tereket gépészeti és villamos felújítással együttesen. Az épület határoló szerkezetei szigetelést kapnak. A munka részét képezi a bevilágító kupolák felújítása. A külső, udvari munka részeként térburkolt parkoló és járda készül.
Az átalakítással, felújítással érintett alapterület: 651 m2.
Főbb munkálatok:
Bontási munkák: válaszfalak, aljzatok, felületképzések és berendezési tárgyak/szerelvények bontása.
Szaktanterem (tankonyha) kialakítás (52,12 m2):
- Belső helyiségek és válaszfalak bontása
- Padlóburkolat bontása
- Új rétegrendű aljzat kialakítása
- Külső terasz kialakítása, vízszigeteléssel,
- Ablakbontás, új elhelyezés (függőlegesen)
- Mennyezet burkolása gipszkartonnal, 15cm vastag szálas hőszigetelő anyaggal,
- Aljzat kiegyenlítés
- Laminált padló elhelyezése
- Vakolatjavítás, festés, mázolás
- Berendezési tárgyak elhelyezése, 2db egymedencés és 1db kétmedencés mosogatóval,2db páraelszívóval, valamint a szükséges bútorzat elhelyezését
Villamos és épületgépészeti hálózat kiépítése (fűtés, ivóvíz-, és szennyvízhálózat)
Tanterem - 4db (4 x 52,12m2):
-Padlóburkolat bontása
-Aljzat kiegyenlítés
-Laminált padló elhelyezése
-Vakolatjavítás, festés, mázolás
-Villamos és épületgépészeti hálózat kiépítése (fűtési rendszer)
-Mennyezet burkolása gipszkartonnal, 15cm vastag szálas hőszigetelő anyaggal
Folyosó/közlekedő felújítás (160,3m2):
-Folyosó lezárása, meglévő műanyag belső ajtó áthelyezése alaprajz szerint
-Aljzat kiegyenlítés
-Gress lapburkolás
-Vakolatjavítás, festés, mázolás
-Mennyezet burkolása gipszkartonnal, 15cm vastag szálas hőszigetelő anyaggal,
-Villamos és épületgépészeti hálózat kiépítése (fűtési rendszer)
Iroda – 4 db (4 x 17,41 m2) és portásfülke (5,49m2):
-Padlóburkolat bontása
-Aljzat kiegyenlítés
-Laminált padló elhelyezése
-Vakolatjavítás, festés, mázolás
-Villamos és épületgépészeti hálózat kiépítése (fűtési rendszer)
-Mennyezet burkolása gipszkartonnal, 15cm vastag szálas hőszigetelő anyaggal,
Konferencia/kiállító terem (70,42m2):
-Padlóburkolat bontása
-Aljzat kiegyenlítés
-Laminált padló elhelyezése
-Vakolatjavítás, festés, mázolás
-Villamos és épületgépészeti hálózat kiépítése (fűtési rendszer – 2db split klíma)
Mennyezet burkolása gipszkartonnal, 15cm vastag szálas hőszigetelő anyaggal,
Vizesblokkok (39m2):
-Belső helyiségek és válaszfalak bontása
-Padlóburkolat bontása
-Ajtóbontás, nyílás befalazás
-Külső terasz kialakítása, vízszigeteléssel,
-Ablakbontás, új elhelyezés (függőlegesen)
-Mennyezet burkolása gipszkartonnal, 15cm vastag szálas hőszigetelő anyaggal,
-Aljzat kiegyenlítés
-Laminált padló elhelyezése
-Vakolatjavítás, festés, mázolás
-Vizes helyiségek felújítása és átalakítása
-Villamos és épületgépészeti hálózat kiépítése (fűtés, ivóvíz-, és szennyvízhálózat)
Belső festéssel érintett felület összesen: 1036m2
Tetőszerkezet:
A beázásoknál visszabontásra és javításra kerülnek.
Épületbádogos munkálatok:
A bevilágító kupolák lemezelésének visszabontása, majd azok felújítását követő visszahelyezése. Eresz és lefolyócsatornák visszabontása, majd újra kialakítása. Nyílászárók lemezszegélyeinek cseréje.
Szigetelés:
-Belső födém szigetelés: 492m2
-Külső hőszigetelés: 67m2
-Talajvíz szigetelés: 72m2
Nyílászáró csere:
Összesen 68 db nyílászáró csere és 6 db WC kabin, 3 db pissoir szeméremfal készül kiírás szerint.
Fa beltéri ajtók: 90x212 – 8 db; 100x212 – 23 db; 110x212 – 1 db;
Műanyag kültéri ajtók: 212x212 – 7 db; 212x416 1 db
Műanyag kültéri ablak: 192x440 – 1 db; 212x212 – 8 db; 692x212 – 5 db; 962x212 – 1 db; 712x212 – 2 db;
Kupola ablak: 11 db
Épületgépészet:
Fűtési csőhossz összesen 524 m, víz- és szennyvízelvezetés csőhossz összesen 426 m.
Épületvillamosság:
Az elektromos hálózat falon kívül szerelt csatornában szerelt, szabványos vezetékekkel, kötődobozba szerelt kötésekkel és szerelvényekkel készül.
A tantermekben és a folyosón új világtótestek kerülnek felhelyezésre. A szakteremben külön biztosítók és alzatok kerülnek elhelyezésre.
Járda és parkoló 84 m2
Vállalkozó feladatát képezi jelen ajánlattételi felhívással egyidejűleg megküldött dokumentációban, így a „Műszaki leírás” című dokumentumban, a szerződéstervezetben, valamint az árazatlan költségvetésben összefoglalt tevékenységek teljes körű ellátása.
A részletes feladatleírást és az árazatlan költségvetést az ajánlattételi felhívás és dokumentáció részét képező műszaki leírás tartalmazza.
Tárgyi kivitelezés nem építési engedély köteles tevékenység,
A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet (továbbiakban: Kr.) 46. § (3) bekezdésében foglaltakra tekintettel ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy, amennyiben a közbeszerzés tárgyának egyértelmű és közérthető meghatározása szükségessé tette meghatározott gyártmányú, eredetű, típusú dologra, eljárásra, tevékenységre, személyre, szabadalomra vagy védjegyre való hivatkozást, a megnevezés csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt, és megnevezés mellett a „vagy azzal egyenértékű” minden esetben értendő. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy egyenértékű dolog megajánlása esetén az egyenértékűséget az ajánlattevőnek az ajánlatában igazolnia kell.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
Az alábbi értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 A teljesítésbe bevonásra kerülő M/2.1. alk. tekintetében megajánlott szakember magasépítés területén szerzett többlet szakmai tapasztalata (hónap) (min 0, max 48 hónap) 10
2 A teljesítésbe bevonásra kerülő M/2.2. M/2.2. alk. tekintetében megajánlott szakember épületgépészet területén szerzett többlet szakmai tapasztalata (hónap) (min 0, max 48 hónap) 10
3 A teljesítésbe bevonásra kerülő M/2.3. alk. tekintetében megajánlott szakember épületvillamosság területén szerzett többlet szakmai tapasztalata (hónap) (min 0, max 48 hónap) 10
  Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: Nettó ajánlati ár / Súlyszám: 70
II.2.6) Becsült érték:
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében ennek a résznek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)
II.2.7) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 5 vagy napban:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbítás leírása:
II.2.8) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárás kivételével)
A gazdasági szereplők tervezett száma (keretszáma):
vagy
Tervezett minimum: > / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.9) Változatokra (alternatív ajánlatokra) vonatkozó információk
Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok) nem
II.2.10) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.11) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.12) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: HUSKROUA ENI CBC Programme: HUSKROUA/1901/3.1/0003
II.2.13) További információ
A II.2.7) pontban meghatározott 5 hónapos teljesítési határidő a munkaterület átadástól értendő.

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Részvételi feltételek
III.1.1) Kizáró okok és a szakmai tevékenység végzésére vonatkozó jogosultság
A kizáró okok felsorolása: Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, aki a Kbt. 62. § (1) bekezdés h)-k) és m) pontjának hatálya alá tartozik. Ajánlatkérő kizárja az eljárásból azon ajánlattevőt, alvállalkozót, alkalmasság igazolásában résztvevő más szervezetet, akivel szemben a kizáró okok az eljárás során következnek be.
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: Ajánlattevő vonatkozásában: a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 17. §-a alapján az ajánlattevőnek ajánlatában nyilatkozatot kell benyújtania, hogy nem tartozik a fenti kizáró okok hatálya alá, valamint a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) pontját a 8. § i) pont ib) alpontja vagy a 10. § g) pont gb) alpontjában foglaltak szerint kell igazolnia. A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 17. §-a alapján ajánlatkérő elfogadja, ha az ajánlattevő a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 7. § szerinti egységes európai közbeszerzési dokumentumot nyújt be, feltéve, hogy az abban foglalt információk megfelelnek a valóságnak, és tartalmazzák az ajánlatkérő által a kizáró okok és az alkalmasság igazolása tekintetében megkövetelt információkat. Az egységes európai közbeszerzési dokumentumban foglalt információk valóságtartalmáért az ajánlattevő felel. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 17. § (1a) és (1b) bekezdéseire. Alvállalkozó és kapacitást nyújtó vonatkozásában: Ajánlattevő a Kbt. 67 § (4) bekezdésében, és a 321/2015. Korm. rendelet 17. § (2) bekezdésében foglaltaknak megfelelően ajánlatában csak nyilatkozni köteles arról, hogy a szerződés teljesítéséhez nem vesz igénybe a Kbt. 62. § (1) bekezdés h)-k) és m) pont szerinti kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót és kapacitást nyújtót. Tekintettel arra, hogy Ajánlatkérő jelen közbeszerzési eljárás vonatkozásában vizsgálja a kizáró okok fenn nem állását, így az ajánlattevők a felhívás feladásánál nem régebbi nyilatkozatokkal, igazolásokkal kötelesek bizonyítani, hogy nem tartoznak a kizáró okok hatálya alá. Öntisztázás: a Kbt. 64. § (1)-(2) bekezdés alapján. A jogerős határozatot a gazdasági szereplő az ajánlatában a nyilatkozatával egyidejűleg köteles benyújtani. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Közbeszerzési Hatóság 2022. május 12-én közzétett útmutatójára a kizáró okokkal kapcsolatos igazolásokról, nyilatkozatokról, nyilvántartásokról és adatokról.
Ajánlatkérő a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 1. § (7) bekezdés alapján elfogadja a közbeszerzés megkezdését megelőzően kiállított igazolásokat mindaddig, ameddig az igazolásokban foglalt tény, illetve adat tartalma valós. Ajánlatkérő – ellenkező bizonyításáig- az adat valóságtartalmát az ajánlattevő erre vonatkozó külön nyilatkozata nélkül vélelmezi.
Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság előírása [Kbt. 65. § (1) bekezdés c) pont]: SZ/1.Alkalmatlan az ajánlattevő, amennyiben az építési kivitelezési tevékenységet végző gazdasági szereplő nem szerepel az Étv. szerinti, építőipari kivitelezési tevékenységet végsők névjegyzékében, a nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplő nincs bejegyezve az Irányelv XI. melléklete szerinti hasonló nyilvántartásba.
Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság igazolása: SZ/1.1. A 322/2015.(X.30.) K.r. 21.§ és 8. § alapján a Magyarországon letelepedett gazdasági szereplő esetén a nyilvántartásban szereplés tényét Ajánlatkérő ellenőrzi az építőipari kivitelezési tevékenységet végzők névjegyzékének adatai alapján, nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplő esetén a 2014/24/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv XI. mellékletében felsorolt nyilvántartások szerinti igazolást (kivonatot) vagy egyéb igazolást, vagy nyilatkozatot kell igazolásként benyújtani, figyelemmel a Kr 1.§ (2)-(5) bekezdésére is.
Továbbá felhívjuk a figyelmet a Kr. 24. § (1)-(2) bekezdésére, a Kbt. 69. § (11) bekezdésére is.
III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása:
Alkalmassági minimumkövetelmény(ek) meghatározása:
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása M/1 Ajánlattevő, adott esetben a kapacitást rendelkezésre bocsátó szervezet a Kbt. 114. § (2) bekezdése értelmében a Kbt. 67. § (1) bekezdése szerinti nyilatkozat benyújtására köteles, mely szerint megfelel az előírt alkalmassági követelmény(ek)nek.
Az alkalmasság igazolása tekintetében a Kbt. 69. §-a szerinti ajánlatkérői felhívásra az alábbiak szerint történik:
A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 21. § (2) bekezdés a) pontja alapján a jelen felhívás feladásától visszafelé számított öt év legjelentősebb, a közbeszerzés tárgyával kapcsolatos, műszaki átadás-átvétellel lezárt munkáinak ismertetése a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 23. § alapján.
Az igazolás tartalmazza legalább a következő adatokat:
- a referencia tárgyát, mennyiségét (az elvégzett munka rövid ismertetését oly módon, hogy abból az alkalmassági minimum-követelményeknek való megfelelés egyértelműen megállapítható legyen);
- a teljesítés idejét és helyét (a kezdés időpontját, és a műszaki átadás-átvétel lezárásának időpontját min. év/hónap/nap bontásban);
- a szerződést kötő másik fél megnevezését;
- továbbá nyilatkozni kell arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e.
Amennyiben a referenciaigazolás szerinti szerződés tárgya bővebb, mint a közbeszerzés tárgya, akkor a referenciaigazolásban meg kell adni a közbeszerzés tárgyára vonatkozó részösszeget /mennyiségi adatot/ műszaki tartalmat!
Ajánlatkérő felhívja ajánlattevők figyelmét a Kbt. 140. § (9) bekezdésében foglaltakra.
Az alkalmasság igazolása tekintetében irányadó, a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 22. § (5) bekezdése, valamint a 24. § (2) bekezdése.

M/2. Ajánlattevő, adott esetben a kapacitást rendelkezésre bocsátó szervezet a Kbt. 114. § (2) bekezdése értelmében a Kbt. 67. § (1) bekezdése szerinti nyilatkozat benyújtására köteles, mely szerint megfelel az előírt alkalmassági követelmény(ek)nek.
Az alkalmasság igazolása tekintetében a Kbt. 69. §-a szerinti ajánlatkérői felhívásra az alábbiak szerint történik:
A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 21. § (2) bekezdés b) pontja alapján ajánlattevő adja meg a teljesítésbe általa bevonni kívánt felelős műszaki vezető megnevezését, képzettségük, szakmai gyakorlatuk ismertetését és igazolja, hogy az érintett személyek jogosultak a feladat ellátására.
A Kbt. 69. § (7) bek. szerint Ajánlattevőnek már az ajánlatban szükséges benyújtaniuk a megajánlott szakember saját kezűleg aláírt részletes szakmai önéletrajzát teljes körűen (mind az alkalmasság szempontjából releváns tapasztalat, mind az értékelés szempontjából releváns többlettapasztalat bemutatásával), amelyből az előírt szakmai tapasztalat megléte minden kétséget kizáróan megállapítható. (A szakmai tapasztalatot: legalább év, hó részletezettséggel, a közbeszerzési dokumentumban megadott minta szerinti tartalommal kell megadni.) Ajánlatkérő az alkalmasság megállapítása során a bemutatott szakmai gyakorlatok közötti időbeli átfedés esetén a gyakorlatot egyszer veszi figyelembe. az önéletrajznak tartalmaznia kell adott szakember azirányú nyilatkozatát, hogy a teljesítés időtartama alatt rendelkezésre fog állni. Abban az esetben, ha a bemutatott szakember a kamarai nyilvántartásban már szerepel, kérjük ennek igazolását, vagy az elektronikus elérhetőség megjelölését. Ebben az esetben az önéletrajznak tartalmaznia kell a szakember kamarai azonosítószámát, valamint a jogosultság megszerzésének pontos idejét, illetve kódját. Abban az esetben, ha a bemutatott szakember a kamarai névjegyzékben nem szerepel, csatolandó az előírt iskolai végzettség igazolására az iskolai oklevél egyszerű másolata. Az M2) pont esetében a Kbt. 65. § (7); (6) bekezdése is alkalmazható az alkalmassági minimum követelményeknek való megfelelés érdekében.
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 65. § (9) és (12) bekezdésében foglaltakra.
Alkalmassági minimumkövetelmény(ek): M/1. Alkalmatlan az ajánlattevő, ha nem rendelkezik az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított maximum 8 éven belül megkezdett és 5 éven (60 hónapon) belül befejezett, az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően teljesített, sikeres műszaki átadás-átvétellel lezárult a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 23. § szerint igazolt,
- összesen min. nettó 450 m2 alapterületű épület építésére és/vagy felújítására és/vagy bővítésére vonatkozó referenciával/referenciákkal, mely minden szakági munkanemre kitér (építészet, gépészet, elektromosság)
A fenti referencia akár ugyanazon, akár különböző referenciamunkákból is teljesíthető.
Az egyenértékűség szempontjából ajánlatkérő a 322/2015. (X.30.) Korm. rendelet 23. § (1) bek. alapul vételével jár el.
Ajánlatkérő csak azokat a szerződéseket fogadja el az előírt időszakon belül teljesítettnek, melyek befejezési dátuma (műszaki átadás-átvétel lezárásának időpontja) is a felhívás feladásának napjától visszafelé számított 5 éven (60 hónapon) belül esik és maximum 8 éven belül megkezdett. Amennyiben a bemutatni kívánt korábbi építési beruházás osztható, úgy az M1. alkalmassági követelmények tekintetében elfogadható, ha a bemutatásra kerülő megosztott rész befejező időpontja esik a vizsgált időszakra (eljárást megindító felhívás feladásának napjától visszafelé számított 60 hónap). Ilyen esetben értelemszerűen a bemutatásra kerülő megosztott résznek kell megfelelnie az M1. alkalmassági követelmények keretében előírt egyéb feltételeknek is. Ilyen esetben értelemszerűen a bemutatásra kerülő megosztott résznek kell megfelelnie az M1. alkalmassági követelmények keretében előírt egyéb feltételeknek is.
M/2.)
M2.1)
Alkalmatlan az ajánlattevő a szerződés teljesítésére, amennyiben nem rendelkezik legalább 1 fő szakemberrel, aki
- a végzettség terén:
a 266/2013. (VII.11.) Korm. rendelet szerinti 1. melléklet VI/1. rész, 3. pontjában meghatározott „MV-É-R kategóriájú, felelős műszaki vezetői jogosultság megszerzéséhez szükséges, a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet 1. melléklete VI./1. rész 3. pontjában meghatározott végzettséggel, vagy érvényes, a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet szerinti „MV-É-R” kategóriájú felelős műszaki vezetői (vagy a hatályos átsorolás előtti, illetve azzal egyenértékű) jogosultsággal rendelkezik.
- a szakmai gyakorlat terén:
a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet szerinti MV-É-R kategóriájú vagy azzal egyenértékű felelős műszaki vezetői jogosultság megszerzéséhez szükséges, a 266/2013. (VII. 11.) VI/1. rész 3. pontjában meghatározott gyakorlattal, vagy érvényes, a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet szerinti „MV-É-R” kategóriájú vagy azzal egyenértékű felelős műszaki vezetői (vagy a hatályos átsorolás előtti, illetve azzal egyenértékű) jogosultsággal rendelkezik.
Amennyiben a megjelölt szakember rendelkezik a 266/2013 (VII.11.) VI /1. rész, 3. pontjában meghatározott „MV-É-R” kategóriás felelős műszaki vezetői névjegyzékbe vétellel, abban az esetben nem szükséges az ennek megszerzéséhez szükséges végzettséget és szakmai gyakorlatot igazolni, elegendő csak a névjegyzékbe vétel tényét és annak időpontját igazolni.
M/2.2. Alkalmatlan az ajánlattevő a szerződés teljesítésére, amennyiben nem rendelkezik legalább 1 fő szakemberrel, aki
- a végzettség terén:
a 266/2013. (VII.11.) Korm. rendelet szerinti 1. melléklet VI/2. rész, 4. pontjában meghatározott „MV-ÉG-R” kategóriájú felelős műszaki vezetői jogosultság megszerzéséhez szükséges, a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet 1. melléklete VI/2. rész 4. pontjában meghatározott végzettséggel, vagy érvényes, a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet szerinti MV-ÉG-R” kategóriájú felelős műszaki vezetői (vagy a hatályos átsorolás előtti, illetve azzal egyenértékű) jogosultsággal rendelkezik.
- a szakmai gyakorlat terén:
a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet szerinti „MV-ÉG-R” kategóriájú felelős műszaki vezetői jogosultság megszerzéséhez szükséges, a 266/2013. (VII. 11.) VI/2. rész, 4. pontjában meghatározott gyakorlattal, vagy érvényes, a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet szerinti „MV-ÉG-R” kategóriájú felelős műszaki vezetői (vagy a hatályos átsorolás előtti, illetve azzal egyenértékű) jogosultsággal rendelkezik.
Amennyiben a megjelölt szakember rendelkezik a 266/2013 (VII.11.) VI/2. rész, 4. pontjában meghatározott „MV-ÉG-R” kategóriás vagy azzal egyenértékű felelős műszaki vezetői névjegyzékbe vétellel, abban az esetben nem szükséges az ennek megszerzéséhez szükséges végzettséget és szakmai gyakorlatot igazolni, elegendő csak a névjegyzékbe vétel tényét és annak időpontját igazolni.
M/2.3. Alkalmatlan az ajánlattevő a szerződés teljesítésére, amennyiben nem rendelkezik legalább 1 fő szakemberrel, aki
- a végzettség terén:
a 266/2013. (VII.11.) Korm. rendelet szerinti „MV-ÉV-R” kategóriájú felelős műszaki vezetői jogosultság megszerzéséhez szükséges, a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet 1. melléklete VI./2. rész 6. pontjában meghatározott, végzettséggel, vagy érvényes, a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet szerinti „MV-ÉV-R” kategóriájú felelős műszaki vezetői (vagy a hatályos átsorolás előtti, illetve azzal egyenértékű) jogosultsággal rendelkezik.
folyt. a III.1.8) pontban
III.1.4) A részvételre vonatkozó objektív szabályok és kritériumok (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
A szabályok és kritériumok felsorolása, rövid ismertetése:
III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
  A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a fogyatékkal élő vagy hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja
  A szerződés teljesítése védett munkahely-teremtési programok keretében történik
  A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
III.1.6) A szerződés biztosítékai:
Jótállás: Ajánlatkérő a szerződés hibátlan teljesítésének biztosítására valamennyi beépített dolog, ill. elvégzett munka vonatkozásában a műszaki átadás-átvételt követő naptól számítva 36 hónap kötelező jótállás vállalását írja elő.
Késedelmi kötbér: Nyertes ajánlattevő amennyiben olyan okból, amelyért felelős késedelembe esik (a szerződésben rögzített határidőt elmulasztja), késedelmi kötbér fizetésére köteles.
A késedelmi kötbér mértéke a szerződés szerinti, ÁFA nélkül számított ellenszolgáltatás 1 %-a / nap, minden megkezdett (késedelemmel érintett) naptári nap után, de maximum a nettó vállalási díj 20 %-a.
A 20 napot meghaladó késedelem esetén Ajánlatkérő jogosult a szerződést felmondani, attól elállni, mely okán a nyertes ajánlattevő a meghiúsulási kötbérfizetésre is kötelezett lesz.
Meghiúsulási kötbér: Amennyiben olyan okból, amiért a nyertes ajánlattevő felelős a szerződés teljesítése meghiúsul, köteles a nyertes ajánlattevő Ajánlatkérő felé az ÁFA nélkül számított ellenszolgáltatás 25 %-ának megfelelő meghiúsulási kötbért megfizetni.
A szerződést biztosító mellékkötelezettségek részletes leírását az ajánlatkérési dokumentumok részét képező szerződéstervezet tartalmazza.
III.1.7) Az ellenszolgáltatás teljesítésének feltételei és / vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre:
Az ajánlattétel, a szerződés és a kifizetések pénzneme magyar forint (HUF).
A szerződés finanszírozása a HUSKROUA ENI CBC Programme: HUSKROUA/1901/3.1/0003 sz. nemzetközi projektből, valamint a Miniszterelnökség által biztosított NEMZ-N-22-0050 sz. támogatásból történik. A támogatás mértéke a projekt elszámolható összköltségének 100,000000 %-a a hazai támogatás esetében, és 95%-a a nemzetközi támogatás vonatkozásában. A finanszírozás formája: utófinanszírozás. Szállítói finanszírozás alkalmazására nem kerül sor.
Ajánlatkérő a Kbt. 135. § (7) bekezdés alapján a szerződésben foglalt - tartalékkeret és áfa nélkül számított - teljes ellenszolgáltatás 5%-ának megfelelő összegű előleget biztosít, amennyiben az előlegre nyertes ajánlattevő igényt tart. Az előleg a 322/2015 (X. 30.) Korm. rendelet 30. § (1) bekezdése alapján, legkésőbb az építési munkaterület átadását követő 15 napon belül kerül kifizetésre.
Ajánlatkérő az előleg igénybevételét előleg-visszafizetési biztosíték nyújtásához nem köti.
Az ajánlatkérő a vállalkozói díjat 30 napos fizetési határidő mellett, az igazolt szerződésszerű teljesítést követően átutalással, forintban (HUF) teljesíti az alábbiak szerint:
• alvállalkozó igénybevételének hiánya esetén a Kbt. 135. § (1) és (5)-(6) bekezdései, továbbá a Ptk. 6:130.§ (1) és (2) bekezdés szerint,
• alvállalkozó igénybevétele esetén a fentiek figyelembevételével, de a Ptk. 6:130.§ (1)-(2) bekezdésétől eltérően a Kbt. 135. § (3) bekezdése alapján a 322/2015. (X.30.) Korm. rendelet 32/A. § szerint.
Ajánlatkérő a kifizetés során az építési beruházások közbeszerzésének részletes szabályairól szóló 322/2015. (X.30.) Korm. Rendeletben foglaltakat teljes körben alkalmazza.
Az előlegszámla összege a végszámlában számolható el.
Ajánlatkérő részszámlázást az alábbiak szerint biztosít:
A teljesítés során 5 db számla (az esetleges előlegszámlát nem számítva, de ideértve a végszámlát is) benyújtásának lehetősége biztosított az alábbiak szerint:
- 1. részszámla benyújtásának lehetősége: a teljes nettó vállalkozói díj 15 %-ának megfelelő összegről az áfa nélküli teljes nettó vállalkozói díj 15 %-át elérő megvalósult teljesítés esetén.
- 2. részszámla benyújtásának lehetősége: a teljes nettó vállalkozói díj 25 %-ának megfelelő összegről az áfa nélküli teljes nettó vállalkozói díj 40%-át elérő megvalósult teljesítés esetén.
- 3. részszámla benyújtásának lehetősége: a teljes nettó vállalkozói díj 20 %-ának megfelelő összegről az áfa nélküli teljes nettó vállalkozói díj 60 %-át elérő megvalósult teljesítés esetén.
- 4. részszámla benyújtásának lehetősége: a teljes nettó vállalkozói díj 20 %-ának megfelelő összegről az áfa nélküli teljes nettó vállalkozói díj 80 %-át elérő megvalósult teljesítés esetén.
- végszámla benyújtása: a teljes nettó vállalkozói díj 20%-ának megfelelő összegről, a kivitelezési munkálatok 100%-os készültségi fokának leigazolt elérésekor sikeres műszaki átadás-átvételt követően. A végszámla benyújtásának feltétele sikeres műszaki átadás-átvétel, a megvalósulási és átadási dokumentáció és annak összes mellékletének szolgáltatása, a munkaterület rendeltetés szerinti használatra alkalmas állapotban ajánlatkérőnek történő birtokba adása, és ennek a teljesítésigazolásban való elismerése.
Ajánlatkérő a részszámlák tekintetében (ide nem értve természetesen a végszámlát) nem határoz meg részteljesítési határidőt.
folyt. a III.1.8) pontban
III.1.8) A nyertes közös ajánlattevők által létrehozandó gazdálkodó szervezet:
Az Ajánlatkérő gazdálkodó szervezet alapítását kizárja mind ajánlattevő, mind közös ajánlattevők vonatkozásában.
III.1.3) pont folyt.
- a szakmai gyakorlat terén:
a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet szerinti „MV-ÉV-R” kategóriájú felelős műszaki vezetői jogosultság megszerzéséhez szükséges, a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet 1. melléklete VI./2. rész 6. pontjában meghatározott gyakorlattal, vagy érvényes, a 266/2013. (VII.11.) Korm. rendelet szerinti „MV-ÉV-R” kategóriájú felelős műszaki vezetői (vagy a hatályos átsorolás előtti, illetve azzal egyenértékű) jogosultsággal rendelkezik.
Amennyiben a megjelölt szakember rendelkezik a 266/2013 (VII.11.) Korm. rendelet 1. melléklet / VI. Felelős műszaki vezetés / 2. rész 6. pontja alapján meghatározott érvényes „MV-ÉV-R” kategóriás felelős műszaki vezetői névjegyzékbe vétellel, abban az esetben nem szükséges az ennek megszerzéséhez szükséges végzettséget és szakmai gyakorlatot igazolni, elegendő csak a névjegyzékbe vétel tényét és annak időpontját igazolni.
A szakemberek között átfedés megengedett!
Ajánlatkérő a fent megjelölt szakemberekkel egyenértékű jogosultsággal rendelkező szakembereket is elfogad.
Ajánlatkérő a szakember(ek) szakmai gyakorlatát év/hónap bontásban, kezdő és befejező időpont (év/hó) feltüntetésével kéri megadni.
Amennyiben a szakember már rendelkezik az előírt jogosultsággal, a szakmai önéletrajzban a jogosultság megszerzésének dátumát is
fel kell tüntetni (év/hónap/nap).
A fenti alkalmassági követelmények esetében a Kbt. 65.§ (6), (7), (9), (11) bek. és 69.§ (11), (11a) bek, Kr. 1. § (7) bekezdése is irányadó.
III.1.7) pont folyt.
A számlákat úgy kell kiállítani a fenti %-os korlát figyelembevételével, hogy egy-egy számlázási %-os ütemen belül kiállított számlák értéke összesen nem haladja meg az adott ütemezésben előírt %-os korlátot, azonban külön számlaként tartalmazzák a két támogatási konstrukció vonatkozásában (HUSKROUA, ME) finanszírozásra kerülő elemeket, és a számla mellékletét képező teljesítésigazolás tartalmazza „támogatási konstrukcióként” a szerződésszerűen teljesített igazolt munkálatokat. Amennyiben a részteljesítés keretében mind a két konstrukció érintett, úgy a részszámlákat támogatási konstrukcióként szükséges kiállítani (a részteljesítés ennek megfelelően több részszámlából állhat).
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy a vállalkozói díj tartalékkeretet nem tartalmaz.
A kivitelezési feladatok teljesítését az építési naplóban tett bejegyzések, illetve az adott teljesítési időszakhoz kapcsolódóan elkészített jelentés alapozza meg, amelyet a teljesítés igazolásához a Megbízónak köteles három példányban benyújtani, s amely jelentés a teljesítés igazolás mellékletéül is szolgál.
Késedelmes fizetés esetén ajánlatkérő köteles a Ptk-ban meghatározott (6:155.§.), és a késedelem időtartamához igazodó mértékű késedelmi kamatot megfizetni, továbbá a külön jogszabályban (2016. évi IX. törvény) meghatározottak szerint a behajtási költségátalányt Eladó a késedelem bekövetkezésétől számított egy éves jogvesztő határidőn belül a 2016. évi IX. törvény-ben rögzített feltételek szerint a kötelező törvényi minimum mértékében követelheti.
Irányadó jogszabályok:
• 2015. évi CXLIII. törvény.
• 2007. évi CXXVII. törvény.
• 2013. évi V. törvény
• 368/2011 (XII. 31.) Kormányrendelet
• 2011. évi CXCV. Törvény
• 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet
• 322/2015 (X. 30.) Korm. rendelet
• 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet
• 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet
A részletes fizetési feltételeket a szerződéstervezet tartalmazza.

III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk (csak szolgáltatásmegrendelés esetében)
  A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve
A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás:
III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:
III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
x Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és szakképzettségét

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
(klasszikus ajánlatkérők esetében)
x Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Nyílt eljárás
  Meghívásos eljárás
  Tárgyalásos eljárás
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
IV.1.2) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
  Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma:
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
  A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják
IV.1.3) A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalásos eljárás vagy a versenypárbeszéd során történő csökkentésére irányuló információ
  Több fordulóban lebonyolítandó tárgyalások igénybe vétele annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsék a megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát.
IV.1.4) Információ a tárgyalásról (klasszikus ajánlatkérők esetében; kizárólag tárgyalásos eljárás esetében)
  Ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a szerződést az eredeti ajánlat alapján, tárgyalások lefolytatása nélkül ítélje oda.
IV.1.5) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
További információk az elektronikus árlejtésről:
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
/ (KÉ-szám/évszám)
IV.2.2) Ajánlattételi, részvételi vagy regisztrációs kérelem benyújtási határidő
Dátum: 2022/10/11 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 11:00 (óó:pp)
IV.2.3) Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének tervezett napja (részvételi felhívás esetében)
Dátum: (éééé/hh/nn)
IV.2.4) Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók: HU
IV.2.5) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama: (ajánlati felhívás esetében)
Az ajánlati kötöttség végső dátuma: (éééé/hh/nn)
vagy
Az időtartam hónapban: vagy napban: 60 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.6) Az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések felbontásának feltételei
Datum: 2022/10/11 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 13:00 (óó:pp) Hely: www.ekr.gov.hu
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: Az ajánlatok elektronikus bontásának szabályait a Kbt. 68. §-a és a 424/2017.(XII.19) Korm.rend.15.§-a tartalmazza.

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű nem
A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról
  A megrendelés elektronikus úton történik
x Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
x A fizetés elektronikus úton történik
VI.3) További információk:
VI.3.1) Feltételes közbeszerzés
  Ajánlatkérő felhívja a gazdasági szereplők figyelmét, hogy az eljárást eredménytelenné nyilváníthatja, ha valamely meghatározott, ellenőrzési körén kívül eső, bizonytalan jövőbeli esemény az ajánlattételi, illetve részvételi határidő lejártát követően következik be.
Ajánlatkérő ellenőrzési körén kívül eső, bizonytalan jövőbeli esemény meghatározása:
VI.3.2) Az ajánlati biztosíték (ajánlati felhívás esetében)
  Az eljárásban való részvétel ajánlati biztosíték adásához kötött.
Az ajánlati biztosíték mértéke:
A befizetés helye:
vagy az ajánlatkérő fizetési számlaszáma:
Az ajánlati biztosíték befizetése (teljesítése) igazolásának módja:
VI.3.3) Konzultációra vonatkozó információk
  Kiegészítő tájékoztatást ajánlatkérő konzultáció formájában is megadja.
A konzultáció időpontja: (éééé/hh/nn) és helye:
VI.3.4) Ajánlat érvénytelenségére vonatkozó összeg ár vagy költség esetében
Ajánlatkérő az alábbi értéket meghaladó árat vagy költséget tartalmazó ajánlatot a bírálat során érvénytelenné nyilvánítja
 
VI.3.5) Az ajánlatok értékelési szempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám:
0-10
VI.3.6) A módszer(ek) meghatározása, amellyel a VI.3.5) pont szerinti ponthatárok közötti pontszámot megadásra kerül:
Ajánlatkérő az 1. értékelési szempont esetében fordított arányosítás módszerét, a 2.1., 2.2. és 2.3. értékelési részszempontok esetében az egyenes arányosítás módszerét alkalmazza.
VI.3.7) Életciklusköltség-számítási módszer alkalmazására vonatkozó információ
  Ajánlatkérő az áru, szolgáltatás vagy építési beruházás értékeléskor figyelembe vett költségét életciklusköltség-számítási módszer alkalmazásával határozza meg.
VI.3.8) A bírálatra vonatkozó további információk
  Az ajánlatkérő előírja a kizáró okok, az alkalmassági követelmények, valamint a Kbt. 82. § (5) bekezdése szerinti objektív kritériumok tekintetében a közbeszerzési dokumentumokban meghatározott igazolásoknak a részvételi jelentkezésben vagy az ajánlatban történő benyújtását.
VI.3.9) További információk: 1. Közös ajánlattétel esetén a Kbt. 35. §-ban foglaltak szerint kell eljárni.
2. Az ajánlatnak tartalmaznia kell az ajánlattevő nyilatkozatát a Kbt. 66. § (2) bekezdésére és a Kbt. 66. § (6) bekezdés a) és b) pontjára az EKR rendszerben létrehozott formanyomtatvány alkalmazásával.
3. AK a Kbt. 114. § (6) bekezdése vonatkozásában, a kiegészítő tájékoztatás esetében ésszerű időnek tekinti az ajánlattételi határidő lejártát megelőző második munkanapot (tájékoztatás megküldésére), feltéve, hogy a kérdések az ajánlattételi határidő lejártát megelőző negyedik munkanapig megérkeznek ajánlatkérőhöz.
4. Az ajánlatnak felolvasólapot kell tartalmaznia a Kbt. 66. § (5) bekezdése szerint.
5. Az ajánlathoz csatolni kell az ajánlat dokumentumait, nyilatkozatait, illetve a fenti meghatalmazásokat az ajánlattevő vagy az alkalmasság igazolásába bevont (kapacitást nyújtó) gazdasági szereplő nevében meghatalmazás nélkül aláíró képviselő tekintetében a képviseleti jogosultságot alátámasztó bármely dokumentumot.
6. AK előírja, hogy az ajánlattevők az ajánlat részét képező dokumentumokat pdf. formátumú fájlban készítsék el.
7. AK helyszíni bejárást jelen eljárásban nem tart.
8. AK konzultációt jelen eljárásban nem tart.
9. A Kbt. 73. § (4)-(5) bekezdésében foglaltakra vonatkozóan nyilatkozni kell.
10. Nyertes AT köteles legkésőbb a szerződéskötés időpontjára felelősségbiztosítási szerződést kötni vagy meglévő felelősségbiztosítását kiterjeszteni Ajánlatkérő által előírt mértékű és terjedelmű felelősségbiztosításra. A jelen közbeszerzési eljárás során előírt felelősségbiztosítás mértéke, terjedelme: legalább 35.000.000,-Ft/káresemény, 70.000.000,-Ft/év. Amennyiben a nyertes ajánlattevő a szerződéskötés időpontjában nem rendelkezik a fenti kritériumokkal rendelkező felelősségbiztosítással, abban az esetben az a szerződéskötéstől való visszalépést jelenti a Kbt. 131. § (4) bekezdése alapján és az ajánlatkérő a második legkedvezőbb ajánlattevővel köt szerződést. Ajánlattevőnek ajánlatában nyilatkoznia kell, hogy nyertessége esetén a szerződéskötés időpontjában a fenti tartalmú felelősségbiztosítással rendelkezni fog.
11. Az eljárás nyertese: az az ajánlattevő, aki az Ajánlatkérő által az ajánlattételi felhívásban és a közbeszerzési dokumentumokban meghatározott feltételek alapján, valamint a meghatározott értékelési szempont szerint a legkedvezőbb érvényes ajánlatot tette. Az ajánlatkérő csak az eljárás nyertesével kötheti meg a szerződést, vagy - a nyertes visszalépése esetén - az ajánlatok értékelése során a következő legkedvezőbb ajánlatot tevőnek minősített szervezettel (személlyel), ha őt az ajánlatok elbírálásáról szóló írásbeli összegezésben megjelölte.
12. AK jelen alkalmazza a Kbt. 75. § (2) bekezdésének e) pontját.
13. Ajánlattevő vonatkozásában folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetén az ajánlathoz csatolandó a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelem és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolás is. Amennyiben ajánlattevő vonatkozásában nincs folyamatban változásbejegyzési eljárás, úgy kérjük, nemleges tartalmú változásbejegyzési nyilatkozatot szíveskedjenek az ajánlat részeként benyújtani (321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 13. §).
14. A bemutatott szakembereknek legkésőbb a szerződéskötés időpontjáig a 266/2013. (VII. 11.) Kormányrendeletben meghatározott, vagy azzal egyenértékű jogosultságokkal kell szerepelnie a kamarai névjegyzékben. Ajánlattevőnek ajánlatában nyilatkoznia kell arról, hogy nyertessége esetén az általa - az ajánlati felhívás III.1.3) M.2.1), M.2.2) és M.2.3.) pontban meghatározott műszaki-szakmai alkalmasság alapján - bemutatott szakember közül a fenti pozíciókra melyet kívánja megajánlani, másfelől arról, hogy azon megajánlott szakember, akinél a fentiek szerint szakmagyakorlási jogosultság került megjelölésre a kamarai névjegyzékbe vétellel a szerződés megkötéséig, illetve a szerződés teljes időtartama alatt rendelkezni fog. A névjegyzékbe-vétel elmaradása az Ajánlattevő szerződéskötéstől való visszalépésének minősül a Kbt. 131. § (4) bekezdése alapján, melynek következtében a második legkedvezőbb ajánlatot tevővel kötheti meg Ajánlatkérő a szerződést.
15. FAKSZ: Kiss Brigitta (01237)
16. AK az alkalmasság feltételeit és igazolását a minősített ajánlattevők jegyzékéhez képest szigorúbban határozta meg az M1, M2 feltételek vonatkozásában.
17. AK a Kbt. 81. § (5) bekezdését alkalmazza.
18. Ajánlattevőnek ajánlata részeként csatolnia kell az ajánlati árat alátámasztó árazott költségvetést (Szakmai ajánlat). Az ajánlati árat a közbeszerzési dokumentumok részét képező tervek és a műszaki leírás alapján, a tervekben szereplő műszaki tartalomra és a műszaki leírásokban előírt műszaki követelményeknek megfelelően kell elkészíteni. Amennyiben az ajánlatban az árazott költségvetés nem kerül benyújtásra sem PDF, sem EXCEL formátumban, a dokumentum hiánya nem tekinthető formai hiányosságnak, az ajánlat ezért a Kbt. 73.§ (1) bekezdés e) pontja szerint érvénytelen.
Ezen kívül az ajánlatnak tartalmaznia kell az értékelési szempont vonatkozásában megajánlott szakember nevét, figyelemmel arra, hogy a megajánlott szakember nevének megjelölésének elmulasztása nem hiánypótolható, ezért az ajánlat érvénytelenségét eredményezi. A szakember önéletrajza (mind az alkalmasság szempontjából releváns tapasztalat, mind az értékelés szempontjából releváns többlettapasztalat bemutatása) hiánypótlás keretében pótolható, orvosolható.
VI.4) E hirdetmény feladásának dátuma:
2022/09/22 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem szükséges