Ugrás a tartalomra Ugrás a láblécre

Publikus Core
Közbeszerzési Értesítő száma: 2022/186
Beszerzés tárgya: Építési beruházás
Hirdetmény típusa: Ajánlati/részvételi felhívás/2020 KÉ
Eljárás fajtája: Nyílt eljárás
Közzététel dátuma: 2022.09.23.
Iktatószám: 19142/2022
CPV Kód: 45000000-7
Ajánlatkérő: Visznek Községi Önkormányzat
Teljesítés helye: 3293 Visznek, Rákóczi Ferenc utca 3. (Hrsz: 437)
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő: 2022.10.10.
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa: Regionális/helyi szintű
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre: Általános közszolgáltatások
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Ajánlati/részvételi felhívás
A Kbt. 112. § (1) bekezdés b) pont szerinti eljárások esetében.
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Visznek Községi Önkormányzat
Nemzeti azonosítószám: 15378929210
Postai cím: Szabadság Út 63
Város: Visznek
NUTS-kód: HU312
Postai irányítószám: 3293
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Fodor János
Telefon: +36 37529002
E-mail: polgarmestervisznek@gmail.com
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): https://visznek.hu/
A felhasználói oldal címe (URL):
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
  Meghatalmazott ajánlatkérő nélkül.
  Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: (adja meg ajánlatkérő nevét)
  Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került feltüntetésre: (adja meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és azonosítószámát)
  Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Kommunikáció
x A közbeszerzési dokumentumok korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR001145812022/reszletek (URL)
  A közbeszerzési dokumentumokhoz történő hozzáférés korlátozott. További információ a következő helyről érhető el: (URL)
További információ a következő címen szerezhető be
x a fent említett cím
  másik cím: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó
x elektronikus úton: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR001145812022/reszletek (URL)
x a fent említett címre
  a következő címre: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
  Az elektronikus kommunikáció olyan eszközök és berendezések használatát igényli, amelyek nem általánosan hozzáférhetők. Ezen eszközök és berendezések korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: (URL)
I.4) Az ajánlatkérő típusa
  Központi szintű
x Regionális/helyi szintű
  Közjogi szervezet
  Közszolgáltató
  Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2) bekezdés]
  Egyéb:
I.5) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
x Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
  Egyéb tevékenység:
I.6) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
  Villamos energia
  Földgáz és kőolaj kitermelése
  Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
  Víz
  Postai szolgáltatások
  Vasúti szolgáltatások
  Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
  Kikötői tevékenységek
  Repülőtéri tevékenységek
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1) Elnevezés:
Minibölcsőde létesítése Viszneken
Hivatkozási szám: EKR001145812022
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45000000-7
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
Az egyre növekvő igényeknek megfelelően Visznek Községi Önkormányzat a a 3293 Visznek, Rákóczi Ferenc utca 3. (Hrsz: 437) szám alatt elhelyezkedő ingatlanon minbölcsőde kialakítását tervezi. Jelenleg az építési telken egy meglévő épület, valamint melléképület, és egy meglévő alapozás található, amely elbontásra kerül a projekt során. A tárgyi ingatlan széles, sík, közvetlen kapcsolata van a Rákóczi Ferenc utcával, onnan gyalogosan a kiskapun, gépkocsival a nagykapun egymástól elkülönítetten megközelíthető. A tervezett épület földszintes, hagyományos építési technológiával készülő, magastetős, cserépfedésű, nyeregtetős, barna színű műanyag nyílászárós, világos színű homlokzatképzéssel, alumínium bádogozással.
Jelen eljárás részét képezi a tervezett minibölcsőde akadálymentesítése, melynek célja a mindenki számára használható építményben lévő szolgáltatások megvalósítása az eltérő emberi képességek figyelembevételével.
Karakter-korlátozás miatt bővebb leírás a műszaki dokumentációban található.
II.1.5) Becsült érték:
Pénznem: HUF
(ÁFA nélkül; keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében a szerződéseknek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)
II.1.6) Részekre bontás
  Részajánlat tételére lehetőség van.
Ajánlatok benyújthatók   valamennyi részre   legfeljebb a következő számú részre:   csak egy részre
  Az egy ajánlattevőnek odaítélhető részek maximális száma:
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a következő részek vagy részcsoportok kombinációjával ítéljen oda szerződéseket:
x Részajánlat tételének lehetősége nem biztosított.
A részajánlat tételének kizárásának indoka(i): Az építési beruházás tárgyára, összetettségére tekintettel a részekre történő ajánlattétel nem biztosítható a kivitelezés biztonságos megvalósítása mellett, továbbá a gazdasági ésszerűséggel sem lenne összeegyeztethető az alábbiakra figyelemmel:
A teljes építési folyamat egy egységet alkot mind funkcionálisan, mind szerkezetileg, mind gépészetileg, mind épületvillamossági szempontból. Erre való tekintettel a kivitelezés során az építési tevékenységek szétbontása műszakilag nem lehetséges, az épület építés folyamatai nem elválaszthatók egymástól szakágak szerint, azt egy vállalkozó szervezésében, tevékenységében kell megvalósítani. Több kivitelező esetén technológiai sorrendek betartása nehezebben biztosított, a műszaki folyamatok időben eltolódhatnak. Több kivitelező esetén a garanciális és szavatossági jogok érvényesítése nehézkes, mert nem egy kivitelezővel szemben kell érvényesíteni. Összetett garanciális problémák esetén nehezen megállapítható a felelősség.
II.2) A közbeszerzés ismertetése
 
II.2.1) Elnevezés:
Minibölcsőde létesítése Viszneken
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45110000-1
További tárgyak: 45200000-9
45300000-0
45310000-3
45317000-2
45350000-5
45400000-1
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU312 A teljesítés helye: 3293 Visznek, Rákóczi Ferenc utca 3. (Hrsz: 437)
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
A jelen felhívás II.1.4.) pontjával összhangban, Visznek Községi Önkormányzat a a 3293 Visznek, Rákóczi Ferenc utca 3. (Hrsz: 437) szám alatt elhelyezkedő ingatlanon minbölcsőde kialakítását tervezi.
A beépítéssel érintett részeken a nyövényzetet és a felszíni, laza, növényi gyökerekkel átszőtt, magas szerves anyag tartalmú fedőréteget el kell távolítani. A lehumuszolt terep felső 0,25 m vastag rétegét tömöríteni kell (az elérendő tömörség Trp >90 %). A szükséges teherbírás E2 > 25 MN/m2. A szerves réteg vastagságát a feltárások alapján átlag 10-15 cm.-re becsülhető. A kiemelt alkalmatlan fedőréteg mennyiségének megfelelő visszatöltés, csak töltésépítésre alkalmas talajokból történjen. A szerves, humuszos talajok töltésanyagként nem használhatók fel. A földmunkát csak arra alkalmas időszakban lehet és szabad végezni.
Az épület földszintes, hagyományos falazott szerkezettel, magastetős lefedéssel készül. A földszinti külső térlehatároló és teherhordó falak POROTHERM NF rendszerű kézi falazóblokkból falazottak. A falszerkezetek vastagsága 30 cm.
A belső elrendezés funkcionalitása a bölcsődei előírásokat, szabványokat követi. Kialakításra kerül egy csoportszoba saját vizesblokkal, akadálymentesített WC, tálalókonyha az előírt helyiségekkel, fedett tornácos terasz. A játszókert mérete megközelítőleg 115 m2. A játszókertben vízpermetező létesítése tervezett. A telek az építési helyen teljesen síknak tekinthető. Az épület akadálymentesített. A főbejárat mellett akadálymentesített parkolót helyezünk el. A bejárati előtérből akadálymentesített mosdó nyílik. Az öltöző és a gyermekszobák szintkülönbség áthidalása nélkül megközelíthető. Ezen útvonalakon az előírt nyílásméretek alkalmazottak az ajtókon. A tervezett építmény vonatkozásában a jogszabályokban meghatározottaktól eltérés engedélyezése nem szükséges. A vonatkozó nemzeti szabványtól eltérő műszaki megoldás alkalmazására nem került sor. Zárt égésterű, kondenzációs gázkazán beépítése tervezett. Az égéstermék elvezetés és légpótlás kétrétegű füstgáz elvezető csővel történik, amely minősített rendszerű tanúsítvánnyal rendelkezik. Az ingatlan jelenleg villamos hálózatra kapcsolódik, az utcában: víz, elektromos áram, és gázvezeték fut. A szennyvíz hálózata a községben jelenleg nem kiépített. A szennyvizet biológiai szennyvíztisztítóban gyűjtik össze, így szennvízszippantásra nincs szükség (a végtermék komposztálható vagy kommunális hulladékgyűjtőbe dobható nem veszélyes hulladék). Az épület használatbavételig minden közműre csatlakozni fog. A tervezett épület egy nyeregtetős épülettömegből áll, amelynek a belső fesztávolsága 6,00 m. A födémszerkezete E-gerenda+béléstest+6cm felbeton. A tetőszerkezete torokgerendás fedélszék. A tetőfedése Creaton kerámia tetőcserép, függő ereszcsatornával.
A tervezett épület megfelel a 7/2006-(V.24.) TNM rendeletben meghatározott energetikai követelményeknek. A hőfoklépcső: 60/45oC illetve 38/33. A hőleadók acéllemez lapradiátorok termosztatikus szeleppel 1/2”csatlakozással. A kazánok osztó-gyűjtőn keresztül csatlakoznak a hálózathoz. A tervezett gázkazán 1 db Viessmann Vitodens 100 26 kW kondenzációs zárt égésterű kazán Az alapvezetékek végpontjain illetve legmagasabb pontjain automatalégtelenítőket kell beépíteni. A mélypontokon ürítők beépítéséről gondoskodunk. Az épület vízigénye utcai gerinchálózatról biztosított. A használati melegvíz ellátását a kombi kazán biztosítja. A mindegyik vizesblokk belépő szakaszára tartalékelzáró csempeszelepet kell beépíteni úgy hogy minden egyes vizesblokk kizárható legyen. Az épület hűtését spilt klímákkal tervezzük megoldani. A klíma kül és beltéri berendezései között a hűtőközeget közvetítő szakasz szigetelt vegyileg tisztított lágy vörösrézcsővel kell készíteni. A klímák dérvezetékeit a szennyvízhálózatba be kell kötni bűzelzáró után. A frisslevegős légtechnikai rendszer létesül a WC helyiségekben jelenlét érzékelős kisventillátorokat telepítünk. A tervezési feladat a tervezett minibölcsőde akadálymentesítése, melynek célja a mindenki számára használható építményben lévő szolgáltatások megvalósítása az eltérő emberi képességek figyelembevételével. Az akadálymentesítés tervezése általánosságban kiterjed az ingatlan gyalogosan történő megközelítésére, a kerékpár tárolásának és a gépjármű parkolásának módjára, a bejárat megközelítésének módjára, a külső és belső világítás megvalósítására. Az előzőiken túl az információk hozzáférhetőségéről és használhatóságáról; a horizontális és vertikális akadályok leküzdésének módjáról. Kiterjed a bejáratok kialakításának módjára, a felhasználóknak az akadálytalan mozgásának és manőverezéseknek elősegítésére, a fogyatékkal élő személyeknek a könnyű információ megszerzésére, a WC elérésére. Továbbá
a csúszásgátló felületek megvalósítására, a falak, padlók és táblák vizuális kontrasztjának megvalósítására, a tájékoztatás és a funkciójelző táblák használatára, a kezelőszervek és kapcsolók könnyű használhatóságának és elérhető magasságban való elhelyezésére, a hallásjavító készülékekre, az épített környezetnek az üzemeltetésére és karbantartására.
Jelen eljárás tárgyát képezi a tervezett létesítmény energia ellátásának, ill. épület villamossági munkáira vonatkozó kivitelezés egyaránt.
Karakterkorlátozás okán, bővebben a műszaki dokumentációban.


(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
Az alábbi értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 1. M2) alkalmassági követelményre bemutatott szakember többlet szakmai tapasztalata  30
  Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: 2. Átalányár (nettó Ft) / Súlyszám: 70
II.2.6) Becsült érték:
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében ennek a résznek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)
II.2.7) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 6 vagy napban:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbítás leírása:
II.2.8) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárás kivételével)
A gazdasági szereplők tervezett száma (keretszáma):
vagy
Tervezett minimum: > / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.9) Változatokra (alternatív ajánlatokra) vonatkozó információk
Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok) nem
II.2.10) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.11) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.12) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: TOP-1.4.1-19-HE1-2019-00033
II.2.13) További információ
AK az ajánlatokat a Kbt. 76. § (2) bekezdés c) pontja szerinti legjobb ár-érték arányt megjelenítő értékelési szempont szerint értékeli.
Az 1. értékelési szempont az az M2.) alkalmassági követelménynek való megfelelésre bemutatott szakember a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet 1. sz. melléklet IV. felelős műszaki vezetés fejezet 1. rész 3. sor szerinti Építési szakterület részszakterülete, azaz MV-É-R jogosultság megszerzéséhez, a végzettségétől függő (szakirányú építőipari technikusi, szakirányú építőipari szakképző iskola: 60 hónap), vagy azzal egyenérértékű jogosultság megszerzéséhez szükséges kötelező szakmai gyakorlaton felüli, építési szakterületen szerzett gyakorlattal rendelkezik.
VAGY
a 266/2013. Korm. rendelet 1. sz. melléklet VI. felelős műszaki vezetés fejezet 1. rész 2. sor szerinti Építési szakterület, azaz MV-É jogosultság megszerzéséhez, a végzettségétől függő (okleveles építészmérnök, okleveles építőmérnök: 36 hónap, építészmérnök, építőmérnök: 60 hónap) kötelező szakmai gyakorlaton felüli, építési szakterületen szerzett gyakorlattal rendelkezik.
Az 1. értékelési részszempont esetében ajánlatkérő azt értékeli, hogy a bemutatott szakember a jogosultsága megszerzéséhez kötelező szakmai gyakorlaton felül hány hónapos építési szakterületen szerzett gyakorlattal rendelkezik.
Ajánlatkérő egy bemutatott szakembert és a bemutatott szakember jogosultsága megszerzéséhez kötelező szakmai gyakorlaton felül maximum összesen 36 hónapot értékel, az e fölötti gyakorlati idő is a maximum pontszámot kapja.
Az 1. értékelési részszempont vonatkozásában a Közbeszerzési Hatóság 2020. március 25-i útmutatójával (KÉ 2020. évi 60. szám) összhangban a Kbt. 77. § (1) bekezdése szerinti legkedvezőbb szint, illetve legkedvezőtlenebb elvárás meghatározásához a Miniszterelnökség a Közbeszerzési Hatóság honlapján is elérhető útmutatót bocsátott ki (Tevékenységek/Jogalkalmazók támogatása/Miniszterelnökség útmutatói). Ezen minőségi értékelési szempont tekintetében az arányosítás módszerével a két szélső, legkedvezőbb (36 hónap) és a legkedvezőtlenebb érték (0 hónap) közötti távolság értékelésére kerül sor. A Kbt. 77. § (1) bekezdése alapján a bemutatott többlet gyakorlat legkedvezőbb szintje 36 hónap, amelyre ajánlatkérő a ponthatár felső határával azonos pontot adja (10 pont).
Amennyiben az ajánlattevő az 1. értékelési részszempontra nem mutat be a fentiek szerinti szakmai gyakorlatot, azaz 0 hónap, abban az esetben az ajánlat nem érvénytelen, hanem ajánlatkérő az 1. értékelési részszempontra 0 pontot ad.
Ajánlatkérő a 2. értékelési szempont (ár megajánlás, súlyszám: 70) esetében fordított arányosítást alkalmaz. A kiosztható pontok alsó és felső határa szempontonként: 0-10. Az értékelési szempontok pontos számítási módja a közbeszerzési dokumentációban megtalálható.

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Részvételi feltételek
III.1.1) Kizáró okok és a szakmai tevékenység végzésére vonatkozó jogosultság
A kizáró okok felsorolása: A kizáró okok felsorolása:
Az eljárásban nem lehet ajánlattevő (közös ajánlattétel esetén közös ajánlattevő), alvállalkozó, és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 62. § (1) bekezdés h)-k) és m) pontjában rögzített kizáró okok bármelyike fennáll. A Kbt. 74. § (1) bekezdés a) és b) pontja alapján az ajánlatkérőnek ki kell zárnia az eljárásból azt az ajánlattevőt, alvállalkozót vagy az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetet, aki a) az előírt kizáró okok hatálya alá tartozik; b) részéről az előírt kizáró ok az eljárás során következett be.
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: Ajánlattevőknek a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet (a továbbiakban Rendelet) 17. § (1) bekezdésében foglaltak alapján csatolnia kell a kizáró okok fenn nem állásáról szóló egyszerű nyilatkozatát, valamint a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) pontjára vonatkozóan – a Rendelet 8. § i) pont ib) alpontjában és a 10. § g) pont gb) alpontjában foglaltak szerinti - dokumentumot. Az egységes európai közbeszerzési dokumentum nem alkalmazandó, azonban az ajánlatkérő köteles elfogadni, ha az ajánlattevő a 7. § szerinti - korábbi közbeszerzési eljárásban felhasznált - egységes európai közbeszerzési dokumentumot nyújt be, feltéve, hogy az abban foglalt információk megfelelnek a valóságnak, és tartalmazzák az ajánlatkérő által a kizáró okok és az alkalmasság igazolása tekintetében megkövetelt információkat. Az egységes európai közbeszerzési dokumentumban foglalt információk valóságtartalmáért az ajánlattevő felel. Ajánlattevő a Kbt. 67. § (4) bekezdése alapján a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet (a továbbiakban Rendelet) 17. § (2) bekezdésében foglaltak szerint ajánlatában nyilatkozni köteles arról, hogy a szerződés teljesítéséhez nem vesz igénybe a 62. § (1) bekezdés h)-k) és m) pontjában foglalt kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót és kapacitást rendelkezésre bocsátó szervezetet. A kizáró okokra és az alkalmassági követelményekre vonatkozóan a közbeszerzés megkezdését megelőzően kiállított igazolások is benyújthatóak (felhasználhatóak) mindaddig, ameddig az igazolásokban foglalt tény, illetve adat tartalma valós. Az ajánlatkérő - ellenkező bizonyításig - az adat valóságtartalmát az ajánlattevő erre vonatkozó külön nyilatkozata nélkül vélelmezi. (321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 1. § (7)). Öntisztázás lehetősége (Kbt. 64. §): A 62. § (1) bekezdés b) és f) pontjában említett kizáró okok kivételével bármely egyéb kizáró ok fennállása ellenére -beleértve azokat az eseteket, amikor a törvényben meghatározott kötelességszegés vagy jogsértés az ajánlatkérő mérlegelése alapján vezet kizáráshoz - az ajánlattevő, részvételre jelentkező, alvállalkozó vagy alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplő nem zárható ki a közbeszerzési eljárásból, amennyiben a Közbeszerzési Hatóság a 188. § (4) bekezdése szerinti véglegessé vált határozata, vagy annak megtámadására irányuló közigazgatási per esetén a bíróság 188. § (5) bekezdése szerinti jogerős határozata kimondta, hogy az érintett gazdasági szereplő az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtását megelőzően olyan intézkedéseket hozott, amelyek a kizáró ok fennállásának ellenére kellőképpen igazolják a megbízhatóságát. Ha a Közbeszerzési Hatóság a 188. § (4) bekezdése szerinti véglegessé vált határozata, vagy annak megtámadására irányuló közigazgatási per esetén a bíróság 188. § (5) bekezdése szerinti jogerős határozata kimondja az adott kizáró ok hatálya alatt álló gazdasági szereplő megbízhatóságát, az ajánlatkérő mérlegelés nélkül köteles azt elfogadni. A jogerős határozatot a gazdasági szereplő az egységes európai közbeszerzési dokumentummal egyidejűleg köteles benyújtani.
Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság előírása [Kbt. 65. § (1) bekezdés c) pont]: SZ.1. Alkalmatlan az ajánlattevő, amennyiben valamely építőipari kivitelezési tevékenységet végző gazdasági szereplő nem szerepel az Étv. szerinti, építőipari kivitelezési tevékenységet végzők névjegyzékében. A nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplő esetén pedig − amennyiben a szerződés teljesítéséhez szükséges − a letelepedés szerinti ország nyilvántartásában nem szerepel, vagy a letelepedés szerinti országban előírt engedéllyel, jogosítvánnyal vagy szervezeti, kamarai tagsággal nem rendelkezik.
Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság igazolása: SZ.1.A Kbt. 65. § (1) bekezdés c) pontjára vonatkozóan az ajánlatkérő előírhatja, hogy az építőipari kivitelezési tevékenységet végző gazdasági szereplő szerepeljen az épített környezet alakításáról és védelméről szóló törvény (a továbbiakban: Étv.) szerinti, építőipari kivitelezési tevékenységet végzők névjegyzékében, nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplő esetén legyen bejegyezve a 2014/24/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv XI. melléklete szerinti hasonló nyilvántartásba, valamint teljesítse az említett mellékletben foglalt bármely egyéb követelményt. (321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 26.§) Az előírt követelmény tekintetében Magyarországon letelepedett gazdasági szereplő esetén a nyilvántartásban szereplés tényét az ajánlatkérő ellenőrzi az építőipari kivitelezési tevékenységet végzők névjegyzékének adatai alapján, nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplő esetén a 2014/24/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv XI. mellékletében felsorolt nyilvántartások szerinti igazolást (kivonatot) vagy egyéb igazolást, vagy nyilatkozatot kell igazolásként benyújtani. Kétség esetén az ajánlatkérő a Kbt. 71. §-a szerint felvilágosítást kérhet az ajánlattevőtől vagy részvételre jelentkezőtől arra vonatkozóan, hogy az ajánlatban megjelölt gazdasági szereplők közül melyik végez, illetve melyik nem végez olyan építőipari kivitelezési tevékenységet, amely alapján az Étv. szerinti építőipari kivitelezési tevékenységet végzők névjegyzékében szerepelnie kell. A Kbt. 65. § (9) bek.-re tekintettel az alkalmassági követelmények igazolására akkor vehető igénybe más szervezet kapacitása, ha az adott szervezet valósítja meg azt a feladatot, amelyre vonatkozóan a nyilvántartásban szereplés, szervezeti tagság vagy engedéllyel rendelkezés kötelezettsége fennáll. A Kbt. 65. § (6) alapján az előírt alkalmassági követelményeknek a közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek.
III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: A Kbt. 69. § (4) –(8) bekezdése alapján felhívott gazdasági szereplők az alkalmassági követelményeknek való megfelelésüket az alábbiak szerint kötelesek igazolni:
P1. Csatolni kell a 321/2015. (X. 30.) Korm. r. 19. § (1) bek. b) pontja alapján a felhívás feladását megelőző utolsó három lezárt üzleti évre saját vagy jogelődje számviteli jogszabályok szerinti beszámolójának - vagy annak meghatározott részének - benyújtásával (ha a gazdasági szereplő letelepedése szerinti ország joga előírj közzétételét). Ha az ajánlatkérő által kért beszámoló a céginformációs szolgálat honlapján megismerhető, a beszámoló adatait az ajánlatkérő ellenőrzi, a céginformációs szolgálat honlapján megtalálható beszámoló beküldése nem szükséges. Ha az ajánlattevő a számviteli jogszabályoknak megfelelő beszámolóval azért nem rendelkezik az ajánlatkérő által előírt teljes időszakban, mert az időszak kezdete után kezdte meg működését, az alkalmasságát a közbeszerzés tárgyára figyelemmel épület építéséből és/vagy felújításából származó árbevételről szóló nyilatkozattal jogosult igazolni. Ha az ajánlattevő a fenti irattal azért nem rendelkezik, mert olyan jogi formában működik, amely tekintetében a beszámoló, illetve az árbevételről szóló nyilatkozat benyújtása nem lehetséges, az e pontokkal kapcsolatban előírt alkalmassági követelmény és igazolási mód helyett bármely, az ajánlatkérő által megfelelőnek tekintett egyéb nyilatkozattal vagy dokumentummal igazolhatja pénzügyi és gazdasági alkalmasságát. Az érintett ajánlattevő kiegészítő tájékoztatás kérése során köteles alátámasztani, hogy olyan jogi formában működik, amely tekintetében a beszámoló, illetve az árbevételről szóló nyilatkozat benyújtása nem lehetséges és tájékoztatást kérni az e pontokkal kapcsolatban előírt alkalmassági követelmény és igazolási mód helyett az alkalmasság igazolásának Ajánlatkérő által elfogadott módjáról. Az ajánlatkérő köteles az ajánlattevő pénzügyi és gazdasági alkalmasságát megállapítani, ha működésének ideje alatt a közbeszerzés tárgya szerinti építéséből és/vagy felújításából származó - általános forgalmi adó nélkül számított - árbevétele eléri vagy meghaladja az ajánlatkérő által az eljárást megindító felhívásban meghatározott értéket. Az ajánlatkérő az eljárást megindító felhívásban - ha beszámoló benyújtását írja elő - köteles meghatározni az e bekezdés alkalmazásában a később létrejött gazdasági szereplőktől megkövetelt árbevétel mértékét. Az alkalmasság igazolása tekintetében irányadó a Kbt. 65. § (6)–(8) bekezdése. Ajánlatkérő a beszámoló elfogadásának időpontját tekinti mérvadónak.

A Kbt. 65. § (6) bekezdés alapján az előírt gazdasági és pénzügyi alkalmassági minimumkövetelményeknek elegendő, ha közös ajánlattevők közül egy megfelel. Az alkalmassági minimum követelményekkel összefüggésben a Kbt. 65. §-ban rögzítettek is megfelelően alkalmazandók. Ajánlattevő a Kbt. 65. § (7) bekezdése alapján az alkalmasság minimumkövetelményeknek bármely más szervezet (vagy személy) kapacitására támaszkodva is megfelelhet, a közöttük fennálló kapcsolat jogi jellegétől függetlenül. A kapacitását rendelkezésre bocsátó szervezet az előírt igazolási móddal azonos módon köteles igazolni az adott alkalmassági feltételnek történő megfelelést, továbbá köteles nyilatkozni, hogy a szerződés teljesítéséhez szükséges erőforrások rendelkezésre állnak majd szerződés teljesítésének időtartama alatt. Az alkalmassági minimumkövetelményeknek való megfelelés érdekében erőforrás a Kbt. 65. § (7) bekezdés alapján vonható be. Ezen esetben az alkalmasság igazolásában résztvevő más szervezet a Ptk. 6: 419. §-ában foglaltak szerint kezesként felel az ajánlatkérőt az ajánlattevő teljesítésének elmaradásával vagy hibás teljesítésével összefüggésben ért kár megtérítéséért. Az ajánlattevőknek az alkalmasságukat a Kbt. 114. § (2) bekezdésében foglaltaknak megfelelően kell előzetesen igazolniuk, majd az ajánlattevő alkalmasságukat alátámasztó dokumentumokat ajánlatkérő külön, a Kbt. 69. § (4) bekezdés szerinti felhívására kell benyújtaniuk.
Alkalmassági minimumkövetelmény(ek) meghatározása: P1. Alkalmatlan az ajánlattevő, amennyiben a saját vagy jogelődje számviteli törvény szerinti beszámolója szerint az adózott eredménye a jelen felhívás feladását megelőző utolsó három lezárt üzleti évben egynél több alkalommal negatív volt.
A 321/2015. (X. 30.) Korm. r. 19. § (2) bekezdés szerinti esetben – azaz, ha az ajánlattevő azért nem rendelkezik beszámolóval az ajánlatkérő által előírt teljes időszakban, mert az időszak kezdete után kezdte megműködését – az ajánlattevő alkalmatlan, ha
működésének ideje alatt a közbeszerzés tárgyára figyelemmel épület építéséből és/vagy felújításából származó - általános forgalmi adó nélkül számított - nettó árbevétele nem éri el vagy nem haladja meg a nettó 25.000.000, - Ft-ot.
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása M1.A 321/2015.(X.30.) Korm.r.21.§(2)bek. a)pontja szerint az ajánlati felhívás feladásától visszafelé számított öt évben (60 hónap) teljesített közbeszerzés tárgyára figyelemmel épületen végzett építési és/vagy felújítási tárgyú referencia munkáinak ismertetését, a 321/2015.(X.30.)Korm.r. 23.§-a szerint (a közbesz. tárgyára figyelemmel visszautalva a Korm. r. 22. § (3) bek-ére) a szerződést kötő másik fél által adott igazolással igazolva. A 321/2015.(X.30.) Korm.r.21.§(2a)bek.a)pontja alapján, amennyiben aj.kérő öt év teljesítéseinek igazolását írja elő, úgy az aj.kérő a vizsgált időszak alatt befejezett, de legfeljebb nyolc éven belül megkezdett építési beruházásokat veszi figyelembe. A referenciaigazolásnak minimálisan tartalmaznia kell a következőket: - az igazolást nyújtó nevét, elérhetőségét -az építési beruházás tárgyát -az építési beruházás mennyiségét -a teljesítés idejét (kezdő és befejező időpontját év/hónap/nap bontásban) és helyét -nyilatkozni kell arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e. A 321/2015.(X.30.)Korm.r. 22.§(5)bek.A 21.§(2)bek.a)pontja szerinti esetben, ha a nyertes közös aj.tevőként teljesített építési beruházására vonatkozó referencia igazolás– a teljesítés oszthatatlansága miatt – nem állítható ki az egyes aj.tevők által végzett munkák elkülönítésével, úgy az aj.kérő a referencia igazolást, vagy nyilatkozatot bármelyik, a teljesítésben részt vett aj.tevő részéről az ismertetett építési beruházás egésze tekintetében olyan arányban köteles elfogadni, amilyen arányban az igazolást benyújtó aj.tevő az általa elvégzett teljesítés alapján az ellenszolgáltatásból részesült. A Kbt. 65. § (6) bek.-ben foglaltak alapján az M1. alkalmassági feltétel esetében az együttes megfelelés megengedett
M2. A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (2) bekezdés b) pontja alapján azoknak a szakembernek a bemutatása, akit be kíván vonni a teljesítésbe.
E körben csatolandó dokumentumok:
— a szakemberek bevonására, ismertetésére vonatkozó nyilatkozat,
— a szakemberek saját kezűleg aláírt szakmai önéletrajza olyan részletezettséggel, mely az évet és a hónapot is tartalmazza, hogy abból egyértelműen derüljön ki az M2. pontban előírt alkalmassági feltételek teljesülése
— a szakemberek által aláírt rendelkezésre állási nyilatkozat tárgyi eljárásra vonatkozóan.
Amennyiben a szakember az alkalmassági követelmény tekintetében előírt felelős műszaki vezetői jogosultsággal az ajánlattételkor még nem rendelkezik, csatolni kell a szakember végzettségét igazoló dokumentum(ok) másolatát is.
Ajánlatkérő felhívja ajánlattevők figyelmét, hogy a nyertes ajánlattevő által az M2.1.-re bemutatott szakembereknek a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelethez kiadott mellékletben meghatározottak szerint MV-É vagy MV-ÉR vagy azzal egyenértékű regisztrációval (névjegyzékbe vétellel) kell rendelkezni a szerződéskötés időpontjára.
Amennyiben a bemutatott szakember az ajánlattételkor már rendelkezik kamarai nyilvántartásba vétellel, az előírt érvényes jogosultság meglétének igazolására csatolhatja a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet szerinti névjegyzékbe vételről szóló határozat egyszerű másolatát. A 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendeletben előírt feltételek teljesülését Ajánlatkérő a Magyar Építész Kamara vagy Magyar Mérnöki Kamara honlapján ellenőrzi.
Amennyiben a bemutatott szakember ajánlattételkor még nem rendelkezik kamarai nyilvántartásba vétellel, akkor ajánlattevőnek nyilatkoznia kell arról, hogy a szakember a kamarai nyilvántartásba vétellel a szerződés megkötéséig rendelkezni fog. A nyilvántartásba vétel elmaradása az ajánlattevő szerződéskötéstől való visszalépésének minősül a Kbt. 131. § (4) bekezdése alapján. Ajánlatkérő ebben az esetben a második legkedvezőbb ajánlatot nyújtóval kötheti meg a szerződést, amennyiben az eljárást lezáró összegezésben azt megjelölte.
Ajánlattevőknek az alkalmasságukat a Kbt. 114. § (2) bekezdésében foglaltaknak megfelelően kell előzetesen igazolniuk, majd az alkalmasságukat alátámasztó dokumentumokat ajánlatkérő külön, a Kbt. 69. § (4) bekezdés szerinti felhívására benyújtaniuk.
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 65. § (6)-(7) bekezdéseire és a (9) bekezdésére.
Az alkalmassági követelményeknek megfelelés és a kizáró okok fenn nem állása igazolásának körében nem kérhető a gazdasági szereplőtől olyan igazolás benyújtása, amelyet ugyanazon ajánlatkérő részére a gazdasági szereplő korábbi közbeszerzési eljárásban az EKR-ben elektronikus úton már benyújtott.
Ebben az esetben a gazdasági szereplő nyilatkozik arról, hogy mely korábbi eljárásban benyújtott igazolást kéri figyelembe venni a bírálat során.
Ajánlatkérő attól függetlenül vizsgálja meg, hogy a korábban benyújtott igazolás megfelel-e az adott közbeszerzési eljárásban benyújtandó igazolásra irányadó tartalmi követelményeknek, hogy a korábbi igazolás adott esetben megjelöli, hogy azt mely közbeszerzési eljárásban való felhasználás céljára állították ki.
Az előírt alkalmassági követelményeknek a közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek.
Azon követelményeknek, amelyek értelemszerűen kizárólag egyenként vonatkoztathatóak a gazdasági szereplőkre, az együttes megfelelés lehetősége értelmében elegendő, ha közülük egy felel meg. Az előírt alkalmassági követelményeknek az ajánlattevők bármely más szervezet vagy személy kapacitására támaszkodva is megfelelhetnek, a közöttük fennálló kapcsolat jogi jellegétől függetlenül. Ebben az esetben meg kell jelölni az ajánlatban ezt a szervezetet és az eljárást megindító felhívás vonatkozó pontjának megjelölésével azon alkalmassági követelményt vagy követelményeket, amelynek igazolása érdekében az ajánlattevő ezen szervezet erőforrására vagy arra is támaszkodik.
A karakterkorlátozásra tekintettel, folytatás a jelen felhívás III.1.8) pontjában.


Alkalmassági minimumkövetelmény(ek): Alkalmatlan az ajánlattevő, amennyiben
M1. nem rendelkezik az ajánlati felhívás feladásától visszafelé számított öt évben (60 hónap) összességében a közbeszerzési eljárás tárgyára figyelemmel épületének építési és/vagy felújítási tevékenységre vonatkozó, szerződésszerűen teljesített referenciával/referenciákkal, mely tartalmaz 1 db nyílászáró beépítése és/vagy cseréje vonatkozó építési munkát
A referenciának a több szerződésből történő igazolása lehetséges.
M2. Alkalmatlan az ajánlattevő, ha ha nem tud bemutatni legalább 1 fő, a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet 1. sz. melléklet VI. felelős műszaki vezetés fejezet 1. rész 3. sor szerinti építési szakterület - részszakterülete, azaz MV-É-R szakterületi jogosultsággal rendelkező, vagy azzal egyenértékű más jogosultsággal rendelkező, vagy a jogosultság megszerzéséhez szükséges végzettséggel vagy azzal egyenértékű végzettséggel és a jogosultság megszerzéséhez szükséges szakmai tapasztalattal rendelkező szakembert
VAGY
nem rendelkezik legalább 1 fő, a 266/2013. Korm. rendelet 1. sz. melléklet VI. felelős műszaki vezetés fejezet 1. rész 2. sor szerinti Általános építmények építésére, átalakítására, bővítésére, felújítására, helyreállítására, korszerűsítésére, lebontására, elmozdítására irányuló építési-szerelési munkák felelős műszaki vezetése (MV-É) szakterületi jogosultsággal, vagy azzal egyenértékű más jogosultsággal rendelkező, vagy a jogosultság megszerzéséhez szükséges végzettséggel vagy azzal egyenértékű végzettséggel és a jogosultság megszerzéséhez szükséges szakmai tapasztalattal rendelkező szakemberrel.
A párhuzamos szakmai gyakorlati időket Ajánlatkérő csak egyszer veszi figyelembe.
III.1.4) A részvételre vonatkozó objektív szabályok és kritériumok (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
A szabályok és kritériumok felsorolása, rövid ismertetése:
III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
  A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a fogyatékkal élő vagy hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja
  A szerződés teljesítése védett munkahely-teremtési programok keretében történik
  A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
III.1.6) A szerződés biztosítékai:
Késedelmi kötbér fizetendő, ha a nyertes Ajánlattevő (Vállalkozóként) szerződő fél a szerződésben vállalt kötelezettségének határidőben nem tesz eleget. Mértéke: a késedelem minden napjára a nettó vállalkozói díj alapján számított napi 1 %, melynek összege nem haladhatja meg a késedelemmel nettó vállalkozói díj 20 %-át. Meghiúsulási kötbér: mértéke 20 %, alapja a nettó vállalkozói díj. Hibás teljesítési kötbér: mértéke 20%, alapja az adott részteljesítés nettó vállalkozói díja. Jótállás: A jótállás időtartama 60 hónap. Jólteljesítési biztosíték: A Kbt. 134. § (2) és (4) bekezdése szerinti határidőben (átadás-átvétel) a Kbt. 134. § (6) bekezdés a) pontja szerinti formában, a nettó ajánlati ár 5 %-a. A szerződést biztosító mellékkötelezettségekre vonatkozó részletes szabályozást a szerződéstervezet tartalmazza. Ajánlatkérő ajánlati biztosíték nyújtását nem írja elő.
III.1.7) Az ellenszolgáltatás teljesítésének feltételei és / vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre:
Az ajánlattétel, az elszámolás és a kifizetés pénzneme: forint (HUF). A projekt utófinanszírozás keretében kerül kifizetésre a TOP-1.4.1-19-HE1-2019-00033 kódszámú felhívásra benyújtott, támogatásban részesült. A támogatás intenzitása a megítélt támogatási összeg mértékéig 100 %. A leigazolt vállalkozási díjat Megrendelő átutalással, 30 napos fizetési határidővel egyenlíti ki, a dokumentációban meghatározott ütemezés szerint - a Kbt. 135. § (1), (3), (5), (6) bekezdései, továbbá a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bekezdései, a Támogatási Szerződés, a 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet vonatkozó rendelkezései szerint és az építési beruházások, valamint az építési beruházásokhoz kapcsolódó tervezői és mérnöki szolgáltatások közbeszerzésének részletes szabályairól szóló 322/2015. (X.30.) Korm. rendelet figyelembe vétele mellett. Ajánlatkérő a Kbt. 135. § (7) bekezdésére is figyelemmel az általános forgalmi adó nélkül számított ellenszolgáltatás 5%-ának megfelelő előleget biztosít, előleg bekérő ellenében. Az előleg a végszámlából levonásra kerül, és a végszámla a levonással kerül kifizetésre. Az előleg bekérőt a szerződés hatálybalépését követő 10. naptári napig kell benyújtani. Az előleg bekérő nem minősül részszámlának. Az előleg fizetését e kötelezően biztosítandó mértékben az ajánlatkérő nem teszi függővé a szerződő fél részéről biztosíték nyújtásától. Az előleg kizárólag a közbeszerzési eljárás eredményeként megkötendő szerződésben meghatározott feladatok megvalósítására használható fel. Ajánlattevő a 15 %-ot, 40 %-ot; 60%-ot és 80 %-ot elérő készültségi fok elérése esetén részszámla benyújtására jogosult. A részszámla a műszaki ellenőr által igazolt 15 %-os, 40 %-os; 60%-os és 80 %-os műszaki készültséget elérő teljesítés esetén nyújtható be. A végszámla benyújtásának feltétele a műszaki átadás-átvételi eljárás sikeres lezárása, és a szerződés teljesítésére vonatkozó jegyzőkönyv (a továbbiakban teljesítési jegyzőkönyv) aláírása. Ajánlatkérő a vállalkozói díjat az igazolt szerződésszerű teljesítést követően átutalással teljesíti. A számla kézhezvételének napja nem képezheti a Szerződő Felek között megállapodás tárgyát. Ajánlatkérő tájékoztatja az Ajánlattevőket, hogy jelen építési beruházás építési engedélyköteles tevékenység, illetve az ÁFA tv. rendelkezései alapján, a törvényben rögzített esetekben, fordított általános forgalmi adó fizetési kötelezettség áll fenn. Késedelmes fizetés esetén Ajánlatkérő a Ptk. 6:155. § (1) bekezdésben meghatározott mértékű, és a késedelem időtartamához igazodó késedelmi kamatot köteles fizetni. Ajánlatkérő utal a 322/2015. (X.30.) Korm. rendelet 30. §-ra, 32/A. §-ra.
III.1.8) A nyertes közös ajánlattevők által létrehozandó gazdálkodó szervezet:
Ajánlatkérő nem követeli meg, és nem teszi lehetővé gazdasági szervezet (projekttársaság) létrehozását.
Folytatás a felhívás III.1.3. műszaki alkalmassági követelmények igazolási módok felsorolása rövid leírásához:
Csatolni kell az ajánlatban a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet olyan szerződésben előszerződésben, vagy más formában vállalt kötelezettségvállalását tartalmazó okiratot, amely alátámasztja, hogy a szerződés teljesítéséhez szükséges erőforrások rendelkezésre állnak majd a szerződés teljesítésének időtartama alatt. Az e törvény végrehajtási rendeletében foglaltak szerint előírt, szakemberek – azok végzettségére, képzettségére – rendelkezésre állására vonatkozó követelmény, valamint a releváns szakmai tapasztalatot igazoló referenciákra vonatkozó követelmény teljesítésének igazolására a gazdasági szereplő csak akkor veheti igénybe más szervezet kapacitásait, ha az adott szervezet olyan mértékben részt vesz a szerződés, vagy a szerződés azon részének teljesítésében, amelyhez e kapacitásokra szükség van, amely – az AT saját kapacitásával együtt – biztosítja az alkalmassági követelményben elvárt szaktudás, illetve szakmai tapasztalat érvényesülését a teljesítésben. [Kbt. 65. § (9)] A Kbt. 114. § (2) alapján a Kbt. 67. § (1) szerinti nyilatkozat tekintetében az Európai Bizottság által meghatározott egységes formanyomtatvány nem alkalmazandó, ahol a törvény Második Része „egységes európai közbeszerzési dokumentumot” említ, az alatt a 67. § (1) szerinti nyilatkozatot kell érteni. Azokban az esetekben, amelyekben a 28. §-ban és a 36. §-ban meghatározott minősített ajánlattevők hivatalos jegyzéke – figyelemmel a 30. §-ban és a 39. §- ban foglaltakra is – bizonyítja, hogy a gazdasági szereplő megfelel az adott alkalmassági követelménynek, a minősített ajánlattevők elektronikusan elérhető hivatalos jegyzékén való szereplés tényét, illetve az Európai Unió egy másik tagállamában letelepedett gazdasági szereplő által benyújtott, a letelepedési helye szerinti, az elismert ajánlattevők hivatalos listáját vezető szervezettől származó jegyzék szerinti igazolást is köteles az ajánlatkérő elfogadni.
Az alkalmasság igazolásához igénybe vett, az AT-n kívüli más szervezet részéről a Kbt. 65. § (7) szerint csatolandó, kötelezettségvállalást tartalmazó okiratnak tartalmaznia kell – a Kbt. 65. § (8) szerinti szervezet részéről az ajánlatban csatolni kell – az AT részére szóló meghatalmazást arra, hogy az EKR-ben elektronikus úton teendő nyilatkozatok megtételekor az adott szervezet képviseletében eljárhat.
III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk (csak szolgáltatásmegrendelés esetében)
  A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve
A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás:
III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:
III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
x Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és szakképzettségét

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
(klasszikus ajánlatkérők esetében)
x Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Nyílt eljárás
  Meghívásos eljárás
  Tárgyalásos eljárás
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
IV.1.2) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
  Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma:
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
  A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják
IV.1.3) A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalásos eljárás vagy a versenypárbeszéd során történő csökkentésére irányuló információ
  Több fordulóban lebonyolítandó tárgyalások igénybe vétele annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsék a megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát.
IV.1.4) Információ a tárgyalásról (klasszikus ajánlatkérők esetében; kizárólag tárgyalásos eljárás esetében)
  Ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a szerződést az eredeti ajánlat alapján, tárgyalások lefolytatása nélkül ítélje oda.
IV.1.5) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
További információk az elektronikus árlejtésről:
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
/ (KÉ-szám/évszám)
IV.2.2) Ajánlattételi, részvételi vagy regisztrációs kérelem benyújtási határidő
Dátum: 2022/10/10 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 11:00 (óó:pp)
IV.2.3) Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének tervezett napja (részvételi felhívás esetében)
Dátum: (éééé/hh/nn)
IV.2.4) Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók: HU
IV.2.5) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama: (ajánlati felhívás esetében)
Az ajánlati kötöttség végső dátuma: (éééé/hh/nn)
vagy
Az időtartam hónapban: vagy napban: 60 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.6) Az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések felbontásának feltételei
Datum: 2022/10/10 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 13:00 (óó:pp) Hely: EKR
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: Az ajánlatok felbontását az EKR végzi akként, hogy a bontás időpontjában az ajánlatok az ajánlatkérő számára hozzáférhetővé válnak. Az ajánlatokat tartalmazó iratok felbontását az EKR az ajánlattételi határidő lejártát követően, kettő órával később kezdi meg. Az ajánlatok elektronikus bontásának szabályait a Kbt.68.§; 424/2017.(XII.19) Korm.rend.15.§-a tartalmazza.

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű nem
A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról
  A megrendelés elektronikus úton történik
x Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
x A fizetés elektronikus úton történik
VI.3) További információk:
VI.3.1) Feltételes közbeszerzés
x Ajánlatkérő felhívja a gazdasági szereplők figyelmét, hogy az eljárást eredménytelenné nyilváníthatja, ha valamely meghatározott, ellenőrzési körén kívül eső, bizonytalan jövőbeli esemény az ajánlattételi, illetve részvételi határidő lejártát követően következik be.
Ajánlatkérő ellenőrzési körén kívül eső, bizonytalan jövőbeli esemény meghatározása: Ajánlatkérő a jelen közbeszerzési eljárást európai uniós alapokból finanszírozott projekttel, programmal kapcsolatosan indítja. A száma: TOP-1.4.1-19-HE1-2019-00033
Ajánlatkérő tájékoztatja ajánlattevőket, hogy a TOP-1.4.1-19-HE1-2019-00033 kódszámú projekt vonatkozásában kezdeményezni fogja a Támogatási Szerződés módosítását, figyelemmel arra, hogy az ajánlatkérő támogatási igényt kíván benyújtani a beruházás megvalósítása érdekében szükséges forrás biztosításához. Az ajánlatkérő felhívja ajánlattevők figyelmét, hogy a Kbt. 53. § (6) bekezdése alapján a támogatásra irányuló igény, így különösen a kivitelezéshez szükséges teljes forrásigény el nem fogadását, vagy az igényeltnél kisebb összegben történő elfogadását olyan körülménynek tekinti, amely miatt az eljárást fedezethiány okán eredménytelenné nyilváníthatja. (feltételes közbeszerzés).
A Kbt. 135. § (12) bekezdés szerint feltételes közbeszerzés esetén az ajánlatkérő jogosult az eljárást megindító felhívásban megjelölt azon feltételt, amelytől a közbeszerzés eredményességét függővé tette, a közbeszerzési eljárás eredményeként megkötendő szerződés hatálybalépését felfüggesztő feltételként kikötni.
VI.3.2) Az ajánlati biztosíték (ajánlati felhívás esetében)
  Az eljárásban való részvétel ajánlati biztosíték adásához kötött.
Az ajánlati biztosíték mértéke:
A befizetés helye:
vagy az ajánlatkérő fizetési számlaszáma:
Az ajánlati biztosíték befizetése (teljesítése) igazolásának módja:
VI.3.3) Konzultációra vonatkozó információk
  Kiegészítő tájékoztatást ajánlatkérő konzultáció formájában is megadja.
A konzultáció időpontja: (éééé/hh/nn) és helye:
VI.3.4) Ajánlat érvénytelenségére vonatkozó összeg ár vagy költség esetében
Ajánlatkérő az alábbi értéket meghaladó árat vagy költséget tartalmazó ajánlatot a bírálat során érvénytelenné nyilvánítja
 
VI.3.5) Az ajánlatok értékelési szempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám:
0-10
VI.3.6) A módszer(ek) meghatározása, amellyel a VI.3.5) pont szerinti ponthatárok közötti pontszámot megadásra kerül:
1., értékelési szempont: egyenes arányosság, két szélső érték közötti különbség, 2. értékelési szempont: fordított arányosság
VI.3.7) Életciklusköltség-számítási módszer alkalmazására vonatkozó információ
  Ajánlatkérő az áru, szolgáltatás vagy építési beruházás értékeléskor figyelembe vett költségét életciklusköltség-számítási módszer alkalmazásával határozza meg.
VI.3.8) A bírálatra vonatkozó további információk
  Az ajánlatkérő előírja a kizáró okok, az alkalmassági követelmények, valamint a Kbt. 82. § (5) bekezdése szerinti objektív kritériumok tekintetében a közbeszerzési dokumentumokban meghatározott igazolásoknak a részvételi jelentkezésben vagy az ajánlatban történő benyújtását.
VI.3.9) További információk: - Ajánlatkérő (AK)–a megfelelő ajánlattétel elősegítése érdekében – közbeszerzési dokumentumot készít, melyet a Kbt.39.§ (1) alapján, elektronikus úton, közvetlenül, korlátlanul és teljeskörűen, térítésmentesen Ajánlattevők (AT-k) rendelkezésre is bocsát, a 424/2017.(XII.19.) Korm.rend. „Az elektronikus közbeszerzés részletes szabályairól” 2. § (1) bekezdése alapján az EKR-ben.
- A közbeszerzési dokumentumokat ajánlatonként legalább egy AT-nek vagy az ajánlatban megnevezett alvállalkozónak elektronikus úton el kell érnie.
- AK alkalmazza a Kbt. 75. § (2) e) pontja szerinti eredménytelenségi okot.
- A Nyertes AT-nek a jelen szerződés hatálybalépését követően, legkésőbb a munkaterület átadásig rendelkeznie kell legalább 40.000.000, - Ft/káresemény és 80.000.000, - Ft/év, építési/szerelési munkákra vonatkozó felelősségbiztosítással.
- Az ajánlatnak tartalmaznia kell az AT nyilatkozatát a Kbt. 66. § (2), Kbt. 66. § (6) a) és b) pontjára, Kbt. 65. § (7) bekezdéseire vonatkozóan. A nyilatkozatokat nemleges tartalom esetén is kifejezetten meg kell tenni, és az ajánlathoz csatolni.
- Folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetében, az ajánlathoz csatolni kell a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást (321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 13. §); amennyiben nincs folyamatban változásbejegyzési eljárás, AT-nek a nemleges nyilatkozatot is csatolnia kell.
- Formai előírások: az ajánlatot ATknek az EKR-en keresztül, elektronikus úton kell a mellékelt felhívásban és a dokumentációban meghatározott tartalmi, és a formai követelményeknek megfelelően elkészítenie és benyújtania.
- Az ajánlathoz csatolni kell az ajánlatban bármilyen nyilatkozatot tett jogi személy cégjegyzésre jogosult személy aláírási címpéldányát vagy aláírásmintáját, egyéni vállalkozó esetén adott esetben a vállalkozói igazolványt egyszerű másolatban vagy más, aláírást tartalmazó azonosító okmány (pl. személyazonosító igazolvány) másolati példányát.
- Ahol AK valamely dokumentum benyújtását írja elő, a dokumentum– ha jogszabály eltérően nem rendelkezik – egyszerű másolatban is benyújtható. AK a nem magyar nyelven benyújtott dokumentumok AT általi fordítását is elfogadja.
- AK a hiánypótlásra a Kbt. 71. §-ában foglaltak figyelembevételével teljes körben lehetőséget biztosít.
- Az eljárás nyertese: az eljárás nyertese az az AT, aki az AK által az eljárást megindító felhívásban és a dokumentációban meghatározott feltételek alapján, valamint a meghatározott értékelési szempont szerint a legkedvezőbb érvényes ajánlatot tette. AK csak az eljárás nyertesével kötheti meg a szerződést, vagy – a nyertes visszalépése esetén – az ajánlatok értékelése során a következő legkedvezőbb ajánlatot tevőnek minősített szervezettel (személlyel), ha őt az ajánlatok elbírálásáról szóló írásbeli összegzésben megjelölte.
- Közös ajánlattétel esetén az ajánlattételnek meg kell felelnie a Kbt. 35. §-ában foglalt feltételeknek. Közös ajánlattétel esetén az ajánlathoz csatolni kell az AT-k együttműködéséről szóló (konzorciumi) megállapodást, melyben megjelölik a képviseletre jogosult személyt. A közös AT-knek nyilatkozniuk kell továbbá arról, hogy a szerződés teljesítéséért egyetemleges felelősséget vállalnak.
- Az alkalmasság feltételeit és igazolását a minősített AT-k hivatalos jegyzékéhez képest szigorúbban határozza meg az AK. (321/2015.§(X.30.)Korm.rend.30.§(4))
- AK meghatározott gyártmányú vagy eredetű dologra, illetve konkrét eljárásra csak annak érdekében hivatkozik, hogy a szerződés tárgyának az ajánlattételhez szükséges, kellően pontos és érthető leírását megadhassa, AK elfogadja az azzal egyenértékű dolog, eljárás szerepeltetését az ajánlatban.
- FAKSZ: Dr. Illés Levente ügyvéd (lajstromszáma: 00240)
Illés Levente Ügyvédi Iroda
1136 Budapest, Tátra utca 6. I. em. 6.a.
Tel/Fax: +36 17880221
VI.4) E hirdetmény feladásának dátuma:
2022/09/20 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem szükséges