Ugrás a tartalomra Ugrás a láblécre

Publikus Core
Közbeszerzési Értesítő száma: 2022/159
Beszerzés tárgya: Építési beruházás
Hirdetmény típusa: Tájékoztató a szerződés módosításáról/2015 KÉ
Eljárás fajtája:
Közzététel dátuma: 2022.08.17.
Iktatószám: 14952/2022
CPV Kód: 45200000-9
Ajánlatkérő: NFP Nemzeti Fejlesztési Programiroda Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság Nagykapornak község Önkormányzata;Misefa község Önkormányzata;Nemesrádó község Önkormányzata;Bezeréd község Önkormányzata;Padár község Önkormányzata;Orbányosfa község Önkormányzata
Teljesítés helye: 935 Nagykapornak 8934 Bezeréd 8935 Misefa 8915 Nemesrádó 8935 Padár 8935 Orbányosfa települések közigazgatási területe
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő: HYDROCOMP Mélyépítő Korlátolt Felelősségű Társaság
Ajánlatkérő típusa:
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató a szerződés módosításáról
Szerződés módosítása az érvényességi ideje alatt
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg a szerződést kötő összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: NFP Nemzeti Fejlesztési Programiroda Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_46282392
Postai cím: Pap Károly Utca 4-6.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1139
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Módos István
Telefon: +36 12390420
E-mail: beszerzes@nfp.hu
Fax: +36 12390420
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): http://www.nfp.hu/
A felhasználói oldal címe (URL): http://www.nfp.hu/
 
Hivatalos név: Nagykapornak község Önkormányzata
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_17770626
Postai cím: Fő Utca 17.
Város: Nagykapornak
NUTS-kód: HU223
Postai irányítószám: 8935
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Sifter Péter
Telefon: +36 92567012
E-mail: korjegyzoseg@nagykapornak.eu
Fax: +36 92367001
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): http://www.nagykapornak.eu
A felhasználói oldal címe (URL): http://www.nagykapornak.eu

Hivatalos név: Misefa község Önkormányzata
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_93624372
Postai cím: Fő Utca 3.
Város: Misefa
NUTS-kód: HU223
Postai irányítószám: 8935
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Sifter Róbert
Telefon: +36 92567122
E-mail: korjegyzoseg@nagykapornak.eu
Fax: +36 92367001
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): http://www.misefa.hu
A felhasználói oldal címe (URL): http://www.misefa.hu

Hivatalos név: Nemesrádó község Önkormányzata
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_41720965
Postai cím: Ady Endre Utca 1.
Város: Nemesrádó
NUTS-kód: HU223
Postai irányítószám: 8915
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Gazdagné Gecse Anna
Telefon: +36 92367033
E-mail: nemesrado@t-online.hu
Fax: +36 92367001
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): http://www.nemesrado.hu
A felhasználói oldal címe (URL): http://www.nemesrado.hu

Hivatalos név: Bezeréd község Önkormányzata
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_11170590
Postai cím: Kossuth Lajos Utca 6.
Város: Bezeréd
NUTS-kód: HU223
Postai irányítószám: 8934
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Fekete János
Telefon: +36 92367121
E-mail: korjegyzoseg@nagykapornak.eu
Fax: +36 92367001
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):

Hivatalos név: Padár község Önkormányzata
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_61438255
Postai cím: Kossuth Lajos Utca 1.
Város: Padár
NUTS-kód: HU223
Postai irányítószám: 8935
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Németh Imre
Telefon: +36 92367022
E-mail: korjegyzoseg@nagykapornak.eu
Fax: +36 92367001
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):

Hivatalos név: Orbányosfa község Önkormányzata
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_46608383
Postai cím: Kiskapornak Utca 19.
Város: Orbányosfa
NUTS-kód: HU223
Postai irányítószám: 8935
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Kocsis Ferencné
Telefon: +36 92367012
E-mail: korjegyzoseg@nagykapornak.eu
Fax: +36 92367001
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Nagykapornak vízellátásának fejlesztése
Hivatkozási szám: EKR000065562019
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45200000-9
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Koncessziós beszerzési eljárásra vonatkozó információk
  A szerződés megkötésére koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával került sor
II.2) A közbeszerzés ismertetése
 
II.2.1) Elnevezés:
Nagykapornak vízellátásának fejlesztése
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45232100-3
További tárgyak: 45232150-8
45232151-5
45232430-5
45233223-8
45233228-3
45247130-0
45262220-9
71320000-7
71322000-1
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU223 A teljesítés helye: 935 Nagykapornak
8934 Bezeréd
8935 Misefa
8915 Nemesrádó
8935 Padár
8935 Orbányosfa
települések közigazgatási területe
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
A II.1.4) pont folytatása:
(Nyertes ajánlattevő feladatát képezik továbbá különösen:)
2. Az ajánlattételi dokumentáció részét képező műszaki tartalomban ismertetett beavatkozások, létesítmények funkciójának, céljának, valamint rendeltetésszerű használatának megfelelő, teljes körű, műszakilag és minőségileg kifogástalan, szerződésszerű kivitelezése a 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendeletnek, a hatályos jogszabályoknak, a műszaki szabványoknak, a mindenkori engedélyeknek, valamint a technika mai állásának megfelelően. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet arra, hogy a szerződés teljesítése során a FIDIC Sárga könyv (Elektromos és gépészeti létesítményekhez, valamint vállalkozó által tervezett építési és mérnöki létesítményekhez, második, átdolgozott magyar nyelvű kiadás, 2011. szeptember) rendelkezései alkalmazandóak.
3. A szerződés teljesítése érdekében szükséges engedély, hozzájárulás megszerzése, hatósági, tulajdonosi, kezelői egyeztetések, hatósági eljárások teljes körű lebonyolítása (kivéve az üzemeltetési engedélyeztetés), a lejárt hatályú szakhatósági és közműkezelői engedélyek módosítása, ill. érvényességének meghosszabbítása (amennyiben nyertes ajánlattevő az indikatív terv tartalmától eltérő műszaki megoldásra tesz ajánlatot, valamint indikatív tervnek megfelelő műszaki tartalom választása esetében, ha a kivitelezés időszakában lejár az Ajánlatkérő által biztosított hatósági engedély hatálya.).
4. A tervezett beavatkozások, létesítmények kivitelezése során érintett közművezetékek átépítése/áthelyezése, üzemeltetőkkel, hálózati engedélyessel történő egyeztetése, hozzájárulások megszerzése, engedélyeztetése.
5. Szükség szerinti építés előkészítő munkák, növényzetirtás, tereprendezés, szállítási útvonalak kialakítása, folyamatos karbantartása, földmunkák, burkolatok építése, bontási munkák, műtárgyépítés és felújítás, technológiai gépészet, egyéb gépészeti berendezések kivitelezése, külső, belső energiaellátás és működtetés kivitelezése.
6. Megvalósulási tervek készítése.
7. A kivitelezés során tervezői művezetés biztosítása.
8. A teljes építési terület lőszermentesítési feladatainak elvégzése.
9. Régészeti előzetes hatásvizsgálat, előzetes környezetvédelmi vizsgálat és környezetvédelmi engedély beszerzése.
10. A kivitelezés során régészeti szakfelügyelet biztosítása az illetékes szervek bevonásával.
11. A kivitelezés során a leendő üzemeltetői szakfelügyelet biztosítása az illetékes szervek bevonásával.
12. Üzemeltetési, kezelési és karbantartási kézikönyvek elkészítése, egyeztetve az érintett üzemeltetőkkel, hatóságokkal, szervekkel.
13. Vízjogi üzemeltetési engedélyezési eljáráshoz szükséges dokumentumok elkészítése beleértve az esetleges hiánypótlás során szükséges dokumentumok elkészítését is, azzal, hogy az üzemeltetési engedély megszerzése a víziközmű szolgáltató feladata.
14. Az építési munkákkal érintett földrészletek tulajdonosai/vagyonkezelői hozzájárulásának beszerzése, illetve az ajánlattételi felhívás megküldésének időpontjában érvényes vagyonkezelői megállapodások, tulajdonosi hozzájárulások szükség szerinti aktualizálása.
15. A kivitelezés érdekében felmerülő zöldkár értékének szakértői felmérése és a kártalanítások károsultak részére történő megfizetése, az ezzel kapcsolatos ügyintézés teljes körű lebonyolítása.
16. Ajánlatkérő a szerződés hatálybalépéséig a vízjogi létesítési engedélyt nyertes ajánlattevő rendelkezésére bocsájtja.
Ajánlatkérő tájékoztatja ajánlattevőt, hogy a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 46. § (3) bekezdésében foglaltak alapján a meghatározott gyártmányú vagy eredetű dologra, illetve konkrét eljárásra, amely egy adott gazdasági szereplő termékeit vagy az általa nyújtott szolgáltatásokat jellemzi, vagy védjegyre, szabadalomra, tevékenységre, személyre, típusra vagy adott származásra vagy gyártási folyamatra való hivatkozás esetén a hivatkozás mellett a „vagy azzal egyenértékű” kifejezést is érteni kell.

(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban: 840
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
II.2.6) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: KEHOP-2.1.3-15-2017-00081

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Adminisztratív információk
IV.1.1) Az eljárás eredményéről szóló tájékoztató hirdetmény
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
10283 / 2019 (KÉ-szám/évszám)
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: Elnevezés: Nagykapornak vízellátásának fejlesztése
V.1 Az eljárás eredménye
V.1.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2019/05/30 (éééé/hh/nn)
V.1.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.1.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: HYDROCOMP Mélyépítő Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_72148097
Postai cím: Köztársaság Útja 1/a
Város: Zalaegerszeg
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 8900
Ország: Magyarország
E-mail: hydrocomp@hydrocomp.hu
Telefon: +36 92550680
Internetcím(ek): (URL)
Fax: +36 92550689
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.1.4) A szerződés értékére vonatkozó információk (a szerződéskötés megkötésekor; ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 244859660
Pénznem: HUF

VI. szakasz: A szerződés módosításai
VI.1) A közbeszerzés ismertetése a módosításokat követően
VI.1.1) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45200000-9
VI.1.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45232100-3
További tárgyak: 45232150-8
45232151-5
45232430-5
45233223-8
45233228-3
45247130-0
45262220-9
71320000-7
71322000-1
VI.1.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU223 A teljesítés helye: 935 Nagykapornak
8934 Bezeréd
8935 Misefa
8915 Nemesrádó
8935 Padár
8935 Orbányosfa
települések közigazgatási területe
VI.1.4) A közbeszerzés mennyisége:
A II.1.4) pont folytatása:
(Nyertes ajánlattevő feladatát képezik továbbá különösen:)
2. Az ajánlattételi dokumentáció részét képező műszaki tartalomban ismertetett beavatkozások, létesítmények funkciójának, céljának, valamint rendeltetésszerű használatának megfelelő, teljes körű, műszakilag és minőségileg kifogástalan, szerződésszerű kivitelezése a 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendeletnek, a hatályos jogszabályoknak, a műszaki szabványoknak, a mindenkori engedélyeknek, valamint a technika mai állásának megfelelően. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet arra, hogy a szerződés teljesítése során a FIDIC Sárga könyv (Elektromos és gépészeti létesítményekhez, valamint vállalkozó által tervezett építési és mérnöki létesítményekhez, második, átdolgozott magyar nyelvű kiadás, 2011. szeptember) rendelkezései alkalmazandóak.
3. A szerződés teljesítése érdekében szükséges engedély, hozzájárulás megszerzése, hatósági, tulajdonosi, kezelői egyeztetések, hatósági eljárások teljes körű lebonyolítása (kivéve az üzemeltetési engedélyeztetés), a lejárt hatályú szakhatósági és közműkezelői engedélyek módosítása, ill. érvényességének meghosszabbítása (amennyiben nyertes ajánlattevő az indikatív terv tartalmától eltérő műszaki megoldásra tesz ajánlatot, valamint indikatív tervnek megfelelő műszaki tartalom választása esetében, ha a kivitelezés időszakában lejár az Ajánlatkérő által biztosított hatósági engedély hatálya.).
4. A tervezett beavatkozások, létesítmények kivitelezése során érintett közművezetékek átépítése/áthelyezése, üzemeltetőkkel, hálózati engedélyessel történő egyeztetése, hozzájárulások megszerzése, engedélyeztetése.
5. Szükség szerinti építés előkészítő munkák, növényzetirtás, tereprendezés, szállítási útvonalak kialakítása, folyamatos karbantartása, földmunkák, burkolatok építése, bontási munkák, műtárgyépítés és felújítás, technológiai gépészet, egyéb gépészeti berendezések kivitelezése, külső, belső energiaellátás és működtetés kivitelezése.
6. Megvalósulási tervek készítése.
7. A kivitelezés során tervezői művezetés biztosítása.
8. A teljes építési terület lőszermentesítési feladatainak elvégzése.
9. Régészeti előzetes hatásvizsgálat, előzetes környezetvédelmi vizsgálat és környezetvédelmi engedély beszerzése.
10. A kivitelezés során régészeti szakfelügyelet biztosítása az illetékes szervek bevonásával.
11. A kivitelezés során a leendő üzemeltetői szakfelügyelet biztosítása az illetékes szervek bevonásával.
12. Üzemeltetési, kezelési és karbantartási kézikönyvek elkészítése, egyeztetve az érintett üzemeltetőkkel, hatóságokkal, szervekkel.
13. Vízjogi üzemeltetési engedélyezési eljáráshoz szükséges dokumentumok elkészítése beleértve az esetleges hiánypótlás során szükséges dokumentumok elkészítését is, azzal, hogy az üzemeltetési engedély megszerzése a víziközmű szolgáltató feladata.
14. Az építési munkákkal érintett földrészletek tulajdonosai/vagyonkezelői hozzájárulásának beszerzése, illetve az ajánlattételi felhívás megküldésének időpontjában érvényes vagyonkezelői megállapodások, tulajdonosi hozzájárulások szükség szerinti aktualizálása.
15. A kivitelezés érdekében felmerülő zöldkár értékének szakértői felmérése és a kártalanítások károsultak részére történő megfizetése, az ezzel kapcsolatos ügyintézés teljes körű lebonyolítása.
16. Ajánlatkérő a szerződés hatálybalépéséig a vízjogi létesítési engedélyt nyertes ajánlattevő rendelkezésére bocsájtja.
Ajánlatkérő tájékoztatja ajánlattevőt, hogy a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 46. § (3) bekezdésében foglaltak alapján a meghatározott gyártmányú vagy eredetű dologra, illetve konkrét eljárásra, amely egy adott gazdasági szereplő termékeit vagy az általa nyújtott szolgáltatásokat jellemzi, vagy védjegyre, szabadalomra, tevékenységre, személyre, típusra vagy adott származásra vagy gyártási folyamatra való hivatkozás esetén a hivatkozás mellett a „vagy azzal egyenértékű” kifejezést is érteni kell.

(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
VI.1.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban: 840
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
VI.1.6) A szerződés értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 241049660
Pénznem: HUF
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
VI.1.7) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: HYDROCOMP Mélyépítő Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_72148097
Postai cím: Köztársaság Útja 1/a
Város: Zalaegerszeg
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 8900
Ország: Magyarország
E-mail: hydrocomp@hydrocomp.hu
Telefon: +36 92550680
Internetcím(ek): (URL) www.hydrocomp.hu
Fax: +36 92550689
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
VI.2) Információ a módosításokról
VI.2.1) A módosítások ismertetése
A módosítás dátuma: 2022/06/23 (éééé/hh/nn)
A módosítások jellege és mértéke (a szerződés esetleges korábbi módosításainak feltüntetésével együtt):
Korábbi módosítások:
KÉ 13367/2020
KÉ 20022/2020
Módosult rendelkezések:
Az ajánlattételi felhívás III.1.3) M/1. pontjában előírt meghatározott szakmai tapasztalatnál nagyobb szakmai tapasztalattal rendelkező szakember szakmai tapasztalata:
szakember neve: Tőke István,
szakmai tapasztalata: 141 hónap,
releváns jogosultság száma: MV-VZ-20-50114
„Az elektronikus Építési Naplóba bejegyzésre jogosultak” szakasz alábbi része:
Vállalkozó részéről:
Név: Tőke István
Tel: +3630/845-2282
NÜJ szám: 553033393
VI.2.2) A módosítás okai
  Igény az eredeti nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult által teljesítendő további építési beruházásra, szolgáltatásnyújtásra vagy árubeszerzésre
Azon gazdasági vagy technikai okok, illetve hátrányok vagy többletköltségek ismertetése, amelyek miatt a szerződő fél személye nem változhat:
x Módosítási igény olyan körülmények miatt, amelyet a kellő gondossággal eljáró ajánlatkérő nem láthatott előre
A módosítás szükségességét indokoló körülmények ismertetése, és e körülmények előre nem látható jellegének magyarázata: Vállalkozó 2021. június 21. napján kelt levelében tájékoztatta Megrendelőt, hogy a szerződés 2.6. pontjában rögzített, az Ajánlattételi felhívás III.1.3) M/1. pontjában előírt meghatározott szakmai tapasztalatnál nagyobb szakmai tapasztalattal rendelkező szakember helyett másik felelős műszaki vezetőt foglalkoztatnak a szerződésteljesítés során. A Vállalkozó által becsatolt, az új szakember egyenértékűségét igazoló dokumentumok (bejelentő és szakmai önéletrajz) jelen szerződésmódosítás mellékletét képezik.
A módosítás jogszabályi alapja:
  Kbt. 141. § (2) bekezdés
  Kbt. 141. § (4) bekezdés
  Kbt. 141. § (4) bekezdés a) pont
  Kbt. 141. § (4) bekezdés b) pont
  Kbt. 141. § (4) bekezdés c) pont
x Kbt. 141. § (6) bekezdés
VI.2.3) Áremelkedés
A módosításokat megelőző aktualizált teljes szerződéses érték (figyelembe véve az esetleges korábbi szerződésmódosításokat és árkiigazításokat, valamint – a koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával megkötött szerződések esetében – az érintett tagállamban érvényesülő átlagos inflációt)
Érték ÁFA nélkül: 241049660 Pénznem: HUF
Teljes szerződéses érték a módosítást követően
Érték ÁFA nélkül: 241049660 Pénznem: HUF

VII. szakasz: Kiegészítő információk
VII.1) További információk:
Ügyintéző FAKSZ: dr. Bujáki Márton, 796-1024
VII.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2022/08/16 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben