Ugrás a tartalomra Ugrás a láblécre

Publikus Core
Közbeszerzési Értesítő száma: 2022/92
Beszerzés tárgya: Árubeszerzés
Hirdetmény típusa: Módosítás/helyesbítés/visszavonás/2015 KÉ
Eljárás fajtája:
Közzététel dátuma: 2022.05.13.
Iktatószám: 9882/2022
CPV Kód: 44144000-1
Ajánlatkérő: Budapest Közút Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Teljesítés helye:
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa:
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Módosítás/helyesbítés/visszavonás
Változásokat vagy további információt tartalmazó hirdetmény
I. szakasz: Ajánlatkérő (az eredeti hirdetményben szereplő információnak megfelelően)
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Budapest Közút Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosítószám: 23501894244
Postai cím: Bánk bán Utca 8-12.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1115
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Péter Adrienn
Telefon: +36 706577662
E-mail: kozbeszerzes@budapestkozut.hu
Fax: +36 17766211
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.budapestkozut.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.budapestkozut.hu
 

II. szakasz: Tárgy (az eredeti hirdetményben szereplő információnak megfelelően)
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Parkolásgátló oszlopok, hajlított csőkorlátok
Hivatkozási szám: EKR000573872022
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 44144000-1
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
x Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
Adásvételi keretmegállapodás parkolásgátló oszlopok, hajlított csőkorlátok és egyéb egyedi fémszerkezetek beszerzése tárgyában.
A keretmegállapodás keretösszege: nettó 24.000.000,- Ft. A ténylegesen megrendelendő mennyiség előre pontosan nem határozható meg.
Jelen közbeszerzési eljárás a Kbt. 104. § (3) bekezdés alapján a Kbt. 105. § (1) bek. a) pontja szerinti keretmegállapodás megkötésére irányul. Ajánlatkérő nem vállal kötelezettséget a teljes keretösszeg felhasználására,
amennyiben a szerződés időtartama a teljes keretösszeg felhasználása előtt lejár.
A beszerzés tárgyát a következők képezik:
A Keretmegállapodás alapján beszerzésre kerülő termékekkel szembeni részletesebb követelmények az ajánlati dokumentáció III. kötetét képező műszaki leírásban találhatóak.
Ajánlatkérő rögzíti, hogy a keretmegállapodás időtartama alatt várhatóan sor kerül a következő tételek megrendelésére (azzal, hogy a jelen tájékoztatás nem minősül kötelezettségvállalásnak):
1.500 db Centrum típusú vagy azzal egyenértékű parkolásgátló poller - horganyzott kívánt színre szinterezve;
500 db 5/4" hajlított korlát - 60 cm – horganyzott;
500 db 5/4" hajlított korlát - 90 cm - horganyzott
Ajánlatkérő a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 46. § (3) bekezdése alapján rögzíti, hogy az ajánlati felhívásban és a közbeszerzési dokumentumokban meghatározott gyártmányú, eredetű, típusú dologra, eljárásra, tevékenységre, személyre, szabadalomra vagy védjegyre való hivatkozás csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt, és a megnevezés alatt a „vagy azzal egyenértékű”-t kell érteni. Az egyenértékűség igazolása ajánlattevő feladata.
Ajánlatkérő a részletes műszaki feltételeket, követelményeket, a közbeszerzési dokumentum részét képező műszaki leírásban rögzíti.

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Adminisztratív információk
IV.1.1) A módosítással és/vagy helyesbítéssel, illetve visszavonással érintett hirdetményre vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
08767 / 2022 (KÉ-szám/évszám)

V. szakasz: Módosítások, helyesbítés vagy visszavonás
V.1) A módosítandó vagy megadandó információ
V.1.1) A módosítás oka
x Az ajánlatkérő által megküldött eredeti információ módosítása
  A Közbeszerzési Értesítőben közzétett információk nem felelnek meg az ajánlatkérő által eredetileg megadottaknak
V.1.2) Az eredeti hirdetményben javítandó szövegrész (kérjük, adja meg az eredeti hirdetmény kapcsolódó szakaszát és a bekezdés számát)
 
Szakasz száma:
. .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett:
Helyesen:
Szakasz száma:
. .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett
Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Helyesen
Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Szakasz száma:
IV . 2 . 2
A módosítandó szöveg helye: Ajánlattételi, részvételi vagy regisztrációs kérelem benyújtási határidő dátum, helyi idő
A következő helyett
Dátum: 2022/05/16 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 10:00 (óó:pp)
Helyesen
Dátum: 2022/05/19 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 13:00 (óó:pp)

Szakasz száma:
. .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett:
Helyesen:
Szakasz száma:
. .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett
Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Helyesen
Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Szakasz száma:
IV . 2 . 6
A módosítandó szöveg helye: Az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések felbontásának feltételei dátum, helyi idő
A következő helyett
Dátum: 2022/05/16 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 12:00 (óó:pp)
Helyesen
Dátum: 2022/05/19 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 15:00 (óó:pp)
V.2) Tájékoztatás a hirdetmény visszavonásáról
  A hirdetmény, illetve eljárást megindító felhívás visszavonásra került.
  Lehetséges, hogy a közbeszerzési eljárás újra meghirdetésre kerül.

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) További információk:
Ajánlatkérő a kiegészítő tájékoztatás kérésre adott válasz alapján módosították a műszaki
leírást, melyre tekintettel az ajánlati felhívás IV.2.2) és IV.2.6) pontja módosításra kerül. Egyéb
közbeszerzési dokumentumok nem módosulnak
VI.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2022/05/11 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben