Ugrás a tartalomra Ugrás a láblécre

Közbeszerzési Hatóság

Publikus Core
Közbeszerzési Értesítő száma: 2022/92
Beszerzés tárgya: Építési beruházás
Hirdetmény típusa: Módosítás/helyesbítés/visszavonás/2015 KÉ
Eljárás fajtája:
Közzététel dátuma: 2022.05.13.
Iktatószám: 9842/2022
CPV Kód: 45000000-7
Ajánlatkérő: Csobánka Község Önkormányzat
Teljesítés helye:
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa:
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Módosítás/helyesbítés/visszavonás
Változásokat vagy további információt tartalmazó hirdetmény
I. szakasz: Ajánlatkérő (az eredeti hirdetményben szereplő információnak megfelelően)
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Csobánka Község Önkormányzat
Nemzeti azonosítószám: 15730978113
Postai cím: Fő Út 1
Város: Csobánka
NUTS-kód: HU120
Postai irányítószám: 2014
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Hegedűsné dr. Hovánszki Tímea
Telefon: +36 305981195
E-mail: info@e-kozbeszerzes.com
Fax: +36 12345678
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
 

II. szakasz: Tárgy (az eredeti hirdetményben szereplő információnak megfelelően)
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: 2 csoportszobás bölcsőde építése
Hivatkozási szám: EKR000197612022
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45000000-7
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
A projekt teljes elnevezése: „VEKOP-6.1.1-21 - Bölcsődei férőhelyek kialakítása, bővítése, Csobánka 2 csoportszobás bölcsőde építése”
A projekt eredményeként egy két csoportszobás, összesen 28 férőhelyes 429,84 m2-es bölcsőde kerülne felépítésre, alagsori szinttel, játszóudvarral és terasszal.
A fejlesztéssel érintett terület 1/1 arányú, korlátozásmentes tulajdonosa Csobánka Község Önkormányzata.
A pályázat keretein belül tervezett energetikai kialakítások építészeti és gépészeti vonzata, hogy az új épület eléri a pályázati Felhívásban és a hatályos - az épületek energetikai jellemzőinek tanúsításáról szóló 176/2008. (VI.30) Kormányrendelet - szerinti „DD – korszerűt megközelítő” kategóriát. A pályázati Felhívásnak megfelelően teljeskörű komplex akadálymentesítést kell megvalósítani.
A projekt a VEKOP-6.1.1-21 kódszámú „Bölcsődei férőhelyek kialakítása, bővítése” pályázati forrásból valósul meg.
Helyszíni bejárást biztosít Ajánlatkérő a megalapozott ajánlattétel elősegítése érdekében. Időpontja: 2022.05.06. napján 10.00 óra a közbeszerzési dokukmentumokban található meghívó szerint.

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Adminisztratív információk
IV.1.1) A módosítással és/vagy helyesbítéssel, illetve visszavonással érintett hirdetményre vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
/ (KÉ-szám/évszám)

V. szakasz: Módosítások, helyesbítés vagy visszavonás
V.1) A módosítandó vagy megadandó információ
V.1.1) A módosítás oka
x Az ajánlatkérő által megküldött eredeti információ módosítása
  A Közbeszerzési Értesítőben közzétett információk nem felelnek meg az ajánlatkérő által eredetileg megadottaknak
V.1.2) Az eredeti hirdetményben javítandó szövegrész (kérjük, adja meg az eredeti hirdetmény kapcsolódó szakaszát és a bekezdés számát)
 
Szakasz száma:
I . 1 .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye: Az ajánlatkérő általános címe
A következő helyett:
-
Helyesen:
https://kk.gov.hu/kozepbuda
Szakasz száma:
. .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett
Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Helyesen
Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Szakasz száma:
IV . 2 . 2
A módosítandó szöveg helye: Ajánlattételi, részvételi vagy regisztrációs kérelem benyújtási határidő dátum, helyi idő
A következő helyett
Dátum: 2022/05/16 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 10:00 (óó:pp)
Helyesen
Dátum: 2022/05/23 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 10:00 (óó:pp)

Szakasz száma:
I . 1 .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye: Ajánlatkérő felhasználói oldal címe
A következő helyett:
-
Helyesen:
https://kk.gov.hu/kozepbuda
Szakasz száma:
. .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett
Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Helyesen
Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Szakasz száma:
IV . 2 . 6
A módosítandó szöveg helye: Az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések felbontásának feltételei dátum, helyi idő
A következő helyett
Dátum: 2022/05/16 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 12:00 (óó:pp)
Helyesen
Dátum: 2022/05/23 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 12:00 (óó:pp)

Szakasz száma:
VI . 3 . 9
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye: További információk:
A következő helyett:
1. Ajánlatkérő az ajánlat benyújtását nem köti biztosíték nyújtásához.
2. Az ajánlathoz csatolni kell AT Kbt. 66. § (6) bekezdés a)-b) pontjai szerinti nyilatkozatát (nemleges válasz esetén is),
elektronikus űrlap formájában.
3. Elektronikus űrlap formájában csatolni kell az ajánlathoz a Kbt. 66. § (2) bekezdés szerinti nyilatkozatot, valamint a Kbt. 66. § (5) bekezdés szerinti felolvasólapot.
4. AT tekintetében csatolni kell folyamatban lévő cégbírósági változásbejegyzési eljárás esetén a cégbírósághoz benyújtott
változásbejegyzési kérelem és annak érkeztetéséről a cégbíróság által megküldött igazolás [„e-tértivevény” és/vagy az „Informatikai vizsgálat eredménye” elnevezésű dokumentumot, továbbá .xml file-ként a „Változásbejegyzési kérelem” elnevezésű dokumentumot (mellékletek nélkül)]. Nemleges tartalmú űrlap benyújtása is kötelező.
5. Ajánlathoz elektronikus űrlap formájában csatolandó nyilatkozatok jegyzékét KD tartalmazza.
6. A kizáró okokra és alk. követelményekre vonatkozóan közbeszerzés megkezdését megelőzően kiállított igazolások is
benyújthatóak (felhasználhatóak) mindaddig, ameddig az igazolásokban foglalt tény, illetve adat tartalma valós. AK - ellenkező
bizonyításig - az adat valóságtartalmát az AT erre vonatkozó külön nyilatkozata nélkül vélelmezi.
7. Több gazdasági szereplő közösen is tehet ajánlatot. A közös ajánlatot benyújtó gazdasági szereplők közül az ajánlattételi
határidő lejárta után valamely gazdasági szereplő kiválása esetén fennmaradó gazdasági szereplők akkor vehetnek részt az eljárás további részében, ha továbbra is megfelelnek az eljárásban előírt valamennyi alkalmassági feltételnek és a változás nem jár a verseny tisztaságának sérelmével. Közös ajánlat benyújtása esetén az ajánlatnak tartalmaznia kell a valamennyi közös AT-k által aláírt Együttműködési Megállapodást, amelynek tartalmi előírásait KD tartalmazza. Közös ajánlattételre a Kbt. 35. §-a, 41/A. § (4)-(5) irányadó.
8. AK a 322/2015. (X.30.) Korm. rendelet 26. §-ának megfelelően a szerződés megkötésének feltételéül szabja, hogy a nyertes AT
köteles az építési munkák minden kockázatára kiterjedő építőipari felelősségbiztosítást kötni és azt a műszaki átadás-átvétel lezárását követő 60. (hatvanadik) napig folyamatosan fenntartani. A felelősségbiztosítás kártérítési limitjének az alábbi együttes feltételeknek kell eleget tennie: kártérítési limitjének káresetenként legalább 25.000.000,- Ft-ot el kell érnie, és a biztosítás teljes tartama alatt legalább 100.000.000 Ft,- Ft/kárév, összeget el kell érnie. A biztosítási időszak nem lehet kevesebb, mint a műszaki átadás-átvétel lezárását követő 60. (hatvanadik) nap.
9. A felhívás III.1.3) M2)pontja szerinti pozícióra bemutatott szakembereknek, és a speciális falpanel tapasztalattal rendelkező szakembernek, amennyiben az megajánlásra került, legkésőbb a szerződéskötés időpontjára szerepelniük kell a Magyar Mérnöki Kamara vagy a Magyar Építész Kamara nyilvántartásában. A 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendeletben előírt feltételek teljesülését AK a Magyar Építész Kamara vagy a Magyar Mérnöki Kamara honlapján ellenőrzi. Amennyiben a bemutatott
szakember még nem rendelkezik kamarai nyilvántartásba vétellel, AT-nek nyilatkoznia kell arról, hogy a megajánlott szakember a kamarai nyilvántartásba vétellel a szerződés megkötéséig rendelkezni fog. Amennyiben a bemutatott szakember a kamarai
nyilvántartásba vétellel a szerződés megkötéséig nem rendelkezik, a kamarai regisztráció elmaradása a szerződéskötéstől való
visszalépésnek minősül.
10. Ha AT szakemberekre vonatkozó értékelési részszempont vonatkozásában 0 értéknél nagyobb szakmai gyakorlatot ajánl meg, az ajánlathoz csatolni kell a bemutatott szakember aláírt önéletrajzát, olyan részletezettséggel, amely alapján a felolvasólapon megajánlott érték egyértelműen alátámasztható, valamint a Kbt. 69. § (7) bekezdésben foglaltakra tekintettel az érintett M2) alkalmassági követelményhez kapcsolódó igazolást (minden szakember esetén végzettséget/képzettséget igazoló okiratokat, amennyiben a szakember nem rendelkezik kamarai nyilvántartási számmal), illetve adott esetben a falpanelre vonatkozó tapasztalat megismerhető.
11. AK jelen eljárásban alkalmazza a Kbt. 75.§ (2) bekezdés e) pontját.
12. A tartalékkeret felhasználásának módja a 322/2015. (X.30.) Korm.rendelet 20. § (3) bekezdés. A nettó kivitelezésre jutó
vállalkozói díj 5 %-ának megfelelő mértékű tartalékkeret. Részletesen a KD-ban.
13. AK valamennyi, a jelen felhívásban előírt alkalmassági követelményt a minősített AT-k jegyzékéhez képest szigorúbban
határozta meg.
14. AT a Kbt. 44.§ (1) bekezdés szerint az ajánlatban elkülönített módon elhelyezett üzleti titkot tartalmazó iratok nyilvánosságra hozatalát megtilthatja (EKR-ben erre szolgáló funkció alkalmazásával).
15. Kiegészítő tájékoztatás iránti kérelem kizárólag az EKR felületén keresztül lehetséges. Az egyéb helyen benyújtott (fax/e-mail) kérdést AK nem veszi figyelembe! A kiegészítő tájékoztatás nyújtása: EKR felületen.
16. AT-nek az ajánlathoz tételes árazott költségvetést kell csatolnia (.pdf és .xls formátumban is). AK a Kbt. 71. § (8) bekezdés b) pontja szerint jár el. AK az eljárás eredményeképpen a kivitelezésre átalánydíjas vállalkozási szerződést kíván kötni.
17. AT-nek szakmai ajánlatot kell készítenie, amely az árazott költségvetésből, az értékelési részszempontra jelölt szakemberre
vonatkozó EKR űrlap mnyilatkozatokból áll. Részletesen a KD-ban.
18. AK tájékoztatja AT-ket, hogy az ajánlati felhívásban, valamint az ajánlatkérési dokumentációban esetlegesen szereplő,
meghatározott gyártmányra, típusra történő hivatkozások csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történtek. AK a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 46. § (3) bekezdése alapján az előírttal mindenben egyenértékű terméket elfogad.
19. FAKSZ: Hegedűsné dr. Hovánszki Tímea (ltsz:00664)
20. További információkat a KD tartalmaz.
Helyesen:
1. Ajánlatkérő az ajánlat benyújtását nem köti biztosíték nyújtásához.
2. Az ajánlathoz csatolni kell AT Kbt. 66. § (6) bekezdés a)-b) pontjai szerinti nyilatkozatát (nemleges válasz esetén is),
elektronikus űrlap formájában.
3. Elektronikus űrlap formájában csatolni kell az ajánlathoz a Kbt. 66. § (2) bekezdés szerinti nyilatkozatot, valamint a Kbt. 66. § (5) bekezdés szerinti felolvasólapot.
4. AT tekintetében csatolni kell folyamatban lévő cégbírósági változásbejegyzési eljárás esetén a cégbírósághoz benyújtott
változásbejegyzési kérelem és annak érkeztetéséről a cégbíróság által megküldött igazolás [„e-tértivevény” és/vagy az „Informatikai vizsgálat eredménye” elnevezésű dokumentumot, továbbá .xml file-ként a „Változásbejegyzési kérelem” elnevezésű dokumentumot (mellékletek nélkül)]. Nemleges tartalmú űrlap benyújtása is kötelező.
5. Ajánlathoz elektronikus űrlap formájában csatolandó nyilatkozatok jegyzékét KD tartalmazza.
6. A kizáró okokra és alk. követelményekre vonatkozóan közbeszerzés megkezdését megelőzően kiállított igazolások is
benyújthatóak (felhasználhatóak) mindaddig, ameddig az igazolásokban foglalt tény, illetve adat tartalma valós. AK - ellenkező
bizonyításig - az adat valóságtartalmát az AT erre vonatkozó külön nyilatkozata nélkül vélelmezi.
7. Több gazdasági szereplő közösen is tehet ajánlatot. A közös ajánlatot benyújtó gazdasági szereplők közül az ajánlattételi
határidő lejárta után valamely gazdasági szereplő kiválása esetén fennmaradó gazdasági szereplők akkor vehetnek részt az eljárás további részében, ha továbbra is megfelelnek az eljárásban előírt valamennyi alkalmassági feltételnek és a változás nem jár a verseny tisztaságának sérelmével. Közös ajánlat benyújtása esetén az ajánlatnak tartalmaznia kell a valamennyi közös AT-k által aláírt Együttműködési Megállapodást, amelynek tartalmi előírásait KD tartalmazza. Közös ajánlattételre a Kbt. 35. §-a, 41/A. § (4)-(5) irányadó.
8. AK a 322/2015. (X.30.) Korm. rendelet 26. §-ának megfelelően a szerződés megkötésének feltételéül szabja, hogy a nyertes AT
köteles az építési munkák minden kockázatára kiterjedő építőipari felelősségbiztosítást kötni és azt a műszaki átadás-átvétel lezárását követő 60. (hatvanadik) napig folyamatosan fenntartani. A felelősségbiztosítás kártérítési limitjének az alábbi együttes feltételeknek kell eleget tennie: kártérítési limitjének káresetenként legalább 25.000.000,- Ft-ot el kell érnie, és a biztosítás teljes tartama alatt legalább 100.000.000 Ft,- Ft/kárév, összeget el kell érnie. A biztosítási időszak nem lehet kevesebb, mint a műszaki átadás-átvétel lezárását követő 60. (hatvanadik) nap.
9. A felhívás III.1.3) M2)pontja szerinti pozícióra bemutatott szakembereknek, és a speciális falpanel tapasztalattal rendelkező szakembernek, amennyiben az megajánlásra került, legkésőbb a szerződéskötés időpontjára szerepelniük kell a Magyar Mérnöki Kamara vagy a Magyar Építész Kamara nyilvántartásában. A 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendeletben előírt feltételek teljesülését AK a Magyar Építész Kamara vagy a Magyar Mérnöki Kamara honlapján ellenőrzi. Amennyiben a bemutatott
szakember még nem rendelkezik kamarai nyilvántartásba vétellel, AT-nek nyilatkoznia kell arról, hogy a megajánlott szakember a kamarai nyilvántartásba vétellel a szerződés megkötéséig rendelkezni fog. Amennyiben a bemutatott szakember a kamarai
nyilvántartásba vétellel a szerződés megkötéséig nem rendelkezik, a kamarai regisztráció elmaradása a szerződéskötéstől való
visszalépésnek minősül.
10. Ha AT szakemberekre vonatkozó értékelési részszempont vonatkozásában 0 értéknél nagyobb szakmai gyakorlatot ajánl meg, az ajánlathoz csatolni kell a bemutatott szakember aláírt önéletrajzát, olyan részletezettséggel, amely alapján a felolvasólapon megajánlott érték egyértelműen alátámasztható, valamint a Kbt. 69. § (7) bekezdésben foglaltakra tekintettel az érintett M2) alkalmassági követelményhez kapcsolódó igazolást (minden szakember esetén végzettséget/képzettséget igazoló okiratokat, amennyiben a szakember nem rendelkezik kamarai nyilvántartási számmal), illetve adott esetben a falpanelre vonatkozó tapasztalat megismerhető.
11. AK jelen eljárásban alkalmazza a Kbt. 75.§ (2) bekezdés e) pontját.
12. A tartalékkeret felhasználásának módja a 322/2015. (X.30.) Korm.rendelet 20. § (3) bekezdés. A nettó kivitelezésre jutó
vállalkozói díj 5 %-ának megfelelő mértékű tartalékkeret. Részletesen a KD-ban.
13. AK valamennyi, a jelen felhívásban előírt alkalmassági követelményt a minősített AT-k jegyzékéhez képest szigorúbban
határozta meg.
14. AT a Kbt. 44.§ (1) bekezdés szerint az ajánlatban elkülönített módon elhelyezett üzleti titkot tartalmazó iratok nyilvánosságra hozatalát megtilthatja (EKR-ben erre szolgáló funkció alkalmazásával).
15. Kiegészítő tájékoztatás iránti kérelem kizárólag az EKR felületén keresztül lehetséges. Az egyéb helyen benyújtott (fax/e-mail) kérdést AK nem veszi figyelembe! A kiegészítő tájékoztatás nyújtása: EKR felületen.
16. AT-nek az ajánlathoz tételes árazott költségvetést kell csatolnia (.pdf és .xls formátumban is). AK a Kbt. 71. § (8) bekezdés b) pontja szerint jár el. AK az eljárás eredményeképpen a kivitelezésre átalánydíjas vállalkozási szerződést kíván kötni.
17. AT-nek szakmai ajánlatot kell készítenie, amely az árazott költségvetésből, az értékelési részszempontra jelölt szakemberre
vonatkozó EKR űrlap mnyilatkozatokból áll. Részletesen a KD-ban.
18. AK tájékoztatja AT-ket, hogy az ajánlati felhívásban, valamint az ajánlatkérési dokumentációban esetlegesen szereplő,
meghatározott gyártmányra, típusra történő hivatkozások csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történtek. AK a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 46. § (3) bekezdése alapján az előírttal mindenben egyenértékű terméket elfogad.
19. FAKSZ: Hegedűsné dr. Hovánszki Tímea (ltsz:00664)
20. További információkat a KD tartalmaz.
21. Ajánlatkérő a felhívásban csak határidőt hosszabbít, azonban módosítja a műszaki dokumentációt is.
Szakasz száma:
. .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett
Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Helyesen
Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Szakasz száma:
. .
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett
Dátum: (éééé/hh/nn)
Helyi idő: (óó:pp)
Helyesen
Dátum: (éééé/hh/nn)
Helyi idő: (óó:pp)
V.2) Tájékoztatás a hirdetmény visszavonásáról
  A hirdetmény, illetve eljárást megindító felhívás visszavonásra került.
  Lehetséges, hogy a közbeszerzési eljárás újra meghirdetésre kerül.

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) További információk:
Ajánlatkérő a kiegészítő tájékoztatás kérések nyomán módosítja a műszaki dokumentációt.
Ajánlatkérő a felhívásban kizárólag az ajánlattételi határidőt hosszabbítja, arra tekintettel, hogy a kiegészítő tájékoztatás kéréseket megfelelően meg tudja válaszolni, és ajánlattevőknek megfelelő időtartam álljon rendelkezésére a kiegészítő tájékoztatásokban foglaltak feldolgozására és a módosított műszaki dokumentumok áttekintésére, különösen a módosított költségvetési táblák kitöltésére.
Előzmény hirdetmény száma: 6135/2022
A felhívásban kizárólag a határidő módosult, viszont a a felhívást kiegészítő közbeszerzési dokumentumok közül a műszaki tartlomban Ajánlatkérő a kiegészítő tájékoztatás kérések nyomán módosítást végzett A műszaki tartalom módosítása az oka a határidő hosszabbításának.
VI.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2022/05/12 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben