Ugrás a tartalomra Ugrás a láblécre

Publikus Core
Közbeszerzési Értesítő száma: 2022/92
Beszerzés tárgya: Szolgáltatásmegrendelés
Hirdetmény típusa: Tájékoztató a szerződés módosításáról/2015 EUHL
Eljárás fajtája:
Közzététel dátuma: 2022.05.13.
Iktatószám: 9407/2022
CPV Kód: 90911200-8
Ajánlatkérő: Nemzeti Útdíjfizetési Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Teljesítés helye: HU11
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő: B+N Referencia Ipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Zrt.
Ajánlatkérő típusa:
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Tájékoztató a szerződés módosításáról
Szerződés/koncesszió módosítása az érvényességi ideje alatt
2014/23/EU irányelv  
2014/24/EU irányelv x
2014/25/EU irányelv  
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek
Hivatalos név: Nemzeti Útdíjfizetési Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_44375234
Postai cím: Váci Út 45/B.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1134
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Kulcsár Szilárd
Telefon: +36 14368202
E-mail: kozbeszerzes@nemzetiutdij.hu
Fax: +36 14368370
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.nemzetiutdij.hu
A felhasználói oldal címe (URL):

II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Székház takarítása/2019.
Hivatkozási szám: EKR000375782019
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 90911200-8
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
  Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.2) Meghatározás
II.2.1)
Elnevezés: Székház takarítása/2019.
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 90911200-8
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU11 A teljesítés fő helyszíne: H-1134 Budapest, Váci út 45/B.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése a szerződéskötés időpontjában :
Ajánlatkérő székhelyén takarítási munkák elvégzése a szerződés teljes időtartama alatt, az alábbiak szerint:
1. Napi takarítási munkák folyamatos végzése;
2. Ajánlatkérő eseti megrendelései alapján nagytakarítási munkák elvégzése;
A fenti munkák elvégzésére Ajánlattevőnek folyamatosan rendelkezésre kell állnia a szerződés időtartama alatt.
A takarítandó terület nagysága: összesen 2853,78 m².
Az eseti takarítás során takarítandó mennyiséget ajánlatkérő az eseti megrendelésben adja meg.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás, a dinamikus beszerzési rendszer, illetve a koncesszió időtartama
Időtartam hónapban: 36 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
2014/24/EU irányelv - Keretmegállapodás esetében - a négy évet meghaladó időtartam indoklása:
2014/25/EU irányelv - Keretmegállapodás esetében - a nyolc évet meghaladó időtartam indoklása:
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:

IV. szakasz: Eljárás
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Tájékoztató az eljárás eredményéről ezen szerződés vonatkozásában
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2019 /S 209 - 511123

V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: Elnevezés: Székház takarítása/2019.
V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződéskötés/a koncesszió odaítéléséről szóló döntés dátuma:
2019/10/08 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A szerződést/koncessziót gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult neve és címe
 
Hivatalos név: B+N Referencia Ipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Zrt.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_63484135
Postai cím: Szkalka Köz 1.
Város: Komlóska
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 3937
Ország: Magyarország
E-mail: kozbeszerzes@bnref.hu
Telefon: +36 202805678
Internetcím(ek): (URL) www.bnref.hu
Fax: +36 18779610
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv nem (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
V.2.4) A szerződés/rész/ koncesszió értékére vonatkozó információk (a szerződéskötés idején; áfa nélkül)
A beszerzés végleges összértéke: 59403714 Pénznem: HUF

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.3) További információk:
A szerződés megkötésekori értéke (59.403.714 Ft) a 2019. december 23. napján aláírt 1. számú szerződésmódosítással kerül nettó 59.519.534 Ft-ra megemelésre, mely keretösszeg a jelen 5. számú módosítás során nem változik.
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: VI.4.3.1. A jogorvoslati kérelem benyújtásának határideje: Kbt. 148. § szerint.
VI.4.3.2. A III.1.3. pont "A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése:" című alpontja az alábbiak szerint folytatódik:
"M/6. Ajánlattevőnek csatolnia kell a Korm. rendelet 21. § (3) bekezdés c) pontja alapján MSZ 28001:2008 sorozatú és típusú vagy azzal egyenértékű tanúsítvány másolatát (lejárati dátum megjelölésével), vagy a minőségbiztosítás érdekében tett intézkedéseinek leírását."
VI.4.3.3. A III.1.3. pont "Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):" című alpontja az alábbiak szerint folytatódik:
"A Korm. rendelet 1. § szerint ajánlattevőnek ajánlata benyújtásakor a II. Fejezetnek megfelelően, az ESPD benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy megfelel a Kbt. 65. §-a alapján az ajánlatkérő által meghatározott alkalmassági követelményeknek.
Az alkalmasság igazolására a Korm. rendelet 1. § (2)-(5) bekezdése alkalmazandó a jelen felhívással összhangban.
Ajánlatkérő a Korm. rendelet 2. § (5) bekezdése alapján az alkalmassági követelmények előzetes igazolására a formanyomtatvány IV. részében szereplő részletes információk megadását kéri.
Az ajánlatkérő által a Kbt. 69. § (4)-(8) bekezdése alapján az alkalmassági követelményekre vonatkozó igazolások benyújtására felhívott gazdasági szereplőnek a Kormányrendelet IV. Fejezetnek megfelelően a fentiek szerint kell igazolnia, hogy megfelel az ajánlatkérő által meghatározott alkalmassági követelményeknek.
Ajánlatkérő a Korm. rendelet 21. § (3a) bek-ben és a 21/A. §-ában foglaltakat alkalmazza.
Ajánlatkérő Korm. rendelet 30. § (4) bekezdésére hivatkozva akként nyilatkozik, hogy a 28. § (3) bekezdése alapján meghatározott minősítési szempontokhoz képes szigorúbban állapítja meg az alkalmassági követelményt."
VI.4.3.4. A VI.3. "További információk" című pont az alábbiak szerint folytatódik:
"VI.3.13. Az ajánlatok értékelési módszere az 1. és 2. értékelési szempontok tekintetében is egyszerű matematikai arányosítás az ajánlati felhívást kiegészítő közbeszerzési dokumentumban meghatározottak szerint. A Kbt. 76. § (9) bekezdés c) pont szerinti ponthatár: 0-10. Ajánlatkérő a Kbt. 77. § (1) bekezdésére figyelemmel a 2. értékelési részszempont tekintetében 4 főben határozza meg az ajánlati elem tekintetében megajánlható legmagasabb értéket."
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2022/05/09 (éééé/hh/nn)

VII. szakasz: A szerződés/koncesszió módosításai
VII.1) A közbeszerzés ismertetése a módosításokat követően
VII.1.1) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 90911200-8
VII.1.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 90911200-8
VII.1.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU11 A teljesítés fő helyszíne: H-1134 Budapest, Váci út 45/B.
VII.1.4) A közbeszerzés ismertetése:
Ajánlatkérő székhelyén takarítási munkák elvégzése a szerződés teljes időtartama alatt, az alábbiak szerint:
1. Napi takarítási munkák folyamatos végzése;
2. Ajánlatkérő eseti megrendelései alapján nagytakarítási munkák elvégzése;
A fenti munkák elvégzésére Ajánlattevőnek folyamatosan rendelkezésre kell állnia a szerződés időtartama alatt.
A takarítandó terület nagysága: összesen 2853,78 m².
Az eseti takarítás során takarítandó mennyiséget ajánlatkérő az eseti megrendelésben adja meg.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
VII.1.5) A szerződés, a keretmegállapodás, a dinamikus beszerzési rendszer, illetve a koncesszió időtartama
Az időtartam hónapban: vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: 2019/10/08 (éééé/hh/nn) / Befejezés: 2022/09/30 (éééé/hh/nn)
2014/24/EU irányelv - Keretmegállapodás esetében - a négy évet meghaladó időtartam indoklása:
2014/25/EU irányelv - Keretmegállapodás esetében - a nyolc évet meghaladó időtartam indoklása:
VII.1.6) A szerződés/rész/koncesszió értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész/koncesszió végleges összértéke: 59519534
Pénznem: HUF
A szerződést/koncessziót gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
VII.1.7) A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult neve és címe
 
Hivatalos név: B+N Referencia Ipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Zrt.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_63484135
Postai cím: Szkalka Köz 1.
Város: Komlóska
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 3937
Ország: Magyarország
E-mail: kozbeszerzes@bnref.hu
Telefon: +36 202805678
Internetcím(ek): (URL) www.bnref.hu
Fax: +36 18779610
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv nem (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
VII.2) Információ a módosításokról
VII.2.1) A módosítások ismertetése
A módosítások jellege és mértéke (a szerződés esetleges korábbi módosításainak feltüntetésével együtt): A módosítás dátuma: 2022.05.04
Felek rögzítik, hogy a Szerződés teljesítése alatt a Szerződés 3.4. pontjában rögzített – nettó 59.403.714 Ft, és a 2019. december 23. napján aláírt 1. számú szerződésmódosítással módosított nettó 59.519.534 Ft – keretösszeg mindezidáig nem került, és a jelen szerződésmódosítás 2. pontja szerinti indokok alapján 2022. június 30. napjáig minden bizonnyal nem is kerül teljes mértékben felhasználására, erre tekintettel Felek a keretösszeg magasabb fokú felhasználása érdekében a Szerződés időbeli hatályát 2022. szeptember 30. napjáig meg kívánják hosszabbítani.
Felek a Szerződés 10.4. pontját az alábbiak szerint módosítják:
„10.4. Amennyiben a 3.1.1. pont szerinti napi takarítási munka elvégzésére Vállalkozó nem biztosítja a teljes létszámot (1 fő csoportvezető és 3 fő takarító) a közbeszerzési műszaki leírásban foglaltak szerint, úgy Megrendelő díjlevonással élhet. A díjlevonás mértéke a napi takarítási díj 20 %-a minden meg nem jelent fő után.”
Felek a Szerződés 10.5. pontját az alábbiak szerint módosítják:
„10.5. Amennyiben a 10.4. pont szerint távolmaradó személyek száma 30 napon belül legalább négy alkalommal eléri a kettő főt, úgy Megrendelő a 10.4. pont szerinti díjlevonás mellett azonnali hatállyal jogosult a szerződést felmondani, és egyidejűleg meghiúsulási kötbért érvényesíteni, melynek mértéke a szerződés futamidejéből hátralévő időre vonatkozó teljes napi takarításra vonatkozó díj (futamidőből hátralévő – takarítással érintett – napok száma szorozva a napi takarítás díjával) 30%-a.”
VII.2.2) A módosítás okai
x Igény az eredeti nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult által teljesítendő további építési beruházásra, szolgáltatásnyújtásra vagy árubeszerzésre (a 2014/23/EU irányelv 43. cikke (1) bekezdésének b) pontja, a 2014/24/EU irányelv 72. cikke (1) bekezdésének b) pontja, a 2014/25/EU irányelv 89. cikke (1) bekezdésének b) pontja)
Azon gazdasági vagy technikai okok, illetve hátrányok vagy többletköltségek ismertetése, amelyek miatt a szerződő fél személye nem változhat: Felek rögzítik, hogy figyelemmel arra, hogy takarítandó alapterület megváltozik, és a Szerződés teljesítéséhez a továbbiakban a korábbiaktól eltérő számú állandó takarító személyzet lesz szükséges, ennek kapcsán szükséges a Szerződés módosítása.
Figyelemmel arra, hogy a Szerződés vonatkozásában a takarítandó alapterület és az állandó takarító személyzet számának megváltoztatása (csökkenése), és a Szerződés nagyságrendileg 33 hónapig tartó hatályának három hónappal történő meghosszabbítása nem tekinthető jelentősnek, Felek a Szerződést a Kbt. 141. § (6) bekezdésének alább idézett rendelkezései alapján módosítják:
„141. § (6) A (2) és (4) bekezdésben szabályozott eseteken kívül, a szerződés új közbeszerzési eljárás lefolytatása nélkül akkor módosítható, ha a módosítás nem lényeges. A szerződés módosítása lényeges, ha az eredeti szerződéses feltételektől lényegesen eltérő érdemi feltételeket határoz meg. A módosítást mindig lényegesnek kell tekinteni, ha
a) olyan feltételeket határoz meg, amelyek ha szerepeltek volna a szerződéskötést megelőző közbeszerzési eljárásban, az eredetileg részt vett ajánlattevőkön (részvételre jelentkezőkön) kívül más ajánlattevők (részvételre jelentkezők) részvételét vagy a nyertes ajánlat helyett másik ajánlat nyertességét lehetővé tették volna;
b) a módosítás a szerződés gazdasági egyensúlyát a nyertes ajánlattevő javára változtatja meg; vagy
c) a módosítás a szerződés tárgyát az eredeti szerződésben foglalt ajánlattevői kötelezettséghez képest jelentős új elemre terjeszti ki.”
  Módosítási igény olyan körülmények miatt, amelyet a kellő gondossággal eljáró ajánlatkérő nem láthatott előre (a 2014/23/EU irányelv 43. cikke (1) bekezdésének c) pontja, a 2014/24/EU irányelv 72. cikke (1) bekezdésének c) pontja, a 2014/25/EU irányelv 89. cikke (1) bekezdésének c) pontja)
A módosítás szükségességét indokoló körülmények ismertetése, és e körülmények előre nem látható jellegének magyarázata:
VII.2.3) Áremelkedés
A módosításokat megelőző aktualizált teljes szerződéses érték (figyelembe véve az esetleges korábbi szerződésmódosításokat és árkiigazításokat, valamint – a 2014/23/EU irányelv esetében – az érintett tagállamban érvényesülő átlagos inflációt)
Érték áfa nélkül: 59519534 Pénznem: HUF
Teljes szerződéses érték a módosítást követően
Érték áfa nélkül: 59519534 Pénznem: HUF
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben