Ugrás a tartalomra Ugrás a láblécre

Publikus Core
Közbeszerzési Értesítő száma: 2022/230
Beszerzés tárgya: Árubeszerzés
Hirdetmény típusa: Tájékoztató a szerződés módosításáról/2015 EUHL
Eljárás fajtája:
Közzététel dátuma: 2022.11.25.
Iktatószám: 24875/2022
CPV Kód: 34631200-1
Ajánlatkérő: Budapesti Közlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Teljesítés helye: HU11
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő: Hexa-Port Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.
Ajánlatkérő típusa:
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Tájékoztató a szerződés módosításáról
Szerződés/koncesszió módosítása az érvényességi ideje alatt
2014/23/EU irányelv  
2014/24/EU irányelv  
2014/25/EU irányelv x
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek
Hivatalos név: Budapesti Közlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosítószám: 12154481444
Postai cím: Akácfa Utca 15.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1980
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Székely Katalin
Telefon: +36 14616578
E-mail: kozbeszerzes@bkv.hu
Fax: +36 13226438
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.bkv.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.bkv.hu/beszerzesek

II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Tátra villamosok vonókészülékeinek beszerzése
Hivatkozási szám: EKR001314382021
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 34631200-1
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
x Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.2) Meghatározás
II.2.1)
Elnevezés: Tátra villamosok vonókészülékeinek beszerzése
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 34631200-1
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU11 A teljesítés fő helyszíne: Az Adásvételi keretszerződéstervezet 7.2. pontjában meghatározott BKV Zrt. villamos fogadó raktárai, az adott megrendelésben meghatározottak szerint.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése a szerződéskötés időpontjában :
Tátra villamosok vonókészülékeinek beszerzése, adásvételi keretszerződés keretében (árubeszerzés).
Teljes mennyiség (tervezetten): 200 db/24 hónap.
A beszerzendő termékek ismertetését, valamint a műszaki követelményeket az Ártáblázat tartalmazza.
Az Ártáblázatban megadott mennyiségek a korábbi felhasználási tapasztalatok alapján, 12 hónapra kerültek meghatározásra, ún. tapasztalati mennyiségek. A tapasztalati mennyiségek az ajánlatok megalapozott elbírálása érdekében, az általános forgalmi adó nélküli ajánlati összár meghatározásához kerültek megadásra, a szerződés keretében beszerzett mennyiségek ezen tapasztalati adatoktól eltérhetnek. Ajánlatkérő a keretszerződésben rögzített keretösszeg 70%-a összértékű megrendelés kiadására kötelezettséget vállal. Ajánlattevőnek az előzőek ismeretében kell benyújtania ajánlatát. A megkötésre kerülő szerződés mellékletében csak az egységárak kerülnek feltüntetésre.
Az alkatrészeket a megadott típus, illetve gyári azonosítók alapján kell leszállítani. Ajánlattevőnek az Ártáblázatban meg kell adnia az általa megajánlott termék gyártóját, gyártói azonosító számát.
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 46. § (3) bekezdésében foglaltakra.

Ajánlattevőnek ajánlatában cégszerűen aláírtan nyilatkoznia kell, hogy:
• a vállalt jótállási határidő az átvételétől számított legalább 12 hónap, és a jótállással kapcsolatos, a további közbeszerzési dokumentumokban szereplő feltételeket elfogadja;
• az Ajánlatkérő által kért ütemezésben és megrendelések szerinti mennyiségben vállalja a teljesítést;
• a termékeket a meghatározott minőségben biztosítja, és nyertessége esetén a szerződés teljes időtartama alatt az ajánlatban megajánlott tételeket szállítja;
• az alkatrészek beszállítását biztosítja, amelyért külön díjazást nem számol fel;
• a megajánlott alkatrészeket por, víz és egyéb szennyeződések ellen védő csomagolásban szállítja le;
• a beszállításra kerülő termék a jelenleg alkalmazottal vagy azzal azonos kialakítású és vele azonos műszaki paraméterekkel rendelkezik;
• tudomásul veszi, hogy Ajánlatkérő a megrendeléseket kizárólag e-mailen küldi, melynek érdekében:
o nyertessége esetén biztosítja, hogy a megrendeléseket egyetlen e-mail címen fogadja,
o amennyiben Ajánlatkérő – legalább az elektronikus levelezési rendszer által küldött kézbesítési visszaigazolással – a megrendelés megadott e-mail-címre történő elektronikus megküldését igazolni tudja, a megrendelés kézbesítettnek tekintendő;
• az Ajánlatkérő honlapján (www.bkv.hu/adatvedelmi_tajekoztatas_beszerzesek) található személyes adatkezeléssel kapcsolatos tájékoztatóban foglaltakat megismerte és azt a szerződés megkötése és teljesítése során eljáró munkavállalóival, illetve az érdek- és tevékenységi körében azzal kapcsolatban eljáró egyéb személyekkel is ismertette; valamint arról, hogy az ajánlatkérőnek nyújtott szolgáltatások kapcsán adatfeldolgozónak minősül-e;
• kisadózói vállalkozásnak minősül-e.
A nyilatkozat az Útmutatóban szereplő formanyomtatvány kitöltésével is teljesíthető.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás, a dinamikus beszerzési rendszer, illetve a koncesszió időtartama
Időtartam hónapban: 24 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
2014/24/EU irányelv - Keretmegállapodás esetében - a négy évet meghaladó időtartam indoklása:
2014/25/EU irányelv - Keretmegállapodás esetében - a nyolc évet meghaladó időtartam indoklása:
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:

IV. szakasz: Eljárás
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Tájékoztató az eljárás eredményéről ezen szerződés vonatkozásában
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2022 /S 033 - 085897

V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: Elnevezés: Tátra villamosok vonókészülékeinek beszerzése
V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződéskötés/a koncesszió odaítéléséről szóló döntés dátuma:
2022/02/07 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A szerződést/koncessziót gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult neve és címe
 
Hivatalos név: Hexa-Port Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.
Nemzeti azonosítószám: 25722532213
Postai cím: Széchenyi Út 15
Város: Inárcs
NUTS-kód: HU12
Postai irányítószám: 2365
Ország: Magyarország
E-mail: hexaport@hexaport.hu
Telefon: +36 29570550
Internetcím(ek): (URL) www.hexaport.hu
Fax: +36 29570553
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv igen (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
V.2.4) A szerződés/rész/ koncesszió értékére vonatkozó információk (a szerződéskötés idején; áfa nélkül)
A beszerzés végleges összértéke: 544834820 Pénznem: HUF

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.3) További információk:
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: A Kbt. 148. § (2)-(7) bekezdése szerint.
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2022/11/21 (éééé/hh/nn)

VII. szakasz: A szerződés/koncesszió módosításai
VII.1) A közbeszerzés ismertetése a módosításokat követően
VII.1.1) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 34631200-1
VII.1.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 34631200-1
VII.1.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU11 A teljesítés fő helyszíne: Az Adásvételi keretszerződéstervezet 7.2. pontjában meghatározott BKV Zrt. villamos fogadó raktárai, az adott megrendelésben meghatározottak szerint.
VII.1.4) A közbeszerzés ismertetése:
Tátra villamosok vonókészülékeinek beszerzése, adásvételi keretszerződés keretében (árubeszerzés).
Teljes mennyiség (tervezetten): 200 db/24 hónap.
A beszerzendő termékek ismertetését, valamint a műszaki követelményeket az Ártáblázat tartalmazza.
Az Ártáblázatban megadott mennyiségek a korábbi felhasználási tapasztalatok alapján, 12 hónapra kerültek meghatározásra, ún. tapasztalati mennyiségek. A tapasztalati mennyiségek az ajánlatok megalapozott elbírálása érdekében, az általános forgalmi adó nélküli ajánlati összár meghatározásához kerültek megadásra, a szerződés keretében beszerzett mennyiségek ezen tapasztalati adatoktól eltérhetnek. Ajánlatkérő a keretszerződésben rögzített keretösszeg 70%-a összértékű megrendelés kiadására kötelezettséget vállal. Ajánlattevőnek az előzőek ismeretében kell benyújtania ajánlatát. A megkötésre kerülő szerződés mellékletében csak az egységárak kerülnek feltüntetésre.
Az alkatrészeket a megadott típus, illetve gyári azonosítók alapján kell leszállítani. Ajánlattevőnek az Ártáblázatban meg kell adnia az általa megajánlott termék gyártóját, gyártói azonosító számát.
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 46. § (3) bekezdésében foglaltakra.

Ajánlattevőnek ajánlatában cégszerűen aláírtan nyilatkoznia kell, hogy:
• a vállalt jótállási határidő az átvételétől számított legalább 12 hónap, és a jótállással kapcsolatos, a további közbeszerzési dokumentumokban szereplő feltételeket elfogadja;
• az Ajánlatkérő által kért ütemezésben és megrendelések szerinti mennyiségben vállalja a teljesítést;
• a termékeket a meghatározott minőségben biztosítja, és nyertessége esetén a szerződés teljes időtartama alatt az ajánlatban megajánlott tételeket szállítja;
• az alkatrészek beszállítását biztosítja, amelyért külön díjazást nem számol fel;
• a megajánlott alkatrészeket por, víz és egyéb szennyeződések ellen védő csomagolásban szállítja le;
• a beszállításra kerülő termék a jelenleg alkalmazottal vagy azzal azonos kialakítású és vele azonos műszaki paraméterekkel rendelkezik;
• tudomásul veszi, hogy Ajánlatkérő a megrendeléseket kizárólag e-mailen küldi, melynek érdekében:
o nyertessége esetén biztosítja, hogy a megrendeléseket egyetlen e-mail címen fogadja,
o amennyiben Ajánlatkérő – legalább az elektronikus levelezési rendszer által küldött kézbesítési visszaigazolással – a megrendelés megadott e-mail-címre történő elektronikus megküldését igazolni tudja, a megrendelés kézbesítettnek tekintendő;
• az Ajánlatkérő honlapján (www.bkv.hu/adatvedelmi_tajekoztatas_beszerzesek) található személyes adatkezeléssel kapcsolatos tájékoztatóban foglaltakat megismerte és azt a szerződés megkötése és teljesítése során eljáró munkavállalóival, illetve az érdek- és tevékenységi körében azzal kapcsolatban eljáró egyéb személyekkel is ismertette; valamint arról, hogy az ajánlatkérőnek nyújtott szolgáltatások kapcsán adatfeldolgozónak minősül-e;
• kisadózói vállalkozásnak minősül-e.
A nyilatkozat az Útmutatóban szereplő formanyomtatvány kitöltésével is teljesíthető.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
VII.1.5) A szerződés, a keretmegállapodás, a dinamikus beszerzési rendszer, illetve a koncesszió időtartama
Az időtartam hónapban: 24 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
2014/24/EU irányelv - Keretmegállapodás esetében - a négy évet meghaladó időtartam indoklása:
2014/25/EU irányelv - Keretmegállapodás esetében - a nyolc évet meghaladó időtartam indoklása:
VII.1.6) A szerződés/rész/koncesszió értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész/koncesszió végleges összértéke: 544834820
Pénznem: HUF
A szerződést/koncessziót gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
VII.1.7) A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult neve és címe
 
Hivatalos név: Hexa-Port Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.
Nemzeti azonosítószám: 25722532213
Postai cím: Széchenyi Út 15
Város: Inárcs
NUTS-kód: HU12
Postai irányítószám: 2365
Ország: Magyarország
E-mail: hexaport@hexaport.hu
Telefon: +36 29570550
Internetcím(ek): (URL) www.hexaport.hu
Fax: +36 29570553
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv igen (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
VII.2) Információ a módosításokról
VII.2.1) A módosítások ismertetése
A módosítások jellege és mértéke (a szerződés esetleges korábbi módosításainak feltüntetésével együtt): A Felek a szerződésmódosítással az 1. számú mellékletben szereplő egységárának emelésében állapodtak meg, a szerződésben rögzített keretösszeg (544 834 820 Ft) változatlanul hagyása mellett. Az áremelés mértéke átlagosan 9,4%, mely nem éri el az eredeti szerződés értékének 10%-át, valamint a módosítás nem változtatja meg a szerződés általános jellegét és illeszkedik az eredeti szerződés jellegéhez, a módosításra a Kbt. 141. § (2) bekezdésére figyelemmel, a "de minimis" jogalap alkalmazásával került sor.
VII.2.2) A módosítás okai
  Igény az eredeti nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult által teljesítendő további építési beruházásra, szolgáltatásnyújtásra vagy árubeszerzésre (a 2014/23/EU irányelv 43. cikke (1) bekezdésének b) pontja, a 2014/24/EU irányelv 72. cikke (1) bekezdésének b) pontja, a 2014/25/EU irányelv 89. cikke (1) bekezdésének b) pontja)
Azon gazdasági vagy technikai okok, illetve hátrányok vagy többletköltségek ismertetése, amelyek miatt a szerződő fél személye nem változhat:
x Módosítási igény olyan körülmények miatt, amelyet a kellő gondossággal eljáró ajánlatkérő nem láthatott előre (a 2014/23/EU irányelv 43. cikke (1) bekezdésének c) pontja, a 2014/24/EU irányelv 72. cikke (1) bekezdésének c) pontja, a 2014/25/EU irányelv 89. cikke (1) bekezdésének c) pontja)
A módosítás szükségességét indokoló körülmények ismertetése, és e körülmények előre nem látható jellegének magyarázata: A Hexa Port Kft. a Keretszerződésben foglalt egységárak 9,4%-kal történő emelését kezdeményezte, áremelési indokként előadta, hogy jelenleg is több olyan gazdaságra negatívan ható esemény zajlik, melyek jelentős kihatással vannak az előállítási és szolgáltatási árakra, az 1970-es évek óta nem látott energiaválsággal szembesülünk. Az energia (a villamos energia esetében 2021. május 1-jén az egyéves határidős ár megawattóránként 60,4 euró volt, a 2022. július 6-án kialakult ár ehhez képest 515,4 százalékkal magasabb) és a gázárak (a gáz határidős piacán a júliusi lejárat egy év alatt több mint hét és félszeresére drágult) jelentős mértékben megnövekedtek. Az acél világpiaci ára 450 USD-ról 720 USD-ra emelkedett. Ezek a változások a gyártói árat a tender kiírásától jelen ideig vizsgálva 15,3 %-kal emelték. A bemutatott indokok a termékek előállítási és szállítási költségét növelik. A Keretszerződés tárgyát képező berendezéseket Csehországban gyártják, Eladónak szembe kell néznie azzal a változással is, hogy a nem hivatalos inflációs ráta 10 — 15 % körül várható, így a cseh korona árfolyamának változása (a tervezési időszakban a cseh korona árfolyama 14,70 Ft / CzK volt, jelenleg 16,79 F t / CzK) szintén áremelkedést generál. Továbbá az üzemanyag árának emelkedése már most eléri a 53,1 %-ot, ezen kívül folyamatos alapanyag áremelkedések vannak, ami a beszerzési és előállítási árakat szintén növeli.
A Keretszerződés tárgyát képező termékek folyamatos biztosítása a Tátra villamosok üzemeltetéséhez elengedhetetlen.
Az áremelési kérelemben foglaltak megvizsgálásra és elfogadásra kerültek.
Az áremelés mértéke átlagosan 9,4%, mely nem éri el az eredeti szerződés értékének 10%-át, valamint a módosítás nem változtatja meg a szerződés általános jellegét és illeszkedik az eredeti szerződés jellegéhez, a módosításra a Kbt. 141. § (2) bekezdésére figyelemmel, a "de minimis" jogalap alkalmazásával került sor.
VII.2.3) Áremelkedés
A módosításokat megelőző aktualizált teljes szerződéses érték (figyelembe véve az esetleges korábbi szerződésmódosításokat és árkiigazításokat, valamint – a 2014/23/EU irányelv esetében – az érintett tagállamban érvényesülő átlagos inflációt)
Érték áfa nélkül: 544834820 Pénznem: HUF
Teljes szerződéses érték a módosítást követően
Érték áfa nélkül: 544834820 Pénznem: HUF
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben