Ugrás a tartalomra Ugrás a láblécre

Publikus Core
Közbeszerzési Értesítő száma: 2022/92
Beszerzés tárgya: Építési beruházás
Hirdetmény típusa: Helyesbítés/2015 EUHL
Eljárás fajtája:
Közzététel dátuma: 2022.05.13.
Iktatószám: 9254/2022
CPV Kód: 45000000-7
Ajánlatkérő: Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata
Teljesítés helye:
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa:
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Korrigendum
Változásokat vagy további információt tartalmazó hirdetmény
2014/23/EU irányelv
2014/24/EU irányelv
2014/25/EU irányelv
Figyelmeztetés: amennyiben az eredeti hirdetmény javítása vagy módosítása a versenyfeltételek alapvető megváltozását eredményezi, meg kell hosszabbítani az eredeti határidőket, vagy új eljárást kell indítani.
I. szakasz: Ajánlatkérő (az eredeti hirdetményben szereplő információnak megfelelően)
I.1) Név és címek
Hivatalos név: Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata
Nemzeti azonosítószám: 15733562217
Postai cím: Béla király Tér 8
Város: Szekszárd
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 7100
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Dési Ildikó
Telefon: +36 74504109
E-mail: desi.ildiko@szekszard.hu
Fax: +36 74510251
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.szekszard.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.szekszard.hu
 

II. szakasz: Tárgy (az eredeti hirdetményben szereplő információnak megfelelően)
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Szd-i Ipari Park fejl2 TOP-6.1.1-16-SE1-2018-00001
Hivatkozási szám: EKR001407112021
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45000000-7
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
Az eljárás tárgya a karakterkorlát miatt alkalmazott rövidítés nélkül: "Szekszárdi Ipari Park fejlesztése 2. TOP-6.1.1-16-SE1-2018-00001" 6 ajánlati részben:
1. rész: A „TOP-6.1.1-16-SE1-2018-00001 azonosítószámú a Szekszárdi Ipari Park fejlesztése” elnevezésű projekt keretében „Az „A” jelű új, építési engedélyköteles csarnoképület építése és a szükséges közmű-, út- és parkoló építési munkák elvégzése”
2. rész: A „TOP-6.1.1-16-SE1-2018-00001 azonosítószámú a Szekszárdi Ipari Park fejlesztése” elnevezésű projekt keretében „A „B” jelű új, építési engedélyköteles csarnoképület építése és a szükséges közmű-, út- és parkoló építési munkák elvégzése”
3. rész: A „TOP-6.1.1-16-SE1-2018-00001 azonosítószámú a Szekszárdi Ipari Park fejlesztése” elnevezésű projekt keretében „A „C” jelű új, építési engedélyköteles csarnoképület építése és a szükséges közmű-, út- és parkoló építési munkák elvégzése”
4. rész: A „TOP-6.1.1-16-SE1-2018-00001 azonosítószámú a Szekszárdi Ipari Park fejlesztése” elnevezésű projekt keretében „A „D” jelű új, építési engedélyköteles csarnoképületek építése és a szükséges közmű-, út- és parkoló építési munkák elvégzése”
5. rész: A „TOP-6.1.1-16-SE1-2018-00001 azonosítószámú a Szekszárdi Ipari Park fejlesztése” elnevezésű projekt keretében „Az Ipari Park közös földgáz közművezeték építése az E.On Dél-dunántúli Gázhálózati Zrt. jóváhagyása alapján”
6. rész: A „TOP-6.1.1-16-SE1-2018-00001 azonosítószámú a Szekszárdi Ipari Park fejlesztése” elnevezésű projekt keretében „Az Ipari Parkban kiépítendő járda kivitelezési feladatok elvégzése”
Valamennyi rész vonatkozásában a kivitelezési munkákkal kapcsolatos részletes információkat és a feladatok részletes meghatározását, a minőséggel szemben támasztott követelményeket, valamint a mennyiségeket a közbeszerzési dokumentum részét képező műszaki dokumentációk és árazatlan költségvetések tartalmazzák, melyeket ajánlatkérő ajánlattevők rendelkezésére bocsát.
Amennyiben az ajánlati felhívásban, a közbeszerzési dokumentumokban vagy az eljárással kapcsolatban az Ajánlatkérő által rendelkezésre bocsátott bármilyen dokumentumban nem kerül külön feltüntetésre, hogy az adott rendelkezés, tájékoztatás vagy bármilyen információ az eljárás melyik részéhez kapcsolódik, úgy azt úgy kell értelmezni, hogy az eljárás valamennyi ajánlati része tekintetében releváns.
AK felhívja AT-k figyelmét, hogy a műszaki leírás, csak akkor hivatkozhat meghatározott gyártmányú vagy eredetű dologra, illetve konkrét eljárásra, amely egy adott gazdasági szereplő termékeit vagy az általa nyújtott szolgáltatásokat jellemzi, vagy védjegyre, szabadalomra, tevékenységre, személyre, típusra vagy adott származásra vagy gyártási folyamatra, ha a szerződés tárgya indokolja. Az ilyen hivatkozás csak kivételesen fordulhat elő, ha nem lehetséges a szerződés tárgyának kellően pontos és érthető leírása. Ilyenkor minden esetben az ilyen megnevezés esetén a „vagy azzal egyenértékű” kifejezést is érteni kell alatta, azaz az adott típussal egyenértékű teljesítést/ajánlatot is elfogad az Ajánlatkérő, ez esetben azonban az ajánlattevőnek ajánlatában műszaki dokumentációval alátámasztva be kell mutatnia az eltérést és az egyenértékűség fennállását.
A műszaki dokumentációban megadott paraméterek tekintetében AK egyenértékűnek fogadja el azokat a megajánlásokat is, amelyek a megjelölt funkcionális paraméterek tekintetében azonos, vagy jobb tulajdonságokkal rendelkeznek.
AK felhívja a figyelmet a 321/2015. Kr. 46. § (4) bek-re.
A szerződés teljesítésével kapcsolatos főbb jogszabályok:
- 266/2013. (VII.11.) Korm. rendelet
- az építőipari kivitelezési tevékenységről szóló 191/2009. (IX.15) Korm.rend.
- az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény
- a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény
- a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény
- 253/1997. (XII.20.) Korm. rendelet
- 322/2015. (X.30.) Korm. rendelet
- 4/2002 (II.20.) SzCsM-EÜM együttes rendelet

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2022/05/09 (éééé/hh/nn)
VI.6) Az eredeti hirdetmény hivatkozásai
Az eredeti hirdetmény benyújtásának módja
  eNotices
x TED eSender
  Egyéb mód:
TED eSender bejelentkezés: TED88
TED eSender ügyfél bejelentkezés: TED88
Hirdetmény hivatkozási száma: 2022 - 7130 (év és a dokumentum száma)
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2022 /S 072 - 191148
Az eredeti hirdetmény feladásának dátuma:
2022/04/07 (éééé/hh/nn)

VII. szakasz: Változások
VII.1) A módosítandó vagy megadandó információ
VII.1.1) A módosítás oka
x Az ajánlatkérő által benyújtott eredeti információ módosítása
  A TED-en közzétett információk nem felelnek meg az ajánlatkérő által eredetileg megadottaknak
VII.1.2) Az eredeti hirdetményben javítandó szövegrész (kérjük, adja meg az eredeti hirdetmény kapcsolódó szakaszát és a bekezdés számát)
 
Szakasz száma:
. .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett:
Helyesen:
Szakasz száma:
. .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett:
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Helyesen:
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Szakasz száma:
IV . 2 . 2
A módosítandó szöveg helye: Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje, dátum, helyi idő
A következő helyett:
Dátum: 2022/05/10 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 12:00 (óó:pp)
Helyesen:
Dátum: 2022/05/16 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 12:00 (óó:pp)

Szakasz száma:
. .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett:
Helyesen:
Szakasz száma:
. .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett:
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Helyesen:
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Szakasz száma:
IV . 2 . 7
A módosítandó szöveg helye: Az ajánlatok felbontásának feltételei, dátum, helyi idő
A következő helyett:
Dátum: 2022/05/10 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 14:00 (óó:pp)
Helyesen:
Dátum: 2022/05/16 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 14:00 (óó:pp)
VII.2) További információk:
Ajánlatkérő a Kbt. 55. § (1) bekezdése alapján rögzíti, hogy a közbeszerzési dokumentumokat nem módosította, jelen módosítás kizárólag az ajánlattételi határidő meghosszabbítására irányul.
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
7 közzétételre nem kerülő kötelező információ