Ugrás a tartalomra Ugrás a láblécre

Közbeszerzési Hatóság

Publikus Core
Közbeszerzési Értesítő száma: 2022/73
Beszerzés tárgya:
Hirdetmény típusa: Tervpályázati kiírás/2015 EUHL
Eljárás fajtája: Nyílt
Közzététel dátuma: 2022.04.14.
Iktatószám: 7088/2022
CPV Kód: 71220000-6
Ajánlatkérő: Dunamelléki Református Egyházkerület
Teljesítés helye:
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő: 2022.06.10.
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa: egyházi jogi személy
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre: Szabadidő, kultúra és vallás
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Tervpályázati kiírás
2014/24/EU irányelv x
2014/25/EU irányelv  
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Dunamelléki Református Egyházkerület
Nemzeti azonosítószám: 19001786143
Postai cím: Ráday Utca 28
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1092
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Szokolai László
Telefon: +36 309359617
E-mail: szl@t-email.hu
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.raday28.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A verseny közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés esetében - az alkalmazandó nemzeti közbeszerzési jogszabály:
  A versenyt központi beszerző szerv szervezi.
I.3) Kommunikáció
x A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a következő címen: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000462532022/reszletek (URL)
  A közbeszerzési dokumentációhoz történő hozzáférés korlátozott. További információ a következő helyről érhető el: (URL)
További információ a következő címen szerezhető be
x a fent említett cím
  másik cím: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó
x elektronikusan: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000462532022/reszletek (URL)
x a fent említett címre
  a következő címre: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
  Az elektronikus kommunikáció olyan eszközök és berendezések használatát igényli, amelyek nem általánosan hozzáférhetők. Ezen eszközök és berendezések korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: (URL)
I.4) Az ajánlatkérő típusa ( ajánlatkérő szerv által közzétett hirdetmény esetében )
  Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi részlegeik
  Nemzeti vagy szövetségi iroda/hivatal
  Regionális vagy helyi hatóság
  Regionális vagy helyi iroda/hivatal
  Közjogi intézmény
  Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet
x Egyéb típus: egyházi jogi személy
I.5) Fő tevékenység ( ajánlatkérő szerv által közzétett hirdetmény esetében )
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
x Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
  Egyéb tevékenység:
I.6) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérő által közzétett hirdetmény esetében)
  Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
  Villamos energia
  Földgáz és kőolaj kitermelése
  Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
  Víz
  Postai szolgáltatások
  Vasúti szolgáltatások
  Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
  Kikötői tevékenységek
  Repülőtéri tevékenységek
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Biai Református Általános Iskola tervpályázata
Hivatkozási szám: EKR000462532022
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 71220000-6
II.2) Meghatározás
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 71220000-6
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Egy új 16 osztályos általános iskola (hozzá tartozó B méretű tornateremmel) épület megvalósítása Biatorbágyon 1-8 évfolyammal a tervezési program által megfogalmazott igények, követelmények, funkciók szerinti kialakítással, amely teljesíti a különböző szakmai előírásokat.
Intézménybe felvehető tényleges létszám: 480 fő (16x30 fő)
A helyiségcsoportok szerinti becsült nettó négyzetméter adatok:
Általános oktatási egység kb. 1 500 m2
Szaktantermi oktatási egység kb. 630 m2
Igazgatási és szociális egység kb. 340 m2
Sport és szabadidő egység kb. 1 150 m2
Közösségi egység kb. 515 m2
Étterem egység kb. 270 m2
Illemhelycsoportok kb. 160 m2
Üzemeltetési egység kb. 190 m2
Közlekedők kb. 400 m2
Szolgálati lakások kb. 100 m2
Összes becsült nettó terület kb. 5250 m2
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információ
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Részvételi feltételek
III.1.10) A résztvevők/részvételre jelentkezők kiválasztásának szempontjai: (meghívásos eljárás esetében)
III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk
A részvétel egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve igen
nevezze meg az adott szakmát: A tervpályázaton azon gazdasági szereplők vehetnek részt, akik a feladat ellátásához és megtervezéséhez a pályaművek beérkezési határidejének – a Tervpályázati kiírásban megjelölt – időpontjában rendelkeznek legalább 1 fő olyan szakemberrel, aki: a) az építésügyi és az építésüggyel összefüggő szakmagyakorlási tevékenységekről szóló 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet 1. mellékletben megjelölt „É” szakterületi építészeti tervezési területre vonatkozó jogosultsággal rendelkezik, vagy b) korábban „É/1” vezető tervezői szakmai címet szerzett, vagy c) az Európai Unió bármelyik országában élő külföldi állampolgár, és a pályaművek beérkezési határidejének a Tervpályázati kiírásban megjelölt időpontjában az adott, lakóhelye szerinti országban a magyar „É” kategóriás építész tervezői jogosultsággal egyenértékű építész tervezői jogosultsággal rendelkezik. A tervpályázaton részt vevő gazdasági szereplők a fenti a) – c) feltételeknek úgy is megfelelhetnek, ha az a) vagy a b) vagy a c) jogosultsággal rendelkező tervezőt vonnak be a teljesítésbe. Az a) vagy b) feltételnek való megfelelés esetében a tervezőnek aktív státuszú tagként kell szerepelnie a Magyar Építész Kamara honlapján lévő építész tervezői névjegyzéken: https://eugyintezes.mekon.hu/index.php?u=nevjegyzek Amennyiben a pályázóval vagy az általa megnevezett szerzőkkel kapcsolatban a zárójelentés elfogadása után, a pályázó személyének megismerését követően (azaz a titkosság feloldása után) merül fel, hogy az előírt szakmai követelményeknek nem felelnek meg, az érintett pályaművet a 310/2015. (X. 28.) Korm. rendelet 30.§ (3) bekezdés előírása szerint a tervpályázatból utólag ki kell zárni.

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
x Nyílt
  Meghívásos
Résztvevők száma:
vagy Minimális szám: / Maximális szám:
IV.1.7) A már kiválasztott résztvevők neve: (meghívásos eljárás esetében)

IV.1.9) A pályaművek értékelésének szempontjai:
1. A tervezési koncepció illeszkedése a tervezési program elveihez
a) a református szellemiséghez való kapcsolódás
b) a térszervezési elvekhez való kapcsolódás
c) az oktatási tevékenységhez való építészeti kapcsolódás
2. Az ingatlan megközelítési módjának értékelése
3. Az épület építészeti összhatása
a) az oktatási funkció tömegalakítása
b) a tervezett homlokzati megjelenés értékelése
4. Térszervezés
a) A fő funkciócsoportok közötti kapcsolat értékelése
b) Kápolna, aula elhelyezése
5. Fenntarthatóság és gazdaságosság értékelése
A Bírálóbizottság a pályaművek sorrendjének megállapítása során a fenti szempontokat összességében érvényesíti, a számozás nem fejez ki értéksorrendet.
Részletezve a Tervpályázati dokumentáció 3. fejezetében.
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.2) A pályázatok (pályaművek) vagy részvételi jelentkezések benyújtásának határideje
Dátum: 2022/06/10 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 12:00 (óó:pp)
IV.2.3) Részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének dátuma:
(éééé/hh/nn) (meghívásos eljárás esetében)
IV.2.4) Azok a nyelvek, amelyeken a pályaművek vagy részvételi jelentkezések elkészíthetőek :
HU
IV.3) Díjak és bírálóbizottság (zsűri)
IV.3.1) Díj(ak)ra vonatkozó információk
Sor kerül díj/díjak odaítélésére igen
Az odaítélendő díjak száma és értéke: A pályaművek díjazására és megvételére bruttó 30.000.000 Ft áll rendelkezésre. A díj legnagyobb összege: bruttó 5.000.000 Ft. A megvétel legkisebb összege: bruttó 500.000 Ft.
IV.3.2) Az összes pályázónak történő kifizetésekre vonatkozó adatok:
Az összes pályázóra vonatkozóan nem kerül sor költségtérítés fizetésére, további részletes szabályok a Tervpályázati dokumentációban.
IV.3.3) A tervpályázati eljárást követő szerződések
A tervpályázati eljárást követően a szolgáltatás megrendelésére Irányuló szerződést a pályázat nyertesével vagy a nyertesek valamelyikével kötik meg igen
IV.3.4) A bírálóbizottság döntése
A bírálóbizottság döntése kötelező az ajánlatkérő számára igen
IV.3.5) A bírálóbizottság tagjainak neve:

Füleky Zsolt okleveles építészmérnök, „É” jogosultságú építész tervező, építészeti, építésügyi és örökségvédelmi helyettes államtitkár, az építésügyért felelős miniszter által kijelölve – elnök
Salamin Ferenc okleveles építészmérnök, „É/1” jogosultságú építész tervező, vezető tervező, Ybl díjas, Kós Károly díjas, a Magyar Építész Kamara által delegált tag
Rumi Imre okleveles építészmérnök, „É/1” jogosultságú építész tervező, vezető tervező, főépítész, a helyi önkormányzat által delegált tag
Czégány Sándor okleveles építészmérnök, „É/1” jogosultságú építész tervező, vezető tervező
Szécsi Zoltán DLA, okleveles építészmérnök, „É/1” jogosultságú építész tervező, vezető tervező, Pro Architectura díjas építész
Ónodi Szabó Lajos okleveles építészmérnök, „É/1” jogosultságú építész tervező, vezető tervező, szakmai munkájáért kapott kitüntetései: Budapestért emlékérem, Magyar Érdemrend lovagkeresztje
Páricsy Zoltán okleveles építészmérnök, környezettudatos építési szakmérnök, „É” jogosultságú építész tervező, Pro Architectura Újbuda díjas, a Média Építészeti Díja kitüntetettje
Veres Sándor a Dunamelléki Református Egyházkerület főgondnoka
Molnár Sándor lelkipásztor, Biai Református Egyházközség
Bíró Gyula gondnok, Biai Református Egyházközség
Szakértő (szavazati jog nélkül): Fürjesné dr. Péntek Katalin, jogász
Szakértő (szavazati jog nélkül): Horgos Vilmos, oktatási szakmai felelős, Biai Református Általános Iskola igazgatója
Szakértő (szavazati jog nélkül): Seres László, építőmérnök, beruházási szakértő
Szakértő (szavazati jog nélkül): Szokolai László, felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.3) További információk:
1.) A tervpályázati eljárás szempontjából irányadó jogszabályok: Kbt., 310/2015. (X. 28.) Korm. rendelet (Tpr.), 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet. (EKR rendelet)
2.) A tervpályázati kiíráshoz tartozó dokumentáció az EKR-ből térítésmentesen letölthető, amelyhez az EKR-ben történő regisztráció szükséges.
3.) A benyújtásra kerülő pályaművek titkosságának biztosítása érdekében a bírálóbizottság csak a zárójelentés elfogadását követően ismerheti meg és hozhatja nyilvánosságra a pályázók adatait, összhangban a Tpr. 8.§ előírásaival.
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet arra, hogy tervpályázati eljárások esetében az EKR biztosítja a pályázók adatainak titkosságát oly módon, hogy a benyújtott pályaművekhez egy sorszámot rendel. A tervpályázati eljárásban kizárólag a titkosítás feloldását - azaz a zárójelentés elfogadását - követően válik láthatóvá az ajánlatkérő számára, hogy az egyes sorszámokhoz mely pályázó által benyújtott pályamű tartozik. Az EKR által biztosított titkosítás kizárólag az EKR-ben benyújtó pályázó adataira vonatkozik. Amennyiben a tervpályázati eljárásban dokumentum felcsatolása történik, a dokumentumokban rögzített adatok titkosságának megőrzését az EKR nem biztosítja, arról a pályázónak kell gondoskodnia. A pályázó által felcsatolt dokumentumok egyike sem tartalmazhat olyan információt, amely sértené a Tpr. által előírt titkosságot. A Tpr. 24.§ (8) bekezdés c) pontja előírja a bírálóbizottság számára, hogy a pályázatból ki kell zárni a titkosságot sértő pályaműveket.
4.) A tervpályázati eljárás során minden kommunikáció az ajánlatkérő és a pályázók között anonim módon történik, a titkosság és esélyegyenlőség elvének szem előtt tartásával. Az írásbeli kapcsolattartásra irányadó a Kbt. 41.§-a.
5.) A pályaműveket az EKR rendelet előírásainak megfelelően elektronikus formában az EKR-en keresztül kell benyújtani. A IV.2.2) pontban meghatározott határidő után benyújtott pályaműveket a bírálóbizottság a Tpr. 24.§ (8) bek. a) pontja alapján az eljárásból bontás nélkül kizárja.
6.) Az EKR rendszeridő irányadó a tervpályázati eljárás során .
7.) A tervpályázaton pályázónként csak egy pályaművel lehet részt venni.
8.) A tervpályázati eljárással összefüggő időpontok, összhangban a Tpr. 21.§ előírásaival:
- Ajánlatkérő helyszíni szemlét nem tart, mivel a beruházás helyszíne bármikor szabadon bejárható, megtekinthető
- Kérdések feltevésének határideje: 2022.04.26.
- Kérdésekre adott válaszok határideje: 2022.05.01.
- Pályaművek beérkezésének határideje: a IV.2.2) pontban meghatározott
- A tervpályázat eredményének kihirdetése, a díjak átadása: 2022.07.06. (tervezett (nem kötelező) időpont)
- Tervpályázat nyilvános bemutatása: 2022.07.29. (tervezett (nem kötelező) időpont)
9.) Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Tpr. 18.§ (4)-(5) bekezdései szerinti összeférhetetlenségi okokra és a tervpályázati eljárásból való sajátos kizárási okok Tpr. 24.§ (8)-(9) bekezdésben meghatározott eseteire. További részletes szabályok a Tervpályázati dokumentációban.
10.) Ajánlatkérő által megbízott FAKSZ: Szokolai László, lsz.: 00680

VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: Jogorvoslati kérelem a Kbt. 148. §. § (3)-(8) bekezdéseiben foglaltak alapján megállapított határidőn belül, legkésőbb azonban a jogsértés megtörténtétől számított 90 napig nyújtható be a Közbeszerzési Döntőbizottsághoz.
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2022/04/07 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben