Ugrás a tartalomra Ugrás a láblécre

Publikus Core
Közbeszerzési Értesítő száma: 2022/92
Beszerzés tárgya: Szolgáltatásmegrendelés
Hirdetmény típusa: Tájékoztató az eljárás eredményéről – Közszolgáltatások/2015 EUHL
Eljárás fajtája: Felhívással induló tárgyalásos eljárás
Közzététel dátuma: 2022.05.13.
Iktatószám: 9080/2022
CPV Kód: 90910000-9
Ajánlatkérő: Budapesti Közlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Teljesítés helye: HU110; HU110; HU110
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő: B+N Referencia Ipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Zrt.;Big-Hause Építőipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság;B+N Referencia Ipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Zrt.;Big-Hause Építőipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság;B+N Referencia Ipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Zrt.;Big-Hause Építőipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Ajánlatkérő típusa:
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre: Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Tájékoztató az eljárás eredményéről - Közszolgáltatások
A közbeszerzési eljárás eredménye
2014/25/EU irányelv
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Budapesti Közlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosítószám: 12154481444
Postai cím: Akácfa Utca 15.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1980
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Albert József
Telefon: +36 14616578
E-mail: kozbeszerzes@bkv.hu
Fax: +36 13226438
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.bkv.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.bkv.hu/beszerzesek
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés esetében - az alkalmazandó nemzeti közbeszerzési jogszabály:
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.6) Fő tevékenység
  Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
  Villamos energia
  Földgáz és kőolaj kitermelése
  Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
  Víz
  Postai szolgáltatások
  Vasúti szolgáltatások
x Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
  Kikötői tevékenységek
  Repülőtéri tevékenységek
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Takarítási szolgáltatás (2021)
Hivatkozási szám: EKR000692232021
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 90910000-9
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
  Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
Vállalkozási keretszerződés a "BKV Zrt. járműveinek, telephelyeinek és létesítményeinek takarítása" tárgyban.
II.1.6) Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll igen
II.1.7) A beszerzés végleges összértéke (áfa nélkül)
( Közzétehető? igen )
Érték: 13426442344 (Kérjük, jelezze a beszerzés végleges összértékét. Az egyes szerződésekkel kapcsolatos tájékoztatás céljából kérjük, töltse ki az V.szakaszt)
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték a teljes időtartamukra vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
II.2) Meghatározás
 
II.2.1)
Elnevezés: Autóbusz járművek,telephelyek,irodaházak és egyéb
Rész száma: 1
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 90910000-9
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés fő helyszíne: BKV Zrt. telephelyei, létesítményei, járművei, amelyek az ajánlati dokumentációban kerülnek részletezésre.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Vállalkozási keretszerződés takarítási szolgáltatások ellátására a BKV Zrt. részére, az ajánlati dokumentációban meghatározott helyszíneken (telephelyek, létesítmények) és eszközökön (járművek). Ennek keretében:
Autóbusz, trolibusz telephelyek és járművek takarítása:
- Létesítmények alapterülete: 50 355 m²
- Járművek száma: 1 150 db; 37 762 m²
Irodaházak és egyéb létesítmények takarítása:
- Létesítmények alapterülete: 52 150 m²
Ajánlatkérő a fentiekben megjelölt keretmennyiség 100 %-ra vállal lehívási kötelezettséget.
Ajánlatkérő tárgyalni kíván valamennyi szerződéses feltételről (különös tekintettel: a szerződést biztosító mellékkötelezettségek, biztosíték feltételei, mértéke, szolgáltatási mátrix összetétele, jótállási feltételek stb.)
A fent megjelölt helyszínek és eszközök vonatkozásában igényelt további eseti jellegű feladatok:
- Hó-eltakarítási és síkosság-mentesítési feladatok;
- Eseti jelleggel megrendelésre kerülő takarítási feladatok elvégzése (pl.: felvonó akna külső-belső vegyszeres tisztítása, fertőtlenítő takarítás, folyékony szappan / habadagoló-készülék telepítéssel, folyékony szappan/habutántöltés, függöny tisztítása, graffiti eltávolítás, KRESZ-tükrök tisztítása, papír kéztörlő adagoló készülék telepítéssel, szalagfüggöny tisztítása, toalettpapír utántöltés (kicsi), toalettpapír utántöltés (nagy), vitrinek takarítása, eseti többlettakarítás).
A takarítással kapcsolatos általános elvárások ismertetését a közbeszerzési dokumentumok részét képező műszaki leírás, valamint a tárgyalás alapjául szolgáló szerződéstervezet tartalmazza. Ajánlatkérő rögzíti, hogy a műszaki leírásban foglaltak csupán tájékoztató jellegűek, azok az eljárás későbbi szakaszában még változathatnak.
Ajánlattevőnek az eljárás második, ajánlattételi szakaszában az ajánlatában cégszerűen aláírtan nyilatkoznia kell, hogy:
• tudomásul veszi, hogy ajánlatkérő a megrendeléseket kizárólag e-mailen küldi, melynek érdekében:
- nyertessége esetén biztosítja, hogy a megrendeléseket egyetlen e-mail címen fogadja,
- amennyiben ajánlatkérő – legalább az elektronikus levelezési rendszer által küldött kézbesítési visszaigazolással – a megrendelés megadott e-mail-címre történő elektronikus megküldését igazolni tudja, a megrendelés kézbesítettnek tekintendő;
• az ajánlatkérő honlapján található személyes adatkezeléssel kapcsolatos tájékoztatóban foglaltakat (www.bkv.hu/adatvedelmi_tajekoztatas_beszerzesek) megismerte és azt a szerződés megkötése és teljesítése során eljáró munkavállalóival, illetve az érdek- és tevékenységi körében azzal kapcsolatban eljáró egyéb személyekkel is ismertette;
• az ajánlatkérőnek nyújtott szolgáltatások kapcsán adatfeldolgozónak minősül-e.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
( Közzétehető? igen )
x Minőségi kritérium – 1 Szakmai ajánlat - A feladatellátás erőforrásainak (személyzet létszáma, alkalmazott gépek, technológiák, eszközök bemutatása, alkalmazott szervezési és szervezeti módszerek), valamint a feladatellátás dokumentálásának, a problémakezelés és a minőség-ellenőrzés bemutatása 30
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 70
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
Az értékelési pontszám alsó-felső határa részszempontonként: 0-100.
Értékelés módszere:
1. értékelési részszempont (Szakmai ajánlat): pontozás,
2. értékelési részszempont (Ajánlati összár): fordított arányosítás.
A módszerek részletes ismertetését a közbeszerzési dokumentumok részét képező ajánlattételi útmutató tartalmazza.

II.2.1)
Elnevezés: Metró járművek,telephelyek,utasforg.terület,múzeum
Rész száma: 2
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 90910000-9
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés fő helyszíne: BKV Zrt. telephelyei, létesítményei, járművei, amelyek az ajánlati dokumentációban kerülnek részletezésre.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Vállalkozási keretszerződés takarítási szolgáltatások ellátására a BKV Zrt. részére, az ajánlati dokumentációban meghatározott helyszíneken (telephelyek, létesítmények) és eszközökön (járművek). Ennek keretében:
Metró telephelyek és járművek takarítása:
Létesítmények alapterülete: 125 368 m²
Járművek száma: 282 db; 22 195 m²
Metró utasforgalmi területek és üzemi területek takarítása
Utasforgalmi és üzemi területek alapterülete:
M1 vonal: 5 028 m²
M2 vonal: 24 217 m²
M3 vonal: 47 979 m²
M4 vonal: 33 750 m²
Múzeumok takarítása:
Szentendrei Múzeum: 2 624 m²
Deák téri Millfav múzeum: 259 m²
Ajánlatkérő a fentiekben megjelölt keretmennyiség 100 %-ra vállal lehívási kötelezettséget.
Ajánlatkérő tárgyalni kíván valamennyi szerződéses feltételről (különös tekintettel: a szerződést biztosító mellékkötelezettségek, biztosíték feltételei, mértéke, szolgáltatási mátrix összetétele, jótállási feltételek stb.)
A fent megjelölt helyszínek és eszközök vonatkozásában igényelt további eseti jellegű feladatok:
- Hó-eltakarítási és síkosság-mentesítési feladatok, továbbá
- Eseti jelleggel megrendelésre kerülő takarítási feladatok elvégzése (pl.: felvonó akna külső-belső vegyszeres tisztítása, fertőtlenítő takarítás, folyékony szappan / habadagoló-készülék telepítéssel, folyékony szappan/habutántöltés, függöny tisztítása, graffiti eltávolítás, KRESZ-tükrök tisztítása, papír kéztörlő adagoló készülék telepítéssel, szalagfüggöny tisztítása, toalettpapír utántöltés (kicsi), toalettpapír utántöltés (nagy), vitrinek takarítása, eseti többlettakarítás).
A takarítással kapcsolatos általános elvárások ismertetését a közbeszerzési dokumentumok részét képező műszaki leírás, valamint a tárgyalás alapjául szolgáló szerződéstervezet tartalmazza. Ajánlatkérő rögzíti, hogy a műszaki leírásban foglaltak csupán tájékoztató jellegűek, azok az eljárás későbbi szakaszában még változathatnak.
Ajánlattevőnek az eljárás második, ajánlattételi szakaszában az ajánlatában cégszerűen aláírtan nyilatkoznia kell, hogy:
• tudomásul veszi, hogy ajánlatkérő a megrendeléseket kizárólag e-mailen küldi, melynek érdekében:
- nyertessége esetén biztosítja, hogy a megrendeléseket egyetlen e-mail címen fogadja,
- amennyiben ajánlatkérő – legalább az elektronikus levelezési rendszer által küldött kézbesítési visszaigazolással – a megrendelés megadott e-mail-címre történő elektronikus megküldését igazolni tudja, a megrendelés kézbesítettnek tekintendő;
• az ajánlatkérő honlapján található személyes adatkezeléssel kapcsolatos tájékoztatóban foglaltakat (www.bkv.hu/adatvedelmi_tajekoztatas_beszerzesek) megismerte és azt a szerződés megkötése és teljesítése során eljáró munkavállalóival, illetve az érdek- és tevékenységi körében azzal kapcsolatban eljáró egyéb személyekkel is ismertette;
• az ajánlatkérőnek nyújtott szolgáltatások kapcsán adatfeldolgozónak minősül-e.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
( Közzétehető? igen )
x Minőségi kritérium – 1 Szakmai ajánlat - A feladatellátás erőforrásainak (személyzet létszáma, alkalmazott gépek, technológiák, eszközök bemutatása, alkalmazott szervezési és szervezeti módszerek), valamint a feladatellátás dokumentálásának, a problémakezelés és a minőség-ellenőrzés bemutatása 30
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 70
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
Az értékelési pontszám alsó-felső határa részszempontonként: 0-100.
Értékelés módszere:
1. értékelési részszempont (Szakmai ajánlat): pontozás,
2. értékelési részszempont (Ajánlati összár): fordított arányosítás.
A módszerek részletes ismertetését a közbeszerzési dokumentumok részét képező ajánlattételi útmutató tartalmazza.

II.2.1)
Elnevezés: Villamos telephelyek,járművek,felszíni utasforg.
Rész száma: 3
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 90910000-9
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés fő helyszíne: BKV Zrt. telephelyei, létesítményei, járművei, amelyek az ajánlati dokumentációban kerülnek részletezésre.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Vállalkozási keretszerződés takarítási szolgáltatások ellátására a BKV Zrt. részére, az ajánlati dokumentációban meghatározott helyszíneken (telephelyek, létesítmények) és eszközökön (járművek). Ennek keretében:
Villamos telephelyek és járművek takarítása:
Létesítmények alapterülete: 81 003 m²
Járművek száma: 613 db, 34 151 m²
Felszíni utasforgalmi területek takarítása:
Felszíni utasforgalmi területek alapterülete: 607 675 m²
Turisztikai területek:
Sikló: 594 m²
Libegő: 2 296 m²
Hajó utasforgalmi területek: 2 053 m²
Ajánlatkérő a fentiekben megjelölt keretmennyiség 100 %-ra vállal lehívási kötelezettséget.
Ajánlatkérő tárgyalni kíván valamennyi szerződéses feltételről (különös tekintettel: a szerződést biztosító mellékkötelezettségek, biztosíték feltételei, mértéke, szolgáltatási mátrix összetétele, jótállási feltételek stb.)
A fent megjelölt helyszínek és eszközök vonatkozásában igényelt további eseti jellegű feladatok:
- Hó-eltakarítási és síkosság-mentesítési feladatok, továbbá
- Eseti jelleggel megrendelésre kerülő takarítási feladatok elvégzése (pl.: felvonó akna külső-belső vegyszeres tisztítása, fertőtlenítő takarítás, folyékony szappan / habadagoló-készülék telepítéssel, folyékony szappan/habutántöltés, függöny tisztítása, graffiti eltávolítás , KRESZ-tükrök tisztítása, papír kéztörlő adagoló készülék telepítéssel, szalagfüggöny tisztítása, toalettpapír utántöltés (kicsi), toalettpapír utántöltés (nagy), vitrinek takarítása, eseti többlettakarítás).
A takarítással kapcsolatos általános elvárások ismertetését a közbeszerzési dokumentumok részét képező műszaki leírás, valamint a tárgyalás alapjául szolgáló szerződéstervezet tartalmazza. Ajánlatkérő rögzíti, hogy a műszaki leírásban foglaltak csupán tájékoztató jellegűek, azok az eljárás későbbi szakaszában még változathatnak.
Ajánlattevőnek az eljárás második, ajánlattételi szakaszában az ajánlatában cégszerűen aláírtan nyilatkoznia kell, hogy:
• tudomásul veszi, hogy ajánlatkérő a megrendeléseket kizárólag e-mailen küldi, melynek érdekében:
- nyertessége esetén biztosítja, hogy a megrendeléseket egyetlen e-mail címen fogadja,
- amennyiben ajánlatkérő – legalább az elektronikus levelezési rendszer által küldött kézbesítési visszaigazolással – a megrendelés megadott e-mail-címre történő elektronikus megküldését igazolni tudja, a megrendelés kézbesítettnek tekintendő;
• az ajánlatkérő honlapján található személyes adatkezeléssel kapcsolatos tájékoztatóban foglaltakat (www.bkv.hu/adatvedelmi_tajekoztatas_beszerzesek) megismerte és azt a szerződés megkötése és teljesítése során eljáró munkavállalóival, illetve az érdek- és tevékenységi körében azzal kapcsolatban eljáró egyéb személyekkel is ismertette;
• az ajánlatkérőnek nyújtott szolgáltatások kapcsán adatfeldolgozónak minősül-e.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
( Közzétehető? igen )
x Minőségi kritérium – 1 Szakmai ajánlat - A feladatellátás erőforrásainak (személyzet létszáma, alkalmazott gépek, technológiák, eszközök bemutatása, alkalmazott szervezési és szervezeti módszerek), valamint a feladatellátás dokumentálásának, a problémakezelés és a minőség-ellenőrzés bemutatása 30
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 70
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
Az értékelési pontszám alsó-felső határa részszempontonként: 0-100.
Értékelés módszere:
1. értékelési részszempont (Szakmai ajánlat): pontozás,
2. értékelési részszempont (Ajánlati összár): fordított arányosítás.
A módszerek részletes ismertetését a közbeszerzési dokumentumok részét képező ajánlattételi útmutató tartalmazza.

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
  Nyílt eljárás
  Meghívásos eljárás
x Felhívással induló tárgyalásos eljárás
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
  Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben (töltse ki a D2. mellékletet)
IV.1.3) Keretmegallápodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  Dinamikus beszerzési rendszer (DBR) került létrehozásra
IV.1.6) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést alkalmaztak
IV.1.8) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik nem
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2021 /S 132 - 352168
(Az alábbiak közül: Eljárást megindító felhívásként közzétett időszakos előzetes tájékoztató - közüzemi szolgáltatások; Ajánlati/részvételi felhívás - Közszolgáltatások; Eljárást megindító felhívásként közzétett előminősítési rendszer - közüzemi szolgáltatások; Önkéntes előzetes átláthatóságra vonatkozó hirdetmény)
IV.2.8) Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
  A hirdetmény tárgya a fenti ajánlati/részvételi felhívásban közzétett dinamikus beszerzési rendszer lezárása
IV.2.9) Információ az időszakos előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást megindító felhívás lezárásáról
  Az ajánlatkérő a fenti időszakos előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további szerződéseket
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: 1 Elnevezés: Autóbusz járművek,telephelyek,irodaházak és egyéb
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1) Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A szerződés/tétel nem került odaítélésre
  Nem érkezett be pályázat vagy jelentkezés, illetve valamennyit elutasították
  Egyéb ok (a közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették)
Hirdetmény hivatkozási száma: - (év és a dokumentum száma)
V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2022/04/29 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
( Közzétehető ? igen )
A beérkezett ajánlatok száma: 6
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 4 (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 6
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el igen
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
( Közzétehető? igen )
 
Hivatalos név: B+N Referencia Ipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Zrt.
Nemzeti azonosítószám: 23480874205
Postai cím: Katus Domb 1.
Város: Tardona
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 3644
Ország: Magyarország
E-mail: kozbeszerzes@bnref.hu
Telefon: +36 305761589
Internetcím(ek): (URL) www.bnref.hu
Fax: +36 18779610
A nyertes ajánlattevő kkv nem

Hivatalos név: Big-Hause Építőipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: 12862865242
Postai cím: Fogarasi Út 2-6.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 1148
Ország: Magyarország
E-mail: laszlo.varhegyi@bighause.hu
Telefon: +36 307970042
Internetcím(ek): (URL) www.bighause.hu
Fax:
A nyertes ajánlattevő kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
( Közzétehető? igen )
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 2405616860
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
  Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értékét vagy arányát
Érték áfa nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár
Érték áfa nélkül: Pénznem:
V.2.7) A megkötött szerződések száma:
1
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa
x Európai Unió
  Nem Európai Unió
 
V.2.9) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett
nem
V.2.10) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt
nem

V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: 2 Elnevezés: Metró járművek,telephelyek,utasforg.terület,múzeum
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1) Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A szerződés/tétel nem került odaítélésre
  Nem érkezett be pályázat vagy jelentkezés, illetve valamennyit elutasították
  Egyéb ok (a közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették)
Hirdetmény hivatkozási száma: - (év és a dokumentum száma)
V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2022/04/29 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
( Közzétehető ? igen )
A beérkezett ajánlatok száma: 6
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 4 (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 6
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el igen
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
( Közzétehető? igen )
 
Hivatalos név: B+N Referencia Ipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Zrt.
Nemzeti azonosítószám: 23480874205
Postai cím: Katus Domb 1.
Város: Tardona
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 3644
Ország: Magyarország
E-mail: kozbeszerzes@bnref.hu
Telefon: +36 305761589
Internetcím(ek): (URL) www.bnref.hu
Fax: +36 18779610
A nyertes ajánlattevő kkv nem

Hivatalos név: Big-Hause Építőipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: 12862865242
Postai cím: Fogarasi Út 2-6.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 1148
Ország: Magyarország
E-mail: laszlo.varhegyi@bighause.hu
Telefon: +36 307970042
Internetcím(ek): (URL) www.bighause.hu
Fax:
A nyertes ajánlattevő kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
( Közzétehető? igen )
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 4525404588
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
  Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értékét vagy arányát
Érték áfa nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár
Érték áfa nélkül: Pénznem:
V.2.7) A megkötött szerződések száma:
1
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa
x Európai Unió
  Nem Európai Unió
 
V.2.9) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett
nem
V.2.10) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt
nem

V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: 3 Elnevezés: Villamos telephelyek,járművek,felszíni utasforg.
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1) Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A szerződés/tétel nem került odaítélésre
  Nem érkezett be pályázat vagy jelentkezés, illetve valamennyit elutasították
  Egyéb ok (a közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették)
Hirdetmény hivatkozási száma: - (év és a dokumentum száma)
V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2022/04/29 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
( Közzétehető ? igen )
A beérkezett ajánlatok száma: 6
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 4 (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 6
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el igen
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
( Közzétehető? igen )
 
Hivatalos név: B+N Referencia Ipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Zrt.
Nemzeti azonosítószám: 23480874205
Postai cím: Katus Domb 1.
Város: Tardona
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 3644
Ország: Magyarország
E-mail: kozbeszerzes@bnref.hu
Telefon: +36 305761589
Internetcím(ek): (URL) www.bnref.hu
Fax: +36 18779610
A nyertes ajánlattevő kkv nem

Hivatalos név: Big-Hause Építőipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: 12862865242
Postai cím: Fogarasi Út 2-6.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 1148
Ország: Magyarország
E-mail: laszlo.varhegyi@bighause.hu
Telefon: +36 307970042
Internetcím(ek): (URL) www.bighause.hu
Fax:
A nyertes ajánlattevő kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
( Közzétehető? igen )
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 6495420896
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
  Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értékét vagy arányát
Érték áfa nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár
Érték áfa nélkül: Pénznem:
V.2.7) A megkötött szerződések száma:
1
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa
x Európai Unió
  Nem Európai Unió
 
V.2.9) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett
nem
V.2.10) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt
nem

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.3) További információk:
1. részben
Nyertes ajánlattevő:
- B+N Referencia Ipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Zrt. (székhely: 3644 Tardona, Katus Domb 1.) és Big-Hause Építőipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (székhely: 1148 Budapest, Fogarasi út 2-6.),
További ajánlattevők:
- P-COLOR Property Ingatlanüzemeltető Kft. (székhely: 1094 Budapest, Viola utca 7. fszt. 4.),
- MasterClean Szolgáltató és Tanácsadó Kft. (székhely: 8400 Marcali, Múzeum köz 5.),
- D.R.O.Z. & Partners Kft. (székhely: 1035 Budapest, Szél utca 21. 9/49.) és PPT Tanácsadó Kft. (székhely: 1026 Budapest, Kelemen László utca 8. ép. fszt. 5.),
- Prizma FM Services Szolgáltató Kft. (székhely: 2209 Péteri, Bereki utca 30.),
- Fort Facility Kft. (székhely: 1071 Budapest, Peterdy utca 33.).
2. részben
Nyertes ajánlattevő:
- B+N Referencia Ipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Zrt. (székhely: 3644 Tardona, Katus Domb 1.) és Big-Hause Építőipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (székhely: 1148 Budapest, Fogarasi út 2-6.),
További ajánlattevők:
- P-COLOR Property Ingatlanüzemeltető Kft. (székhely: 1094 Budapest, Viola utca 7. fszt. 4.),
- MasterClean Szolgáltató és Tanácsadó Kft. (székhely: 8400 Marcali, Múzeum köz 5.),
- D.R.O.Z. & Partners Kft. (székhely: 1035 Budapest, Szél utca 21. 9/49.) és PPT Tanácsadó Kft. (székhely: 1026 Budapest, Kelemen László utca 8. ép. fszt. 5.),
- Prizma FM Services Szolgáltató Kft. (székhely: 2209 Péteri, Bereki utca 30.),
- Fort Facility Kft. (székhely: 1071 Budapest, Peterdy utca 33.).
3. részben
Nyertes ajánlattevő:
- B+N Referencia Ipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Zrt. (székhely: 3644 Tardona, Katus Domb 1.) és Big-Hause Építőipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (székhely: 1148 Budapest, Fogarasi út 2-6.),
További ajánlattevők:
- P-COLOR Property Ingatlanüzemeltető Kft. (székhely: 1094 Budapest, Viola utca 7. fszt. 4.),
- MasterClean Szolgáltató és Tanácsadó Kft. (székhely: 8400 Marcali, Múzeum köz 5.),
- D.R.O.Z. & Partners Kft. (székhely: 1035 Budapest, Szél utca 21. 9/49.) és PPT Tanácsadó Kft. (székhely: 1026 Budapest, Kelemen László utca 8. ép. fszt. 5.),
- Prizma FM Services Szolgáltató Kft. (székhely: 2209 Péteri, Bereki utca 30.),
- Fort Facility Kft. (székhely: 1071 Budapest, Peterdy utca 33.).
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: A Kbt. 148. § (2)-(7) bekezdése szerint.
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2022/05/09 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
7 közzétételre nem kerülő kötelező információ
20 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható
21 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható; ha az ár az egyetlen bírálati szempont, akkor a súlyszámot nem alkalmazzák

D2. melléklet
Közszolgáltatások
Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététele nélkül odaítélt szerződés indokolása
2014/25/EU irányelv
(válassza ki a vonatkozó opciót és fűzzön hozzá magyarázatot)
  1. Felhívás nélküli tárgyalásos eljárás alkalmazásának a 2014/25/EU irányelv 50. cikke alapján történő indokolása
  Felhívással induló korábbi eljárás keretében nem érkeztek be ajánlatok, illetve nem megfelelő ajánlatok/részvételi jelentkezések érkeztek be
  A szóban forgó szerződés kizárólag kutatási, kísérleti, tanulmányi vagy fejlesztési célokat szolgál, az irányelvben megállapított feltételek szerint
  Az építési beruházást, az árubeszerzést vagy a szolgáltatást kizárólag egy meghatározott gazdasági szereplő képes teljesíteni a következő okok miatt:
  verseny hiánya technikai okokból
  a közbeszerzés célja egyedi műalkotás vagy művészeti előadás létrehozása vagy megvásárlása
  a kizárólagos jogok védelme, a szellemitulajdon-jogot is beleértve
  Az ajánlatkérő számára előre nem látható események által kiváltott rendkívüli sürgősség, az irányelvben megállapított szigorú feltételekkel összhangban
  Kiegészítő szállítások az irányelvben megállapított szigorú feltételeknek megfelelően
  A korábbi építési beruházás/szolgáltatás megismétlését jelentő új építési beruházás/szolgáltatás megrendelésére került sor, az irányelvben megállapított szigorú feltételeknek megfelelően
  Tervpályázati eljárás szabályai alapján a nyertes ajánlattevőnek vagy a nyertes ajánlattevők valamelyikének odaítélendő szolgáltatási szerződés
  Árutőzsdén jegyzett és beszerzett áruk
  Különösen kedvező feltételek mellett történő áru-, illetve szolgáltatásbeszerzés
  az üzleti tevékenységét végleg beszüntető szállítótól
  a felszámolótól csődeljárás, hitelezőkkel való egyezségkötésre irányuló eljárás vagy hasonló nemzeti eljárás során történő értékesítés keretében
  Előnyös vásárlások valamely nagyon rövid ideig, a piaci áraknál lényegesen alacsonyabb áron elérhető, különösen előnyös lehetőség kihasználásával
  2. Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététele nélkül odaítélt szerződés egyéb indokolása
  A beszerzés nem tartozik az irányelv hatálya alá
3. Magyarázat
Kérjük, hogy a vonatkozó tények és - adott esetben - az irányelvvel összhangban lévő jogi következtetések ismertetésével egyértelműen és átfogóan fejtse ki, hogy miért jogszerű a szerződésnek az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététel nélküli odaítélése: (maximum 500 szóban)