Ugrás a tartalomra Ugrás a láblécre

Publikus Core
Közbeszerzési Értesítő száma: 2022/92
Beszerzés tárgya: Szolgáltatásmegrendelés
Hirdetmény típusa: Ajánlati/Részvételi felhívás - Közszolgáltatások/2015 EUHL
Eljárás fajtája: Felhívással induló tárgyalásos eljárás
Közzététel dátuma: 2022.05.13.
Iktatószám: 9303/2022
CPV Kód: 71351220-1
Ajánlatkérő: Magyar Földgáztároló Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Teljesítés helye: HU
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő: 2022.06.10.
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa:
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre: Földgáz tárolása
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Ajánlati/részvételi felhívás - Közszolgáltatások
2014/25/EU irányelv
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Magyar Földgáztároló Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosítószám: 12543317244
Postai cím: Váci Út 144-150
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1138
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Nagy László Gábor
Telefon: +36 307794151
E-mail: kozbeszerzes@mfgt.hu
Fax: +36 13547045
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.magyarfoldgaztarolo.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.magyarfoldgaztarolo.hu
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés esetében - az alkalmazandó nemzeti közbeszerzési jogszabály:
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Kommunikáció
x A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a következő címen: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000644312022/reszletek (URL)
  A közbeszerzési dokumentációhoz történő hozzáférés korlátozott. További információ a következő helyről érhető el: (URL)
További információ a következő címen szerezhető be
x a fent említett cím
  másik cím: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó
x elektronikusan: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000644312022/reszletek (URL)
x a fent említett címre
  a következő címre: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
  Az elektronikus kommunikáció olyan eszközök és berendezések használatát igényli, amelyek nem általánosan hozzáférhetők. Ezen eszközök és berendezések korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: (URL)
I.6) Fő tevékenység
  Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
  Villamos energia
  Földgáz és kőolaj kitermelése
  Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
  Víz
  Postai szolgáltatások
  Vasúti szolgáltatások
  Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
  Kikötői tevékenységek
  Repülőtéri tevékenységek
x Egyéb tevékenység: Földgáz tárolása

II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Bányamérési, birtokjogi szolgáltatás 2022
Hivatkozási szám: EKR000644312022
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 71351220-1
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
  Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
A Magyar Földgáztároló Zrt. részére bányamérési, birtokjogi, talajvédelmi, kártalanítási és rekultiváció tervezési szolgáltatás beszerzése a szerződéskötéstől számított 3 éves időtartamra - 2022
II.1.5) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: 250000000 Pénznem: HUF
(Keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében a szerződéseknek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke vagy volumene)
II.1.6) Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll nem
Ajánlatok
  valamennyi részre
  legfeljebb a következő számú részre nyújthatók be:
  csak egy részre
nyújthatók be
  Az egy ajánlattevőnek odaítélhető részek maximális száma:
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a következő részek vagy részcsoportok kombinációjával ítéljen oda szerződéseket:
II.2) Meghatározás
 
II.2.1)
Elnevezés: Bányamérési, birtokjogi szolgáltatás – 2022
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 71351220-1
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU A teljesítés fő helyszíne: A Magyar Földgáztároló Zrt. által üzemeltetett földalatti gáztárolók területe
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
A Magyar Földgáztároló Zrt. részére bányamérési, birtokjogi, talajvédelmi, kártalanítási és rekultiváció tervezési szolgáltatás beszerzése a szerződéskötéstől számított 3 éves időtartamra - 2022
Vállalkozási keretszerződés a Magyar Földgáztároló Zrt. működéséhez szükséges geodéziai, bányamérési, birtokjogi, talajvédelmi, kártalanítási és rekultiváció tervezési szolgáltatói tevékenység komplex ellátására a Magyar Földgáztároló Zrt. működési területén a szerződéskötéstől számított 3 éves időtartamra.
A szolgáltatás – a III.1.3. M1) pontban megjelölteknek megfelelő munkálatokkal - az Ajánlatkérő által üzemeltetett 4 db föld alatti földgáz tárolóhoz tartozó mintegy 300 db külön hrsz-en nyilvántartott ingatlanra terjed ki.
Feladatok:
1) Hites bányamérői és földmérői szolgáltatások ellátása, ideértve a birtokjogi ügyintézést is.
2) Lézeres szkennelés és modellezés.
3) Talajvédelmi és rekultiváció szakértői szolgáltatások, beleértve a kártalanítást.
4) Mezőgazdasági célú hasznosítást lehetővé tevő rekultivációt, újrahasznosítást megalapozó talajvédelmi terv készítése.
5) A talaj humuszos termőrétegének mentését megalapozó talajvédelmi terv készítése.
6) Kártalanítási szakvélemények készítése és kártalanítás ügyintézése.
7) Erdészeti ügyek, erdőhasználat rendezése.
8) Mintaszerződések alapján szerződéskötések koordinálása és a földhivatalok, hatóságok eljárásaiban adminisztratív támogatás ellátása.
9) Az okiratok szükséges ügyvédi ellenjegyzéseinek koordinálása.
A beszerzés tárgyának keretösszege és fedezete: nettó 250.000.000, HUF
Ajánlatkérő a keretszerződésből kötelezően megrendel min nettó 180.000.000, HUF értékű szolgáltatás mennyiséget.
A részletes műszaki tartalom a közbeszerzési dokumentum műszaki mellékletében kerül meghatározásra
( az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása; csak árubeszerzések esetében -jelölje meg, hogy a pályázatok adásvételre, lízingre, bérletre, részletvételre, vagy ezek kombinációjára irányulnak-e )
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
x Minőségi kritérium – 1 1) A III.1.3. M2) pontban meghatározott szakemberek alkalmassági körben nem értékelt összesített CH ipari gyakorlata hónapokban (max.60 hónap)  50
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 50
  Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: 250000000 Pénznem: HUF
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Az időtartam hónapban: 36 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: 1 / Maximális szám: 999
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok: Nincs ilyen szempont, a pont kitöltése a közzététel érdekében történt.
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információ
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
Ajánlatok értékelése: A Kbt. 76. § (2) bek. c) pont szerint legjobb ár-érték arány.
Minőségi kritérium: Objektív sávos értékelés a közbeszerzési dokumentumban meghatározott sávok alapján. A maximum sáv (60 hónap) feletti ajánlati elemet tartalmazó ajánlat érvényes, de a maximum pontszámhoz képest többlet pontot nem kap.
Ár kritérium: Relatív értékelés, fordított arányosítással.
Ponttartomány: 0-100 pont minden részszempontban, részletek a közbeszerzési dokumentumban.

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Részvételi feltételek
III.1.1) Az ajánlattevő/részvételre jelentkező alkalmassága az adott szakmai tevékenység végzésére, ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
A feltételek felsorolása és rövid ismertetése: Az eljárásban nem lehet részvételre jelentkező, alvállalkozó és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 62. § (1) és (2) bekezdésben, valamint a Kbt. 63. § (1) bekezdésében felsorolt kizáró okok fennállnak.
A kizáró okok fenn nem állását a 321/2015. (X. 30.) Kormányrendelet (továbbiakban: Kr.) 1.§-16. § szerint kell igazolni.
A részvételre jelentkezőnek az Egységes Európai Közbeszerzési Dokumentum (továbbiakban: EEKD) benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy vele szemben és a kapacitást biztosító szervezettel szemben nem állnak fenn a Kbt. 62. § (1) és (2) bekezdése valamint a Kbt. 63.§ (1) bekezdése szerinti kizáró okok.
A részvételre jelentkezőnek nyilatkoznia kell arról, hogy:
- a szerződés teljesítéséhez nem vesz igénybe a Kbt. 62. § (1) és (2) bekezdése, valamint a Kbt. 63. § (1) bekezdése szerinti kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót. [Kbt. 67. § (4) bekezdés alapján.]
A nyilatkozatot akkor is be kell nyújtani, ha ajánlatkérő az eljárásban nem írta elő a már ismert alvállalkozók megnevezését.
- van-e folyamatban változásbejegyzési eljárása a cégbíróság előtt. Folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetén a jelentkezésben csatolni kell a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és annak beérkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást. [321/2015. (X. 30.) Kr. 13. § alapján]
III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
  A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: A részvételre jelentkezőnek a részvételi szakaszban az EEKD benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy megfelel az alkalmassági követelményeknek. Az EEKD-ban ajánlatkérő az alkalmassági követelmények előzetes igazolására elfogadja az érintett gazdasági szereplő egyszerű nyilatkozatát.
P1.) Ajánlatkérő Kbt. 69. § (4) bekezdése szerinti felhívására a felhívott részvételre jelentkezőnek csatolnia kell nyilatkozatát az elmúlt három mérlegfordulónappal lezárt üzleti évben a közbeszerzés tárgya (CH bányászat - tárolás - szállítás - elosztás - feldolgozás - finomítás területén bányamérési, birtokjogi, talajvédelmi, kártalanítási és rekultiváció tervezési tevékenység) tekintetében elért nettó árbevételéről, attól függően, hogy a részvételre jelentkező mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét, ha ezek az adatok rendelkezésre állnak.
[321/2015. (X. 30.) Kr. 19. § (1) bekezdés c) pont és (3) bekezdés]
A nyilatkozatnak olyan részletezettségűnek kell lennie, mely alapján az alkalmassági feltételnek való megfelelés egyértelműen megállapítható.
Közös részvételre jelentkezés esetén a Kbt. 65. § (6) bekezdése szerint lehet az alkalmasságot igazolni. Részvételre jelentkezők a Kbt. 65. § (7)-(12) bekezdéseiben foglaltak szerint támaszkodhatnak más szervezet kapacitásaira, és igazolhatják azt.
Valamennyi dokumentumot elegendő egyszerű másolatban benyújtani.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): P1.) Alkalmatlan a részvételre jelentkező, ha nem rendelkezik az elmúlt három mérlegfordulónappal lezárt üzleti évben összesen a közbeszerzés tárgyából (CH bányászat - tárolás - szállítás - elosztás - feldolgozás - finomítás területén bányamérési, birtokjogi, talajvédelmi, kártalanítási és rekultiváció tervezési tevékenység) végzéséből származó min. nettó 90.000.000 Ft árbevétellel.
Amennyiben a részvételre jelentkező azért nem rendelkezik az e pont szerinti árbevétellel, mert az Ajánlatkérő által előírt időszak kezdete után kezdte meg működését, alkalmatlannak minősül, ha működésének ideje alatt nem rendelkezik legalább a közbeszerzés tárgya szerinti tevékenységből származó nettó 90.000.000 Ft nettó árbevétellel.
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
  A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: A részvételre jelentkezőnek a részvételi szakaszban az EEKD benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy megfelel az alkalmassági követelményeknek. Az EEKD-ban ajánlatkérő az alkalmassági követelmények előzetes igazolására elfogadja az érintett gazdasági szereplő egyszerű nyilatkozatát.
Ajánlatkérő Kbt. 69. § (4) bekezdése szerinti felhívására a felhívott részvételre jelentkezőnek csatolnia kell:
M1.) a felhívás feladásától visszafelé számított hat év legjelentősebb a CH bányászat - tárolás - szállítás - elosztás - feldolgozás - finomítás területén bányamérési, birtokjogi, talajvédelmi, kártalanítási és rekultiváció tervezési tevékenység végzésére vonatkozó szolgáltatásainak ismertetését.
Az igazolás, illetve nyilatkozat tartalmazza legalább a következő adatokat: a teljesítés helye, ideje (kezdés és befejezés időpontja), a szerződést kötő másik fél megnevezése, a szolgáltatás tárgya, a szolgáltatás mennyisége, továbbá nyilatkozni kell arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e.
[321/2015. (X. 30.) Kr. 21.§ (3) bek. a) pont, 21.§ (3a) bek. b) pont és 22.§ (1) -(2) bek. szerint.]
M2) a szakembereknek a megnevezését, végzettségük, képzettségük és szakmai tapasztalatuk ismertetését, akiket a szerződés teljesítésébe be kíván vonni.
A nyilatkozat tartalmazza legalább a következő adatokat: - a szakemberek végzettségét igazoló okiratainak, - a szükség szerinti hatályos minősítő okiratainak száma, - valamint szakmai gyakorlatuk megállapíthatóságához adatok a szakmai gyakorlatukról, - valamint nyilatkozni kell arról, hogy mely szakembert mely pozícióra kívánja bevonni.
Csatolandó - a szakemberek végzettségét igazoló okiratok egyszerű másolati példánya, - a szükség szerinti hatályos minősítő okiratok, valamint - aláírt szakmai önéletrajzuk. A szakmai gyakorlat az önéletrajz saját kezűleg aláírt példányának benyújtásával igazolandó. Az alkalmasság igazolására megjelölt szakembereknek nyilatkozniuk szükséges a rendelkezésre állásuk tekintetében.
[321/2015. (X. 30.) Kr. 21. § (3) bek. b) pont]
Közös részvételre jelentkezés esetén a Kbt. 65. § (6) bekezdése szerint lehet az alkalmasságot igazolni. Részvételre jelentkezők a Kbt. 65. § (7)-(12) bekezdéseiben foglaltak szerint támaszkodhatnak más szervezet kapacitásaira, és igazolhatják azt.
Valamennyi dokumentumot elegendő egyszerű másolatban benyújtani.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): Alkalmatlan a részvételre jelentkező, ha nem rendelkezik min.:
M1.) a felhívás feladásától visszafelé számított hat évben összesen CH bányászat - tárolás - szállítás - elosztás - feldolgozás - finomítás területén bányamérési, birtokjogi, talajvédelmi, kártalanítási és rekultiváció tervezési tevékenység végzéséből származó, legalább 10 db, különböző (külön – külön hrsz-en szereplő) ingatlanra vonatkozó szerződésszerűen teljesített referenciával.
M2) az alábbi szakemberekkel:
a) 1 fő hites bányamérő, aki nem áll a bányamérői tevékenység folytatásától történő eltiltás hatálya alatt és rendelkezik a Szabályozott Tevékenységek Felügyeleti Hatósága által vezetett Magyar Bányászati és Földtani Szolgálati nyilvántartásban a 12/2010. (III. 4.) KHEM rendelet, vagy a 4/2022. (I. 24.) SZTFH rendelet szerint a tevékenység gyakorlására jogosító érvényes bejegyzéssel, vagy e nyilvántartási bejegyzéshez szükséges végzettséggel és szakmai gyakorlattal;
b) 1 fő talajvédelmi szakértő, aki rendelkezik a 181/2009. (XII. 30.) FVM rendelet alapján a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal nyilvántartásában érvényes szakértői jogosultsággal, vagy e nyilvántartási bejegyzéshez szükséges végzettséggel és szakmai gyakorlattal;
c) 1 fő mezőgazdasági kárszakértő, aki rendelkezik az 1/2010. (I. 14.) FVM rendelet 2. sz. melléklet 10. pontjában meghatározott bejegyzéssel, vagy e nyilvántartási bejegyzéshez szükséges végzettséggel és szakmai gyakorlattal;
III.1.4) A részvételre vonatkozó objektív szabályok és kritériumok
A szabályok és kritériumok felsorolása és rövid ismertetése:
III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
  A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a fogyatékkal élő vagy hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja
  A szerződés teljesítése védettmunkahely-teremtési programok keretében történik
III.1.6) A szerződést biztosító mellékkötelezettségek:
Késedelmi kötbér: olyan okból, amelyért felelős, a Vállalkozó a szolgáltatás teljesítésével késedelembe esik. Mértéke: a késedelemmel érintett szerződéses mennyiségre eső nettó szerződéses ár 1 %-a/nap, de legfeljebb 25 %.
Meghiúsulási kötbér: olyan okból, amelyért a Vállalkozó felelős, a teljesítés meghiúsul. Mértéke: a meghiúsult szolgáltatásra jutó nettó szerződéses díj 30%-a.
Hibás teljesítési kötbér: a Vállalkozó a szolgáltatás teljesítését nem szerződésszerűen végzi. Mértéke: SLA szerint.
Titoktartási kötelezettség megszegése esetén: a titoktartási kötelezettség megszegésével érintett szolgáltatásra/megrendelésre jutó díj 50%-a.
Jótállás: átadás-átvételétől számított 24 hónap.
A szerződést biztosító mellékkötelezettségek a közbeszerzési dokumentumban találhatók.
III.1.7) Fő finanszírozási és fizetési feltételek és/vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre:
A szerződésszerű és a jogszabályoknak megfelelő számlában szereplő ellenértéket ajánlatkérő átutalással egyenlíti ki, figyelemmel a Ptk. 6:130. § (1) - (2) bekezdésében foglalt rendelkezésekre.
A Kbt. 135. § (1) és (6) bekezdéseiben meghatározott feltételek a szerződésnek akkor is részei, ha a Felek erről nem, vagy eltérően állapodtak meg.
A teljesítést igazoló okirat a számla mellékletét képezi.
Az ajánlattétel, a szerződés és a kifizetések pénzneme HUF.
A részletes fizetési feltételeket a közbeszerzési dokumentum részét képező szerződéses feltételek tartalmazzák.
III.1.8) A közös ajánlatot tevő nyertesek által létrehozandó gazdasági társaság, illetve jogi személy:
Ajánlatkérő nem teszi lehetővé a szerződés teljesítésére projekttársaság (gazdálkodó szervezet) létrehozatalát.
III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk (csak szolgáltatási szerződések esetében)
x A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve
A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás: 12/2010. (III. 4.) KHEM rendelet és a 4/2022. (I. 24.) SZTFH rendelet;
181/2009. (XII. 30.) FVM rendelet;
1/2010. (I. 14.) FVM rendelet.
III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:
III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
x Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és szakképzettségét

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
  Nyílt eljárás
  Meghívásos eljárás
x Felhívással induló tárgyalásos eljárás
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
  Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma:
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
  A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják
Keretmegállapodás esetében – a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
IV.1.4) A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalásos eljárás vagy a versenypárbeszéd során történő csökkentésére irányuló információ
  Igénybe vettek többfordulós eljárást annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsék a megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát
IV.1.6) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
További információk az elektronikus árlejtésről:
IV.1.8) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik igen
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S -
(Az alábbiak közül: Időszakos előzetes tájékoztató - Közszolgáltatások; Felhasználói oldalon közzétett hirdetmény)
IV.2.2) Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
Dátum: 2022/06/10 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 10:00 (óó:pp)
IV.2.3) Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének becsült dátuma
Dátum: 2022/06/24 (éééé/hh/nn)
IV.2.4) Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók:
HU
IV.2.6) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
Az ajánlati kötöttség végső dátuma: (éééé/hh/nn)
vagy Az időtartam hónapban: 1 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.7) Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: (éééé/hh/nn) Helyi idő: (óó:pp) Hely:
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról:

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű igen
A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje: 2025 I. negyedév
VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról
x A megrendelés elektronikus úton történik
x Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
x A fizetés elektronikus úton történik
VI.3) További információk:
1) Ajánlatkérő részajánlattételi lehetőséget nem biztosít a szolgáltatás jellegére és a szolgáltatással érintett objektív felelősségű alaptevékenységre tekintettel.
2) Ajánlatkérő a III.1.2. és III.1.3. pont szerinti alkalmassági feltételeket és igazolási módot a minősített ajánlattevők jegyzékéhez képest szigorúbban határozta meg.
3) Közös részvételi jelentkezés esetében a Kbt. 35. § szerinti előírások az irányadók. A részvételi jelentkezéshez csatolni kell a közös egyetemleges felelősségvállalásról szóló megállapodás egy példányát, amely tartalmazza a részvételi jelentkezők között a közbeszerzési eljárással kapcsolatos hatáskörök bemutatását, kijelöli azon részvételi jelentkezőt, aki közös részvételi jelentkezőket az eljárás során kizárólagosan képviseli, illetőleg a közös részvételi jelentkezők nevében hatályos jognyilatkozatot tehet. A megállapodásnak azt is tartalmaznia kell, hogy a közös részvételi jelentkezők nyertességük esetén a szerződésben vállalt valamennyi kötelezettség teljesítéséért egyetemleges felelősséget vállalnak, továbbá a dokumentumban rögzített egyéb minimum tartalmi követelményeket.
4) A részvételre jelentkezőnek a részvételi jelentkezésben cégszerűen nyilatkoznia kell a Kbt. 65.§ (4) bekezdése és a Kbt. 66. § (6) bekezdése szerint a dokumentumban megadott mintának a kitöltésével.
5) Kiegészítő tájékoztatás Kbt. 56. § alapján. Ajánlatkérő a közbeszerzési dokumentumot és a kiegészítő tájékoztatásokat a gazdasági szereplők részére az EKR-ben, a https://ekr.gov.hu elérhetőségen teszi hozzáférhetővé. Ajánlatkérő helyszíni bejárást és konzultációt nem tart.
6) Hiánypótlás, felvilágosítás a Kbt. 71. § szerint, új gazdasági szereplő bevonása esetén nincs új hiánypótlás.
7) A tárgyalásos eljárástípus jogalapja: a közszolgáltatók közbeszerzéseire vonatkozó sajátos közbeszerzési szabályokról szóló 307/2015.(X.27.) Kr. 2.§ (2) bekezdés alapján.
8) Részvételi jelentkezés benyújtásának és felbontásának helye: I.3 pontban megadott címen, kizárólag elektronikus úton, az EKR rendszer (ekr.gov.hu) keretében, az eljárás erre megadott felületén. Információ: 424/2017. (XII.19.) Korm.rend. 15. §. és a Kbt. 68.§ (1b) és (1c) bekezdései.
9) A részvételi jelentkezésben csatolni kell a részvételi jelentkezést aláíró aláírási címpéldányának másolatát, vagy a jogi képviselő által ellenjegyzett aláírás-mintát. Ha a jelentkezést nem cégjegyzésre jogosult személy írja alá, a jelentkezésben csatolni kell a cégjegyzésre jogosultnak a jelentkezés aláírására feljogosító meghatalmazását.
10) Ajánlatkérő a Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pont szerinti eredménytelenné nyilvánítási lehetőséget nem alkalmazza.
11) Az eljárást megindító felhívásban nem szabályozott kérdések vonatkozásában a Kbt. előírásai szerint kell eljárni. Az EKR-ben továbbított dokumentumokkal, az EKR-ben az elektronikus úton megtett nyilatkozatokkal szemben támasztott követelményekkel, valamint képviselet esetén az elektronikus úton megtett nyilatkozatokkal kapcsolatos egyéb előírásokat a Kbt. 41/A § - 41/C §. rendelkezései és a 424/2017. (XII. 19.) Kr. (e-Kr.) 11-12. §-ai tartalmazzák. Az EKR használatához az e-Kr. 6. §-a szerint regisztráció szükséges. Az EKR használatával kapcsolatos útmutató elérhető: https://ekr.gov.hu/portal/tamogatas.
12) Felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó: dr. Nagy László Gábor, lajstromszám: 00099
13) A jelentkezés benyújtásával kapcsolatos további információ a közbeszerzési dokumentumban található. Ha a felhívás és a közbeszerzési dokumentum között eltérés van, a felhívás az irányadó.
14) A IV.2.6) pont kitöltése a feladás és a közzététel érdekében történt: 1 hónap = 30 naptári nap.
15) Ajánlatkérő fenntartja a jogot, hogy a tárgyalást elektronikus hírközlő hálózat vagy más elektronikus kép és hang továbbítására alkalmas eszköz útján tartsa meg az ajánlattevők erről szóló egyidejű, előzetes értesítése mellett.
16) A szerződés megkötésének tervezett időpontja: 2022.08.01.
17) Nyertes ajánlattevő a szerződés teljes futamidejére általános felelősségbiztosítási szerződéssel köteles rendelkezni, melyben a biztosítási összeg eseményenkénti felső határa 25 millió Ft, és éves limit 50 millió Ft.
18) Nyertes ajánlattevő a szerződés teljes futamidejére környezetvédelmi felelősségbiztosítási szerződéssel köteles rendelkezni, melyben a biztosítási összeg eseményenkénti felső határa 15 millió Ft.
19) A felelősségbiztosítások a szerződéskötés feltételei és mellékletei. Ajánlatkérő szerződéskötéstől való elállásnak tekinti, ha ajánlattevő legkésőbb a szerződéskötés időpontjáig nem adja át a biztosítási kötvények másolatát. Az Ajánlatban a biztosítások nyújtásáról nyilatkozni kell.
20) A szerződés teljesítése során nyertes ajánlattevőnek a helyszíni munkavégzés megkezdése előtt, de legkésőbb a szerződéskötést követő 30 napon belül biztosítania kell, hogy a szerződés helyszíni teljesítésében személyesen közreműködő és a Részvételi felhívás III. 1. 3. M2.) pont szerinti szakemberek mindegyike vegyen részt az Ajánlatkérő által a munkavégzés feltételeként a szerződésben meghatározott és térítés nélkül nyújtott oktatáson. Ajánlatkérő a szerződés teljesítése során a biztonsági sávba és az RB-s területre való belépést és munkavégzést kizárólag az előző feltételeknek megfelelő szakembereknek, továbbá a besorolásnak megfelelő védőruházat és munkavédelmi felszerelések viselése és használata esetén engedélyezi.
21) Részvételre jelentkező nem lehet az ukrajnai helyzetet destabilizáló orosz intézkedések miatt hozott korlátozó intézkedésekről szóló 833/2014/EU tanácsi rendelet 5k. cikk (1) bekezdése szerinti tilalom hatálya alá tartozó személy vagy szervezet.
22) A Részvételre jelentkező a közbeszerzési eljárásban való nyertessége esetén a szerződés teljesítése során nem vehet igénybe olyan, a szerződéses érték 10 %-át meghaladó, alvállalkozóként, szállítóként, kapacitást biztosító szervezetként megjelölt szervezetet, mely vonatkozásában a 833/2014/EU tanácsi rendelet rendelet 5k. cikk (1) bekezdés a)-c) pontjában előírt feltételek valamelyike fennáll.
23) A Részvételre jelentkezőnek a 21) és 22) pont szerinti tilalom betartásáról a részvételre jelentkezésben nyilatkozni kell. A részvételi jelentkezések felbontásának ideje: 2022/06/10 12:00
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: A Kbt. 148.§ rendelkezései szerint
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2022/05/09 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható
21 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható; ha az ár az egyetlen bírálati szempont, akkor a súlyszámot nem alkalmazzák